Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Vaisnava Songs

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1838-burns | byast-final | findi-karoh | karpu-nirma | nirvi-ruci | rudan-syama | sympt-yukti

                                          bold = Main text
   Part, Song                                  grey = Comment text
1501 2, 8 | pistaka khir puli payasanna ~6~karpura amrta--keli rambha khira-sara~ 1502 3, 4 | gale~adhare tuliya dibo karpura-tambule ~ ~5~lalita visakha-adi 1503 1, 1 | vamsi-vata-tata-sthitah~Karsan venu-svanair gopir gopinathah 1504 1, 1 | shore; sthitah--standing; Karsan--attracting; venu--(of) the 1505 4, 6 | Saunaka Rsi) ~"In the month of Kartika one should worship Lord 1506 1, 1 | Lord Caitanya Mahaprabhu; karuna--(of) the mercy, sakti--energy; 1507 4, 1 | guna-ramita-visakhe ~ ~3~karunam kuru mayi karuna-bharite~sanaka-sanatana-varnita-carite ~ 1508 2, 3 | charo nija-jane,~na koro' karuna-laba ~ ~7~gopinath, ami to murakha 1509 1, 1 | Krsna Pranama ~ he krsna karuna-sindho dina-bandho jagat-pate~gopesa 1510 1, 1 | WORD ~he--O; krsna--Krsna; karuna-sindho--O ocean of mercy; Dina-- ( 1511 3, 7 | jahara carito ~ ~4~sri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu,~lokanath 1512 4, 1 | guna-ramita-visakhe ~ ~3~karunam kuru mayi karuna-bharite~ 1513 1, 3 | tuccha-vat~bhutva dina-ganesakau karunaya kaupina-kanthasritau~gopi-bhava-rasamrtabdhi-lahari-kallola-magnau 1514 2, 3 | kandiya kandiya~korohe karuni dana ~ ~6~gopinath, tumi 1515 1, 2 | people; tranaya--to deliver; karunya--of mercy; ghanaghana-tvam-- 1516 1, 2 | samsara-davanala-lidha-loka-~tranaya Karunya-ghanaghanatvam~praptasya kalyana-gunarnavasya~ 1517 4, 2 | paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate~mlecchan murchayate 1518 2, 6 | lobamoy sudurmati,~ta'ke jeta kathina samsare ~2~krsna baro doyamoy, 1519 2, 6 | Caitanya and Nityananda. Katie Ha'be solo ~from garanagati) ~ ~ 1520 1, 3 | dina-ganesakau karunaya kaupina-kanthasritau~gopi-bhava-rasamrtabdhi-lahari-kallola-magnau 1521 3, 5 | kaha mora bhatta-juga kaha kaviraj~eka-kale kotha gela gora 1522 2, 3 | sunirmala,~swadhina nahe e kaya ~ ~5~gopinath, niyata carane 1523 3, 11 | jay~emona doyala prabhu keba kotha pay ~ ~3~gangara parasa 1524 Intro | who was given the name Kedara-natha Datta, had to meet many 1525 2, 13 | demoniac dynasties, the keeper and tender of Nanda Maharaja' 1526 2, 8 | payasanna ~6~karpura amrta--keli rambha khira-sara~amrta 1527 1, 2 | rati-- (of) conjugal love; keli--(of) pastimes; siddhyai-- 1528 3, 4 | mora ~ ~2~kalindira kule keli-kadambera vana~ratana-bedira upara 1529 2, 15 | samasta-guna-gana-dhama ~ ~8~jamuna-jivana, keli-parayana,~manasa-candra-cakora~nama-sudha-rasa, 1530 3, 1 | hari-nama-sankirtana,~rati na janmilo kene tay~samsara-bisanale, diba-nisi 1531 2, 1 | boli' hoibe byasta,~tabe keno ebe alasa hoy,~na bhaja 1532 4, 6 | stealing the butter that was kept hanging from a swing) is 1533 4, 11 | vrndayai tulasi-devyai~priyayai kesavasya ca~krsna-bhakti-prade devi~ 1534 4, 11 | priyayai-- who is dear; kesavasya--to Lord Kesava; ca-and; 1535 3, 3 | namah~yadavaya madhavaya kesavaya namah ~ ~2~gopala govinda 1536 4, 7 | where Krsna killed the Kesi demon. All glories to the 1537 3, 7 | 1~sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma,~bando mui savadhana mate~ 1538 2, 10 | mayer bose, jaccho bhese',~khaccho habudubu, bhai ~3~(jiv) 1539 3, 1 | bhajiya,~janiya suniya bisa khainu~ ~2~golokera prema-dhana, 1540 1, 3 | gosantav iti sarvato vraja-pure khedair maha-vihvalau~vande rupa-sanatanau 1541 2, 8 | ane tambula-masala~taha kheye krsna-candra sukhe nidra 1542 2, 8 | ghrtanna~saskuli pistaka khir puli payasanna ~6~karpura 1543 2, 8 | karpura amrta--keli rambha khira-sara~amrta rasala, amla dwadasa 1544 2, 1 | 2~'tathai tathai' bajalo khol,~ghana ghana tahe jhajera 1545 4, 3 | mate ~4~jayadharma-dasye khyati, sri purusottama-jati,~ta 1546 1, 3 | Gopala Bhatta Gosvami, who kicked off all association or aristocracy 1547 4, 7 | Kesi-ghata, where Krsna killed the Kesi demon. All glories 1548 3, 2 | one cannot enter into the kingdom of Vrndavana. But Narottama 1549 2, 7 | namera hatete dibe adhikar ~7~kinibo, Lutibo, hari-nama-rasa,~ 1550 1, 2 | tatha bhavyata eva sadbhih~kintu prabhor yah priya eva tasya~ 1551 1, 2 | by great saintly persons; kintu--however; prabhoh--to the 1552 1, 2 | Lord Caitanya Mahaprabhu; kirtana--(by) chanting; nrtya--dancing; 1553 1, 2 | 2~mahapraboh kirtana-nrtya-gita-~vaditra-madyan-manaso rasena~ 1554 2, 3 | gopinath, ami to murakha ati~kise bhalo hoya, kabhu na bujhinu~ 1555 4, 6 | hair tinged with red, is kissed again and again by mother 1556 2, 5 | jani janma hau mor ~ ~5~kita-janma hau jatha tuwa das~bahir-mukha 1557 Intro | could predict the future and knew when he would die, since 1558 Intro | writing a book on Krsna and knowing Srila Bhaktivinoda to be 1559 3, 1 | Radha and Krsna, I have knowingly drunk poison. ~ 1560 2, 2 | dako,~sukhe duhkhe bhulo na'ko, vadane hari-nam koro re ~ ~ 1561 2, 7 | nama-rasa-sar ~3~dhana jana ara, kobita-sundari,~bolibo na cahi deho-sukha-kari~ 1562 3, 11 | sada govinda-visram~govinda kohena--mora vaisnava paran ~ ~6~ 1563 3, 3 | ei chay gosai jabe braje koila bas~radha-krsna-nitya-lila 1564 2, 3 | karane, asiya prapance,~lila koile subistara ~ ~8~gopinath, 1565 3, 1 | diba-nisi hiya jwale,~juraite na koinu upay ~ ~3~brajendra-nandana 1566 2, 1b | nidra jao maya-pisacira kole ~ ~2~bhajibo boliya ese 1567 4, 9 | bakhani ~3~jako patra, manjari komala~sri-pati-carana-kamale lapatani~ 1568 2, 8 | radhikadi gane heri' nayanera kone~trpta ho'ye khay krsna jasoda-bhavane ~ 1569 2, 8 | ekhano~bhoga-mandire bosi' koraho bhojana ~3~nandera nidese 1570 2, 11 | gaur amara, je-saba sthane,~koralo bhramana range~se-saba sthana, 1571 2, 12 | goracand ratna-simhasane~arati koren brahma-adi deva-gane ~4~ 1572 2, 6 | samsare ~2~krsna baro doyamoy, koribare jihwa jay,~swa-prasad-anna 1573 3, 4 | jata sakhi-brnda~ajnaya koribo seba caranaravinda ~ ~6~ 1574 3, 7 | cittete koriya aikya,~ar na koriho mane asa~sri-guru-carane 1575 3, 3 | bas~radha-krsna-nitya-lila korila prakas ~ ~9~anande bolo 1576 4, 3 | vibhu~iswara-purike dhanya, korilen sri-caitanya,~jagad-guru 1577 2, 10 | jiv) krsna-das, e biswas,~korle to' ar duhkho nai~4~(krsna) 1578 3, 11 | pascate pavan~darsana pavitra koro--ei tomara gun ~ ~4~hari-sthane 1579 2, 3 | pamara, kandiya kandiya~korohe karuni dana ~ ~6~gopinath, 1580 2, 3 | bandhana chediya,~vinode koroho dasa ~TRANSLATION ~1) O 1581 2, 1b | jiv jago, gauracanda bole~kota nidra jao maya-pisacira 1582 3, 9 | 1~nitai-pada-kamala, koti-candra-susitala,~je chayay jagata juray~ 1583 Forw | International Society for Krishna Consciousness was established 1584 Intro | he obtained a transfer to Krishnanagar, twenty-five miles from 1585 1, 1 | who is very dear to Lord Krnsa, having taken shelter at 1586 1, 1 | are desire trees; ca--and; Krpa-- (of) mercy: (of) mercy; 1587 1, 1 | lover of Srimati Radharani; krpa-abdhaye--who is an ocean of mercy; 1588 2, 3 | gopinath, galaya legeche phase~krpa-asi dhori', bandhana chediya,~ 1589 2, 4 | Saranagati) ~~1~gurudev! krpa-bindu diya, koro'ei dase,~trnapekha 1590 4, 6 | prabho duhkha jalabdhi-magnam~krpa-drsti-vrsyati-dinam batanu-~grhanesa mam ajnam 1591 2, 3 | aro ~ ~7~gopinath, tumi krpa-parabara~jivera karane, asiya prapance,~ 1592 3, 6 | sadhana-siddhas and the krpa-siddhas were supposed to have once 1593 1, 1 | vancha-kalpatarubhyas ca krpa-sindhubhya eve ca~patitanam pavanebhyo 1594 3, 8 | nityananda, premananda sukhi~krpabalokana koro ami boro duhkhi ~ ~ 1595 1, 1 | varsabhanavi-devi-dayitaya krpadhaye~krsna-sambandha-vijnana-dayine 1596 2, 13 | gopi-basana-hara,~rasa-rasika, krpamoya~sri-radha-vallabha, brndabana-natabara,~ 1597 4, 5 | jamini jagi re~biphale sevinu krpana durajana~capala sukha-laba 1598 4, 4 | joined Him in chanting Hare Krsa: It is so nice that anyone 1599 2, 11 | bhakti-janani,~jatane palana kori~krsna-basati, basati boli',~parama adare 1600 2, 11 | sarthaka mani ~8~bhakativinoda, krsna-bhajane,~anukula paya jaha~prati-dibase, 1601 4, 11 | to Lord Kesava; ca-and; krsna-bhakti-- devotional service to Lord 1602 4, 11 | tulasi-devyai~priyayai kesavasya ca~krsna-bhakti-prade devi~satyavatyai namo namah ~ 1603 1, 1 | savadhutam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam~sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams' 1604 1, 1 | all the other devotees; krsna-caitanya-devam--unto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; 1605 1, 1 | krsna-prema-pradaya te~krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah ~WORD 1606 1, 1 | Personality of Godhead; krsna-caitanya-namne--under the name Krsna Caitanya; 1607 2, 8 | tambula-masala~taha kheye krsna-candra sukhe nidra gela ~14~bisalakha 1608 2, 10 | habudubu, bhai ~3~(jiv) krsna-das, e biswas,~korle to' ar 1609 4, 7 | sri-jahnava-pada-padma koriya smaran~dina krsna-dasa kohe nama-sankirtan ~TRANSLATION ~ 1610 4, 10 | diye koro nija dasi ~5~dina krsna-dase koy, ei jena mora hoy~sri-radha-govinda-preme 1611 2, 15 | manasa-candra-cakora~nama-sudha-rasa, gao krsna-jasa~rakho vacana mana mora ~ 1612 Intro | Sri Brahma-samhita and Sri Krsna-karnamrta and gave to the world his 1613 3, 3 | Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna-Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 1614 2, 14 | sraddha-bindu diya,~deho' krsna-nama-dhane ~ ~4~krsna se tomara, krsna 1615 2, 1 | hrd-gagane biraje ~ ~8~krsna-nama-sudha koriya pan,~jurao bhakativinoda-pran,~ 1616 3, 7 | bhai, e bhava toriya jai,~krsna-prapti hoy jaha ha'to ~ ~2~guru-mukha-padma-vakya, 1617 1, 1 | and charitably disposed; krsna-prema--love of Krsna; pradaya-- 1618 1, 1 | Pranama ~ namo maha-vadayaya krsna-prema-pradaya te~krsnaya krsna-caitanya-namne 1619 1, 1 | at the feet of Lord Visu; krsna-presthaya--who is very dear to Lord 1620 4, 10 | Tulasi-kirtana ~ 1~namo namah tulasi! krsna-preyasi~radha-krsna-seva pabo ei 1621 4, 7 | vrndavana-majh~jaya jaya krsna-sakha batu dwija-raj ~7~jaya rama-ghata, 1622 1, 1 | who is an ocean of mercy; krsna-sambandha--(of) the relationship with 1623 1, 1 | varsabhanavi-devi-dayitaya krpadhaye~krsna-sambandha-vijnana-dayine prabhave namah ~WORD FOR 1624 Intro | He also published the Sri Krsna-samhita, which revealed to the world 1625 4, 3 | krsna hoite catur-mukha, hoy krsna-sevonmukha,~brahma hoite naradera mati~ 1626 2, 8 | After eating that pin, Sri Krsnacandra then happily goes to sleep. ~ 1627 4, 3 | tara priya kavi krsnadasa~krsnadasa-priya-bara, narottama seva-para,~jara 1628 1, 1 | Pranama ~ panca-tattvatmakam krsnam bhakta-rupa-svarupakam~bhaktavataram 1629 1, 1 | transcendental subject matters; krsnam--unto Lord Krsna; bhakta-rupa-- 1630 1, 1 | can give; te--unto You; krsnaya--the original Personality 1631 1, 3 | 1~krsnotkirtana-gana-nartana-parau premamrtambho-nidhi~dhiradhira-jana-priyau 1632 2, 4 | heno krpa, labhiya e jana,~krtartha hoibe, natha!~sakti-buddhi-hina, 1633 4, 6 | tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca~tatha prema-bhaktim svakam 1634 1, 2 | bhakta-sanghan-- the devotees; krtva---having made; eva--thus; 1635 1, 2 | svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan~krtvaiva trptim bhajatah sadaiva~ 1636 4, 2 | darayate balim chalayate ksatra-ksayam kurvate~paulastyam jayate 1637 4, 2 | jaya jagadisa hare ~ ~6~ksatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam~snapayasi 1638 4, 2 | jaya jagadisa hare ~ ~2~ksitir iha vipulatare tisthati 1639 1, 3 | 5~kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule~nana-ratna-nibaddha-mula-vitape-sri-yukta-vrndavane~ 1640 3, 9 | academic education, and kula, birth in a high family 1641 3, 4 | nahi mora ~ ~2~kalindira kule keli-kadambera vana~ratana-bedira 1642 2, 9 | jaya) radha-madhava (jaya) kunja-bihari~(jaya) gopi-jana-vallabha ( 1643 4, 10 | 3~mor ei abhilas, bilas kunje dio vas~nayane heribo sada 1644 4, 6 | mukhambhojam atyanta-nilair~vrtam kuntalaih snigdha-raktais' ca gopya~ 1645 4, 1 | guna-ramita-visakhe ~ ~3~karunam kuru mayi karuna-bharite~sanaka-sanatana-varnita-carite ~ 1646 4, 2 | All glories to You! At Kuruksetra You bathe the earth in the 1647 4, 2 | chalayate ksatra-ksayam kurvate~paulastyam jayate halam 1648 2, 8 | sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda~dali dalna dugdha-tumbi 1649 3, 5 | gora nata-raj ~ ~4~pasane kutibo matha anale pasibo~gauranga 1650 1, 2 | bhagavat-prasado~yasyaprasadan na gatih kuto 'pi~dhyayan stuvams tasya 1651 2, 8 | bhojana korena krsna ho'ye kutuhali ~8~raidhikara pakka anna 1652 4, 6 | just as the two sons of Kuvera--Manigriva and Nalakuvara-- 1653 4, 6 | ajnam edhy aksi-drsyah ~7~kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat~ 1654 Intro | instructions and blessings. In l910 he shut himself up and remained 1655 2, 5 | bhukti-mukti-sprha vihina je bhakta~labhaite tako sanga anurakta ~7 janaka, 1656 2, 4 | hata ~ ~3~kabe heno krpa, labhiya e jana,~krtartha hoibe, 1657 Intro | led a life of incessant labor and activity for Sri Krsna, 1658 4, 2 | dasana-sikhare dharani tava lagna~sasini kalanka-kaleva nimagna~ 1659 2, 3 | bosiya mora~manake samiya, laho nija pane,~ghucibe vipada 1660 2, 1 | yasoda-suta,~carame poribe laje ~ ~5~udita tapana hoile 1661 1, 3 | bank of the Radha-kunda lake or the shores of the Yamuna 1662 4, 6 | me~manasy avirastam alam laksa-labhaih ~6~namo deva damodarananta 1663 4, 9 | of Narayana, the Lord of Laksmi. O blessed mother Tulasi, 1664 3, 2 | 2) Lalasamayi Prarthana ~(from Prarthana) ~~ 1665 2, 8 | 16) Lalita-devi and the other gopis then 1666 4, 1 | vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe~lalita-sakhi guna-ramita-visakhe ~ ~3~ 1667 1, 1 | saha-gana--with associates; lalita-sri-visakha-anvitan--accompanied by Lalita and 1668 2, 8 | radha bhunje ho'ye prito ~16~lalitadi sakhi-gana avasesa paya~ 1669 1, 3 | he radhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutah~sri-govardhana-kalpa-padapa-tale 1670 3, 5 | Saparsada-bhagavad-viraha-janita-vilapa ~Lamentation Due to Separation from the 1671 4, 9 | you some incense, a ghee lamp, naivedya, and arati. The 1672 Intro | a severe threat that his lands would be cruelly resumed 1673 4, 2 | to You! In the battle of Lanka You destroy the ten-headed 1674 2, 1b | lagi'~hari-nama maha-mantra lao tumi magi' ~ ~5~bhakativinoda 1675 2, 1b | long will you sleep in the lap of the witch called Maya? ~ 1676 4, 9 | komala~sri-pati-carana-kamale lapatani~dhanya tulasi meiya, purana 1677 4, 6 | namamisvaram sac-cid-ananda-rupam~lasat-kundalam gokule bhrajamanam~yasoda-- 1678 Intro | Babaji in 1908. Though he was leading the life of a renounced 1679 2, 8 | and various kinds of green leafy vegetables, then nice fried 1680 2, 3 | samsrti-ghore ~ ~8~gopinath, galaya legeche phase~krpa-asi dhori', bandhana 1681 2, 8 | made with tamarinds, limes, lemons, oranges, and pomegranates. ~ 1682 2, 8 | small square cakes made of lentils and cooked down milk, then 1683 Intro | and it stands on the same level as the divine writings of 1684 1, 2 | analyzed as that which is licked, chewed, drunk, and sucked]. 1685 1, 2 | dava-anala--(by) the forest fire; lidha--afflicted; loka--the people; 1686 4, 2 | Your back. As Varaha You lift the earth with Your tusk, 1687 2, 15 | has come to an end and the light of dawn is entering O jiva 1688 3, 10 | words, the ordinary moon lights up the night, and its shine 1689 1, 2 | unlimited; madhurya--conjugal; lila-- pastimes; guna--qualities; 1690 2, 8 | preparations made with tamarinds, limes, lemons, oranges, and pomegranates. ~ 1691 1, 3 | expert in increasing the limits of the ocean of transcendental 1692 4, 3 | Lokanatha Gosvami. They lived together in Vrndavana and 1693 2, 6 | ta'ra madhye jihwa ati, lobamoy sudurmati,~ta'ke jeta kathina 1694 Intro | possession of the Muhammadans. Local inquiry and corroborative 1695 4, 4 | bhunjaye samana,~kahoye locana-dasa ~PURPORT~by His Divine Grace~ 1696 Intro | standings so he was curious to locate the actual birthplace of 1697 4, 6 | face, which is encircled by locks of soft black hair tinged 1698 2, 3 | nai~tumi krpa kori', amare loile,~samsare uddhara pai ~ ~ 1699 1, 3 | conditioned souls, they accepted loincloths, treating themselves as 1700 2, 3 | bharasa tumi~tomara carane, loinu sarana,~tomara kinkora ami ~ ~ 1701 2, 1b | avidyara bhare ~ ~3~tomare loite ami hoinu avatara~ami bina 1702 2, 1 | amani jage,~bhakata-samuha loiya sathe,~gela nagara-braje ~ ~ 1703 1, 2 | fire; lidha--afflicted; loka--the people; tranaya--to 1704 3, 7 | karuna-sindhu, adhama janara bandhu,~lokanath lokera jivana~ha ha prabhu 1705 4, 8 | radha-vinoda radha-vinoda radhe~(lokanather prana-dhana he) ~9~ jaya 1706 3, 7 | janara bandhu,~lokanath lokera jivana~ha ha prabhu koro 1707 1, 2 | moment; asvadana--relishing; lolupasya--who aspires after; vande-- 1708 Intro | Calcutta and had retired to a lonely place in Orissa to spend 1709 2, 3 | worldly existence. I can no longer tolerate the pain of ignorance 1710 4, 5 | is the desire and great longing of Govinda Dasa to engage 1711 3, 4 | Sri Krsna Caitanya Prabhu, longs for this service to the 1712 2, 15 | about, playing His flute, He looks very charming. ~ 1713 2, 6 | satisfaction and glorify You Lord- Radha and Krsna--and in 1714 3, 8 | more merciful than Your Lordship within these three worlds?" 1715 2, 11 | bliss, for by taking Their Lordships' prasada we can conquer 1716 2, 7 | I be trembling all over, lose bodily color, tears pouring 1717 2, 13 | ever-youthful and is the best of lovers. He is always playing on 1718 4, 2 | bewilder the mlecchas [degraded low-class men]. ~ ~ 1719 4, 1 | O You who make Visakha loyal to You due to Your wonderful 1720 2, 8 | amla dwadasa prakara ~7~luci cini sarpuri laddu rasabali~ 1721 2, 7 | dibe adhikar ~7~kinibo, Lutibo, hari-nama-rasa,~nama-rase 1722 3, 6 | are called nitya-lila. The lying affairs between Radha-Krsna 1723 1, 3 | they appeared just like mad-men in the full ecstasy of love 1724 4, 8 | All glories to Radha and Madana-gopala, the treasure of Sri Advaita 1725 2, 13 | kana~gopi-parana-dhana, madana-manohara,~kaliya-damana-vidhana ~ ~ 1726 4, 7 | sri-govinda, gopinatha, madana-mohan ~2~syama-kunda, radha-kunda, 1727 3, 9 | pasariya. They have become maddened by a false concept of bodily 1728 3, 6 | tarange jeba dube,~se radha--madhava-antaranga~grhe ba vanete thake, 'ha 1729 4, 3 | padmanabhia gati ~2~nrhari madhava-bamse, aksobhya paramahamse,~sisya 1730 4, 1 | chorus)~radhe jaya jaya madhava-dayite~gokula-taruni-mandala-mahite ~ ~ 1731 2, 11 | prema-latikara mula ~2~madhava-tithi, bhakti-janani,~jatane palana 1732 2, 11 | tulasi dekhi', juraya prana,~madhava-tosani jani'~gaura-priya, saka-sevane,~ 1733 3, 3 | yadavaya namah~yadavaya madhavaya kesavaya namah ~ ~2~gopala 1734 1, 2 | of) Srimati Radharani; madhavayoh--of Lord Madhava (Krsna); 1735 1, 3 | radha-krsnam-guna-smrter madhurimanandena sammohitau~vande rupa-sanatanau 1736 1, 2 | sri-radhika-madhavayor apara-~madhurya-lila-guna-rupa-namnam~prati-ksanasvadana-lolupasya~ 1737 1, 1 | the science of Krsna. ~~ madhuryojjvala-premadhya-sri-rupanuga-bhaktida-~sri-gaura-karuna-sakti-vigrahaya 1738 4, 3 | Devarsi Narada. Sripada Madhvacarya, the founder of the suddha-dvaita 1739 4, 3 | mati~narada hoite vyasa, madhwa kohe vyasa-dasa,~purnaprajna 1740 2, 6 | phele visaya-sagore~ta'ra madhye jihwa ati, lobamoy sudurmati,~ 1741 1, 2 | playing musical instruments, madyat--gladdened; manasah--whose 1742 2, 1b | hari-nama maha-mantra lao tumi magi' ~ ~5~bhakativinoda prabhu-carane 1743 Intro | the distinguished Deputy Magistrate who has just retired from 1744 2, 1b | sei hari-nama-mantra loilo magiya ~TRANSLATION ~ 1745 4, 3 | associate was the eminent maha-bhagavata Sri Gaurakisora Dasa Babaji, 1746 4, 3 | tara priya sri-bhaktivinoda~maha-bhagavata-bara, sri-gaurakisora-bara,~hari-bhajanete 1747 2, 1b | are suffering. Take this maha-mantra--Hare Krsna, Hare Krsna, 1748 4, 9 | brahmadiko,~dhurata phirata maha-muni jnani~candrasekhara meiya, 1749 1, 1 | Caitanya Mahaprabhu is known as maha-vadanyavatara, the most magnanimous incarna- 1750 1, 1 | WORD ~namah--obeisances; maha-vadanyaya--who is most munificent and 1751 1, 1 | Gauranga Pranama ~ namo maha-vadayaya krsna-prema-pradaya te~krsnaya 1752 1, 3 | sarvato vraja-pure khedair maha-vihvalau~vande rupa-sanatanau raghu-yugau 1753 4, 3 | rupa-sanatana ~7~rupa-priya mahajana, java, raghunathu hana,~ 1754 1, 2 | sri-caranaravindam ~WORD FOR WORD ~mahaprabhoh--of Lord Caitanya Mahaprabhu; 1755 1, 2 | 2~mahapraboh kirtana-nrtya-gita-~vaditra-madyan-manaso 1756 4, 7 | kalindi jamuna jaya, jaya mahavan ~3~kesi-ghata, bamsi-bata, 1757 4, 7 | the great forest known as Mahavana, where Krsna and Balarama 1758 4, 9 | darase, parase agha-nasa-i~mahima beda-purane bakhani ~3~jako 1759 1, 1 | bhtu-tale~svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam ~WORD 1760 1, 1 | Rupa Gosvami; kada--when; mahyam--unto me; dadati--will give; 1761 4, 10 | service and make me your own maidservant. ~ 1762 Intro | not substitutes for the main and prime benediction of 1763 3, 3 | brndaban~sri-guru-vaisnaba-pade majaiya man ~10~sri-guru-vaisnaba-pada-padma 1764 Intro | pure origin in the deep and majestic spiritual philosophy of 1765 4, 6 | knowledge of His supreme majesty and opulence that He is 1766 Intro | instructions, he visited all of the major temples and asramas of the 1767 2, 15 | bhuvana-sundara-bara ~ ~4~ravanantakara, makhana-taskara,~gopijana-vastra-hari~brajera 1768 3, 4 | mukha-candra ~ ~4~gathiya-malatir mala dibo dohara gale~adhare 1769 3, 4 | stringing together garlands at malati flowers I will place them 1770 Intro | Bhaktivinoda's exertions that many malpractice were checked and the time 1771 4, 6 | krpa-drsti-vrsyati-dinam batanu-~grhanesa mam ajnam edhy aksi-drsyah ~ 1772 1, 1 | pangoh--of one who is lame; mama--of me; manda-mateh--foolish; 1773 3, 9 | cannot make a thief an honest man--because his heart is polluted, 1774 2, 7 | sahisnuta-guna hrdoyete ani'~sakale manada, apani amani,~ho'ye aswadibo 1775 1, 1 | sri-caitanya--(of) Lord Caitanya; manah--(within) the mind; abhistam-- 1776 2, 3 | gopinath, hrdoye bosiya mora~manake samiya, laho nija pane,~ 1777 2, 15 | jamuna-jivana, keli-parayana,~manasa-candra-cakora~nama-sudha-rasa, gao krsna-jasa~ 1778 1, 2 | instruments, madyat--gladdened; manasah--whose mind; rasena--due 1779 4, 5 | abaya-caranaravinda re~durlabha manava janama sat-sange~taroho 1780 2, 1 | sarira-saje ~ ~4~emana durlabha manava-deho,~paiya Ki koro bhava na 1781 1, 1 | who is lame; mama--of me; manda-mateh--foolish; gati--refuge; mat-- 1782 1, 1 | jayatam suratau pangor mama manda-mater gati mat-sarvasva-padambhojau 1783 1, 2 | ornaments; tat--of the Lord; mandira--(of) the temple, marjana-adau-- 1784 2, 3 | to'pandita-bara~mudhera mangala, tumi anvesibe~e dase na 1785 1, 1 | Mangalacarana ~ Vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam 1786 1, 1 | incarnation, devotional manifestation pure devotee, and devotional 1787 4, 6 | the two sons of Kuvera--Manigriva and Nalakuvara--were delivered 1788 4, 9 | 3) Your leaves and soft manjaris are entwined at the lotus 1789 2, 15 | braja-jana-bhaya-hari,~navina nirada, rupa manohara,~mohana-bamsi-bihari ~ ~ 1790 3, 10 | brata, sei tapa, sei mora mantra-japa,~sei mor dharama-karama ~ ~ 1791 Intro | topics of Krsna, he gave the manuscript to Bhaktivinoda Thakura 1792 3, 1 | hari! bifale janama gonainu~manusya-janama paiya, radha-krsna na bhajiya,~ 1793 1, 3 | hita-karinau tri-bhuvane manyau saranyakarau~radha-krsna-padaravinda-bhajananandena 1794 Intro | corroborative evidence from ancient maps of the latter part of the 1795 3, 4 | mora jugala-kisora~jivane marane gati aro nahi mora ~ ~2~ 1796 1, 2 | mandira--(of) the temple, marjana-adau--in the cleaning, etc.; yuktasya-- 1797 4, 6 | around His neck, which is marked with three lines like a 1798 2, 5 | tuwa o-pada barane ~ ~3~marobirakhobi - jo iccha tohara~nitya-dasa 1799 Intro | appearances at villages had marvelous effects on the people. To 1800 2, 8 | moca-khanda ~5~mudga-bora masa-bora rotika ghrtanna~saskuli 1801 4, 2 | wonderful dwarf, by Your massive steps You deceive King Bali, 1802 1, 1 | sri-gurun--unto the spiritual masters in the parampara systems 1803 1, 1 | manda-mateh--foolish; gati--refuge; mat--my; sarva-sva--everything; 1804 1, 1 | pangor mama manda-mater gati mat-sarvasva-padambhojau radha-madana-mohanau ~WORD 1805 2, 3 | my request. I am a wicked materialist, always addicted to worldly 1806 Intro | childhood was spent at his maternal grandfather's house at Birnagar ( 1807 3, 5 | nata-raj ~ ~4~pasane kutibo matha anale pasibo~gauranga gunera 1808 2, 2 | bhaktivinodopadesa, ekbar nam-rase mato re ~TRANSLATION ~ 1809 4, 2 | incarnations. In the form of Matsya You rescue the Vedas, and 1810 1, 3 | radha-krsna-padaravinda-bhajananandena mattalikau~vande rupa-sanatanau raghu-yugau 1811 1, 1 | five transcendental subject matters; krsnam--unto Lord Krsna; 1812 2, 2 | vadane hari-nam koro re ~ ~3~maya-jale baddha ho'ye, acho miche 1813 2, 1b | gauracanda bole~kota nidra jao maya-pisacira kole ~ ~2~bhajibo boliya 1814 2, 3 | pai ~ ~2~gopinath, porechi mayara phere~dhana, dara, suta, 1815 | maybe 1816 2, 10 | gaura-nitai ~2~(miche) mayer bose, jaccho bhese',~khaccho 1817 4, 1 | guna-ramita-visakhe ~ ~3~karunam kuru mayi karuna-bharite~sanaka-sanatana-varnita-carite ~ 1818 1, 3 | kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule~nana-ratna-nibaddha-mula-vitape-sri-yukta-vrndavane~ 1819 1, 1 | Himself. Both Krsna and Rama mean "the supreme pleasure," 1820 1, 3 | in missionary activities meant to deliver all the conditioned 1821 1, 3 | bowing down in a scheduled measurement. In this way they utilized 1822 Intro | are nondifferent from the Medic mantras. But, as stated 1823 2, 1b | 4) I have brought the medicine that will wipe out the disease 1824 1, 2 | from anywhere; dhyayan--meditating upon; stuvan--praising; 1825 1, 3 | sleeping and were always meek and humble, enchanted by 1826 Intro | Kedara-natha Datta, had to meet many difficulties in his 1827 3, 8 | At the time of the first meeting of Lord Caitanya and Rupa 1828 Intro | these songs have exquisite melodies, and cassette recordings 1829 4, 4 | nice that even stone will melt. ~But Locana Dasa Thakura 1830 4, 4 | stonehearted man will be melted. Pasana means "stone." It 1831 Intro | year that he officially memorialized the birth site of Sri Caitanya 1832 3, 3 | immortalize these events in the memory of everyone. ~Narottama 1833 3, 6 | necessary that one become a mendicant or give up his family life 1834 1, 3 | treating themselves as mendicants. but they are always merged 1835 2, 3 | ghora ~ ~4~gopinath, hara je menechi ami~aneka jatana, hoilo 1836 3, 5 | filled with compassion and mercy--where has such a personality 1837 3, 11 | merciful personality by whose mere audience all sins go far 1838 Forw | We must therefore always merge in the transcendental mellow 1839 Intro | Krsna were preached, the merrier was Thakura Bhaktivinoda. 1840 3, 3 | places of Lord Krsna's pasti- mes we're not known, and therefore 1841 Intro | Barasat, Thakura Bhaktivinoda met the famous Bengali writer 1842 1, 1 | Hare Hare is the sublime method of reviving our Krsna consciousness. 1843 2, 14(*)| company of devotees. The six methods of association are to go 1844 1, 1 | transcendental seeds of the mha-mantra. The chanting is a spiritual 1845 3, 3 | developed by Srila Jiva Gosva mi in a book called Hari-namamrta-vyakarana, 1846 1, 2 | Thakura, who appeared in the middle of the sev- enteenth century, 1847 1, 1 | Srivasa Prabhu. He is in the midst of them as the Supreme Personality 1848 Intro | Krishnanagar, twenty-five miles from Navadvipa, Mayapur. 1849 | million 1850 2, 1 | life is full of various miseries. Take shelter of the holy 1851 4, 5 | uselessly served wicked and miserly men. ~ 1852 4, 4 | I can simply think of my misfortune. Yamaraja, the superintendent 1853 1, 3 | Thus they are engaged in missionary activities meant to deliver 1854 3, 9 | nitai-carana satya. One should not misunderstand and think that as he has 1855 3, 9 | intelligence will simply be misused for animal propensities, 1856 Intro | without contributing his mite, however humble it may be, 1857 Intro | been deputed by his com mittee to raise subscriptions in 1858 2, 8 | nectar due to its being mixed with camphor. There are 1859 4, 2 | dhrta-buddha-sarira jaya jagadisa hare ~10~mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam~dhumaketum 1860 4, 2 | kalayate karunyam atanvate~mlecchan murchayate dasakrti-krte 1861 4, 2 | as Kalki to bewilder the mlecchas [degraded low-class men]. ~ ~ 1862 3, 8 | patita-pavana-hetu tava avatara~mo sama patita prabhu na paibe 1863 2, 8 | dalna dugdha-tumbi dadhi moca-khanda ~5~mudga-bora masa-bora 1864 4, 6 | baddha-murtyaiva yadvat~tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca~tatha 1865 4, 3 | sri-gaurakisora-bara,~hari-bhajanete ja'ra moda ~9~ihara paramahamsa, gaurangera 1866 2, 5 | tuwa adhikara ~ ~4~janmaobi moe iccha jadi tor~bhakta-grhe 1867 2, 15 | navina nirada, rupa manohara,~mohana-bamsi-bihari ~ ~6~yasoda-nandana, kamsa-nisudana,~ 1868 2, 7 | rasika- carana parasa,~koriya mojibo rase anibar ~8~Kabe jibe 1869 4, 6 | satavrtti vande ~4~varam deva moksam na moksavadhim va~na canyam 1870 4, 6 | 4~varam deva moksam na moksavadhim va~na canyam vrne 'ham varesad 1871 4, 6 | prema-bhaktim svakam me prayaccha~na mokse graho me 'sti damodareha ~ 1872 2, 1 | slowly Fe]l through your last moments to death. ~ 1873 4, 2 | were much harassed by this monster. ~ 1874 1, 3 | are you? These were their moods in executing Krsna consciousness.~ 1875 Intro | one or two o'clock in the morning composing songs and literatures. 1876 | mostly 1877 4, 4 | Hari Hari!" without any motive of sense gratification. ~ 1878 Intro | ghost. ~Bhaktivinoda's next move was to Puri. The government 1879 Intro | Bhaktivinoda Thakura was the prime mover of the events. It was in 1880 2, 11 | pranayi-bhakata-sange ~4~mrdanga-badya, sunite mana~abasara sada 1881 2, 12 | karatalas resound, and the mrdangas play very sweetly. This 1882 4, 6 | rudantam muhur netra-yugmam mrjantam~karambhoja-yugmena satanka-netram~ 1883 2, 8 | dugdha-tumbi dadhi moca-khanda ~5~mudga-bora masa-bora rotika ghrtanna~ 1884 2, 3 | gopinath, tumi to'pandita-bara~mudhera mangala, tumi anvesibe~e 1885 Intro | in the possession of the Muhammadans. Local inquiry and corroborative 1886 4, 6 | karambhoja-yugmena satanka-netram~muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-~ 1887 4, 6 | snigdha-raktais' ca gopya~muhus cumbitam bimba-raktadharam 1888 2, 8 | krsna subasita bari~sabe mukha prakhaloy ho'ye sari sari ~ 1889 3, 4 | camara dhulabo kabe heri mukha-candra ~ ~4~gathiya-malatir mala 1890 4, 6 | avirastam kim anyaih ~5~idam te mukhambhojam atyanta-nilair~vrtam kuntalaih 1891 2, 11 | parama-siddhi,~prema-latikara mula ~2~madhava-tithi, bhakti-janani,~ 1892 1, 1 | Maya, is also one of the multi energies of the Lord. And 1893 2, 8 | receive fried squares of mung dahl patties, and urad dahl 1894 4, 9 | all the jnanis and great munis, headed by Lord Brahma, 1895 2, 15 | liberation; the enemy of the Mura demon; the supreme enjoyer; 1896 2, 3 | karuna-laba ~ ~7~gopinath, ami to murakha ati~kise bhalo hoya, kabhu 1897 2, 15 | bolo hari hari, mukunda murari,~rama krsna hayagriva ~ ~ 1898 4, 2 | karunyam atanvate~mlecchan murchayate dasakrti-krte krsnaya tubhyam 1899 1, 1 | vairagya--renunciation; murtaye--unto the personified; vipralambha--( 1900 2, 12 | very sweetly. This kirtana music is supremely sweet and relish 1901 1, 2 | aprasadat--without the grace; na--not; gatih--means of advancement ; 1902 2, 11 | kirtana suni',~anande hrdoya nace ~5~jugala-murti, dekhiya 1903 2, 7 | gaura-nityananda boli' niskapate~naciya gaiya, beraibo chute,~batulera 1904 2, 10 | Nityananda came dancing through Nadia, they gave these teachings: 1905 Intro | To maintain the center at Nadir he built a house at Sri 1906 2, 10 | sobai~(ei) sikha diya, sab nadiya~phirche nece' gaura-nitai ~ 1907 4, 7 | 8~jaya dwija-patni, jaya naga-kanya-gan~bhaktite jahara pailo govinda-caran ~ 1908 2, 13 | vipina-purandara, navina nagara-bora,~bamsi-badana suvasa ~ ~ 1909 2, 1 | bhakata-samuha loiya sathe,~gela nagara-braje ~ ~2~'tathai tathai' bajalo 1910 1, 1 | gopir gopinathah sriye 'stu nah ~WORD FOR WORD ~sriman-- 1911 1, 1 | benediction; astu--let there be; Nah--our. ~TRANSLATION ~Sri Srila 1912 2, 1 | bhakativinoda-pran,~nama bina kichu nahiko aro,~caudda-bhuvana-majhe ~ 1913 4, 4 | rohili poriya,~se pade nahilo asa~apana karama, bhunjaye 1914 3, 9 | Nityananda radha-krsna paite nai--it will be very difficult 1915 4, 13 | stonelike; tanka--chisels; nakha-alaye--whose nails. ~TRANSLATION ~ 1916 4, 6 | of Kuvera--Manigriva and Nalakuvara--were delivered from the 1917 2, 8 | sari ~4~sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda~dali dalna dugdha-tumbi 1918 2, 2 | bhaktivinodopadesa, ekbar nam-rase mato re ~TRANSLATION ~ 1919 2, 13 | 13) Sri Nama-kirtana ~Chanting of the Holy Names~( 1920 2, 7 | apani amani,~ho'ye aswadibo nama-rasa-sar ~3~dhana jana ara, kobita-sundari,~ 1921 2, 7 | Lutibo, hari-nama-rasa,~nama-rase mati' hoibo bibasa~rasera 1922 4, 7 | smaran~dina krsna-dasa kohe nama-sankirtan ~TRANSLATION ~ 1923 2, 15 | keli-parayana,~manasa-candra-cakora~nama-sudha-rasa, gao krsna-jasa~rakho vacana 1924 4, 13 | sila-tanka-nakhalaye ~WORD FOR WORD ~namahi--obeisances; te--unto You; 1925 1, 1 | bhaktavataram bhaktakhyam namami bhakta-saktikam ~WORD FOR 1926 1, 1 | bhakta-akhyam--known as a devotee, namami--I offer my obeisances bhakta-saktikam-- 1927 4, 6 | Hari-bhakti-vilasa 2.16.198) ~1~namamisvaram sac-cid-ananda-rupam~lasat-kundalam 1928 1, 1 | shelter at His lotus feet. ~ namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine~ 1929 2, 1 | nana-vidha vipada-bhar,~namasraya kori'jatane tumi,~thakaha 1930 2, 7 | more nija- caranera chaya,~namera hatete dibe adhikar ~7~kinibo, 1931 4, 3 | mama gati~ami seba-udasina, namete tridandi dina,~sri-bhaktisiddhanta 1932 1, 1 | Bhaktivedanta Swami; iti--thus; namine-- who is named. ~TRANSLATION ~ 1933 1, 2 | qualities; rupa--forms, namnam--of the holy names; prati-ksana-- 1934 1, 2 | the worship; nitya--daily; nana--(with) various; srngara-- 1935 1, 3 | kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule~nana-ratna-nibaddha-mula-vitape-sri-yukta-vrndavane~radha-krsnam ahar-nisam 1936 1, 3 | 2~nana-sastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau~ 1937 2, 1 | anitya janaha sar,~tahe nana-vidha vipada-bhar,~namasraya kori' 1938 2, 13 | braja-jana-palana, asura-kula-nasana,~nanda-godhana-rakhowala~govinda madhava, navanita-taskara,~ 1939 2, 13 | navanita-taskara,~sundara nanda-gopala ~ ~4~jamuna-tata-cara, gopi-basana-hara,~ 1940 2, 8 | sri-gaurahari sohi gostha-bihari,~nanda-jasomati-citta-hari ~2~bela-ho'lo, damodara, 1941 2, 5 | kichu mor~arpilu tuwa pade, nanda-kisor! ~ ~2~sampade vipade, jivane-marane~ 1942 4, 5 | 5) Bhajahu Re Mana Sri Nanda-nandana ~by Govinda Dasa Kaviraja ~ 1943 1, 3 | vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutah~sri-govardhana-kalpa-padapa-tale 1944 3, 1 | madhai ~ ~4~ha ha prabhu nanda-suta, vrsabhanu-suta-juta,~koruna 1945 2, 8 | bosi' koraho bhojana ~3~nandera nidese baise giri-bara-dhari~ 1946 4, 7 | grandmother of Madhumangala and Nandimukhi, and beloved disciple of 1947 4, 6 | radhikayai tvadiya-priyayai~namo 'nanta-lilaya devaya tubhyam ~TRANSLATION ~ 1948 4, 13 | obeisances; te--unto You; nara-simhaya--unto Lord Narasimha; prahlada--( 1949 4, 3 | krsna-sevonmukha,~brahma hoite naradera mati~narada hoite vyasa, 1950 2, 12 | 4) Narahari Sarakara and other associates 1951 2, 12 | brahma-adi deva-gane ~4~narahari-adi kori' camara dhulaya~sanjaya-mukunda-basu-ghos-adi 1952 Intro | his stay at the village of Narail, he visited Vrndavana. There 1953 4, 13 | Nrsimha Pranama ~names to narasimhaya~prahladahlada-dayine~hiranyakasipor 1954 4, 9 | entwined at the lotus feet of Narayana, the Lord of Laksmi. O blessed 1955 3, 11 | kori asa caranera dhuli~narottame koro doya apanara boli' ~ 1956 1, 3 | and who are thus expert in narrating His transcendental qualities. 1957 3, 9 | he cannot be tamed. Ordi- nary cats and dogs or even a 1958 2, 1b | 4~enechi ausadhi maya nasibaro lagi'~hari-nama maha-mantra 1959 3, 5 | eka-kale kotha gela gora nata-raj ~ ~4~pasane kutibo matha 1960 Intro | of a valuable work called Navadvipa-dhama-mahatmya. (Chapter Five of this book 1961 2, 7 | ba'be asru-dhar ~5~kabe navadwipe, suradhuni-tate,~gaura-nityananda 1962 2, 13 | nanda-godhana-rakhowala~govinda madhava, navanita-taskara,~sundara nanda-gopala ~ ~ 1963 2, 8 | 10~radhikadi gane heri' nayanera kone~trpta ho'ye khay krsna 1964 3, 6 | especially those who were His nearest intimate associates, were 1965 2, 10 | diya, sab nadiya~phirche nece' gaura-nitai ~2~(miche) 1966 4, 6 | filled with fear, and the necklace of pearls around His neck, 1967 3, 4 | place them around Their necks, and I will offer tambuta 1968 3, 9 | goes out of his way and neglects to take to the human activity 1969 3, 1 | a human birth and having net worshiped Radha and Krsna, 1970 4, 6 | gopya ~2~rudantam muhur netra-yugmam mrjantam~karambhoja-yugmena 1971 2, 7 | be sanghatana,~nirantara netre ba'be asru-dhar ~5~kabe 1972 Intro | Bhaktivinoda Thakura brought this news to the government and after 1973 Intro | the Amrita Bazar Patrika newspaper, on December 6, 1894, the 1974 3, 6 | chant Hare Krsna, dance nicely, and then take krsna-prasada. 1975 2, 13 | delight of Gokula; Kana (a nickname of Krsna), the wealth of 1976 2, 1 | re vadana bhori',~miche nida-base gelo re rati,~divasa sarira-saje ~ ~ 1977 2, 8 | koraho bhojana ~3~nandera nidese baise giri-bara-dhari~baladeva-saha 1978 3, 5 | anale pasibo~gauranga gunera nidhi kotha gele pabo ~ ~5~se-saba 1979 1, 3 | sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih kalavasani-krtau~nidrahara-viharakadi-vijitau catyanta-dinau ca yau~radha-krsnam-guna-smrter 1980 2, 1 | people, "You spend your nights uselessly sleeping and your 1981 3, 10 | moon shines not only in the nighttime, but day and night. ~ 1982 2, 7 | visayera maya~diya more nija- caranera chaya,~namera hatete 1983 4, 3 | paramahamsa, gaurangera nija-bamsa,~tadera carane mama gati~ 1984 2, 3 | taba~bimukha dekhiya, charo nija-jane,~na koro' karuna-laba ~ ~ 1985 2, 4 | sahane, bala diya koro',~nija-mane sprha-hina ~ ~2~sakale sammana 1986 2, 7 | jibe doya, hoibe udoya,~nija-sukha bhuli' sudina-hrdoya~bhakativinoda, 1987 2, 7 | 2~trnadhika hina, kabe nije mani',~sahisnuta-guna hrdoyete 1988 2, 15 | yasoda-nandana, kamsa-nisudana,~nikunja-rasa-vilasi~kadamba-kanana, rasa-parayana,~ 1989 1, 2 | sri-caranaravindam ~WORD FOR WORD ~nikunja-yunah--of Radha and Krsna; rati-- ( 1990 1, 2 | 6~nikunja-yuno rati-keli-siddhyai~ya yalibhir 1991 4, 2 | lagna~sasini kalanka-kaleva nimagna~kesava dhrta-sukara-rupa 1992 4, 6 | ananda-kunde~sva-ghosam nimajjantam akkyapayantam~tadiyesita-jnesu 1993 4, 2 | jaya jagadisa hare ~ ~9~nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam~ 1994 4, 3 | sung instead of the song's ninth verse. ~sri-varsabhanavi-bara, 1995 2, 15 | braja-jana-bhaya-hari,~navina nirada, rupa manohara,~mohana-bamsi-bihari ~ ~ 1996 3, 10 | vidhi, se-pade hoibe siddhi,~nirakhibo e dui nayane ~ ~6~se rupa-madhuri-rasi, 1997 2, 7 | baibarnya-bepathu ha'be sanghatana,~nirantara netre ba'be asru-dhar ~5~ 1998 1, 1 | gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta saj-jana-priyah~vaisnava-sarvabhaumah 1999 1, 1 | of the place; tvam--you; nirdesta--the indicator; sat-jana-- ( 2000 1, 3 | dhiradhira-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pujitau~sri-caitanya-krpa-bharau


1838-burns | byast-final | findi-karoh | karpu-nirma | nirvi-ruci | rudan-syama | sympt-yukti

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License