Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Vaisnava Songs

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1838-burns | byast-final | findi-karoh | karpu-nirma | nirvi-ruci | rudan-syama | sympt-yukti

                                          bold = Main text
   Part, Song                                  grey = Comment text
2501 4, 6 | atyantato drutya gopya ~2~rudantam muhur netra-yugmam mrjantam~ 2502 1, 3 | the gentle and with the ruffians, because they are not envious 2503 1, 2 | pastimes; guna--qualities; rupa--forms, namnam--of the holy 2504 1, 1 | tarine--unto the deliverer; rupa-anuga--the philosophy which follows 2505 1, 1 | svarupaya--unto the personified; rupa-anuga-varaya--who is a revered follower 2506 3, 10 | nirakhibo e dui nayane ~ ~6~se rupa-madhuri-rasi, prana-kuvalaya-sasi,~praphullita 2507 4, 3 | sri-goswami rupa-sanatana ~7~rupa-priya mahajana, java, raghunathu 2508 3, 2 | Narottama Dasa says further, rupa-raghunata-pade hoibe akuti: "When shall 2509 4, 3 | sri-swarupa damodara,~sri-goswami rupa-sanatana ~7~rupa-priya mahajana, 2510 1, 1 | sthapitum yena bhtu-tale~svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam ~ 2511 1, 1 | globe; svayam--himself; rupah--Srila Rupa Gosvami; kada-- 2512 4, 3 | radha-krsna nahe anya,~rupanuga janera jivana~viswambhara 2513 1, 1 | sac-cid-ananda-namine~gaura-sakti-svarupaya rupanuga-varaya te ~WORD FOR WORD ~namah-- 2514 1, 1 | gaura-vani-sri-murtaye dina-tarine~rupanuga-viruddhapasiddhanta-dhvanta-harine ~WORD FOR WORD ~namah--obeisances; 2515 Intro | house if necessary and beg a rupee from each Hindu gentleman 2516 3, 8 | Ha ha swarup, sanatana, rupga, raghunatha. Swarup refers 2517 1, 1 | sajivam--with Jiva Gosvami; sa- advaitam--with Advaita Acarya; 2518 1, 1 | unto Srila Rupa Gosvami; sa-agra-jatam--with his elder brothers 2519 1, 1 | advaitam--with Advaita Acarya; sa-avadhutam--with Nityananda Prabhu; 2520 2, 10 | re sobai~(ei) sikha diya, sab nadiya~phirche nece' gaura-nitai ~ 2521 2, 8 | piye krsna subasita bari~sabe mukha prakhaloy ho'ye sari 2522 1, 1 | Pranati ~ namo bhaktivinodaya sac-cid-ananda-namine~gaura-sakti-svarupaya rupanuga-varaya 2523 4, 6 | 16.198) ~1~namamisvaram sac-cid-ananda-rupam~lasat-kundalam gokule bhrajamanam~ 2524 3, 6 | 6)Sacarana-sri-gaura-mahima ~The Glories of Sri Gauranga~( 2525 3, 1 | Vraja, became the son of Saci (Lord Caitanya), and Balarama 2526 3, 1 | 3~brajendra-nandana jei, saci-suta hoilo sei,~balarama hoilo 2527 3, 11 | bathing in the waters of the sacred Ganges many times, one becomes 2528 4, 2 | according to the rules of Vedic sacrifice ~ 2529 1, 3 | nana-sastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau~tokanam hita-karinau tri-bhuvane 2530 1, 3 | 3) Sri Sri Sad-gosvamy-astaka ~by Srinivasa Acarya ~ 2531 1, 2 | satisfaction; bhajatah--who feels; sada--always; eve--certainly; 2532 1, 2 | krtvaiva trptim bhajatah sadaiva~vande guroh sri-caranaravindam ~ 2533 4, 2 | yajna-vidher ahaha sruti-jatam~sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatam~kesava 2534 1, 2 | uktas tatha bhavyata eva sadbhih~kintu prabhor yah priya 2535 1, 2 | is considered; eva--also; sadbhih--by great saintly persons; 2536 3, 6 | the material nature. The sadhana-siddhas and the krpa-siddhas were 2537 1, 1 | saha-gana-raghunathanvitam tam sa jivam~sadvaitam savadhutam parijana-sahitam 2538 Forw | for kirtana-rasa is the safest situation within this material 2539 2, 14 | vaisnaba thakura, doyara sagara,~e dase koruna kori'~diya 2540 4, 1 | are described by the great sages Sanaka and Sanatana! O Radha, 2541 1, 1 | vaisnavams' ca~sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam 2542 1, 1 | Sri Krsna and Radharani, saha-gana--with associates; lalita-sri-visakha-anvitan-- 2543 1, 1 | krsna-caitanya-devam~sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams' ca ~WORD FOR WORD ~Vande-- 2544 1, 1 | brothers Sri Sanatana Gosvami; saha-gana-raghunatha-anvitam--with Raghunatha Dasa Gosvami 2545 1, 1 | ca~sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam tam sa jivam~sadvaitam savadhutam 2546 2, 4 | trnapekha ati hina~sakala sahane, bala diya koro',~nija-mane 2547 2, 3 | avidya-jatana, aro nahi sahe,~janama-marana-mala ~ ~2~ 2548 2, 7 | trnadhika hina, kabe nije mani',~sahisnuta-guna hrdoyete ani'~sakale manada, 2549 1, 1 | gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta saj-jana-priyah~vaisnava-sarvabhaumah sri-jagannathaya 2550 1, 1 | associates; tam--unto him; sajivam--with Jiva Gosvami; sa- advaitam-- 2551 2, 11 | vegetable preparation called Sak, and there is another song 2552 2, 11 | madhava-tosani jani'~gaura-priya, saka-sevane,~jivana sarthaka mani ~8~ 2553 2, 10 | ei-matra bhikha cai ~6~(jay) sakal bipod bhaktivinod~bole, 2554 2, 8 | giri-bara-dhari~baladeva-saha sakha baise sari sari ~4~sukta-sakadi 2555 2, 8 | hasta-mukha prakhaliya jata sakha-gane~anande bisraima kore baladeva-sane ~ 2556 3, 4 | lalita visakha-adi jata sakhi-brnda~ajnaya koribo seba caranaravinda ~ ~ 2557 2, 8 | ho'ye prito ~16~lalitadi sakhi-gana avasesa paya~mane mane sukhe 2558 4, 5 | pada-sevana, dasya re~pujana, sakhi-jana, atma-nivedana~govinda-dasa-abhilasa 2559 3, 4 | 4) Sakhi-vrnde Vijnapti ~Prayer to the 2560 4, 10 | jugala-rupa-rasi ~4~ei nivedana dharo, sakhir anugata koro~seva-adhikara 2561 1, 2 | 7~saksad-dharitvena samasta-sastrair~uktas tatha 2562 1, 1 | Pranati ~ namo gaura-kisoraya saksad-vairagya-murtaye~vipralambha-rasambhode padambujaya 2563 3, 1 | hari-name uddharilo,~tara saksi jagai madhai ~ ~4~ha ha 2564 2, 4 | krtartha hoibe, natha!~sakti-buddhi-hina, ami ati dina,~koro' more 2565 2, 8 | nice fried things, and a salad made of the green leaves 2566 1, 1 | medical instrument called a salaka, which is used to apply 2567 1, 1 | of spiritual knowledge; salakaya--by a medical instrument 2568 3, 6 | What kind of ocean? tot !he salty ocean thad one cannot taste. 2569 3, 8 | patita-pavana-hetu tava avatara~mo sama patita prabhu na paibe ara ~ ~ 2570 4, 4 | asa~apana karama, bhunjaye samana,~kahoye locana-dasa ~PURPORT~ 2571 1, 2 | with the quality of Hari; samasta-- all; sastraih--by scriptures; 2572 2, 15 | gopangana-gana, citta-vinodana,~samasta-guna-gana-dhama ~ ~8~jamuna-jivana, keli-parayana,~ 2573 1, 2 | 7~saksad-dharitvena samasta-sastrair~uktas tatha bhavyata eva 2574 1, 1 | Sambandhadhideva Pranama ~ jayatam suratau 2575 4, 2 | jagad-apagata-papam~snapayasi payasi samita-bhava-tapam~kesava dhrta-bhrgupati-rupa 2576 2, 3 | hrdoye bosiya mora~manake samiya, laho nija pane,~ghucibe 2577 2, 4 | nija-mane sprha-hina ~ ~2~sakale sammana korite sakati~deho' natha! 2578 1, 3 | radha-krsnam-guna-smrter madhurimanandena sammohitau~vande rupa-sanatanau raghu-yugau 2579 2, 5 | pade, nanda-kisor! ~ ~2~sampade vipade, jivane-marane~day 2580 Forw | Gaudiya Vaisnava community (sampradaya) . Songs composed by the 2581 Intro | entitled Sri Caitanya-sik- samrta ("The Nectarean Teachings 2582 2, 3 | tomara jana~tomare chariya, samsara bhajinu,~bhuliya apana-dhana ~ ~ 2583 1, 2 | sri-caranaravindam ~WORD FOR WORD ~samsara--(of) material existence; 2584 3, 2 | mora kabe tuccha ha'be. Samsara-basana- means "desire for material 2585 2, 1b | 2~bhajibo boliya ese samsara-bhitare~bhuliya rohile tumi avidyara 2586 3, 1 | rati na janmilo kene tay~samsara-bisanale, diba-nisi hiya jwale,~juraite 2587 1, 2 | 1~samsara-davanala-lidha-loka-~tranaya Karunya-ghanaghanatvam~ 2588 2, 3 | Two ~~1~gopinath, ghucao samsara-jwala~avidya-jatana, aro nahi 2589 2, 3 | hrsika damiya,~taro'he samsrti-ghore ~ ~8~gopinath, galaya legeche 2590 4, 1 | described by the great sages Sanaka and Sanatana! O Radha, please 2591 4, 1 | kuru mayi karuna-bharite~sanaka-sanatana-varnita-carite ~TRANSLATION ~(chorus) O 2592 3, 5 | kaha mora swarup rupa kaha sanatan~kaha dasa raghunatha patita-pavan ~ ~ 2593 4, 8 | radha-modana-mohan radhe~(sanataner prana-dhana he) ~5~jaya 2594 2, 7 | krpa-bale ha'be hrdoye sancar ~2~trnadhika hina, kabe 2595 Intro | then offer my humble obei- sances unto his lotus feet again 2596 3, 4 | dark and fair forms with sandalwood paste scented with cuya, 2597 4, 7 | Paurnamasi, the mother of Sandipani Muni, grandmother of Madhumangala 2598 2, 14 | deho' he amare,~boshechi sangera ase ~ ~3~ekaki amara, nahi 2599 2, 7 | baibarnya-bepathu ha'be sanghatana,~nirantara netre ba'be asru-dhar ~ 2600 3, 5 | kotha gele pabo ~ ~5~se-saba sangira sange je koilo bilas~se-sanga 2601 2, 12 | and devotees headed by Sanjaya Pandita, Mukunda Datta, 2602 2, 12 | narahari-adi kori' camara dhulaya~sanjaya-mukunda-basu-ghos-adi gaya ~5~sankha baje ghanta 2603 1, 3 | 6~sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih kalavasani-krtau~nidrahara-viharakadi-vijitau 2604 4, 3 | poor and lowly tridandi sannyai named Sri Bhaktisiddhanta 2605 Forw | later, in 1970, both took sannyasa, receiving the names Acyutananda 2606 3, 3 | in such a way that every Sanskrit word and every letter was 2607 3, 5 | 5) Saparsada-bhagavad-viraha-janita-vilapa ~Lamentation Due to Separation 2608 2, 1 | 6~jivana anitya janaha sar,~tahe nana-vidha vipada-bhar,~ 2609 2, 12 | 4) Narahari Sarakara and other associates of 2610 4, 13 | hrdaye nrsimho~nrsimham adim saranam prapadye ~WORD FOR WORD ~ 2611 4, 13 | Nrsimha; adim--the origin, saranam--the supreme refuge; prapadye-- 2612 1, 3 | hita-karinau tri-bhuvane manyau saranyakarau~radha-krsna-padaravinda-bhajananandena 2613 4, 3 | dina,~sri-bhaktisiddhanta saraswati ~TRASLATION ~ 2614 4, 8 | gandharvika-giridhari radhe~(saraswatir prana-dhana he) ~TRANSLATION ~ 2615 2, 1 | nida-base gelo re rati,~divasa sarira-saje ~ ~4~emana durlabha manava-deho,~ 2616 2, 8 | dwadasa prakara ~7~luci cini sarpuri laddu rasabali~bhojana korena 2617 2, 11 | gaura-priya, saka-sevane,~jivana sarthaka mani ~8~bhakativinoda, krsna-bhajane,~ 2618 3, 7 | uttama-gati,~je prasade pure sarv asa ~ ~3~cakhu-dan dilo 2619 4, 7 | radha-syam~jaya jaya rasa-lila sarva-manoram ~10~jaya jayojjwala-rasa 2620 2, 5 | prabhu, guru, pati--tuhu sarva-moy ~ ~8~bhakatvinoda kohe, 2621 4, 7 | 10~jaya jayojjwala-rasa sarva-rasa-sar~parakiya-bhave jaha brajete 2622 1, 1 | gati--refuge; mat--my; sarva-sva--everything; pada-ambhojau-- 2623 1, 1 | vaisnava--(of) the Vaisnavas; sarvabhaumah--chief; sri jagannathaya-- 2624 1, 3 | kalindi-vane kutah~gosantav iti sarvato vraja-pure khedair maha-vihvalau~ 2625 2, 3 | mana je pagala mora~na mane sasana, sada acetana,~visaye ro' 2626 4, 2 | dasana-sikhare dharani tava lagna~sasini kalanka-kaleva nimagna~kesava 2627 2, 8 | masa-bora rotika ghrtanna~saskuli pistaka khir puli payasanna ~ 2628 1, 2 | of Hari; samasta-- all; sastraih--by scriptures; uktah--acknowledged, 2629 2, 12 | 3) Lord Caitanya has sat down on a jeweled throne, 2630 1, 1 | Srila Bhaktivinoda Thakura; sat-cit-ananda-namine--known as Saccidananda; gaura--( 2631 1, 1 | nirdesta--the indicator; sat-jana-- (to) all saintly persons; 2632 2, 14 | chaya guna deho' dase~chaya sat-sanga, deho' he amare,~boshechi 2633 4, 5 | re~durlabha manava janama sat-sange~taroho e bhava-sindhu re ~ 2634 4, 6 | mrjantam~karambhoja-yugmena satanka-netram~muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-~ 2635 4, 6 | jitatvam~punah prematas tam satavrtti vande ~4~varam deva moksam 2636 2, 1 | jage,~bhakata-samuha loiya sathe,~gela nagara-braje ~ ~2~' 2637 4, 11 | bestows; devi--O goddess; satya-vatyai--unto Satyavati; namah namah-- 2638 4, 11 | goddess; satya-vatyai--unto Satyavati; namah namah--repeated obeisances. ~ 2639 4, 11 | krsna-bhakti-prade devi~satyavatyai namo namah ~WORD FOR WORD ~ 2640 4, 6 | conversation with Narada Muni and Saunaka Rsi) ~"In the month of Kartika 2641 3, 7 | kevala-bhakati-sadma,~bando mui savadhana mate~jahara prasade bhai, 2642 1, 1 | saha-gana-raghunathanvitam tam sa jivam~sadvaitam savadhutam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam~ 2643 3, 8 | 8) Savarana-sri-gaura-pada-padme Prarthana ~A Prayer to the 2644 3, 5 | is Raghunatha Dasa, the savior of the fallen? ~3) Where 2645 1, 3 | bliss, and they are the saviors of the living entities from 2646 2, 8 | sikhi-puccha-camara dhulaya~apurba sayyaya krsna~ sukhe nidra jaya ~ 2647 Intro | individual that turned the scale and led the intelligent 2648 4, 2 | the huge mountain a large scar like depression is put in 2649 1, 3 | Lord and bowing down in a scheduled measurement. In this way 2650 Intro | father of a famous girl scholar came to Bhaktivinoda for 2651 Intro | admiration of many German scholars, for although the public 2652 4, 3 | founder of the suddha-dvaita school of Vedanta philosophy, who 2653 3, 3 | their literatures, which scientifically explained the super-excellent 2654 3, 9 | government, and also in scriptural injunctions punishment in 2655 3, 9 | But despite hearing from scripture and seeing the action of 2656 1, 3 | who are very expert in scrutinizengly studying all the revealed 2657 2, 7 | Saranagati) ~1~kabe ha'be bolo se-dina amar~(amar) aparadha ghuci', 2658 3, 10 | 5~anukula habe vidhi, se-pade hoibe siddhi,~nirakhibo 2659 3, 5 | sangira sange je koilo bilas~se-sanga na paiya kande narottama 2660 4, 2 | immersed in the turbulent sea of devastation. ~ 2661 3, 4 | bank of the Yamuna, I will seat the divine couple on a throne 2662 3, 4 | sakhi-brnda~ajnaya koribo seba caranaravinda ~ ~6~sri-krsna-caitanya-prabhur 2663 4, 3 | tadera carane mama gati~ami seba-udasina, namete tridandi dina,~sri-bhaktisiddhanta 2664 Forw | storefront and apartment at 26 Second Avenue. When ISKCON was 2665 3, 6 | ocean. If one knows the secret and says, "Let me dive deep 2666 3, 8 | Svarupa Damodara, the personal secretary of Lord Caitanya. He was 2667 1, 1 | are the transcendental seeds of the mha-mantra. The chanting 2668 Intro | entertaining such men as chanced to seek shelter on a rainy night. 2669 Intro | which Vibhavari Sesa, one selections appears in this book). This 2670 4, 4 | prosecuting Their way of self-realization is simply joyful (kevala 2671 3, 6 | of many thousands of such self-realized persons, only one can understand 2672 Intro | as Babu Kedaranatha Datta send him away without contributing 2673 1, 1 | of consciousness-- namely sensual, mental, and intellectual. 2674 3, 3 | Caitanya explained every sentence in such a way that every 2675 Intro | his trial the fellow was sentenced to imprisonment for a year 2676 Intro | has translated a song, no separate translations have been given, 2677 Forw | Acyutananda could not remain separated from me, and therefore he 2678 Intro | which is the first of a series of translations of the complete 2679 Intro | justice, in view of the serious consequences that the yogi 2680 4, 3 | real interest in devotional services and I am a poor and lowly 2681 Intro | his action toward divine servile and also by his words, set 2682 1, 2 | is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged 2683 2, 8 | made with milk, sugar and sesamum, rice flour cakes; thick 2684 1, 2 | appeared in the middle of the sev- enteenth century, is a great 2685 3, 4 | sri-krsna-caitanya-prabhur daser anudasa~seva abhilasa kore narottama-dasa ~ 2686 4, 10 | dharo, sakhir anugata koro~seva-adhikara diye koro nija dasi ~5~dina 2687 Intro | Gosvami~Radha-Damodara Temple~Seva-kunja, Vrndavana ~~~ 2688 4, 3 | krsnadasa-priya-bara, narottama seva-para,~jara pada viswanatha-asa ~ 2689 2, 6 | 6) Prasada Sevaya ~Songs for the Honoring 2690 | several 2691 Intro | notice, and I administered a severe threat that his lands would 2692 4, 5 | dina jamini jagi re~biphale sevinu krpana durajana~capala sukha-laba 2693 4, 3 | sri-varsabhanavi-bara, sada sevya-seva-para, tahara dayita-dasa-nama 2694 1, 1 | srimad-radha-srila-govinda-devau~presthalibhih sevyamanau smarami ~WORD FOR WORD ~ 2695 1, 1 | confidential associates; sevyamanau--being served; smarami--I 2696 4, 9 | consort and queen of Sri sgalagrama-sila. ~ 2697 4, 6 | lines like a conch shell, is shaking because of His quick breathing 2698 4, 6 | knowledge, and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to 2699 Intro | expense of society. It was by sheer love for the Godhead that 2700 4, 6 | three lines like a conch shell, is shaking because of His 2701 Intro | site was lost under the shifting course of the Ganges. Not 2702 2, 1 | in time. Lord Gauranga's shimmering golden features danced, 2703 3, 2 | s name?'' And after the shivering--'hari hari' bolite nayane 2704 1, 3 | Radha-kunda lake or the shores of the Yamuna and sometimes 2705 Intro | I have also in- cluded a short life sketch of Thakura Bhaktivinoda. 2706 Intro | and a half, but he died shortly after in jail. This man 2707 3, 3 | says, "In great ecstasy shout the name of Hari and serve 2708 2, 8 | crook. Eating the laddus he shouts, "Haribol! Haribol!~' and 2709 Intro | eighteenth century which showed the name "Sri Mayapur'~ 2710 4, 9 | 4) You engladden and shower your rain of mercy upon 2711 4, 6 | be pleased upon me. By showering Your glance of mercy upon 2712 3, 6 | pada) by following the path shown by Lord Caitanya--the process 2713 Intro | and blessings. In l910 he shut himself up and remained 2714 Forw | in India. ~When I became sick in 1967, I left the United 2715 3, 10 | habe vidhi, se-pade hoibe siddhi,~nirakhibo e dui nayane ~ ~ 2716 1, 2 | love; keli--(of) pastimes; siddhyai--for the perfection; ya ya-- 2717 2, 12 | On Lord Caitanya's right side is Lord Nityananda and on 2718 2, 8 | funny sound by swapping his sides under his armpits with his 2719 3, 11 | purified, but just by the sight of you, the fallen souls 2720 3, 2 | meaning of his songs--is very significant. ~In this song he says, ' 2721 2, 10 | bol bol bolo re sobai~(ei) sikha diya, sab nadiya~phirche 2722 2, 8 | nidra gela ~14~bisalakha sikhi-puccha-camara dhulaya~apurba sayyaya krsna~ 2723 4, 13 | prahladahlada-dayine~hiranyakasipor vaksah-~sila-tanka-nakhalaye ~WORD FOR WORD ~namahi-- 2724 4, 13 | Hiranyakasipu; vaksah--chest; silas--(on) the stonelike; tanka-- 2725 3, 10 | fasts and penances and my silent uttering of my mantras. 2726 2, 11 | dekhiya ganga,~sukha sa sima paya ~7~tulasi dekhi', juraya 2727 1, 1 | in) a temple of jewels, simha-asana-sthau--sitting on a throne; srimat-- 2728 1, 2 | temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer 2729 4, 12 | at every step, even the sin of killing a brahmana. ~ ~ 2730 1, 1 | devotee who chants this mantra sincerely. ~No other means of spiritual 2731 1, 1 | of) mercy: (of) mercy; sindhubhyah--who are oceans; eva--certainly; 2732 Intro | Navadvipa, he did not let a single free moment pass without 2733 2, 10 | senseless action and are sinking lower and lower. Chant, 2734 4, 3 | 5~madhavendra puri-bara, sisya-bara sri-iswara,~nityananda, 2735 4, 8 | radha-madana-gopal radhe~(sita-nather prana-dhana he) ~3~jaya 2736 3, 10 | shine back to the spiritual sky. This moon shines not only 2737 4, 2 | ksatriyas that You have slain. The sins of the world are 2738 4, 2 | compassionate heart, you decry the slaughtering of poor animals performed 2739 2, 15 | in complexion. He is the slayer of the Putana witch and 2740 4, 5 | day and at night I remain sleepless, suffering the pains of 2741 Intro | contains all the most prominent slokas of the Srimad-Bhagavatam 2742 2, 1 | the darling of Yasoda and slowly Fe]l through your last moments 2743 1, 1 | presthalibhih sevyamanau smarami ~WORD FOR WORD ~divyat-- 2744 1, 1 | sevyamanau--being served; smarami--I remember. ~TRANSLATION ~ 2745 4, 7 | sri-jahnava-pada-padma koriya smaran~dina krsna-dasa kohe nama-sankirtan ~ 2746 4, 5 | re ~4~sravana, kirtana, smarana, vandana,~pada-sevana, dasya 2747 3, 5 | suddenly go? ~4) I will smash my head against the rock 2748 4, 4 | the tigers, elephants, snakes, deer, and all other animals 2749 4, 2 | ksatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam~snapayasi payasi samita-bhava-tapam~ 2750 4, 6 | atyanta-nilair~vrtam kuntalaih snigdha-raktais' ca gopya~muhus cumbitam 2751 2, 10 | radha-krsna' bol bol bolo re sobai~(ei) sikha diya, sab nadiya~ 2752 2, 14 | chaya bega domi, chaya dosa sodhi~chaya guna deho' dase~chaya 2753 2, 3 | ami ~ ~3~gopinath, kemone sodhibe more~na jani bhakati, karme 2754 2, 14 | koruna kori'~diya pada-chaya, sodho he amaya,~tomara carana 2755 2, 8 | sri-gaurahari~sri-gaurahari sohi gostha-bihari,~nanda-jasomati-citta-hari ~ 2756 2, 3 | 5~gopinath, tumi to' sokali jano~apanara jane, dandiya 2757 Intro | noosing the Society's property solely due to the embankment created 2758 2, 6 | Nityananda. Katie Ha'be solo ~from garanagati) ~ ~ 2759 3, 3 | kinds of foodstuffs. To solve their lotus feet and keep 2760 | Somehow 2761 | someone 2762 | something 2763 | sometime 2764 2, 3 | karme jada-mati,~porechi somsara-ghore ~ ~4~gopinath, sakali tomara 2765 2, 1 | jhajera rol,~preme dhala dhala sonara anga,~carane nupura baje ~ ~ 2766 3, 2 | the deep meaning of his songs--is very significant. ~In 2767 1, 1 | unto you, who are the per sonified teachings of Lord Caitanya. 2768 2, 9 | Prabhupada was very fond of this sort and sang it just before 2769 Intro | there. Many honest souls sought his blessings and readily 2770 1, 1 | the flute; svanaih--by the sounds, gopih--the cowherd girls; 2771 2, 8 | also served twelve kinds of sour preparations made with tamarinds, 2772 1, 1 | of the distressed and the source of creation. You are the 2773 Intro | these songs are wonderful sources of knowledge for preachers 2774 3, 6 | part of the country has special significance, for it is 2775 4, 4 | of all incarnations. The specific significance of these incarnations 2776 3, 6 | by his service mood he is specifically blessed by the spiritual 2777 1, 1 | there any need for mental speculation or any intellectual adjustment 2778 Intro | mundane Western-stylized speculations and ideas, but after four 2779 Intro | philosophies of the Western speculators. This book defeats every 2780 Intro | town he gave a historic speech on the Srimad-Bhagavatam 2781 4, 6 | ran after Him with greater speed--to that Supreme Lord, Sri 2782 4, 6 | damodareha ~8~names te 'stu damne sphurad-dipti-dhamne~tvadiyodarayatha visvasya 2783 2, 3 | ari, dure teyagibo,~hrdoye sphuribe tumi ~ ~4~gopinath, ami 2784 2, 8 | made with betel nuts, fancy spices, and catechu. After eating 2785 1, 2 | anna--(by) foods; trptan--spiritually satisfied; hari--(of) Krsna; 2786 2, 8 | Supreme Godhead, Krsna, who sported in the cowherd pastures 2787 2, 15 | killer of King Kamsa, and He sports in the rasa dance among 2788 2, 4 | bala diya koro',~nija-mane sprha-hina ~ ~2~sakale sammana korite 2789 1, 1 | chanting this maha-mantra. It springs automatically from the spiritual 2790 2, 8 | Then they receive fried squares of mung dahl patties, and 2791 2, 8 | milk, then thick yogurt, squash cooked in milk, and vegetable 2792 2, 14 | hari-nama-sankirtane~tumi krpa kori: sraddha-bindu diya,~deho' krsna-nama-dhane ~ ~ 2793 1, 3 | sri-gauranga-gunanuvarnana-vidhau sraddha-samrdhy-anvitau~papottapa-nikrntanau tanu-bhrtam 2794 4, 5 | bhajahu hari-pada niti re ~4~sravana, kirtana, smarana, vandana,~ 2795 3, 8 | lokanatha ~ ~6~doya koro sri-acarya prabhu srinivasa~ramacandra-sanga 2796 4, 3 | sri-iswara,~nityananda, sri-adwaita vibhu~iswara-purike dhanya, 2797 3, 3 | sri-caitanya-nityananda sri-adwaita-sita~hari guru vaisnaba bhagavata 2798 2, 7 | bhakativinoda, koriya binoya,~sri-ajna-tahala koribe pracar ~TRANSLATION ~ 2799 4, 3 | seba-udasina, namete tridandi dina,~sri-bhaktisiddhanta saraswati ~TRASLATION ~ 2800 4, 3 | tara pradhan pracarako, sri-bhaktivedanta namo, patita-janete doya-dhama ~ 2801 4, 3 | baladeva jagannatha,~tara priya sri-bhaktivinoda~maha-bhagavata-bara, sri-gaurakisora-bara,~ 2802 1, 1 | sva-padantikam ~WORD FOR WORD ~sri-caitanya--(of) Lord Caitanya; manah--( 2803 1, 3 | priya-karau nirmatsarau pujitau~sri-caitanya-krpa-bharau bhuvi bhuvo bharavahantarakau~ 2804 1, 1 | Sri Rupa Pranama ~ sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitum yena bhtu-tale~ 2805 3, 3 | gopinatha madana-mohana ~ ~3~sri-caitanya-nityananda sri-adwaita-sita~hari guru 2806 2, 3 | apanara jane, dandiya ekhano,~sri-carane deho sthano ~ ~6~gopinath, 2807 1, 1 | delivering devotional service; sri-gaura--(of) Lord Caitanya Mahaprabhu; 2808 1, 1 | madhuryojjvala-premadhya-sri-rupanuga-bhaktida-~sri-gaura-karuna-sakti-vigrahaya namo 'stu te ~WORD FOR WORD ~ 2809 4, 3 | sri-bhaktivinoda~maha-bhagavata-bara, sri-gaurakisora-bara,~hari-bhajanete ja'ra moda ~ 2810 1, 3 | 3~sri-gauranga-gunanuvarnana-vidhau sraddha-samrdhy-anvitau~ 2811 4, 3 | priyankara, sri-swarupa damodara,~sri-goswami rupa-sanatana ~7~rupa-priya 2812 1, 3 | lalite he nanda-suno kutah~sri-govardhana-kalpa-padapa-tale kalindi-vane kutah~gosantav 2813 4, 7 | jaya krsna, jaya vrndavan~sri-govinda, gopinatha, madana-mohan ~ 2814 1, 1 | caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah ~WORD FOR WORD ~om-- 2815 1, 1 | whom; tasmai--unto him; sri-gurave--unto my spiritual master; 2816 1, 1 | Mangalacarana ~ Vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun 2817 1, 1 | respectful obeisances; aham--I; sri-guroh--of my initiating spiritual 2818 3, 7 | vede gay jahara carito ~ ~4~sri-guru karuna-sindhu, adhama janara 2819 3, 7 | Prema-bhakti-candrika) ~~1~sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma,~bando 2820 3, 7 | aikya,~ar na koriho mane asa~sri-guru-carane rati, ei se uttama-gati,~ 2821 3, 3 | sri-guru-vaisnaba-pade majaiya man ~10~sri-guru-vaisnaba-pada-padma kori as~nama-sankirtana 2822 3, 3 | bolo hari bhaja brndaban~sri-guru-vaisnaba-pade majaiya man ~10~sri-guru-vaisnaba-pada-padma 2823 1, 1 | sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun vaisnavams' ca~sri-rupam 2824 1, 1 | the opulent lotus feet; sri-gurun--unto the spiritual masters 2825 4, 3 | madhavendra puri-bara, sisya-bara sri-iswara,~nityananda, sri-adwaita 2826 1, 1 | saj-jana-priyah~vaisnava-sarvabhaumah sri-jagannathaya te namah ~WORD FOR WORD ~ 2827 4, 7 | jaha brajete pracar ~11~sri-jahnava-pada-padma koriya smaran~dina krsna-dasa 2828 4, 2 | dhrta-kalki-sarira jaya jagadisa hare ~11~sri-jayadeva-kaver idam uditam udaram~srnu 2829 3, 8 | raghunatha~bhatta-juga, sri-jiva ha prabhu lokanatha ~ ~6~ 2830 2, 7 | carane tomar ~4~(kabe) korite sri-krsna- nama uccarana,~pulakita 2831 3, 4 | seba caranaravinda ~ ~6~sri-krsna-caitanya-prabhur daser anudasa~seva abhilasa 2832 2, 8 | jasomati-ajna pe'ye dhanistha-anito~sri-krsna-prasada radha bhunje ho'ye prito ~ 2833 2, 8 | 9~chale-bale laddu khay sri-madhumangala~bagala bhajay ara deya hari-bolo ~ 2834 1, 1 | teachings of Lord Caitanya; sri-murtaye--unto the personified; dina--( 2835 4, 7 | koilo sri-nanda-nandan ~4~sri-nanda-jasoda jaya, jaya gopa-gan~sridamadi 2836 4, 7 | dwadasa-kanan~jaha saba lila koilo sri-nanda-nandan ~4~sri-nanda-jasoda jaya, 2837 2, 15 | bamsi-dhari ~ ~5~yoindra-bandana, sri-nanda-nandana,~braja-jana-bhaya-hari,~ 2838 4, 5 | Kaviraja ~1~bajahu re mana sri-nanda-nandana-~abaya-caranaravinda re~durlabha 2839 4, 9 | jako patra, manjari komala~sri-pati-carana-kamale lapatani~dhanya tulasi meiya, 2840 4, 10 | krsna-dase koy, ei jena mora hoy~sri-radha-govinda-preme sada jena bhasi ~TRANSLATION ~ 2841 1, 1 | parijana-sahitam krsna-caitanya-devam~sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams' 2842 1, 1 | Sri Caitanya Mahaprabhu; sri-radha-krsna-padan--unto the lotus feet of the 2843 2, 13 | gopi-basana-hara,~rasa-rasika, krpamoya~sri-radha-vallabha, brndabana-natabara,~bhakativinod-asraya ~ 2844 1, 2 | sri-caranaravindam ~WORD FOR WORD ~sri-radhika--(of) Srimati Radharani; 2845 1, 2 | 5~sri-radhika-madhavayor apara-~madhurya-lila-guna-rupa-namnam~ 2846 4, 7 | jahara pailo govinda-caran ~9~sri-rasa-mandala jaya, jaya radha-syam~jaya 2847 3, 3 | vaisnaba bhagavata gita ~ ~4~sri-rupa sanatana bhatta-raghunath~ 2848 1, 1 | adhya-- enriched with; sri-rupa-anuga--following Srila Rupa Gosvami; 2849 3, 10 | Manjari~(from Prarthana) ~~1~sri-rupa-manjari-pada, sei mora sampada,~sei mor 2850 1, 1 | sri-gurun vaisnavams' ca~sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam 2851 1, 1 | of the creation; Ca--and; sri-rupam--unto Srila Rupa Gosvami; 2852 4, 9 | meiya, purana tapa kiye,~Sri-salagrama-maha-patarani ~4~dhupa, dipa, naivedya, 2853 3, 3 | super-excellent pastimes of Sri-Sri Radha-Krsna. Narottama Dasa 2854 4, 3 | viswambhara priyankara, sri-swarupa damodara,~sri-goswami rupa-sanatana ~ 2855 4, 3 | the song's ninth verse. ~sri-varsabhanavi-bara, sada sevya-seva-para, tahara 2856 1, 1 | prabhave namah ~WORD FOR WORD ~sri-varsabhanavi-devi-dayitaya--unto Sri Varsabhanavi-devi-dayita 2857 1, 2 | sri-caranaravindam ~WORD FOR WORD ~sri-vigraha--(of) the arca-vigraha (Deities); 2858 2, 11 | I see thy transcendental sri-vigrahas of Radha-Krsna I am in bliss, 2859 1, 1 | Mangalacarana ~ Vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun vaisnavams' ca~ 2860 1, 1 | instructing spiritual master; sri-yuta-pada-kamalam--unto the opulent lotus feet; 2861 4, 7 | cowherd boys, headed by Sridama, the older brother of Srimati 2862 4, 7 | sri-nanda-jasoda jaya, jaya gopa-gan~sridamadi jaya, jaya dhenu-vatsa-gan ~ 2863 1, 1 | radha--srimati Radharani; srila-govinda-devau--and Sri Govindadeva; prestha-alibhih-- 2864 Intro | edited, with commentary, Srimad-bhagavatarka-marici-mala which contains all the most 2865 1, 1 | srimad-ratnagara-simhasana-sthau~srimad-radha-srila-govinda-devau~presthalibhih sevyamanau 2866 1, 1 | divyad-vrndaranya-kalpa-drumadhah~srimad-ratnagara-simhasana-sthau~srimad-radha-srila-govinda-devau~ 2867 1, 1 | stu nah ~WORD FOR WORD ~sriman--most beautiful; rasa--(of) 2868 1, 1 | bhu-tale--on the earth; srimate--all-beautiful; bhakti-vedanta-svamin-- 2869 4, 3 | disciple of Devarsi Narada. Sripada Madhvacarya, the founder 2870 1, 1 | venu-svanair gopir gopinathah sriye 'stu nah ~WORD FOR WORD ~ 2871 1, 1 | gopi-nathah--Sri Gopinatha; sriye--benediction; astu--let there 2872 1, 2 | vigraharadhana-nitya-nana~srngaira-tan-mandira-marjanadau~yuktasya bhaktams ca niyunjato 2873 1, 2 | daily; nana--(with) various; srngara--clothing and ornaments; 2874 4, 2 | sri-jayadeva-kaver idam uditam udaram~srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram~ 2875 4, 2 | nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam~sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatam~ 2876 1, 1 | understanding--surpassing the stages of senses, mind, and intelligence-- 2877 3, 6 | waves; an ocean does not stand still, for it is not impersonal 2878 Intro | of only a hundred years' standings so he was curious to locate 2879 Intro | Gadadhara. Here we quote a stanza written about the samadhi 2880 1, 1 | others coming from the very start of the creation; Ca--and; 2881 1, 1 | You do not tolerate any statement which is against the teachings 2882 1, 1 | apasiddhanta--(of) unauthorized statements; dhvanta--the darkness; 2883 Intro | Navadvipa, Mayapur. Once stationed at a place near Navadvipa, 2884 4, 1 | Sri Radhika-stava ~(from Stava-mala)~by Srila Rupa Gosvami ~( 2885 2, 7 | I will beg, borrow, or steal the nectar of the name. 2886 4, 6 | churning into butter and then stealing the butter that was kept 2887 Intro | philosophy of Krsna, on which the stern teachings of Sri Caitanya 2888 2, 3 | ekhano,~sri-carane deho sthano ~ ~6~gopinath, ei ki vicara 2889 1, 1 | abhistam--what is desired; sthapitam--established; yena--by whom; 2890 1, 1 | sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitum yena bhtu-tale~svayam rupah 2891 4, 6 | svasa-kampa-trirekhanka-kantha-~sthita-graivam damodararm bhakti-baddham ~ 2892 1, 1 | Vamsivata; tata--on the shore; sthitah--standing; Karsan--attracting; 2893 4, 6 | prayaccha~na mokse graho me 'sti damodareha ~8~names te ' 2894 4, 6 | 2) (Seeing the whipping stick in His mother's hand,) He 2895 Intro | If Babu Kedaranatha Datta sticks to his resolution of going 2896 2, 14(*)| anger, the tongue, the stomach and the genitals. The six 2897 4, 4 | nice that even the most stonehearted man will be melted. Pasana 2898 1, 1 | against material nature can be stopped at once by revival of our 2899 Forw | and in 1966 I rented a storefront and apartment at 26 Second 2900 1, 1 | vibration surpasses all lower strata of consciousness-- namely 2901 1, 1 | through from the spiritual stratum. And when one is factually 2902 1, 1 | Caitanya Mahaprabhu. He is a strict follower of the Gosvamis, 2903 4, 2 | feels great fear due to the striking of Your plowshare. ~ 2904 1, 1 | are under the grip of her stringent laws. When a servant artificially 2905 3, 4 | 4) After stringing together garlands at malati 2906 3, 9 | blazing fire, and everyone is struggling hard without finding peace; 2907 4, 3 | Raghunatha dasa Gosvami's beloved student was Krsnadasa Kaviraja Gosvami. 2908 3, 3 | teaching ordinary grammar studies, Lord Caitanya explained 2909 3, 2 | I be very much eager to study the books left by the six 2910 1, 3 | expert in scrutinizengly studying all the revealed scriptures 2911 1, 2 | na gatih kuto 'pi~dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam~ 2912 1, 2 | dhyayan--meditating upon; stuvan--praising; tasya--of him ( 2913 1, 1 | jayatam--all glory to; su-ratau--most merciful, or attached 2914 2, 8 | 11~bhojanante piye krsna subasita bari~sabe mukha prakhaloy 2915 4, 2 | carry a plow with which You subdue the wicked and draw toward 2916 2, 3 | the core of my heart and subduing my mind, please wake me 2917 4, 2 | uditam udaram~srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram~kesava dhrta-dasa-vidha-rupa 2918 2, 3 | asiya prapance,~lila koile subistara ~ ~8~gopinath, ami ki dose 2919 1, 1 | the five transcendental subject matters; krsnam--unto Lord 2920 Intro | nonspiritual practices, he had to submit to the Thakura when the 2921 Intro | desired transfer, he formally submitted a resignation from public 2922 4, 3 | of Purusottama Tirtha was Subrahmanya Tirtha. His servant was 2923 Intro | his com mittee to raise subscriptions in Calcutta and elsewhere 2924 2, 15 | like the cakora birds that subsist only upon moonlight. O mind, 2925 3, 8 | Krsna. This is the sum and substance of this song sung by Narottama 2926 Intro | perfectly. These songs are not substitutes for the main and prime benediction 2927 Intro | meaning and they lead to such succinct spiritual conclusions that 2928 1, 2 | licked, chewed, drunk, and sucked]. When the spiritual master 2929 3, 5 | Gauranga, the great dancer, suddenly go? ~4) I will smash my 2930 2, 11 | 11) Suddha-bhakata ~(from Saranagati) ~1~suddha-bhakata-carana-renu,~ 2931 2, 11 | Suddha-bhakata ~(from Saranagati) ~1~suddha-bhakata-carana-renu,~bhajana-anukula~bhakata-seva, 2932 4, 3 | Madhvacarya, the founder of the suddha-dvaita school of Vedanta philosophy, 2933 2, 7 | udoya,~nija-sukha bhuli' sudina-hrdoya~bhakativinoda, koriya binoya,~ 2934 4, 4 | bhajo bhai, caitanya nitai,~sudrdha biswasa kori'~visaya chariya, 2935 2, 6 | madhye jihwa ati, lobamoy sudurmati,~ta'ke jeta kathina samsare ~ 2936 3, 10 | strong poison, and I will suffer till the end of my life. ~ 2937 3, 3 | he sings, "which destroy sufferings accumulated over many long 2938 Intro | Rama Rama, Hare Hare is sufficient to enable one to attain 2939 2, 8 | and dahl patties boiled in sugared rice. Krsna eagerly eats 2940 Intro | success." Later on, when I suggested writing down the songs of 2941 3, 6 | remain wherever he finds it suitable, whether as a householder, 2942 2, 11 | carana-sidhu, dekhiya ganga,~sukha sa sima paya ~7~tulasi dekhi', 2943 4, 2 | idam uditam udaram~srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram~kesava 2944 4, 5 | sevinu krpana durajana~capala sukha-laba lagi' re ~3~e dhana, yaubana, 2945 2, 8 | are then served a feast of sukta and various kinds of green 2946 2, 8 | sakha baise sari sari ~4~sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda~dali 2947 3, 2 | books, and we have given the summary of those directions in our 2948 2, 13 | madhava, navanita-taskara,~sundara nanda-gopala ~ ~4~jamuna-tata-cara, 2949 4, 7 | brsabhanu, jaya kirtida sundari~jaya paurnamasi, jaya abhira-nagari ~ 2950 2, 3 | maya~nahi mama bala, jnana sunirmala,~swadhina nahe e kaya ~ ~ 2951 2, 11 | pranayi-bhakata-sange ~4~mrdanga-badya, sunite mana~abasara sada jace~gaura-bihita, 2952 3, 1 | radha-krsna na bhajiya,~janiya suniya bisa khainu~ ~2~golokera 2953 1, 2 | tri-sandhyam--three times a day (sunrise, noon, and sunset); vande-- 2954 1, 2 | day (sunrise, noon, and sunset); vande--I offer obeisances; 2955 1, 1 | nirvisa--impersonalism; sunya-vadi--(from) voidism; pascatya-- 2956 1, 1 | gaura-vani-pracarine~nirvisesa -sunyavadi-pascatya-desa-tarine ~WORD FOR WORD ~namah--obeisances; 2957 3, 3 | scientifically explained the super-excellent pastimes of Sri-Sri Radha-Krsna. 2958 Intro | panditas could not fathom the superexcellent precepts of Lord Caitanya' 2959 4, 4 | misfortune. Yamaraja, the superintendent of death, is punishing me 2960 Intro | since he could commune with supernatural beings. Thakura Bhaktivinoda 2961 1, 1 | Personality of Godhead, who supplies energy to the devotee. ~ 2962 3, 6 | workers in the temple to supply as much prasada to Lord 2963 Intro | to accommodate the pure supramundane precepts of Lord Caitanya. 2964 2, 8 | Thakura Bhaktivinoda's home at Surabhi-kunja in Godruma) ~ ~1~bhaja bhakata-vatsala 2965 2, 7 | asru-dhar ~5~kabe navadwipe, suradhuni-tate,~gaura-nityananda boli' 2966 1, 1 | Sambandhadhideva Pranama ~ jayatam suratau pangor mama manda-mater 2967 4, 4 | sense gratification, it is sure that he will reach the desired 2968 3, 6 | eating krsna-prasada will surely be cleansed of all dirty 2969 1, 1 | by whom; bhu-tale--on the surface of the globe; svayam--himself; 2970 4, 3 | ta ha'te brahmanya-tirtha suri~vyasatirtha tara dasa, laksmipati 2971 1, 1 | thus this sound vibration surpasses all lower strata of consciousness-- 2972 1, 1 | spiritual understanding--surpassing the stages of senses, mind, 2973 2, 3 | Wealth, wife, and sons have surrounded me, and lust has wasted 2974 Intro | spread all over the roads surrounding the holy place and used 2975 2, 3 | mayara phere~dhana, dara, suta, ghireche amare,~kamete 2976 2, 13 | nagara-bora,~bamsi-badana suvasa ~ ~3~braja-jana-palana, 2977 1, 1 | unto me; dadati--will give; sva--his own; pada--lotus feet; 2978 4, 6 | sva-lilabhir ananda-kunde~sva-ghosam nimajjantam akkyapayantam~ 2979 4, 6 | bhakti-baddham ~3~itidrk sva-lilabhir ananda-kunde~sva-ghosam 2980 1, 1 | rupah kada mahyam dadati sva-padantikam ~WORD FOR WORD ~sri-caitanya--( 2981 1, 1 | in the form of a devotee; sva-rupakam--in the expansion of a devotee; 2982 1, 2 | have been offered to Krsna; svadu--palatable; anna--(by) foods; 2983 1, 2 | vidha-sri-bhagavat-prasada-~svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan~krtvaiva 2984 4, 6 | krtau ca~tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha~na mokse graho 2985 1, 1 | attracting; venu--(of) the flute; svanaih--by the sounds, gopih--the 2986 Intro | Godrumadvipa which is called Sri Svananda-sukhada-kunja. Here in this abode the 2987 3, 5 | gone ? ~2) Where are my Svardpa Damodara and Rupa Gosvami? 2988 1, 1 | Caitanya; sakti--energy; svarupaya--unto the personified; rupa-anuga-varaya-- 2989 4, 6 | karambhoja-yugmena satanka-netram~muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-~sthita-graivam damodararm 2990 1, 1 | sthapitum yena bhtu-tale~svayam rupah kada mahyam dadati 2991 1, 1 | the surface of the globe; svayam--himself; rupah--Srila Rupa 2992 2, 6 | doyamoy, koribare jihwa jay,~swa-prasad-anna dilo bhai~sei anna-mrta 2993 2, 3 | mama bala, jnana sunirmala,~swadhina nahe e kaya ~ ~5~gopinath, 2994 2, 8 | and makes a funny sound by swapping his sides under his armpits 2995 2, 2 | Gitavali) ~~1~gay gora madhur sware~hare krsna hare krsna krsna 2996 2, 12 | and the mrdangas play very sweetly. This kirtana music is supremely 2997 2, 11 | prati-dibase, parama-sukhe,~swikara koroye taha ~TRANSLATION ~ 2998 4, 10 | Krsna prays, ''May I always swim in the love of Sri Radha 2999 4, 6 | shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully 3000 3, 4 | upara bosabo du'jana ~ ~3~syama-gauri-ange dibo (cuwa) candanera gandha~ 3001 4, 8 | Syamasundara, the treasure of Syamananda Gosvami's heart! ~ 3002 4, 8 | radha-syamasundar radhe~(syamanander prana-dhana he) ~12~jaya 3003 4, 8 | All glories to Radha and Syamasundara, the treasure of Syamananda


1838-burns | byast-final | findi-karoh | karpu-nirma | nirvi-ruci | rudan-syama | sympt-yukti

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License