Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
iprotis 1
ipsi 1
ipuolusiems 1
ir 6059
irangos 1
irankiai 4
irankiais 3
Frequency    [«  »]
-----
-----
-----
6059 ir
1358 plg
1227 savo
943 i

Vatikano II dokumentai

IntraText - Concordances

ir

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-6000 | 6001-6059

                               bold = Main text
   Document, Number                    grey = Comment text
1 LG,2 | artimos jungties su Dievu ir visos žmonių giminės vienybės 2 LG,2 | atskleisti tikintiesiems ir visam pasauliui jos prigimtį 3 LG,2 | visam pasauliui jos prigimtį ir visuotinę paskirtį. Dabarties 4 LG,2 | kultūriniais ryšiais, pasiektų ir visišką vienybę Kristuje.~ 5 LG,3 | Amžinasis Tėvas visiškai laisvu ir paslaptingu savo išminties 6 LG,3 | paslaptingu savo išminties ir gerumo sprendimu sukūrė 7 LG,3 | dieviškojo gyvenimo dalyviais, ir, Adomui nupuolus, neapleido, 8 LG,3 | Tėvas nuo amžių „numatė […] ir paskyrė tapti panašius į 9 LG,3 | pradžios pavaizduota ženklais ir įstabiai parengta Izraelio 10 LG,4 | prieš pasaulio sukūrimą ir anksto paskyrė savo vaikais, 11 LG,4 | apreiškė mums jos slėpinį ir savo klusnumu įvykdė atpirkimą. 12 LG,4 | pasaulyje. Jos pradžios ir plėtros ženklas buvo kraujas 13 LG,4 | plėtros ženklas buvo kraujas ir vanduo, ištekėję nukryžiuotojo 14 LG,4 | sakramentu taip pat ženklinama ir kuriama vienybė tikinčiųjų, 15 LG,5 | būtų nuolatos šventinama ir šitaip tikintiesiems per 16 LG,5 | Dvasia gyvena Bažnyčioje ir tikinčiųjų širdyse kaip 17 LG,5 | 6, 19), juose meldžiasi ir liudija, kad jie yra įsūnyti 18 LG,5 | Gal 4, 6; Rom 8, 1516 ir 26). Bažnyčią, vedamą į 19 LG,5 | ji vienija bendrystėje ir tarnyboje, moko ir tvarko 20 LG,5 | bendrystėje ir tarnyboje, moko ir tvarko įvairiomis hierarchinėmis 21 LG,5 | įvairiomis hierarchinėmis ir charizminėmis dovanomis, 22 LG,5 | jaunina, nuolatos atnaujina ir veda į vienybės su Sužadėtiniu 23 LG,5 | Sužadėtiniu atbaigimą3. Juk Dvasia ir Sužadėtinė Viešpačiui Jėzui 24 LG,5 | tauta, sujungta Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybe4.~ 25 LG,6 | karalystės atėjimą: „Atėjo metas, ir prisiartino Dievo karalystė“ ( 26 LG,6 | Kristaus žodžio, darbų ir paties buvimo. Juk Viešpaties 27 LG,6 | kas tikėdamas jo klausosi ir priskiriamas Kristaus mažajai 28 LG,6 | sėkla dygsta savo išgalėmis ir auga iki pjūties meto (plg. 29 LG,6 | paties Kristaus, Dievo Sūnaus ir žmogaus Sūnaus asmenyje, 30 LG,6 | kuris atėjopats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip 31 LG,6 | 36; Žyd 5, 6; 7, 1721) ir atsiuntė savo mokiniams 32 LG,6 | savo Steigėjo dovanomis ir ištikimai laikydamasi jo 33 LG,6 | priesakų mylėti, nusižeminti ir savęs išsižadėti, yra siunčiama 34 LG,6 | išsižadėti, yra siunčiama skelbti ir visose tautose kurti Kristaus 35 LG,6 | visose tautose kurti Kristaus ir Dievo karalystės. Ji pati 36 LG,6 | yra šios karalystės ūglys ir pradžia žemėje. Palengva 37 LG,6 | tos karalystės atbaigos ir visa širdimi viliasi bei 38 LG,7 | apreiškiama simboliais, taip ir dabar Bažnyčios giliausią 39 LG,7 | statybos, ar šeimos ir jungtuvių. Jie naudojami 40 LG,7 | avidė, kurios vienintelės ir būtinos durys yra Kristus ( 41 LG,7 | Iz 40, 11; Ez 34, 11 tt.) ir kurios avys, nors valdomos 42 LG,7 | be perstojo yra vedamos ir stiprinamos paties Kristaus, 43 LG,7 | Kristaus, gerojo piemens ir vyriausiojo ganytojo (plg. 44 LG,7 | patriarchai; jame įvyko ir įvyks žydų ir pagonių sutaikinimas ( 45 LG,7 | jame įvyko ir įvyks žydų ir pagonių sutaikinimas (Rom 46 LG,7 | vynuogynas (Mt 21, 3343 ir kt..; plg. Iz 5, 1 tt.). 47 LG,7 | Kristus, teikiąs gyvybę ir našumą šakelėms, tai yra 48 LG,7 | Bažnyčioje, pasiliekame jame ir be jo nieko negalime padaryti ( 49 LG,7 | tapo kertiniu (Mt 21, 42 ir kt.; plg. Apd 4, 11; 1 Pt 50 LG,7 | pamato (plg. 1 Kor 3, 11) ir gauna jo savo tvirtybę 51 LG,7 | gauna jo savo tvirtybę ir vienybę. Tas statinys vadinamas 52 LG,7 | tarp žmonių (Apr 21, 3) ir ypačgarbingoji šventykla. 53 LG,7 | vadinamaaukštybių Jeruzaleirmūsų motina“ (Gal 4, 26; 54 LG,7 | sužadėtinė (Apr 19, 7; 21, 2 ir 9; 22, 17), kuriąKristus 55 LG,7 | kuriąKristus mylėjo [...] ir atidavė save, kad 56 LG,7 | sutartimi, be paliovosmaitina ir globoja“ (Ef 5, 29), kurią 57 LG,7 | 29), kurią nuskaistino ir norėjo, kad ji su juo susijungtų 58 LG,7 | kad ji su juo susijungtų ir būtų klusni meilėje ir ištikimybėje ( 59 LG,7 | susijungtų ir būtų klusni meilėje ir ištikimybėje (plg. Ef 5, 60 LG,7 | pažinimą pralenkiančią Dievo ir Kristaus meilę mums (plg. 61 LG,7 | ji laiko save tremtine ir siekia, ilgisi to, kas yra 62 LG,7(5) | beata vienuolių brevijoriuje ir Coelestis urbs Ierusalem 63 LG,8 | savimi žmogiškąją prigimtį ir savo mirtimi bei prisikėlimu 64 LG,8 | nugalėdamas mirtį, žmogų atpirko ir perkeitė į naują kūrinį ( 65 LG,8 | yra sujungti su kenčiančiu ir garbingu Kristumi6. Mat 66 LG,8 | šventa apeiga išreiškia ir įvykdo ryšį su Kristaus 67 LG,8 | ryšį su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu: „Taigi krikštu 68 LG,8 | paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimo“ (Rom 6, 69 LG,8 | pakylėti bendrystėn su juo ir tarpusavyje: „Jei viena 70 LG,8 | tarpusavyje: „Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas 71 LG,8 | sudaro vieną kūną, taip ir tikintieji Kristuje (plg. 72 LG,8 | Kristuje (plg. 1 Kor 12, 12). Ir Kristaus kūno sąrangoje 73 LG,8 | dovanas pagal savo gausą ir tarnybos reikmes (plg. 1 74 LG,8 | jungdama kūną į vieną, kelia ir skatina tikinčiųjų tarpusavio 75 LG,8 | nors kenčia, kenčia drauge ir visi kiti; jei vienas narys 76 LG,8 | pagerbiamas, drauge džiaugiasi ir visi (plg. 1 Kor 12, 26).~ 77 LG,8 | pradžią. Jis yra pirma visko, ir viskas juo laikosi. Jis 78 LG,8 | jis viešpatauja danguje ir žemėje ir pranokstančia 79 LG,8 | viešpatauja danguje ir žemėje ir pranokstančia savo tobulybe 80 LG,8 | į , drauge su juo mirę ir prisikėlę, galiausiai drauge 81 LG,8 | galiausiai drauge su juo ir karaliausime (plg. Fil 3, 82 LG,8 | 11; Ef 2, 6; Kol 2, 12 ir kt.). Tebekeliaudami žemėje 83 LG,8 | Tebekeliaudami žemėje ir sielvarto, ir persekiojimo 84 LG,8 | Tebekeliaudami žemėje ir sielvarto, ir persekiojimo slegiami, sekdami 85 LG,8 | kenčiame, kad drauge dalytumės ir garbe (plg. Rom 8, 17).~ 86 LG,8 | visas kūnas, sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei 87 LG,8 | Dvasios, kuri, būdama viena ir ta pati tiek galvoje, tiek 88 LG,8 | kūną taip gaivina, jungia ir valdo, kad Bažnyčios Tėvai 89 LG,8 | 9), Bažnyčią, savo kūną ir pilnatvę, jis pripildo dieviškųjų 90 LG,8 | plg. Ef 1, 2223), kad ir ji siektų bei pasiektų visą 91 LG,9 | Bažnyčia – regimoji ir neregimoji tikrovė~8. Kristus, 92 LG,9 | Bažnyčiątikėjimo, vilties ir meilės bendruomenęšioje 93 LG,9 | bendruomenęšioje žemėje įsteigė ir be perstojo palaiko kaip 94 LG,9 | visiems skleidžia tiesą ir malonę. Ši hierarchiškai 95 LG,9 | hierarchiškai sutvarkyta bendrija ir mistinis Kristaus Kūnas, 96 LG,9 | Kūnas, regimas sambūris ir dvasinė bendruomenė, žemiškoji 97 LG,9 | bendruomenė, žemiškoji Bažnyčia ir dangaus gėrybėmis praturtintoji 98 LG,9 | suaugusią žmogiškojo pradmens ir dieviškojo pradmens10. Todėl 99 LG,9 | gyvas išganymo įrankis, taip ir visuomeninė Bažnyčios sandara 100 LG,9 | vieną, šventą, visuotinę ir apaštališką12. mūsų Atpirkėjas 101 LG,9 | Petrui (Jn 21, 17); jam ir kitiems apaštalams pavedė 102 LG,9 | apaštalams pavedė skleisti ir valdyti (plg. Mt 28, 18 103 LG,9 | pastatė kaiptiesos šulą ir atramą“ (1 Tim 3, 15). Toji 104 LG,9 | šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė, 105 LG,9 | valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių 106 LG,9 | esančių vyskupų13, nors ir jos regimos sandaros 107 LG,9 | ribų esama gausių šventumo ir tiesos elementų, kurie, 108 LG,9 | atliko būdamas neturtingas ir persekiojamas. Lygiai taip 109 LG,9 | persekiojamas. Lygiai taip ir Bažnyčia šaukiama leistis 110 LG,9 | tarno išvaizdą“ (Fil 2, 6), ir dėl mūsų, „būdamas turtingas, [...] 111 LG,9 | vargdieniu“ (2 Kor 8, 9). Taip ir Bažnyčia, nors savo pašaukimui 112 LG,9 | garbės, bet tam, kad taip pat ir savo pačios pavyzdžiu skleistų 113 LG,9 | pavyzdžiu skleistų nusižeminimą ir savęs išsižadėjimą. Kristus 114 LG,9 | sugrudusi“ (Lk 4, 18), „ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ ( 115 LG,9 | pražuvę“ (Lk 19, 10). Taip ir Bažnyčia apgaubia meile 116 LG,9 | maža to, vargdieniuose ir kenčiančiuose ji atpažįsta 117 LG,9 | atpažįsta savo vargdienio ir kenčiančio Steigėjo atvaizdą 118 LG,9 | kenčiančio Steigėjo atvaizdą ir stengiasi palengvinti 119 LG,9 | nusidėjėlius, yra šventa ir drauge nuolat apvalytina, 120 LG,9 | todėl nuolat žengia atgailos ir atsinaujinimo keliu.~Bažnyčia, „ 121 LG,9 | pasaulio persekiojama ir Dievo guodžiama, tęsia maldininkės 122 LG,9(13) | tikėjimo išpažinimas // l. c. ir Vatikano I Susirinkimas. 123 LG,9 | skelbdama Viešpaties kryžių ir mirtį, iki jis ateis (plg. 124 LG,9 | stiprina, idant kantrybe ir meile nugalėtų savo sielvartus 125 LG,9 | nugalėtų savo sielvartus ir sunkumus, tiek vidinius, 126 LG,9 | vidinius, tiek išorinius, ir tegu netobulai, bet ištikimai 127 LG,10 | Naujoji Sandora ir naujoji tauta~9. Kiekvienas, 128 LG,10 | Kiekvienas, kuris bet kuriuo metu ir bet kurioje šalyje gerbia 129 LG,10 | kurioje šalyje gerbia ir teisingai elgiasi, patinka 130 LG,10 | panoro žmones sušventinti ir išganyti ne pavieniui, be 131 LG,10 | kuri teisingai pažintų ir šventai jam tarnautų. Todėl 132 LG,10 | sudarė su jais sandorą ir palaipsniui juos mokė, istorijos 133 LG,10 | save bei savo valios planą ir pašvęsdamas juos sau. Tačiau 134 LG,10 | Kristuje įvykdysimos sandoros ir pilnesnio apreiškimo, kurį 135 LG,10 | Dievo Žodis, parengimas ir figūrinis pavaizdavimas. „ 136 LG,10 | sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. [...] Įdiegsiu 137 LG,10 | Tada būsiu Dievas, ir jie bus mano tauta. [...] 138 LG,10 | tauta. [...] Visi, maži ir dideli, pažins mane, – tai 139 LG,10 | pašaukęs žmones žydų ir pagonių, kad jie ne kūnu, 140 LG,10 | Dvasia suaugtų vienybėn ir būtų nauja Dievo tauta. 141 LG,10 | ne kūno, o vandens ir Šventosios Dvasios (plg. 142 LG,10 | paaukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti“ ( 143 LG,10 | kiekvieną kitą vardą, ir garbingai karaliaująs danguje. 144 LG,10 | Šventoji Dvasia, orumas ir laisvė. Jos įstatymas yra 145 LG,10 | gyvenimas (plg. Kol 3, 4), irpati kūrinija bus išvaduota 146 LG,10 | pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės 147 LG,10 | žmonių tikrųjų neaprėpia ir ne kartą atrodo kaip menka 148 LG,10 | tvirčiausia vienybės, vilties ir išganymo užuomazga. Kristaus 149 LG,10 | įsteigta gyvybės, meilės ir tiesos bendrystei, ji taip 150 LG,10 | visiems atpirkimo priemone ir siunčiama visam pasauliui 151 LG,10 | pasauliui kaip pasaulio šviesa ir žemės druska (plg. Mt 5, 152 LG,10 | 4; Įst 23, 1 tt.), taip ir naujasis Izraelis, žengiąs 153 LG,10 | žengiąs per dabartinį pasaulį ir ieškąs būsimojo, išliekančio 154 LG,10 | aprūpino tinkamomis regimosios ir socialinės vienybės priemonėmis. 155 LG,10 | vienybės bei taikos pradmenį, ir sudarė Bažnyčią, kad 156 LG,10 | Bažnyčią, kad visiems ir kiekvienam ji būtų regimas 157 LG,10 | drauge peržengdama laiko ir tautų ribas. Žengdama per 158 LG,10 | ribas. Žengdama per gundymus ir išmėginimus Bažnyčia Viešpaties 159 LG,10 | savo Viešpaties sužadėtinė ir Šventosios Dvasios veikimu 160 LG,11 | bei kunigus savo Dievui ir Tėvui“ (Apr 1, 6; plg. 5, 161 LG,11 | pakrikštytieji savo atgimimu ir Šventosios Dvasios patepimu 162 LG,11 | pašvenčiami būti dvasine buveine ir šventąja kunigyste, idant 163 LG,11 | atnašaujamos dvasinės aukos ir skelbiama šlovė to, kuris 164 LG,11 | ištvermingai melsdamiesi ir šlovindami Dievą (plg. Apd 165 LG,11 | žemės vietoje liudyti Kristų ir ieškantiesiems aiškinti 166 LG,11 | Bendroji tikinčiųjų kunigystė ir tarnaujamoji arba hierarchinė 167 LG,11 | yra viena kitai skirtos, ir tiek viena, tiek kita savitu 168 LG,11 | turima šventąja galia ugdo ir veda kunigiškąją tautą, 169 LG,11 | įvykdo eucharistinę auką ir visos tautos vardu atnašauja 170 LG,11 | susijungia Eucharistijos aukoje17 ir kunigystę išreiškia sakramentų 171 LG,11 | pavyzdžiu, savęs išsižadėjimu ir veiklia meile.~ 172 LG,12 | Sakramentai~11. Šventas ir organiškas kunigiškosios 173 LG,12 | pobūdis įvykdomas sakramentais ir dorybėmis. Tikintieji krikštu 174 LG,12 | krikštu įjungiami į Bažnyčią ir jo įspaudžiamu ženklu paskiriami 175 LG,12 | Šventosios Dvasios stiprybe ir šitaip dar griežčiau įpareigojami 176 LG,12 | Kristaus liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir 177 LG,12 | ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu19. Dalyvaudami eucharistinėje 178 LG,12 | krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė, jie Dievui atnašauja 179 LG,12 | atnašauja dievišką auką ir kartu su ja save pačius20. 180 LG,12 | sakramentas deramai ženklina ir įstabiai kuria.~Einantieji 181 LG,12 | įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip pat susitaikina su 182 LG,12 | kurią nusidėdami sužeidė ir kuri savo meile, pavyzdžiu 183 LG,12 | kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis stengiasi padėti 184 LG,12 | Šventuoju ligonių patepimu ir kunigų maldomis visa Bažnyčia 185 LG,12 | sergančiuosius paveda kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, 186 LG,12 | palengvintų jiems kančias ir juos gelbėtų (plg. Jok 5, 187 LG,12 | Tim 2, 1112; 1 Pt 4, 13) ir šitaip prisidėti prie Dievo 188 LG,12 | paskiriami ganyti Bažnyčią žodžiu ir Dievo malone. Galiausiai 189 LG,12 | vaisingos meilės tarp Kristaus ir Bažnyčios slėpinį ir patys 190 LG,12 | Kristaus ir Bažnyčios slėpinį ir patys yra to slėpinio dalininkai ( 191 LG,12 | auklėdami; todėl būsena ir luomas Dievo tautoje yra 192 LG,12 | skelbėjai žodžiu bei pavyzdžiu ir puoselėti kiekvienam būdingą 193 LG,12 | pašaukimą.~Aprūpinti tokiomis ir taip gausiomis išganymo 194 LG,12 | Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų padėtis ir 195 LG,12 | ir kokia būtų padėtis ir luomas, Viešpaties pašaukiami 196 LG,12(21) | susilaikymas yra Dievo dovana, bet ir susituokusiųjų skaistybė“.~ 197 LG,13 | Tikėjimas ir charizmos~12. Sventoji Dievo 198 LG,13 | tikėjimo bei meilės gyvenimu, ir aukoja Dievui šlovinimo 199 LG,13 | Šventasis (plg. 1 Jn 2, 20 ir 27), tikėdama negali klysti 200 LG,13 | tikėdama negali klysti ir šią ypatingą savybę atskleidžia 201 LG,13 | visuotinai sutardami dėl tikėjimo ir dorovės. Tuo tiesos Dvasios 202 LG,13 | tiesos Dvasios žadinamu ir palaikomu tikėjimo jausmu 203 LG,13 | vedama šventojo magisteriumo ir ištikimai jam paklusdama, 204 LG,13 | duoto tikėjimo“ (Jud 3) ir teisingo sprendimo dėka 205 LG,13 | giliau į prasiskverbia ir tobuliau pritaiko gyvenime.~ 206 LG,13 | Dievo tautą šventina, veda ir puošia dorybėmis ne ne vien 207 LG,13 | padarydama juos tinkamus ir pasirengusius imtis įvairių 208 LG,13 | naudingam Bažnyčios atnaujinimui ir plėtimui, kaip pasakyta: „ 209 LG,13 | įžymiąsias, tiek paprastesnes ir plačiau paplitusias, reikia 210 LG,13 | reikia priimti su dėkingumu ir džiaugsmu, nes jos pirmiausia 211 LG,13 | jos pirmiausia pritaikytos ir naudingos Bažnyčios reikmėms. 212 LG,13 | Spręsti dėl tikrumo ir tinkamo naudojimosi turi 213 LG,13 | Dvasios, bet visa ištirti ir palaikyti tai, kas gera ( 214 LG,14 | ši tauta, likdama viena ir vienintelė, turi skleistis 215 LG,14 | skleistis per visą pasaulį ir per visus amžius, kad išsipildytų 216 LG,14 | vieningą žmogaus prigimtį ir išsklaidytuosius savo vaikus 217 LG,14 | visų mokytojas, karalius ir kunigas, naujosios ir visuotinės 218 LG,14 | karalius ir kunigas, naujosios ir visuotinės Dievo vaikų tautos 219 LG,14 | Tuo tikslu Dievas atsiuntė ir savo Sūnaus Dvasią, Viešpatį 220 LG,14 | Sūnaus Dvasią, Viešpatį ir Gaivintoją, kuri visai Bažnyčiai 221 LG,14 | Gaivintoją, kuri visai Bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam yra 222 LG,14 | tikinčiajam yra sambūrio ir vienybės apaštalų mokyme 223 LG,14 | vienybės apaštalų mokyme ir bendravime, duonos laužyme 224 LG,14 | bendravime, duonos laužyme ir maldose pradas (plg. Apd 225 LG,14 | kitais Šventojoje Dvasioje, ir šitaipRomos soste sėdintysis 226 LG,14 | priešingai, puoselėja ir priima visa, kas gera tautų 227 LG,14 | gebėjimuose, pasiekimuose ir papročiuose, o priimdama 228 LG,14 | priimdama apvalo, stiprina ir pakylėja. Ji atmena turinti 229 LG,14 | paveldas (plg. Ps 2, 8) ir į kurio miestą jos neša 230 LG,14 | Katalikų Bažnyčia veiksmingai ir nepaliaujamai siekia vėl 231 LG,14 | kiekviena dalis praturtina kitas ir visą Bažnyčią savo turimomis 232 LG,14 | dovanomis. Šitaip visuma ir paskiros dalys auga, tarpusavyje 233 LG,14 | tarpusavyje bendraudamos ir siekdamos pilnatvės vienybėje. 234 LG,14 | surinkta įvairių tautų, bet ir pati sudaryta įvairių 235 LG,14 | gerovei, tiek pagal luomą ir gyvenimo būdą, nes daugelis, 236 LG,14 | brolius savo pavyzdžiu. Todėl ir bažnytinėje bendrijoje teisėtai 237 LG,14 | priklauso Petro Sostui, ir jis vadovauja visam artimo 238 LG,14 | laiduoja teisėtą įvairovę ir sykiu budi, kad skirtumai, 239 LG,14 | tarnautų. Pagaliau todėl ir įvairias Bažnyčios dalis 240 LG,14 | apaštalaujančių darbuotojų ir laikinųjų išteklių atžvilgiu. 241 LG,14 | pašaukti dalytis gėrybėmis, ir toms pavienėms Bažnyčioms 242 LG,14 | anksto skelbiančiai ir žadančiai visuotinę taiką, 243 LG,14 | taiką, pašaukti visi žmonės, ir jai įvairiais būdais priklauso 244 LG,15 | Remdamasis Šventuoju Raštu ir Tradicija, jis moko, kad 245 LG,15 | Vienintelis išganymo tarpininkas ir kelias yra Kristus, esąs 246 LG,15 | Pabrėžtinai iškeldamas tikėjimo ir krikšto būtinybę (plg. Mk 247 LG,15 | įsteigtas išganymo priemones ir, be to, tikėjimo išpažinimo, 248 LG,15 | valdančiu per popiežių ir vyskupus. Tačiau, nors ir 249 LG,15 | ir vyskupus. Tačiau, nors ir įjungtas į Bažnyčią, nėra 250 LG,15 | malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks ne 251 LG,15(26) | buvimą Bažnyčios viduje ir išorėje, turima omenyje 252 LG,15 | kaip savus apglėbia meile ir rūpinimusi.~ 253 LG,16 | Šventąjį Raštą kaip tikėjimo ir gyvenimo normą, rodo tikrą 254 LG,16 | tiki visagalį Dievą Tėvą ir Kristų, Dievo Sūnų, Išganytoją29, 255 LG,16 | juos jungia su Kristumi, ir net pripažįsta bei priima 256 LG,16 | net pripažįsta bei priima ir kitus sakramentus savo Bažnyčiose 257 LG,16 | Daugelis džiaugiasi ir vyskupyste, švenčia šventąją 258 LG,16 | Prie to dar pridėtina maldų ir kitų dvasinių gėrybių bendrystė, 259 LG,16 | dovanomis bei malonėmis veikia ir juos, kai kuriuos sustiprindama 260 LG,16 | mokinius skatina trokšti ir veikti, Kristaus nustatytu 261 LG,16 | nesiliauja meldusis, vylusis ir veikusi, ragindama savo 262 LG,16 | ragindama savo vaikus apsivalyti ir atsinaujinti, kad jos veide 263 LG,17 | duotos sandoros bei pažadai ir kurios kūno atžvilgiu 264 LG,17 | protėvių, nes Dievo dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami ( 265 LG,17 | Išganymo planas aprėpia ir išpažįstančiuosius Kūrėją, 266 LG,17 | laikąsi Abraomo tikėjimo ir drauge su mumis garbina 267 LG,17 | žmones paskutinę dieną. Net ir nuo , kurie šešėliuose 268 LG,17 | nuo , kurie šešėliuose ir atvaizduose ieško nežinomo 269 LG,17 | kita (plg. Apd 17, 2528) ir kaip Išganytojas nori išganyti 270 LG,17 | nepažįsta Kristaus Evangelijos ir jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai 271 LG,17 | nuoširdžiai ieško Dievo ir veikiamas malonės stengiasi 272 LG,17 | keliu. Visa, kas juose gera ir tikra, Bažnyčia laiko parengimu 273 LG,17 | parengimu Evangelijai34 ir dovana to, kuris apšviečia 274 LG,17 | pasidavę tuštiems apmąstymams ir išmainę Dievo tiesą į melą, 275 LG,17 | Kūrėjui (plg. Rom 1, 21 ir 25), arba, be Dievo gyvendami 276 LG,17 | arba, be Dievo gyvendami ir mirdami šiame pasaulyje, 277 LG,17 | Todėl Bažnyčia Dievo garbei ir visų išganymui uoliai 278 LG,18 | pasiųstas tėvo, taip jis siuntė ir apaštalus (plg. Jn 20, 21), 279 LG,18 | sakydamas: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais 280 LG,18 | krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 281 LG,18 | juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami 282 LG,18 | tik esu jums įsakęs. Ir štai esu su jumis per 283 LG,18 | Bažnyčios visiškai įsikuria ir pačios gali tęsti evangelizavimo 284 LG,18 | klausytojus patraukia tikėti ir išpažinti tikėjimą, parengia 285 LG,18 | išvaduoja klaidos vergijos ir įjungia juos į Kristų, kad 286 LG,18 | pasėtas žmonių širdyse ir dvasioje arba tautoms būdingose 287 LG,18 | tautoms būdingose apeigose ir kultūrose, ne tik nepražūtų, 288 LG,18 | būtų išgydytas, pakylėtas ir panaudotas Dievo garbei, 289 LG,18 | garbei, velnio sąmyšiui ir žmogaus laimei. Kiekvienas 290 LG,18 | tautose. Visur smilkalai ir švarios atnašos aukojamos 291 LG,18 | Taigi Bažnyčia kartu ir meldžiasi, ir dirba, idant 292 LG,18 | Bažnyčia kartu ir meldžiasi, ir dirba, idant visas pasaulis 293 LG,18 | Šventosios Dvasios šventykla, ir Kristuje, visų Galvoje, 294 LG,18 | Galvoje, visatos Kūrėjui ir Tėvui būtų teikiama visa 295 LG,18 | būtų teikiama visa garbė ir šlovė.~ ~ 296 LG | BAŽNYČIOS HIERARCHINĖ SANTVARKA IR VYSKUPYSTĖ~ 297 LG,19 | 18. Dievo tautai ganyti ir nuolatos gausinti Viešpats 298 LG,19 | priklausantys Dievo tautai ir dėl to galintys džiaugtis 299 LG,19 | krikščionio kilnumu, laisvai ir tvarkingai žengdami į 300 LG,19 | pėdomis, drauge su juo moko ir skelbia, jog Jėzus Kristus, 301 LG,19 | pasiųsdamas apaštalus, kaip ir pats buvo Tėvo siųstas ( 302 LG,19 | siųstas (plg. Jn 20, 21), ir norėjo, kad įpėdiniai, 303 LG,19 | episkopatas būtų vienas ir nedalus, palaimintąjį Petrą 304 LG,19 | kitų apaštalų vyresniuoju ir įsteigė jame nuolatinį regimą 305 LG,19 | nuolatinį regimą tikėjimo ir bendravimo vienybės pradmenį 306 LG,19 | amžinumą, galią bei pobūdį ir apie jo neklaidingą Magisteriumą 307 LG,19 | visų tikinčiųjų tikėjimui ir, tęsdamas pradėtąjį darbą, 308 LG,19 | visų akivaizdoje išpažinti ir paskelbti mokymą apie vyskupus, 309 LG,19 | įpėdiniu, Kristaus vietininku38 ir visos Bažnyčios regimąja 310 LG,20 | paskyrė savo palydovais ir pasiuntiniais Dievo karalystei 311 LG,20 | jo mokiniais, šventintų ir valdytų (plg. Mt 28, 16– 312 LG,20 | šitaip plėstų Bažnyčią ir, Viešpaties vedami, tarnaudami 313 LG,20 | jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais 314 LG,20 | mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje 315 LG,20 | Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“ ( 316 LG,20 | Viešpats pagrindė apaštalais ir pastatė ant vadovo – 317 LG,21 | tarnaudami40, bet, idant ir po pačių mirties jiems 318 LG,21 | testamentu pavedė tobulinti ir stiprinti pradėtąjį darbą41, 319 LG,21(40) | 13; Fil 1, 1; Kol 4, 11 ir kt.~ 320 LG,21 | pasiskyrė tuos vyrus įpėdiniais ir patvarkė, kad, šiems mirus, 321 LG,21 | apaštalų paskirtieji vyskupai ir vyskupų įpėdiniai skelbia45 322 LG,21 | vyskupų įpėdiniai skelbia45 ir sergi46 apaštalų tradiciją 323 LG,21 | jiems padedančiais kunigais ir diakonais perėmė tarnavimą 324 LG,21 | Petrui, pirmajam apaštalų, ir vėliau perduotinos jo įpėdiniams, 325 LG,21 | įpėdiniams, taip išlieka ir apaštalų pareigos ganyti 326 LG,21 | yra apaštalų įpėdiniai51 ir kad kas klauso, tas klauso 327 LG,21 | paniekina, tas paniekina Kristų ir , kuris Kristų siuntė ( 328 LG,22 | savo vyskupų sambūryje53 ir per išskirtinę tarnybą 329 LG,22 | galiausiai per išmintį ir apdairumą jis kreipia bei 330 LG,22 | yra Kristaus tarnautojai ir Dievo malonių teikėjai ( 331 LG,22 | garbingai tarnauti Dvasiai ir teisingumui (plg. 2 Kor 332 LG,22 | 8; 2, 4; Jn 20, 2223) ir patys rankų uždėjimu perdavė 333 LG,22 | sakramento pilnatvė, kurią ir liturginiai Bažnyčios papročiai, 334 LG,22 | liturginiai Bažnyčios papročiai, ir šventųjų Tėvų balsai vadina 335 LG,22 | taip pat suteikia mokymo ir valdymo pareigas, tačiau 336 LG,22 | bendraujant su kolegijos galva ir nariais. Kaip aiškiai liudija 337 LG,22 | ypač liturginėse apeigose ir tiek Rytų, tiek Vakarų Bažnyčios 338 LG,22 | papročiuose, rankų uždėjimu ir konsekracijos žodžiais taip 339 LG,22(55) | vyskupo sostą tavo Bažnyčiai ir visai tautai valdyti“; plg. 340 LG,22 | Šventosios Dvasios malonė ir įspaudžiama57 šventoji žymė, 341 LG,22 | kad vyskupai prakilniu ir regimu būdu užima paties 342 LG,22 | Kristausmokytojo, ganytojo ir kunigovietą ir veikia, 343 LG,22 | ganytojo ir kunigovietą ir veikia, atstovaudami jo 344 LG,23 | Vyskupų kolegija ir jos vadovas~22. Kaip Viešpaties 345 LG,23 | paliepimu šventasis Petras ir kiti apaštalai sudaro vieną 346 LG,23 | taip tarpusavyje sujungti ir Petro įpėdinis Romos popiežius 347 LG,23 | pasaulyje jungėsi tarpusavyje ir su Romos vyskupu vienybės, 348 LG,23 | kolegialų episkopato pobūdį ir prasmę. Tai aiškiai patvirtina 349 LG,23 | Susirinkimai. pat rodo ir senas paprotys sukviesti 350 LG,23 | sakramentinę konsekraciją ir hierarchinę bendrystę su 351 LG,23 | bendrystę su kolegijos galva ir kitais nariais.~Tačiau vyskupų 352 LG,23 | kaip Kristaus vietininko ir visos Bažnyčios ganytojo 353 LG,23 | Bažnyčioje turi aukščiausią ir visuotinę galią, kuria jis 354 LG,23 | Vyskupų luomas, magisteriumu ir pastoraciniu valdymu būdamas 355 LG,23 | apaštalų kolegijos įpėdinis ir net nuolatinė pačios apaštalų 356 LG,23 | galvaRomos popiežiumi ir visada tik su ja taip pat 357 LG,23 | taip pat yra aukščiausios ir pilnutinės galios subjektas 358 LG,23 | Simoną padarė Bažnyčios uola ir jam vienam davė Bažnyčios 359 LG,23 | duotas įgaliojimas surišti ir atrišti (Mt 16, 19), be 360 LG,23 | be abejo, buvo suteiktas ir apaštalų kolegijai, esančiai 361 LG,23 | išreiškia Dievo tautos įvairovę ir visuotinumą, o būdama suburta 362 LG,23 | pripažindami savo galvos viršenybę ir valdžią, veikia savo galia 363 LG,23 | veikia savo galia tikinčiųjų ir net visos Bažnyčios gerovei, 364 LG,23 | stiprinant jos organinę sąrangą ir santarvę. Aukščiausioji 365 LG,23 | sukviesti, jiems pirmininkauti ir juos patvirtinti yra Romos 366 LG,23(64) | Mansi 53, 321 B – 322 B ir Zinelli pareiškimą // Mansi 367 LG,23 | kolegialia galia gali naudotis ir plačiajame pasaulyje gyvenantys 368 LG,24 | santykiai su visuotine Bažnyčia ir dalinėmis Bažnyčiomis~23. 369 LG,24 | su dalinėmis Bažnyčiomis ir su visuotine Bažnyčia. Romos 370 LG,24 | įpėdinis yra nuolatinis ir regimas tiek vyskupų, tiek 371 LG,24 | Bažnyčios pavyzdžiu; jose ir randasi viena ir vienatinė 372 LG,24 | jose ir randasi viena ir vienatinė Katalikų Bažnyčia68. 373 LG,24(67) | 733: „Vyskupas Bažnyčioje ir Bažnyčia vyskupe“.~ 374 LG,24 | siejamai taikos, meilės ir vienybės. ~Kiekvieno vyskupo, 375 LG,24 | bet ne kitas Bažnyčias ir ne visuotinę Bažnyčią. Tačiau 376 LG,24 | vyskupų kolegijos nariai ir teisėti apaštalų įpėdiniai 377 LG,24 | įpėdiniai Kristaus potvarkiu ir priesaku jie yra įpareigoti 378 LG,24 | visuotine Bažnyčia69, o tai nors ir atliekama ne jurisdikciniais 379 LG,24 | saugoti tikėjimo vienybę ir visos Bažnyčios bendrąja 380 LG,24 | Kūnui, ypač neturtingiems ir kenčiantiems jo nariams 381 LG,24 | idant plistų tikėjimas ir visiems žmonėms patekėtų 382 LG,24 | bendrą darbą drauge su kitais ir su Petro įpėdiniu, kuriam 383 LG,24 | misijoms pjūties darbininkų ir dvasinės bei medžiaginės 384 LG,24 | visuotinės meilės bendruomenę ir sekdami gerbtinu senovės 385 LG,24 | Bažnyčioms, ypač kaimyninėms ir labiau stokojančioms.~Dievo 386 LG,24 | nepažeisdami tikėjimo vienybės ir visuotinės Bažnyčios vienatinės 387 LG,24 | drausmę, liturgiją, teologinį ir dvasinį paveldą. Kai kurios 388 LG,24 | motinos dukteris pagimdė kitas ir su jomis iki mūsų dienų 389 LG,24 | sakramentiniame gyvenime ir abipusiame teisių bei pareigų 390 LG,24 | katalikiškumą. Panašiai ir vyskupų konferencijos šiandien 391 LG,24 | konferencijos šiandien gali daug ir vaisingai prisidėti, kad 392 LG,24(73) | Susirinkimas. Kan. 6 (Aleksandrija ir Antiochija) ir kan. 7 (Jeruzalė) // 393 LG,24(73) | Aleksandrija ir Antiochija) ir kan. 7 (Jeruzalė) // Conc. 394 LG,25 | duota visa galia danguje ir žemėje, siunčia vyskupus 395 LG,25 | įpėdinius mokyti visų tautų ir skelbti Evangelijos visai 396 LG,25 | žmonės tikėjimu, krikštu ir įsakymų vykdymu pasiektų 397 LG,25 | Viešpats apaštalams pažadėjo ir Sekminių dieną dangaus 398 LG,25 | pakraščių genčių, tautų ir karalių akivaizdoje (plg. 399 LG,25 | tarnyba (plg. Apd 1, 17 ir 25; 21, 19; Rom 11, 13; 400 LG,26 | atvedantys Kristui naujų mokinių, ir autentiški, tai yra Kristaus 401 LG,26 | gyvenime pritaikyti tikėjimą ir nušviečia Šventosios 402 LG,26 | Apreiškimo lobyno nauja ir sena (plg. Mt 13, 52); jie 403 LG,26 | tikėjimas neštų vaisių, ir budriai gina savo kaimenę 404 LG,26 | gerbti kaip dieviškosios ir katalikiškosios tiesos liudytojus, 405 LG,26 | katalikiškosios tiesos liudytojus, ir Kristaus vardu paskelbtą 406 LG,26 | tikintieji turi priimti ir jo ištikimai laikytis su 407 LG,26 | Šis dievobaimingas valios ir proto klusnumas ypač turi 408 LG,26 | aukščiausiąjį magisteriumą ir ištikimai laikantis jo paskelbtų 409 LG,26 | bendrystėje vieni su kitais ir su Petro įpėdiniu autentiškai 410 LG,26 | tikėjimo bei dorovės dalykų ir sutardami, kad koks nors 411 LG,26 | tikėjimo bei dorovės mokytojams ir teisėjams, kurių apibrėžimų 412 LG,26(76) | Christi pataisyta schema ir Kleutgeno komentaras // 413 LG,26 | kai ji apibrėžia tikėjimo ir dorovės mokymą, aprėpia 414 LG,26 | turi būti šventai saugomas ir ištikimai perteikiamas. 415 LG,26 | aukščiausiasis ganytojas ir mokytojas, stiprinantis 416 LG,26 | jokio kito patvirtinimo ir negaliimi apskųsti jokiam 417 LG,26 | pažadėtasis neklystamumas glūdi ir vyskupų kolegijoje, kartu 418 LG,26 | Kristaus kaimenė išlaikoma ir stiprinama tikėjimo vienybėje80.~ 419 LG,26 | turi jungtis bei derintis ir kuris raštu ar padavimu 420 LG,26 | teisėtos vyskupų įpėdinystės ir ypač paties Romos popiečiaus 421 LG,26 | aiškinamas81. Popiežius ir vyskupai uoliai stengiasi 422 LG,26 | priemonėmis deramai ištirti ir tinkamai išreikšti, kaip 423 LG,26 | kaip reikalauja pareigos ir dalyko svarba82. Tačiau 424 LG,27 | paveda atnašauti kitiems85 ir kuria nuolatos gyvena ir 425 LG,27 | ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Ši Kristaus 426 LG,27 | ganytojus, Naujajame Testamente ir patys vadinami bažnyčiomis86. 427 LG,27 | pašaukta su Šventąja Dvasia ir su tvirtu įsitikinimu (plg. 428 LG,27 | jose suburiami tikintieji ir švenčiamas Viešpaties vakarienės 429 LG,27 | idant Viešpaties kūno ir kraujo maistu visa sujungtų 430 LG,27(86) | 8, 1; 14, 2223; 20, 17 ir kt.~ 431 LG,27 | bendruomenė yra tos meilės irmistinio Kūno vienybės, 432 LG,27 | dažnai menkos, neturtingos ir išblaškytos, gyvena Kristus, 433 LG,27 | viena, šventa, katalikiška ir apaštališka Bažnyčia90. 434 LG,27 | dalyvavimas Viešpaties kūne ir kraujyje įvykdo ne kita, 435 LG,27(90) | Serm. 57, 7 // PL 38, 389 ir etc.~ 436 LG,27 | garbinti dieviškąją Didenybę ir tvarkyti kultą pagal 437 LG,27 | pagal Viešpaties įsakymus ir Bažnyčios įstatymus, konkrečiu 438 LG,27 | Tad vyskupai, melsdamiesi ir darbuodamiesi žmonių labui, 439 LG,27 | žmonių labui, įvairiopai ir gausiai paskleidžia Kristaus 440 LG,27 | sakramentais, kurių reguliarų ir vaisingą teikimą tvarko 441 LG,27 | šventimų sakramento teikėjai ir atgailos drausmės tvarkytojai, 442 LG,27 | rūpestingai raginantys ir mokantys savo tautą ištikimai 443 LG,27 | mokantys savo tautą ištikimai ir pagarbiai atlikti savo vaidmenį 444 LG,27 | bet kokio blogo poelgio ir, kiek galėdami, Viešpaties 445 LG,27(93) | konsekracijos pradžioje ir Oratio vyskupo konsekracijos 446 LG,28 | Kaip Kristaus pavaduotojai ir pasiuntiniai, vyskupai jiems 447 LG,28 | taip pat savo autoritetu ir šventąja valdžia, tačiau 448 LG,28 | kaimenę pagausintų tiesa ir šventumu, atmindami, jog 449 LG,28 | vardu, yra būdinga, paprasta ir tiesioginė [propria, ordinaria 450 LG,28 | galiausiai tvarko naudojimąsi ja ir Bažnyčios arba tikinčiųjų 451 LG,28 | vyskupai turi šventą teisę ir pareigą Viešpačiui leisti 452 LG,28 | valdiniams įstatymus, teisti ir tvarkyti visa, kas priklauso 453 LG,28 | visa, kas priklauso kultui ir apaštalavimui.~Jiems pilnutinai 454 LG,28 | pareigos, tai yra įprastinis ir kasdienis rūpinimasis savo 455 LG,28 | rūpinimasis savo avimis, ir jie nelaikytini Romos popiežių 456 LG,28 | būdingą [propria] valdžią ir yra visiškai teisingai vadinami 457 LG,28(94) | yra Kristaus paveikslas ir vykdo jo pareigas“. – Pijus 458 LG,28(94) | Kristaus vardu kiekvienas gano ir valdo jam pavestas kaimenes“.~ 459 LG,28 | panaikinama aukščiausiosios ir visuotinės valdžios, bet 460 LG,28 | tvirtinam, stiprinama ir ginama96, nes Šventoji Dvasia 461 LG,28(95) | Vokietijos vyskupams (1875 03 12) ir kalba konsistorijoje (1875 462 LG,28 | plg. Mt 20, 28; Mk 10, 45) ir paaukoti avis savo gyvybės ( 463 LG,28 | 11). Paimtas žmonių ir pats apgaubtas silpnumo, 464 LG,28 | geba užjausti nežinančius ir klystančius (plg. Žyd 5, 465 LG,28 | Evangeliją (plg. Rom 1, 1415) ir raginti savo tikinčiuosius 466 LG,28 | tikinčiuosius darbuotis apaštalavime ir misijose. O tikintieji turi 467 LG,28 | BažnyčiaJėzaus Kristaus ir Jėzus Kristussavo Tėvo, 468 LG,28 | visa būtų vieningai darnu97 ir gausėtų Dievo garbei (plg. 469 LG,29 | Kristus, kurį Tėvas pašventino ir pasiuntė į pasaulį (Jn 10, 470 LG,29 | padarė savo pašventimo ir pasiuntinybės dalininkais98, 471 LG,29 | vadinami vyskupais, kunigais ir diakonais99. Kunigai neturi 472 LG,29 | aukščiausių pontifikato įgaliojimų ir, naudodamiesi savo galia, 473 LG,29 | sujungti kunigystės garbe100 ir Šventimų sakramento101 dėka 474 LG,29(100)| 1029; Denz. 98 (215): „Nors ir būdami antraeiliai kunigai, 475 LG,29 | pagal Kristaus, vyriausiojo ir amžinojo kunigo, pavyzdį ( 476 LG,29 | Evangeliją, ganyti tikinčiuosius ir atlikti dieviškojo kulto 477 LG,29 | veikdami Kristaus vardu ir jo vietoje103 bei skelbdami 478 LG,29 | maldas su Galvos auka ir šv. Mišiose dar iki Viešpačiui 479 LG,29 | Kor 11, 26) sudabartina ir pritaiko vienintelę Naujojo 480 LG,29 | bei palengvinimo tarnybą ir perteikia Dievui Tėvui tikinčiųjų 481 LG,29 | atlikdami Kristaus, Ganytojo ir Galvos, pareigas105, jie 482 LG,29(104)| apie šventąją liturgiją, 7 ir 47. ~ 483 LG,29 | dvasia gyvenančią broliją106 ir per Kristų Dvasioje veda 484 LG,29 | Kaimenėje jie šlovina dvasia ir tiesa (plg. Jn 4, 24). Galiausiai 485 LG,29 | darbuojasi pamokslaudami ir mokydami (plg. 1 Tim 5, 486 LG,29 | bendradarbiai108, padėjėjai ir įrankiai, yra pašaukti tarnauti 487 LG,29 | sudaro vieną kunigiją109, kad ir skirtą įvairioms pareigoms. 488 LG,29 | pareigoms. Pasitikinčia ir kilnia siela susijungę su 489 LG,29 | jo pareigų bei rūpesčių ir kasdien atsidėję jas vykdo. 490 LG,29 | autoritetui, jie šventina ir valdo jiems pavestąją Viešpaties 491 LG,29 | prisidėti prie visos vyskupijos ir net visos Bažnyčios pastoracinio 492 LG,29 | Būdami tos pačios kunigystės ir pasiuntinybės dalininkai, 493 LG,29 | vyskupą kaip į savo tėvą ir pagarbiai jam tepaklūsta. 494 LG,29 | bendradarbius kunigus kaip į sūnus ir draugus, nelyginant Kristus, 495 LG,29 | Jn 15, 15). Dėl šventimų ir tarnybos visi ir vyskupijų, 496 LG,29 | šventimų ir tarnybos visi ir vyskupijų, ir vienuolijų 497 LG,29 | tarnybos visi ir vyskupijų, ir vienuolijų kunigai priklauso 498 LG,29 | priklauso vyskupų kolegijai ir pagal savo pašaukimą bei 499 LG,29 | gerovei.~Bendri šventimai ir pasiuntinybė visus kunigus 500 LG,29 | broliškumas, kuris savaime ir noromis turėtų reikštis


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-6000 | 6001-6059

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License