Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Jonas Basanavicius
Mano gyvenimo kronika ir nervu ligos istorija

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

[4]

    studentavimo laiko mano gyvenimo nuotykių yra likę pas mane užrašų tik 1878, mažiau 1879 m. Paduodu čia juos, pradedant nuo 1878 m., kada buvau IV-me kurse, ir toje pat kalboje, kaip buvo įtraukta; matoma, kas tuomet man rūpėjo. Ir taip sausio 5 d. įrašyta: "List do Wił(ejszysa) o wprowadz. zmian w alfab." - siūliau įvesti raides č, s ir v. "Projekt założenia towarzystwa literackiego". Sausio 6 d.: "Rozmowa z Birżyszką" kalbėta apie lietuvystės dalykus su šios dienos Viekšnių gydytoju, tėvu Mykolo, Vaclavo ir inžen. Viktoro Biržiškų, pragarsėjusių Lietuvos veikėjų. Sausio ir vasario m. dažnai lankydavausi vakarais italų operoje Didžiajame teatre, per pažinstamus gaudamas dovanai bilietus (kontramarkes). Vasario 17 d. svėriau 145 svarus. pat dieną studento Valentinavičiaus bute buvo V. Pietario su S. Grudzinskiu byla: mat Pietaris, gindamasis nuo mozūruko užpuldinėjimo ir koliojimo "litvomanu" ir k., pakeliuj eidamas bulvaru, rėžė jam į petį per kailinius plaktuku, kurį jis kaipo ginklą drauge su savim nešiojosi, todėlei buvo apskųstas į studentų teismą, kuriame pirmininkavau, ir buvo teisiamas - ir kaipo nekaltas pripažintas ir išteisinamas. Šitas įdėmus atsitikimas su mozūru Grudzinskiu rodo aiškiai, kokių jau būta tuomet santykių tarp vienos ir kitos tautos studentų. Vasario 22 d. užrašyta: "Dążność do rozpowszechnienia oświaty - powinna być godłem życia. Moskwa d. 6 Marca (22 Lutego) 1878. J. Bassanowicz, V. Petter, Holak, Kuderko". Pastariesiems trims studentams pas mane susirinkus, buvo apie lietuvių apšviestūnų uždavinius kalbėta ir anksčiau paduotasis nutarimas mano medicinos kalendoriuje įtrauktas ir su visų keturių parašais tarytum patvirtintas. keturių tik ir V. Pietaris šiek tiek trūsėvos švietimo dirvonuose; M. Oleka, tapęs gydytoju ir vedęs lietuvaitę, Tamo Žilinskio, Veiverių seminarijos mokytojo dukterį, Maskvoje praktika užsiimenėdamas, paliko tik dorą lietuvišką šeimyną, o Jonas Kudirka, tapęs Augustavo pavieto gydytoju, sulenkėjęs pasižymėjo tik kortų pamėgimu... Vasario 28 d. užrašyta: "Podczas wakacyi opracować kwestyą żydowską"! "Dokączyć zaczętego dzieła o Krzyżakach"! Niemiecki" - kad reikėtų geriau vokiečių kalbos išmokti. Kovo 2 d. užrašyta: "Pracuj wytrwale, nie szukaj pustego rozgłosu a bądż pożyteczny - unikaj walki z wiatrakami - mniej słów więcej czynu - ciągle miej przed oczyzna cel, do którego dążysz"!!! Balandžio 4 d.: "Zwiedzi Pilekalnisy i Staławeczkę oraz obejrze mogiły"; 16 d.: "Zająć się antropologią - specyalnie zbadaniem anatomicz. budowy i własności fizycznych litwinów podczas superrewizyi. - Towarzystwo antropologiczne - prace drukować w jego rocznikach"; kovo 17 d.: "Zwiedzić Podborek i zbadać tameczne mogiły starożytne"; kovo 19 d.: "Krejwoi (Lakickai) kapinėlės"; 24 d.: "Egzamin z operac. chirurgii prof. Woroncowskiego. - 5"; 28 d.: "Egz. z ginekologii Sniegirew - 5"; 29 d.; Posiedzenie Etnograf. oddziału "Obščestva estestvoispytat(elei) prirody". "Pochodzenie Letow na zasadzie antropologiczno-historycznych i lingvvistycznych danych". Gegužės 2 d.: "Egzamin z chorób organów moczopłaowych - Klinika chirurgiczna prof. Basowa - 5+5"; "Zgłosi się do proboszcza Grażyszkiego po czaszki, które się znajdują w sklepie kościelnym"; 5 d.: "Na podstawie statystycz. danych zbadać wiek zawierania małżeństw w Bartnickiej parafji z uwzględnieniem stanu osób, zawierających związek małżeński". "Długowieczność litwinów"; 9 d.: "Napisać geograf. Litwy"; 10 d.: "Wydać okólnik do nauczycieli wiejskich i księży w celu zbierania podań, zabobonów, pieśni i t. d. Uskutecznić przy pomocy dyrektorów dyrekcyi naukowych"; 14 d.: "Prosić p. Edm. Salkowskiego z Bulhakowska o przysłanie kamiennych kul", kurių jo dvare buvo keletas; 15 d.: "Egz. z chorób nerwowych prof. Kożewnikova - 5"; 22 d.: "Egz. z chorób ocznych prof. Brauna - 5"; "Wydać pieśni ludowe z przekładem w "Izvestija obščestva Estestvoispytat. prirody, antropologiji i etnografiji"; 23 d.: "10 1/2 przyjazd z Petersburga p. Wiłejszysa"; 25 d.: "Wisztukus tik iszrietėjusius reik apgirdit keusziniu - o bus dedingi"; 26 d.: "Egz. z sądowej medycyny - Neiding - 5". "Zwiedziłem o godz. 7 1/2 Pokłonną górę na Smoleńskim szosze, o 4 wiorst od Darogomiłowskiej rogatki - hystoryczne wspomnienie (Algirdo žygis prieš Maskvą). Tempora mutantur; 27 d.: Zacharin. Vidurių ligų kvotimas - 5; Tolski: Vaikų ligos - 5. Gegužės 28 d.: "Wieczór pożegnalny u J. Krüger - znajomość z p. Woldemar". Krüger'is buvo latvys, pas kurį, tarp kitų jo tautiečių, susipažinau tuomet su dideliu veikėju C. Waldemar'u, rusų-latvių-vokiečių kalbų žodyno autorium; 29 d. užrašyta: "Instejgt draugistę Lietuvių mokslininkų", toliau 31 d. iki birželio 2 d. surašyta lietuviškų knygų bibliografija. Birželio 4 d. 12.35 val. vakare išvažiavau Maskvos, 5 d. 4 val. ryto buvau Smolenske, 2.20 po pietų - Minske, 8.30 - Vilniuje, 12.20 val. naktį - Kaune. Čia sekančią dieną apsilankiau Aleksote, Linksmojoj, Mickevičiaus klonyje, pas kun. A. Baranauską ir 7 d. 11 val. vakare atvykau į Ožkabalius; 9-12 d. užrašyta daug retai vartojamų lietuviškų žodžių. Liepos 1 d., būdamas Vilkaviškyje, susipažinau su Niemczynskiu, kuratoriaus kancelarijos valdininku Varšavoje; 3 d. užrašyta, kad Kaupiškių kaime ir valsčiuje Kirvaičio kolonijoj esama piliakalnio, o kitas piliakalnis esąs Piliakalnių kaime 2 verstu nuo Šunskų šiaurės link, netoli Šešupės. Šitos žinios, regis, buvo suteiktos Petro Kraučiūno, kun. Masionio ar aptiekininko V. Linkos, kurie dieną buvo pas mane atvažiavę į svečius. 4 d. užrašyta: "Dowiedzieć się o polożeniu warowni krzyżackiej w Szakach". Nuo 5 d. pradedant ir rugpjūčio mėnesį užrašyta daug lietuviškų žodžių ir tautinės medicinos žinių; 11 d. įrašyta: "Przelożyć kronikę Wiganda podług wydania Hirscha w "Scriptores rerum prussicarum" i dodać wstęp "Początek zakonu krzyżackiego". Liepos 12 d. užrašyta tautinės medicinos dar niekur neskelbta šitokia užžadėjimo formula, kurią vartojęs tūlas prūsų lietuvių žynys anapus Stalupėnų, gydydamas "palaimintu" vandeniu Šilbalių Lenkaitį, kuriame, sako, sėdėjęs ledokas: "Tėve mūsų (pūtė bonkon su vandeniu). Omen, omen, omen (pučia). Tegul atjoja šv. Jurgis ir nuneša per jūres marias, kur geležies nekala, kuolų nekala, tvorų netveria" ir tt. Rugpjūčio pradžioje turėjau Bartininkuose valsčiaus raštinyko pačios Feranskienės gydymą nuo labai sunkios metrorhagijos; 14 d. užrašyta Vaičaičio lietuviški vėjų vardai: šiaurys - Jovušas, pietų - Pundušas, rytų - Merkiaušas ir vakarų -Tarteušas. Regis, su P. Kraučūnu liepos 20 d. apsilankiau Pajevonyje ir nupiešiau tenykščio piliakalnio planą. Rugsėjo 2 d. išvažiavau per Vilkaviškį Maskvon. [Tarp Minsko ir Možaisko važiuojant, nušoko vienas traukinio vagonas nuo relsų, bet traukinys spėta sustabdyti: nieko blogo neatsitiko, tik išgąsčiu pasibaigė]. Maskvon atvykęs, apsigyvenau pas Raščenkovienę prie Nikitskos gatvės. Spalių 7 d. buvo "Prof. J. Klein. Egz. z patologicz. anatomii"; 19 d. užrašyta: "Razvitie poniatij suščnosti boleznenych javlenij - Pro obtinend. grad. D-ris med." Lapkričio 3 d.: "Praeter motus m orbe terrarum nihil. Tylko jeden ruch istnieje w przyrodzie, postać zaś jego (widzialna dla nas) zależy od tego organu naszego ciała, za pomocą którego świadomoć nasza bywa poruszana t.j. zależy od specyalnej budowy organu"; 4 d.: "Doświadczenia nad spektrem". 9 d.: „Prof. Giwartowski. Egz. z farmacyi". "Zajmować się w laboratorium prof. A. Sokołowskiego", o 16 d. stovi: "Czy w czasach pierwotnych zaczynały się słowa samogłoskami? Sądząc z pewnych danych przychodzę do wniosku, że w początkach we wszystkich językach słowa od spółgłosek zaczyna się musiały". Dėlei kilusio studentų tarpe bruzdėsio gruodžio 6 d. universitas nekuriam laikui uždaryta. Gruodžio 9 d.: "Prof. Zernow. Egz. z anatomii ogólnej"; 11 d. užrašyta "Napisać powiesć osnutą na dziejach własnego serca i na wspomnieniach minionej przełszości (Oszkobole)"; 23 d. "Die Sprache ist unsere Geschichte", o 24 d. stovi: "Warto zająć się specyalnie badaniem oka pod wszystkiemi względami, a poznawszy przedmiot należycie można będzie mie nadzieję, posunięcia kwestji widzenia barw naprzód - conditio sine qua non". Baigiantis 1878 metams pastarąją gruodžio 31 d. užrašyta: "Pereiusem mete nieko gero nepadareu... Argi ir ateinantis laiks bus tejp diel manes blogas... argi negalesiu ne jokios naudos padaritie?"... Ant rytojaus naujų, 1879 m., pirmą dieną apsilankydamas pas gerą pažinstamąlitwinką" Ciechanskienę turėjau pasikalbėjimą, apie kurį užrašyta: "Wiz. u p. C. - rozmowa o przyszlości - wypowiedzialem, żyszyłbym być pożytecznym dla kogoś... zachować swieżość umysłu dla siebie i dążyć za postępem... oto mój ideał... Czem będę za dsiecięć lat?..." Sausio 21 d. Karčagino villėje Piotrovsko-Razumovsko parke šalia Maskvos prof. Sniegirev'as su savo asistentais, kurių tarpe ir buvau, poniai Sokolovai darė ovariotomijos operaciją, kurią darant pirmą kartą tuomet mačiau. [Sausio 26 d. buvau prof. Voroncovskio egzaminuotas operacijinės chirurgijos, būtent turėjau pasakoti apie "ligatura arter. axillaris", "operatio labii leporini", dieles, "luxatio maxil. inferioris" ir gypso bandažą. 28 d. pažymėta: "Opisać herniam ventriculi lineae albae u żyda Morducha z Wiłkowyszek". Vasario 9 d. yra įrašyta šitokia tolimesnių kvotimų tvarka: balandžio 18 d. prof. Basov'o chirurgija, 25 d. - Koževnikov'o - nervų ligos, Jelcinskio - vidurių ligos, 27 d. - Sniegirevo - moterų ligos, 30 d. - Sokolovski - farmakologija, Bogosławski - toxycologija ir balneologija, gegužės 4 d. - Braun - akių ligos, 11 d. - Bułygiński -fyziologijos chemija, Šeremetevski...., Klein - patologijos anatomija, 17 d. - Tolski - vaikų ligos, Makiejev - akušerija, 22 d. - Naidenov - odos ligos ir syphilis, 25 d. -Neiding - teismo medicina ir Medvedev - veterinarija].
    Vasario 11 d. Makiejevo klinikoje dalyvavau prie operacijos:"versio foetus in pedes", o kadangi tai buvo šventadienis, tai bažnyčios su Novickiu ir "vołyniaku" Šablovskiu nusisamdę roges padarėme "improwizowaną przejażdżkę do Piotrowskiego parku", o vakare del "gawendos" buvom susirinkę , Šablauskas, Biržiška ir Tumas [23 d.: "Obserwowałem chorą na hydrophobia". Kovo 5 d. buvau "fyziko-mediciniškos draugijos" posėdyje; 16 d. buvo kvotimai praktiškos akušerijos, 22 d. - kvotimai histologijos, 24 d. - patologijos anatomijos, 29 d. - aplamos terapijos]. Apie balandžio m. vidurį "imperatoriškoji gamtos mokslų megėjų Draugija prie Maskvos universito" buvo įrengus Maskvos maneže prie Vozdviženkos "antropologijos parodą", prie kurios buvau pristojęs kaipo tvarkytojas. Dažnai parodoje lankydamasis ir padėdamas rengti, susipažinau su praistorija ir antropologija. Balandžio 18 d. buvo: "Egzamin z nerwow. Chorób, psychiatrii, chorób ogólnych, patologii i terapii szczegółowej; 27 d.: "Egz. z chirurgii teor., chorób moczopłciowych organ., chorób kobiecych". Prieš egzaminą farmakologijos, toxycologijos ir balneologijos, kursai buvo paskirtas balandžio 30 d., 27 d., pasėdėjęs ilgiau ant Strastno bulvaro, persišaldžiau ir įgijau pleuritis sicca dextra, taip kad sirgdamas ėjau į kvotimus. Gegnžės 4 d. kvotimai ophtalmiatrijos; 11 d. - fyziologijos chemijos, fyziologijos ir aplamos patologijos; 17 d. - paediatrijos ir akušerijos, 22 d. - syphilidologijos ir dermatologijos, 25 d. - teismo medicinos, policijos medicinos, hygienos ir veterinarijos. Su šitais kvotimais pasibaigė medicinos mokslas]; gegužės 30 d. (birželio 11 d.) 1879 m., fakulto prisiegą davęs, gavęs liudymą-diplomą, įgijau gydytojo teises.
    Dabar čia dar reikia pridurti kelias smulkmenas mano gyvenimo studentavimo laikais. Atostogų metą, universite būdamas, praleisdavau daugiausiai savo tėviškėje Ožkabaliuose. Susipažinęs per gimnazijos mokinį Zenoną Mališevskį su jo tėvais, Parausių dvaro arendatoriais, su jojo broliu Vladislovu, Naujienėlės (Nowinka) dvarelio arendatorium, su mozūrais Rožanskiais, Pliumbėnų dvarelio samdytojais, su Step. Grybausku, buvusiu Karklinių vaitu, Dubėnų savininku, ir k., 1875-76 m. pas juos tūlą atostogų laiko dalį praleisdavau. 1877 m. Vlad. Mališauskui persikėlus į Šilėnų (Szylance) dvarelį Raudonės valsčiaus Kalvarijos paviete, , pabaigęs III medicinos kursą, tais pat metais beveik visą vasarą pas praleidau, kur ekskursijas darėva į apygardą: Dusios ežerą, Rudaminos gražų, aukštą piliakalnį ir kitur. Netoli nuo Šilėnų yra Bulokiškių (Bułhakowsk) dvaras Rudaminos valsčiuje; tuomet turėjo nusamdęs suvokietėjęs Salkovski's Prūsų. Dvaro laukuose tuomet buvo randama didelis akmeninių kulkų "bombardoms", kurių, regis, kryžiuočių į Rudaminos pilį šaudyta, pirmą kartą tokias didelias armotas čion 1380-81 metais atsigabenus, ir šitą pilį, kuri tada, regis, Naujapilis (Naupillen, Nawenpil) vadinosi, jie apšaudę ir sudeginę, sugavę apie 3000 belaisvių (Palyg. Chronicon seu annales Wigandi Marburgensis, cap. XXII). Pačiame Bulokiškio dvare ant kiemo pas dvaro rūmus buvo didelė akmeninių kulkų krūva sukrauta. Vieną kartą šitame dvare esant, pavakare darže vaikščiojant, smarkiai užsikosėjau ir po ilgo kosulio gerklės iššoko tamsiai rusvas fibrino konvoliutas broncho pavidale su keliomis plonesnėmis šakelėmis, be abejo, dešiniojo plaučio viršūnės, kurioje nuo seniau buvo "Spitzenkatharr". Nuo to laiko mano plaučių liga pradėjo geryn eiti.
    Pirmaisiais Maskvoje gyvenimo metais, be Haluškevičių, tūlą laiką gyvenau su Vincu Staniškiu, IV kurso filologu; pirmame ar antrame medicinos kurse - su Jonu Kudirka, taipogi mediku; penktame kurse - su Juozu Januševičium, IV kurso mediku, reformatu nuo Biržų. Pas tūlą graiką Angirą, kursai prie Didžiojo teatro tarnavo, gyvenant, mudu dovanai gaudavova jo kontramarkes į italų operą, kurios vaidinimuose 1878-9 m. žiemą mes labai dažnai lankydavomes. - turėjau - kaipo studentas - gana didelę biblioteką, kurios daug studentų - ypač lietuvių - skolindavosi knygas skaityti.
    Pirmame medicinos kurse 1875 m. būdamas, gavęs stipendijos ir turėdamas pinigų kelionei, atsimenu, buvau parvažiavęs Kalėdų - ne Velykų, kaip rašo d-ras V. Kudirka -atostogoms namon; apsilankiau Marijampolėje, buvau gimnazijoj, mokinių vakarėlyje, ir, pamokoms prasidėjus, kartą užėjau į Vinco Staniškio lietuvių kalbos pamoką, rodos, IV klasėje. Atsinešęs drauge tuomet tik pasirodžiusią Geitlerio knygą: "Litauische Studien" (Prag,1875), pasisveikinęs lietuviškai su mokiniais, su mokytojo pritarimu perskaičiau jiems eilių posmelį "Anykščių Šilelio", atkreipiant atidą į lietuvių kalbos grožybę, pakartojau lakštingalos balso pamegdžiojimą: Jurgut, kinkyk, kinkyk, paplak, paplak, važiuok ir t.t. ir kitų paukščių, ko Vincas Kudirka tuomet tos klasės - ne V, kaip jis rašo - mokinys, klausydamas buvęs pasipiktinęs, apie jis "Tėvynės Varpuose" ("Varpas", 1892. N. 3) praneša. Staniškiui šitoks mano su mokiniais pasielgimas, kaipo lietuvystės demonstracija gimnazijoje, nepatikęs, nes ir jis pats silpnas buvo lietuvis.
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 Èulogos SpA