Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
4008 II, 2,2,1447| irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej "prywatną" 4009 Wstep, 0,0,10| adhortacje apostolskie: Evangelii nuntiandi (1975) i Catechesi 4010 I, 1,2,119 | słowa Bożego"92.~Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae 4011 III, 1,2,1895| kwestii społecznej poza Ewangelią15.~ 4012 II, 1,2,1154| księga słowa (lekcjonarz lub ewangeliarz), okazywanie jej czci (wniesienie 4013 III, 0,4,1695| Mt 7, 13)12. Przypowieść ewangeliczna o dwóch drogach jest zawsze 4014 I, 2,2,497 | 497 Opowiadania ewangeliczne142 uznają dziewicze poczęcie 4015 III, 2,2,2241| przez prawo naturalne i ewangeliczne25.~ 4016 II, 2,4,1678| ludowej, wyrażające zmysł ewangeliczny i ludzką mądrość, wzbogacające 4017 III, 2,1,2102| ślubów praktykowania rad ewangelicznych16:~Matka-Kościół cieszy się, 4018 III, 1,3,1972| przykazaniami Bożymi a radami ewangelicznymi opiera się na ich relacji 4019 I, 2,2,523 | nich196, zapoczątkowuje Ewangelię197, pozdrawia Chrystusa już 4020 III, 2,2,2543| ze względu na Niego i Ewangelię265. Na krótko przed swoją męką 4021 I, 2,2,573 | przekazane wiernie przez Ewangelie306 i poświadczone przez inne 4022 IV, 1,1,2635| zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię99.~ 4023 I, 2,3,856 | jeszcze nie 839 przyjmują Ewangelii330. Wierzący mogą wyciągnąć 4024 II, 0,3,1070| Bożego7, lecz także głoszenia Ewangelii8 i pełnienia czynów miłości9. 4025 IV, 1,1,2635| sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii96, ale też wstawia się za 4026 I, 2,3,905 | misję prorocką również przez ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chrystusa... 4027 I, 2,3,927 | formach od samych początków ewangelizacji446. "Historia odnotowuje wielkie 4028 I, 2,3,929 | instytutów uczestniczą w misji ewangelizacyjnej Kościoła "w świecie i jakby 4029 II, 1,2,1205| kultury narodów aktualnie ewangelizowanych"77.~ 4030 I, 2,1,333 | Izraela182. Aniołowie także "ewangelizują", głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia183 4031 III, 2,2,2294| osób i z prawem moralnym. Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom 4032 III, 2,2,2220| tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby 4033 III, 2,2,2314| paradoksalnym sposobem powstrzymania ewentualnych przeciwników od wojny. Widzą 4034 II, 2,2,1453| zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski 4035 II, 2,2,1512| namaszczenia". Pomimo tej ewolucji Kościół w liturgii nigdy 4036 II, 2,2,1523| nazywano go również sacramentum exeuntium119, "sakramentem odchodzących". 4037 II, 2,4,1685| 1686 Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują 4038 IV, 1,1,2572| zmierzy się ze swym bratem Ezawem, walczy on przez całą noc 4039 I, 1,2,120 | dwie Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, 4040 I, 1,2,120 | Lamentacje, Księga Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, 4041 III, 2,2,2404| niematerialne - jak ziemie czy fabryki wiedza czy zdolności wymagają 4042 I, 2,2,460 | assumpsit, ut homines deos faceret factus homo - "Jednorodzony 4043 I, 2,1,391 | sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabeł bowiem 4044 I, 2,2,460 | ut homines deos faceret factus homo - "Jednorodzony Syn 4045 I, 2,3,727 | pełni czasu jest zawarte w fakcie, że Syn od chwili Wcielenia 4046 II, 1,1,1093| wydarzeniach zbawczych i znaczących faktach, które znalazły swoje wypełnienie 4047 I, 2,2,646 | młodzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, 4048 IV, 1,3,2731| niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy zaczynamy się 4049 I, 2,2,464 | odpowiadając na herezje, które fałszowały.~ 4050 III, 2,2,2408| przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne 4051 III, 1,1,1739| wszystkiego. Opiera się na fałszu przekonanie, że człowiek, " 4052 I, 1,3,150 | Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu12..~ 4053 III, 2,2,2475| Przed sądem staje się ona fałszywym świadectwem219. Złożona 4054 II, 2,1,1221| naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej 4055 I, 2,2,595 | Jerozolimie nie tylko znalazł się faryzeusz Nikodem380 czy poważany 4056 I, 2,3,993 | 993 Faryzeusze522 i wielu współczesnych Pana523 4057 I, 2,2,575 | 34); wiele razy jada u faryzeuszów320. potwierdza naukę głoszoną 4058 II, 2,2,1481| stopy Pana; który przebaczył faryzeuszowi celnikowi i synowi marnotrawnemu, 4059 IV, 1,1,2612| Trzecia przypowieść - o "faryzeuszu i celniku"63 - dotyczy pokory 4060 I, 2,3,835 | jeśli wolno powiedzieć, federacją Kościołów partykularnych. 4061 I, 1,2,84 | depozyt"48 wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji 4062 I, 2,2,506 | Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo 4063 I, 2,3,991 | wiary chrześcijańskiej. Fiducia christianorum resurrectio 4064 II, 1,1,1094| sposób potop i arka Noego figurami zbawienia przez chrzest12, 4065 III, 2,2,2379| ciężar. Widzą w cudzołóstwie figurę grzechu bałwochwalstwa125.~ 4066 III, 1,3,2031| 2032 Kościół, "filar i podpora prawdy" (1 Tm 4067 I, 1,3,171 | 171 Kościół, który jest "filarem i podporą prawdy" (1 Tm 4068 Wstep, 0,0,13| katechezę wokół czterech "filarów", jakimi : chrzcielne 4069 I, 1,2,120 | Listy do Tymoteusza, Tytusa, Filemona, List do Hebrajczyków, List 4070 III, 2,2,2415| Franciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz.~ 4071 I, 1,2,120 | Koryntian, do Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa Listy do Tesaloniczan, 4072 II, 2,1,1226| św. Paweł strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi dalej: " 4073 I, 2,2,460 | Bogiem"75. Unigenitus Dei Filius, suae divinitatis volens 4074 IV, 1,3,2726| modlitwa, "umiłowanie Piękna" [filokaliaBłąd! Nie określono zakładki., 4075 I, 1,1,39 | dialogu z innymi religiami, z filozofią i nauką, a także z niewierzącymi 4076 I, 2,1,251 | terminologię za pomocą pojęć filozoficznych: "substancja", "osoba" lub " 4077 I, 2,1,285 | tego zagadnienia. Niektórzy filozofowie utrzymywali, że wszystko 4078 III, 2,2,2437| politycznej, gospodarczej i finansowej składają się na to, że " 4079 I, 2,1,326 | niebiosa" mogą oznaczać firmament160, ale także własne "miejsce" 4080 III, 2,1,2184| odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu100. Obowiązki rodzinne lub 4081 II, 2,1,1308| Przypomina o tym św. Tomasz:~Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy przeszkody. 4082 III, 2,2,2413| umiłowanego... w Panu" (Flm 16).~Poszanowanie integralności 4083 I, 2,1,246 | Syna (Filioque)". Sobór Florencki w 1439 r. precyzuje: "Duch 4084 I, 2,3,1031| przede wszystkim na Soborze Florenckim579 i na Soborze Trydenckim580. 4085 II, 2,1,1264| metaforycznie "zarzewiem grzechu" (fomes peccati). "Pożądliwość jest 4086 II, 2,1,1288| wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia 4087 III, 2,2,2271| 2272 Formalne współdziałanie w przerywaniu 4088 III, 2,2,2420| i władzy, z jego nowymi formami pracy i własności. Rozwój 4089 III, 1,2,1884| jest przeciwna wszelkim formom kolektywizmu. Wyznacza ona 4090 III, 1,1,1797| wykorzystywać środki odpowiednie do formowania swego sumienia.~ 4091 I, 2,0,186 | normatywnych dla wszystkich formułach1. Ale już dość wcześnie Kościół 4092 II, 1,1,1096| Godzin oraz inne teksty i formularze liturgiczne mają w niej 4093 I, 2,3,892 | całego Kościoła, gdy - nie formułując definicji nieomylnej i nie 4094 I, 2,1,411 | chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź "nowego Adama" 4095 III, 2,2,2415| zwierzęta tacy święci, jak św. Franciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz.~ 4096 I, 2,3,869 | jest zbudowany na trwałych fundamentach "dwunastu Apostołów Baranka" ( 4097 I, 2,2,638 | przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez pisma 4098 III, 1,3,2031| ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie 4099 I, 2,3,881 | Apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana 4100 I, 1,2,116 | sc. sacrae Scripturae) fundentur super litteralem... - "Wszystkie 4101 I, 2,3,783 | uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność 4102 II, 2,1,1402| mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur - " 4103 I, 2,2,643 | słowa te wydały im się czczą gadaniną" (Łk 24, 11)497. Gdy Jezus 4104 I, 2,3,701 | niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, 4105 I, 2,0,186 | maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary 4106 I, 2,3,916 | Wielkie drzewo o licznych gałęziach~ 4107 III, 2,2,2448| matka św. Róży z Limy201 ganiła za przyjmowanie w domu 4108 III, 2,2,2215| synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki... Gdy idziesz, 4109 I, 2,1,297 | tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla Jego praw... 4110 I, 2,2,588 | sprawiedliwi, a innymi gardzili" (Łk 18, 9)360, Jezus stwierdził: " 4111 I, 2,3,696 | Ducha Świętego26: "Ducha nie gaście" (1 Tes 5, 19).~ 4112 III, 2,2,2556| widzieć Boga". Pragnienie Boga gasi woda życia wiecznego275.~ 4113 I, 2,3,801 | szczególnie powołani , by nie gasić Ducha, ale doświadczać wszystkiego 4114 II, 1,2,1165| długi i wieczny, który nie gaśnie - mistyczna Pascha40.~Dzień 4115 I, 2,3,1039| cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby 4116 I, 2,1,278 | 278 Gdybyśmy nie wierzyli, że miłość 4117 I, 2,2,604 | że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" ( 4118 I, 2,3,909 | urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, by 4119 I, 2,3,1034| 1034 Jezus często mówi o "gehennie ognia nieugaszonego"586, 4120 III, 2,2,2274| dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, 4121 III, 2,2,2356| kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części 4122 II, 1,2,1202| Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować 4123 I, 1,3,174 | Ani Kościoły założone w Germanii nie mają innej wiary czy 4124 I, 1,2,118 | czterech sensów:~ Littera gesta docet, quid credas allegoria, ~ 4125 III, 2,2,2520| Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności 4126 II, 1,2,1146| za pośrednictwem języka, gestów i czynności. To samo odnosi 4127 II, 1,2,1151| materialne lub symboliczne gesty21. Nadaje nowe znaczenie wydarzeniom 4128 I, 2,2,611 | J 17, 19)427.~Agonia w Getsemani~ 4129 IV, 1,3,2700| błogosławieństwa Ojca3 do trwogi w Getsemani4.~ 4130 I, 2,2,612 | rąk Ojca podczas agonii w Getsemani429. Jezus staje się "posłusznym 4131 IV, 2,0,2834| głodu, z powodu którego giną ludzie: "Nie samym chlebem 4132 I, 2,1,366 | jest nieśmiertelna224 nie ginie więc po jej oddzieleniu 4133 I, 2,3,992 | Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać 4134 II, 2,3,1584| jasne, dostaje się na żyzną glebę... Duchowa moc sakramentu 4135 IV, 1,1,2625| Błogosławieństwo jest wyrazem głębokiego dążenia modlitwy chrześcijańskiej: 4136 II, 1,1,1096| liturgia chrześcijańska. Głębsza znajomość wiary i życia 4137 I, 2,3,787 | cierpieniach192. Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, 4138 IV, 1,3,2706| trzech pierwszych rodzajów gleby z przypowieści o siewcy6. 4139 II, 2,2,1420| jednak to życie "w naczyniach glinianych" (2 Kor 4, 7). Obecnie jest 4140 I, 2,3,771 | królewski zamku; domu z gliny i królewska komnato; śmiertelne 4141 I, 2,3,835 | przybiera w każdej części globu inny wymiar zewnętrzny i 4142 I, 2,2,544 | dzieli życie ubogich; zna głód251, pragnienie252 i ogołocenie253. 4143 III, 2,2,2534| pragnienia jedzenia, gdy jesteśmy głodni, czy ogrzania się, gdy jest 4144 III, 2,2,2446| polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać 4145 I, 2,2,549 | ludzi od ziemskich cierpień: głodu271, niesprawiedliwości272, 4146 IV, 2,0,2830| na świecie tych, którzy głodują z braku chleba, ukazuje 4147 III, 2,2,2314| uniemożliwia przyjście z pomocą głodującej ludności73, hamuje rozwój 4148 I, 2,1,266 | est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas" - " 4149 II, 2,1,1402| impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur - "O 4150 I, 2,3,977 | Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 4151 II, 2,1,1393| pijecie kielich, śmierć Pana głosicie (1 Kor 11, 26). Jeśli głosimy 4152 I, 2,2,555 | się cała Trójca: Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch 4153 III, 2,2,2356| poważne zepsucie96, zawsze głosiła, że "akty homoseksualizmu 4154 IV, 1,1,2605| zwycięstwo zbawienia: "Z głośnym wołaniem i płaczem za dni 4155 I, 2,2,634 | 634 "Nawet umarłym głoszono Ewangelię..." (1 P 4, 6). 4156 I, 1,2,74 | konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom i wszystkim 4157 I, 2,3,765 | Dwunastu z Piotrem jako ich głową142. Reprezentując dwanaście 4158 I, 2,3,830 | Chrystusa zjednoczona z Głową279, w wyniku czego Kościół 4159 III, 1,3,2044| Ciała, którego Chrystus jest Głową88, przyczyniają się stałością 4160 I, 2,3,794 | wzrastali ku Niemu, naszej Głowie203, Chrystus rozdziela w swoim 4161 II, 2,4,1666| Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają 4162 III, 1,3,2042| niedzielnej przez udział w głównych uroczystościach liturgicznych, 4163 III, 2,2,2519| przykazań: "Widok roznamiętnia głupich" (Mdr 15, 5);~- przez modlitwę:~ 4164 III, 2,2,2519| tych sił nie dostrzegałem. Głupiec, nie wiedziałem, że - jak 4165 I, 2,1,272 | Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością 4166 II, 2,1,1351| więźniami oraz przebywającymi w gminie, jednym słowem spieszy z 4167 I, 2,3,893 | jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady 4168 III, 2,2,2448| Nie unieważnia przez to gniewnych słów dawnych wyroczni wobec 4169 I, 2,2,465 | człowieczeństwo (doketyzm gnostycki). Od czasów apostolskich 4170 I, 2,1,285 | lub oderwać się od niego (gnoza); inni przyjmują, że świat 4171 I, 2,1,410 | Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go290 i zapowiada mu tajemnicze 4172 III, 1,1,1735| żoną Uriasza i zamordowaniu go33.~Działanie może być zamierzone 4173 II, 2,3,1613| znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, 4174 I, 2,2,528 | chrztem Jezusa w Jordanie i godami w Kanie209 celebruje się 4175 IV, 2,0,2813| Modlimy się więc, abyśmy byli godni stać się świętymi, jak święte 4176 II, 1,1,1127| 1127 Sakramenty godnie celebrowane w wierze udzielają 4177 III, 1,2,1937| krzywdzące nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet. 4178 II, 1,2,1166| słońca, to chętnie się na to godzimy, ponieważ dziś zajaśniało 4179 II, 1,1,1085| czyny. Gdy nadchodzi Jego Godzina2, przeżywa jedyne wydarzenie 4180 II, 1,2,1177| następują), a w niektórych Godzinach czytania Ojców Kościoła 4181 III, 2,2,2493| aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy 4182 III, 2,1,2105| łączności z innymi, byle w godziwym zakresie"28. Prawo to opiera 4183 IV, 1,2,2668| Kolejne stacje od pretorium po Golgotę i grób wyznaczają drogę 4184 III, 2,2,2546| dóbr (Łk 6, 24). "Pyszny goni za potęgą ziemską, natomiast 4185 I, 2,3,751 | wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał 4186 I, 2,0,186 | naukę wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku 4187 I, 2,3,724 | Dziewicy. Ona jest krzewem gorejącym ostatecznej teofanii; napełniona 4188 I, 2,3,920 | świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają 4189 III, 1,3,2003| przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [ 4190 I, 2,3,757 | Kościół, nazywany także <<górnym Jeruzalem>> i <<naszą matką>> ( 4191 III, 2,2,2388| Grzech ten jest jednocześnie gorszącym zamachem na integralność 4192 III, 2,2,2290| narkotyków działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni 4193 III, 1,1,1788| niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia" (Rz 14, 21).~ 4194 II, 2,2,1488| nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, 4195 IV, 2,0,2762| św. Mateusza w Kazaniu na Górze10. Modlitwa do naszego Ojca 4196 I, 2,2,556 | pragnął żyć z Chrystusem na górze29l. Dostąpisz tego, Piotrze, 4197 II, 2,2,1481| przebaczył Piotrowi, gdy ten gorzko zapłakał; przebaczył grzesznicy, 4198 II, 2,1,1387| Chrystus staje się naszym gościem.~ 4199 IV, 1,1,2570| tajemniczego Gościa: ta przedziwna gościnność pod dębami Mamre przygotowuje 4200 III, 1,3,1970| świętych! Przestrzegajcie gościnności!" (Rz 12, 9-13). Katecheza 4201 II, 1,2,1186| jest szeroko otwartym i gościnnym domem wszystkich dzieci 4202 III, 2,2,2437| rozwój moralny, kulturalny i gospodarczy, "przy jednoczesnej rewizji 4203 III, 2,2,2316| nadmierne nierówności w porządku gospodarczym lub społecznym, zazdrość, 4204 III, 2,2,2424| rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi, zgodnie z właściwą hierarchią 4205 III, 2,2,2424| pracą ludzką158. Zarządzanie gospodarką wyłącznie za pomocą planowania 4206 III, 2,2,2430| gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać 4207 II, 2,1,1329| dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu137, zwłaszcza podczas 4208 IV, 1,3,2736| przyjęcia tego, co jest gotów nam dać23.~W jaki sposób 4209 IV, 1,3,2742| sprzedając, a nawet przy gotowaniu29.~ 4210 III, 2,2,2411| równowartości w naturze bądź w gotówce, a także owoców i korzyści, 4211 III, 1,3,1973| porywu i pobudzają naszą gotowość duchową. Istotą doskonałości 4212 II, 2,3,1565| krańce ziemi>>46, "z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii" 4213 I, 2,3,798 | czyni wiernych "zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych 4214 I, 2,3,1048| pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, 4215 III, 2,2,2533| jest źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa, zakazanych przez 4216 III, 2,2,2412| zakłady bądź oszukiwanie w grach stanowi materię poważną, 4217 IV, 2,0,2789| 2790 Gramatycznie zaimek "nasz" określa rzeczywistość 4218 I, 2,3,819 | istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego: " 4219 II, 2,1,1402| passionis eius; mens impletur gratia et futurae gloriae nobis 4220 I, 1,3,155 | voluntatis a Deo motae per gratiam - "Wiara jest aktem rozumu, 4221 III, 2,0,2065| wyznania wiary. Ojcowie greccy dokonali nieco innego podziału, 4222 II, 1,2,1170| Zachodzie (nazwanego w 1582 r. "gregoriańskim" od imienia papieża Grzegorza 4223 I, 2,2,640 | Zakłada to, że widząc pusty grób486, qznał, nieobecność ciała 4224 I, 2,3,1038| wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, 4225 I, 2,2,624 | gdy Chrystus złożony do grobu456 ukazuje wielki odpoczynek 4226 IV, 1,1,2582| znajduje schronienie "w grocie" do "przejścia" tajemniczej 4227 III, 1,3,2041| celebracji eucharystycznej, gromadzącej chrześcijańską wspólnotę. 4228 III, 2,2,2314| 2315 Gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom 4229 III, 2,2,2217| szanuje matkę, jakby skarby gromadził.~Kto czci ojca, radość mieć 4230 II, 2,2,1476| Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych przez wieki na kształt materialnych 4231 I, 2,3,1037| wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych591.~ 4232 II, 2,3,1567| wraz ze swym biskupem jedno grono kapłańskie (presbyterium), 4233 II, 2,1,1412| pszenny chleb i wino gronowe, nad którymi wzywa się błogosławieństwa 4234 I, 2,2,525 | Wiecznego, ~A ziemia użycza groty Niedostępnemu. ~Wysławiają 4235 III, 2,2,2526| i zło, płynące z ciągle grożącego człowiekowi zwodzenia przez 4236 I, 2,2,575 | faryzeusze uprzedzają Go o grożącym Mu niebezpieczeństwie319. 4237 III, 2,2,2296| branie zakładników sieją grozę i w ten sposób wywierają 4238 III, 2,2,2296| niedopuszczalne. Terroryzm, który grozi, rani i zabija wszystkich 4239 II, 2,2,1514| wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci 4240 III, 1,2,1879| 1880 Społeczność jest grupą osób powiązanych w sposób 4241 I, 2,2,439 | był rozumiany przez pewną grupę Jemu współczesnych w sposób 4242 II, 2,2,1517| jednemu choremu czy całej grupie chorych. Bardzo odpowiednia 4243 I, 2,3,854 | głoszenia Ewangelii ludom i grupom, które jeszcze nie wierzą 4244 III, 1,1,1804| kardynalnymi"; wszystkie inne grupują się wokół nich. nimi: 4245 III, 2,2,2446| więźniów nawiedzać, umarłych grzebać195. Spośród tych czynów jałmużna 4246 III, 2,2,2299| nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem 4247 II, 2,2,1459| nieporządku, jaki wprowadził grzech49. Grzesznik podźwignięty 4248 II, 2,1,1263| a także wszelkie kary za grzech54. W tych, którzy zostali 4249 I, 2,3,1014| Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych! ~Błogosławieni 4250 I, 2,2,598 | przez upodobanie w wadach i grzechach396.~ 4251 I, 2,1,218 | przebaczać mu jego niewierności i grzechów22.~ 4252 I, 2,2,536 | śmierci na odpuszczenie grzechów233. Na to przyjęcie odpowiada 4253 III, 2,2,2514| człowieka do popełniania grzechów239.~ 4254 I, 2,2,574 | duchów308, odpuszczanie grzechów309, uzdrawianie w dzień szabatu310, 4255 II, 2,2,1503| lecz także moc przebaczania grzechów90. Przyszedł, by uleczyć całego 4256 I, 2,2,493 | wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha 4257 I, 1,2,57 | Babel14. Jednak z powodu grzechu15 politeizm oraz bałwochwalstwo 4258 I, 2,1,411 | Bożej, nie popełniła żadnego grzechu295.~ 4259 IV, 1,3,2743| Duchowi, popadamy w niewolę grzechu30. Jakże Duch Święty może 4260 I, 2,2,601 | wyzwala ludzi z niewoli grzechu401. Św. Paweł przekazuje w 4261 I, 2,2,602 | poddanego śmierci z powodu grzechu409, "dla nas grzechem uczynił 4262 I, 2,3,908 | nie poddaje się w niewolę grzechu415.~ 4263 I, 2,2,612 | ona całkowicie wyjęta spod grzechu430, który jest przyczyną śmierci431. 4264 I, 2,3,982 | każdego, kto odwraca się od grzechu512.~ 4265 I, 2,3,708 | Bożego, i rosnąca znajomość grzechu54, jaką ono daje, budzą pragnienie 4266 I, 2,3,1008| świat jako konsekwencja grzechu543. "Śmierć cielesna, od której 4267 II, 2,2,1463| może rozgrzeszyć z każdego grzechu57 i z każdej ekskomuniki.~ 4268 I, 2,2,470 | wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu92.~Dusza ludzka i ludzkie 4269 II, 2,2,1432| Tego, którego zraniły nasze grzechy17.~Spójrzmy na Krew Chrystusa 4270 II, 2,2,1441| 1441 Tylko Bóg przebacza grzechy28. Ponieważ Jezus jest Synem 4271 I, 2,2,615 | zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy444.~Jezus spełnia swoją ofiarę 4272 II, 2,2,1460| zawsze odpokutował za nasze grzechy50; pozwalają nam stać się 4273 III, 1,1,1865| św. Janem Kasjanem i św. Grzegorzem Wielkim100. Nazywa się je " 4274 II, 2,1,1393| grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę, powinienem zawsze mieć 4275 III, 1,1,1731| doskonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje ona czyny 4276 III, 2,0,2070| rozumu, zostały objawione. Grzeszna ludzkość potrzebowała tego 4277 III, 2,2,2316| wojny: ~Ludziom, o ile grzeszni, zagraża niebezpieczeństwo 4278 IV, 1,1,2615| szaty71; płacz i wonne olejki grzesznicy72). Usilna prośba niewidomych: " 4279 I, 2,2,574 | celnikami i publicznymi grzesznikami312) niektórzy nieprzychylnie 4280 I, 2,2,588 | spożywaniem posiłków z celnikami i grzesznikami358, których traktował z taką 4281 I, 2,2,589 | że zasiadając do stołu z grzesznikami364, dopuszcza ich do uczty 4282 I, 2,2,608 | Jezusowi chrztu razem z grzesznikami417, zobaczył i wskazał w Jezusie 4283 I, 2,1,298 | Świętego, dać życie duchowe grzesznikom, stwarzając w nich serce 4284 I, 2,2,536 | pozwala zaliczyć się do grzeszników231. Jest już "Barankiem Bożym, 4285 I, 2,3,827 | urzędy, muszą uznawać się za grzeszników271. We wszystkich kąkol grzechu 4286 I, 2,2,569 | śmiercią z powodu sprzeciwu grzeszników305.~ 4287 I, 2,2,579 | Sprawiedliwego w miejsce wszystkich grzeszników329.~ 4288 III, 1,1,1845| miłosierdzia Bożego dla grzeszników84. Anioł zwiastuje Józefowi: " 4289 IV, 1,1,2633| ludzi, a w szczególności za grzeszników93. On jest Tym, który "zbawiać 4290 II, 2,2,1458| go Bóg; gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił go człowiek. Zniszcz 4291 II, 2,3,1550| sakramentalnych, tak że nawet grzeszność pełniącego posługę święceń 4292 I, 2,1,408 | ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony 4293 III, 1,1,1858| zgody. Zakłada wiedzę o grzesznym charakterze czynu, o jego 4294 III, 1,1,1788| i rażąc ich... sumienia, grzeszycie 1971 przeciwko samemu Chrystusowi" ( 4295 IV, 1,3,2743| łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli31.~ 4296 I, 2,3,1033| jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw 4297 I, 1,2,118 | allegoria, ~Moralis quid agas, guo tendas anagogia.~Sens dosłowny 4298 III, 1,1,1739| często nieuznawane i gwałcone. Te sytuacje zaślepienia 4299 III, 2,2,2514| pożądanie" może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. 4300 III, 2,2,2316| przezwyciężają grzech, to i gwałty przezwyciężane, do 4301 II, 2,3,1550| posługę święceń. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, 4302 III, 2,2,2430| bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i 4303 II, 2,1,1292| chrześcijanina z biskupem, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła 4304 III, 2,2,2431| przyszłość przedsiębiorstwom. Gwarantują zatrudnienie.~ 4305 II, 2,3,1550| Moc Ducha Świętego nie gwarantuje w taki sam sposób wszystkich 4306 I, 2,2,525 | Zbliżają się mędrcy, idąc za gwiazdą, ~Ponieważ narodziłeś się 4307 II, 1,2,1165| przed jutrzenką" i przed gwiazdami, nieśmiertelny i wielki, 4308 III, 2,2,2499| piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością - 4309 I, 2,2,528 | Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida210, Tego, który będzie 4310 I, 1,2,120 | Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, 4311 III, 1,3,2023| stale obecnej w nas łaski habitualnej.~ 4312 III, 1,3,1999| Łaska uświęcająca jest darem habitualnym, stałą i nadprzyrodzoną 4313 III, 1,1,1803| postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi przymiotami umysłu i woli, 4314 I, 2,2,633 | nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesem471, ponieważ ci, którzy tam 4315 I, 2,1,266 | 266 "Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate, 4316 I, 2,1,332 | chronią Lota169, ratują Hagar i jej dziecko170, powstrzymują 4317 II, 2,1,1331| Eucharystię rzeczami świętymi (ta hagia; sancta)147 i jest to pierwotne 4318 Wstep, 0,0,21| patrystycznych, liturgicznych, hagiograficznych oraz wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego 4319 I, 1,2,107 | autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane za 4320 IV, 1,1,2588| i wskazują na odpowiedź: Hallelu-Ja (Alleluja), "Chwalcie Pana!"~ 4321 III, 2,2,2314| pomocą głodującej ludności73, hamuje rozwój narodów. Nadmierne 4322 III, 2,2,2315| 2316 Produkcja broni i handel nią dotykają wspólnego dobra 4323 III, 2,2,2536| tego przykazania":~ to... handlarze, którzy pragną niedostatku 4324 III, 2,2,2437| lichwiarstwa178, krzywdzące stosunki handlowe między narodami czy też 4325 III, 2,2,2413| egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej - prowadzą 4326 III, 2,2,2408| znalezionych, oszustwa w handlu143, wypłacania niesprawiedliwych 4327 I, 2,2,584 | zewnętrzny stał się miejscem handlu343. Jeśli wyrzuca ze Świątyni 4328 III, 2,2,2321| środek, jest "praktyką... haniebną"75, poważnie sprzeciwiającą 4329 II, 1,2,1191| wyrazu piękno modlitwy, harmonijne uczestniczenie zgromadzenia 4330 I, 2,3,912 | ludzkiej. I mają starać się harmonijnie godzić jedne z drugimi, 4331 I, 2,3,1001| bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i 4332 III, 2,2,2412| 2413 Gry hazardowe (karty itd.) bądź zakłady 4333 III, 2,1,2173| wszystkich świąt, dniem Pańskim ( Kyriaké heméra, dies dominica), 4334 IV, 2,0,2809| konsekrowanym to samo słowo w języku hebrajskim57), gdyż mieszka w nim imię 4335 IV, 1,1,2577| przed Panem"21, a od kapłana Helego - jak słuchać Jego słowa: " 4336 III, 1,1,1819| pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia" (1 Tes 4337 III, 2,1,2173| dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:~ 4338 IV, 1,1,2568| wzywanie Imienia Bożego przez Henocha3 oraz jako "wędrówkę z Bogiem" ( 4339 I, 2,2,600 | Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami 4340 I, 2,3,828 | że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności 4341 III, 1,2,1941| zachętę, do pełnego miłości heroizmu mnichów-rolników, wybawicieli 4342 III, 2,2,2375| i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo dziecka 4343 II, 2,3,1571| właściwy i trwały stopień hierarchiczny"57, podczas gdy Kościoły 4344 I, 1,2,133 | nieznajomością Chrystusa>> (św. Hieronim)"111.~W skrócie~ 4345 III, 2,2,2267| Względy eugeniczne lub higiena społeczna nie mogą usprawiedliwić 4346 I, 2,1,275 | Wyznajemy ze sprawiedliwym Hiobem: "Wiem, że Ty wszystko możesz, 4347 I, 2,2,466 | jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywianym duszą 4348 I, 2,2,466 | którym Słowo zjednoczone hipostatycznie narodziło się, jak się mówi, 4349 I, 2,2,467 | jednej osobie i w jednej hipostazie83.~ 4350 I, 2,2,644 | Jest więc bezpodstawna hipoteza, według której Zmartwychwstanie 4351 III, 2,2,2243| przeznaczeniem, jak to pokazuje historia26.~ 4352 I, 2,2,450 | Jezusa nad światem i nad historią65 oznacza także uznanie, że 4353 IV, 1,1,2583| interwencję Boga Zbawiciela, Pana historii30.~Psalmy - modlitwa zgromadzenia~ 4354 I, 2,2,674 | zatrzymane w każdej chwili historii567 do momentu uznania Go przez " 4355 I, 1,2,67 | przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany 4356 I, 2,2,639 | które posiadało potwierdzone historycznie znaki, jak świadczy o tym 4357 I, 1,2,126 | cztery Ewangelie, "których historyczność bez wahania stwierdza, podają 4358 Wstep, 0,0,20| chodzi o uwagi o charakterze historycznym, apologetycznym lub uzupełniające 4359 I, 2,3,702 | tradycji chrześcijańskiej historycznymi i prorockimi) oraz Pisma ( 4360 I, 2,3,797 | nostra, ad membra nostra, hoc est Spiritus Sanctus ad 4361 IV, 1,2,2673| Go; Ona "wskazuje drogę" (Hodoghitria), jest jej "Znakiem", według 4362 III, 1,1,1828| wzajemność; trwa bezinteresowna i hojna. Miłość jest przyjaźnią 4363 I, 2,3,823 | sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego 4364 III, 1,1,1820| miłujesz twego Boga! Tym hojniej też potem z Umiłowanym będziesz 4365 IV, 2,0,2832| błogosławieństwach jest cnotą hojności: wzywa ona do przekazywania 4366 III, 2,0,2061| Jest wyrazem wdzięczności, hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem. 4367 II, 1,1,1100| czytania, które wyjaśnia się w homilii, oraz psalmy przeznaczone 4368 I, 2,2,460 | naturam nostram assumpsit, ut homines deos faceret factus homo - " 4369 I, 2,1,404 | sicut unum corpus unius hominis - "jak jedno ciało jednego 4370 I, 2,2,460 | homines deos faceret factus homo - "Jednorodzony Syn Boży, 4371 III, 2,2,2376| i sztuczne zapłodnienie homologiczne) być może mniej szkodliwe, 4372 III, 2,2,2356| zawsze głosiła, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej 4373 III, 2,2,2357| wybierają swej kondycji homoseksualnej; Skłonność taka, obiektywnie 4374 I, 2,2,465 | stworzony, współistotny Ojcu" (homousios), i potępia Ariusza, który 4375 III, 2,1,2115| przyszłość42. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, 4376 I, 2,2,559 | który przynosi zbawienie ("Hosanna" oznacza "zbaw więc!", " 4377 II, 2,1,1367| Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie 4378 III, 1,1,1851| rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich 4379 I, 2,2,511 | swoje "tak" "loco totius humanae naturae" - w imieniu całej 4380 III, 2,2,2312| Należy szanować i traktować humanitarnie ludność cywilną, rannych 4381 III, 2,1,2123| do przestrzeni i czasu. Humanizm ateistyczny błędnie uważa, 4382 II, 2,4,1675| Mądrość ta jest rodzajem humanizmu chrześcijańskiego, który 4383 IV, 1,1,2598| modlitwy Modli się słowami i hymnami swojego ludu w synagodze 4384 IV, 1,2,2677| dawały pierwszeństwo ludowym hymnom i pieśniom ku czci Matki 4385 II, 2,1,1213| Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp 4386 I, 1,3,174 | ani Kościoły, które u Iberów, Celtów, na Wschodzie, w 4387 II, 2,3,1634| katolickim, i nie wykluczają ich143. oraz że strona katolicka 4388 III, 2,2,2493| wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich228.~ 4389 I, 2,3,797 | Quod est spiritus noster, id est anima nostra, ad membra 4390 I, 2,3,737 | wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii 4391 I, 2,3,753 | stawowej idei, jaką jest idea "Ludu Bożego". W Nowym Testamencie106 4392 IV, 2,0,2778| stworzonego. Odnosić nasze idee w tej dziedzinie do Niego 4393 I, 2,2,633 | oznacza, że ich los miałby być identyczny, jak pokazuje Jezus w przypowieści 4394 III, 2,2,2413| przyczyny - egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej - 4395 III, 2,2,2424| 2425 Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne 4396 III, 2,2,2215| gardź nauką matki... Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają 4397 II, 2,3,1549| Według trafnego wyrażenia św. Ignacego Antiocheńskiego, biskup 4398 III, 2,2,2243| człowieku:~Społeczeństwa, które ignorują inspirację lub też 4399 II, 2,2,1513| wskazaniami Soboru Watykańskiego II108 ustaliła, że w obrządku 4400 II, 1,1,1111| pielgrzymujący uczestniczy już w Iiturgii niebieskiej, otrzymującjej 4401 II, 1,2,1192| misterium Chrystusa. Przez ikonę Chrystusa i Jego zbawczych 4402 II, 1,2,1160| 1160 Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem 4403 IV, 1,2,2662| słowa, melodie, gesty, ikonografię. Do Urzędu Nauczycielskiego9 4404 I, 2,3,991 | christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus - "Zmartwychwstanie 4405 I, 1,2,134 | divina unus liber est, et ille unus liber Christus est, " 4406 III, 2,2,2524| niezdrowej ciekawości i iluzji.~ 4407 III, 2,2,2353| ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką 4408 II, 2,1,1269| poddał się innym60 i służył im61 we wspólnocie Kościoła, 4409 I, 2,3,699 | będą czynić to samo w Jego imię34, a ponadto właśnie przez 4410 I, 2,3,1025| tożsamość, swoje własne imię575:~Żyć, to być z Chrystusem; 4411 IV, 2,0,2811| Ponieważ On sam "uświęca" swoje imię62, dlatego Jezus "objawia" 4412 III, 2,1,2096| rzeczy i że święte jest Jego imię8. Adoracja Jedynego Boga 4413 IV, 1,1,2632| zanosimy do Ojca w Jego Imię90. Na tej podstawie święci 4414 IV, 1,2,2665| stanie wypowiedzieć Boskiego Imienia10, ale Słowo Boże, przyjmując 4415 I, 2,2,434 | Złe duchy boją się Jego imienia18 i w Jego imię uczniowie 4416 II, 2,2,1507| dokonuje Kościół, wzywając Jego imienia99. Znaki te świadczą w specjalny 4417 III, 2,2,2465| którego Ojciec posyła w Jego imieniu210 i który prowadzi "do całej 4418 III, 2,1,2157| 2158 Bóg wzywa każdego po imieniu75. Imię każdego człowieka 4419 III, 2,1,2166| Bóg powołuje każdego po imieniu77.~~ 4420 III, 2,2,2240| względem kraju przyjmującego. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością 4421 III, 2,2,2432| niepełnosprawnych, tubylców i imigrantów170. Zależnie od okoliczności 4422 I, 2,3,865 | fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka" ( 4423 I, 2,1,233 | chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca i Syna, i Ducha 4424 I, 2,1,255 | do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest 4425 I, 2,1,239 | jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między 4426 I, 1,3,155 | assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per 4427 I, 2,2,640 | grobie można by wytłumaczyć inaczej483. Mimo to pusty grób stanowił 4428 Wstep, 0,0,18| samego zagadnienia) oraz indeks rzeczowy na końcu tomu pozwalają 4429 II, 2,3,1633| wówczas niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego.~ 4430 III, 2,2,2424| w praktyce "kapitalizmu" indywidualizm oraz absolutny prymat prawa 4431 IV, 2,0,2791| Ojcze nasz", wyzbywamy się indywidualizmu, ponieważ miłość, którą 4432 III, 2,2,2273| jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia... Sprzeciwia się 4433 III, 2,2,2430| bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i własności, a 4434 III, 2,2,2491| wspólnego a poszanowaniem praw indywidualnych. Ingerencja środków społecznego 4435 IV, 2,0,2793| nie znajduje się "gdzie indziej", On jest "ponad tym wszystkim", 4436 II, 2,2,1513| apostolska Sacram unctionem infirmorum z 30 listopada 1972 roku 4437 III, 2,2,2492| odgrywają wyjątkowo ważną rolę w informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. 4438 III, 2,2,2491| poszanowaniem praw indywidualnych. Ingerencja środków społecznego przekazu 4439 II, 2,3,1650| pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, 4440 III, 1,2,1882| zagrażać osobistej wolności i inicjatywie. Nauczanie Kościoła wypracowało 4441 II, 2,1,1232| obrzędy znajdują się w Ordo initiationis christianae adultorum (1972). 4442 III, 2,2,2539| radując się z powodu zasług innych260.~ 4443 IV, 1,1,2584| zarówno za siebie, jak i za innych31. Psalmy stopniowo łączono 4444 II, 2,1,1269| powołany, by poddał się innym60 i służył im61 we wspólnocie 4445 IV, 1,1,2630| Chrystusem oraz w komunii z innymi86: a zatem "o co prosić będziemy, 4446 III, 2,2,2243| decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu 4447 IV, 1,1,2576| także tajemniczą walką) będą inspirować odwagę wielkich ludzi modlitwy 4448 III, 1,1,1751| ale jednocześnie może być inspirowana miłością Boga jako celu 4449 III, 1,1,1751| samo działanie może być inspirowane wieloma intencjami, np. 4450 IV, 1,1,2643| również do życia modlitwy, inspirując wyrażenia, które odnawiają 4451 I, 2,3,895 | kierowane jest w ostatecznej instancji przez najwyższą władzę Kościoła" 4452 I, 1,2,113 | et quam in materialibus instrumentis scripta - "Pismo święte 4453 II, 1,2,1156| często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były ściśle 4454 II, 2,4,1675| rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie 4455 II, 2,3,1642| osoby - impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, 4456 III, 2,2,2435| niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń społecznych 4457 III, 2,2,2430| może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej i politycznej. 4458 I, 2,3,928 | 928 "Instytut świecki jest instytutem 4459 I, 2,3,925 | Wschodzie441 i praktykowane w instytutach kanonicznie erygowanych 4460 I, 2,3,928 | 928 "Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w 4461 I, 2,3,929 | uświęceniu"449 członkowie instytutów uczestniczą w misji ewangelizacyjnej 4462 I, 2,3,931 | powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w 4463 I, 2,3,927 | współczesne zgromadzenia"447.~Instytuty świeckie~ 4464 I, 2,3,830 | i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa 4465 II, 1,2,1152| społecznego, ale oczyszczają je i integrują. Ponadto wypełniają one 4466 I, 1,3,155 | Bożą: Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae 4467 III, 1,1,1751| być inspirowane wieloma intencjami, np. wyświadczenie przysługi, 4468 IV, 1,3,2696| chrześcijańskiej, jeśli chodzi o intensywność i trwanie.~ 4469 III, 2,2,2341| wysiłek powinien być bardziej intensywny w pewnych okresach - gdy 4470 IV, 1,3,2713| Kontemplacja jest także najbardziej intensywnym czasem modlitwy. W niej 4471 III, 2,2,2235| pokusy, przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty22.~ 4472 III, 1,2,1907| między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona jednak zapewnić 4473 III, 2,2,2235| przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty22.~ 4474 III, 1,1,1739| zaspokojenie swojego własnego interesu przez korzystanie z dóbr 4475 I, 2,1,300 | On superior summo meo et interior intimo meo - "wyższy od 4476 II, 2,1,1400| dla Kościoła katolickiego interkomunia eucharystyczna z tymi wspólnotami 4477 I, 1,2 | III. Duch Święty - "Interpretator" Pisma świętego~ 4478 I, 1,2,119 | wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma świętego, podlega 4479 I, 2,1,375 | 375 Kościół, interpretując w autentyczny sposób symbolizm 4480 III, 1,2,1882| niebezpieczeństwa. Zbyt daleko posunięta interwencja państwa może zagrażać osobistej 4481 III, 2,2,2371| jest ono upoważnione do interweniowania za pomocą środków przeciwnych 4482 III, 2,2,2441| nie należy bezpośrednie interweniowanie w układy polityczne i w 4483 I, 2,1,300 | superior summo meo et interior intimo meo - "wyższy od mojej wysokości 4484 II, 2,1,1386| Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum 4485 I, 2,3,1023| oglądają Istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, 4486 III, 2,2,2387| 2388 Kazirodztwo oznacza intymne relacje między krewnymi 4487 III, 2,2,2353| małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza 4488 III, 2,2,2361| jednoczą się z sobą w sposób intymny i czysty, uczciwe i godne; 4489 I, 2,1,401 | pierwszym grzechu prawdziwa "inwazja" grzechu zalewa świat: bratobójstwo 4490 III, 2,2,2431| Umożliwiają przeprowadzanie inwestycji, które zapewniają przyszłość 4491 I, 2,1,391 | natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - " 4492 II, 2,3,1548| Chrystusa (virtute ac persona ipsius Christi)20.~Chrystus jest 4493 II, 2,2,1447| monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej " 4494 III, 2,2,2480| prawdzie. To samo dotyczy ironii, która zmierza do poniżenia 4495 IV, 1,3,2716| dyskursywnego, lecz niczym iskry, które zapalają ogień miłości. 4496 I, 2,2,528 | uzyskuje godność izraelską (israeliticam dignitas)215.~ 4497 I, 2,2,663 | Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi 4498 I, 2,1,285 | czystą grę materii, która istniała wiecznie (materializm). 4499 I, 2,2,626 | ciało i dusza Chrystusa istniały z tego samego tytułu od 4500 III, 2,2,2498| widzenia należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych 4501 I, 2,1,296 | Bóg wyprowadził świat z istniejącej już wcześniej materii? Ludzki 4502 II, 2,1,1375| nie w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio 4503 IV, 1,1,2638| pochodzi i dla którego my istniejemy" (1 Kor 8, 6).~ 4504 III, 2,2,2294| Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do pogodzenia 4505 III, 2,0,2071| bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. 4506 II, 2,1,1412| 1412 Istotnymi znakami sakramentu Eucharystii 4507 I, 2,1,294 | stworzenia dało życie wszystkim istotom, jakie żyją na ziemi, o


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License