Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA A TREIA A LUI EZDRA
    • CAPITOLUL 8
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 8 
Ezdra în Ierusalim. Scrisoarea lui Artaxerxe. Darurile făcute templului Domnului şi numărarea poporului. 

l. Şi după acestea, în vremea domniei lui Artaxerxe, regele Perşilor
2. Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Şalum, fiul lui Sadoc, fiul lui Abitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abiuşa, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul cel dintâi, a mers la Ierusalim
3. Acest Ezdra s-a suit din Babilon, fiind cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Dumnezeu lui Israel
4. Şi i-a dat lui regele mărire, aflând har înaintea lui în toate cererile lui
5. Şi s-au suit împreună cu el unii din fiii lui Israel, din preoţii, din leviţii şi cântăreţii templului Domnului, din portarii şi din cei închinaţi templului Domnului, la Ierusalim
6. În anul al şaptelea al domniei lui Artaxerxe, în luna a cincea (acesta este anul al şaptelea al regelui), ieşind de la Babilon, la lună nouă, în luna întâi
7. Au sosit la Ierusalim, după călătoria cea bună, dată lor de Domnul
8. Pentru Ezdra avea multă ştiinţă, ca nu lase la o parte nimic din legea Domnului şi din porunci, învăţând pe tot Israelul toate îndreptările şi judecăţile
9. Şi a venit porunca, scrisă de regele Artaxerxe, la Ezdra preotul şi cititorul legii Domnului, al cărui cuprins este cel de mai jos
10. "Regele Artaxerxe, lui Ezdra preotul şi învăţătorul legii Domnului, salutare
11. Chibzuind cu iubire de oameni, am poruncit ca cei ce vor vrea din neamul Iudeilor, dintre preoţi şi dintre leviţi, care sunt în regatul nostru, meargă împreună cu tine la Ierusalim
12. Deci meargă cu tine câţi vor pofti, cum am hotărât eu şi cei şapte sfetnici cei mai apropiaţi ai mei
13. cerceteze cele ce sunt în Iuda şi în Ierusalim
14. Potrivit celor ce se află în legea Domnului
15. Şi aducă în Ierusalim Dumnezeului lui Israel daruri pe care le-am făgăduit şi eu şi sfetnicii mei cei mai apropiaţi şi tot aurul şi argintul care s-ar afla în ţara Babilonului
16. Împreună cu cel dăruit de popor la templul Domnului Dumnezeului lor din Ierusalim. se adune argint şi aur pentru junci, berbeci, miei şi pentru ce urmează acestora
17. Ca aducă jertfe Domnului la jertfelnicul Domnului Dumnezeului lor din Ierusalim
18. Şi toate câte vei chibzui împreună cu fraţii tăi faci cu aurul şi cu argintul, fă-le după voia Dumnezeului tău
19. Şi vasele cele sfinte ale Domnului, ce se dau ţie spre trebuinţa templului Dumnezeului tău, din Ierusalim, pune-le înaintea Dumnezeului tău în Ierusalim
20. Şi celelalte câte îţi vor trebui pentru templul Dumnezeului tău, le dai din vistieria regală
21. Şi eu, regele Artaxerxe, am poruncit vistiernicilor Siriei şi ai Feniciei ca orice ar cere Ezdra preotul şi învăţătorul legii lui Dumnezeu celui de sus i se dea cu toată luarea aminte
22. Până la o sută de talanţi de argint, asemenea şi până la o sută de core de grâu, şi vin până la o sută de baţi, şi altele cât de multe
23. Toate după legea lui Dumnezeu se aducă cu grijă Dumnezeului celui Preaînalt, pentru ca mânia Lui nu se abată peste regatul regelui şi peste fiii lui
24. Şi vouă vi se porunceşte ca tuturor preoţilor şi leviţilor şi cântăreţilor templului Domnului şi portarilor şi celor închinaţi templului Domnului şi slujitorilor locaşului acestuia
25. Nici o dare, nici o altă dajdie nu li se ceară şi nimeni nu aibă putere pună ceva asupra acestora
26. Şi tu, Ezdra, după înţelepciunea lui Dumnezeu care îţi este dată, pune judecători şi legiuitori, ca judece în toată Siria şi Fenicia pe toţi cei ce ştiu legea Dumnezeului tău, iar pe cei ce nu ştiu, învaţă-i
27. Şi toţi câţi vor călca legea Dumnezeului tău şi legea regelui, fie pedepsiţi fără şovăire ori cu moarte, ori cu chinuri, ori cu amendă, ori cu închisoare". 
28. Şi a zis Ezdra cărturarul: "Binecuvântat este singur Domnul Dumnezeul părinţilor mei, Cel care a dat acestea în inima regelui spre a cinsti templul Lui cel din Ierusalim
29. Şi pe mine m-a cinstit înaintea regelui, sfetnicilor, tuturor prietenilor şi a dregătorilor lui
30. Şi eu am prins curaj, cu ajutorul Domnului Dumnezeului meu, şi am adunat bărbaţi din Israel, ca se suie cu mine
31. Şi aceştia sunt căpeteniile familiilor şi ale seminţiilor care au pornit cu mine din Babilon sub domnia regelui Artaxerxe
32. Din fiii lui Finees, Gherşom, din fiii lui Itamar, Gamaliel
33. Din fiii lui David, Haţuş, fiul lui Şecania
34. Din fiii lui Fares, Zaharia şi cu el s-au scris oameni o sută cincizeci
35. Din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia  şi cu el oameni două sute
36. Din fiii lui Zatu, Şecania, fiul lui Iahaziel, şi împreună cu el oameni trei sute
37. Din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, şi cu el împreună oameni două sute cincizeci
38. Din fiii lui Elam, Ieşaia, fiul lui Atalia, şi împreună cu el bărbaţi şaptezeci
39. Din fiii lui Şefatia, Zebadia, fiul lui Mihail, şi împreună cu el bărbaţi şaptezeci
40. Din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel  şi cu el bărbaţi două sute doisprezece
41. Din fiii lui Bani, Şelomit, fiul lui Iosifia, şi cu el bărbaţi o sută şaizeci
42. Din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai  şi cu el bărbaţi douăzeci şi opt
43. Din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, şi cu el bărbaţi o sută zece
44. Din fiii lui Adonicam cei mai de pe urmă, pe numele lor: Elifelet, Ieiel şi Şemaia şi cu ei bărbaţi şaizeci
45. Din fiii lui Bigvai, Utai, fiul lui Zabud  şi cu el şaptezeci de bărbaţi
46. Şi i-am adunat la râul ce se zice Tera şi am poposit trei zile acolo şi le-am dat rânduieli
47. Şi din fiii preoţilor şi din leviţi, neaflând acolo, am trimis pe Eliezer, pe Ariel, pe Elnatan, pe Şemaia, pe Iarib, pe Natan, pe Elnatan, pe Zaharia şi pe Meşulam, căpetenii iscusite
48. Şi le-am zis meargă la Ido, conducătorul din Casifia, poruncindu-le grăiască cu Ido şi cu fraţii lui şi cu cei stabiliţi în Casifia, ne trimită pe cei care vor sluji în templul Domnului nostru
49. Şi ne-au adus, după mâna cea tare a Domnului nostru, bărbaţi ştiutori din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, pe Şerebia şi pe fiii lui şi pe fraţii care erau optsprezece
50. Şi pe Haşabia şi pe Hanun, şi pe Isaia fratele lui, din fiii lui Merari, şi cu fiii lor, bărbaţi douăzeci
51. Şi din cei închinaţi templului Domnului, pe care i-a dat David şi dregătorii la lucrul leviţilor două sute douăzeci de închinaţi templului Domnului. Numele tuturor a fost însemnat
52. Şi am făgăduit acolo post din partea tinerilor, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cerând de la El bună călătorie şi nouă şi celor împreună cu noi, fiii noştri, şi dobitoacele
53. M-am ruşinat a cere de la re e pedestraşi, călăreţi şi însoţitori, pentru apărare de cei care ni s-ar împotrivi
54. am zis regelui puterea Domnului nostru va fi cu cei care îl caută pe El în toată dreptatea
55. Şi iarăşi ne-am rugat Domnului pentru toate şi L-am aflat bun şi blând
56. Osebit-am din căpeteniile neamurilor şi ale preoţilor doisprezece bărbaţi, pe Şerebia şi Haşabia şi împreună cu ei, dintre fraţii lor, zece bărbaţi
57. Şi le-am dat argintul şi aurul şi sfintele vase ale templului Domnului nostru, pe care le-au dăruit regele şi sfetnicii lui, şi dregătorii şi tot Israelul
58. Şi le-am dat şase sute cincizeci de talanţi de argint şi vase de argint de o sută de talanţi şi de aur de o sută de talanţi şi odoare de aur douăzeci
59. Şi vase de aramă, de aramă bună, care sclipeşte ca aurul, douăsprezece
60. Şi le-am zis: Şi voi sunteţi sfinţiţi Domnului, şi vasele cele sfinţite şi aurul şi argintul sunt făgăduinţă Dumnezeului părinţilor noştri
61. Privegheaţi şi păziţi-le până le veţi da căpeteniilor preoţilor şi leviţilor şi capilor de familii ai lui Israel, în Ierusalim, în vistieria templului Dumnezeului nostru
62. Şi preoţii şi leviţii, cei care au luat argintul şi aurul şi vasele cele din Ierusalim, le-au pus în templul Domnului
63. Şi mergând de la râul Tera în douăsprezece ale lunii întâi, am intrat în Ierusalim cu mâna cea puternică a Domnului nostru care era deasupra, şi ne-a scăpat de la intrare de tot vrăjmaşul, şi am venit în Ierusalim
64. şi făcându-se acolo ziua a treia, în ziua a patra argintul şi aurul s-au dat în templul Domnului nostru, în mâna lui Meremot, fiul lui Urie preotul
65. Şi cu el era Eleazar, fiul lui Finees, precum şi Iozabad, fiul lui Iosua şi Noadia, fiul lui Binui, toţi leviţi; s-au dat cu număr şi după greutatea lor, toate
66. Şi s-a scris toată greutatea lor în acel ceas
67. Şi cei din robie au adus jertfe Domnului Dumnezeului lui Israel, doisprezece junci pentru tot Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci
68. Miei şaptezeci şi doi, doisprezece ţapi pentru ispăşire
69. Şi au dat poruncile regelui dregătorilor domneşti şi guvernatorilor Cele-Siriei şi Feniciei, şi au cinstit pe popor şi templul Domnului
70. Şi după ce s-au săvârşit acestea, au venit la mine conducătorii zicând
71. "Poporul lui Israel şi căpeteniile şi preoţii şi leviţii nu s-au osebit de popoarele de alt neam ale ţării, şi de necurăţiile Canaaneilor şi ale Heteilor, ale Ferezeilor şi Iebuseilor, ale Moabiţilor, ale Egiptenilor şi ale Edomiţilor
72. Pentru au locuit împreună cu fetele lor, şi ei şi fiii lor, şi s-a amestecat sămânţa cea sfântă cu neamurile străine din ţară, şi au luat parte căpeteniile şi dregătorii la nelegiuirea aceasta de la începutul lucrului". 
73. Îndată ce am auzit eu acestea, mi-am rupt hainele şi veşmântul cel sfinţit şi mi-am smuls părul din cap şi barbă şi am şezut mâhnit pe gânduri
74. Şi pe când eu plângeam pentru nelegiuire, şi şedeam trist până la jertfa cea de seară, s-au adunat la mine toţi câţi erau râvnitori pentru cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel
75. Şi sculându-mă din locul unde posteam, cu hainele şi cu veşmântul cel sfânt sfâşiate, plecând genunchii şi întinzând mâinile către Domnul, am zis
76. "Doamne, ruşinatu-m-am şi m-am temut înaintea feţei Tale
77. Pentru păcatele noastre s-au înmulţit peste capetele noastre şi fărădelegile noastre au ajuns până la cer
78. Încă din vremea părinţilor noştri, şi suntem în mare păcat până azi
79. Şi pentru păcatele noastre şi ale părinţilor noştri am fost daţi împreună cu fraţii noştri, cu regii noştri şi împreună cu preoţii noştri, regilor pământului, spre sabie şi spre robie şi spre pradă cu ruşine, până în ziua aceasta
80. şi acum, întru câtva ni s-a arătat mila Ta, Doamne, ca rămână rădăcină şi numele nostru în locul unde este sfântul Tău locaş
81. Şi ca ni se descopere luminător în templul Domnului Dumnezeului nostru, şi ca ne dea hrană în vremea robiei noastre
82. Şi pe când eram noi robi, n-am fost părăsiţi de Dumnezeul nostru, Cel care ne-a dăruit găsim har înaintea regilor Perşilor, ca ne dea hrană
83. Şi a preamări templul Domnului nostru, a ridica Sionul cel pustiu, şi a ne da întărire în Iuda şi în Ierusalim
84. Şi acum ce vom zice, Doamne, având acestea? Pentru am călcat poruncile Tale, pe care le-ai dat în mâna slugilor Tale, proorocii, zicând
85. "Pământul în care intraţi să-l moşteniţi este pământul pângărit cu întinarea celor de alt neam ai pământului, şi de necurăţia lor l-au umplut
86. Şi acum pe fetele lor nu le luaţi pentru fiii voştri, şi pe fetele voastre nu le daţi după fiii lor
87. Nu căutaţi împăcaţi cu ei în toată vremea, ci întărindu-vă, mâncaţi cele bune ale pământului şi să-l lăsaţi moştenire fiilor voştri până în veac". 
88. Şi cele ce se întâmplă, toate se fac nouă pentru lucrurile noastre cele rele şi pentru păcatele noastre cele mari. Tu, Doamne, ne-ai uşurat de păcatele noastre
89. Şi ne-ai dat rădăcină ca aceasta; însă noi iarăşi ne-am întors a călca legea Ta, ca ne amestecăm în necurăţia neamurilor pământului
90. Oare, Te-ai mâniat spre noi, ca ne pierzi încât nu rămână rădăcină şi sămânţă, nici numele nostru
91. Dumnezeul lui Israel eşti cu adevărat, căci Tu ne-ai lăsat rădăcină până azi
92. Iată suntem înaintea Ta întru fărădelegile noastre, şi nu mai putem sta înaintea Ta din cauza lor". 
93. Şi când se ruga Ezdra şi se mărturisea plângând, doborât înaintea sfântului locaş, s-a adunat la el din Ierusalim mulţime multă foarte, bărbaţi şi femei şi tineri, pentru mare plângere era în mulţime
94. Şi strigând Şecania, fiul lui Ieiel, din fiii lui Israel, a zis: "Ezdra! Noi am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, căci am locuit împreună cu femei de alt neam din neamurile pământului
95. Dar cum Israelul are nădejde, întru aceasta dăm jurământ Domnului vom izgoni toate femeile cele de alt neam, împreună cu copiii lor
96. Precum socoteşti tu şi câţi se supun legii Domnului; scoală-te, săvârşeşte
97. acesta este lucrul tău şi noi împreună cu tine avem puterea o facem". 
98. Şi s-a sculat Ezdra şi a pus pe căpeteniile preoţilor şi ale leviţilor şi pe tot Israelul facă jurământ vor face aşa. Şi ei au jurat
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License