IntraText Digital Library
Home   Map   Catalogue   Updates   Download   Info   IXT format   Privacy   Copyright   References   Contributors   Newsletter   Contacts  
Catalogue by Language
Slovencina

ALB CAT CHA CZE DAN DUT ENG EPO EST FIN FRE GER GLA GLV GRE HUN ICE ITA LAT LIT LTZ MAO MLT MOL NOR PLI POL POR RUM SAN SCC SCR SLO SLV SPA SRD SWA SWE TET VIE
(language codes: ISO 639-2 biblio)


In this catalogue: 98 IntraTexts

[No Author]

Všobecná Deklarácia Ludských Práv
[1948]
SLK0053

Kódex kánonického práva
[1983]
SLK0042

Bajza, Jozef Ignác

René mládenca príhodi a skúsenosti
[1783-1785]
SLK0073

Borelli, Antonio A.
Antonio Borelli Machado  

Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje?
[?]
SLK0049

Botto, Ján

Báj na Dunaji
[1846]
SLK0076

Ctibor
[1829 - 1881 [nm]]
SLK0077

Margita a Besná
[1829 - 1881 [nm]]
SLK0078

Orol
[1829 - 1881 [nm]]
SLK0079

Piesne vojenské
[1829 - 1881 [nm]]
SLK0080

Smrt Jánošíkova
[1862]
SLK0081

Žltá lalia
[1829 - 1881 [nm]]
SLK0082

Chalupka, Samo

Mor ho!
[1864]
SLK0061

Turcín Ponican
[1868]
SLK0060

Boj pri Jelšave
[1868]
SLK0063

Likavský väzen
[1868]
SLK0062

Commissione mista internazionale per il dialogo teologico cattolico-ortodosso

Uniatizmus, metóda zjednotenia v minulosti, a súcasné hladanie plnej jednoty
Balamandské vyhlásenie
[1993.07.23]
SLK0047

Concilio Vaticano II
Concile Vatican II   Vaticani II Kirikukogu  

Dokumenty II. vatikánskeho koncilu
[1963-1965]
SLK0016

Congregazione per la Dottrina della Fede
Congregação para a Doutrina da Fé   Congregación para la doctrina de la fe   Congregatie voor de geloofsleer   Congregatio pro doctrina fidei   Congregation for the Doctrine of the Faith   Congrégation pour la Doctrine de la Foi   Hittani Kongregáció   Kongregace pro nauku víry   Kongregácia pre náuku viery   Kongregacja Nauki Wiary   Kongregasjonen for Troslæren   Kongregation für die Glaubenslehre   Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé   Tikejimo mokslo kongregacija  

Deklarácia o kánonickej disciplíne, ktorá pod trestom exkomunikácie zakazuje hlásit sa do zoznamu slobodomurárskej sekty a do iných združení tohto druhu
[1981.02.17]
SLK0051

Deklarácia o slobodomurárskych združeniach
[1983.11.26]
SLK0036

Nezlucitelnost krestanskej viery a slobodomurárstva
Úvahy rok po vyhlásení Kongregácie pre náuku viery
[1984]
SLK0037

Upozornenie o spisoch, ktoré napísal P. Anthony de Mello SJ
[1998.06.24]
SLK0038

Vysvetlenie k upozorneniu Kongregácie pre náuku viery o spisoch P. A. de Mella
[1998]
SLK0039

Congregazione per le Chiese Orientali
Congregation for the Oriental Churches   Congrégation pour les Eglises Orientales   Kongregácia pre Východné Cirkvi  

Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví
[1996.01.06]
SLK0045

Hollý, Ján

Selanky
[1835-1840]
SLK0070

Hurban, Jozef Miloslav

Od Silvestra do Troch králov
[1847]
SLK0072

Svadba krála velkomoravského
[1847]
SLK0071

Ioannes Paulus PP. II
Gioan Phaoloâ II   Giovanni Paolo II   Ioan Paul al II-ea   Ivan Pavao II.   Jan Pavel II.   Ján Pavol II   Jan Pawel II   Janez Pavel II.   János Pál II.   Jean-Paul II   João Paulo II   Johannes Paavali II   Johannes Paul II.   Johannes Paulus II   John Paul II   Juan Pablo II   Wojtyla, Karol  

Ut unum sint
O ekumenickom úsilí
[1995.05.25]
SLK0048

Tertio millennio adveniente
Biskupom, knazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000
[1994.11.10]
SLK0012

Slavorum apostoli
biskupom, knazom, reholným rodinám a všetkým krestanským veriacim na pamiatku evanjelizacného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storociach
[1985.06.02]
SLK0007

Salvifici doloris
Biskupom, knazom, reholným rodinám a veriacim o krestanskom zmysle ludského utrpenia
[1984.02.11]
SLK0008

Sacrae disciplinae leges
Apoštolská Konštitúcia - o zákonoch posvätnej disciplíny
[1983.01.25]
SLK0017

Rosarium Virginis Mariae
Biskupom, kléru a veriacim o posvätnom ruženci
[2002.10.16]
SLK0044

Redemptor hominis
Encyklika ktorou sa na zaciatku svojho pontifikátu obracia na ctihodných bratov v biskupskej sluzbe, na knazov a reholné rodiny, na synov a dcéry Cirkvi a na všetkých ludí dobrej vole
[1979.03.04]
SLK0002

Parati semper
Apoštolský List - Mladíkom a dievcatám celého sveta pri prílezitosti Medzinárodného Roku Mládeze 1985
[1985.03.31]
SLK0018

Orientale Lumen
Episkopátu, kléru a veriacim k stému výrociu apoštolského listu Orientalium dignitas od pápeza Leva XIII.
[1995.05.02]
SLK0013

Ordinatio sacerdotalis
Apoštolský list biskupom katolíckej Cirkvi o knazskej vysviacke, ktorá je rezervovaná iba muzom
[1994.05.22]
SLK0011

Novo Millennio Ineunte
Apoštolský list - Biskupom, knazom a všetkým veriacim na konci Velkého jubilea roku 2000
[2001.01.06]
SLK0015

Mulieris dignitatem
pri prílezitosti Mariánskeho roku
[1988.08.15]
SLK0009

Misericordia Dei
Apoštolský list vo forme motu proprio o niektorých aspektoch slávenia sviatosti pokánia
[2002.04.07]
SLK0041

Laborem exercens
Biskupom, knazom, reholným spolocenstvám, synom a dcéram Cirkvi, ako aj všetkým ludom dobrej vôle pri prílezitosti devätdesiateho výrocia encykliky Rerum Novarum
[1981.09.14]
SLK0005

Incarnationis mysterium
Bula, ktorou sa vyhlasuje Velké Jubileum Roku 2000
[1998.11.29]
SLK0014

Familiaris consortio
Biskupom, knazom a veriacim celej katolíckej Cirkvi o úlohách krestanskej rodiny v dnešnom svete
[1981.11.22]
SLK0006

Ecclesia de Eucharistia
Encyklika biskupom, knazom a diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom o Eucharistii a jej vztahu k Cirkvi
[2003.04.17]
SLK0043

Dives in misericordia
Biskupom, knazom a veriacim celej Katolíckej Cirkvi o Bozom milosrdenstve
[1980.11.30]
SLK0004

Catechesi tradendae
Biskupom, knazom a veriacim celej katolíckej Cirkvi o katechéze v našej dobe
[1979.10.25]
SLK0003

Ioannes PP. XXIII
Gioan XXIII   Giovanni XXIII   Gwanni XXIII   Ioan al XXIII-lea   Ivan XXIII   Jan XXIII   Ján XXIII   Jan XXIII.   Janez XXIII   János XXIII   Jean XXIII   Joannes XXIII   João XXIII   Johannes XXIII.   John XXIII   Jonas XXIII   Juan XXIII   Roncalli, Angelo   Yohane XXIII  

Mater et magistra
On christianity and social progress
[1961.05.15]
SLK0020

Pacem in terris
On establishing universal peace in truth, justice, charity, and liberty
[1963.04.11]
SLK0021

Sacerdotii nostri primordia
Encyklika - Katolíckemu episkopátu na sté výrocie smrti svätého farára z Arsu
[1959.08.01]
SLK0019

Jesenký, Janko

Malomestské rozprávky
[1913]
SLK0059

Kalinciak, Ján

Milkov hrob
[1845-1846]
SLK0057

Mládenec slovenský
[1847-1848]
SLK0056

Mních
[1864]
SLK0083

Svätý duch
[1847-1848]
SLK0055

Bozkovci
[1842]
SLK0058

Král, Janko

Povest'
[1843]
SLK0090

Zverbovaný
[1844]
SLK0095

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
[1844]
SLK0089

Výlomky z Jánošíka
(Spev o utrpení a povstaní ludu) Žobrák
[1843]
SLK0094

Slovo
[1822 - 1876 [nm]]
SLK0092

Šahy
[1849]
SLK0091

Orol
[1822 - 1876 [nm]]
SLK0088

Pán v trní
[1843]
SLK0093

Kvet
[1822 - 1876 [nm]]
SLK0087

Jarná piesen
[1849]
SLK0086

Duma slovenská
(Na pamiatku zjazdu turciansko-martinského 6. júna 1861)
[1861]
SLK0085

Duma bratislavská
[1845-1847]
SLK0084

Kukucín, Martin

Neprebudený
[1886]
SLK0096

Leo PP. XIII
Conto Pecci, Gioacchino dei   Leão XIII   Leo XIII   Leon XIII   León XIII   Léon XIII   Leona XIII   Leone XIII  

Rerum novarum
Encyklika - Patriarchom, arcibiskupom a biskupom celého katolíckeho sveta v milosti a spolocenstve so Svätým Stolcom o robotníckej otázke
[1891.05.15]
SLK0030

Orzságh, Pavol alias Hviezdoslav

Letorosty II. – 1. – 6.
[1885-1896]
SLK0065

Letorosty I. – 13. – 19.
[1885-1896]
SLK0066

Sonety
1. – 21.
[1882-1886]
SLK0064

Kratšia epika
[19 - 20 sec.]
SLK0069

Hájnikova žena
[1884-1886]
SLK0068

Krvavé sonety
[1914-1918]
SLK0067

Palárik, Jan

Inkognito
Veselohra v piatich obrazoch
[1858]
SLK0097

Paulus PP. VI
Montini, Giovanni Battista   Paavali VI   Pablo VI   Pál VI.   Páll. PP. VI.   Paolo VI   Paul al VI-ea   Paul VI   Paul VI.   Paulius VI   Paulo VI   Paulo VI   Paulus VI   Paulus VI   Pavao VI.   Pavel VI   Pavel VI.   Pavol VI   Pawel VI   Pawlu VI   Phaoloâ VI  

Antiquae nobilitatis
Apoštolský List - Ctihodným spolubratom v biskupskej hodnosti milovanému duchovenstvu a veriacemu ludu Ceskoslovenska na 1100. výrocie smrti sv. Cyrila apoštola jeho národov
[1969.02.02]
SLK0022

Ecclesiam suam
On the Church
[1964.08.06]
SLK0025

Evangelii nuntiandi
Apoštolská Exhortácia biskupom, knazom a veriacim celej katolíckej Cirkvi o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete.
[1975.12.08]
SLK0024

Humanae vitae
On the regulation of birth
[1968.07.25]
SLK0026

Marialis cultus
Apoštolská Exhortácia všetkým biskupom nažívajúcim v pokoji a spolocenstve s Apoštolskou stolicou o správnom spôsobe a rozvoji uctievania Blahoslavenej Panny Márie
[1974.02.02]
SLK0023

Populorum progressio
Encyklika biskupom, knazom, reholníkom, veriacim celého katolíckeho sveta a všetkým ludom dobrej vôle o rozvoji národov
[1967.03.26]
SLK0027

Sacerdotalis caelibatus
Encyklika o knazskom celibáte
[1967.06.24]
SLK0028

Pius PP. X
Pie X   Pio X   Pius X   Sarto, Giuseppe  

Haerent animo
Exhortácia pre klérus pri príležitosti svojho zlatého knazského jubilea
[1908.08.04]
SLK0031

Pius PP. XI
Pie XI   Pio XI   Pius XI   Ratti, Achille  

Mit brennender Sorge
Encyklika - S úzkostlivou starostou (O postavení katolíckej Cirkvi v Nemecku)
[1937.03.14]
SLK0034

Quadragesimo anno
On reconstruction of the social order
[1931.05.15]
SLK0032

Divini Redemptoris
Encyklika - O bezbožníckom komunizme
[1937.03.19]
SLK0035

Ad catholici sacerdotii
Encyklika - O katolíckom knazstve
[1935.12.20]
SLK0033

Pius PP. XII
Pacelli, Eugenio   Pie XII   Pio XII   Pius XII  

Menti nostrae
Apoštolská exhortácia - Kléru celého sveta o spôsobe, ako napomáhat svätost knazského života
[1950.09.23]
SLK0029

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
Conseil Pontifical pour les Communications Sociales   Kongregácia pre náuku viery   Pápezská Rada pre Spolocenské Dorozumievacie Prostriedky   Pápežská Rada pre Spolocenské Dorozumievacie Prostriedky   Papezská Rada pro Hromadné Sdelovací Prostredky   Papstlicher Rat fur die Sozialen Kommunikationsmittel   Pontifical Council for Social Communications   Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales   Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais   Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus   Popieziškoji visuomenes komunikavimo priemoniu taryba  

34. svetový den spolocenských dorozumievacích prostriedkov
Téma: "Ohlasovat Krista v spolocenských dorozumievacích prostriedkoch na prahu nového tisícrocia"; Nedela 4. júna 2000
[2000.06.04]
SLK0001

Cirkev a internet
[2002.02.22]
SLK0050

Communio et progressio
Pastoracná inštrukcia k dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu o spolocenských komunikacných prostriedkoch
[1971.05.23]
SLK0052

Etika a internet
[2002.02.22]
SLK0054

Pontificio Consiglio per la Famiglia
Conseil Pontifical pour la Famille   Conselho Pontifício para a Família   Pápežská rada pre rodinu   Päpstlicher Rat für die Familie   Pontifical Council for the Family   Pontificio Consejo para la Familia   Pontifício Conselho para a Família   Popieziškoji Šeimos Taryba  

Vyhlásenie k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o rešpektovaní ludských práv
[2000.03.17]
SLK0040

Sládkovic, Andrej

Detvan
[1853]
SLK0074

Marína
[1846]
SLK0075

Vajanský, Svetozár Hurban-

Verše
[1847 - 1916 [nm]]
SLK0099

Záborský, Jonáš

Dva dni v Chujave
[1873]
SLK0100

Najdúch
Veselohra vo 5 dejstvách
[1866]
SLK0098


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on touch, multitouch and tablet devices
The IntraText® Digital Library - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2012. Content in this page is licensed under a Creative Commons License
Last updated: 2012.01.03