Part, Chapter, Paragraph

1  II,   5. 8. 7| Fukuchi Y, Lai CK, Ran PX, Ko FW, Liu SM, Zheng JP, Zhong
2  II,   9. 1. 1|  101(4):301-6.~Reddy UM, Ko CW, Willinger M (2006):
3  II,   9. 3. 2| 101(4):301-6.~ ~Reddy UM, Ko CW, Willinger M (2006):