Part, Chapter, Paragraph

1  II,   5. 2. 7| 1588-1592.~Daviglus ML, Liu K, Pirzada A, Yan LL, Garside
2  II,   5. 8. 7| Lai CK, Ran PX, Ko FW, Liu SM, Zheng JP, Zhong NS,