Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
kilhladayati 1
killaksanam 4
killaksanasya 2
kim 3134
kimadinam 2
kimah 18
kimantasya 1
Frequency    [«  »]
8344 ca
4605 api
4329 bhavati
3134 kim
3051 eva
2779 tarhi
2649 prapnoti
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

kim

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3134

     Part,  -
1 1 2 | 5 - 7  {2/19}           kim yat tat sāsnālāṅgūlakakudakhuraviṣāṇi 2 1 4 | 15 {21/27}            kim ca bhoḥ ślokāḥ api pramāṇam .~( 3 1 4 | 15 {22/27}            kim ca ataḥ .~(P 4.4) P I.2. 4 1 4 | pītam na svargam gamayet kim tat kratugatam nayet iti .~( 5 1 5 | 11  R I.22 -23 {1/8}    kim punaḥ idam vyākaranam eva 6 1 5 | anvākhyāyate na punaḥ anyat api kim cit .~(P 5) P I.5.5 -11  7 1 6 | R I.23 - 24 {6/20}      kim śabdopadeśaḥ kartavyaḥ āhosvit 8 1 6 | 22  R I.23 - 24 {14/20}   kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(P 6) 9 1 7 | etasmin śabdopadeśe sati kim śabdānām pratipattau pratipadapāṭhaḥ 10 1 7 | R I.24 -25 {6/21}      kim punaḥ adyatve .~(P 7) P 11 1 7 | 7  R I.24 -25 {12/21}   kim cit sāmanyaviśeṣavat lakṣaṇam 12 1 7 | 7  R I.24 -25 {13/21}   kim punaḥ tat .~(P 7) P I.5. 13 1 8 | 11  R I.25 - 26 {1/6}  kim punaḥ ākṛtiḥ padārthaḥ āhosvit 14 1 9 | 12 -14  R I.26 - 27 {1/4} kim punaḥ nityaḥ śabdaḥ āhosvit 15 1 10 | 27 - 30 {21/33}         kim punaḥ anena varṇyena .~( 16 1 10 | 27 - 30 {22/33}         kim na mahatā kaṇṭhena nityaśabdaḥ 17 1 10 | 27 - 30 {28/33}         kim tarhi .~(P 10.1) P I.6.14 - 18 1 10 | 30 - 32 {31/47}           kim punaḥ tattvam .~(P 10.2) 19 1 10 | 34/47}           atha kim naḥ etena idam nityam idam 20 1 P11 | tarhi lokaḥ eṣu pramāṇam kim śāstreṇa kriyate .~(P 11) 21 1 P11 | 1 - 22 R I.32 -35 {4/35} kim idam dharmaniyamaḥ iti .~( 22 1 P11 | 26/35} śakyam ca anena kim cit eva kāṣṭham ucchritya 23 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {4/62} kim ataḥ yat santi aprayuktāḥ .~( 24 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {18/62} kim tarhi .~(P 12) P I.8.23 - 25 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {24/62} kim kāraṇam .~(P 12) P I.8.23 - 26 1 P12 | 62} tera iti asya arthe kim yūyam tīrṇāḥ .~(P 12) P 27 1 P12 | 62} cakra iti asya arthe kim yūyam kṛtavantaḥ .~(P 12) 28 1 P12 | 62} peca iti asya arthe kim yūyam pakvavantaḥ iti .~( 29 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {1/54} kim punaḥ śabdasya jñāne dharmaḥ 30 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {27/54} kim tarhi <V>śāstrapūrvake prayoge 31 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {5/59} kim hi tat anyat sūtrāt vyākaraṇam 32 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {9/59} kim tarhi .~(P 14) P I.11.14 - 33 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {13/59} kim tarhi .~(P 14) P I.11.14 - 34 1 P14 | 47 {18/59} na hi śabdena kim cit vyākriyate .~(P 14) 35 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {29/59} kim tarhi .~(P 14) P I.11.14 - 36 1 P14 | karaṇādhikaraṇayoḥ eva lyuṭ vidhīyate kim tarhi anyeṣu api kārakeṣu 37 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {43/59} kim punaḥ lakṣyam lakṣaṇam ca .~( 38 1 P14 | eva śabdān pratipadyante kim tarhi vyākhyānataḥ ca iti 39 1 P14 | vyākhyānam vṛddhiḥ āt aic iti kim tarhi udāharaṇam pratyudāharaṇam 40 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {3/80} kim idam vṛttisamavayārthaḥ 41 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {39/80} kim .~(P 15) P I.13.1 - 14.22 42 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {52/80} kim .~(P 15) P I.13.1 - 14.22 43 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {3/74} kim prayojanam .~(;SS 1.1) P 44 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {6/74} kim ca kāraṇam na gṛhṇīyāt .~(; 45 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {8/74} kim ucyate vivārabhedāt iti 46 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {14/74} kim punaḥ idam vivṛtasya upadiśyamānasya 47 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {20/74} kim .~(;SS 1.1) P I.15.2 - 16. 48 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {35/74} kim prayojanam .~(;SS 1.1) P 49 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {38/74} kim ca kāraṇam na syāt .~(;SS 50 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {45/74} kim. yasya ākṣarasamāmnāyikena 51 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {4/109} kim kāraṇam .~(;SS 1.2) P I. 52 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {88/109} kim kāraṇam .~(;SS 1.2) P I. 53 1 SS1 | 8 R I.60 - 69 {102/109} kim .~(;SS 1.2) P I.16.19 - 54 1 SS2 | 21.28 R I.70 - 79 {2/115} kim viśeṣeṇa ḷkāropadeśaḥ codyate 55 1 SS2 | R I.70 - 79 {3/115} yadi kim cit anyeṣām api varṇānām 56 1 SS2 | 28 R I.70 - 79 {80/115} kim prayojanam .~(;SS 2) P I. 57 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {20/80} kim prayojanam .~(;SS 3 - 4. 58 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {38/80} kim prayojanam .~(;SS 3 - 4. 59 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {59/80} kim tarhi .~(;SS 3 - 4.1) P 60 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {77/80} kim dakāre prayojanam .~(;SS 61 1 SS3 | R I.79 - 84 {78/80} atha kim takāre prayojanam .~(;SS 62 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {23/138} kim .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 63 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {32/138} kim .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 64 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {49/138} kim prayojanam .~(;SS 3 - 4. 65 1 SS5 | 20 R I.93 - 94 {25/30} kim .~(;SS 5.1) P. I.27.2 - 66 1 SS5 | 93 - 94 {30/30} yadi ca kim cit anyatra api upadeśe 67 1 SS5 | 28.15 R I.95 - 97 {16/36} kim tarhi .~(;SS 5.2) P I.27. 68 1 SS5 | 28.15 R I.95 - 97 {18/36} kim idam avvyupadhāt iti .~(; 69 1 SS5 | 28.15 R I.95 - 97 {32/36} kim tarhi .~(;SS 5.2) P I.27. 70 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {11/74} kim prayojanam .~(;SS 5.3) P 71 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {16/74} kim prayojanam .~(;SS 5.3) P 72 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {29/74} kim nipātanam .~(;SS 5.3) P 73 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {46/74} kim prayojanam .~(;SS 5.3) P 74 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {56/74} kim tarhi .~(;SS 5.3) P I.28. 75 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {1/101} kim punaḥ ime varṇāḥ arthavantaḥ 76 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {26/101} kim tarhi ucyate anarthagateḥ 77 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {30/101} kim idam atadarthagateḥ iti .~(; 78 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {67/101} kim idam prativarṇam iti .~(; 79 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {86/101} kim atra nyāyyam .~(;SS 5.4) 80 1 SS5 | 101 - 106 {92/101} tatra kim asmābhiḥ śakyam kartum .~(; 81 1 SS5 | 33.4 R I.107 -108 {4/29} kim ca syāt .~(;SS 5.5) P I. 82 1 SS5 | 33.4 R I.107 -108 {8/29} kim idam ācārāt iti .~(;SS 5. 83 1 SS5 | 2 R I.108 - 110 {37/43} kim tarhi tayoḥ yogayoḥ udāharaṇam .~(; 84 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {43/81} kim ca syāt .~(;SS 6) P I.34. 85 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {80/81} kim punaḥ varṇotsattau iva ṇakāraḥ 86 1 SS7 | 11 R I.117 {1/6} atha kim idam akṣaram iti .~(;SS 87 1 1 | 24 R I.123 -124 {1/23} kim punaḥ idam tadbhāvitagrahaṇam : 88 1 1 | 24 R I.123 -124 {2/23} kim ca ataḥ .~(1.1.1.2) P I. 89 1 1 | 24 R I.123 -124 {20/23} kim ca vṛddheḥ nimittam. yaḥ 90 1 1 | 17 R I.125 - 133 {3/139} kim prayojanam .~(1.1.1.3) P 91 1 1 | 17 R I.125 - 133 {24/139} kim idam ācāryācārāt .~(1.1. 92 1 1 | 125 - 133 {45/139} atha kim cit liṅgam āsajya vakṣyāmi 93 1 1 | 17 R I.125 - 133 {48/139} kim atra ayuktam .~(1.1.1.3) 94 1 1 | api anarthakena bhavitum kim punaḥ iyatā sūtreṇa .~(1. 95 1 1 | 17 R I.125 - 133 {64/139} kim ataḥ yat aśakyam .~(1.1. 96 1 1 | 17 R I.125 - 133 {75/139} kim tarhi .~(1.1.1.3) P I.37. 97 1 1 | R I.125 - 133 {102/139} kim tarhi .~(1.1.1.3) P I.37. 98 1 1 | 10/30} anyat api tatra kim cit bhavati jalam sthalam 99 1 1 | 16 R I.134 - 136 {2/21} kim prayojanam .~(1.1.1.5) P 100 1 1 | 24 R I.136 - 140 {4/68} kim prayojanam .~(1.1.1.6) P 101 1 1 | 24 R I.136 - 140 {9/68} kim ca kāraṇam na syāt .~(1. 102 1 1 | 24 R I.136 - 140 {16/68} kim tarhi iti .~(1.1.1.6) P 103 1 1 | 24 R I.136 - 140 {18/68} kim prayojanam .~(1.1.1.6) P 104 1 1 | 24 R I.136 - 140 {21/68} kim ca kāraṇam na syāt .~(1. 105 1 1 | 24 R I.136 - 140 {33/68} kim punaḥ atra nyāyyam .~(1. 106 1 1 | 24 R I.136 - 140 {47/68} kim imau aicau eva āhosvit ākāraḥ 107 1 1 | 24 R I.136 - 140 {65/68} kim dakāre prayojanam .~(1.1. 108 1 1 | I.136 - 140 {66/68} atha kim takāre prayojanam .~(1.1. 109 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {55/80} kim vaktavyam etat .~(1.1.3. 110 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {78/80} kim tarhi yatnāt bhavanti .~( 111 1 1 | 13 R I.146 - 155 {1/123} kim punaḥ ayam alontyaśeṣaḥ 112 1 1 | 13 R I.146 - 155 {20/123} kim kāraṇam .~(1.1.3.2) P I. 113 1 1 | 13 R I.146 - 155 {27/123} kim tarhi .~(1.1.3.2) P I.44. 114 1 1 | 13 R I.146 - 155 {56/123} kim ca prakṛtam .~(1.1.3.2) 115 1 1 | 13 R I.146 - 155 {84/123} kim tarhi. asambhavaḥ api .~( 116 1 1 | R I.146 - 155 {101/123} kim kṛtam bhavati .~(1.1.3.2) 117 1 1 | 21 R I.155 - 161 {2/118} kim viśeṣeṇa vṛddhigrahaṇam 118 1 1 | I.155 - 161 {3/118} yadi kim cit guṇagrahaṇasya prayojanam 119 1 1 | 21 R I.155 - 161 {31/118} kim uktam. anantyavikāre antyasadeśasya 120 1 1 | 21 R I.155 - 161 {34/118} kim kāraṇam .~(1.1.3.3) P I. 121 1 1 | 21 R I.155 - 161 {97/118} kim vakāraḥ na śrūyate .~(1. 122 1 1 | R I.155 - 161 {114/118} kim .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 123 1 1 | 13 R I.164 - 166 {5/22} kim punaḥ idam ārdhadhātukagrahaṇam 124 1 1 | 13 R I.164 - 166 {6/22} kim ca ataḥ .~(1.1.4.1) P I. 125 1 1 | 13 R I.164 - 166 {21/22} kim nipātanam .~(1.1.4.1) P 126 1 1 | 20 R I.166 - 169 {8/47} kim prayojanam .~(1.1.4.2) P 127 1 1 | luk kriyatām allopaḥ iti kim atra kartavyam .~(1.1.4. 128 1 1 | 15 R I.169 - 171 {37/41} kim uktam .~(1.1.4.3) P I.52. 129 1 1 | 13 R I.171 - 174 {4/34} kim prayojanam .~(1.1.5.1) P 130 1 1 | 13 R I.171 - 174 {7/34} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 131 1 1 | 5 R I.175 - 177 {31/42} kim tarhi .~(1.1.5.2) P I.54. 132 1 1 | 18 R I.177 - 180 {9/14} kim vaktavyam etat .~(1.1.5. 133 1 1 | 12/40} prajapatiḥ vai yat kim cana manasā adīdhet .~(1. 134 1 1 | 16 R I.180 - 182 {33/40} kim ca anyat prāpnoti .~(1.1. 135 1 1 | 23 R I.182 - 183 {2/10} kim ca ataḥ .~(1.1.7.1) P I. 136 1 1 | 26 R I.183 - 186 {4/45} kim prayojanam .~(1.1.7.2) P 137 1 1 | 26 R I.183 - 186 {11/45} kim ca syāt yadi ekaikasya halaḥ 138 1 1 | yatra bahūnām ānantaryam kim tatra dvayoḥ dvayoḥ saṃyogasñjñā 139 1 1 | 2 R I.186 - 190 {18/43} kim kāraṇam .~(1.1.7.3) P I. 140 1 1 | saṃyogasñjñā atha api dvayoḥ dvayoḥ kim gatam etat iyatā sūtreṇa 141 1 1 | 24 R I.190 - 192 {3/42} kim prayojanam .~(1.1.7.4) P 142 1 1 | 24 R I.190 - 192 {15/42} kim ca syāt yadi ekasya halaḥ 143 1 1 | 24 R I.190 - 192 {20/42} kim kāraṇam .~(1.1.7.4) P I. 144 1 1 | 24 R I.190 - 192 {29/42} kim punaḥ kāraṇam kva cit atajjātīyakam 145 1 1 | 60.5 R I.192 - 193 {1/11} kim idam mukhanāsikāvacanaḥ 146 1 1 | 60.5 R I.192 - 193 {7/11} kim idam āvacanam iti .~(1.1. 147 1 1 | 60.5 R I.192 - 193 {9/11} kim cit mukhavacanam kim cit 148 1 1 | 11} kim cit mukhavacanam kim cit nāsikāvacanam .~(1.1. 149 1 1 | 7 R I.195 - 197 {4/14} kim punaḥ āsyam .~(1.1.9.1) 150 1 1 | 14} yadi laukikam āsyam kim āsyopādāne prayojanam .~( 151 1 1 | 14 R I.197 - 202 {3/69} kim kāraṇam .~(1.1.9.2) P. I. 152 1 1 | 197 - 202 {9/69} evam api kim āsyopādāne prayojanam .~( 153 1 1 | 14 R I.197 - 202 {24/69} kim kāraṇam .~(1.1.9.2) P. I. 154 1 1 | 14 R I.197 - 202 {35/69} kim tarhi .~(1.1.9.2) P. I.61. 155 1 1 | 14 R I.197 - 202 {38/69} kim punaḥ āsye bhavam .~(1.1. 156 1 1 | 14 R I.197 - 202 {44/69} kim tarhi .~(1.1.9.2) P. I.61. 157 1 1 | 197 - 202 {54/69} atha kim naḥ etena prārambhaḥ yatnasya 158 1 1 | 14 R I.197 - 202 {57/69} kim sati bhede .~(1.1.9.2) P. 159 1 1 | 69} yadi tarhi sati bhede kim cit samānam iti kṛtva savarṇasañjñā 160 1 1 | 14 R I.197 - 202 {66/69} kim tarhi .~(1.1.9.2) P. I.61. 161 1 1 | 26 R I.202 - 203 {3/16} kim prayojanam .~(1.1.9.3) P 162 1 1 | 23 R I.203 - 207 {4/37} kim prayojanam .~(1.1.9.4) P 163 1 1 | 23 R I.203 - 207 {21/37} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 164 1 1 | 65.6 R I.207 - 211 {3/80} kim kāraṇam .~(1.1.10) P I.63. 165 1 1 | 6 R I.207 - 211 {27/80} kim idam vākyāparisamāpteḥ iti .~( 166 1 1 | 6 R I.207 - 211 {44/80} kim kāraṇam .~(1.1.10) P I.63. 167 1 1 | 67.2 R I.213 - 217 {6/57} kim tarhi iti .~(1.1.11.1) P 168 1 1 | 67.2 R I.213 - 217 {8/57} kim kāraṇam .~(1.1.11.1) P I. 169 1 1 | 2 R I.213 - 217 {18/57} kim etasya jñāpane prayojanam .~( 170 1 1 | 2 R I.213 - 217 {20/57} kim ataḥ yat siddhaḥ plutaḥ 171 1 1 | 2 R I.213 - 217 {28/57} kim punaḥ plutasya pragṛhyasañjñāvacane 172 1 1 | 2 R I.213 - 217 {39/57} kim kāraṇam .~(1.1.11.1) P I. 173 1 1 | 217 {46/57} evam tarhi kim naḥ etena yatnena yat siddhaḥ 174 1 1 | 217 {54/57} evam tarhi kim naḥ etena kāryakālam sañjñāparibhāṣam 175 1 1 | 68.7 R I.217 - 220 {8/47} kim .~(1.1.11.2) P I.67.3 - 176 1 1 | 7 R I.217 - 220 {16/47} kim kāraṇam .~(1.1.11.2) P I. 177 1 1 | luk kriyatām śībhāvaḥ iti kim atra kartavyam .~(1.1.11. 178 1 1 | 70.3 R I.220 - 226 {9/89} kim .~(1.1.12) P I.68. 9 - 70. 179 1 1 | 3 R I.220 - 226 {34/89} kim tarhi .~(1.1.12) P I.68. 180 1 1 | 3 R I.220 - 226 {46/89} kim punaḥ kāraṇam ruḥ uttve 181 1 1 | 3 R I.220 - 226 {64/89} kim ca syāt yadi pragṛhyasañjñā 182 1 1 | 3 R I.220 - 226 {77/89} kim uktam .~(1.1.12) P I.68. 183 1 1 | 3 R I.220 - 226 {84/89} kim kāraṇam .~(1.1.12) P I.68. 184 1 1 | 3 R I.220 - 226 {87/89} kim tarhi .~(1.1.12) P I.68. 185 1 1 | 71.7 R I.227 - 230 {8/32} kim tarhi .~(1.1.14) P I.70. 186 1 1 | 7 R I.227 - 230 {13/32} kim vaktavyam etat .~(1.1.14) 187 1 1 | 7 R I.227 - 230 {19/32} kim. ajantasya yathā syāt .~( 188 1 1 | 7 R I.227 - 230 {25/32} kim etasya jñāpane prayojanam .~( 189 1 1 | 13 R I.230 - 231 {1/7} kim udāharaṇam .~(1.1.15.1) 190 1 1 | 18 R I.235 - 238 {10/38} kim tarhi .~(1.1.19) P I.72. 191 1 1 | 18 R I.235 - 238 {17/38} kim .~(1.1.19) P I.72.15 - 73. 192 1 1 | 18 R I.235 - 238 {29/38} kim etasya jñāpane prayojanam .~( 193 1 1 | 22 R I.239 - 241 {3/48} kim prayojanam .~(1.1.20.1) 194 1 1 | 22 R I.239 - 241 {12/48} kim prayojanam .~(1.1.20.1) 195 1 1 | 22 R I.239 - 241 {16/48} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 196 1 1 | 22 R I.239 - 241 {21/48} kim ca ataḥ .~(1.1.20.1) P. 197 1 1 | 14 R I.242 - 244 {18/32} kim kāraṇam .~(1.1.20.2) P I. 198 1 1 | 23 R I.245 - 246 {6/18} kim prakṛtigrahaṇāt āhosvit 199 1 1 | 14 R I.246 - 247 {5/34} kim kāraṇam .~(1.1.20.4) P I. 200 1 1 | 14 R I.246 - 247 {24/34} kim kāraṇam .~(1.1.20.4) P I. 201 1 1 | 2 R I.247 - 252 {10/58} kim tarhi iti .~(1.1.21.1) P 202 1 1 | 2 R I.247 - 252 {14/58} kim prayojanam .~(1.1.21.1) 203 1 1 | 2 R I.255 - 256 {10/26} kim vaktavyam etat .~(1.1.22) 204 1 1 | 82.9 R I.256 - 263 {5/91} kim prayojanam .~(1.1.23.1) 205 1 1 | 9 R I.256 - 263 {13/91} kim kāraṇam .~(1.1.23.1) P I. 206 1 1 | nirdeśaḥ kriyate na ca anyat kim cit apekṣyam asti .~(1.1. 207 1 1 | 83.8 R I.263 - 265 {3/38} kim prayojanam .~(1.1.23.2) 208 1 1 | 8 R I.263 - 265 {13/38} kim prayojanam .~(1.1.23.2) 209 1 1 | 8 R I.263 - 265 {20/38} kim prayojanam .~(1.1.23.2) 210 1 1 | 265 {25/38} aluki iti kim artham .~(1.1.23.2) P I. 211 1 1 | 8 R I.263 - 265 {34/38} kim jñāpakam .~(1.1.23.2) P 212 1 1 | 84.7 R I.265 - 269 {4/44} kim prayojanam .~(1.1.24) P 213 1 1 | 7 R I.265 - 269 {12/44} kim uktam .~(1.1.24) P I.83. 214 1 1 | 7 R I.265 - 269 {16/44} kim uktam .~(1.1.24) P I.83. 215 1 1 | 17 R I.270 - 272 {13/46} kim kāraṇam .~(1.1.26) P I.84. 216 1 1 | 17 R I.270 - 272 {43/46} kim vaktavyam etat .~(1.1.26) 217 1 1 | 8 R I.273 - 274 {6/15} kim kāraṇam .~(1.1.27.1) P I. 218 1 1 | 87.6 R I.274 - 277 {5/47} kim etat nipātanam nāma .~(1. 219 1 1 | 274 - 277 {7/47} aviśeṣeṇa kim cit uktvā viśeṣeṇa na iti 220 1 1 | 6 R I.274 - 277 {13/47} kim anye api evam vidhayaḥ bhavanti .~( 221 1 1 | 3 R I.278 - 285 {12/84} kim aviśeṣeṇa .~(1.1.27.3) P 222 1 1 | 3 R I.278 - 285 {15/84} kim prayojanam .~(1.1.27.3) 223 1 1 | 3 R I.278 - 285 {18/84} kim prayojanam .~(1.1.27.3) 224 1 1 | 3 R I.278 - 285 {33/84} kim idam a* at iti .~(1.1.27. 225 1 1 | 278 - 285 {49/84} tatra kim anyat śakyam viśeṣayitum 226 1 1 | 90.3 R I.286 - 289 {4/43} kim ucyate akajarthaḥ iti na 227 1 1 | 90.3 R I.286 - 289 {7/43} kim kāraṇam .~(1.1.27.4) P I. 228 1 1 | 3 R I.286 - 289 {15/43} kim ca syāt yadi atra akac na 229 1 1 | 3 R I.286 - 289 {26/43} kim vaktavyam etat .~(1.1.27. 230 1 1 | 3 R I.286 - 289 {40/43} kim punaḥ idam parigaṇanam āhosvit 231 1 1 | 26 R I.289 - 291 {15/36} kim kāraṇam .~(1.1.28) P I.90. 232 1 1 | 21 R I.291 - 293 {1/35} kim udāharaṇam .~(1.1.29.1) 233 1 1 | 21 R I.291 - 293 {15/35} kim tarhi .~(1.1.29.1) 91.2- 234 1 1 | 21 R I.291 - 293 {17/35} kim prayojanam .~(1.1.29.1) 235 1 1 | 21 R I.291 - 293 {19/35} kim ca syāt yadi akac syāt .~( 236 1 1 | 21 R I.291 - 293 {29/35} kim .~(1.1.29.1) 91.2- 21 R 237 1 1 | 92.5 R I.293 - 294 {6/9} kim kāraṇam .~(1.1.29.2) P I. 238 1 1 | 93.6 R I.295 - 297 {3/18} kim kāraṇam .~(1.1.34) P I.92. 239 1 1 | 17 R I.298 - 299 {3/10} kim kāraṇam .~(1.1.36.1) P I. 240 1 1 | 17 R I.298 - 299 {8/10} kim kāraṇam .~(1.1.36.1) P I. 241 1 1 | vaktavyam yatra etat na jñāyate kim antarīyam kim uttarīyam 242 1 1 | na jñāyate kim antarīyam kim uttarīyam iti. atra api 243 1 1 | 93.18 - 23 R I.299 {5/7} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 244 1 1 | 19 R I.300 - 301 {3/12} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 245 1 1 | 19 R I.300 - 301 {5/12} kim kāraṇam .~(1.1.38.1) P I. 246 1 1 | 11 R I.302 - 303 {14/23} kim tarhi .~(1.1.38.2) P I.94. 247 1 1 | 302 - 303 {17/23} tatra kim asmābhiḥ kartum śakyam .~( 248 1 1 | anugamyamānam dṛśyatām : kim cit avyayam vibhaktyarthapradhānam 249 1 1 | avyayam vibhaktyarthapradhānam kim cit kriyāpradhānam .~(1. 250 1 1 | 97.2 R I.308 - 310 {2/22} kim ca ataḥ .~(1.1.39.1) P I. 251 1 1 | 97.2 R I.308 - 310 {8/22} kim punaḥ atra avyayasañjñayā 252 1 1 | 4 R I.310 - 318 {6/123} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 253 1 1 | 4 R I.310 - 318 {12/123} kim kāraṇam .~(1.1.39.2) P I. 254 1 1 | kriyatām sambuddhilopaḥ iti kim atra kartavyam .~(1.1.39. 255 1 1 | R I.310 - 318 {114/123} kim kāraṇam .~(1.1.39.2) P I. 256 1 1 | avyayībhāvasya avyayatve prayojanam kim .~(1.1.41) P I.100.6 - 26 257 1 1 | 26 R I.318 - 320 {11/32} kim punaḥ idam parigaṇanam āhosvit 258 1 1 | 26 R I.318 - 320 {15/32} kim punaḥ tat .~(1.1.41) P I. 259 1 1 | 16 R I.320 -322 {9/25} kim tarhi .~(1.1.42 - 43) P 260 1 1 | 10 R I.322 - 323 {4/23} kim prayojanam .~(1.1.44.1) 261 1 1 | 10 R I.322 - 323 {15/23} kim gatam etat itinā āhosvit 262 1 1 | 103.2 R I.324 - 325 {3/29} kim ca syāt yadi eteṣām api 263 1 1 | 103.2 R I.324 - 325 {8/29} kim kāraṇam .~(1.1.44.2) P I. 264 1 1 | 324 - 325 {10/29} vidhāya kim cit na iti ucyate .~( 265 1 1 | 2 R I.324 - 325 {15/29} kim kāraṇam .~(1.1.44.2) P I. 266 1 1 | 2 R I.324 - 325 {28/29} kim tarhi .~(1.1.44.2) P I.102. 267 1 1 | 104.7 R I.325 - 328 {3/44} kim kāraṇam .~(1.1.44.3) P I. 268 1 1 | 325 - 328 {11/44} prasajya kim cit na iti ucyate .~( 269 1 1 | 7 R I.325 - 328 {18/44} kim kāraṇam .~(1.1.44.3) P I. 270 1 1 | 7 R I.325 - 328 {36/44} kim kāraṇam .~(1.1.44.3) P I. 271 1 1 | 13 R I.328 - 332 {15/43} kim tarhi .~(1.1.44.4) P I.104. 272 1 1 | 13 R I.328 - 332 {20/43} kim tarhi ālabdhavyaḥ na ālabdhavyaḥ 273 1 1 | 13 R I.328 - 332 {29/43} kim tarhi .~(1.1.44.4) P I.104. 274 1 1 | 20 R I.332 - 333 {3/12} kim kāraṇam .~(1.1.44.5) P I. 275 1 1 | 7 R I.333 - 339 {15/100} kim tarhi .~(1.1.44.6) P I.105. 276 1 1 | 346 {36/49} na hi tatra kim cit ucyate asya sthāne ye 277 1 1 | 16 R I.349 - 351 {8/44} kim kāraṇam .~(1.1.46.3) P I. 278 1 1 | 115.4 R I.352 {12/16} kim tarhi .~(1.1.47.1) P I.114. 279 1 1 | 12 R I.352 - 353 {3/15} kim prayojanam .~(1.1.47.2) 280 1 1 | 12 R I.352 - 353 {14/15} kim nipātanam .~(1.1.47.2) P 281 1 1 | 117.2 R I.353 - 357 {1/76} kim punaḥ ayam pūrvāntaḥ āhosvit 282 1 1 | 2 R I.353 - 357 {72/76} kim kāraṇam .~(1.1.47.3) P I. 283 1 1 | 4 R I.357 - 359 {11/46} kim tarhi iti .~(1.1.48) P I. 284 1 1 | 4 R I.357 - 359 {14/46} kim kāraṇam .~(1.1.48) P I.117. 285 1 1 | 4 R I.357 - 359 {22/46} kim kāraṇam .~(1.1.48) P I.117. 286 1 1 | 4 R I.357 - 359 {25/46} kim tarhi .~(1.1.48) P I.117. 287 1 1 | 118.6 - 7 R I.360 {1/4} kim idam sthāneyogā iti .~(1. 288 1 1 | 28 R I.360 - 364 {9/69} kim tarhi iti .~(1.1.49.2) P 289 1 1 | 28 R I.360 - 364 {17/69} kim kāraṇam .~(1.1.49.2) P I. 290 1 1 | 28 R I.360 - 364 {20/69} kim vaktavyam etat .~(1.1.49. 291 1 1 | sthāne ayogā sthāneyogā kim idam ayogā iti .~(1.1.49. 292 1 1 | 360 - 364 {36/69} atha kim cid liṅgam āsajya vakṣyāmi : 293 1 1 | 28 R I.360 - 364 {66/69} kim prayojanam .~(1.1.49.2) 294 1 1 | 28 R I.360 - 364 {68/69} kim kṛtam bhavati .~(1.1.49. 295 1 1 | 13 R I.364 - 366 {1/15} kim udāharaṇam .~(1.1.50.1) 296 1 1 | 13 R I.364 - 366 {10/15} kim punaḥ tat .~(1.1.50.1) P 297 1 1 | 29 R I.366 - 370 {10/50} kim tarhi iti .~(1.1.50.2) P 298 1 1 | antaratamanirvṛtttiḥ kim prakṛtitaḥ bhavati : sthānini 299 1 1 | 29 R I.366 - 370 {14/50} kim ca ataḥ .~(1.1.50.2) P I. 300 1 1 | 20 R I.370 - 372 {1/30} kim punaḥ idam nirvartakam : 301 1 1 | 20 R I.370 - 372 {17/30} kim tarhi ucyate nirvṛttiḥ na 302 1 1 | 20 R I.370 - 372 {20/30} kim tarhi .~(1.1.50.3) P I.122. 303 1 1 | bhuktavantam brūyāt bhukthāḥ iti kim tena kṛtam syāt .~(1.1.50. 304 1 1 | 20 R I.370 - 372 {28/30} kim uktam .~(1.1.50.3) P I.122. 305 1 1 | 16 R I.372 - 373 {3/25} kim prayojanam .~(1.1.50</V>. 306 1 1 | 16 R I.372 - 373 {7/25} kim kāraṇam .~(1.1.50</V>.4) 307 1 1 | 373 {18/25} yeṣām eva kim cit arthakṛtam āntaryam 308 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {32/86} kim dakāre prayojanam .~(1.1. 309 1 1 | 373 - 377 {33/86} atha kim takāre prayojanam .~(1.1. 310 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {42/86} kim kāraṇam .~(1.1.50.5) P I. 311 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {48/86} kim kāraṇam .~(1.1.50.5) P I. 312 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {54/86} kim kāraṇam .~(1.1.50.5) P I. 313 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {59/86} kim kāraṇam .~(1.1.50.5) P I. 314 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {79/86} kim kāraṇam .~(1.1.50.5) P I. 315 1 1 | 19 R I.378 - 381 {1/41} kim idam uraṇraparavacanam anyanivṛttyartham : 316 1 1 | 19 R I.378 - 381 {12/41} kim hi sādhīyaḥ ṛvarṇasya asavarṇe 317 1 1 | 19 R I.378 - 381 {14/41} kim hi sādhīyaḥ tatra api ṛvarṇasya 318 1 1 | 19 R I.378 - 381 {22/41} kim kāraṇam .~(1.1.51.1) P I. 319 1 1 | I.378 - 381 {25/41} ataḥ kim .~(1.1.51.1) P I.125.17 - 320 1 1 | 19 R I.378 - 381 {33/41} kim vaktavyam etat .~(1.1.51. 321 1 1 | 127.3 R I.382 {17/20} kim .~(1.1.51.2) P I.126.20 - 322 1 1 | 24 R I.382 - 385 {3/37} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 323 1 1 | 24 R I.382 - 385 {5/37} kim tarhi .~(1.1.51.3) P I.127. 324 1 1 | 2 R I.385 - 391 {1/100} kim punaḥ ayam pūrvāntaḥ āhosvit 325 1 1 | 2 R I.385 - 391 {10/100} kim punaḥ kāraṇam rephavakārābhyām 326 1 1 | 2 R I.385 - 391 {67/100} kim tarhi .~(1.1.51.4) P I.127. 327 1 1 | 11 R I.391 - 392 {1/14} kim idam algrahaṇam antyaviśeṣaṇam 328 1 1 | 11 R I.391 - 392 {2/14} kim ca ataḥ .~(1.1.52.1) P I. 329 1 1 | 20 RI.392 - 394 {9/12} kim .~(1.1.52.2) P I.130.12 - 330 1 1 | 1/27} śit sarvasya iti kim udāharaṇam .~(1.1.55) P 331 1 1 | 7 R I.396 - 397 {10/27} kim .~(1.1.55) P I.131.19 - 332 1 1 | 7 R I.396 - 397 {25/27} kim etasya jñāpane prayojanam .~( 333 1 1 | 16 R I.398 - 401 {25/26} kim prayojanam .~(1.1.56.1) 334 1 1 | 135.8 R I.403 - 406 {3/36} kim kāraṇam .~(1.1.56.3) P I. 335 1 1 | 135.8 R I.403 - 406 {8/36} kim kāraṇam .~(1.1.56.3) P I. 336 1 1 | 8 R I.403 - 406 {20/36} kim ataḥ yat sati bhavitavyam .~( 337 1 1 | 8 R I.403 - 406 {23/36} kim kāraṇam .~(1.1.56.3) P I. 338 1 1 | 8 R I.403 - 406 {29/36} kim kāraṇam .~(1.1.56.3) P I. 339 1 1 | 8 R I.403 - 406 {34/36} kim tarhi .~(1.1.56.3) P I.134. 340 1 1 | 136.4 R I.406 - 408 {1/37} kim punaḥ ādeśini ali āśrīyamāṇe 341 1 1 | 4 R I.406 - 408 {25/37} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 342 1 1 | 137.2 R I.408 - 411 {3/45} kim prayojanam .~(1.1.56.5) 343 1 1 | 2 R I.408 - 411 {17/45} kim prayojanam .~(1.1.56.5) 344 1 1 | 2 R I.408 - 411 {19/45} kim ca kāraṇam na syāt .~(1. 345 1 1 | 2 R I.408 - 411 {30/45} kim kāraṇam .~(1.1.56.5) P I. 346 1 1 | 26 R I.411 - 412 {3/40} kim kāraṇam .~(1.1.56.6) P I. 347 1 1 | 26 R I.411 - 412 {16/40} kim idam kāryavipariṇāmāt iti .~( 348 1 1 | 10 R I.413 - 414 {4/19} kim kāraṇam .~(1.1.56.7) P I. 349 1 1 | 10 R I.413 - 414 {7/19} kim uktam .~(1.1.56.7) P I.138. 350 1 1 | 22 R I.414 - 421 {10/137} kim tarhi .~(1.1.56.8) P I.138. 351 1 1 | 22 R I.414 - 421 {24/137} kim prayojanam .~(1.1.56.8) 352 1 1 | 22 R I.414 - 421 {29/137} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 353 1 1 | 22 R I.414 - 421 {47/137} kim .~(1.1.56.8) P I.138.11 - 354 1 1 | kriyatām ete vidhayaḥ iti kim atra kartavyam .~(1.1.56. 355 1 1 | kriyatām trayādeśaḥ iti kim atra kartavyam .~(1.1.56. 356 1 1 | caturanaḍuhoḥ ām udāttaḥ iti ām iti kim atra kartavyam .~(1.1.56. 357 1 1 | R I.414 - 421 {106/137} kim tarhi .~(1.1.56.8) P I.138. 358 1 1 | R I.414 - 421 {112/137} kim tarhi .~(1.1.56.8) P I.138. 359 1 1 | R I.414 - 421 {136/137} kim uktam .~(1.1.56.8) P I.138. 360 1 1 | 17 R I.421 - 431 {42/134} kim .~(1.1.57.1) P I.141.24 - 361 1 1 | 134} atha pūrvavidhau iti kim artham .~(1.1.57.1) P I. 362 1 1 | 17 R I.421 - 431 {89/134} kim tarhi iti .~(1.1.57.1) P 363 1 1 | 17 R I.421 - 431 {91/134} kim prayojanam .~(1.1.57.1) 364 1 1 | R I.421 - 431 {116/134} kim tarhi .~(1.1.57.1) P I.141. 365 1 1 | R I.421 - 431 {121/134} kim punaḥ tat .~(1.1.57.1) P 366 1 1 | 5 R I.431 - 435 {20/64} kim punaḥ kāraṇam parasya tāvat 367 1 1 | 16 R I.435 - 436 {6/22} kim vaktavyam etat .~(1.1.57. 368 1 1 | 16 R I.435 - 436 {14/22} kim tarhi anyat kartavyam .~( 369 1 1 | 18 R I.436 - 438 {12/41} kim kāraṇam .~(1.1.57.4) P I. 370 1 1 | 18 R I.436 - 438 {21/41} kim uktam .~(1.1.57.4) P I.146. 371 1 1 | 24 R I.438 - 441 {1/40} kim punaḥ anantarasya vidhim 372 1 1 | 24 R I.438 - 441 {13/40} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 373 1 1 | 24 R I.438 - 441 {23/40} kim kāraṇam .~(1.1.57.5) P I. 374 1 1 | 24 R I.438 - 441 {26/40} kim tarhi .~(1.1.57.5) P I.147. 375 1 1 | 24 R I.438 - 441 {31/40} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 376 1 1 | 11 R I.443 - 447 {1/44} kim punaḥ āśrīyamāṇāyām prakṛtau 377 1 1 | 453 {13/54} asti punaḥ kim cit bhāvasādhanasya vidhiśabdasya 378 1 1 | 15 R I.447 - 453 {30/54} kim. bhasañjñā nāma .~(1.1.58. 379 1 1 | 15 R I.447 - 453 {37/54} kim idam ayalopavidhim prati 380 1 1 | 447 - 453 {41/54} yalope kim udāharaṇam .~(1.1.58.1) 381 1 1 | I.455 - 459 {3/71} kvau kim udāharaṇam .~(1.1.58.3) 382 1 1 | I.455 - 459 {26/71} luki kim udāharaṇam .~(1.1.58.3) 383 1 1 | 6 R I.455 - 459 {47/71} kim tarhi .~(1.1.58.3) P I.153. 384 1 1 | 459 {49/71} upadhātve kim udāharaṇam .~(1.1.58.3) 385 1 1 | 6 R I.455 - 459 {59/71} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 386 1 1 | 155.7 R I.459 - 461 {3/28} kim prayojanam .~(1.1.58.4) 387 1 1 | 7 R I.459 - 461 {17/28} kim aviśeṣeṇa .~(1.1.58.4) P 388 1 1 | 11 R I.466 - 468 {10/17} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 389 1 1 | 159.4 R I.469 - 471 {8/50} kim uktam .~(1.1.60) P I.158. 390 1 1 | 4 R I.469 - 471 {17/50} kim kāraṇam .~(1.1.60) P I.158. 391 1 1 | 23 R I.471 - 476 {3/56} kim prayojanam .~(1.1.61) P 392 1 1 | 23 R I.471 - 476 {26/56} kim uktam .~(1.1.61) P I.159. 393 1 1 | 14. R I.476 - 478 {8/23} kim prayojanam .~(1.1.62.1) 394 1 1 | 21 R I.479 - 482 {12/48} kim tarhi iti. <V>luki upasaṅkhyānam</ 395 1 1 | 21 R I.479 - 482 {14/48} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 396 1 1 | 21 R I.479 - 482 {20/48} kim kāraṇam .~(1.1.62.2) P I. 397 1 1 | 21 R I.479 - 482 {35/48} kim kāraṇam .~(1.1.62.2) P I. 398 1 1 | 21 R I.479 - 482 {46/48} kim. lumatsañjñāsu yat ucyate 399 1 1 | 10 R I.482 - 486 {10/65} kim kāraṇam .~(1.1.62.3) P I. 400 1 1 | 10 R I.482 - 486 {22/65} kim kṛtam bhavati .~(1.1.62. 401 1 1 | 13 R I.486 - 490 {29/56} kim prayojanam .~(1.1.62.4) 402 1 1 | 13 R I.486 - 490 {52/56} kim prayojanam .~(1.1.62.4) 403 1 1 | 13 R I.486 - 490 {54/56} kim prayojanam .~(1.1.62.4) 404 1 1 | 166.8 R I.490 - 492 {3/20} kim aviśeṣeṇa .~(1.1.63.1) P 405 1 1 | 8 R I.490 - 492 {10/20} kim prayojanam .~(1.1.63.1) 406 1 1 | 28 R I.493 - 498 {40/75} kim tarhi .~(1.1.63.2) P I.166. 407 1 1 | 23 R I.498 - 500 {4/33} kim kāraṇam .~(1.1.63.3) P I. 408 1 1 | 23 R I.498 - 500 {12/33} kim .~(1.1.63.3) P I.168.1 - 409 1 1 | 23 R I.498 - 500 {29/33} kim ca .~(1.1.63.3) P I.168. 410 1 1 | R I.500 - 502 {1/30} iha kim cit aṅgādhikāre lumatā lupte 411 1 1 | pratyayalakṣaṇena bhavati kim cit ca anyatra na bhavati .~( 412 1 1 | lumatā tasmin iti ucyamāne kim siddham etat bhavati iṭaḥ 413 1 1 | 14 R I.500 - 502 {18/30} kim tarhi .~(1.1.63.4) P I.168. 414 1 1 | 14 R I.500 - 502 {27/30} kim tarhi .~(1.1.63.4) P I.168. 415 1 1 | 25 R I.502 - 503 {1/21} kim idam algrahaṇam antyaviśeṣaṇam .~( 416 1 1 | 171.9 R I.503 - 506 {3/62} kim kāraṇam .~(1.1.65.2) P I. 417 1 1 | 9 R I.503 - 506 {6/62} kim aviśeṣeṇa .~(1.1.65.2) P 418 1 1 | 9 R I.503 - 506 {48/62} kim .~(1.1.65.2) P I.170.1 - 419 1 1 | 17 R I.507 - 511 {1/42} kim udāharaṇam .~(1.1.66 - 67. 420 1 1 | 17 R I.507 - 511 {5/42} kim punaḥ udāharaṇam .~(1.1. 421 1 1 | 17 R I.507 - 511 {12/42} kim punaḥ sāmānyam kaḥ viśeṣaḥ .~( 422 1 1 | 17 R I.507 - 511 {30/42} kim gatam etat upasargeṇa āhosvit 423 1 1 | 5 R I.511 - 515 {16/50} kim tarhi iti .~(1.1.66 - 67. 424 1 1 | yatra ubhayam nirdiśyate kim tatra pūrvasya kāryam bhavati 425 1 1 | 5 R I.511 - 515 {20/50} kim prayojanam .~(1.1.66 - 67. 426 1 1 | 520 {1/7} rūpagrahaṇam kim artham na svam śabdasya 427 1 1 | 23 R I.519 - 520 {4/7} kim punaḥ tat .~(1.1.68.1) P 428 1 1 | 23 R I.519 - 520 {6/7} kim etasya jñāpane prayojanam .~( 429 1 1 | 24 R I.520 - 523 {13/42} kim kāraṇam .~(1.1.68.2) P I. 430 1 1 | upalabdham bhavati tada pṛcchati kim bhavān āha iti .~(1.1.68. 431 1 1 | 24 R I.520 - 523 {40/42} kim kāraṇam .~(1.1.68.2) P I. 432 1 1 | 16 R I.523 - 525 {4/29} kim prayojanam .~(1.1.68.3) 433 1 1 | 16 R I.523 - 525 {10/29} kim prayojanam .~(1.1.68.3) 434 1 1 | 16 R I.523 - 525 {16/29} kim prayojanam .~(1.1.68.3) 435 1 1 | 16 R I.523 - 525 {24/29} kim prayojanam .~(1.1.68.3) 436 1 1 | 12 R I.528 - 531 {8/46} kim tarhi iti .~(1.1.69.2) P 437 1 1 | 12 R I.528 - 531 {11/46} kim kāraṇam .~(1.1.69.2) P I. 438 1 1 | 12 R I.528 - 531 {22/46} kim parā sūtrāt kriyate iti 439 1 1 | 12 R I.528 - 531 {34/46} kim kāraṇam .~(1.1.69.2) P I. 440 1 1 | 12 R I.528 - 531 {45/46} kim .~(1.1.69.2) P I.178.8 - 441 1 1 | 12 R I.531 - 535 {32/38} kim tarhi iti .~(1.1.69.3) P 442 1 1 | 20 R I.535 - 536 {6/14} kim idam tatkālakālasya iti .~( 443 1 1 | 24 R I.537 - 540 {1/43} kim punaḥ idam niyamārtham āhosvit 444 1 1 | 24 R I.537 - 540 {21/43} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 445 1 1 | 13 R I.541 - 542 {3/15} kim kāraṇam .~(1.1.71) P I.182. 446 1 1 | 16 R I.544 - 546 {18/22} kim tarhi .~(1.1.72.2) P I.183. 447 1 1 | 16 R I.544 - 546 {21/22} kim tarhi .~(1.1.72.2) P I.183. 448 1 1 | 25 R I.546 - 550 {7/53} kim aviśeṣeṇa .~(1.1.72.3) P 449 1 1 | 25 R I.546 - 550 {20/53} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 450 1 1 | 25 R I.546 - 550 {28/53} kim idam tadantāntasya iti .~( 451 1 1 | 24 R I.550 - 554 {21/59} kim punaḥ kāraṇam na sidhyati .~( 452 1 1 | 24 R I.550 - 554 {24/59} kim punaḥ kāraṇam vyapdeśivadbhāvaḥ 453 1 1 | 24 R I.550 - 554 {36/59} kim .~(1.1.72.4) P I.184.26 - 454 1 1 | 24 R I.550 - 554 {40/59} kim punaḥ ayam asya eva śeṣaḥ : 455 1 1 | 561 {3/64} padādhikāre kim prayojanam .~(1.1.72.5) 456 1 1 | 561 {5/64} aṅgādhikāre kim prayojanam .~(1.1.72.5) 457 1 1 | 23 R I.555 - 561 {45/64} kim prayojanam .~(1.1.72.5) 458 1 1 | 23 R I.555 - 561 {53/64} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 459 1 1 | 24 - 189.2 R I.561 {3/5} kim prayojanam .~(1.1.72.6) 460 1 1 | 10 R I.565 - 566 {7/13} kim aviśeṣeṇa .~(1.1.73.2) P 461 1 1 | 10 R I.565 - 566 {11/13} kim punaḥ atra jyāyaḥ .~(1.1. 462 1 1 | 18 R I.566 - 567 {2/15} kim ca ataḥ .~(1.1.74) P I.190. 463 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {12/54} kim hi vacanāt na bhavati .~( 464 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {20/54} kim kāraṇam .~(1.2.1.1) P I. 465 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {50/54} kim vaktavyam etat .~(1.2.1. 466 1 2 | 193.13 R II.7 - 10 {24/35} kim ca .~(1.2.1.2) P I.192.13 - 467 1 2 | 194.7 R II.11 - 12 {1/19} kim punaḥ ayam paryudāsaḥ : 468 1 2 | 194.7 R II.11 - 12 {5/19} kim kāraṇam .~(1.2.4.2) P I. 469 1 2 | 194.7 R II.11 - 12 {12/19} kim kāraṇam .~(1.2.4.2) P I. 470 1 2 | 16 R II.12 - 13 {4/14} kim uktam .~(1.2.5) P I.194. 471 1 2 | 11 R II.16 - 21 {19/56} kim kāraṇam .~(1.2.9). P I.195. 472 1 2 | punaḥ dīrghatvavacane na kim cit prayojanam asti .~(1. 473 1 2 | 11 R II.16 - 21 {33/56} kim kāraṇam .~(1.2.9). P I.195. 474 1 2 | 198.16 R II.24 - 25 {2/36} kim ca ataḥ. yadi vijñāyate 475 1 2 | 16 R II.24 - 25 {17/36} kim kāraṇam .~(1.2.11) P I.197. 476 1 2 | sijviśeṣaṇe ātmanepadagrahaṇe sati kim prayojanam .~(1.2.11) P 477 1 2 | 16 R II.24 - 25 {35/36} kim ca syāt .~(1.2.11) P I.197. 478 1 2 | 200.24 R II.27 - 31 {7/68} kim avadhāraṇam .~(1.2.18) P 479 1 2 | 24 R II.27 - 31 {10/68} kim ca syāt .~(1.2.18) P I.199. 480 1 2 | 24 R II.27 - 31 {18/68} kim jñāpakam .~(1.2.18) P I. 481 1 2 | 24 R II.27 - 31 {43/68} kim ca syāt .~(1.2.18) P I.199. 482 1 2 | 19 R II.31 - 32 {3/21} kim kāraṇam .~(1.2.22) P I.201. 483 1 2 | 19 R II.31 - 32 {8/21} kim kāraṇam .~(1.2.22) P I.201. 484 1 2 | 202.2 - 7 R II.33 {1/13} kim idam ralaḥ ktvāsanoḥ kittvam 485 1 2 | 202.2 - 7 R II.33 {2/13} kim ca ataḥ .~(1.2.26) P I.202. 486 1 2 | 202.9 - 15 R II.34 {6/14} kim idam ūkālakālasya iti .~( 487 1 2 | 204.24 R II.34 - 40 {3/91} kim kāraṇam .~(1.2.27.2) P I. 488 1 2 | 24 R II.34 - 40 {52/91} kim kāraṇam .~(1.2.27.2) P I. 489 1 2 | 24 R II.34 - 40 {60/91} kim utktam .~(1.2.27.2) P I. 490 1 2 | 206.2 R II.40 - 41 {1/39} kim ayam alontyaśeṣaḥ āhosvit 491 1 2 | prakṛtasya eṣaḥ niyamaḥ syāt. kim ca prakṛtam .~(1.2.28.1) 492 1 2 | 206.2 R II.40 - 41 {30/39} kim kṛtam bhavati .~(1.2.28. 493 1 2 | 12 R II.41 - 43 {4/15} kim vaktavyam etat .~(1.2.28. 494 1 2 | pūrvasmin yoge ajgrahaṇe sati kim prayojanam .~(1.2.28.2) 495 1 2 | 25 R II.43 - 45 {1/23} kim ṣaṣṭhīnirdiṣṭam ajgrahaṇam 496 1 2 | 25 R II.43 - 45 {2/23} kim ca ataḥ .~(1.2.29 - 30.1) 497 1 2 | 25 R II.43 - 45 {8/23} kim ca arthaḥ anuvṛttyā .~(1. 498 1 2 | kaḥ cit adhīyānam āha : kim uccaiḥ rorūyase .~(1.2.29 - 499 1 2 | tathā adhīyānam aparaḥ āha : kim antardantakena adhīṣe .~( 500 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {6/37} kim kāraṇam .~(1.2.31) P I.207.


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3134

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License