Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
evakaram 5
evakararthah 4
evakarena 1
evam 2296
evamadayah 5
evamadi 8
evamadibhih 1
Frequency    [«  »]
2779 tarhi
2649 prapnoti
2567 va
2296 evam
2186 etat
2139 syat
2118 tat
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

evam

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2296

     Part,  -
1 1 2 | dhvanim kurvan evam ucyate .~(P 2) P I.1.6 - 2 1 4 | eva hi śabdajñāne dharmaḥ evam apaśabdajñāne api adharmaḥ .~( 3 1 4 | api manye patitaḥ syāt. evam tarhi saḥ anantam āpnoti 4 1 4 | suvāsāḥ svam ātmānam vivṛṇute evam vāk vāgvide svātmānam vivṛṇute .~( 5 1 4 | agniḥ antaḥ praviśya dahati evam tava sapta sindhavaḥ sapta 6 1 6 | 22  R I.23 - 24 {12/20}   evam iha api : yadi tāvat śabdopadeśaḥ 7 1 7 | R I.24 -25 {4/21}      evam hi śrūyate : bṛhaspatiḥ 8 1 10 | 27 - 30 {17/33}         evam iha api siddhaḥ eva na sādhyaḥ 9 1 10 | 30 - 32 {11/47}           evam hi dṛśyate loke .~(P 10. 10 1 P11 | 22 R I.32 -35 {32/35} evam kriyamāṇam abhyudayakāri 11 1 P11 | 22 R I.32 -35 {33/35} evam iha api samānāyām arthagatau 12 1 P11 | 22 R I.32 -35 {35/35} evam kriyamāṇam abhyudayakāri 13 1 P13 | yathā eva śabdajñāne dharmaḥ evam apaśabdajñāne api adharmaḥ .~( 14 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {26/54} evam tarhi na api jñāne eva dharmaḥ 15 1 P13 | 42 {30/54} vedaśabdāḥ api evam abhivadanti .~(P 13) P I. 16 1 P13 | agniṣṭomena yajate yaḥ u ca enam evam veda .~(P 13) P I.10.4 - 17 1 P13 | nāciketam cinute yaḥ u ca enam evam veda .~(P 13) P I.10.4 - 18 1 P13 | adhītāḥ phalavantaḥ bhavanti evam yaḥ śāstrapūrvakam śabdān 19 1 P13 | 14 R I.39 -42 {46/54} tat evam jñāne dharmaḥ iti bruvataḥ 20 1 P13 | abhyudayena yogaḥ bhavati evam iha api yadi api apaśabdajñāne 21 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {50/54} evam hi śrūyate .~(P 13) P I. 22 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {15/59} evam tarhi śabdaḥ .~(P 14) P 23 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {41/59} evam tarhi <V>lakṣyalakṣaṇe vyākaraṇam</ 24 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {45/59} evam api ayam doṣaḥ samudāye 25 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {50/59} evam ayam samudāye vyākaraṇaśabdaḥ 26 1 P14 | 57/59} avijānataḥ etat evam bhavati .~(P 14) P I.11. 27 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {41/80} evam tarhi aṣṭādaśadhā bhinnām 28 1 P15 | 47 -53 {48/80} sidhyati evam apāṇinīyam tu bhavati .~( 29 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {54/80} evam tarhi ubhayam anena kriyate .~( 30 1 SS1 | yathā eva hi vivārabhinnaḥ evam kālabhinnaḥ api .~(;SS 1. 31 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {72/74} evam api kutaḥ etat tulyasthānau 32 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {23/109} evam imam akāram na anekaḥ yugapat 33 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {35/109} evam tarhi viṣayeṇa tu punaḥ 34 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {44/109} evam akāraḥ yalliṅgaḥ yatra ucyate 35 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {49/109} evam iha api āvṛttitaḥ anekāctvam 36 1 SS1 | sahasradakṣiṇaḥ sampannāḥ evam iha api anekāctvam bhaviṣyati .~(; 37 1 SS1 | utpatitāḥ paścāt dṛśyante evam ayam akāraḥ da iti atra 38 1 SS1 | R I.60 - 69 {77/109} na evam śakyam .~(;SS 1.2) P I.16. 39 1 SS1 | 69 {78/109} anityatvam evam syāt .~(;SS 1.2) P I.16. 40 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {97/109} evam ca kṛtvā taparāḥ kriyante .~(; 41 1 SS1 | 8 R I.60 - 69 {109/109} evam iha api rūpasāmānyāt siddham~ 42 1 SS2 | 54/115} loke tāvat : yaḥ evam asau dadāti yaḥ evam asau 43 1 SS2 | yaḥ evam asau dadāti yaḥ evam asau yajate yaḥ evam asau 44 1 SS2 | yaḥ evam asau yajate yaḥ evam asau adhīte iti tasya anukurvan 45 1 SS2 | 79 {55/115} vede api : ye evam viśvasṛjaḥ sattrāṇi adhyāsate 46 1 SS2 | R I.70 - 79 {57/115} yaḥ evam asau hikkati yaḥ evam asau 47 1 SS2 | yaḥ evam asau hikkati yaḥ evam asau hasati yaḥ evam asau 48 1 SS2 | yaḥ evam asau hasati yaḥ evam asau kaṇḍūyati iti tasya 49 1 SS2 | 79 {58/115} yaḥ tu khalu evam asau brāhmaṇam hanti evam 50 1 SS2 | evam asau brāhmaṇam hanti evam asau surām pibati iti tasya 51 1 SS2 | 70 - 79 {60/115} yaḥ ca evam hanti yaḥ ca anuhanti ubhau 52 1 SS2 | 79 {62/115} yaḥ tu khalu evam asau brāhmaṇam hanti evam 53 1 SS2 | evam asau brāhmaṇam hanti evam asau surām pibati iti tasya 54 1 SS2 | 28 R I.70 - 79 {63/115} evam iha api yaḥ evam asau apaśabdam 55 1 SS2 | 63/115} evam iha api yaḥ evam asau apaśabdam prayuṅkte 56 1 SS2 | 66/115} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(;SS 2) P I.19. 57 1 SS3 | saḥ ekaḥ pūrvaparayoḥ iti evam nirdiṣṭaḥ iti .~(;SS 3 - 58 1 SS3 | 79 - 84 {50/80} saḥ ayam evam siddhe sati yat pūrvagrahaṇam 59 1 SS3 | 79 - 84 {54/80} saḥ ayam evam siddhe sati yat rūpagrahaṇam 60 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {36/138} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 61 1 SS3 | 84 - 93 {95/138} bhūt evam .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 62 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {101/138} evam tarhi yogavibhāgaḥ kariṣyate .~(; 63 1 SS5 | 15 R I.95 - 97 {15/36} na evam vijñāyate ralaḥ vyupadhāt 64 1 SS5 | aḍvyavāye api iti ṇatvam evam iha api sthānivadbhāvāt 65 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {28/101} evam tarhi idam paṭhitavyam syāt .~(; 66 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {43/101} evam atadarthagateḥ anarthagateḥ .~(; 67 1 SS5 | 33.4 R I.107 -108 {27/29} evam api kukkuṭaḥ iti atra api 68 1 SS5 | halaḥ yamām yami lopaḥ iti evam ekasya lopena bhavitavyam .~(; 69 1 SS5 | 2 R I.108 - 110 {15/43} evam api bhedaḥ .~(;SS 5.6) P 70 1 SS5 | 2 R I.108 - 110 {41/43} evam iha api lopaḥ na syāt:: 71 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {10/81} evam tarhi sāmarthyāt pūrveṇa 72 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {22/81} evam tarhi sāmarthyāt pūrveṇa 73 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {33/81} evam tarhi sāmarthyāt pūrveṇa 74 1 SS6 | halaḥ yamām yami lopaḥ iti evam ekasya atra lopaḥ bhavati. 75 1 SS6 | 115 {48/81} padāntasya iti evam saḥ .~(;SS 6) P I.34.4 - 76 1 SS6 | 111 - 115 {60/81} bhūt evam .~(;SS 6) P I.34.4 - 35. 77 1 SS6 | 61/81} upadhāyāḥ ca iti evam bhaviṣyati .~(;SS 6) P I. 78 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {64/81} evam tarhi aṇgrahaṇasāmarthyāt 79 1 SS6 | 111 - 115 {79/81} saḥ ayam evam laghīyasā nyāsena siddhe 80 1 SS7 | R I.115 - 116 {4/17} na evam śakyam. jhakārabhakāraparayoḥ 81 1 SS7 | R I.115 - 116 {8/17} na evam śakyam .~(;SS 7 - 8.1) P 82 1 SS7 | R I.115 - 116 {12/17} na evam śakyam .~(;SS 7 - 8.1) P 83 1 SS7 | 4 R I.115 - 116 {15/17} evam api pañca āgamāḥ trayaḥ 84 1 1 | 7 R I.121 - 123 {13/13} evam iha api bhatvāt kutvam na 85 1 1 | tadbhāvitagrahaṇam : vṛddhiḥ iti evam ye ākāraikāraukārāḥ bhāvyante 86 1 1 | R I.123 -124 {11/23} na evam vijñāyate uttarapadasya 87 1 1 | 13/23} uttarapadasya iti evam prakṛtya vṛddhiḥ tadvati 88 1 1 | vṛddhiḥ tadvati uttarapade iti evam etat vijñāyate .~(1.1.1. 89 1 1 | 14/23} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.1.1.2) P I. 90 1 1 | R I.123 -124 {17/23} na evam vijñāyate vṛddheḥ nimittam 91 1 1 | 133 {57/139} sidhyati evam .~(1.1.1.3) P I.37.25 - 92 1 1 | 24 R I.136 - 140 {13/68} evam hi dṛśyate loke .~(1.1.1. 93 1 1 | 24 R I.136 - 140 {25/68} evam hi dṛśyate loke .~(1.1.1. 94 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {47/80} evam api anunāsikaḥ prāpnoti .~( 95 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {49/80} evam tarhi gameḥ api ayam ḍaḥ 96 1 1 | antyam ikam upasaṅkrāntā evam aṅgasya iti api sthānaṣaṣṭhī .~( 97 1 1 | 13 R I.146 - 155 {26/123} evam tarhi na ayam doṣasamuccayaḥ .~( 98 1 1 | 13 R I.146 - 155 {34/123} evam sarvatra .~(1.1.3.2) P I. 99 1 1 | ajuhavuḥ , abibhayuḥ , evam anenijuḥ , paryaviviṣuḥ , 100 1 1 | nayati tarati bhavati , evam īhitā , īhitum iti atra 101 1 1 | bhavati : he agne he vāyo , evam he agnicit , he somasut 102 1 1 | bhavati agnayaḥ , vāyavaḥ iti evam agnicitaḥ , somasutaḥ iti 103 1 1 | kartari kartārau kartāraḥ iti evam sukṛti sukṛtau sukṛtaḥ iti 104 1 1 | iha bhavati agnaye vāyave evam agnicite somasute iti atra 105 1 1 | bābhravyaḥ , māṇḍavyaḥ iti evam suśrut , sauśrutaḥ iti atra 106 1 1 | 155 {61/123} atha api evam niyamaḥ syāt .~(1.1.3.2) 107 1 1 | 13 R I.146 - 155 {63/123} evam api sārvadhātukārdhadhātukayoḥ 108 1 1 | pugantalaghūpadhasya iti , evam api ayam jusi guṇaḥ aniyataḥ .~( 109 1 1 | 13 R I.146 - 155 {67/123} evam tarhi na ayam taccheṣaḥ 110 1 1 | 13 R I.146 - 155 {80/123} evam api ayuktaḥ vipratiṣedhaḥ .~( 111 1 1 | 13 R I.146 - 155 {92/123} evam api ayuktaḥ vipratiṣedhaḥ .~( 112 1 1 | iti asya avakāśaḥ syāt , evam api yathā iha vipratiṣedhāt 113 1 1 | medyati medyataḥ medyanti , evam iha api syāt : anenijuḥ , 114 1 1 | R I.146 - 155 {100/123} evam tarhi vṛddhiḥ bhavati guṇaḥ 115 1 1 | pugantalaghūpadhasya iti na evam vijñāyate : pugantasya aṅgasya 116 1 1 | 113/123} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.1.3.2) P I. 117 1 1 | 155 {123/123} saḥ ayam evam siddhe sati yat pūrvagrahaṇam 118 1 1 | guṇavṛddhyoḥ pratiṣedhaḥ na ca evam sati mṛjeḥ iglakṣaṇā vṛddhiḥ 119 1 1 | 21 R I.155 - 161 {38/118} evam tarhi iha anye vaiyākaraṇāḥ 120 1 1 | 155 - 161 {85/118} bhūt evam .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 121 1 1 | 86/118} halantasya iti evam bhaviṣyati .~(1.1.3.3) P 122 1 1 | 155 - 161 {89/118} bhūt evam .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 123 1 1 | 161 {90/118} rlāntasya iti evam bhaviṣyati .~(1.1.3.3) P 124 1 1 | 155 - 161 {93/118} bhūt evam .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 125 1 1 | 161 {94/118} rlāntasya iti evam bhaviṣyati .~(1.1.3.3) P 126 1 1 | 155 - 161 {99/118} yadi evam bhavān mavīt : atra api 127 1 1 | R I.155 - 161 {105/118} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 128 1 1 | tarhi idam tatra apekṣiṣyate evam iha api tad apekṣiṣyāmahe 129 1 1 | I.164 - 166 {14/22} yadi evam na arthaḥ dhātugrahaṇena .~( 130 1 1 | 41/47} dhātulope iti na evam vijñāyate: dhātoḥ lopaḥ 131 1 1 | cit anavakāśaḥ luk syāt evam api na doṣaḥ .~(1.1.4.3) 132 1 1 | pugantalaghūpadhasya iti na evam vijñāyate : pugantasya aṅgasya 133 1 1 | 16/34} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.1.5.1) P I. 134 1 1 | 13 R I.171 - 174 {26/34} evam kriyate ca idam tannimittagrahaṇam 135 1 1 | R I.175 - 177 {9/42} na evam vijñāyate dhātoḥ vihitasya 136 1 1 | lumatā aṅgasya iti ucyate evam api na doṣaḥ .~(1.1.5.2) 137 1 1 | āṅgādhikāraḥ pratinirdiśyate evam api na doṣaḥ .~(1.1.5.2) 138 1 1 | etam pratiṣedham bādhate evam imam api bādhate .~(1.1. 139 1 1 | R I.183 - 186 {20/45} na evam vijñāyate saṃyogaḥ ādiḥ 140 1 1 | 26 R I.183 - 186 {23/45} evam tāvat sarvam āṅgam parihṛtam .~( 141 1 1 | R I.183 - 186 {25/45} na evam vijñāyate saṃyogaḥ antaḥ 142 1 1 | R I.183 - 186 {29/45} na evam vijñāyate saṃyogau ādī saṃyodādī 143 1 1 | R I.183 - 186 {33/45} na evam vijñāyate saṃyogaḥ ādiḥ 144 1 1 | bahūnām saṃyogasñjñā tadā evam vigrahaḥ kariṣyate : avidyamānam 145 1 1 | yadā dvayoḥ dvayoḥ tadā evam vigrahaḥ kariṣyate : avidyamānāḥ 146 1 1 | 2 R I.186 - 190 {28/43} evam api bahūnām eva prāpnoti .~( 147 1 1 | 2 R I.186 - 190 {39/43} evam tāvat sarvam āṅgam parihṛtam .~( 148 1 1 | 24 R I.190 - 192 {24/42} evam hi kam cit kaḥ cit pṛcchati .~( 149 1 1 | I.192 - 193 {4/11} yadi evam mukhanāsikavacanaḥ iti prāpnoti .~( 150 1 1 | 16 R I.193 - 194 {15/20} evam iha api ke cit mukhavacanāḥ 151 1 1 | 14 R I.197 - 202 {9/69} evam api kim āsyopādāne prayojanam .~( 152 1 1 | 14 R I.197 - 202 {23/69} evam api avarṇasya savarṇasañjñā 153 1 1 | 14 R I.197 - 202 {27/69} evam api vyapadeśaḥ na prakalpate : 154 1 1 | 14 R I.197 - 202 {40/69} evam api prayatnaḥ aviśeṣitaḥ 155 1 1 | prārambhaḥ yatnasya prayatnaḥ evam api avarṇasya eṅoḥ ca savarṇasañjñā 156 1 1 | 14 R I.197 - 202 {65/69} evam tarhi prayatanam eva prayatnaḥ 157 1 1 | 26 R I.202 - 203 {15/16} evam iha api tulyāsyaprayatnam 158 1 1 | I.203 - 207 {36/37} yadi evam na arthaḥ raṣābhyām ṇatve 159 1 1 | ikāraḥ śakāram na gṛhṇāti evam īkāram api na gṛhṇīyāt .~( 160 1 1 | 6 R I.207 - 211 {75/80} evam api bhedaḥ .~(1.1.10) P 161 1 1 | 213 - 217 {30/57} bhūt evam .~(1.1.11.1) P I.66.2 - 162 1 1 | 57} plutaḥ prakṛtyā iti evam bhaviṣyati .~(1.1.11.1) 163 1 1 | R I.213 - 217 {32/57} na evam śakyam .~(1.1.11.1) P I. 164 1 1 | 2 R I.213 - 217 {37/57} evam api ekāraḥ eva ekaḥ savarṇān 165 1 1 | R I.213 - 217 {42/57} na evam śakyam .~(1.1.11.1) P I. 166 1 1 | 2 R I.213 - 217 {46/57} evam tarhi kim naḥ etena yatnena 167 1 1 | plutabhāvī prakṛtyā iti evam etat vijñāyate .~(1.1.11. 168 1 1 | 2 R I.213 - 217 {52/57} evam api yat siddhe pragṛhyakāryam 169 1 1 | 2 R I.213 - 217 {54/57} evam tarhi kim naḥ etena kāryakālam 170 1 1 | 217 - 220 {19/47} atha evam vakṣyāmi : īdādyantam yat 171 1 1 | 7 R I.217 - 220 {30/47} evam api aśukle vastre śukle 172 1 1 | katham cit nityaḥ luk syāt evam api doṣaḥ .~(1.1.11.2) P 173 1 1 | 3 R I.220 - 226 {22/89} evam tarhi parā eva pragṛhyasañjñā .~( 174 1 1 | 3 R I.220 - 226 {27/89} evam api ayuktaḥ vipratiṣedhaḥ .~( 175 1 1 | 3 R I.220 - 226 {40/89} evam api ayuktaḥ vipratiṣedhaḥ .~( 176 1 1 | R I.220 - 226 {47/89} na evam śakyam .~(1.1.12) P I.68. 177 1 1 | āśrayāt siddham bhavati evam iha api bhaviṣyati .~(1. 178 1 1 | 3 R I.220 - 226 {69/89} evam api amuke atra atra api 179 1 1 | 3 R I.220 - 226 {72/89} evam tarhi edantam iti nivṛttam .~( 180 1 1 | R I.220 - 226 {75/89} te evam vijñāsyāmaḥ mārthāt īdādyarthānām 181 1 1 | 10 R I.226 - 227 {5/10} evam api hariśe babhruśe iti 182 1 1 | 10 R I.226 - 227 {6/10} evam tarhi lakṣaṇapratipadoktayoḥ 183 1 1 | pratipadoktasya eva iti evam na bhaviṣyati .~(1.1.13) 184 1 1 | ac eva yaḥ nipātaḥ iti evam vijñāsyate .~(1.1.14) P 185 1 1 | 7 R I.227 - 230 {22/32} evam api kutaḥ etat dvayoḥ paribhāṣayoḥ 186 1 1 | 7 R I.227 - 230 {24/32} evam tarhi siddhe sati yat ajgrahaṇe 187 1 1 | iha kasmāt na bhavati: ā* evam nu manyase , ā* evam kila 188 1 1 | ā* evam nu manyase , ā* evam kila tat iti .~(1.1.14) 189 1 1 | 13 R I.230 - 231 {6/7} evam tarhi ekanipātāḥ ime .~( 190 1 1 | pratipadoktasya eva iti evam na bhaviṣyati .~(1.1.15. 191 1 1 | 21 R I.231 - 233 {6/13} evam api agauḥ gauḥ sampadyate 192 1 1 | 21 R I.231 - 233 {7/13} evam tarhi gauṇamukhyayoḥ mukhye 193 1 1 | 11/13} arthāśraye etat evam bhavati .~(1.1.15.2) P I. 194 1 1 | 6 R I.233 - 234 {11/13} evam tarhi ekanipātāḥ ime .~( 195 1 1 | 18 R I.235 - 238 {13/38} evam tarhi āha ayam īdūtau saptamī 196 1 1 | 18 R I.235 - 238 {28/38} evam tarhi jñāpayati ācāryaḥ 197 1 1 | 22 R I.239 - 241 {25/48} evam tarhi na evam vijñāyate 198 1 1 | 241 {25/48} evam tarhi na evam vijñāyate dādhāḥ prakṛtayaḥ 199 1 1 | R I.239 - 241 {35/48} na evam śakyam .~(1.1.20.1) P. I. 200 1 1 | 241 {38/48} tasmāt na evam śakyam .~(1.1.20.1) P. I. 201 1 1 | 239 - 241 {39/48} na cet evam prakṛtigrahaṇam kartavyam .~( 202 1 1 | ṅitaḥ grahaṇam vijñāyate evam kriyamāṇe api prakṛtigrahaṇe 203 1 1 | I.242 - 244 {14/32} yadi evam iha api tarhi na prāpnoti 204 1 1 | animittam tadvighātasya iti evam na bhaviṣyati .~(1.1.20. 205 1 1 | samānādhikaraṇeṣu ghādiṣu iti evam tat .~(1.1.22) P I.79.12 - 206 1 1 | strīliṅgeṣu eva ghādiṣu iti evam tat .~(1.1.22) P I.79.12 - 207 1 1 | 25/26} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.1.22) P I. 208 1 1 | 9 R I.256 - 263 {10/91} evam api kartavyam .~(1.1.23. 209 1 1 | 9 R I.256 - 263 {21/91} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 210 1 1 | 9 R I.256 - 263 {26/91} evam na ca idam akṛtam bhavati 211 1 1 | kṛtrime sampratyayaḥ bhavati evam iha api prāpnoti .~(1.1. 212 1 1 | 9 R I.256 - 263 {61/91} evam iha api asaṅkhyām saṅkhyā 213 1 1 | 91} bhavet dravyeṣu etat evam syāt .~(1.1.23.1) P I.80. 214 1 1 | 7 R I.265 - 269 {35/44} evam tarhi saptame yogavibhāgaḥ 215 1 1 | I.265 - 269 {43/44} yadi evam priyāṣṭau priyāṣṭāḥ iti 216 1 1 | 17 R I.270 - 272 {20/46} evam iha api lupte anubandhe 217 1 1 | 17 R I.270 - 272 {32/46} evam tarhi .~(1.1.26) P I.84. 218 1 1 | 17 R I.270 - 272 {38/46} evam api prākīrṣṭa iti atra prāpnoti .~( 219 1 1 | kārakakālaviśeṣān avagacchati evam etat api avagantum arhati : 220 1 1 | I.273 - 274 {5/15} yadi evam sarvaśabdasya sarvanāmasañjñā 221 1 1 | 277 {13/47} kim anye api evam vidhayaḥ bhavanti .~(1.1. 222 1 1 | 285 {29/84} sarvādīni iti evam yāni anukrāntāni asañjñāyām 223 1 1 | I.278 - 285 {32/84} tam evam abhisambhantsyāmaḥ : anupasarjana* 224 1 1 | I.278 - 285 {35/84} yadi evam atiyuṣmat atyasmat iti na 225 1 1 | I.278 - 285 {39/84} yadi evam paramapañca paramasapta 226 1 1 | I.278 - 285 {44/84} yadi evam atitat , atitadau , atitadaḥ 227 1 1 | I.278 - 285 {55/84} yadi evam atisaḥ : atvam na prāpnoti .~( 228 1 1 | I.278 - 285 {61/84} yadi evam sañjñāśrayam yat kāryam 229 1 1 | I.278 - 285 {65/84} yadi evam sakalam , kṛtsnam , jagat 230 1 1 | 3 R I.278 - 285 {68/84} evam tarhi ubhayam anena kriyate .~( 231 1 1 | sati na ayam dvivacanaparaḥ evam āpi api sati na ayam dvivacanaparaḥ 232 1 1 | etam pratiṣedham bādhate evam dvandve ca iti etam api 233 1 1 | anantarān vidhīn bādhante iti evam iyam vibhāṣā na bahuvrīhau 234 1 1 | I.289 - 291 {23/36} yadi evam na arthaḥ bahuvrīhigrahaṇena .~( 235 1 1 | 93.6 R I.295 - 297 {9/18} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 236 1 1 | R I.299 - 300 {4/11} na evam śakyam .~<V>(1.1.37) P I. 237 1 1 | 8 R I.299 - 300 {7/11} evam tarhi avyayasañjñā eva astu .~< 238 1 1 | 11 R I.302 - 303 {9/23} evam api itaretarāśrayam eva 239 1 1 | 303 - 304 {9/14} tat etat evam sandṛśyatām : artharūpam 240 1 1 | 10/14} tat ca api etat evam anugamyamānam dṛśyatām : 241 1 1 | asarvavibhaktiḥ iti ucyate evam api na doṣaḥ .~(1.1.38.4) 242 1 1 | 304 - 307 {7/16} na ca api evam vigrahaḥ kariṣyate : na 243 1 1 | 5 R I.304 - 307 {11/16} evam gate kṛti api tulyam etat 244 1 1 | 308 - 310 {10/22} bhūt evam .~(1.1.39.1) P I.96.19 - 245 1 1 | 308 - 310 {11/22} āmaḥ iti evam bhaviṣyati .~(1.1.39.1) 246 1 1 | 2 R I.308 - 310 {18/22} evam hi āha : kṛñ ca anuprayujyate 247 1 1 | 318 {103/123} bhūt evam .~(1.1.39.2) P I.97.3 - 248 1 1 | 318 {104/123} ṅyantāt iti evam bhaviṣyati .~(1.1.39.2) 249 1 1 | 10 R I.322 - 323 {21/23} evam iha api navāśabdāt itikaraṇaḥ 250 1 1 | 7 R I.325 - 328 {34/44} evam api <V>vipratiṣedhayoḥ yugapadvacanānupapattiḥ</ 251 1 1 | 333 - 339 {11/100} bhūt evam .~(1.1.44.6) P I.105.21 - 252 1 1 | 339 {12/100} mātracaḥ iti evam bhaviṣyati .~(1.1.44.6) 253 1 1 | 7 R I.333 - 339 {21/100} evam api tailamātrā ghrtamātrā 254 1 1 | 339 {31/100} yadi api nānā evam api sandehaḥ .~(1.1.44.6) 255 1 1 | 7 R I.333 - 339 {61/100} evam api sandehaḥ : nyāyye 256 1 1 | kākaḥ , śyenāt jātaḥ śyenaḥ evam samprasāraṇāt jātam samprasāraṇam .~( 257 1 1 | 17 R I.342 - 346 {24/49} evam iha api samprasāraṇanirvṛttāt 258 1 1 | 17 R I.342 - 346 {38/49} evam tarhi bhāvinī iyam sañjñā 259 1 1 | 17 R I.342 - 346 {44/49} evam iha api saḥ yaṇaḥ sthāne 260 1 1 | 115.4 R I.352 {16/16} evam iha api sati api sambhave 261 1 1 | 353 - 357 {24/76} bhūt evam .~(1.1.47.3) P I.115.13 - 262 1 1 | ca apadāntasya jhali iti evam bhaviṣyati .~(1.1.47.3) 263 1 1 | 2 R I.353 - 357 {31/76} evam tarhi parādiḥ kariṣyate .~( 264 1 1 | 353 - 357 {44/76} bhūt evam .~(1.1.47.3) P I.115.13 - 265 1 1 | dīrghaḥ yañi supi ca iti evam bhaviṣyati .~(1.1.47.3) 266 1 1 | 353 - 357 {53/76} bhūt evam .~(1.1.47.3) P I.115.13 - 267 1 1 | ca apadāntasya jhali iti evam bhaviṣyati .~(1.1.47.3) 268 1 1 | nirdiśyamānasya ādeśāḥ bhavanti iti evam na bhaviṣyati .~(1.1.47. 269 1 1 | 2 R I.353 - 357 {64/76} evam tarhi pūrvāntaḥ kariṣyate .~( 270 1 1 | 28 R I.360 - 364 {27/69} evam iha api sandehe niyamaḥ 271 1 1 | I.360 - 364 {38/69} yadi evam śāsaḥ it aṅhaloḥ śā hau 272 1 1 | 28 R I.360 - 364 {49/69} evam tarhi ādeśe tat liṅgam kariṣyate 273 1 1 | 29 R I.366 - 370 {40/50} evam api rāyam icchati raiyati 274 1 1 | 370 - 372 {9/30} yadi ca evam kva cit vairūpyam tatra 275 1 1 | muhūrtam api na avatiṣṭhante evam ime varṇāḥ muhūrtam api 276 1 1 | 16 R I.372 - 373 {21/25} evam tāvat cetanāvatsu .~(1.1. 277 1 1 | savarṇānām grahaṇam na iti evam na bhaviṣyati .~(1.1.50. 278 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {70/86} evam iha api : tava api antaratamā 279 1 1 | I.378 - 381 {37/41} yadi evam ādeśaḥ aviśeṣitaḥ bhavati .~( 280 1 1 | prakṛtam anuvartate. tatra evam abhisambandhaḥ kariṣyate : 281 1 1 | sthāne aṇ raparaḥ bhavati evam yaḥ uḥ sthāne aṇ ca anaṇ 282 1 1 | R I.382 - 385 {14/37} na evam śakyam .~(1.1.51.3) P I. 283 1 1 | 385 {20/37} tasmāt na evam śakyam .~(1.1.51.3) P I. 284 1 1 | 382 - 385 {21/37} na cet evam upasaṅkhyānam kartavyam .~( 285 1 1 | R I.382 - 385 {31/37} na evam śakyam .~(1.1.51.3) P I. 286 1 1 | 24 R I.382 - 385 {36/37} evam tarhi bhrātuṣputragrahaṇam 287 1 1 | I.385 - 391 {11/100} na evam śakyam .~(1.1.51.4) P I. 288 1 1 | 2 R I.385 - 391 {13/100} evam tarhi rephavakārābhyām padam 289 1 1 | 2 R I.385 - 391 {14/100} evam api priyam grāmaṇi kulam 290 1 1 | 2 R I.385 - 391 {22/100} evam api svaḥ jegilyate iti atra 291 1 1 | 2 R I.385 - 391 {23/100} evam tarhi yaṅā ānantaryam viśeṣayiṣyāmaḥ .~( 292 1 1 | 2 R I.385 - 391 {46/100} evam tarhi pūrvāntaḥ kariṣyate .~( 293 1 1 | avadhāraṇam kartavyam caturṣu iti evam artham .~(1.1.51.4) P I. 294 1 1 | nirdiśyamānasya ādeśāḥ bhavanti iti evam na bhaviṣyati .~(1.1.51. 295 1 1 | 11 R I.391 - 392 {9/14} evam api antyaḥ aviśeṣitaḥ bhavati .~( 296 1 1 | 7 R I.394 - 395 {11/12} evam tarhi etat eva jñāpayati 297 1 1 | 7 R I.396 - 397 {24/27} evam tarhi siddhe sati yat śit 298 1 1 | tat guruputre atidiśyate , evam iha api sthānikāryam ādeśe 299 1 1 | 9 R I.401 - 402 {24/32} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 300 1 1 | 8 R I.403 - 406 {12/36} evam iha api sāmānyam yat pratyayakāryam 301 1 1 | I.403 - 406 {13/36} yadi evam agrahīt iti iṭaḥ īṭi iti 302 1 1 | R I.408 - 411 {39/45} na evam sati kaḥ cit api analvidhiḥ 303 1 1 | 26 R I.411 - 412 {35/40} evam iha api astiḥ asmai aviśeṣeṇa 304 1 1 | 414 - 421 {6/137} bhūt evam .~(1.1.56.8) P I.138.11 - 305 1 1 | 421 {7/137} mātracaḥ iti evam bhaviṣyati .~(1.1.56.8) 306 1 1 | 22 R I.414 - 421 {16/137} evam api tailamātrā ghrtamātrā 307 1 1 | 414 - 421 {49/137} yadi evam thavacanam anarthakam syāt .~( 308 1 1 | 22 R I.414 - 421 {65/137} evam api upadeśivadbhāvaḥ vaktavyaḥ .~( 309 1 1 | nipātanasvaraḥ prakṛtisvaram bādhate evam pratyayasvaram api bādheta : 310 1 1 | 114/137} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.1.56.8) P 311 1 1 | R I.414 - 421 {122/137} evam api he citrago agram atra 312 1 1 | iti sthānivat bhavati iti evam āṭ bhaviṣyati iṭ ca na bhaviṣyati .~( 313 1 1 | 5 R I.431 - 435 {43/64} evam tarhi yaḥ atra udāttayaṇ 314 1 1 | I.435 - 436 {10/22} yadi evam ādeśaḥ aviśeṣitaḥ bhavati .~( 315 1 1 | 18 R I.436 - 438 {39/41} evam iha api sthānivat bhavati 316 1 1 | sthānini yaṇādeśaḥ bhavati evam ādeśe api .~(1.1.57.4) P 317 1 1 | sthānini yalopaḥ na bhavati evam ādeśe api na bhavati .~( 318 1 1 | 447 - 453 {7/54} nanu ca evam vijñāsyate : yaḥ samprati 319 1 1 | vidhiśabdasya upādāne etat evam syāt .~(1.1.58.1) P I.151. 320 1 1 | R I.447 - 453 {26/54} na evam vijñāyate : padasya antaḥ 321 1 1 | upaplavante rutvam jaśtvam ca evam idam api padakāryam upaploṣyate .~( 322 1 1 | R I.447 - 453 {34/54} na evam vijñāyate : vare yalopavidhim 323 1 1 | 6 R I.455 - 459 {18/71} evam api na sidhyati .~(1.1.58. 324 1 1 | R I.455 - 459 {23/71} na evam vijñāyate : kvau luptam 325 1 1 | 6 R I.455 - 459 {41/71} evam tarhi ṭhakchasoḥ ca iti 326 1 1 | tarhi ṭhakchasoḥ ca iti evam bhaviṣyati .~(1.1.58.3) 327 1 1 | 27 R I.462 - 466 {14/56} evam tarhi pratyaye iti vakṣyāmi .~( 328 1 1 | 27 R I.462 - 466 {18/56} evam tarhi dvirvacananimitte 329 1 1 | 27 R I.462 - 466 {29/56} evam api na jñāyate kiyantam 330 1 1 | 27 R I.462 - 466 {31/56} evam tarhi pratiṣedhaḥ prakṛtaḥ .~( 331 1 1 | 27 R I.462 - 466 {36/56} evam api na jñāyate kiyantam 332 1 1 | 27 R I.462 - 466 {38/56} evam tarhi ubhayam anena kriyate : 333 1 1 | R I.476 - 478 {3/23} na evam vijñāyate : lope pratyayalakṣaṇam 334 1 1 | I.479 - 482 {25/48} yadi evam .~(1.1.62.2) P I.161.15 - 335 1 1 | lopasañjñā lumatsañjñāḥ avagāhate evam lumatsañjñāḥ api lopasañjñām 336 1 1 | lopasañjñām na avagāhante evam lopasañjñā api lumatsañjñāḥ 337 1 1 | I.482 - 486 {28/65} yadi evam āṅaḥ yamahanaḥ ātmanepadam 338 1 1 | 490 {34/56} ṅīpi api : na evam vijñāyate : aṇantāt akārāntāt .~( 339 1 1 | 490 {37/56} ṣphe api : na evam vijñāyate : yañantāt akārantāt 340 1 1 | 40/56} goḥ ātve api : na evam vijñāyate : ami aci iti .~( 341 1 1 | 13 R I.486 - 490 {49/56} evam tarhi aci na iti api anuvartiṣyate .~( 342 1 1 | R I.493 - 498 {9/75} na evam śakyam .~(1.1.63.2) P I. 343 1 1 | I.493 - 498 {52/75} yadi evam paramavācau paramavācaḥ 344 1 1 | 28 R I.493 - 498 {53/75} evam tarhi yogavibhāgaḥ kariṣyate .~( 345 1 1 | vākyapadayoḥ antyasya iti evam tat .~(1.1.63.2) P I.166. 346 1 1 | 493 - 498 {61/75} bhūt evam : padasya ādiḥ padādiḥ , 347 1 1 | padādiḥ , padādeḥ na iti evam bhaviṣyati .~(1.1.63.2) 348 1 1 | R I.493 - 498 {64/75} na evam śakyam .~(1.1.63.2) P I. 349 1 1 | 28 R I.493 - 498 {69/75} evam tarhi uttarapadatve ca padādividhau 350 1 1 | 14 R I.500 - 502 {29/30} evam api sarvasvaraḥ na sidhyati .~( 351 1 1 | 25 R I.502 - 503 {2/21} evam bhavitum arhati .~(1.1.65. 352 1 1 | 25 R I.502 - 503 {9/21} evam api antyaḥ aviśeṣitaḥ bhavati .~( 353 1 1 | cit prati putraḥ bhavati evam iha api saḥ eva kam cit 354 1 1 | 174.5 R I.511 - 515 {8/50} evam iha api : ikaḥ yaṇ aci .~( 355 1 1 | R I.515 - 518 {23/62} na evam śakyam .~(1.1.66 - 67.3) 356 1 1 | pūrvasya ṣaṣṭhī prakalpyate evam pañcamīnirdiṣṭe parasya .~( 357 1 1 | 46/62} nanu ca uktam : na evam śakyam .~(1.1.66 - 67.3) 358 1 1 | 23 R I.519 - 520 {3/7} evam tarhi siddhe sati yat rūpagrahaṇam 359 1 1 | savarṇānām grahaṇam na iti evam bhaviṣyati .~(1.1.69.1) 360 1 1 | 7 R I.525 - 527 {30/30} evam tarhi siddhe sati yat apratyayaḥ 361 1 1 | 12 R I.528 - 531 {20/46} evam tarhi varṇapāṭhe eva upadeśaḥ 362 1 1 | 12 R I.528 - 531 {39/46} evam tarhi anaṇtvāt anuvṛttau 363 1 1 | 12 R I.531 - 535 {1/38} evam tarhi <V>savarṇe aṇgrahaṇam 364 1 1 | 12 R I.531 - 535 {25/38} evam ca kṛtvā ca halgrahaṇeṣu 365 1 1 | 20 R I.535 - 536 {12/14} evam tatkālakālaḥ tatkālaḥ , 366 1 1 | I.537 - 540 {20/43} yadi evam <V>drutāyām taparakaraṇe 367 1 1 | 24 R I.537 - 540 {37/43} evam tarhi sphoṭaḥ śabdaḥ dhvaniḥ 368 1 1 | 13 R I.541 - 542 {14/15} evam iha api ādiḥ antyaḥ iti 369 1 1 | R I.542 - 544 {4/20} na evam śakyam .~(1.1.72.1) P I. 370 1 1 | prakṛtitaḥ tadantavidhiḥ bhavati evam ādeśataḥ api bhaviṣyati .~( 371 1 1 | 542 - 544 {9/20} yadi ca evam kva cit vairūpyam tatra 372 1 1 | 2 R I.542 - 544 {19/20} evam iha api acā dhātoḥ yatam 373 1 1 | 25 R I.546 - 550 {34/53} evam iha api tadantaḥ antaḥ yasya 374 1 1 | 25 R I.546 - 550 {49/53} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 375 1 1 | 550 - 554 {28/59} saḥ ayam evam siddhe sati yat antagrahaṇam 376 1 1 | 23 R I.555 - 561 {14/64} evam paramanaptā paramanaptārau 377 1 1 | 23 R I.555 - 561 {18/64} evam tarhi aṅgādhikāre prayojanam 378 1 1 | yathā patkāṣiṇau patkāṣiṇaḥ evam paramapatkāṣiṇau paramapatkāṣiṇaḥ .~( 379 1 1 | 23 R I.555 - 561 {20/64} evam tarhi aṅgādhikāre eva prayojanam .~( 380 1 1 | 562 - 565 {15/30} nanu ca evam vijñāyate : ac eva ādiḥ 381 1 1 | R I.562 - 565 {16/30} na evam śakyam .~(1.1.73.1) P I. 382 1 1 | 22 R I.562 - 565 {26/30} evam api vyañjanaiḥ vyavahitatvāt 383 1 1 | 18 R I.566 - 567 {5/15} evam tarhi anuvartate .~(1.1. 384 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {13/54} evam tarhi ṣaṣṭhīnirdiṣṭasya 385 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {32/54} evam iha api aṅitam ṅit iti āha .~( 386 1 2 | pāṭaliputre iva pāṭaliputravat evam ṅiti iva ṅidvat .~(1.2.1. 387 1 2 | bhavati suptaḥ , suptavān iti evam svapitaḥ , svapithaḥ : atra 388 1 2 | bhavati śūnaḥ , śūnavān iti evam aśiśviyat : atra api prāpnoti .~( 389 1 2 | bhavati śūnaḥ , uktaḥ iti evam aśvat , avocat : atra api 390 1 2 | yathā iha bhavati suptaḥ iti evam svapnak : atra api prāpnoti .~( 391 1 2 | yathā iha bhavati iṣṭaḥ iti evam yajvā : atra api prāpnoti .~( 392 1 2 | yathā iha bhavati uṣitaḥ iti evam āvasathaḥ : atra api prāpnoti .~( 393 1 2 | yathā iha bhavati iṣṭam evam yajñaḥ : atra api prāpnoti .~( 394 1 2 | iti aṅiti iti paryudāsaḥ evam jāgaritaḥ, jāgaritavān iti 395 1 2 | jāgaritaḥ , jāgaritavān evam jāgṛtaḥ jāgṛthaḥ iti atra 396 1 2 | śryukaḥ kiti iti iṭpratiṣedhaḥ evam nuvitā dhuvitā : atra api 397 1 2 | ktvā seṭ iti pratiṣedhaḥ evam kuṭitvā puṭitvā : atra api 398 1 2 | śryukaḥ kiti iti iṭpratiṣedhaḥ evam nuvitvā dhuvitvā : atra 399 1 2 | 195.4 - 12 R II.15 {13/16} evam api asti atra kaḥ cit vibhāṣiteṭ .~( 400 1 2 | 21 {10/56} anarthakam evam sati dīrghatvam syāt .~( 401 1 2 | dīrghavacanasāmarthyāt guṇaḥ na bhavati evam ṛṛdittvam api na prāpnoti : 402 1 2 | yathā eva guṇam bādhate evam ṇilopam api bādheta .~(1. 403 1 2 | paratvāt ṇilopaḥ bādhate evam guṇaḥ api bādheta .~(1.2. 404 1 2 | R II.22 - 23 {5/22} yadi evam yiyakṣati atra api prāpnoti .~( 405 1 2 | 22 R II.22 - 23 {6/22} evam tarhi igupadhāt halantāt 406 1 2 | 22 R II.22 - 23 {7/22} evam api dambheḥ na prāpnoti .~( 407 1 2 | 22 R II.22 - 23 {18/22} evam api dambheḥ na sidhyati .~( 408 1 2 | 22 R II.22 - 23 {21/22} evam tarhi <V>dambheḥ halgrahaṇasya 409 1 2 | 16 R II.24 - 25 {25/36} evam api anaiṣīt , acaiṣīt : 410 1 2 | 16 R II.24 - 25 {28/36} evam api akoṣīt , amoṣīt : atra 411 1 2 | 16 R II.24 - 25 {31/36} evam api abhaitsīt , acchaitsīt : 412 1 2 | 27 - 31 {12/68} bhūt evam .~(1.2.18) P I.199.6 - 200. 413 1 2 | 27 - 31 {13/68} iṭi iti evam bhaviṣyati .~(1.2.18) P 414 1 2 | 27 - 31 {45/68} bhūt evam .~(1.2.18) P I.199.6 - 200. 415 1 2 | 27 - 31 {46/68} iṭi iti evam bhaviṣyati .~(1.2.18) P 416 1 2 | 24 R II.27 - 31 {52/68} evam tarhi chāndasḥ kvasuḥ liṭ 417 1 2 | uṣṭramukhaḥ , kharamukhaḥ evam ūkālakālaḥ ūkālaḥ iti .~( 418 1 2 | 24 R II.34 - 40 {29/91} evam eṣā vyavasthā na prakalpate .~( 419 1 2 | 24 R II.34 - 40 {30/91} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 420 1 2 | 24 R II.34 - 40 {47/91} evam eṣā vyavasthā prakḷptā .~( 421 1 2 | II.34 - 40 {58/91} yadi evam drutāyām taparakaraṇe madhyamavilambitayoḥ 422 1 2 | parā anavakāśā ca iti evam hi dīrghaplutayoḥ pūrvasañjñā 423 1 2 | rai : atiri nau : atinau evam suvāk brāhmaṇakulam iti 424 1 2 | bhavati : cīyate stūyate evam bhidyate atra api prāpnoti .~( 425 1 2 | bhavati : agnīnām , vāyūnām evam atra api prāpnoti : ṣaṇṇām .~( 426 1 2 | 40 - 41 {26/39} atha api evam niyamaḥ syāt : nopadhāyāḥ 427 1 2 | nopadhāyāḥ nāmi eva iti evam api bhavet iha niyamāt na 428 1 2 | nāmi eva nopadadhyāyāḥ iti evam api bhidyate suvāk brāhmaṇakulam 429 1 2 | 206.2 R II.40 - 41 {29/39} evam tarhi hrasvaḥ dīrghaḥ plutaḥ 430 1 2 | II.41 - 43 {8/15} tatra evam abhisambandhaḥ kariṣyate : 431 1 2 | hrasvaḥ dīrghaḥ plutaḥ iti evam bhāvyamanaḥ iti .~(1.2.28. 432 1 2 | 25 R II.43 - 45 {5/23} evam tarhi nivṛttam .~(1.2.29 - 433 1 2 | 17 R II.45 - 46 {4/28} evam kam cit kaḥ cit adhīyānam 434 1 2 | 17 R II.45 - 46 {8/28} evam uccanīcam anavasthitapadarthakam .~( 435 1 2 | 17 R II.45 - 46 {10/28} evam tarhi lakṣaṇam kariṣyate : 436 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {12/37} evam tarhi guṇayoḥ .~(1.2.31) 437 1 2 | kālakāḥ eṣām te kālakāḥ iti evam samāhāravān samāhāraḥ .~( 438 1 2 | II.46 - 48 {27/37} yadi evam traisvaryam na prakalpate .~( 439 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {36/37} evam iha api udāttaguṇaḥ udāttaḥ 440 1 2 | 209.4 R II.48 - 50 {10/34} evam iha api āmiśrībhūtatvāt 441 1 2 | 48 - 50 {12/34} yadi ayam evam suhṛt kim anyāni api evañjātīyakāni 442 1 2 | II.48 - 50 {17/34} yadi evam na arthaḥ anena .~(1.2.32. 443 1 2 | 209.4 R II.48 - 50 {27/34} evam tarhi ubhayam anena kriyate 444 1 2 | 17 R II.57 - 59 {15/31} evam iha api nāntarīyakatvāt 445 1 2 | 17 R II.57 - 59 {29/31} evam api ṣaṭprabhṛtīnām eva prāpnoti .~( 446 1 2 | 24 R II.59 - 62 {20/53} evam siddhe sati yat ayam ṇam 447 1 2 | 24 R II.59 - 62 {50/53} evam tarhi siddhe sati yat algrahaṇe 448 1 2 | 21 R II.64 - 67 {23/31} evam na ca idam akṛtam bhavet 449 1 2 | 219.9 R II.71 - 77 {14/66} evam api <V>vākyapratiṣedhaḥ 450 1 2 | anyasya anupalabdhiḥ iti cet evam ucyate : padārthābhisambandhasya 451 1 2 | svādyutpattiḥ na bhavati evam luk api na bhaviṣyati .~( 452 1 2 | R II.71 - 77 {43/66} na evam śakyam .~(1.2.45.2) P I. 453 1 2 | 45/66} bahupaṭavaḥ iti evam svaraḥ prasajyeta bahupaṭavaḥ 454 1 2 | 219.9 R II.71 - 77 {48/66} evam tarhi ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 455 1 2 | 220.8 R II.77 - 79 {17/40} evam ca kila nāma kṛtvā codyate : 456 1 2 | 37/40} sāmānyaśabdāḥ ete evam syuḥ .~(1.2.45.3) P I.219. 457 1 2 | tatsamudāyaḥ ca rathaḥ samarthaḥ evam eṣām varṇānām samudāyāḥ 458 1 2 | 26/34} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.2.47.1). P 459 1 2 | 94 {14/70} striyām iti evam prakṛtya ye vihitāḥ teṣām 460 1 2 | II.89 - 94 {16/70} yadi evam pratyayagrahaṇam idam bhavati .~( 461 1 2 | 70} astrīpratyayena iti evam tat .~(1.2.48.2) P I.223. 462 1 2 | 42/70} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.2.48.2) P 463 1 2 | 55/70} avaśyam ca etat evam vijñeyam .~(1.2.48.2) P 464 1 2 | 16 - 23 R II.95 {15/18} evam tarhi idam iha vyapadeśyam 465 1 2 | 10 R II.98 - 100 {13/21} evam api ṣaṣṭhī prāpnoti .~(1. 466 1 2 | 10 R II.98 - 100 {17/21} evam tarhi <V>prāk api vṛtteḥ 467 1 2 | 10 R II.102 - 103 {7/9} evam tarhi na evam vijñāyate 468 1 2 | 103 {7/9} evam tarhi na evam vijñāyate jātiḥ yat viśeṣaṇam 469 1 2 | II.103 - 104 {7/17} yadi evam na arthaḥ anena .~(1.2.52. 470 1 2 | 21 R II.106 - 109 {49/53} evam hi kaḥ cit mahati gomaṇḍale 471 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {20/24} evam tarhi siddhe sati yat bahuvacanagrahaṇam 472 1 2 | 114 - 116 {17/24} bhūt evam .~(1.2.64.1) P I.233.2 - 473 1 2 | yañantam yat bahuṣu iti evam bhaviṣyati .~(1.2.64.1) 474 1 2 | II.114 - 116 {19/24} na evam śakyam .~(1.2.64.1) P I. 475 1 2 | 5 R II.117 - 119 {21/22} evam api etasmin sati kim cit 476 1 2 | 17 R II.119 - 133 {2/186} evam bhavitum arhati .~(1.2.64. 477 1 2 | R II.119 - 133 {108/186} evam ca kṛtvā codyate .~(1.2. 478 1 2 | api nidarśayitum buddhiḥ evam nidarśayitavyam : vṛkṣau 479 1 2 | yathā eva bahavaḥ yañaḥ evam prakṛtayaḥ api bahvyaḥ syuḥ .~( 480 1 2 | R II.133 - 136 {8/30} na evam śakyam .~(1.2.64.4). P I. 481 1 2 | 133 - 136 {11/30} bhūt evam .~(1.2.64.4). P I.238.18 - 482 1 2 | yañantam yat bahuṣu iti evam bhaviṣyati .~(1.2.64.4). 483 1 2 | 13/30} nanu ca uktam : na evam śakyam .~(1.2.64.4). P I. 484 1 2 | 11 R II.136 - 139 {18/40} evam tarhi na imau pṛthak parihārau .~( 485 1 2 | 9 R II.140 - 144 {28/61} evam iha api ekaśeṣakṛtam etat 486 1 2 | anekasyābhidhānāt apratyartham iti cet evam ucyate : yat api ekena anekasya 487 1 2 | prayogaḥ nyāyyaḥ iti cet evam ucyate : eṣaḥ api nyāyyaḥ 488 1 2 | dharmaśāstram ca tathā </V>. evam ca kṛtvā dharmaśāstram pravṛttam : 489 1 2 | 7 R II.144 - 150 {27/54} evam tarhi <V>itīndravat viṣayaḥ </ 490 1 2 | yugapat sarvatra bhavati evam ākṛtiḥ api yugapat sarvatra 491 1 2 | 28/54} avaśyam ca etat evam vijñeyam ekam anekādhikaraṇastham 492 1 2 | 31/54} avaśyam ca etat evam vijñeyam ākṛtiḥ abhidhīyate 493 1 2 | 7 R II.144 - 150 {45/54} evam tarhi anavayavena codyate 494 1 2 | 5 R II.150 - 152 {3/21} evam ca kṛtvā liṅgavacanāni siddhāni 495 1 2 | 5 R II.150 - 152 {18/21} evam ca kṛtvā vigrahaḥ upapannaḥ 496 1 2 | 16 R II.153 - 159 {13/95} evam tarhi liṅgavacanasiddhiḥ 497 1 2 | 16 R II.153 - 159 {53/95} evam saḥ vakṣyati : ekasmin ekavacanam 498 1 2 | na svābhāvikāni aham api evam vakṣyāmi : ekasmin ekavacanam 499 1 2 | 16 R II.153 - 159 {64/95} evam iha api yat asau dravyam 500 1 2 | 16 R II.153 - 159 {72/95} evam tarhi itīndravat viṣayaḥ .~(


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2296

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License