Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
tasyedamvacanat 2
tasyedamvisesah 3
tasyobhayoh 1
tat 2118
tata 9
tatah 470
tatai 1
Frequency    [«  »]
2296 evam
2186 etat
2139 syat
2118 tat
2101 iha
1955 atra
1761 hi
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

tat

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2118

     Part,  -
1 1 2 | 2/19}           kim yat tat sāsnālāṅgūlakakudakhuraviṣāṇi 2 1 2 | dravyam nāma tat .~(P 2) P I.1.6 - 13  R 3 1 2 | 19}           yat tarhi tat iṅgitam ceṣṭitam nimiṣitam 4 1 2 | 19}           yat tarhi tat śuklaḥ nīlaḥ kṛṣṇaḥ kapilaḥ 5 1 2 | 11/19}         yat tarhi tat bhinneṣu abhinnam chinneṣu 6 1 2 | I.5 - 7  {17/19}         tat yathā śabdam kuru śabdam 7 1 4 | anagnau iva śuṣkaidhaḥ na tat jvalati karhi cit .~(P 4. 8 1 4 | 15 {11/27}            tat yathā gauḥ iti asya śabdasya 9 1 4 | pītam na svargam gamayet kim tat kratugatam nayet iti .~( 10 1 4 | yaḥ tu apramattagītaḥ tat pramānam .~(P 4.4) P I.2. 11 1 4 | 25 R I.21 {3/6}           tat hi pratiṣṭhitatamam bhavati .~( 12 1 5 | 22 -23 {5/8}            tat adyatve na tathā .~(P 5) 13 1 6 | R I.23 - 24 {5/20}      tat katham kartavyam .~(P 6) 14 1 6 | R I.23 - 24 {8/20}      tat yathā bhakṣyaniyamena abhakṣyapratiṣedho 15 1 6 | 22  R I.23 - 24 {11/20}   tat yathā abhakṣyaḥ grāmyakukkuṭaḥ 16 1 6 | 22  R I.23 - 24 {18/20}   tat yathā .~(P 6) P I.5.11 - 17 1 7 | 25 {13/21}   kim punaḥ tat .~(P 7) P I.5.23 - 6.7  18 1 7 | 7  R I.24 -25 {18/21}   tat yathā karmaṇi aṇ .~(P 7) 19 1 7 | 7  R I.24 -25 {20/21}   tat yathā .~(P 7) P I.5.23 - 20 1 10 | 27 - 30 {8/33}           tat yathā siddhā dyauḥ , siddhā 21 1 10 | 27 - 30 {10/33}         tat yathā siddhaḥ odanaḥ , siddhaḥ 22 1 10 | 13/33}         iha api tat eva .~(P 10.1) P I.6.14 - 23 1 10 | 27 - 30 {15/33}         tat yathā : abbhakṣaḥ vāyubhakṣaḥ 24 1 10 | 27 - 30 {19/33}         tat yathā devadattaḥ dattaḥ , 25 1 10 | 27 - 30 {30/33}         tat yathā nityaprahasitaḥ nityaprajalpitaḥ 26 1 10 | 30 - 32 {30/47}           tat api nityam yasmin tattvam 27 1 10 | 8.1 R I.30 - 32 {41/47} tat yathā .~(P 10.2) P I.7.8 - 28 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {3/62} tat yathā ūṣa tera cakra peca 29 1 P12 | asti aprayuktaḥ iti cet tat na .~(P 12) P I.8.23 - 10. 30 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {33/62} tat yathā .~(P 12) P I.8.23 - 31 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {40/62} tat yathā .~(P 12) P I.8.23 - 32 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {52/62} tat yathā .~(P 12) P I.8.23 - 33 1 P12 | yat vaḥ revatīḥ revatyam tat ūṣa .~(P 12) P I.8.23 - 34 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {9/54} tat yathā .~(P 13) P I.10.4 - 35 1 P13 | śāstrapūrvake prayoge abhyudayaḥ tat tulyam vedaśabdena</V> .~( 36 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {29/54} tat tulyam vedaśabdena .~(P 37 1 P13 | 42 {33/54} aparaḥ āha : tat tulyam vedaśabdena iti .~( 38 1 P13 | 42 {39/54} yat śabdaḥ āha tat asmākam pramāṇam .~(P 13) 39 1 P13 | aśiṣṭāpratiṣiddham na eva tat doṣāya bhavati na abhyudayāya .~( 40 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {42/54} tat yathā .~(P 13) P I.10.4 - 41 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {46/54} tat evam jñāne dharmaḥ iti bruvataḥ 42 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {48/54} tat yathā kūpakhānakaḥ khanan 43 1 P13 | tatrabhavantaḥ yat naḥ tat naḥ iti proyoktavye yar 44 1 P14 | I.42 - 47 {5/59} kim hi tat anyat sūtrāt vyākaraṇam 45 1 P14 | 42 - 47 {11/59} nanu ca tat eva sūtram vigṛhītam vyākhyānam 46 1 P14 | dṛṣṭam bhave taddhitaḥ iti tat paṭhitam .~(P 14) P I.11. 47 1 P14 | proktādayaḥ ca taddhitāḥ iti tat api paṭhitam .~(P 14) P 48 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {37/59} tat yathā praskandanam prapatanam 49 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {39/59} tat yathā gauḥ iti ukte sarve 50 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {49/59} tat yathā pūrve pañcālāḥ , uttare 51 1 P14 | vyākhyānataḥ ca iti parihṛtam etat tat eva sūtram vigṛhītam vyākhyānam 52 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {45/80} tat tarhi vaktavyam .~(P 15) 53 1 P15 | yat anubandhaiḥ kriyate tat kalādibhiḥ kariṣyati .~( 54 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {60/80} tat yathā : āmrāḥ ca siktāḥ 55 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {28/74} tat etat pratyāpattivacanam 56 1 SS1 | 18 R I.54 - 60 {52/74} tat guru bhavati .~(;SS 1.1) 57 1 SS1 | 16.18 R I.54 - 60 {63/74} tat yathā say;myantā sav;mvatsaraḥ 58 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {21/109} tat yathā .~(;SS 1.2) P I.16. 59 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {42/109} tat yathā : loke kaḥ cit devadattam 60 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {48/109} tat yathā saptadaśa sāmidhenyaḥ 61 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {55/109} tat yathā loke ṛṣisahasram ekām 62 1 SS1 | bhavet yat asambhavi kāryam tat na anekaḥ yugapat kuryāt .~(; 63 1 SS1 | sambhavi kāryam anekaḥ api tat yugapat karoti .~(;SS 1. 64 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {59/109} tat yathā ghaṭasya darśanam 65 1 SS1 | uccāraṇam nāma anekaḥ api tat yugapat kariṣyati .~(;SS 66 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {76/109} tat yathā śakunayaḥ āśugamitvāt 67 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {83/109} tat yathā ekaḥ ādityaḥ anekādhikaraṇsthaḥ 68 1 SS1 | 100/109} pratyākhyāyate tat : savarṇe aṇgrahaṇam aparibhāṣyam 69 1 SS1 | 8 R I.60 - 69 {107/109} tat yathā : tān eva śāṭakān 70 1 SS1 | bhuñjmahe ye magadheṣu , tat eva idam bhavataḥ kārṣāpaṇam 71 1 SS1 | anyasmin ca rūpasāmānyāt tat eva idam iti bhavati .~(; 72 1 SS2 | asti ḷkāropadeśasya api tat bhavitum arhati .~(;SS 2) 73 1 SS2 | 28 R I.70 - 79 {46/115} tat yathā .~(;SS 2) P I.19.10 - 74 1 SS2 | aśiṣṭāpratiṣiddhasya na eva tat doṣāya bhavati na abhyudayāya .~(; 75 1 SS2 | haset ca kaṇḍūyet ca na eva tat doṣāya syāt na abhyudayāya .~(; 76 1 SS2 | 28 R I.70 - 79 {107/115} tat prakṛtam uttaratra anuvartiṣyate .~(; 77 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {40/80} tat tarhi dīrghagrahaṇam kartavyam .~(; 78 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {65/80} tat tarhi dīrghagrahaṇam kartavyam .~(; 79 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {71/80} tāt api paraḥ taparaḥ iti .~(; 80 1 SS3 | R I.79 - 84 {72/80} yadi tāt api paraḥ taparaḥ ṛṛdoḥ 81 1 SS3 | 26.27 R I.84 - 93 {6/138} tat yathā : vṛkṣaḥ pracalan 82 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {55/138} tat yathā dravyeṣu : saptadaśa 83 1 SS3 | 138} pratyṛcam ca eva hi tat karma codyate asambhavaḥ 84 1 SS3 | atra avarṇam vivṛtataram tat anyasmāt avarṇāt .~(;SS 85 1 SS3 | R I.84 - 93 {94/138} yat tat rephāt param bhakteḥ tena 86 1 SS3 | rephāt param bhakteḥ na tat kva cit api vyapavṛktam 87 1 SS5 | 28.15 R I.95 - 97 {34/36} tat yathā .~(;SS 5.2) P I.27. 88 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {26/74} tat tarhi vaktavyam .~(;SS 5. 89 1 SS5 | 101 {32/74} akutvaviṣaye tat nipātanam .~(;SS 5.3) P 90 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {42/101} tat yathā: uṣṭramukham iva mukham 91 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {48/101} tat yathā: ekaḥ cakṣuṣmān darśane 92 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {51/101} tat yathā: ekaḥ andhaḥ darśane 93 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {90/101} tat yathā: samānam īhamānānām 94 1 SS5 | dvirvacanapratiṣedham śāsti tat jñāpayati ācāryaḥ anuvartate 95 1 SS5 | 2 R I.108 - 110 {43/43} tat etat atyantam sandigdham 96 1 SS6 | iti ṛkāram taparam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ pareṇa 97 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {75/81} tat ca guru bhavati .~(;SS 6) 98 1 SS6 | garīyāṃsam yatnam ārabhate tat jñāpayati ācāryaḥ pareṇa 99 1 1 | 7 R I.121 - 123 {10/13} tat yathā .~(1.1.1.1) P I.37. 100 1 1 | 17 R I.125 - 133 {27/139} tat yathā laukikeṣu vaidikeṣu 101 1 1 | 46/139} vṛddhiśabde ca tat liṅgam kariṣyate na ādaicchabde .~( 102 1 1 | 17 R I.125 - 133 {51/139} tat ca api vaktavyam .~(1.1. 103 1 1 | 17 R I.125 - 133 {78/139} tat yathā : āhara pātram , pātram 104 1 1 | 17 R I.125 - 133 {91/139} tat ca na .~(1.1.1.3) P I.37. 105 1 1 | R I.125 - 133 {109/139} tat yathā .~(1.1.1.3) P I.37. 106 1 1 | R I.125 - 133 {114/139} tat yathā .~(1.1.1.3) P I.37. 107 1 1 | R I.125 - 133 {129/139} tat yathā agojñāya kaḥ cit gām 108 1 1 | 41.4 R I.133 - 134 {5/30} tat itaretarāśrayam bhavati , 109 1 1 | 41.4 R I.133 - 134 {6/30} tat yathā .~(1.1.1.4) P I.40. 110 1 1 | 41.4 R I.133 - 134 {8/30} tat yathā .~(1.1.1.4) P I.40. 111 1 1 | 16 R I.134 - 136 {7/21} tat yathā .~(1.1.1.5) P I.41. 112 1 1 | 16 R I.134 - 136 {12/21} tat yathā .~(1.1.1.5) P I.41. 113 1 1 | 16 R I.134 - 136 {17/21} tat yathā .~(1.1.1.5) P I.41. 114 1 1 | 24 R I.136 - 140 {29/68} tat yathā .~(1.1.1.6) P I.41. 115 1 1 | antodāttāt ca yat ucyate tat svaritādeḥ svaritāntāt ca 116 1 1 | 24 R I.136 - 140 {41/68} tat yathā .~(1.1.1.6) P I.41. 117 1 1 | 24 R I.136 - 140 {52/68} tat yathā .~(1.1.1.6) P I.41. 118 1 1 | 24 R I.136 - 140 {58/68} tāt api paraḥ taparaḥ iti .~( 119 1 1 | I.136 - 140 {59/68} yadi tāt api paraḥ taparaḥ ṛṛdoḥ 120 1 1 | sandhyakṣarasya prāpnoti tat tat upadeśasāmarthyāt bādhyate 121 1 1 | sandhyakṣarasya prāpnoti tat tat upadeśasāmarthyāt bādhyate 122 1 1 | R 140 - 146 {63/80} yadi tat anuvartate at eṅ guṇaḥ vṛddhiḥ 123 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {80/80} tat apekṣiṣyāmahe .~(1.1.3.2) 124 1 1 | 3/123} yadi ekam vākyam tat ca idam ca alaḥ : antyasya 125 1 1 | 13 R I.146 - 155 {22/123} tat yat idānīm anigantam aṅgam 126 1 1 | 13 R I.146 - 155 {25/123} tat yad idānīm anigantam aṅgam , 127 1 1 | vipratiṣedhe param yat iṣṭam tat bhavati .~(1.1.3.2) P I. 128 1 1 | asti vṛddhigrahaṇasya api tat bhavitum arhati .~(1.1.3. 129 1 1 | 21 R I.155 - 161 {16/118} tat ca mṛjyartham .~(1.1.3.3) 130 1 1 | 21 R I.155 - 161 {39/118} tat iha api sādhyam .~(1.1.3. 131 1 1 | R I.155 - 161 {101/118} tat vaktavyam .~(1.1.3.3) P 132 1 1 | 20 R I.166 - 169 {16/47} tat tarhi parigaṇanam kartavyam .~( 133 1 1 | 43/47} dhātoḥ lopaḥ asmin tat idam dhātulopam, dhātulope 134 1 1 | nanu ca yasya guṇaḥ ucyate tat kṅitparatvena viśeṣayiṣyāmaḥ .~( 135 1 1 | pugantalaghūpadhasya ca guṇaḥ ucyate tat ca atra kṅitparam .~(1.1. 136 1 1 | yat aṅgam tasya yat kāryam tat na bhavati iti .~(1.1.5. 137 1 1 | yad ārdhadhātukagrahaṇam tat anavakāśam .~(1.1.5.2) P 138 1 1 | yāsuṭaḥ ṅidvacanam śāsti tat jñāpayati ācāryaḥ na ṅidādeśāḥ 139 1 1 | 8/14} ṅitaḥ yat kāryam tat bhavati ṅiti yat kāryam 140 1 1 | bhavati ṅiti yat kāryam tat na bhavati iti .~(1.1.5. 141 1 1 | prayojanam ṅitaḥ yat kāryam tat yathā syāt ṅiti yat kāryam 142 1 1 | yathā syāt ṅiti yat kāryam tat bhūt iti .~(1.1.6) P 143 1 1 | syāt yat anyat prāpnoti tat bhūt iti .~(1.1.6) P 144 1 1 | 37/40} āṅgam yat kāryam tat niyamyate .~(1.1.6) P I. 145 1 1 | 26 R I.183 - 186 {7/45} tat yathā anyatra api yatra 146 1 1 | 26 R I.183 - 186 {8/45} tat yathā .~(1.1.7.2) P I.56. 147 1 1 | vijñāyate saṃyogaḥ antaḥ yasya tat idam saṃyogāntam , saṃyogāntasya 148 1 1 | 26 R I.183 - 186 {38/45} tat yathā .~(1.1.7.2) P I.56. 149 1 1 | 26 R I.183 - 186 {41/45} tat yathā .~(1.1.7.2) P I.56. 150 1 1 | 24 R I.190 - 192 {10/42} tat yathā : anantarau imau grāmau 151 1 1 | 24 R I.190 - 192 {34/42} tat yathā grāmaḥ dagdhaḥ iti .~( 152 1 1 | 24 R I.190 - 192 {36/42} tat yathā grāmam praviṣṭaḥ .~( 153 1 1 | 24 R I.190 - 192 {38/42} tat yathā grāmaḥ gataḥ , grāmaḥ 154 1 1 | 24 R I.190 - 192 {40/42} tat yathā grāmaḥ labdhaḥ iti .~( 155 1 1 | 24 R I.190 - 192 {41/42} tat yaḥ sāraṇyake sasīmake sasthaṇḍilake 156 1 1 | 16 R I.193 - 194 {10/20} tat yathā .~(1.1.8.2) P I.60. 157 1 1 | 26 R I.194 - 195 {4/18} tat itaretarāśrayam bhavati .~( 158 1 1 | 197 {13/14} sarveṣām hi tat tulyam bhavati .~(1.1.9. 159 1 1 | 202 {10/69} sarveṣām hi tat tulyam .~(1.1.9.2) P. I. 160 1 1 | 14 R I.197 - 202 {55/69} tat eva ca taddhitāntam āsyam .~( 161 1 1 | 202 {56/69} yat samānam tat āśrayiṣyāmaḥ .~(1.1.9.2) 162 1 1 | prayatanam eva prayatnaḥ tat eva taddhitāntam āsyam na 163 1 1 | 26 R I.202 - 203 {13/16} tat yathā sambandhiśabdāḥ : 164 1 1 | prati yat tulyāsyaprayatnam tat prati tat savarṇasañjñam 165 1 1 | tulyāsyaprayatnam tat prati tat savarṇasañjñam bhavati iti .~( 166 1 1 | 23 R I.203 - 207 {9/37} tat savarṇe yathā syāt .~(1. 167 1 1 | 23 R I.203 - 207 {15/37} tat na vaktavyam bhavati .~( 168 1 1 | 203 - 207 {16/37} avaśyam tat vaktavyam .~(1.1.9.4) P 169 1 1 | 23 R I.203 - 207 {20/37} tat ca avaśyam vaktavyam plutaḥ 170 1 1 | 23 R I.203 - 207 {28/37} tat ca avaśyam vaktavyam asatyām 171 1 1 | 23 R I.203 - 207 {29/37} tat eva satyām rephabādhanārtham 172 1 1 | 23 R I.203 - 207 {31/37} tat iha api prāpnoti : kḷpyamānam 173 1 1 | 217 {49/57} katham yat tat jñāpakam uktam plutapragṛhyāḥ 174 1 1 | 217 {50/57} katham yat tat prayojanam uktam .~(1.1. 175 1 1 | 213 - 217 {51/57} kriyate tat nyāse eva aplutāt aplute 176 1 1 | yat siddhe pragṛhyakāryam tat plutasya na prāpnoti .~( 177 1 1 | iti arthagrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ na pragṛhyasañjñāyām 178 1 1 | 7 R I.217 - 220 {26/47} tat tarhi jñāpkārtham arthagrahaṇam 179 1 1 | 3 R I.220 - 226 {45/89} tat yathā ruḥ uttve āśrayāt 180 1 1 | 220 - 226 {61/89} ekaḥ yat tat siddhe pragṛhyakāryam tadarthaḥ .~( 181 1 1 | kriyamāṇe ekagrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ anyatra 182 1 1 | jātivācakatvāt siddham iti yat uktam tat upapannam bhavati .~(1.1. 183 1 1 | nu manyase , ā* evam kila tat iti .~(1.1.14) P I.70.12 - 184 1 1 | 21 R I.231 - 233 {8/13} tat yathā : gauḥ anubandhyaḥ 185 1 1 | hi śabdāśrayam śabdamātre tat bhavati .~(1.1.15.2) P I. 186 1 1 | 6 R I.233 - 234 {13/13} tat yaḥ ananubandhakaḥ tasya 187 1 1 | 18 R I.235 - 238 {8/38} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 188 1 1 | 22 R I.239 - 241 {28/48} tat tarhi prakṛtigrahaṇam kartavyam .~( 189 1 1 | 22 R I.239 - 241 {42/48} tat purastāt apakrakṣyate : 190 1 1 | 14 R I.242 - 244 {20/32} tat yathā .~(1.1.20.2) P I.74. 191 1 1 | 14 R I.242 - 244 {31/32} tat katham .~(1.1.20.2) P I. 192 1 1 | 14 R I.246 - 247 {4/34} tat hi āttvam na prāpnoti .~( 193 1 1 | 14 R I.246 - 247 {13/34} tat ca avaśyam vaktavyam .~( 194 1 1 | 247 {23/34} nanu ca uktam tat hi āttvam na prāpnoti .~( 195 1 1 | 2 R I.247 - 252 {29/58} tat yathā : loke śālāsamudāyaḥ 196 1 1 | 2 R I.247 - 252 {34/58} tat yathā grāmaḥ dagdhaḥ iti .~( 197 1 1 | 2 R I.247 - 252 {36/58} tat yathā grāmam praviṣṭaḥ .~( 198 1 1 | 2 R I.247 - 252 {38/58} tat yathā .~(1.1.21.1) P I.76. 199 1 1 | 2 R I.247 - 252 {41/58} tat yathā grāmaḥ labdhaḥ iti .~( 200 1 1 | 2 R I.247 - 252 {42/58} tat yaḥ sāraṇyake sasīmake sasthaṇḍilake 201 1 1 | samānādhikaraṇeṣu ghādiṣu iti evam tat .~(1.1.22) P I.79.12 - 80. 202 1 1 | strīliṅgeṣu eva ghādiṣu iti evam tat .~(1.1.22) P I.79.12 - 80. 203 1 1 | 9 R I.256 - 263 {17/91} tat yathā loke gopālakam ānaya 204 1 1 | 9 R I.256 - 263 {44/91} tat yathā : kartuḥ īpsitatamam 205 1 1 | 9 R I.256 - 263 {58/91} tat yathā : eṣaḥ brahmadattaḥ .~( 206 1 1 | 9 R I.256 - 263 {85/91} tat yathā : śālyartham kulyāḥ 207 1 1 | 265 {36/38} vatoḥ eva tat jñāpakam syāt .~(1.1.23. 208 1 1 | 7 R I.265 - 269 {24/44} tat yathā : ekaḥ , dvau , bahavaḥ 209 1 1 | 7 R I.265 - 269 {26/44} tat yathā : ekāgnayaḥ , ekahalāni , 210 1 1 | 7 R I.265 - 269 {29/44} tat yathā : prajam ekā rakṣati 211 1 1 | 7 R I.265 - 269 {33/44} tat yaḥ anyārthe vartate tasya 212 1 1 | yat uktam aṣṭābhyaḥ api tat bhavati .~(1.1.24) P I.83. 213 1 1 | anubandhaḥ anyatvakaraḥ iti cet tat na .~(1.1.26) P I.84.14 - 214 1 1 | 17 R I.270 - 272 {17/46} tat yathā : katarat devadattasya 215 1 1 | 46} utpatite kāke naṣṭam tat gṛham bhavati .~(1.1.26) 216 1 1 | 17 R I.270 - 272 {22/46} tat yathā itaratra api : katarat 217 1 1 | utpatite kāke yadi api naṣṭam tat gṛham bhavati antataḥ tam 218 1 1 | 17 R I.270 - 272 {28/46} tat yathā itaratra api : katarat 219 1 1 | utpatite kāke yadi api naṣṭam tat gṛham bhavati antataḥ tam 220 1 1 | tu tasya bhavati : idam tat gṛham idam tat gṛham iti .~( 221 1 1 | bhavati : idam tat gṛham idam tat gṛham iti .~(1.1.26) P I. 222 1 1 | 17 R I.270 - 272 {36/46} tat yathā itaratra api .~(1. 223 1 1 | 8 R I.273 - 274 {10/15} tat yathā citraguḥ ānīyatām 224 1 1 | 8 R I.273 - 274 {13/15} tat yathā : citravāsam ānaya .~( 225 1 1 | 6 R I.274 - 277 {22/47} tat tarhi śapaḥ grahaṇam kartavyam .~( 226 1 1 | 6 R I.274 - 277 {27/47} tat vai prathamānirdiṣṭam ṣaṣṭhīnirdiṣṭena 227 1 1 | 6 R I.274 - 277 {40/47} tat bādhakam bhaviṣyati .~(1. 228 1 1 | ānantaryeṇa yat ucyate kāryam tat api sañjñopasarjanībhūtānām 229 1 1 | ucyate gṛhyamāṇavibhakteḥ tat bhavati .~(1.1.27.3) P I. 230 1 1 | ucyate prakṛtavibhaktau tat bhavati .~(1.1.27.3) P I. 231 1 1 | 3 R I.278 - 285 {45/84} tat ca api vaktavyam .~(1.1. 232 1 1 | sañjñāśrayam yat kāryam tat na sidhyati : sarvanāmnaḥ 233 1 1 | vijñāsyate : sarveṣām yat nāma tat sarvanāma .~(1.1.27.3) P 234 1 1 | 21 R I.291 - 293 {34/35} tat yat tādarthyāt tācchabdyam 235 1 1 | 92. 7 - 14 R I.294 {4/12} tat yat tādarthyāt tācchabdyam 236 1 1 | 8 R I.299 - 300 {8/11} tat ca aśakyam .~<V>(1.1.37) 237 1 1 | 8 R I.299 - 300 {10/11} tat garīyasā nyāsena parigaṇanam 238 1 1 | 11 R I.302 - 303 {6/23} tat itaretarāśrayam bhavati , 239 1 1 | 11 R I.302 - 303 {12/23} tat itaretarāśrayam bhavati , 240 1 1 | 11 R I.302 - 303 {16/23} tat yathā : samānam īhamānānām 241 1 1 | 11 R I.302 - 303 {19/23} tat tarhi vaktavyam aliṅgam 242 1 1 | 22 R I.303 - 304 {9/14} tat etat evam sandṛśyatām : 243 1 1 | 22 R I.303 - 304 {10/14} tat ca api etat evam anugamyamānam 244 1 1 | ca sarveṣu yat na vyeti tat avyayam .~(1.1.39.1) P I. 245 1 1 | 4 R I.310 - 318 {9/123} tat tarhi vaktavyam .~(1.1.39. 246 1 1 | 320 {15/32} kim punaḥ tat .~(1.1.41) P I.100.6 - 26 247 1 1 | 26 R I.318 - 320 {20/32} tat iha api prāpnoti : upāgnikam , 248 1 1 | 10 R I.322 - 323 {10/23} tat tarhi vaktavyam .~(1.1.44. 249 1 1 | 10 R I.322 - 323 {19/23} tat yathā loke gauḥ ayam iti 250 1 1 | 2 R I.324 - 325 {12/29} tat yathā loke : grāmaḥ bhavatā 251 1 1 | 2 R I.324 - 325 {18/29} tat yathā : grāmaḥ bhavatā gantavyaḥ 252 1 1 | 2 R I.324 - 325 {22/29} tat yathā : yavāgūḥ bhavatā 253 1 1 | 7 R I.325 - 328 {21/44} tat etat kva siddham bhavati .~( 254 1 1 | śabdānām pratipattiḥ syāt iti tat ca na sidhyati .~(1.1.44. 255 1 1 | 13 R I.328 - 332 {17/43} tat yathā : medhyaḥ paśuḥ vibhāṣitaḥ .~( 256 1 1 | 13 R I.328 - 332 {38/43} tat yathā : jamadagniḥ vai etat 257 1 1 | śabdānām pratipattiḥ syāt iti tat ca na sidhyati .~(1.1.44. 258 1 1 | 20 R I.332 - 333 {8/12} tat yathā .~(1.1.44.5) P I.105. 259 1 1 | 17 R I.342 - 346 {11/49} tat etat itaretarāśrayam bhavati , 260 1 1 | I.342 - 346 {20/49} yat tat samprasāraṇāt jātam samprasāraṇam 261 1 1 | 17 R I.342 - 346 {39/49} tat yathā : kaḥ cit kam cit 262 1 1 | 112.19 - 22 R I. 346 {3/8} tat yathā : ajāvidhanau devadattayajñadattau 263 1 1 | 15 R I.346 - 349 {10/35} tat katham .~(1.1.46.2) P I. 264 1 1 | sāmānyena śaknoti upadeṣṭum tat tāvat upadiśati prakṛtim 265 1 1 | 15 R I.346 - 349 {32/35} tat yathā khadiraburburayoḥ : 266 1 1 | 16 R I.349 - 351 {11/44} tat yathā mit acaḥ antyāt paraḥ 267 1 1 | 18/44} prayojanam nāma tat vaktavyam yat niyogataḥ 268 1 1 | 16 R I.349 - 351 {40/44} tat katham .~(1.1.46.3) P I. 269 1 1 | 115.4 R I.352 {15/16} tat yathā : dadhi brāhmaṇebhyaḥ 270 1 1 | 4 R I.357 - 359 {46/46} tat yathā brāhmaṇagrāmaḥ ānīyatām 271 1 1 | 28 R I.360 - 364 {6/69} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 272 1 1 | 28 R I.360 - 364 {23/69} tat yathā loke : kam cit kaḥ 273 1 1 | R I.360 - 364 {37/69} na tat liṅgam avayavaṣaṣṭhyādiṣu 274 1 1 | 28 R I.360 - 364 {46/69} tat yadā eṣaḥ pakṣaḥ adhikāraḥ 275 1 1 | 49/69} evam tarhi ādeśe tat liṅgam kariṣyate tat prakṛtim 276 1 1 | ādeśe tat liṅgam kariṣyate tat prakṛtim āskantsyati .~( 277 1 1 | 28 R I.360 - 364 {53/69} tat yathā .~(1.1.49.2) P I.118. 278 1 1 | 366 {10/15} kim punaḥ tat .~(1.1.50.1) P I.120.2 - 279 1 1 | 29 R I.366 - 370 {6/50} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati .~( 280 1 1 | 20 R I.370 - 372 {12/30} tat yathā tapte bhrāṣṭre tilāḥ 281 1 1 | 16 R I.372 - 373 {10/25} tat yathā : samājeṣu samāśeṣu 282 1 1 | 16 R I.372 - 373 {17/25} tat yathā : samājeṣu samāśeṣu 283 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {26/86} tāt api paraḥ taparaḥ .~(1.1. 284 1 1 | 373 - 377 {27/86} yadi tāt api paraḥ taparaḥ ṛṛdoḥ 285 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {68/86} tat yathā : tava aśvaḥ naṣṭaḥ 286 1 1 | 378 - 381 {16/41} yat tu tat uktam udāttādiṣu doṣaḥ bhavati 287 1 1 | 24 R I.382 - 385 {9/37} tat yathā māṣāḥ na bhoktavyāḥ 288 1 1 | 24 R I.382 - 385 {26/37} tat yathā devadattasya putraḥ , 289 1 1 | bhrātuṣputraśabdam paṭhati tat jñāpayati ācāryaḥ na ekādeśanimitttāt 290 1 1 | khalu api eṣaḥ abhiprāyaḥ tat na kriyeta iti antyaviśeṣaṇe 291 1 1 | iti antyaviśeṣaṇe api sati tat na kariṣyate .~(1.1.52.1) 292 1 1 | 395 {8/12} prayojanam nāma tat vaktavyam yat niyogataḥ 293 1 1 | eruprakaraṇe eva brūyāt tihyoḥ tāt āśiṣi anyatarasyām iti .~( 294 1 1 | yat śit sarvasya iti āha tat jñāpayati ācāryaḥ asti eṣā 295 1 1 | 7 R I.396 - 397 {27/27} tat na vaktavyam bhavati iti .~( 296 1 1 | 16 R I.398 - 401 {15/26} tat na vaktavyam bhavati .~( 297 1 1 | 134.9 R I.401 - 402 {8/32} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati .~( 298 1 1 | 9 R I.401 - 402 {13/32} tat yathā guruvat asmin guruputre 299 1 1 | vartitavyam iti gurau yat kāryam tat guruputre atidiśyate , evam 300 1 1 | 9 R I.401 - 402 {16/32} tat yathā loke yaḥ yasya prasaṅge 301 1 1 | 9 R I.401 - 402 {17/32} tat yathā upādhyāyasya śiṣyaḥ 302 1 1 | 8 R I.403 - 406 {10/36} tat yathā : brahmaṇavat asmin 303 1 1 | sāmānyam yat brāhmaṇakāryam tat kṣatriye atidiśyate .~(1. 304 1 1 | māṭhare kauṇḍinye na tat atidiśyate .~(1.1.56.3) 305 1 1 | sāmānyam yat pratyayakāryam tat atidiśyate yat viśiṣṭam 306 1 1 | viśiṣṭam valādeḥ iti na tat atidiśyate .~(1.1.56.3) 307 1 1 | 4 R I.406 - 408 {29/37} tat yathā : guruvat guruputre 308 1 1 | guruputraḥ api guruḥ bhavati tat api kartavyam .~(1.1.56. 309 1 1 | 137.2 R I.408 - 411 {8/45} tat yatha : śvā karṇe pucche 310 1 1 | ādeśaḥ sthānivat iti cet tat na .~(1.1.56.5) P I.136. 311 1 1 | 2 R I.408 - 411 {35/45} tat yathā : vṛkṣaḥ pracalan 312 1 1 | 26 R I.411 - 412 {29/40} tat yathā kaḥ cit kasmai cit 313 1 1 | 10 R I.413 - 414 {14/19} tat tarhi ṣaṣṭhīnirdiṣṭagrahaṇam 314 1 1 | 22 R I.414 - 421 {28/137} tat na vaktavyam bhavati .~( 315 1 1 | 22 R I.414 - 421 {38/137} tat tarhi vaktavyam .~(1.1.56. 316 1 1 | vipratiṣedhe yat bādhitam tat bādhitam eva iti kṛtvā .~( 317 1 1 | vipratiṣedhe yat bādhitam tat bādhitam eva iti .~(1.1. 318 1 1 | vipratiṣedhe yat bādhitam tat bādhitam eva iti .~(1.1. 319 1 1 | R I.421 - 431 {109/134} tat tarhi vaktavyam aparavidhau 320 1 1 | nimitte abhisambadhyamāne yat tat asya yogasya mūrdhābhiṣiktam 321 1 1 | mūrdhābhiṣiktam udāharaṇam tat api saṅgṛhītam bhavati .~( 322 1 1 | 431 {121/134} kim punaḥ tat .~(1.1.57.1) P I.141.24 - 323 1 1 | R I.421 - 431 {126/134} tat yathā : pūrvam mathurāyāḥ 324 1 1 | 5 R I.431 - 435 {53/64} tat yathā : puruṣaḥ ayam prātaḥ 325 1 1 | ṣaṣṭhīnirdiṣṭam ajgrahaṇam tat pañcamīnirdiṣṭam kartavyam .~( 326 1 1 | 16 R I.435 - 436 {19/22} tat yathā ādeśaḥ prathamānirdiṣṭaḥ .~( 327 1 1 | asiddhavacanāt siddham iti cet tat na .~(1.1.57.4) P I.146. 328 1 1 | 18 R I.436 - 438 {34/41} tat yathā .~(1.1.57.4) P I.146. 329 1 1 | 24 R I.438 - 441 {40/40} tat yathā devadattasya putraḥ , 330 1 1 | 3 R I.453 - 454 {11/21} tat tarhi vaktavyam .~(1.1.58. 331 1 1 | 3 R I.453 - 454 {20/21} tat yathā : anaḍvāham udahāri 332 1 1 | yat ayam ajgrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ rūpam 333 1 1 | 27 R I.462 - 466 {22/56} tat yathā : dadhitrapusam pratyakṣaḥ 334 1 1 | ayam puyaṇji apare iti āha tat jñāpayati ācāryaḥ bhavati 335 1 1 | 159.4 R I.469 - 471 {5/50} tat etat itaretarāśrayam bhavati .~( 336 1 1 | ca atra pratyayavidhiḥ na tat pratyaye parataḥ yat ca 337 1 1 | 23 R I.471 - 476 {39/56} tat vai prathamānirdiṣṭam ṣaṣṭhīnirdiṣṭena 338 1 1 | lakṣaṇam yasya kāryasya tat lupte api bhavati iti .~( 339 1 1 | sati pratyaye yat prāpnoti tat pratyayalakṣanena yathā 340 1 1 | lopottarakālam yat prāpnoti tat pratyayalakṣaṇena bhūt 341 1 1 | yat sati pratyaye prāpnoti tat pratyayalakṣanena bhavati .~( 342 1 1 | lopottarakālam yat prāpnoti tat na bhavati jagat , janagat 343 1 1 | 21 R I.479 - 482 {8/48} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati .~( 344 1 1 | lumatsañjñāsu yat ucyate tat lopamātre bhūt iti .~( 345 1 1 | aṅgasya iti pratṣedham śāsti tat jñāpayati ācāryaḥ bhavati 346 1 1 | 10 R I.482 - 486 {16/65} tat etat ekayogalakṣaṇam bhavati .~( 347 1 1 | 10 R I.482 - 486 {25/65} tat vaktavyam bhavati .~(1.1. 348 1 1 | pratyayam gṛhītvā yat ucyate tat pratyayalakṣaṇena yathā 349 1 1 | śabdam gṛhītvā yat ucyate tat pratyayalakṣaṇena bhūt 350 1 1 | 28 R I.493 - 498 {20/75} tat tarhi vaktavyam .~(1.1.63. 351 1 1 | vākyapadayoḥ antyasya iti evam tat .~(1.1.63.2) P I.166.9 - 352 1 1 | 28 R I.493 - 498 {70/75} tat niyamārtham bhaviṣyati : 353 1 1 | 23 R I.498 - 500 {10/33} tat śrūyamāṇavibhaktiviśeṣaṇam 354 1 1 | 14 R I.500 - 502 {22/30} tat ca api vaktavyam .~(1.1. 355 1 1 | yat aṅgam tasya yat kāryam tat na bhavati .~(1.1.63.4) 356 1 1 | antyavijñānāt siddham iti cet tat na .~(1.1.65.2) P I.170. 357 1 1 | 9 R I.503 - 506 {34/62} tat anaḥ grahaṇam kartavyam .~( 358 1 1 | 9 R I.503 - 506 {39/62} tat vai prathamānirdiṣṭam .~( 359 1 1 | 171.10 - 16 R I.506 {3/8} tat tarhi vaktavyam .~(1.1.65. 360 1 1 | 17 R I.507 - 511 {25/42} tat yathā saḥ eva kam cit prati 361 1 1 | 17 R I.507 - 511 {34/42} tat yathā : niṣkrāntaḥ deśāt 362 1 1 | 5 R I.511 - 515 {14/50} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 363 1 1 | 18 R I.515 - 518 {9/62} tat tarhi ṣaṣṭhīgrahaṇam kartavyam .~( 364 1 1 | yat rūpagrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ asti anyat 365 1 1 | 519 - 520 {4/7} kim punaḥ tat .~(1.1.68.1) P I.175.20 - 366 1 1 | 24 R I.520 - 523 {9/42} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 367 1 1 | ṛci yajuṣi iti yat ucyate tat mantraśabde ṛkśabde ca yajuḥśabde 368 1 1 | ṛci yajuṣi iti yat ucyate tat mantraśabde ṛkśabde ca yajuḥśabde 369 1 1 | apratyayaḥ iti pratiṣedham śāsti tat jñāpayati ācāryaḥ bhavati 370 1 1 | 12 R I.528 - 531 {6/46} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 371 1 1 | 12 R I.528 - 531 {19/46} tat yathā ṛk iti ukte sampāṭhamātram 372 1 1 | nimittatvāya kalpayiṣyate iti tat na .~(1.1.69.2) P I.178. 373 1 1 | 42/46} <V>vacanāt yatra tat na asti</V> .~(1.1.69.2) 374 1 1 | 12 R I.531 - 535 {13/38} tat yathā : na yaḥ goḥ ca goḥ 375 1 1 | 12 R I.531 - 535 {22/38} tat yathā : na yaḥ goḥ ca goḥ 376 1 1 | 20 R I.535 - 536 {2/14} tat iti anena kālaḥ pratinirdiśyate 377 1 1 | anena kālaḥ pratinirdiśyate tat iti ayam ca varṇaḥ .~(1. 378 1 1 | 20 R I.535 - 536 {11/14} tat yathā uṣṭramukham iva mukham 379 1 1 | 24 R I.537 - 540 {32/43} tat yathā : tam eva adhvānam 380 1 1 | 24 R I.537 - 540 {40/43} tat yathā bheryāghātaḥ bherīm 381 1 1 | mahān ca keṣām cit ubhayam tat svabhāvataḥ .~(1.1.71) P 382 1 1 | 13 R I.541 - 542 {12/15} tat yathā sambandhiśabdāḥ : 383 1 1 | 2 R I.542 - 544 {18/20} tat yathā : devadattasya samāśam 384 1 1 | 550 {22/53} na ca idam tat na api tadantam .~(1.1.72. 385 1 1 | tadantaḥ , tadantaḥ antaḥ yasya tat idam tadantāntam , tadantāntasya 386 1 1 | 25 R I.546 - 550 {33/53} tat yathā : uṣṭramukham iva 387 1 1 | 25 R I.546 - 550 {37/53} tat yathā gaṅgā yamunā devadattā 388 1 1 | 44/53} ke cit yāvat eva tat bhavati tāvat eva āhuḥ ye 389 1 1 | yat antagrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ sūtrāntāt 390 1 1 | 561 {51/64} na ca idam tat na api taduttarapadam .~( 391 1 1 | 23 R I.555 - 561 {52/64} tat na vaktavyam bhavati .~( 392 1 1 | 561 {56/64} etat hi na eva tat na api taduttarapadam .~( 393 1 1 | kimartham. yasya acām ādiḥ tat vṛddham iti iyati ucyamāne 394 1 1 | 6/30} vṛddhiḥ yasya ādiḥ tat vṛddham iti iyati ucyamāne 395 1 1 | 10/30} vṛddhiḥ yasya acām tat vṛddham iti iyati ucyamāne 396 1 1 | vṛddhiḥ yasya acām ādiḥ tat vṛddham .~(1.1.74) P I.190. 397 1 1 | vṛddhiḥ yasya acām ādiḥ tat vṛddham .~(1.1.74) P I.190. 398 1 1 | 18 R I.566 - 567 {14/15} tat yathā kaḥ cit kāntāre samupasthite 399 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {4/54} tat yathā citraguḥ devadattaḥ 400 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {29/54} tat yathā : eṣaḥ brahmadattaḥ .~( 401 1 2 | 54} pūrvasya yat kāryam tat atidiśyate .~(1.2.1.1) P 402 1 2 | 192.12 R II.3 - 7 {54/54} tat yathā : mathurāyām iva mathurāvat 403 1 2 | vipratiṣedhe param yat iṣṭam tat bhavati itI .~(1.2.6) P 404 1 2 | 11 R II.16 - 21 {27/56} tat yathā agniḥ yad adagdham 405 1 2 | yathā agniḥ yad adagdham tat dahati .~(1.2.9). P I.195. 406 1 2 | 11 R II.16 - 21 {30/56} tat yathā parjanyaḥ yāvat ūnam 407 1 2 | 22 R II.22 - 23 {13/22} tat yathā vastrāntaḥ , vasanāntaḥ : 408 1 2 | 22 R II.22 - 23 {15/22} tat yathā udakāntam gataḥ iti .~( 409 1 2 | 22 R II.22 - 23 {17/22} tat yaḥ sāmīpye vartate tasya 410 1 2 | 16 R II.24 - 25 {20/36} tat etat sijviśeṣaṇam ātmanepadagrahaṇam .~( 411 1 2 | iti jhalgrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ aupadeśikasya 412 1 2 | 24 R II.27 - 31 {36/68} tat yathā sudhīvā supīvā : ṅīpsanniyogena 413 1 2 | 31 {51/68} yatra tarhi tat pratiṣidhyate : añjeḥ ājivān 414 1 2 | 24 R II.27 - 31 {57/68} tat tarhi ktvāgrahaṇam kartavyam .~( 415 1 2 | 202.9 - 15 R II.34 {12/14} tat yathā uṣṭramukham mukham 416 1 2 | hrasvasañjñayā yat ucyate tat acaḥ sthāne yathā syāt iti .~( 417 1 2 | 3/39} yadi ekam vākyam tat ca idam ca : alaḥ antyasya 418 1 2 | 25 R II.43 - 45 {14/23} tat yathā .~(1.2.29 - 30.1) 419 1 2 | 17 R II.45 - 46 {3/28} tat eva hi kam cit prati uccaiḥ 420 1 2 | alpaprāṇasya sarvoccaiḥ tat mahāprāṇasya sarvanīcaiḥ .~( 421 1 2 | 5/37} samāhāraḥ acoḥ cet tat na .~(1.2.31) P I.207.16 - 422 1 2 | guṇayoḥ samahāraḥ iti cet tat na .~(1.2.31) P I.207.16 - 423 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {24/37} tat yathā puṣpakāḥ eṣām te puṣpakāḥ , 424 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {26/37} tat yathā tundaḥ , ghāṭaḥ iti .~( 425 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {34/37} tat yathā : śuklaguṇaḥ śuklaḥ 426 1 2 | 209.4 R II.48 - 50 {9/34} tat yathā : kṣīrodake sampṛkte* 427 1 2 | 209.4 R II.48 - 50 {11/34} tat ācāryaḥ suhṛt bhūtvā anvācaṣṭe : 428 1 2 | sañjñākaraṇam udāttādeḥ yat ucyate tat svaritādeḥ api prāpnoti .~( 429 1 2 | 25 R II.50 - 52 {22/29} tat tarhi vaktavyam .~(1.2.32. 430 1 2 | tena eva nirdeśaḥ kriyate tat ca atantram syāt .~(1.2. 431 1 2 | 17 R II.57 - 59 {11/31} tat yathā : kaḥ cit annārthī 432 1 2 | sati yat ayam ṇam śāsti tat jñāpayati ācāryaḥ na asya 433 1 2 | kriyamāṇe ekagrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ anyatra 434 1 2 | 24 R II.59 - 62 {53/53} tat upapannam bhavati .~(1.2. 435 1 2 | 11 R II.62 - 63 {15/15} tat yaḥ tādarthyāt tācchabdyam 436 1 2 | 22 R II.63 - 64 {7/11} tat tarhi vaktavyam .~(1.2.43. 437 1 2 | prathamānirdiṣṭam tam prati tat upasarjanasañjñam bhavati 438 1 2 | 21 R II.64 - 67 {9/31} tat tarhi vaktavyam .~(1.2.43. 439 1 2 | yat apradhānam tam prati tat upasarjanasñjñam bhavati 440 1 2 | 219.9 R II.71 - 77 {6/66} tat yathā loke āḍhyam idam nagaram , 441 1 2 | 71 - 77 {9/66} yasya hi tat dravyam bhavati saḥ tena 442 1 2 | āḍhyāḥ asmin santi iti tat idam āḍhyam iti .~(1.2.45. 443 1 2 | 219.9 R II.71 - 77 {63/66} tat niyamārtham bhaviṣyati : 444 1 2 | 219.9 R II.71 - 77 {66/66} tat niyamārtham bhaviṣyati : 445 1 2 | 220.8 R II.77 - 79 {31/40} tat yathā : indraḥ śakraḥ puruhūtaḥ 446 1 2 | 220.8 R II.77 - 79 {33/40} tat yathā : akṣāḥ pādāḥ māṣāḥ 447 1 2 | 24 R II.79 - 80 {15/23} tat yathā .~(1.2.45.4) P I.220. 448 1 2 | 14 R II.89 - 94 {10/70} tat tarhi vaktavyam .~(1.2.48. 449 1 2 | astrīpratyayena iti evam tat .~(1.2.48.2) P I.223.22 - 450 1 2 | 26 R II.100 - 102 {8/22} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 451 1 2 | utpattiprabhṛti ā vināśāt na tat liṅgam jahāti .~(1.2.52. 452 1 2 | 21 R II.103 - 104 {17/17} tat anena kriyate~(1.2.52.3) 453 1 2 | 21 R II.106 - 109 {5/53} tat yat ekavacane śāsitavye 454 1 2 | II.106 - 109 {8/53} yat tat vrīhau vrīhitvam yave yavatvam 455 1 2 | yavatvam gārgye gārgyatvam tat ekam tac ca vivakṣitam .~( 456 1 2 | 21 R II.106 - 109 {11/53} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati 457 1 2 | 21 R II.106 - 109 {52/53} tat yadā dravyābhidhānam tadā 458 1 2 | 231.2 R II.109 - 110 {4/9} tat yathā : idam me akṣi suṣṭhu 459 1 2 | 231.2 R II.109 - 110 {8/9} tat yadā svātantryeṇa vivakṣā 460 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {8/24} tat yathā : bahavaḥ tiṣyapunarvasavaḥ 461 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {10/24} tat yaḥ jyotiṣi vartate tasya 462 1 2 | tiṣyapunarvasvoḥ kāryam tat api nakṣatrasya eva yathā 463 1 2 | bahuvacanagrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ : sarvaḥ 464 1 2 | 5 R II.117 - 119 {10/22} tat ca antareṇa yatnam na sidhyati .~( 465 1 2 | 5 R II.117 - 119 {17/22} tat ca na .~(1.2.64.2) P I.233. 466 1 2 | V>. ekavibhaktau iti cet tat na .~(1.2.64.3). P I.234. 467 1 2 | R II.119 - 133 {29/186} tat tarhi samāsagrahaṇam kartavyam .~( 468 1 2 | 11 R II.136 - 139 {11/40} tat yathā .~(1.2.64.5) P I.239. 469 1 2 | 11 R II.136 - 139 {16/40} tat yathā : viṃśatiḥ ca viṃśatiḥ 470 1 2 | 11 R II.136 - 139 {26/40} tat yathā yūtham , śatam , vanam 471 1 2 | na udyacchati ca antareṇa tat tulyam | tasmāt pṛthak pṛthak 472 1 2 | 9 R II.140 - 144 {17/61} tat yadi tāvat svābhāvikī <V> 473 1 2 | 144 {20/61} atha vācanikī tat vaktavyam : ekaḥ ayam aviśiṣyate 474 1 2 | 9 R II.140 - 144 {24/61} tat ca ekaśeṣakṛtam .~(1.2.64. 475 1 2 | abhidhānāt apratyartham iti cet tat api pratyartham eva</V> .~( 476 1 2 | anekasya abhidhānam bhavati tat api pratyartham eva .~(1. 477 1 2 | api hi arthau arthau prati tat api pratyartham eva .~(1. 478 1 2 | api hi arthān arthān prati tat api pratyartham eva .~(1. 479 1 2 | 9 R II.140 - 144 {59/61} tat yathā : dyavā ha kṣamā .~( 480 1 2 | itīndravat viṣayaḥ </V>. tat yathā ekaḥ indraḥ anekasmin 481 1 2 | utpattiprabhṛti ā vināśāt tat liṅgam na jahāti .~(1.2. 482 1 2 | 16 R II.153 - 159 {46/95} tat ca ubhayam sarvatra .~(1. 483 1 2 | 16 R II.153 - 159 {62/95} tat yathā guṇavacanānām śabdānām 484 1 2 | tasya yat liṅgam vacanam ca tat guṇasya api bhavati .~(1. 485 1 2 | tasya yat liṅgam vacanam ca tat ākṛteḥ api bhaviṣyati .~( 486 1 2 | 16 R II.153 - 159 {69/95} tat yathā ekaḥ ādityaḥ anekādhikaraṇasthaḥ 487 1 2 | 16 R II.153 - 159 {85/95} tat yathā vṛkṣasthaḥ avatānaḥ 488 1 2 | sati yat imam yogam śāsti tat jñāpayati ācāryaḥ : yatra 489 1 2 | 20 R II.163 - 165 {23/27} tat iti anuvartate .~(1.2.68. 490 1 2 | 20 R II.163 - 165 {24/27} tat iti anena prakṛtau strīpuṃsau 491 1 2 | kambalaḥ śuklam ca vastram tat idam śuklam , te* ime śukle , 492 1 2 | bṛhatikā śuklam ca vastram tat idam śuklam , tāni imani 493 1 2 | 7 R II.168 - 169 {25/27} tat yathā : samāne rakte varṇe 494 1 2 | 170 {8/8} ardham pippalyāḥ tat ardhapippalī ca ardhapippalyau 495 1 2 | 11 R II.170 - 171 {22/31} tat tarhi vaktavyam .~(1.2.72. 496 1 3 | sati yat ādigrahaṇam karoti tat jñāpayati ācāryaḥ asti ca 497 1 3 | 17 R II.179 - 185 {54/84} tat yathā : indraḥ śakraḥ puruhūtaḥ 498 1 3 | 17 R II.179 - 185 {56/84} tat yathā : akṣāḥ pādāḥ māṣāḥ 499 1 3 | 17 R II.179 - 185 {77/84} tat yathā : vapiḥ prakiraṇe 500 1 3 | 6 R II.185 - 192 {46/70} tat hi dhātoḥ vihitam .~(1.3.


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2118

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License