Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
ate 1
ateh 4
atestiryate 2
atha 1395
athah 1
atham 3
athami 2
Frequency    [«  »]
1485 katham
1448 asti
1425 yat
1395 atha
1385 idam
1379 punah
1375 prayojanam
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

atha

1-500 | 501-1000 | 1001-1395

     Part,  -
1 1 1 | R I.1 - 4 {1/10}       atha śabdānuśāsanam .~(P 1) P 2 1 1 | 5  R I.1 - 4 {2/10}   atha iti ayam śabdaḥ adhikārārthaḥ 3 1 2 | 13  R I.5 - 7  {1/19}    atha gauḥ iti atra kaḥ śabdaḥ .~( 4 1 2 | I.5 - 7  {16/19}         atha pratītapadārthakaḥ loke 5 1 3 | pūrvapadaprakṛtisvaratvam tataḥ bahuvrīhiḥ. atha antodāttatvam tataḥ tatpuruṣaḥ 6 1 4 | 3.5 R I.13 - 15 {8/27}  atha bhūyān adharmaḥ prāpnoti .~( 7 1 4 | 15 {12/27}            atha yaḥ avāgyogavit .~(P 4.4) 8 1 4 | 15 {17/27}            atha yaḥ vāgyogavit .~(P 4.4) 9 1 6 | 22  R I.23 - 24 {13/20}   atha apaśabdopadeśaḥ kriyate 10 1 7 | I.24 -25 {1/21}          atha etasmin śabdopadeśe sati 11 1 9 | nirṇayaḥ yadi eva nityaḥ atha api kāryaḥ ubhayathā api 12 1 10 | 27 - 30 {4/33}           atha siddhaśabdasya kaḥ padārthaḥ .~( 13 1 10 | 27 - 30 {14/33}         atha santi ekapadāni api avadhāraṇāni .~( 14 1 10 | 27 - 30 {18/33}         atha pūrvapadalopaḥ atra draṣṭavyaḥ : 15 1 10 | 27 - 30 {20/33}         atha vyākhyānataḥ viśeṣapratipattiḥ 16 1 10 | 8.1  R I.30 - 32 {1/47} atha kam punaḥ padārtham matvā 17 1 10 | 8.1  R I.30 - 32 {6/47} atha dravye padārthe katham vigrahaḥ 18 1 10 | 8.1  R I.30 - 32 {9/47} atha dravye eva padārthe eṣaḥ 19 1 10 | 30 - 32 {29/47}           atha na idam eva nityalakṣaṇam 20 1 10 | 30 - 32 {34/47}           atha kim naḥ etena idam nityam 21 1 P11 | 1 - 22 R I.32 -35 {9/35} atha yuktaḥ eva taddhitārthaḥ .~( 22 1 P12 | 10.3 R I.35 - 39 {9/62} atha aprayuktāḥ na santi .~(P 23 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {7/54} atha bhūyān adharmaḥ prāpnoti . 24 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {35/54} atha punaḥ astu jñāne eva 25 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {44/54} atha abhyupāyaḥ eva apaśabdajñānam 26 1 P13 | 11.14 R I.39 -42 {47/54} atha kūpakhānakavat etat bhavati .~( 27 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {1/59} atha vyākaraṇam iti asya śabdasya 28 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {38/59} atha śabdaiḥ api śabdāḥ vyākriyante .~( 29 1 P14 | 12.27 R I.42 - 47 {51/59} atha punaḥ astu sūtram .~( 30 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {1/80} atha kimarthaḥ varṇānām upadeśaḥ .~( 31 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {7/80} atha kaḥ samavayaḥ .~(P 15) P 32 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {9/80} atha kaḥ upadeśaḥ .~(P 15) P 33 1 P15 | 80} yadi api etat ucyate atha etarhi anubandhaśatam 34 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {63/80} atha idam tāvat ayam praṣṭavyaḥ .~( 35 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {38/109} atha punaḥ astu viṣayeṇa tu 36 1 SS2 | 28 R I.70 - 79 {102/115} atha punaḥ astu aviśeṣeṇa .~(; 37 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {52/80} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 38 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {78/80} atha kim takāre prayojanam .~(; 39 1 SS3 | 23.23 R I.79 - 84 {80/80} atha mukhasukhārthaḥ takāraḥ 40 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {34/138} atha kriyamāṇe api tapare parasya 41 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {88/138} atha ubhayataḥ sphoṭamātram 42 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {119/138} atha upariṣṭāt yogavibhāgaḥ 43 1 SS5 | 28.15 R I.95 - 97 {27/36} atha punaḥ astu paropadeśaḥ .~(; 44 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {33/74} atha na etat ubjeḥ rūpam .~(; 45 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {45/74} atha aviśeṣeṇa upadeśaḥ kartavyaḥ .~(; 46 1 SS5 | 28 R I.97 - 101 {59/74} atha upadhāgrahaṇam na kariṣyate .~(; 47 1 SS5 | 11 R I.101 - 106 {35/101} atha saḥ arthaḥ tadarthaḥ .~(; 48 1 SS5 | 33.4 R I.107 -108 {22/29} atha yogavibhāgaḥ kariṣyate .~(; 49 1 SS5 | 34.2 R I.108 - 110 {1/43} atha kimartham antaḥsthānām aṇsu 50 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {13/81} atha etat api na brūyāt .~(; 51 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {25/81} atha etat api na brūyāt .~(; 52 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {35/81} atha etat api na brūyāt .~(; 53 1 SS7 | 36.5 - 11 R I.117 {1/6} atha kim idam akṣaram iti .~(; 54 1 SS7 | 36.5 - 11 R I.117 {6/6} atha pūrvasūtre varṇasya akṣaram 55 1 SS7 | 18 R I.118 - 120 {2/7} atha kimartham idam upadiśyate .~(; 56 1 1 | 24 R I.123 -124 {6/23} atha aijmātrasya grahaṇam sarvaḥ 57 1 1 | 24 R I.123 -124 {21/23} atha yaḥ kṛtsnāyāḥ vṛddheḥ 58 1 1 | 17 R I.125 - 133 {2/139} atha sañjñā iti prakṛtya vṛddhyādayaḥ 59 1 1 | 17 R I.125 - 133 {41/139} atha anākṛtiḥ sañjñā .~(1. 60 1 1 | 17 R I.125 - 133 {45/139} atha kim cit liṅgam āsajya 61 1 1 | 139} yadi api etat ucyate atha etarhi itsañjñā na vaktavyā 62 1 1 | R I.125 - 133 {107/139} atha āvartinyaḥ sañjñāḥ bhavanti .~( 63 1 1 | R I.125 - 133 {111/139} atha pūrvoccāritaḥ sañjñī 64 1 1 | R I.125 - 133 {126/139} atha asthāne ayam yatnaḥ kriyate .~( 65 1 1 | R I.125 - 133 {139/139} atha tatra kṛtaḥ iha api kṛtaḥ 66 1 1 | 16 R I.134 - 136 {21/21} atha tatra antareṇa sahagrahaṇam 67 1 1 | 24 R I.136 - 140 {1/68} atha kimartham ākāraḥ taparaḥ 68 1 1 | 24 R I.136 - 140 {54/68} atha kriyamāṇe api takāre kasmāt 69 1 1 | 24 R I.136 - 140 {66/68} atha kim takāre prayojanam .~( 70 1 1 | 24 R I.136 - 140 {68/68} atha mukhasukhārthaḥ takāraḥ 71 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {69/80} atha maṇḍūkagatayaḥ adhikārāḥ .~( 72 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {71/80} atha ekayogaḥ kariṣyate vṛddhiḥ 73 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {74/80} atha anyavacanāt cakārākaraṇāt 74 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {76/80} atha vakṣyati etat .~(1.1. 75 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {79/80} atha ubhayam nivṛttam .~(1. 76 1 1 | 13 R I.146 - 155 {4/123} atha nānā vākyam : alaḥ antyasya 77 1 1 | 13 R I.146 - 155 {61/123} atha api evam niyamaḥ syāt .~( 78 1 1 | 13 R I.146 - 155 {65/123} atha api ubhayataḥ niyamaḥ syāt : 79 1 1 | 13 R I.146 - 155 {71/123} atha api tadapavādaḥ utsargāpavādayoḥ 80 1 1 | 13 R I.146 - 155 {99/123} atha api katham cit ikaḥ guṇavṛddhī* 81 1 1 | R I.146 - 155 {107/123} atha sarvatra eva sthānī nirdiśyate .~( 82 1 1 | R I.146 - 155 {109/123} atha ṣaṣṭhīsamāsaḥ bhaviṣyati 83 1 1 | 21 R I.155 - 161 {1/118} atha vṛddhigrahaṇam kimartham .~( 84 1 1 | 21 R I.155 - 161 {72/118} atha sici vṛddhiḥ parasmaipadeṣu 85 1 1 | 118} yadi api etat ucyate atha etarhi ṇiśvyoḥ pratiṣedhaḥ 86 1 1 | 16 R I.161 - 163 {22/26} atha ṣaṣṭhadhikāre imau yogau 87 1 1 | 16 R I.161 - 163 {23/26} atha idam tāvad ayam praṣṭavyaḥ .~( 88 1 1 | 13 R I.164 - 166 {8/22} atha guṇavṛddhiviśeṣaṇam knopayati 89 1 1 | 13 R I.164 - 166 {17/22} atha punaḥ astu guṇavṛddhiviśeṣaṇam .~( 90 1 1 | 5 R I.175 - 177 {12/42} atha kāryakālam hi sañjñāparibhāṣam .~( 91 1 1 | 5 R I.175 - 177 {15/42} atha yat etasmin yoge kṅidgrahaṇam 92 1 1 | 5 R I.175 - 177 {17/42} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 93 1 1 | 5 R I.175 - 177 {28/42} atha api na lumatā aṅgasya iti 94 1 1 | 5 R I.175 - 177 {33/42} atha api āṅgādhikāraḥ pratinirdiśyate 95 1 1 | 5 R I.175 - 177 {37/42} atha chāndasam etat .~(1.1. 96 1 1 | 5 R I.175 - 177 {39/42} atha bahiraṅgaḥ guṇaḥ antaraṅgaḥ 97 1 1 | 5 R I.175 - 177 {41/42} atha pūrvasmin yoge yad ārdhadhātukagrahaṇam 98 1 1 | 16 R I.180 - 182 {24/40} atha yena na aprāpte tasya 99 1 1 | 16 R I.180 - 182 {39/40} atha asiddham dīrghatvam .~( 100 1 1 | 23 R I.182 - 183 {5/10} atha vijñāyate avidyamānāḥ antarā 101 1 1 | 23 R I.182 - 183 {7/10} atha punaḥ astu avidyamānam 102 1 1 | 26 R I.183 - 186 {45/45} atha tatra antareṇa pratyekam 103 1 1 | 59.2 R I.186 - 190 {1/43} atha yatra bahūnām ānantaryam 104 1 1 | 2 R I.186 - 190 {22/43} atha yadi eva bahūnām saṃyogasñjñā 105 1 1 | eva bahūnām saṃyogasñjñā atha api dvayoḥ dvayoḥ kim gatam 106 1 1 | 2 R I.186 - 190 {35/43} atha aviśeṣeṇa saṃyogasañjñā 107 1 1 | 60.5 R I.192 - 193 {6/11} atha mukhanāsikam āvacanam 108 1 1 | 16 R I.193 - 194 {1/20} atha mukhagrahaṇam kimartham .~( 109 1 1 | 16 R I.193 - 194 {4/20} atha nāsikāgrahaṇam kimartham .~( 110 1 1 | 7 R I.195 - 197 {9/14} atha kaḥ prayatnaḥ .~(1.1.9.1) 111 1 1 | 14 R I.197 - 202 {54/69} atha kim naḥ etena prārambhaḥ 112 1 1 | 14 R I.197 - 202 {68/69} atha pūrvaḥ tatpuruṣaḥ tataḥ 113 1 1 | 14 R I.197 - 202 {69/69} atha paraḥ tatpuruṣaḥ tataḥ 114 1 1 | 23 R I.203 - 207 {32/37} atha asatyām api savarṇasañjñāyām 115 1 1 | 7 R I.217 - 220 {19/47} atha evam vakṣyāmi : īdādyantam 116 1 1 | 7 R I.217 - 220 {43/47} atha api katham cit nityaḥ luk 117 1 1 | 3 R I.220 - 226 {15/89} atha pragṛhyasañjñā kriyatām 118 1 1 | 3 R I.220 - 226 {53/89} atha pragṛhyasañjñāvacanasāmarthyāt 119 1 1 | 3 R I.220 - 226 {54/89} atha yogavibhāgaḥ kariṣyate .~( 120 1 1 | 3 R I.220 - 226 {73/89} atha āha ayam adasaḥ māt iti .~( 121 1 1 | 10 R I.226 - 227 {7/10} atha punaḥ astu arthavadgrahaṇe 122 1 1 | 13 R I.230 - 231 {7/7} atha pratiṣiddhārthaḥ ayam 123 1 1 | 6 R I.233 - 234 {12/13} atha dvau ukārau imau ekaḥ 124 1 1 | pūrvapadasya bhūt </V>. atha pūrvapadasya bhūt 125 1 1 | 18 R I.235 - 238 {33/38} atha kriyamāṇe api arthagrahaṇe 126 1 1 | 18 R I.235 - 238 {35/38} atha ajahatsvārthāyām vṛttau 127 1 1 | 22 R I.239 - 241 {19/48} atha kriyamāṇe api prakṛtigrahaṇe 128 1 1 | 22 R I.239 - 241 {24/48} atha vijñāyate dādhām prakṛtayaḥ 129 1 1 | 22 R I.239 - 241 {44/48} atha akriyamāṇe api prakṛtigrahaṇe 130 1 1 | 14 R I.242 - 244 {12/32} atha yatkriyāyuktās prādayaḥ 131 1 1 | 14 R I.242 - 244 {26/32} atha yuktam yat nityeṣu śabdeṣu 132 1 1 | 14 R I.246 - 247 {12/34} atha dādhāḥ ghu apit iti vakṣyāmi .~( 133 1 1 | 14 R I.246 - 247 {20/34} atha ekānteṣu doṣaḥ eva .~(1. 134 1 1 | 14 R I.246 - 247 {31/34} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 135 1 1 | 14 R I.246 - 247 {32/34} atha dāp eva ayam na daip 136 1 1 | 10 R I.252 - 254 {19/39} atha antavattve kāni prayojanāni .~( 137 1 1 | 2 R I.255 - 256 {19/26} atha astu asya ghasañjñā .~( 138 1 1 | 9 R I.256 - 263 {53/91} atha na idam sañjñākaraṇam .~( 139 1 1 | 9 R I.256 - 263 {63/91} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 140 1 1 | ḍateḥ tiśabdaḥ arthavān. atha mahatī iyam sañjñā kriyate .~( 141 1 1 | 9 R I.256 - 263 {90/91} atha sāpekṣaḥ ayam nirdeśaḥ 142 1 1 | 7 R I.265 - 269 {18/44} atha ākāraḥ api atra nirdiśyate .~( 143 1 1 | 7 R I.265 - 269 {39/44} atha upariṣṭāt yogavibhāgaḥ 144 1 1 | 84.9 - 12 R I.269 {7/8} atha ṣaṭsañjñāyām kriyate saṅkhyāsañjñāyām 145 1 1 | 87.6 R I.274 - 277 {6/47} atha kaḥ pratiṣedhaḥ nāma .~( 146 1 1 | 3 R I.278 - 285 {38/84} atha aṅgādhikāre yat ucyate 147 1 1 | 3 R I.278 - 285 {58/84} atha na idam sañjñākaraṇam .~( 148 1 1 | 3 R I.278 - 285 {78/84} atha mahatī iyam sañjñā kriyate .~( 149 1 1 | 90.3 R I.286 - 289 {1/43} atha ubhasya sarvanāmatve kaḥ 150 1 1 | 3 R I.286 - 289 {34/43} atha bhavataḥ sarvanāmatve kāni 151 1 1 | 26 R I.289 - 291 {6/36} atha samāsagrahaṇam kimartham. 152 1 1 | 26 R I.289 - 291 {8/36} atha bahuvrīhigrahaṇam kimartham .~( 153 1 1 | 26 R I.289 - 291 {19/36} atha purastāt apavādāḥ anantarān 154 1 1 | 26 R I.289 - 291 {20/36} atha idam tāvat ayam praṣṭavyaḥ .~( 155 1 1 | 92. 7 - 14 R I.294 {5/12} atha samase iti vartamāne 156 1 1 | 8 R I.299 - 300 {3/11} atha kimartham ubhe sañjñe kriyete 157 1 1 | 11 R I.302 - 303 {8/23} atha aliṅgam asaṅkhyam avyayam 158 1 1 | 22 R I.303 - 304 {1/14} atha punaḥ astu avibhaktiḥ 159 1 1 | 96.5 R I.304 - 307 {1/16} atha api asarvavibhaktiḥ iti 160 1 1 | 97.2 R I.308 - 310 {4/22} atha vijñāyate kṛdantam yat māntam 161 1 1 | 2 R I.308 - 310 {20/22} atha punaḥ astu kṛdantam yat 162 1 1 | 4 R I.310 - 318 {5/123} atha ananyaprakṛtiḥ kṛt avyayasañjñaḥ 163 1 1 | 16 R I.320 -322 {15/25} atha anantarā prāptiḥ 164 1 1 | draṣṭavyaḥ iti yadi api vaktavyaḥ atha etarhi bahūni prayojanāni .~( 165 1 1 | 7 R I.333 - 339 {30/100} atha hi nānā na asti sandehaḥ .~( 166 1 1 | 17 R I.342 - 346 {9/49} atha api katham cit labhyeta 167 1 1 | 17 R I.342 - 346 {16/49} atha punaḥ astu vākyasya eva .~( 168 1 1 | 17 R I.342 - 346 {21/49} atha dṛśyante hi vākyeṣu vākyaikadeśān 169 1 1 | 17 R I.342 - 346 {27/49} atha āha ayam samprasāraṇāt 170 1 1 | 17 R I.342 - 346 {30/49} atha punaḥ astu varṇasya .~( 171 1 1 | yadi śāṭakaḥ na vātavyaḥ atha vātavyaḥ na śāṭakaḥ .~(1. 172 1 1 | 17 R I.342 - 346 {45/49} atha ijādiyajādipravṛttiḥ 173 1 1 | 15 R I.346 - 349 {5/35} atha yuktam yat nityeṣu śabdeṣu 174 1 1 | 15 R I.346 - 349 {30/35} atha yat tāvat ayam sāmānyena 175 1 1 | 15 R I.346 - 349 {35/35} atha etayā ānupūrvyā ayam 176 1 1 | 117.2 R I.353 - 357 {4/76} atha ādiḥ iti vartate tataḥ parādiḥ .~( 177 1 1 | 117.2 R I.353 - 357 {5/76} atha ubhayam nivṛttam tataḥ abhaktaḥ .~( 178 1 1 | 28 R I.360 - 364 {28/69} atha sthāne ayogā sthāneyogā 179 1 1 | 28 R I.360 - 364 {30/69} atha yogavatī yogā .~(1.1. 180 1 1 | 28 R I.360 - 364 {36/69} atha kim cid liṅgam āsajya 181 1 1 | 13 R I.364 - 366 {8/15} atha sthāne iti vartamāne punaḥ 182 1 1 | 13 R I.364 - 366 {13/15} atha tamabgrahaṇam kimartham .~( 183 1 1 | 29 R I.366 - 370 {24/50} atha ādeśataḥ antaratamanirvṛttau 184 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {33/86} atha kim takāre prayojanam .~( 185 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {35/86} atha mukhasukhārthaḥ takāraḥ 186 1 1 | 15 R I. 373 - 377 {67/86} atha naṣṭāśvadagdharathavat 187 1 1 | 19 R I.378 - 381 {15/41} atha matam etat uḥ sthāne aṇaḥ 188 1 1 | 20 - 127.3 R I.382 {1/20} atha aṇgrahaṇam kimartham na 189 1 1 | 2 R I.385 - 391 {4/100} atha ādiḥ iti vartate tataḥ parādiḥ .~( 190 1 1 | 2 R I.385 - 391 {5/100} atha ubhayam nivṛttam tataḥ abhaktaḥ .~( 191 1 1 | 2 R I.385 - 391 {24/100} atha graḥ iti pañcamī .~(1. 192 1 1 | 2 R I.385 - 391 {60/100} atha punaḥ astu parādiḥ .~( 193 1 1 | 16 R I.398 - 401 {8/26} atha ādeśagrahaṇam kimartham .~( 194 1 1 | 16 R I.398 - 401 {16/26} atha vidhigrahaṇam kimartham. 195 1 1 | 2 R I.408 - 411 {45/45} atha uktam ādeśagrahaṇasya 196 1 1 | 26 R I.411 - 412 {15/40} atha kāryavipariṇāmāt siddham 197 1 1 | 10 R I.413 - 414 {9/19} atha .~(1.1.56.7) P I.138. 198 1 1 | 10 R I.413 - 414 {19/19} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 199 1 1 | 22 R I.414 - 421 {33/137} atha idānīm asati api sthānivadbhāve 200 1 1 | 22 R I.414 - 421 {81/137} atha idānīm loḍādeśe kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 201 1 1 | 22 R I.414 - 421 {89/137} atha idānīm tisṛbhāve kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 202 1 1 | 22 R I.414 - 421 {97/137} atha idānīm catasṛbhāve kṛte 203 1 1 | 17 R I.421 - 431 {15/134} atha yaḥ atra ādeśaḥ na asau 204 1 1 | 17 R I.421 - 431 {25/134} atha parasmin iti kimartham .~( 205 1 1 | 17 R I.421 - 431 {32/134} atha yaḥ atra ādeśaḥ na asau 206 1 1 | 17 R I.421 - 431 {48/134} atha pūrvavidhau iti kim artham .~( 207 1 1 | 17 R I.421 - 431 {65/134} atha yaḥ atra ādeśaḥ na asau 208 1 1 | 17 R I.421 - 431 {70/134} atha vidhigrahaṇam kimartham .~( 209 1 1 | R I.421 - 431 {120/134} atha nimitte abhisambadhyamāne 210 1 1 | R I.421 - 431 {127/134} atha ādeśaḥ eva abhisambadhyate .~( 211 1 1 | 18 R I.436 - 438 {32/41} atha vatinirdeśaḥ ayam .~( 212 1 1 | 19 R I.441 - 443 {1/19} atha halacoḥ ādeśaḥ sthānivat 213 1 1 | 11 R I.443 - 447 {37/44} atha punaḥ astu aviśeṣeṇa 214 1 1 | 15 R I.447 - 453 {29/54} atha yathā eva anyāni api 215 1 1 | 15 R I.447 - 453 {39/54} atha yogavibhāgaḥ kariṣyate : 216 1 1 | 18 R I.461 - 462 {13/14} atha hi kāryam na arthaḥ ajgrahaṇena .~( 217 1 1 | 27 R I.462 - 466 {28/56} atha akāraḥ matvarthīyaḥ : 218 1 1 | 4 R I.469 - 471 {45/50} atha prasaktādarśanam lopasañjñam 219 1 1 | 23 R I.471 - 476 {48/56} atha kriyamāṇe api pratyayagrahaṇe 220 1 1 | 14. R I.476 - 478 {22/23} atha dvitīyam pratyayagrahaṇam 221 1 1 | 21 R I.479 - 482 {48/48} atha yat ayam na lumatā aṅgasya 222 1 1 | 65} yadi api etat ucyate atha etarhi sthānivadbhāvaḥ 223 1 1 | 28 R I.493 - 498 {46/75} atha anantarā ya prāptiḥ 224 1 1 | 14 R I.500 - 502 {3/30} atha na lumatā tasmin iti ucyamāne 225 1 1 | 9 R I.503 - 506 {22/62} atha śit lopaḥ kariṣyate .~( 226 1 1 | 171.10 - 16 R I.506 {2/8} atha vyaktam eva pathitavyam 227 1 1 | 17 R I.507 - 511 {28/42} atha kimartham upasargeṇa nirdeśaḥ 228 1 1 | 17 R I.507 - 511 {37/42} atha nirdiṣṭagrahaṇam kimartham .~( 229 1 1 | 5 R I.511 - 515 {17/50} atha yatra ubhayam nirdiśyate 230 1 1 | 18 R I.515 - 518 {52/62} atha na anutpanne sani prakḷptyā 231 1 1 | 18 R I.515 - 518 {57/62} atha astu tāvat ikaḥ yaṇ aci 232 1 1 | 20 R I.535 - 536 {13/14} atha sāhacaryāt tācchabdyam 233 1 1 | 24 R I.537 - 540 {4/43} atha nivṛttam tataḥ prāpakam .~( 234 1 1 | 22 R I.562 - 565 {3/30} atha yasyagrahaṇam kimartham .~( 235 1 1 | 22 R I.562 - 565 {5/30} atha ajgrahaṇam kimartham .~( 236 1 1 | 22 R I.562 - 565 {9/30} atha ādigrahaṇam kimartham .~( 237 1 1 | 18 R I.566 - 567 {4/15} atha nivṛttam eṅ prācām deśe 238 1 2 | 193.13 R II.7 - 10 {1/35} atha kimartham pṛthak ṅitkitau 239 1 2 | 193.13 R II.7 - 10 {30/35} atha deśe eva ayam caḥ paṭhitaḥ .~( 240 1 2 | 198.16 R II.24 - 25 {3/36} atha vijñāyate ātmanepadeṣu parataḥ 241 1 2 | 16 R II.24 - 25 {11/36} atha punaḥ astu ātmanepadeṣu 242 1 2 | 16 R II.24 - 25 {21/36} atha sijviśeṣaṇe ātmanepadagrahaṇe 243 1 2 | 24 R II.27 - 31 {37/68} atha astu atra ittvam .~(1. 244 1 2 | 202.2 - 7 R II.33 {5/13} atha pratiṣidhyate sangrahaṇam 245 1 2 | 202.9 - 15 R II.34 {13/14} atha sāhacaryāt tācchabdyam 246 1 2 | 24 R II.34 - 40 {68/91} atha ekasañjñādhikāre ayam 247 1 2 | 24 R II.34 - 40 {70/91} atha svam rūpam śabdasya aśabdasañjñā 248 1 2 | 24 R II.34 - 40 {72/91} atha hrasvasañjñāvacanasāmarthyāt 249 1 2 | 206.2 R II.40 - 41 {4/39} atha nānā vākyam : alaḥ antyasya 250 1 2 | 206.2 R II.40 - 41 {26/39} atha api evam niyamaḥ syāt : 251 1 2 | 206.2 R II.40 - 41 {28/39} atha api ubhayataḥ niyamaḥ syāt : 252 1 2 | 12 R II.41 - 43 {9/15} atha pūrvasmin yoge ajgrahaṇe 253 1 2 | 25 R II.43 - 45 {7/23} atha prathamānirdiṣṭam ajgrahaṇam 254 1 2 | 17 R II.45 - 46 {5/28} atha nīcaiḥ vartatām iti .~(1. 255 1 2 | 17 R II.45 - 46 {15/28} atha nīcaiḥkarāṇi śabdasya .~( 256 1 2 | 208.9 R II.46 - 48 {25/37} atha akāraḥ matvarthīyaḥ .~( 257 1 2 | I.210.2 - 4 RII.53 {4/5} atha anvarthagrahaṇam na doṣaḥ .~( 258 1 2 | 21 R II.64 - 67 {19/31} atha yatra dve ṣaṣṭhyante kasmāt 259 1 2 | 216.5 R II.67 - 68 {13/15} atha anantarā prāptiḥ 260 1 2 | 10 R II.81 - 82 {15/21} atha prakṛtārthān apekṣya 261 1 2 | 10 R II.81 - 82 {21/21} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 262 1 2 | 222.7 R II.82 - 85 {18/34} atha dve hi atra prātipadikasañjñe : 263 1 2 | 222.7 R II.82 - 85 {25/34} atha punaḥ astu paryudāsaḥ .~( 264 1 2 | mātrārtham kṛtam bhavet </V>. atha mātrārtham idam vaktavyam : 265 1 2 | 16/20} <V>sūcyādyartham atha api </V> .~(1.2.50) P 266 1 2 | 98 {20/20} sūcyādyartham atha api .~(1.2.51.1) P I. 267 1 2 | 10 R II.98 - 100 {8/21} atha vyaktivacane iti api ucyamāne 268 1 2 | 10 R II.102 - 103 {5/9} atha vijñāyate jāteḥ yāni viśeṣaṇāni 269 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {5/24} atha nakṣatre iti vartamāne punaḥ 270 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {11/24} atha nakṣatre iti vartamāne 271 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {12/24} atha atha nakṣatre iti 272 1 2 | 110 - 113 {12/24} atha atha nakṣatre iti vartamāne 273 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {13/24} atha dvandve iti kimartham .~( 274 1 2 | 232.7 R 110 - 113 {23/24} atha na atra bhavantaḥ prāṇināḥ .~( 275 1 2 | 14 R II.114 - 116 {6/24} atha ekagrahaṇam kimartham .~( 276 1 2 | 14 R II.114 - 116 {9/24} atha śeṣagrahaṇam kimartham .~( 277 1 2 | R II.119 - 133 {107/186} atha matam etat vibhaktyantānām 278 1 2 | R II.119 - 133 {128/186} atha anena pakṣeṇa arthaḥ syāt : 279 1 2 | R II.119 - 133 {140/186} atha anena pakṣeṇa arthaḥ syāt : 280 1 2 | R II.119 - 133 {158/186} atha api nidarśayitum buddhiḥ 281 1 2 | R II.119 - 133 {176/186} atha punaḥ astu ekavibhaktau 282 1 2 | 11 R II.133 - 136 {17/30} atha punaḥ astu ekā prakṛtiḥ 283 1 2 | 11 R II.136 - 139 {21/40} atha na ime ekaśeṣaśabdāḥ .~( 284 1 2 | 9 R II.140 - 144 {20/61} atha vācanikī tat vaktavyam : 285 1 2 | 9 R II.140 - 144 {34/61} atha kimartham lopaḥ ārabhyate .~( 286 1 2 | tāvat ayam praṣṭavyaḥ : atha yasya dravyam padārthaḥ 287 1 2 | 22 - 248.3 R II.161 {6/7} atha arthagrahaṇam na doṣaḥ bhavati .~( 288 1 2 | 20 R II.163 - 165 {14/27} atha vijñāyate arthaḥ strī 289 1 3 | 12 R II.173 - 178 {3/55} atha asaṃhitayā bhū-ādayaḥ iti 290 1 3 | 12 R II.173 - 178 {8/55} atha ādigrahaṇam kimartham .~( 291 1 3 | 12 R II.173 - 178 {13/55} atha na paṭhyante natarām arthaḥ 292 1 3 | 17 R II.179 - 185 {16/84} atha yayā devadattaḥ iha bhūtvā 293 1 3 | 6 R II.185 - 192 {66/70} atha arthataḥ siddhā sanādīnām 294 1 3 | 21 R II.193 - 196 {23/26} atha na antareṇa kriyām bhūtabhaviṣyadvartamānāḥ 295 1 3 | 21 R II.193 - 196 {25/26} atha na anyat prṣṭena anyat 296 1 3 | 14 R II.196 - 198 {1/34} atha yadi eva kriyāvacanaḥ dhātuḥ 297 1 3 | kriyāvacanaḥ dhātuḥ iti eṣaḥ pakṣaḥ atha api bhāvavacanaḥ dhātuḥ 298 1 3 | 15 R II.202 - 203 {24/26} atha sāpekṣaḥ ayam nirdeśaḥ 299 1 3 | 3 R II.203 - 205 {11/16} atha ekaśeṣanirdeśaḥ ayam .~( 300 1 3 | 3 R II.203 - 205 {14/16} atha ḷkārasya eva idam guṇabhūtasya 301 1 3 | 3 R II.203 - 205 {16/16} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 302 1 3 | 10 R II.210 - 211 {20/26} atha ṛṛkārasya eva idam irtvabhūtasya 303 1 3 | 10 R II.210 - 211 {22/26} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 304 1 3 | 10 R II.210 - 211 {25/26} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 305 1 3 | 10 R II.210 - 211 {26/26} atha ante iti vartate .~(1. 306 1 3 | 20 R II.211 - 212 {20/24} atha kriyamāṇe api ca tasyagrahaṇe 307 1 3 | 17 R II.212 - 214 {23/40} atha nirdiṣṭasya ayam lopaḥ 308 1 3 | 6 R II.214 - 217 {1/63} atha yasya anubandhaḥ āsajyate 309 1 3 | R II.220 - 227 {132/139} atha evam vakṣyāmi .~(1.3. 310 1 3 | 5 R II.229 - 230 {19/36} atha idānīm yatra alpīyāṃsaḥ 311 1 3 | 25 R II.230 - 232 {33/33} atha yaḥ anyaḥ adhikaḥ kāraḥ 312 1 3 | 274.2 - 11 R II.233 {8/24} atha upadeśe iti vartate .~( 313 1 3 | 274.2 - 11 R II.233 {9/24} atha uktam etat siddham tu 314 1 3 | yadi śāṭakaḥ na vātavyaḥ atha vātavyaḥ na śāṭakaḥ .~(1. 315 1 3 | 15 R II.233 - 237 {46/53} atha punaḥ astu niyamaḥ .~( 316 1 3 | 278.7 -21 R II.246 {1/27} atha kartṛgrahaṇam kimartham .~( 317 1 3 | 5 R II.255 - 256 {9/19} atha udbhibhyām iti atra kim 318 1 3 | 11 R II.257 - 258 {17/19} atha na evam vijñāyate vyaktā 319 1 3 | 21 R II.261 - 263 {33/36} atha āha ayam śadeḥ śitaḥ 320 1 3 | 21 R II.261 - 263 {35/36} atha yadi api tāvat etat anyatra 321 1 3 | 5 R II.263 - 268 {41/67} atha api vikaraṇāt aṭ iti aṭ 322 1 3 | 5 R II.263 - 268 {59/67} atha neḥ iti na eṣā pañcamī .~( 323 1 3 | 5 R II.263 - 268 {66/67} atha niḥ api padam viśiḥ api 324 1 3 | 15 R II.268 - 269 {8/22} atha yogāpekṣam uttaratra vidhiḥ 325 1 3 | 15 R II.268 - 269 {18/22} atha punaḥ astu yogāpekṣam .~( 326 1 3 | 17 R II.269 - 271 {19/50} atha vidhyarthaḥ śadimriyatibhyām 327 1 3 | 17 R II.269 - 271 {26/50} atha punaḥ astu vidhyarthaḥ .~( 328 1 3 | 17 R II.269 - 271 {43/50} atha api śadiḥ eva śitparaḥ tu 329 1 3 | 17 R II.269 - 271 {49/50} atha api mriyatiḥ eva luṅliṅparaḥ 330 1 3 | 8 R II.271 - 272 {19/27} atha avayave kṛtam liṅgam 331 1 3 | 9 - 21 R II.273 {14/21} atha avayave kṛtam liṅgam 332 1 3 | 290.6 R II.274 {10/23} atha iha kasmāt na bhavati .~( 333 1 3 | 9 R II.286 - 290 {10/30} atha abhiprāyagrahaṇam kimartham .~( 334 1 3 | 19 R II.292 - 293 {28/31} atha idam tāvat ayam praṣṭavyaḥ .~( 335 1 3 | 10 R II.294 - 295 {6/23} atha akriyamāṇe aṇigrahaṇam kasya 336 1 3 | 16 - 19 R II.296. {4/5} atha idānīm antareṇa api cakāram 337 1 4 | 20 R II.308 - 313 {61/73} atha ekasañjñādhikāre katham 338 1 4 | R II.325 - 335 {115/197} atha kimartham ītvalopābhyām 339 1 4 | R II.340 - 344 {16/104} atha hrasvau na .~(1.4.3.1). 340 1 4 | R II.340 - 344 {18/104} atha hrasvayoḥ he śakaṭe atra 341 1 4 | R II.340 - 344 {33/104} atha ayam nityaḥ yogaḥ syāt prakalpeta 342 1 4 | R II.340 - 344 {66/104} atha punaḥ astu dīrghayoḥ .~( 343 1 4 | 104} yadi na hrasvau atha hrasvau na .~(1.4.3.1). 344 1 4 | R II.340 - 344 {78/104} atha hrasvau na .~(1.4.3.1). 345 1 4 | R II.340 - 344 {82/104} atha stryākhyau iti kaḥ ayam 346 1 4 | R II.340 - 344 {98/104} atha punaḥ astu kaḥ eva .~( 347 1 4 | 3 R II.345 - 349 {1/58} atha ākhyāgrahaṇam kimartham .~( 348 1 4 | 4 R II.351 - 356 {2/61} atha pratyayagrahaṇam kimartham .~( 349 1 4 | 4 R II.351 - 356 {5/61} atha vidhigrahaṇam kimartham .~( 350 1 4 | 4 R II.351 - 356 {10/61} atha tadādigrahaṇam kimartham .~( 351 1 4 | 4 R II.356 - 359 {1/45} atha dvitīyam pratyayagrahaṇam 352 1 4 | 22 R II.363 - 364 {11/25} atha anantarā prāptiḥ 353 1 4 | 22 R II.363 - 364 {17/25} atha yogavibhāgaḥ kariṣyate .~( 354 1 4 | 25 R II.372 - 375 {12/37} atha etasmin niyamārthe sati 355 1 4 | 25 R II.372 - 375 {23/37} atha punaḥ astu pratyayaniyamaḥ .~( 356 1 4 | 25 R II.372 - 375 {31/37} atha prakṛtān arthān apekṣya 357 1 4 | 25 R II.372 - 375 {37/37} atha ācāryapravṛttiḥ jñāpayati 358 1 4 | 17 R II.379 - 386 {91/93} atha yāvat brūyāt kriyāyāmiti 359 1 4 | 24 R II.393 - 395 {13/27} atha yathā eva asya anyatra 360 1 4 | 22 R II.396 - 398 {11/30} atha upayogaḥ kaḥ bhavitum 361 1 4 | 22 R II.396 - 398 {30/30} atha jyotirvat jñānāni bhavanti .~( 362 1 4 | 24 - 330.2 R II.399 {7/7} atha anyāḥ canyāḥ ca prādurbhavanti .~( 363 1 4 | 330.4 - 6 R II.399 {6/6} atha anyāḥ canyāḥ ca prādurbhavanti .~( 364 1 4 | 17 R II.400 - 401 {5/17} atha yamsagrahaṇam kimartham .~( 365 1 4 | 17 R II.400 - 401 {9/17} atha abhipragrahaṇam kimartham .~( 366 1 4 | 9 R II.403 - 404 {4/6} atha nānārthāḥ katham kupinā 367 1 4 | 25 R II.408 - 409 {6/20} atha iha katham bhavitavyam taṇḍulān 368 1 4 | 28 R II.418 - 424 {1/57} atha ye dhātūnām dvikarmakāḥ 369 1 4 | 28 R II.418 - 424 {13/57} atha kārakam na akathitam .~( 370 1 4 | 28 R II.418 - 424 {14/57} atha kārake sati kartavyā .~( 371 1 4 | II.425 - 428 {25/27} </V>atha iha katham bhavitavyam .~( 372 1 4 | 9 R II.432 - 435 {16/19} atha yena karmaṇā sakarmkāḥ 373 1 4 | 9 R II.432 - 435 {18/19} atha yat karma bhavati na 374 1 4 | svatantraḥ na prayojyaḥ atha prayojyaḥ na svatantraḥ 375 1 4 | 25 R II.440 - 442 {19/26} atha prāgvacanam kimartham .~( 376 1 4 | 25 R II.440 - 442 {24/26} atha kriyamāṇe api prāgvacane 377 1 4 | 9 R II.442 - 444 {17/18} atha prasajyapratiṣedhaḥ na doṣaḥ 378 1 4 | 22 R II.449 - 450 {5/13} atha itiḥ paro yasmāt tat idam 379 1 4 | 22 R II.449 - 450 {10/13} atha iha te prāk dhātoḥ iti katham 380 1 4 | 21 R II.458 - 460 {34/45} atha idānīm lakṣaṇena hetuḥ api 381 1 4 | 20 R II.462 - 464 {16/24} atha na eva imau anarthakau .~( 382 1 4 | 4 R II.464 - 465 {11/15} atha yat atra karmapravacanīyayuktam 383 1 4 | 24 R II.468 - 469 {18/38} atha etasmin ekaśeṣanirdeśe sati 384 1 4 | 24 R II.468 - 469 {27/38} atha kṛtadvandvānāmekaśeṣo na 385 1 4 | 10 R II.470 - 471 {4/17} atha nivṛttam prathamayoḥ pūrvasavarṇaḥ 386 1 4 | 10 R II.470 - 471 {9/17} atha punaḥ astu nivṛttam .~( 387 1 4 | 10 R II.470 - 471 {16/17} atha vacanagrahaṇam eva kuryāt .~( 388 1 4 | 27 R II.471 - 476 {4/100} atha etasmin niyamārthe vijñāyamāne 389 1 4 | R II.471 - 476 {12/100} atha api upapadaniyamaḥ evam 390 1 4 | 15 R II.477 - 478 {14/30} atha prathamaḥ utsargaḥ kariṣyate .~( 391 1 4 | 15 R II.477 - 478 {17/30} atha iha katham bhavitavyam .~( 392 1 4 | 13 R II.478 - 484 {17/53} atha śabdāvirāmaḥ saṃhitā 393 1 4 | 13 R II.478 - 484 {24/53} atha avasānasañjñāyām prakarṣagatiḥ 394 1 4 | 13 R II.478 - 484 {27/53} atha hrādāvirāmaḥ saṃhā iti 395 1 4 | 13 R II.478 - 484 {32/53} atha yatra ekaḥ pacati iti ekaḥ 396 1 4 | 13 R II.478 - 484 {38/53} atha paurvāparyam akālavyapetam 397 1 4 | 13 R II.478 - 484 {50/53} atha aparaḥ prayujyate .~(1.4. 398 1 4 | 8 R II.484 - 488 {24/79} atha na idam avasānalakṣaṇam 399 1 4 | 8 R II.484 - 488 {69/79} atha vyaktam eva paṭhitavyam 400 2 1 | 24 R II.496 - 504 {1/96} atha samarthagrahaṇam kimartham .~( 401 2 1 | 24 R II.496 - 504 {30/96} atha kriyamāṇe api samarthagrahaṇe 402 2 1 | 28 R II.505 - 516 {1/109} atha kriyamāṇe api samarthagrahaṇe 403 2 1 | R II.505 - 516 {74/109} atha etasmin ekārthībhāvkṛte 404 2 1 | R II.505 - 516 {93/109} atha tasya kena cit kṛtaḥ tasya 405 2 1 | 14 R II.517 - 525 {1/65} atha ye vṛttim vartayanti kim 406 2 1 | 14 R II.517 - 525 {3/65} atha teṣām evam bruvatām kim 407 2 1 | 14 R II.517 - 525 {6/65} atha ajahatsvārthā vṛttiḥ ubhayoḥ 408 2 1 | 14 R II.517 - 525 {22/65} atha anvayāt viśeṣaṇam bhaviṣyati .~( 409 2 1 | 14 R II.517 - 525 {30/65} atha samarthādhikāraḥ ayam 410 2 1 | 14 R II.517 - 525 {38/65} atha punaḥ astu ajahatsvārthā 411 2 1 | 9 R II.525 - 531 {1/91} atha yadi eva ekārthībhāvaḥ sāmarthyam 412 2 1 | ekārthībhāvaḥ sāmarthyam atha api vyapekṣā sāmarthyam 413 2 1 | 9 R II.525 - 531 {24/91} atha bhavati ca evañjātīyakeṣu 414 2 1 | 9 R II.525 - 531 {29/91} atha etasmin vyapekṣāyām sāmarthye 415 2 1 | 24 R II.537 - 540 {1/30} atha kimartham padavidhau samarthādhikāraḥ 416 2 1 | 24 R II.537 - 540 {18/30} atha ekaśeṣanirdeśaḥ ayam. 417 2 1 | 24 R II.540 - 546 {8/90} atha hi guṇaḥ padārthaḥ bhavati 418 2 1 | 24 R II.540 - 546 {21/90} atha guṇapadārthikaḥ pratijānīte 419 2 1 | sadbhāvānyabhāvau dravyam ca. atha samānādhikaraṇena iti 420 2 1 | 24 R II.540 - 546 {48/90} atha yāvat brūyāt samānadravyeṇa 421 2 1 | 24 R II.540 - 546 {89/90} atha saḥ arthaḥ tadarthaḥ 422 2 1 | 18 R II.547 - 554 {1/110} atha yatra bahūnām samāsaprasaṅgaḥ 423 2 1 | R II.547 - 554 {59/110} atha nimittasvarāt nimittisvaraḥ 424 2 1 | R II.547 - 554 {71/110} atha api evam vigrahaḥ kriyate 425 2 1 | 23 R II.555 - 561 {57/80} atha kimartham svare avadhāraṇam 426 2 1 | 21 R II.561 - 565 {6/32} atha kriyamāṇe api prāgvacane 427 2 1 | 15 R II.565 - 569 {14/27} atha tatra antareṇa pratyekam 428 2 1 | 5 R II.569 - 570 {8/11} atha na ime samāsārthāḥ nirdiśyante .~( 429 2 1 | 12 R II.570 - 572 {11/13} atha yaḥ prakāravacane thāl tasya 430 2 1 | 12 R II.574 - 575 {11/12} atha kriyamāṇe api pañcamīgrahaṇe 431 2 1 | 23 R II.575 - 576 {6/8} atha yasya ca āyāmaḥ iti ucyate 432 2 1 | 8 R II.582 - 587 {33/50} atha na sāmānyavihitaḥ .~(2.1. 433 2 1 | 587 {36/50} kim śabdakṛtaḥ atha arthakṛtaḥ .~(2.1.24) P 434 2 1 | 22 R II.589 - 592 {40/52} atha evam api nirdeśaḥ kartavyaḥ 435 2 1 | 386.10 - 15 R II.594 {4/7} atha sādhanam kṛtā saha samasyate 436 2 1 | R II.598 - 603 {64/105} atha api katham cit itsañjñā 437 2 1 | R II.598 - 603 {98/105} atha iha brāhmaṇebhyaḥ iti 438 2 1 | 19 R II.607 - 609 {7/32} atha bhāvasādhane sati kim abhidhīyate .~( 439 2 1 | 19 R II.607 - 609 {20/32} atha pañcagrāmī ṣaṇṇagarī 440 2 1 | 19 R II.607 - 609 {27/32} atha iha gauḥ anubandhyaḥ ajaḥ 441 2 1 | 19 R II.607 - 609 {32/32} atha avyatirekāt dravyākṛtyoḥ .~( 442 2 1 | yadi śāṭakaḥ na vātavyaḥ atha vātavyaḥ na śāṭakaḥ .~(2. 443 2 1 | 24 R II.609 - 612 {41/54} atha punaḥ astu arthe iti .~( 444 2 1 | 24 R II.609 - 612 {54/54} atha yat ayam dvigoḥ luk anapatye 445 2 1 | 23 R II.617 - 618 {4/25} atha pūrvamātre akabhikṣā atra 446 2 1 | 23 R II.617 - 618 {23/25} atha punaḥ astu anantare .~( 447 2 1 | 19 R II.619 - 627 {6/63} atha anyat eva upamānam anyat 448 2 1 | 19 R II.619 - 627 {38/63} atha api evam vigrahaḥ kriyate 449 2 1 | 19 R II.619 - 627 {61/63} atha sāmānyavacanaiḥ iti ucyate .~( 450 2 1 | 11 R II.633 -634 {1/14} atha kimartham uttaratra evamādi 451 2 1 | 27 R II.635 - 638 {40/49} atha cet adhikavivakṣā kāryam 452 2 1 | 6 R II.639 - 641 {7/37} atha dvitīyena varṇagrahaṇena 453 2 1 | 6 R II.639 - 641 {12/37} atha api kartari paratvāt kṛtsvareṇa 454 2 1 | 6 R II.639 - 641 {13/37} atha samānādhikaraṇaḥ .~(2.1. 455 2 1 | 6 R II.639 - 641 {32/37} atha samānādhikaraṇaḥ sāmānyena 456 2 1 | R II.641 - 653 {130/151} atha jahatsvārthāyām tu doṣaḥ 457 2 2 | 12 R II.666 - 677 {21/93} atha āśrayataḥ liṅgavacanāni 458 2 2 | 12 R II.666 - 677 {26/93} atha punaḥ astu uttarapadārthapradhānaḥ .~( 459 2 2 | tāvat ayam praṣṭavyaḥ : atha iha rājapuruṣam ānaya iti 460 2 2 | 12 R II.666 - 677 {40/93} atha vācanikī tat vaktavyam : 461 2 2 | 12 R II.666 - 677 {57/93} atha sarve ete śabdāḥ guṇasamudāyeṣu 462 2 2 | 13 R II.690 - 696 {17/62} atha vyaktam eva idam paṭhitavyam 463 2 2 | 13 R II.690 - 696 {18/62} atha akriyayā iti kim pratyudāhriyate .~( 464 2 2 | 13 R II.690 - 696 {50/62} atha vibhāṣā ṣaṣṭhīsamāsaḥ .~( 465 2 2 | 16 R II.699 - 704 {4/72} atha anyagrahaṇam kimartham .~( 466 2 2 | 16 R II.699 - 704 {18/72} atha ekasaṅjñādhikāre na arthaḥ 467 2 2 | 16 R II.699 - 704 {21/72} atha anekagrahaṇam kimartham. 468 2 2 | 14 R II.704 - 710 {38/90} atha vibhaktyarthaḥ abhidīyate .~( 469 2 2 | 14 R II.704 - 710 {77/90} atha saṅkhyā nāma iyam parapradhānā .~( 470 2 2 | 14 R II.704 - 710 {80/90} atha vakṣyati etat .~(2.2. 471 2 2 | 13 R II.710 - 714 {30/65} atha etasmin sati anabhidhāne 472 2 2 | 5 R II.714 - 719 {1/101} atha kiṃsabrahmacārī iti kaḥ 473 2 2 | R II.714 - 719 {16/101} atha punaḥ astu evam vigrahaḥ : 474 2 2 | R II.714 - 719 {32/101} atha arthatṛtīyāḥ iti kaḥ ayam 475 2 2 | R II.714 - 719 {56/101} atha iha devadattasya bhrātā 476 2 2 | R II.714 - 719 {84/101} atha punaḥ astu ayam eva vigrahaḥ 477 2 2 | 16 R II.719 - 724 {15/65} atha dvidaśāḥ tridaśāḥ iti kaḥ 478 2 2 | 16 R II.719 - 724 {53/65} atha upadaśāḥ iti kaḥ ayam samāsaḥ .~( 479 2 2 | 16 R II.719 - 724 {62/65} atha matvarthe pūrvaḥ yogaḥ .~( 480 2 2 | 16 R II.719 - 724 {65/65} atha va kap bhūt iti .~(2. 481 2 2 | 16 R II.725 - 727 {22/33} atha matam etat diśi dṛṣṭaḥ digdṛṣṭaḥ 482 2 2 | 16 R II.725 - 727 {30/33} atha matvarthe pūrvaḥ yogaḥ .~( 483 2 2 | 16 R II.725 - 727 {33/33} atha va kap bhūt iti .~(2. 484 2 2 | 6 R II.727 - 728 {15/20} atha idānīm anyeṣām api dṛśyate 485 2 2 | 6 R II.727 - 728 {17/20} atha va matvarthe pūrvaḥ yogaḥ .~( 486 2 2 | 6 R II.727 - 728 {20/20} atha va kap bhūt iti .~(2. 487 2 2 | 25 R II.729 - 730 {15/28} atha āśrayataḥ liṅgavacanāni 488 2 2 | 25 R II.729 - 730 {20/28} atha iha kasmāt na bhavati .~( 489 2 2 | tāvat ayam praṣṭavyaḥ : atha iha kasmāt na bhavati .~( 490 2 2 | R II.731 - 741 {20/134} atha matam etat prāk samāsāt 491 2 2 | R II.731 - 741 {109/134} atha iha kau cit prāthamakalpikau 492 2 2 | 16 R II.743 - 744 {11/15} atha yatra dve ṣaṣṭhyante bhavataḥ 493 2 2 | 14 R II.744 - 746 {7/25} atha atantram <V>mṛdaṅgaśaṅkhatūṇavāḥ 494 2 2 | R II.744 - 746 {15/25} atha punaḥ astu atantram .~( 495 2 2 | 14 R II.744 - 746 {22/25} atha yatra bahūnām pūrvanipātaprasaṅgaḥ 496 2 2 | 437.9 - 17 R II.748 {4/10} atha yatra saṅkhyāsarvanāmnoḥ 497 2 3 | R II.751 - 762 {89/122} atha kaṭaḥ api karma bhīṣmādayaḥ 498 2 3 | R II.751 - 762 {91/122} atha kaṭaḥ eva karma tat sāmānādhikaraṇyāt 499 2 3 | R II.751 - 762 {104/122} atha santi mama api santi .~( 500 2 3 | II.751 - 762 {106/122} atha ubhayavacanāḥ hyete .~(


1-500 | 501-1000 | 1001-1395

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License