Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
anyathajatiyakena 1
anyathasvarasya 14
anyatkarakam 1
anyatra 297
anyatrabhavasya 1
anyatvakarah 3
anyatvam 15
Frequency    [«  »]
308 visesah
301 adesah
299 pratyayah
297 anyatra
289 khalu
284 anyat
282 gunah
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

anyatra

    Part,  -
1 1 SS1 | V>tasya vivṛtopadeśāt anyatra api vivṛtopadeśaḥ savarṇagrahaṇārthaḥ </ 2 1 SS1 | ākṣarasamāmnāyikasya vivṛtopadeśāt anyatra api vivṛtopadeśaḥ kartavyaḥ .~(; 3 1 SS1 | R I.54 - 60 {33/74} kva anyatra .~(;SS 1.1) P I.15.2 - 16. 4 1 SS5 | 30/30} yadi ca kim cit anyatra api upadeśe prayojanam asti 5 1 SS6 | 111 - 115 {73/81} <V>yvoḥ anyatra pareṇa iṇ syāt</V> .~(;SS 6 1 1 | R I.134 - 136 {4/21} <V>anyatra sahavacanāt samudāye sañjñāprasaṅgaḥ</ 7 1 1 | 16 R I.134 - 136 {5/21} anyatra sahavacanāt samudāye vṛddhiguṇasañjñayoḥ 8 1 1 | 24 R I.136 - 140 {51/68} anyatra api hi ayam evañjātīyakeṣu 9 1 1 | niyamārtham : ajādau eva kṅiti na anyatra .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 10 1 1 | I.155 - 161 {46/118} kva anyatra bhūt .~(1.1.3.3) P I. 11 1 1 | 118} asti punaḥ kva cid anyatra api apavāde pratiṣiddhe 12 1 1 | 47} <V>pratyayāśrayatvāt anyatra siddham</V> .~(1.1.4.2) 13 1 1 | 39/41} pratyayāśratvāt anyatra siddham .~(1.1.4.3) P I. 14 1 1 | saṃyogasañjñāyām sahavacanam yathā anyatra</V> .~(1.1.7.2) P I.56.24 - 15 1 1 | I.183 - 186 {6/45} yathā anyatra .~(1.1.7.2) P I.56.24 - 16 1 1 | 183 - 186 {7/45} tat yathā anyatra api yatra icchati sahabūtānām 17 1 1 | sarveṇa samuditena vākyena anyatra savarṇānām grahaṇam bhavati .~( 18 1 1 | padasañjñāyām antavacanam anyatra sañjñāvidhau pratyayagrahaṇe 19 1 1 | karoti tat jñāpayati ācāryaḥ anyatra varṇagrahaṇe jātigrahaṇam 20 1 1 | tadgrahaṇena gṛhyate yathā anyatra</V> .~(1.1.20.2) P I.74. 21 1 1 | arthavadgrahaṇena gṛhyate yathā anyatra .~(1.1.20.2) P I.74.23 - 22 1 1 | 14 R I.242 - 244 {21/32} anyatra api arthavataḥ āgamaḥ arthavadgrahaṇena 23 1 1 | I.242 - 244 {22/32} kva anyatra .~(1.1.20.2) P I.74.23 - 24 1 1 | 9 R I.256 - 263 {43/91} anyatra api na avaśyam iha eva .~( 25 1 1 | dvivacanaṭābviṣayaḥ kaḥ idānīm asya anyatra bhavati .~(1.1.27.4) P I. 26 1 1 | 289 {12/43} <V>ubhayaḥ anyatra</V> .~(1.1.27.4) P I.89. 27 1 1 | 13/43} ubhayaśabdaḥ asya anyatra bahvati .~(1.1.27.4) P I. 28 1 1 | 36} digupadiṣṭe vibhāṣā anyatra pratiṣedhaḥ .~(1.1.28) P 29 1 1 | arthāsampratyayaḥ yathā anyatra</V> .~(1.1.44.1) P I.101. 30 1 1 | asampratyayaḥ syāt yathā anyatra .~(1.1.44.1) P I.101.18 - 31 1 1 | 10 R I.322 - 323 {7/23} anyatra api śabdasañjñāyām śabdasya 32 1 1 | R I.322 - 323 {8/23} kva anyatra .~(1.1.44.1) P I.101.18 - 33 1 1 | na prasaṅgasāmarthyāt anyatra pratiṣedhaviṣayāt</V> .~( 34 1 1 | prasaṅgasāmarthyāt ca vidhiḥ bhaviṣyati anyatra pratiṣedhaviṣayāt pratiṣedhasāmarthyāt 35 1 1 | ca pratiṣedhaḥ bhaviṣyati anyatra vidhiviṣayāt .~(1.1.44.3) 36 1 1 | 100} tena nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 37 1 1 | kit iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 38 1 1 | apit iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 39 1 1 | gandhane iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 40 1 1 | kramaḥ iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 41 1 1 | aprāṇinām iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 42 1 1 | pratyayāntāt iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 43 1 1 | bhāvakarmaṇoḥ iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 44 1 1 | ābhīkṣṇye iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 45 1 1 | ākrośe iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 46 1 1 | sañjñāyām iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 47 1 1 | iñi iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 48 1 1 | yoge iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 49 1 1 | yaṅi iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 50 1 1 | vyaktavācām iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 51 1 1 | svaritañitaḥ iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 52 1 1 | antardhau iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 53 1 1 | īśvare iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 54 1 1 | tadarthasya iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 55 1 1 | gatibuddhipratyavasānārthaśabdakarmākarmakāṇām iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 56 1 1 | yadi iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 57 1 1 | kiti iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 58 1 1 | aviśabdane iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 59 1 1 | manasi iti nitye prāpte anyatra aprāpte ubhayatra 60 1 1 | tayoḥ tarhi śakyārthāt anyatra api prāpnoti : kṣeyam pāpam 61 1 1 | guruvat guruputre vartitavyam anyatra ucchiṣṭabhojanāt pādopasaṅgrahaṇāc 62 1 1 | sarvaprasaṅgaḥ tu sarvasya anyatra adṛṣṭatvāt</V> .~(1.1.60) 63 1 1 | 469 - 471 {18/50} sarvasya anyatra adṛṣṭatvāt .~(1.1.60) P 64 1 1 | prayogaviṣayaḥ saḥ tataḥ anyatra na dṛśyate .~(1.1.60) P 65 1 1 | pratyayalakṣaṇena bhavati kim cit ca anyatra na bhavati .~(1.1.63.4) 66 1 1 | 561 {36/64} aṅgādhikāre ca anyatra ca .~(1.1.72.5) P I.187. 67 1 1 | 23 R I.555 - 561 {37/64} anyatra udāhṛtam .~(1.1.72.5) P 68 1 1 | vyañjanasya avidyamānatvam yathā anyatra</V> .~(1.1.73.1) P I.189. 69 1 1 | avidyamānavadbhāvaḥ vaktavyaḥ yathā anyatra api bhavati vyañjanasya 70 1 1 | I.562 - 565 {29/30} kva anyatra .~(1.1.73.1) P I.189.4 - 71 1 2 | pūrvanipātaḥ bādhitaḥ iti kṛtvā kva anyatra utsahate bhavitum anyat 72 1 2 | karoti tat jñāpayati ācāryaḥ anyatra varṇagrahaṇe jātigrahaṇam 73 1 2 | vidhau prathamānirdeśaḥ tataḥ anyatra api upasarjanasañjñāprasaṅgaḥ</ 74 1 2 | prathamānirdeśaḥ kriyate tataḥ anyatra api tasya upasarjanasañjñā 75 1 2 | R II.100 - 102 {2/22} <V>anyatra abhidheyavyaktivacanabhāvāt 76 1 2 | 26 R II.100 - 102 {3/22} anyatra abhidheyavat liṅgavacanāni 77 1 2 | II.100 - 102 {4/22} kva anyatra .~(1.2.51.2) P I.227.11 - 78 1 2 | 26 R II.100 - 102 {6/22} anyatra abhidheyavat liṅgavacanāni 79 1 2 | liṅgavacanāni bhavanti luki. iha api anyatra abhidheyavat liṅgavacanāni 80 1 2 | II.103 - 104 {8/17} lupaḥ anyatra api jāteḥ yuktavadbhāvaḥ 81 1 2 | II.103 - 104 {9/17} kva anyatra .~(1.2.52.2) P I.228.11 - 82 1 2 | 11/17} kim punaḥ kāraṇam anyatra api jāteḥ yuktavadbhāvaḥ 83 1 2 | ahatvā ekām ca surām apītvā anyatra kāmacāraḥ syāt .~(1.2.64. 84 1 2 | II.168 - 169 {23/27} <V>anyatra api tadviṣayadarśanāt</V> .~( 85 1 2 | 7 R II.168 - 169 {24/27} anyatra api tadviṣayāḥ śabdāḥ dṛśyante .~( 86 1 3 | 12 R II.173 - 178 {10/55} anyatra api hi ayam paṭhan ādigrahaṇam 87 1 3 | II.173 - 178 {11/55} kva anyatra .~(1.3.1.1) P I.253.2 - 88 1 3 | manyāmahe : yaḥ eva asya adheḥ anyatra arthaḥ sa iha api iti .~( 89 1 3 | 185 {70/84} kaḥ punaḥ anyatra adheḥ arthaḥ .~(1.3.1.2) 90 1 3 | yasya punaḥ kumbhyām ca anyatra ca na asau kumbhīdhānyaḥ .~( 91 1 3 | ātmanepadavacanam tasya anyatra niyamāt</V> .~(1.3.12.3) 92 1 3 | 237 - 244 {17/128} tasya anyatra niyamāt .~(1.3.12.3) P I. 93 1 3 | 237 - 244 {18/128} tat hi anyatra niyamyate .~(1.3.12.3) P 94 1 3 | atha yadi api tāvat etat anyatra bhavati vikaraṇebhyaḥ niyamaḥ 95 1 3 | itarathā hi yatra niyamaḥ tataḥ anyatra pratiṣedhaḥ</V> .~(1.3.67. 96 1 3 | etasmin yatra niyamaḥ tataḥ anyatra tena yakciṇoḥ pratiṣedhaḥ 97 1 4 | 10 R II.297 - 298 {2/17} anyatra sañjñāsamāveśānniyamārtham 98 1 4 | 10 R II.297 - 298 {3/17} anyatra sañjñāsamāveśaḥ bhavati .~( 99 1 4 | 10 R II.297 - 298 {12/17} anyatra sañjñāsamāveśāt etasmāt 100 1 4 | 73} <V>tatpuruṣaḥ iti cet anyatra ktārthāt pratiṣedhaḥ </V>. 101 1 4 | V>. tatpuruṣaḥ iti cet anyatra ktārthāt pratiṣedhaḥ vaktavyaḥ .~( 102 1 4 | padasañjñāyām antavacanam anyatra sañjñāvidhau pratyayagrahaṇe 103 1 4 | etat jñāpayati ācāryaḥ anyatra sañjñāvidhau pratyayagrahaṇe 104 1 4 | khalu api kṛtrimā sañjñā anyatra avidhānāt .~(1.4.23.1) P 105 1 4 | atha yathā eva asya anyatra apaśyataḥ īpsā evam kūpe 106 1 4 | eva prathamaḥ bhavati na anyatra iti .~(1.4.105, 107 - 108. 107 2 1 | 20 R II.491 - 496 {17/28} anyatra khalu api samarthagrahaṇāni 108 2 1 | II.491 - 496 {18/28} kva anyatra .~(2.1.1.1) P I.359.2 - 109 2 1 | 24 R II.496 - 504 {65/96} anyatra khalu api samarthagrahaṇe 110 2 1 | II.496 - 504 {66/96} kva anyatra .~(2.1.1.2) P I.359.21 - 111 2 1 | karmapravacanīyasañjñaḥ bhavati na anyatra .~(2.1.16) P I.380.18 - 112 2 1 | kṛtryaiḥ adhikārthavacane anyatra api dṛśyate</V> .kṛtryaiḥ 113 2 1 | kṛtryaiḥ adhikārthavacane anyatra api dṛśyate iti vaktavyam .~( 114 2 1 | arthaśabdaḥ ādeśaḥ bhavati anyatra nityaḥ iti yat ayam balihitagrahaṇam 115 2 1 | samāsataddhitavidhau iti cet anyatra samāsasañjñābhāvaḥ</V> .~( 116 2 1 | samāsataddhitavidhau iti cet anyatra samāsasañjñā na prāpnoti .~( 117 2 1 | II.609 - 612 {19/54} kva anyatra .~(2.1.51.2) P I.393.20 - 118 2 1 | 19/71} samāhāre eva na anyatra iti .~(2.1.51.3) P I.395. 119 2 1 | 23/71} samāhāre eva na anyatra iti .~(2.1.51.3) P I.395. 120 2 1 | parimāṇinā iti na punaḥ anyatra api .~(2.1.51.3) P I.395. 121 2 1 | II.612 - 616 {61/71} <V>anyatra samudāyabahuvrīhitvāt uttarapadaprasiddhiḥ</ 122 2 1 | 11 R II.612 - 616 {62/71} anyatra samudāyabaḥ huvrīhisañjñḥ .~( 123 2 1 | 11 R II.612 - 616 {63/71} anyatra samudāyabahuvrīhitvāt uttarapadam 124 2 1 | 13 - 18 R II.635 {7/11} anyatra ayam cvyarthagrahaṇeṣu cvyantasya 125 2 1 | 13 - 18 R II.635 {10/11} anyatra pūrvam cvyantakāryam param 126 2 2 | anudāttatvam ṅībvidhāne hi anyatra api ṅīṣviṣayāt ṅīpprasaṅgaḥ 127 2 2 | II.731 - 741 {92/134} <V>anyatra api tadviṣayadarśanāt</V> .~( 128 2 2 | R II.731 - 741 {93/134} anyatra api hi niyataviṣayāḥ śabdāḥ 129 2 3 | anabhihitavacanam anarthakam anyatra api vihitasya abhāvāt abhihite</ 130 2 3 | 18 R II.751 - 762 {8/122} anyatra api vihitasya abhāvāt abhihite .~( 131 2 3 | 18 R II.751 - 762 {9/122} anyatra api abhihite vihitam na 132 2 3 | II.751 - 762 {10/122} kva anyatra .~(2.3.1.1) P I.439.2 - 133 2 3 | anabhihitādhikāraḥ kriyate āhosvit anyatra kartavyaḥ na kriyate .~( 134 2 3 | dvitīyā āmreḍitānteṣu tataḥ anyatra api dṛśyate</V> .~(2.3.2) 135 2 3 | 769 - 770 {23/25} tataḥ anyatra api dṛśyate .~(2.3.2) P 136 2 3 | kārakavibhaktibalīyastvāt anyatra api</V> .~(2.3.19) P I.452. 137 2 3 | 7 R II.791 - 793 {26/28} anyatra api kārakavibhaktirbalīyasī 138 2 3 | II.791 - 793 {27/28} kva anyatra .~(2.3.19) P I.452.17 - 139 2 3 | śeṣe eva ṣaṣṭhī bhavati na anyatra iti .~(2.3.50). P I.463. 140 2 4 | II.893 - 894 {7/18} na hi anyatra bharatā santi .~(2.4.66) 141 2 4 | 893 - 894 {12/18} na hi anyatra bharatā santi iti .~(2.4. 142 2 4 | etat jñāpayati ācāryaḥ anyatra prāggrahaṇe bharatagrahaṇam 143 3 1 | nimittasya nimittikāryārthatvāt anyatra api</V> .~(3.1.1) P II.1. 144 3 1 | 13 R III.3 - 12 {22/109} anyatra api ca eṣaḥ nyāyaḥ dṛṣṭaḥ .~( 145 3 1 | III.3 - 12 {23/109} kva anyatra .~(3.1.1) P II.1.2 - 3.13 146 3 1 | 13 R III.3 - 12 {106/109} anyatra api akāreṇa tasya arthasya 147 3 1 | III.3 - 12 {107/109} kva anyatra .~(3.1.1) P II.1.2 - 3.13 148 3 1 | padasañjñāyām antagrahaṇam anyatra sañjñāvidhau pratyayagrahaṇe 149 3 1 | bhūṣākarmakiratisanām ca anyatra ātmanepadāt</V> .~(3.1.87. 150 3 1 | ca pratiṣedhaḥ vaktavyaḥ anyatra ātmanepadāt .~(3.1.87.5) 151 3 1 | pratigrāhyam apigrāhyam iti eva anyatra .~(3.1.122) P II.87.6 - 152 3 1 | 24/24} upaceyapṛḍam eva anyatra .~(3.1.124) P II.88.6 - 153 3 1 | 3} meyam niceyam iti eva anyatra .~(3.1.130) P II.89.15 - 154 3 1 | 13/18} asti punaḥ kva cit anyatra api ūhiḥ vahyarthe vartate .~( 155 3 2 | 27 R III.225 - 228 {5/91} anyatra api na avaśyam iha eva .~( 156 3 2 | III.225 - 228 {6/91} hva anyatra .~(3.2.3) P II.96.13 - 97. 157 3 2 | rantā karṇe japitā iti eva anyatra .~(3.2.14) P II.100.2 - 158 3 2 | R III.243 - 244 {11/14} anyatra subgrahaṇe upasargagrahaṇam 159 3 2 | V>na tadvidhānasya anyatra abhāvāt</V> .~(3.2.84) P 160 3 2 | 254 {38/55} tadvidhānasya anyatra abhāvāt .~(3.2.84) P II. 161 3 2 | R III.250 - 254 {51/55} anyatra anāhantā .~(3.2.84) P II. 162 3 2 | 55} ādadhānasya iti eva anyatra .~(3.2.87) P II.112.6 - 163 3 2 | 53/60} anūktam iti eva anyatra .~(3.2.109) P II.116.11 - 164 3 2 | ayogāt adeśānupapattiḥ yathā anyatra</V> .~(3.2.124.1) P II.125. 165 3 2 | adeśayoḥ nupapattiḥ yathā anyatra .~(3.2.124.1) P II.125.2 - 166 3 2 | 286 - 288 {3/27} tat yathā anyatra api lasya aprathamāsamānādhikaraṇena 167 3 2 | III.286 - 288 {4/27} kva anyatra .~(3.2.124.1) P II.125.2 - 168 3 2 | 7/27} <V>yogaḥ iti cet anyatra api yogaḥ syāt</V> .~(3. 169 3 2 | matam etat bhavati yogaḥ iti anyatra api yogaḥ syāt .~(3.2.124. 170 3 2 | III.286 - 288 {9/27} kva anyatra .~(3.2.124.1) P II.125.2 - 171 3 2 | tacchīlādiṣu bhaviṣyati anyatra ca .~(3.2.178.1) P II.135. 172 3 3 | 40} na tadvidhānasya anyatra abhāvāt .~(3.3.3) P II.139. 173 3 3 | 313 {36/40} tadvidhānasya anyatra abhāvāt .~(3.3.3) P II.139. 174 3 3 | kriyāyām upapade kriyārthāyām anyatra ca bhaviṣyati .~(3.3.10) 175 3 3 | kriyāyām upapade kriyārthāyām anyatra ca bhaviṣyanti .~(3.3.11) 176 3 3 | kriyāyām upapade kriyārthāyām anyatra ca bhaviṣyati .~(3.3.12) 177 3 3 | te praiṣādiṣu bhaviṣyanti anyatra ca .~(3.3.163) P II.166. 178 3 4 | ābhīkṣṇye iti nitye prāpte anyatra aprāpte .~(3.4.24) P 179 3 4 | aniṣṭā vibhāṣā prāpnoti anyatra ca iṣṭā na sidhyati .~(3. 180 4 1 | 2 R III.493 - 495 {4/38} anyatra api na avaśyam iha eva .~( 181 4 1 | III.493 - 495 {5/38} kva anyatra .~(4.1.36.2) P II.215.7 - 182 4 1 | 3/20} <V>ṅībvidhāne hi anyatra api ṅīṣviṣayān ṅīpprasaṅgaḥ</ 183 4 1 | 4/20} ṅībvidhāne hi sati anyatra api ṅīṣviṣayān ṅīp prasajyeta .~( 184 4 1 | gotrabhāve laukike tataḥ anyatra teṣām pratiṣedhaḥ</V> .~( 185 4 1 | gotrabhāve laukike tataḥ anyatra teṣām pratiṣedhaḥ vaktavyaḥ .~( 186 4 1 | gotrabhāve laukike tataḥ anyatra teṣām pratiṣedhaḥ iti .~( 187 4 2 | III.655 - 657 {2/31} <V>anyatra abhidheyasya anityatvāt 188 4 2 | 20 R III.655 - 657 {3/31} anyatra abhidheyam anityam bhavati .~( 189 4 2 | 20 R III.655 - 657 {5/31} anyatra abhidheyasya anityatvāt 190 4 3 | R III.733 - 736 {34/52} anyatra gomayāt druvayāt phalāt 191 5 1 | uvarṇāntāt iti nitye prāpte anyatra aprāpte .~(5.1.4) P II. 192 5 1 | nityagrahaṇam kriyate āhosvit anyatra kartavyam na kriyate .~( 193 5 1 | 83 - 93 {90/100} na evam anyatra bhavati .~(5.1.119.2) P 194 5 4 | pādaśatagrahaṇam anarthakam anyatra api darśanāt</V> .~(5.4. 195 5 4 | 430.2 - 4 R IV.247 {4/6} anyatra api darśanāt .~(5.4.1) P 196 5 4 | 430.2 - 4 R IV.247 {5/6} anyatra api hi vun dṛśyate .~(5. 197 5 4 | 17 R IV.266 {7/17} <V>anyatra adhikalopāt</V> .~(5.4.73) 198 5 4 | 10 - 17 R IV.266 {8/17} anyatra adhikalopāt iti vaktavyam .~( 199 5 4 | etat ucyate atha etarhi anyatra adhikalopāt iti etat na 200 6 1 | 301 {95/99} <V>kva cit anyatra lopaḥ iti cet dvirvacanam</ 201 6 1 | 294 - 301 {96/99} kva cit anyatra lopaḥ iti cet dvirvacanam 202 6 1 | 318 {29/33} asti punaḥ anyatra api kva cit mihiḥ mahyarthe 203 6 1 | 330 {152/156} doṣeṣu ca anyatra antyasadeśaḥ anyatra anantyasadeśaḥ .~( 204 6 1 | ca anyatra antyasadeśaḥ anyatra anantyasadeśaḥ .~(6.1.13. 205 6 1 | samprasāraṇāśrayabalīyastvāt anyatra api</V> .~(6.1.17.3) P III. 206 6 1 | samprasāraṇāśrayabalīyastvāt anyatra api .~(6.1.17.3) P III.25. 207 6 1 | 3 R IV.334 - 336 {13/61} anyatra api na avaśyam iha eva vaktavyam .~( 208 6 1 | 338 {9/11} <V>śrapeḥ śṛtam anyatra hetoḥ</V> .~(6.1.27) P III. 209 6 1 | 338 {10/11} śrapeḥ śṛtam anyatra hetoḥ iti vaktavyam iha 210 6 1 | 345 {11/15} some śrābhāvaḥ anyatra śribhāvaḥ .~(6.1.36) P III. 211 6 1 | 15} somabahutve śrābhāvaḥ anyatra śribhāvaḥ .~(6.1.37.1) P 212 6 1 | punaḥ prasāraṇagrahaṇam ataḥ anyatra prasāraṇapratiṣedhārtham</ 213 6 1 | punaḥ ayam sidhyatiḥ kva cit anyatra vartate .~(6.1.49) P III. 214 6 1 | tayoḥ tarhi śakyārthāt anyatra api prāpnoti .~(6.1.79.1) 215 6 1 | 394 {4/8} goyūtim iti eva anyatra .~(6.1.79.2) P III.54.17 - 216 6 1 | 394 {8/8} goyūtim iti eva anyatra .~(6.1.80) P III.54.24 - 217 6 1 | 17/51} vyākaraṇe api hi anyatra dvayoḥ sthāninoḥ ekaḥ ādeśaḥ 218 6 1 | 23/51} vyākaraṇe api hi anyatra dvayoḥ sthāninoḥ dvau ādeśau 219 6 1 | tat uktam vyākaraṇe api hi anyatra dvayoḥ sthāninoḥ ekaḥ ādeśaḥ 220 6 1 | yat uktam vyākaraṇe api hi anyatra dvayoḥ sthāninoḥ dvau ādeśau 221 6 1 | ahatvā ekām ca surām apītvā anyatra kāmacāraḥ syāt .~(6.1.84. 222 6 1 | pūrvavayasam pratyutthāya anyatra kāmacāraḥ syāt .~(6.1.84. 223 6 1 | ṛkārādau dhātau eva na anyatra iti .~(6.1.87.1) P III.66. 224 6 1 | ekayoge ca ekadeśānuvṛttiḥ anyatra api</V> .~(6.1.93) P III. 225 6 1 | 8 R IV.431 - 433 {53/77} anyatra api .~(6.1.93) P III.73. 226 6 1 | IV.431 - 433 {55/77} kva anyatra .~(6.1.93) P III.73.16 - 227 6 1 | 107} dīrghāt śasi eva na anyatra iti .~(6.1.102.2) P III. 228 6 1 | ucyamāne śakunau syāt anyatra api nityam .~(6.1.150) P 229 6 1 | tisṛbhyaḥ jasgrahaṇānarthakyam anyatra abhāvāt</V> .~(6.1.166) 230 6 1 | 22 R IV.500 - 501 {6/24} anyatra abhāvāt .~(6.1.166) P III. 231 6 1 | prāpte ārambhaḥ tata prāpte anyatra aprāpte .~(6.1.208, 215) 232 6 3 | halādau eva kāranāmni na anyatra .~(6.3.10) P III.144.19 - 233 6 3 | 14/14} ghañante vibhāṣā anyatra pratiṣedhaḥ .~(6.3.14) P 234 6 3 | puṃvadbhāvaḥ na iṣyate ke cit ca anyatra paṭhyante yeṣu puṃvadbhāvaḥ 235 6 3 | khiti iti nitye prāpte anyatra aprāpte .~(6.3.72) P 236 6 3 | karoti tat jñāpayati ācāryaḥ anyatra dhātugrahaṇe tadādividhiḥ 237 6 4 | sarvanāmasthānaprakaraṇe niyamavacanāt anyatra aniyamaḥ</V> .~(6.4.12 - 238 6 4 | sarvanāmasthānaprakaraṇe niyamavacanāt anyatra niyamaḥ na prāpnoti .~(6. 239 6 4 | IV.673 - 677 {10/45} kva anyatra .~(6.4.12 - 13) P III.182. 240 6 4 | inhanpūṣāryamṇām sarvanāmasthāne eva na anyatra .~(6.4.12 - 13) P III.182. 241 6 4 | śau eva sarvanāmasthāne na anyatra .~(6.4.12 - 13) P III.182. 242 6 4 | sau eva sarvanāmasthāne na anyatra .~(6.4.12 - 13) P III.182. 243 6 4 | niṣṭhāyām lopaḥ bhavati na anyatra .~(6.4.52.1) P III.202.11 - 244 6 4 | V>halgrahaṇam anarthakam anyatra api darśanāt</V> .~(6.4. 245 6 4 | 13 R IV.756 - 757 {4/7} anyatra api darśanāt .~(6.4.100) 246 6 4 | 13 R IV.756 - 757 {5/7} anyatra api lopaḥ dṛśyate .~(6.4. 247 6 4 | 8/15} <V>avadhāraṇe hi anyatra prakṛtibhāve upadhālopaprasaṅgaḥ </ 248 6 4 | V>. avadhāraṇe hi sati anyatra prakṛtibhāve upadhālopaḥ 249 6 4 | 781 {15/15} avadhāraṇe hi anyatra prakṛtibhāve upadhālopaprasaṅgaḥ 250 7 1 | 6 R V.32.2 - 33.8 {4/20} anyatra api hi prathamayoḥ grahaṇe 251 7 1 | V.32.2 - 33.8 {5/20} kva anyatra .~(7.1.28) P III.251.19 - 252 7 1 | nivṛttyartham iti cet siddham yathā anyatra api</V> .~(7.1.95 - 96.2) 253 7 1 | antareṇa vacanam siddham yathā anyatra api aviśeṣavihitāḥ śabdāḥ 254 7 1 | R V.84 - 91 {71/82} kva anyatra .~(7.1.95 - 96.2) P III. 255 7 2 | 103 - 105 {2/23} tat yathā anyatra api vidhyuttarakālāḥ pratiṣedhāḥ 256 7 2 | R V.103 - 105 {3/23} kva anyatra .~(7.2.8.1) P III.281.21 - 257 7 2 | kṣubhitam manthena iti eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 258 7 2 | svanitam manasā iti eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 259 7 2 | dhvanitam tamasā iti eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 260 7 2 | lagitam saktena iti eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 261 7 2 | mlecchitam vispaṣṭena iti eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 262 7 2 | virebhitam svareṇa iti eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 263 7 2 | 12 {30/36} phaṇitam eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 264 7 2 | 119.12 {35/36} bāhitam eva anyatra .~(7.2.18) P III.287.7 - 265 7 3 | 189.3 - 192.2 {7/49} <V>anyatra tadgrahaṇāt tadantagrahaṇāt 266 7 3 | R V.189.3 - 192.2 {8/49} anyatra hi tasya grahaṇam bhavati 267 7 3 | devikādiṣu tadādigrahaṇam anyatra tadgrahaṇāt tadantagrahaṇāt 268 7 3 | pratiṣedhe śvādigrahaṇam jñāpakam anyatra śvangrahaṇe tadādigrahaṇasya 269 7 3 | etat jñāpayati ācāryaḥ anyatra śvangrahaṇe tadādividhiḥ 270 7 3 | 19/21} <V>tadantasya ca anyatra pratiṣedhaḥ</V> .~(7.3.8) 271 7 3 | 5 {20/21} tadantasya ca anyatra pratiṣedhaḥ vaktavyaḥ .~( 272 7 3 | karoti tat jñāpayati ācāryaḥ anyatra grāmagrahaṇe nagaragrahaṇam 273 7 3 | tarhi jñāpayati ācāryaḥ anyatra ṇyadhikasya kutvam bhavati 274 7 3 | 10 - 14 {8/10} kim tarhi anyatra api vartate .~(7.3.69) P 275 7 3 | ciṇṇaloḥ pratiṣedhasāmarthyāt anyatra guṇabhūtasya vṛddhipratiṣedhaḥ</ 276 7 3 | 229.3 {25/47} <V>ataḥ anyatra vidhāne vau aguṇatvam</V> .~( 277 7 3 | 15 - 229.3 {26/47} ataḥ anyatra vidhāne vau aguṇatvam .~( 278 7 3 | yaṅlugantasya guṇaḥ na bhavati na anyatra iti .~(7.3.88) P III.339. 279 7 4 | yaṅlugantasya guṇaḥ na bhavati na anyatra iti .~(7.4.65) P III.354. 280 7 4 | yaṅlugantasya ātmanepadam bhavati na anyatra iti .~(7.4.65) P III.354. 281 7 4 | 2 {7/36} <V>akidvacanam anyatra kidantasya alaḥ antyanivṛttyartham</ 282 7 4 | etat jñāpayati ācāryaḥ anyatra kidantasya abhyāsasya alontyavidhiḥ 283 8 1 | V>anudāttaviśeṣaṇe hi anyatra gotrādigrahaṇe kutsanābhīkṣṇyagrahaṇam .</ 284 8 1 | anudāttaviśeṣaṇe hi sati anyatra gotrādigrahaṇe kutsanābhīkṣṇyagrahaṇam 285 8 1 | pāṭhaviśeṣaṇam anudāttaviśeṣaṇe hi anyatra gotrādigrahaṇe kutsanābhīkṣṇyagrahaṇam 286 8 1 | gatiḥ anudāttaḥ bhavati na anyatra iti .~(8.1.70) P III.381. 287 8 2 | jhali jhaṣantaḥ bhavati na anyatra~(8.2.38.3) P III.405.3 - 288 8 2 | 21/28} asti punaḥ kva cit anyatra api añjiḥ añcatyarthe vartate .~( 289 8 2 | 424 - 425 {1/10} bahulam anyatra iti vaktavyam .~(8.2.92. 290 8 3 | V>aśgrahaṇam anarthakam anyatra abhāvāt .~(8.3.17) P III. 291 8 3 | 12 R V.440 - 441 {4/24} anyatra abhāvāt .~(8.3.17) P III. 292 8 3 | V.440 - 441 {5/24} na hi anyatra ruḥ asti anyat ataḥ aśaḥ .~( 293 8 3 | punaḥ ekārthībhāvaḥ yathā anyatra .~(8.3.45) P III.435.20 - 294 8 4 | tatsamudāye ṇatvāprasiddhiḥ yathā anyatra .~(8.4.2.2) P III.453.9 - 295 8 4 | 17 R V.491 {4/19} yathā anyatra api vyavāyasamudāye kāryam 296 8 4 | 17 R V.491 {5/19} kva anyatra .~(8.4.2.2) P III.453.9 - 297 8 4 | 7/19} kim punaḥ kāraṇam anyatra api vyavāyasamudāye kāryam


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License