Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
yasutah 8
yasuti 1
yasutpratisedhah 1
yasya 281
yasyacamadigrahanam 3
yasyagrahanam 1
yasyah 6
Frequency    [«  »]
289 khalu
284 anyat
282 gunah
281 yasya
280 acaryah
275 te
272 idanim
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

yasya

    Part,  -
1 1 4 | sudevaḥ asi varuṇa yasya te sapta sindhavaḥ anukṣaranti 2 1 4 | asi varuṇa satyadevaḥ asi yasya te sapta sindhavaḥ sapta 3 1 P14 | anyat sūtrāt vyākaraṇam yasya adaḥ sūtram syāt .~(P 14) 4 1 SS1 | R I.54 - 60 {45/74} kim. yasya ākṣarasamāmnāyikena grahaṇam 5 1 SS1 | 60 - 69 {3/109} asya cvau yasya īti ca .~(;SS 1.2) P I.16. 6 1 SS3 | 79 - 84 {22/80} nanu ca yasya api taparāṇi tena api etat 7 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {73/138} yasya punaḥ gṛhyante dvihalaḥ 8 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {74/138} yasya api na gṛhyante tasya api 9 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {82/138} yasya punaḥ gṛhyante raḥ iti eva 10 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {83/138} yasya api na gṛhyante tasya api 11 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {92/138} yasya punaḥ gṛhyante raṣābhyām 12 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {109/138} yasya api na gṛhyante tasya api 13 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {125/138} yasya punaḥ gṛhyante guroḥ ṭeḥ 14 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {126/138} yasya api na gṛhyante tasya api 15 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {130/138} yasya punaḥ gṛhyante tasya dvau 16 1 SS3 | 27 R I.84 - 93 {131/138} yasya api na gṛhyante tasya api 17 1 1 | 44.14 R 140 - 146 {40/80} yasya tu vidheḥ nimittam eva na 18 1 1 | 169 - 171 {23/41} tataḥ yasya : yasya ca lopaḥ bhavati .~( 19 1 1 | 171 {23/41} tataḥ yasya : yasya ca lopaḥ bhavati .~(1.1. 20 1 1 | 28/41} halaḥ uttarasya ca yasya lopaḥ bhavati iti .~(1.1. 21 1 1 | 171 - 174 {11/34} nanu ca yasya guṇaḥ ucyate tat kṅitparatvena 22 1 1 | vijñāyate saṃyogaḥ ādiḥ yasya saḥ ayam saṃyogādiḥ , saṃyogādeḥ 23 1 1 | 186 {22/45} saṃyogau ādī yasya saḥ ayam saṃyogādiḥ , saṃyogādeḥ 24 1 1 | vijñāyate saṃyogaḥ antaḥ yasya tat idam saṃyogāntam , saṃyogāntasya 25 1 1 | vijñāyate saṃyogaḥ ādiḥ yasya saḥ ayam saṃyogādiḥ , saṃyogādeḥ 26 1 1 | 186 {35/45} saṃyogau ādī yasya saḥ ayam saṃyogādiḥ , saṃyogādeḥ 27 1 1 | R I.202 - 203 {4/16} yaḥ yasya tulyāsyaprayatnaḥ saḥ tasya 28 1 1 | sambandhāt ca etat gamyate yasya mātā yaḥ ca yasya pitā iti .~( 29 1 1 | gamyate yasya mātā yaḥ ca yasya pitā iti .~(1.1.9.3) P I. 30 1 1 | ānaya kaṭajakam ānaya iti yasya eṣā sañjñā bhavati saḥ ānīyate 31 1 1 | citraguḥ ānīyatām iti ukte yasya tāḥ gāvaḥ bhavanti sa ānīyate 32 1 1 | V>sādhvanuśāsane asmin yasya vibhāṣā tasya sādhutvam</ 33 1 1 | sādhvanuśāsane asmin śāstre yasya vibhāṣā kriyate saḥ vibhāṣā 34 1 1 | 13 R I.328 - 332 {11/43} yasya punaḥ kāryāḥ śabdāḥ vibhāṣā 35 1 1 | 13 R I.328 - 332 {12/43} yasya api nityāḥ śabdāḥ tasya 36 1 1 | 13 R I.328 - 332 {23/43} yasya punaḥ nityāḥ śabdāḥ prayuktānām 37 1 1 | 328 - 332 {24/43} nanu ca yasya api kāryāḥ tasya api eṣaḥ 38 1 1 | 13 R I.328 - 332 {39/43} yasya punaḥ nityāḥ śabdāḥ gālavagrahaṇam 39 1 1 | 328 - 332 {40/43} nanu ca yasya api kāryāḥ tasya api pūjārtham 40 1 1 | eva hi tāvat ik durlabhaḥ yasya sañjñā kriyate .~(1.1.45) 41 1 1 | saḥ yaṇaḥ sthāne bhavati yasya abhinirvṛttasya samprasāraṇam 42 1 1 | R I.372 - 373 {4/25} yaḥ yasya antaratamaḥ sa tasya sthāne 43 1 1 | 16/32} tat yathā loke yaḥ yasya prasaṅge bhavati labhate 44 1 1 | 438 - 441 {20/40} nanu ca yasya api anantarasya vidhim prati 45 1 1 | ubhayanimittatvāt iti : iha yasya grāme nagare anekam kāryam 46 1 1 | 50} sarvaḥ hi śabdaḥ yaḥ yasya prayogaviṣayaḥ saḥ tataḥ 47 1 1 | 5/23} pratyayaḥ lakṣaṇam yasya kāryasya tat lupte api bhavati 48 1 1 | na prāpnoti : asya cvau yasya īti ca .~(1.1.69.2) P I. 49 1 1 | tatkālaḥ , tatkālaḥ kālaḥ yasya saḥ ayam tatkālakālaḥ , 50 1 1 | sambandhāt ca gamyate yasya mātā yaḥ ca yasya pitā iti .~( 51 1 1 | gamyate yasya mātā yaḥ ca yasya pitā iti .~(1.1.71) P I. 52 1 1 | tadantaḥ , tadantaḥ antaḥ yasya tat idam tadantāntam , tadantāntasya 53 1 1 | evam iha api tadantaḥ antaḥ yasya tadantasya iti .~(1.1.72. 54 1 1 | vṛddhigrahaṇam kimartham. yasya acām ādiḥ tat vṛddham iti 55 1 1 | 22 R I.562 - 565 {4/30} yasya iti vyapadeśāya .~(1.1.73. 56 1 1 | 562 - 565 {6/30} vṛddhiḥ yasya ādiḥ tat vṛddham iti iyati 57 1 1 | 562 - 565 {10/30} vṛddhiḥ yasya acām tat vṛddham iti iyati 58 1 1 | 566 - 567 {8/15} vṛddhiḥ yasya acām ādiḥ tat vṛddham .~( 59 1 1 | 566 - 567 {10/15} vṛddhiḥ yasya acām ādiḥ tat vṛddham .~( 60 1 2 | citraguḥ devadattaḥ iti : yasya tāḥ gāvaḥ santi saḥ eva 61 1 2 | 21 R II.64 - 67 {1/31} <V>yasya vidhau prathamānirdeśaḥ 62 1 2 | 21 R II.64 - 67 {2/31} yasya vidhau prathamānirdeśaḥ 63 1 2 | 67 {5/31} <V>siddham tu yasya vidhau tam prati iti vacanāt</ 64 1 2 | 21 R II.64 - 67 {8/31} yasya vidhau yat prathamānirdiṣṭam 65 1 2 | 219.9 R II.71 - 77 {9/66} yasya hi tat dravyam bhavati saḥ 66 1 2 | bhavati saḥ tena kāryam karoti yasya ca gāvaḥ santi saḥ tāsām 67 1 2 | 85 {32/34} napuṃsakam yasya guṇaḥ .~(1.2.45.6) P I.221. 68 1 2 | 88 {32/34} napuṃsakam yasya guṇaḥ .~(1.2.47.1). P I. 69 1 2 | pratiṣedhaḥ vaktavyaḥ iti na punaḥ yasya api vibhaktyantānām ekaśeṣaḥ 70 1 2 | 28/30} <V>svarabhinnānām yasya uttarasvaravidhiḥ</V> .~( 71 1 2 | 136 {29/30} svarabhinnānām yasya uttarasvaravidhiḥ tasya 72 1 2 | 144 - 150 {41/54} nanu ca yasya api ākṛtiḥ padārthaḥ tasya 73 1 2 | 144 - 150 {46/54} nanu ca yasya api dravyam padārthaḥ tasya 74 1 2 | tāvat ayam praṣṭavyaḥ : atha yasya dravyam padārthaḥ katham 75 1 3 | 185 - 192 {9/70} yaḥ hi yasya bhāvam icchati saḥ na tasya 76 1 3 | icchati saḥ na tasya abhāvam yasya ca abhāvam na tasya bhāvam .~( 77 1 3 | 10 R II.210 - 211 {12/26} yasya kumbhyām eva dhānyam saḥ 78 1 3 | 10 R II.210 - 211 {13/26} yasya punaḥ kumbhyām ca anyatra 79 1 3 | evam vijñāyate ikāraḥ it yasya saḥ ayam idit tasya iditaḥ 80 1 3 | II.214 - 217 {1/63} atha yasya anubandhaḥ āsajyate kim 81 1 3 | 290.15 - 17 R II.275 {6/7} yasya bhujeḥ avanam anavanam ca 82 1 4 | 298 - 308 {9/162} nanu ca yasya api paraṅkāryatvam tena 83 1 4 | R II.298 - 308 {26/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupapatteḥ 84 1 4 | 298 - 308 {35/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥ tasya 85 1 4 | R II.298 - 308 {43/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupapatteḥ 86 1 4 | 298 - 308 {51/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥ tasya 87 1 4 | R II.298 - 308 {61/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupappateḥ 88 1 4 | 298 - 308 {68/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥ tasya 89 1 4 | R II.298 - 308 {78/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupapatteḥ 90 1 4 | 298 - 308 {82/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥ tasya 91 1 4 | R II.298 - 308 {97/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupapatteḥ 92 1 4 | 308 {107/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥtasya 93 1 4 | R II.298 - 308 {117/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupapatteḥ 94 1 4 | 308 {127/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥ tasya 95 1 4 | R II.298 - 308 {136/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupatteḥ 96 1 4 | 308 {140/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikāraḥ tasya 97 1 4 | R II.298 - 308 {147/162} yasya punaḥ paraṅkāryatvam niyamānupapatteḥ 98 1 4 | 308 {155/162} nanu ca yasya api ekasañjñādhikaraḥ tasya 99 1 4 | 339 {26/60} tatra ekaḥ yasya īti ca iti lopena hriyate 100 1 4 | siddham tvaṅgarūpagrahaṇāt yasya aṅgasya iyuvau tatpratiṣedhāt</ 101 1 4 | 3 R II.345 - 349 {27/58} yasya aṅgasya iyuvau bhavataḥ 102 1 4 | ādiḥ tadādiḥ , tadādiḥ ādiḥ yasya tadidam tadādyādi iti .~( 103 1 4 | 393 - 395 {3/27} bhaved yasya māṣāḥ na gāvaḥ tasya māṣāḥ 104 1 4 | 24 R II.393 - 395 {4/27} yasya tu khalu gāvaḥ na māṣāḥ 105 1 4 | 12/16} ātaḥ ca ubhayam yasya hi guḍabhakṣaṇe buddhiḥ 106 1 4 | II.435 - 436 {1/12} kim yasya svam tantram saḥ svatantraḥ .~( 107 1 4 | 349.6 - 9 R II.466 {3/6} yasya ca īśvaravacanam iti kartṛnirdeśaḥ 108 1 4 | 8 R II.484 - 488 {11/79} yasya virāmaḥ virāmagrahaṇam tena 109 1 4 | 484 - 488 {12/79} nanu ca yasya api abhāvaḥ tena api abhāvagrahaṇam 110 1 4 | 8 R II.484 - 488 {38/79} yasya virāmaḥ tena virāmagrahaṇam 111 1 4 | 484 - 488 {39/79} nanu ca yasya api abhāvaḥ tena api abhāvagrahaṇam 112 1 4 | 484 - 488 {46/79} nanu ca yasya api abhāvaḥ tena api abhāvagrahaṇam 113 2 1 | 24 R II.540 - 546 {88/90} yasya arthasya kauśāmbyā sāmarthyam 114 2 1 | ekaśitiḥ ekaḥ śitiḥ pādaḥ yasya iti .~(2.1.1.10). P I.371. 115 2 1 | ekaśitayaḥ ekaśitayaḥ pādāḥ yasya iti .~(2.1.1.10). P I.371. 116 2 1 | ekaśitiḥ ekaḥ śitiḥ pādaḥ yasya iti evam api na arthaḥ pāṭhena .~( 117 2 1 | R II.547 - 554 {79/110} yasya bahuvrīhyavayavasya tatpuruṣasya 118 2 1 | 15 R II.565 - 569 {23/27} yasya samāsasya anyat lakṣaṇam 119 2 1 | 23 R II.575 - 576 {3/8} yasya ca āyāmaḥ iti ucyate gaṅgā 120 2 1 | 575 - 576 {6/8} atha yasya ca āyāmaḥ iti ucyate gaṅgā 121 2 1 | prakarṣagatiḥ vijñāsyate : sādhīyaḥ yasya āyāmaḥ iti .~(2.1.16) P 122 2 1 | R II.605 {8/12} iha yat yasya niyogataḥ kāryam ṛṇam tasya 123 2 1 | api tasmin dviguḥ bhavati yasya abhinirvṛttasya pratyaya 124 2 1 | kāmam tarhi anena eva hetunā yasya gavayaḥ nirjñātaḥ syāt gauḥ 125 2 1 | kāmam tarhi anena eva hetunā yasya kṛṣṇāḥ prādhānyena vivakṣitāḥ 126 2 1 | 6 R II.639 - 641 {26/37} yasya api tṛtīyāsamāsaḥ tasya 127 2 2 | siddham tu kālaparimāṇam yasya sa kālaḥ tena</V> .~(2.2. 128 2 2 | 666 {16/36} kālaparimāṇam yasya sa kālaḥ tena samasyate 129 2 2 | 13 R II.690 - 696 {56/62} yasya vigrahaḥ na asti .~(2.2. 130 2 2 | 13 R II.690 - 696 {62/62} yasya vigrahaḥ na asti .~(2.2. 131 2 2 | 419.8 R II.698 {16/18} yasya trikasya anuktaḥ samāsaḥ 132 2 2 | 699 - 704 {49/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citraguḥ tiṣṭhati .~( 133 2 2 | 699 - 704 {50/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citragum paśya .~( 134 2 2 | 699 - 704 {51/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citraguṇā kṛtam .~( 135 2 2 | 699 - 704 {52/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citragave dehi .~( 136 2 2 | 699 - 704 {53/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citragoḥ ānaya .~( 137 2 2 | 699 - 704 {54/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citragoḥ svam .~(2. 138 2 2 | 699 - 704 {55/72} citrāḥ yasya gāvaḥ citragau nidhehi .~( 139 2 2 | 699 - 704 {56/72} citrāḥ yasya gāvaḥ he citrago iti .~( 140 2 3 | eva tu khalu eṣaḥ doṣaḥ yasya te ekatvādayaḥ vibhaktyarthāḥ 141 2 3 | eva tu khalu eṣaḥ doṣaḥ yasya te karmādayaḥ vibhaktyārthāḥ 142 2 3 | eva tu khalu eṣaḥ doṣaḥ yasya te ekatvādayaḥ vibhaktyarthāḥ 143 2 3 | 11 R II.779 - 782 {2/55} yasya ca aiśvaryam īśvaratā īśvarabhāvaḥ 144 2 3 | 779 - 782 {3/55} āhosvit yasya svasya īśvaraḥ tasmāt karmapravacanīyayuktāt 145 2 3 | R II.779 - 782 {5/55} <V>yasya ca īśvaravacanam iti kartṛnirdeśaḥ 146 2 3 | 11 R II.779 - 782 {6/55} yasya ca īśvaravacanam iti kartṛnirdeśaḥ 147 2 3 | svavacanāt siddham </V>. astu yasya svasya īśvaraḥ tasmāt karmapravacanīyayuktāt 148 2 3 | siddham tu bhāvapravṛttau yasya bhāvārambhavacanāt</V> .~( 149 2 3 | 10 R II.806 - 807 {11/22} yasya bhāvapravṛttau dvitīyaḥ 150 2 4 | R II.882 - 893 {33/129} yasya punaḥ bahuvacane parataḥ 151 2 4 | R II.882 - 893 {34/129} yasya api bahuvacane parataḥ luk 152 2 4 | 65/129} tataḥ ayam āha yasya bahuvacane parataḥ luk .~( 153 2 4 | 83/129} tataḥ ayam āha yasya prtayayārthabahutve luk .~( 154 2 4 | R II.882 - 893 {87/129} yasya api bahuvacane parataḥ luk 155 2 4 | R II.882 - 893 {117/129} yasya bahuvacane parataḥ luk samāsabahutve 156 2 4 | R II.882 - 893 {118/129} yasya pratyayārthabahutve luk 157 2 4 | R II.882 - 893 {119/129} yasya bahuvacane parataḥ luk tasya 158 3 1 | 13 R III.3 - 12 {50/109} yasya apūrvopadeśaḥ saḥ pradhānam .~( 159 3 1 | pratyayasañjñāsanniyoge prayojanam yasya sañjñākaraṇam tasya ādyudāttārtham</ 160 3 1 | pratyayasañjñāsanniyogakaraṇe etat prayojanam yasya sañjñākaraṇam tasya ādyudāttatvam 161 3 1 | bhavet kasmāt cit aprasaṅgaḥ yasya kartā na asti .~(3.1.7.1). 162 3 1 | 42 - 45 {5/33} evam tarhi yasya striyām icchā iti etat rūpam 163 3 1 | 15 R III.48 - 50 {23/63} yasya ca sāmarthyam na tat ṣaṣṭhyantam .~( 164 3 1 | na tasya apatatyena yogaḥ yasya ca aptatyena yogaḥ na tat 165 3 1 | ca ayam iṣiḥ sakarmakaḥ yasya ayam arthe kyac vidhīyate .~( 166 3 1 | 19 R III.64 - 66 {13/51} yasya halaḥ kyasya vibhāṣā iti .~( 167 3 1 | sambandhāt ca etat gamyate yasya mātā yaḥ ca yasya pitā iti .~( 168 3 1 | gamyate yasya mātā yaḥ ca yasya pitā iti .~(3.1.19.2) P 169 3 1 | sambandhāt etat gantavyam yasya dhātoḥ yat sādhanam iti .~( 170 3 1 | jñāpayati ācāryaḥ tugnimittā yasya gurumattā bhavati tasmāt 171 3 1 | R III.133 - 135 {53/54} yasya khalu api amā nimittam na 172 3 1 | sambandhāt etat gantavyam yasya dhātoḥ yat karma tasya cet 173 3 1 | sambandhāt etat gamyate yasya dhātoḥ yat karma iti .~( 174 3 1 | R III.187 - 190 {18/55} yasya dhātoḥ yat karma iti .~( 175 3 2 | R III.225 - 228 {35/91} yasya lakṣaṇāntareṇa nimittam 176 3 2 | R III.225 - 228 {65/91} yasya lakṣaṇāntareṇa nimittam 177 3 3 | iti anuvartanasāmarthyāt yasya aprāptaḥ svaraḥ tasya bhavati .~( 178 4 1 | III.428 - 438 {185/206} yasya ca prakarṣaḥ asti tasya 179 4 1 | 132} evam hi āha <V>trīṇi yasya avadātāni vidyā yoniḥ ca 180 4 1 | 6 R III.512 - 513 {7/28} yasya yathā katham cit pāṇiḥ gṛhyate 181 4 1 | III. 530 - 538 {45/119} yasya ādeśaḥ anubandhau tena kartavyau .~( 182 4 1 | 68/200} daśapuruṣānūkam yasya gṛhe śūdrāḥ na vidyeran 183 4 1 | pautraprabhṛteḥ gotrasañjñāyām yasya apatyam tasya pautraprabhṛtisañjñākaraṇam</ 184 4 1 | pautraprabhṛteḥ gotrasañjñāyām yasya apatyavivakṣā tasya pautraprabhṛteḥ 185 4 2 | 21 R III.637 - 638 {1/11} yasya iti lopaḥ kasmāt na bhavati .~( 186 4 4 | 6 R III.747 {1/7} kim yasya mṛdaṅgaḥ śilpam saḥ mārdaṅgikaḥ .~( 187 4 4 | 8 - 15 R III.748 {11/16} yasya iti ca lopaḥ prāpnoti .~( 188 4 4 | 8 - 15 R III.748 {15/16} yasya tu vidheḥ nimittam eva na 189 4 4 | 8 - 15 R III.748 {16/16} yasya iti lopam ca prati ikāroccāraṇam 190 4 4 | 19 R III.749 {1/7} kim yasya asti matiḥ saḥ āstikaḥ .~( 191 4 4 | 333.2 R III.749 {1/6} kim yasya chatradhāraṇam śīlam saḥ 192 5 1 | R IV.43 - 46 {19/73} iha yasya ṣaṣṭiḥ jīvitaparimāṇam ṣaṣtim 193 5 1 | 93 {6/100} <V>siddham tu yasya guṇasya bhāvāt dravye śabdaniveśaḥ 194 5 1 | 368.4 R IV.83 - 93 {9/100} yasya guṇasya bhāvāt dravye śabdaniveśaḥ 195 5 1 | 83 - 93 {29/100} atha yasya guṇāntareṣu api prādurbhāvatsu 196 5 1 | siddhaḥ antyasya lopaḥ yasya iti eva .~(5.1.125) P II. 197 5 2 | saṃśaye śrāviṇam vakṣyati yasya asyam purastāt apakarṣaḥ .~( 198 5 2 | udāttavacanasāmarthyāt yasya aprāptaḥ svaraḥ tasya bhaviṣyati .~( 199 5 2 | IV.123 - 125 {10/26} <V>yasya saṅkhyā tadādhikye ḍaḥ kartavyaḥ 200 5 2 | IV.129 - 133 {12/50} <V>yasya bhāvāt anyasaṅkhyātvam 201 5 2 | 129 - 133 {13/50} atha yasya bhāvāt anyā saṅkhyā pravartate 202 5 2 | 134 {1/21} <V>maḍādiṣu yasya ādiḥ tannirderdeśaḥ</V> .~( 203 5 2 | 133 - 134 {2/21} maḍādiṣu yasya ādiḥ kriyate tannirderdeśaḥ 204 5 2 | 16} iha yat na antareṇa yasya pravṛttiḥ bhavati tat tasya 205 5 2 | asya asmin iti na yat yasya bhavati tasmin api tat bhavati 206 5 2 | 10 R IV.156 - 159 {18/32} yasya gomantaḥ santi gāvaḥ api 207 5 3 | 411.5 - 10 R IV.195 {9/10} yasya bhāvāt dravye śabdaniveśaḥ 208 5 3 | 14 R IV.197 - 205 {49/88} yasya prakarṣaḥ asti tasya prakarṣe 209 5 3 | 427.9 - 13 R IV.241 {6/7} yasya guṇasya hi bhāvāt dravye 210 6 1 | citraguḥ ānīyatām iti ukte yasya tāḥ gāvaḥ santi saḥ ānīyate 211 6 1 | IV.287 - 293 {1/87} atha yasya dvirvacanam ārabhyate kim 212 6 1 | R IV.294 {5/10} ac ādiḥ yasya saḥ ayam ajādiḥ .~(6.1.2. 213 6 1 | 68/99} evam vyañjanāni yasya yasya acaḥ kāryam ucyate 214 6 1 | 99} evam vyañjanāni yasya yasya acaḥ kāryam ucyate tam tam 215 6 1 | 311 - 317 {18/159} nanu ca yasya api sanyaṅantasya dvirvacanam 216 6 1 | yasmin api dvirvacanam yasya api dvirvacanam sarvaḥ asau 217 6 1 | R IV.311 - 317 {35/159} yasya api sanyaṅoḥ parataḥ dvirvacanam 218 6 1 | 347 - 349 {21/30} <V>na yasya aṅgasya prasāraṇaprāptiḥ 219 6 1 | 349 {23/30} kim kāraṇam yasya aṅgasya prasāraṇaprāptiḥ 220 6 1 | 347 - 349 {25/30} atha yasya aṅgasya prasāraṇaprāptiḥ 221 6 1 | 347 - 349 {28/30} atha yasya aṅgasya prasāraṇaprāptiḥ 222 6 1 | 19 R IV.351 - 355 {50/84} yasya lakṣaṇantareṇa nimittam 223 6 1 | 355 {76/84} śakāraḥ it yasya saḥ ayam śit .~(6.1.45.1) 224 6 1 | 10 R IV.369 - 371 {30/50} yasya thakāraḥ tasya satvam prāpnoti .~( 225 6 1 | 404 - 406 {12/32} <V>tatra yasya antādivat tannirdeśaḥ</V> .~( 226 6 1 | 404 - 406 {13/32} tatra yasya antādivadbhāvaḥ iṣyate tannirdeśaḥ 227 6 1 | 411 {115/118} tatra ekaḥ yasya īti ca iti lopena hriyate 228 6 1 | R IV.450 - 455 {23/103} yasya ca lakṣaṇāntareṇa nimittam 229 6 1 | 101.6 - 12 R IV.494 {2/12} yasya kṛṣeḥ vikaraṇe etat rūpam 230 6 2 | 550 - 555 {10/61} <V>tatra yasya aprakṛtisvaratvam tasmāt 231 6 2 | antodāttaprasaṅgaḥ</V>. tatra yasya gateḥ aprakṛtisvaratvam 232 6 2 | 6 R IV.566 - 570 {36/52} yasya kriyā yatkriyā yatkriyāyuktāḥ 233 6 2 | 21} ekayoge api hi sati yasya uttarapadabhūmā asti tasya 234 6 2 | 15/21} ekayoge api sati yasya guṇādayaḥ avayavā santi 235 6 2 | 6 R IV.577 - 579 {26/37} yasya ca lakṣaṇāntareṇa nimittam 236 6 3 | kṛtaḥ tasya puṃvadbhāvaḥ yasya ca akṛtaḥ na asau bhāṣitapuṃskāt 237 6 3 | 4 R IV.644 - 645 {25/26} yasya tu vidhiḥ nimittam eva na 238 6 3 | 4 R IV.656 - 657 {25/30} yasya ca lakṣaṇāntareṇa nimittam 239 6 4 | IV.673 - 677 {35/45} <V>yasya hi śau niyamaḥ suṭi na etat 240 6 4 | 18 R IV.673 - 677 {36/45} yasya hi śiḥ sarvanāmasthānam 241 6 4 | 18 R IV.673 - 677 {37/45} yasya suṭ sarvanāmasthānam na 242 6 4 | 18 R IV.673 - 677 {45/45} yasya hi śau niyamaḥ suṭi na etat 243 6 4 | 79/91} samprasāraṇe kṛte yasya iti lopaḥ prāpnoti .~(6. 244 6 4 | iti āttvasya asiddhatvāt yasya halaḥ iti yalopaḥ prāpnoti .~( 245 6 4 | 19 R IV.701 - 705 {12/76} yasya punaḥ saha tena asiddhatvam 246 6 4 | 19 R IV.701 - 705 {13/76} yasya api prāk bhāt asiddhatvam 247 6 4 | 38/76} samprasāraṇe kṛte yasya iti lopaḥ prāpnoti .~(6. 248 6 4 | 19 R IV.701 - 705 {39/76} yasya punaḥ saha tena asiddhatvam 249 6 4 | 19 R IV.701 - 705 {40/76} yasya api prāk bhāt asiddhatvam 250 6 4 | 19 R IV.701 - 705 {46/76} yasya punaḥ saha tena asiddhatvam 251 6 4 | 19 R IV.701 - 705 {47/76} yasya api prāk bhāt asiddhatvam 252 6 4 | 2 R IV.726 - 728 {11/43} yasya halaḥ eva na anyataḥ .~( 253 6 4 | 728 -730 {9/41} nanu ca yasya vibhāṣā iti jñapeḥ iṭpratiṣedhaḥ .~( 254 6 4 | anyat sārvadhātuke asti yasya yaṇādeśaḥ syāt .~(6.4.87) 255 6 4 | R IV.787 - 788 {1/31} <V>yasya ītyādau śyām pratiṣedhaḥ</ 256 6 4 | 19 R IV.787 - 788 {2/31} yasya ītyādau śyām pratiṣedhaḥ 257 6 4 | abhisambandhamātram kartavyam : yasya ītyādau lopaḥ bhavati śyām 258 6 4 | apṛthavaḥ eva na santi kutaḥ yasya apṛthavaḥ iti .~(6.4.161) 259 6 4 | 5 R IV.799 - 804 {12/61} yasya īti ādau prakṛtibhāvaḥ .~( 260 6 4 | 5 R IV.799 - 804 {13/61} yasya īti yasya lopaprāptiḥ tasya 261 6 4 | 804 {13/61} yasya īti yasya lopaprāptiḥ tasya prakṛtibhāvaḥ 262 6 4 | prakṛtibhāvaḥ na ca etāni yasya īti ādau .~(6.4.163) P III. 263 7 1 | anarthakaḥ saḥ vidhiḥ bādhyate yasya tu vidheḥ nimittam eva na 264 7 1 | 23.8 - 25.13 {16/34} <V>yasya viṣaye</V> .~(7.1.21) P 265 7 1 | R V.23.8 - 25.13 {17/34} yasya lukaḥ viṣaye auśtvam tasya 266 7 1 | anarthakaḥ saḥ vidhiḥ bādhyate yasya tu vidheḥ nimittam na asau 267 7 1 | hrasvanadyāpaḥ nuṭ iti atra yasya iti lopaḥ anuvartiṣyate .~( 268 7 2 | bahuvrīheḥ ṣaṣṭhī : hal ādiḥ yasya saḥ ayam halādiḥ halādeḥ 269 7 2 | sani iti sani vibhāṣā yasya vibhāṣā iti pratiṣedhaḥ 270 7 2 | 15 - 18 R V.117 {1/8} <V>yasya vibhāṣā avideḥ</V> .~(7. 271 7 2 | 286.15 - 18 R V.117 {2/8} yasya vibhāṣā avideḥ iti vaktavyam .~( 272 7 2 | R V.117.8 - 118.2 {3/6} yasya vibhāṣā iti anena .~(7.2. 273 7 2 | R V.117.8 - 118.2 {6/6} yasya vibhāṣā avideḥ iti uktam 274 7 2 | tatra uditaḥ ktvi vibhāṣā yasya vibhāṣā iti iṭpratiṣedhaḥ 275 7 2 | 13 R V.139.7 - 12 {8/9} yasya vibhāṣā iti pratiṣedhāt .~( 276 7 2 | V.182 {22/25} tatra ekaḥ yasya iti lopena apahriyate aparaḥ 277 8 1 | yadkriyāyuktāḥ iti na evam vijñāyate yasya kriyā yatkriyā yatkriyāyuktāḥ 278 8 2 | R V.404 - 405 {4/13} <V>yasya videḥ śnaśakau taparatve 279 8 2 | anarthakaḥ saḥ vidhiḥ bādhyate yasya tu vidheḥ nimittam eva na 280 8 3 | 10/12} ekayoge api sati yasya ālambanāvidūrye staḥ tasya 281 8 4 | yatkriyayuktāḥ iti na evam vijñāyate yasya kriyā yatkriyā yatkriyāyuktāḥ


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License