Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
jñane 11
jñapakabhyam 1
jñapakah 12
jñapakam 211
jñapakarthah 9
jñapakartham 16
jñapakasadhyam 3
Frequency    [«  »]
218 it
215 prakrtam
213 tada
211 jñapakam
206 an
204 samasah
203 sa
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

jñapakam

    Part,  -
1 1 SS1 | 60 {18/74} na etat asti jñāpakam .~(;SS 1.1) P I.15.2 - 16. 2 1 SS1 | etat pratyāpattivacanam jñāpakam eva bhaviṣyati vivṛtasya 3 1 SS1 | 60 {41/74} katham kṛtvā jñāpakam .~(;SS 1.1) P I.15.2 - 16. 4 1 SS1 | 60 {43/74} na etat asti jñāpakam .~(;SS 1.1) P I.15.2 - 16. 5 1 SS1 | 47/74} sati prayojane na jñāpakam bhavati .~(;SS 1.1) P I. 6 1 SS1 | 69 {28/109} na etat asti jñapakam .~(;SS 1.2) P I.16.19 - 7 1 SS3 | 93 {21/138} na etat asti jñāpakam .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 8 1 SS3 | 93 {37/138} katham kṛtvā jñāpakam .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 9 1 SS3 | 93 {43/138} na etat asti jñāpakam .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 10 1 SS3 | atra api gonaugrahaṇam jñāpakam dīrghāt dvyajlakṣaṇaḥ vidhiḥ 11 1 SS3 | 93 {111/138} na etat asti jñāpakam .~(;SS 3 - 4.2) P I.23.24 - 12 1 SS5 | 110 {23/43} katham kṛtvā jñāpakam .~(;SS 5.6) P I.33.5 - 34. 13 1 SS5 | 110 {30/43} na etat asti jñāpakam .~(;SS 5.6) P I.33.5 - 34. 14 1 SS6 | 115 {53/81} katham kṛtvā jñāpakam .~(;SS 6) P I.34.4 - 35. 15 1 SS6 | 115 {76/81} katham kṛtvā jñāpakam .~(;SS 6) P I.34.4 - 35. 16 1 1 | 146 {16/80} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.3.1) P I.42.26 - 17 1 1 | 146 {26/80} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.3.1) P I.42.26 - 18 1 1 | tāvat ucyate kitkaraṇam jñāpakam ākārasya guṇaḥ na bhavati 19 1 1 | api ucyate janeḥ ḍavacanam jñāpakam na vyañjanasya guṇaḥ bhavati 20 1 1 | 161 {106/118} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 21 1 1 | 161 {112/118} na etat asti jñāpakam .~(1.1.3.3) P I.47.14 - 22 1 1 | 177 {18/42} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.5.2) P I.54.13 - 23 1 1 | 217 {16/57} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.11.1) P I.66.2 - 24 1 1 | 217 {49/57} katham yat tat jñāpakam uktam plutapragṛhyāḥ aci 25 1 1 | saptamyām arthagrahaṇam jñāpakam pratyayalakṣaṇapratiṣedhasya</ 26 1 1 | 234 {6/13} na etat asti jñāpakam .~(1.1.17 - 18.1) P I.71. 27 1 1 | R I.235 - 238 {27/38} <V>jñāpakam syāt tadantatve</V> .~(1. 28 1 1 | dīrghatvam tatra api sarasī yadi jñāpakam syāt tadantatve pūrvapadasya 29 1 1 | 263 {64/91} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.23.1) P I.80.4 - 30 1 1 | I.263 - 265 {34/38} kim jñāpakam .~(1.1.23.2) P I.82.10 - 31 1 1 | 265 {36/38} vatoḥ eva tat jñāpakam syāt .~(1.1.23.2) P I.82. 32 1 1 | 265 {38/38} yogāpekṣam jñāpakam .~(1.1.24) P I.83.10 - 84. 33 1 1 | tarhi bhrātuṣputragrahaṇam jñāpakam ekādeśanimittāt ṣatvapratiṣedhasya .~( 34 1 1 | 402 {25/32} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.56.2) P I.133.17 - 35 1 1 | 431 {55/134} na etat asti jñāpakam .~(1.1.57.1) P I.141.24 - 36 1 1 | 8/14} <V>ajgrahaṇam tu jñāpakam rūpasthānivadbhāvasya</V> .~( 37 1 1 | 462 {10/14} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.59.1) P I.155.9 - 38 1 1 | V>oḥ puyaṇjiṣu vacanam jñāpakam ṇau sthānivadbhāvasya</V> .~( 39 1 1 | 466 {50/56} tulyajātīyasya jñāpakam .~(1.1.59.2) P I.155.19 - 40 1 1 | 527 {15/30} na etat asti jñāpakam .~(1.1.69.1) P I.177.18 - 41 1 1 | 550 {50/53} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.1.72.3) P I.183.17 - 42 1 2 | 13} sārvadhātuke api etat jñāpakam syāt .~(1.2.4.1) P I.193. 43 1 2 | 11 {7/13} tulyajātīyasya jñāpakam .~(1.2.4.1) P I.193.15 - 44 1 2 | etat asti tulyajātīyasya jñāpakam iti caṅaṅau luṅvikaraṇānam 45 1 2 | R II.27 - 31 {18/68} kim jñāpakam .~(1.2.18) P I.199.6 - 200. 46 1 2 | 31 {21/68} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.18) P I.199.6 - 200. 47 1 2 | 40 {31/91} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.27.2) P I.202.16 - 48 1 2 | 40 {36/91} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.27.2) P I.202.16 - 49 1 2 | 40 {42/91} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.27.2) P I.202.16 - 50 1 2 | devabrahmaṇoḥ anudāttavacanam jñāpakam svaritāt iti siddhatvasya</ 51 1 2 | devabrahmaṇoḥ anudāttavacanam jñāpakam siddhaḥ iha svaritaḥ iti .~( 52 1 2 | devabrahmaṇoḥ anudāttavacanam jñāpakam siddhaḥ iha svaritaḥ iti .~( 53 1 2 | 54 {5/30} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.33.2) P I.210.5 - 54 1 2 | 54 {12/30} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.33.2) P I.210.5 - 55 1 2 | 54 {20/30} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.33.2) P I.210.5 - 56 1 2 | 54 {27/30} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.2.33.2) P I.210.5 - 57 1 2 | 71 {9/15} na etat asti jñāpakam .~(1.2.45.1) P I.217.2 - 58 1 3 | 178 {45/55} na etat asti jñāpakam .~(1.3.1.1) P I.253.2 - 59 1 3 | 237 {51/53} na etat asti jñāpakam .~(1.3.12.2) P I.274.11 - 60 1 4 | 339 {24/60} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.4.2.3) P I.309.23 - 61 1 4 | 356 {59/61} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.4.13.1) P I.315.17 - 62 1 4 | 436 - 438 {16/18} sādhīyaḥ jñāpakam bhavati .~(1.4.54.2) P I. 63 1 4 | 12/26} samāsasya etat jñāpakam syāt .~(1.4.56) P I.340. 64 1 4 | 456 {26/43} katham kṛtvā jñāpakam .~(1.4.80) P I.345.9 - 346. 65 1 4 | 456 {32/43} na etat asti jñāpakam .~(1.4.80) P I.345.9 - 346. 66 1 4 | tu parasmaipadagrahaṇam jñāpakam puruṣābādhakatvasya</V> .~( 67 2 1 | ekaśitipātsvaravacanam tu jñāpakam nimittisvarabalīyastvasya</ 68 2 1 | 603 {42/105} katham kṛtvā jñāpakam .~(2.1.36) P I.388.6 - 390. 69 2 1 | 603 {55/105} katham kṛtvā jñāpakam .~(2.1.36) P I.388.6 - 390. 70 2 1 | 603 {83/105} katham kṛtvā jñāpakam .~(2.1.36) P I.388.6 - 390. 71 2 1 | V>dvigoḥ lugvacanam jñāpakam taddhitotpatteḥ</V> .~(2. 72 2 2 | vibhāṣāprakaraṇe vibhāṣāvacanam jñāpakam avayavavidhāne sāmānyavidhānābhāvasya</ 73 2 2 | vigrahe tu yugapadvacanam jñāpakam yugapadvacanasya</V> .~( 74 2 2 | uttarapadasya antodāttavacanam jñāpakam parabhāvasya</V> .~(2.2. 75 2 2 | uttarapadasya antodāttavacanam jñāpakam parabhāvasya .~(2.2.36) 76 2 2 | atra api pratiṣedhavacanam jñāpakam parā niṣṭhā bhavati iti .~( 77 2 3 | 814 {38/47} na etat asti jñāpakam .~(2.3.46.1). P I.461.2 - 78 2 4 | R II.875 - 877 {7/37} <V>jñāpakam sānubandhakasya ādeśavacane 79 3 1 | 19 {45/100} katham kṛtvā jñāpakam .~(3.1.2) P II.3.15 - 6. 80 3 1 | prakṛteḥ ādyudāttavacanam jñāpakam tadādeḥ agrahaṇasya</V> .~( 81 3 1 | 27 {19/113} katham kṛtvā jñāpakam .~(3.1.3.2). P II.6.15 - 82 3 1 | 27 {62/113} na etat asti jñāpakam vakṣyati etat .~(3.1.3.2). 83 3 1 | 27 {79/113} na etat asti jñāpakam .~(3.1.3.2). P II.6.15 - 84 3 1 | ṛccheḥ liṭi guṇavacanam jñāpakam na ṛccheḥ liṭi ām bhavati 85 3 1 | 119 {19/64} na etat asti jñāpakam .~(3.1.36.1) P II.44.20 - 86 3 1 | 132 {41/56} na etat asti jñāpakam .~(3.1.44.1) P II.51.2 - 87 3 1 | hanteḥ sicaḥ kitkaraṇam jñāpakam eva na sijantasya nalopaḥ 88 3 1 | 160 {10/58} <V>arthavat tu jñāpakam sārvadhātukādeśe anubandhāsthānivattvasya</ 89 3 1 | 41} <V>hetumadvacanam tu jñāpakam anyatrābhāvasya</V> .~(3. 90 3 1 | arhe kṛtyatrjvacanam tu jñāpakam prāṅṇvulavanānarthyasya</ 91 3 1 | III.200 {8/8} yogāpekṣam jñāpakam .~(3.1.96) P II.81.16 - 92 3 2 | V>careḥ bhikṣāgrahaṇam jñapakam karmaṇi aprasaṅgaḥ </V>. 93 3 2 | 33} lasārvadhātuke etat jñāpakam syāt .~(3.2.83) P II.109. 94 3 2 | 250 {33/33} aviśeṣeṇa jñāpakam .~(3.2.84) P II.111.2 - 95 3 2 | tatra ca api laṅgrahaṇam jñapakam na purālakṣaṇaḥ adyatane 96 3 4 | tadhvamoḥ ādeśavacanam jñāpakam padādeśasya</V> .~(3.4.2) 97 3 4 | tadhvamoḥ ādeśavacanam jñāpakam padādeśasya .~(3.4.2) P 98 3 4 | kṛdbhiḥ samāveśavacanam jñāpakam asamāveśasya</V> .~(3.4. 99 3 4 | kṛdbhiḥ samāveśavacanam jñāpakam asamāveśasya iti .~(3.4. 100 3 4 | 1 R III.403 - 404 {7/40} jñāpakam sānubandhakasya ādeśavacane 101 3 4 | 404 {36/40} <V>āne muk jñāpakam tu etve ṭittaṅām .~(3.4. 102 3 4 | asati anyasmin prayojane jñāpakam bhavati .~(3.4.103) P II. 103 4 1 | III.471 - 477 {14/81} <V>jñāpakam tu pūrvatra tadantāpratiṣedhasya</ 104 4 1 | 509 {39/132} na etat asti jñāpakam .~(4.1.48) P II.217.12 - 105 4 1 | III.552 {21/21} yogāpekṣam jñāpakam .~ (4.1.88.1) P II.239.2 - 106 4 1 | rājanyāt vuñ manuṣyāt ca jñāpakam laukikam param</V> .~(4. 107 4 1 | 569 {37/43} sāmuhikeṣu jñāpakam .~(4.1.90.3) P II.243.20 - 108 4 1 | 38/43} yadi sāmuhikeṣu jñāpakam gārgyāyaṇānām kim cit gārgyāṇakam 109 4 1 | 569 {39/43} vuñvidhau jñāpakam .~(4.1.90.3) P II.243.20 - 110 4 1 | 569 {40/43} vuñvidhau jñāpakam śālaṅkeḥ yūnaḥ chātrāḥ śālaṅkāḥ 111 4 1 | rājanyāt vuñ manuṣyāt ca jñāpakam laukikam param</V> .~(4. 112 4 1 | 625 {70/80} sāmūhikeṣu jñāpakam .~(4.1.165.2) 266.21- 268. 113 4 1 | 71/80} yadi sāmūhikeṣu jñāpakam gārgyāyaṇānām kim cit gārgyāyaṇakam 114 4 1 | 625 {72/80} vuñvidhau jñāpakam .~(4.1.165.2) 266.21- 268. 115 4 1 | 625 {73/80} vuñvidhau etat jñāpakam .~(4.1.165.2) 266.21- 268. 116 4 1 | 625 {74/80} yadi vuñvidhau jñāpakam śālaṅkeḥ yūnaḥ chātrāḥ śālaṅkāḥ 117 4 2 | III.644 - 647 {31/52} <V>jñāpakam syāt tadantatve</V> .~(4. 118 4 2 | R III.644 - 647 {49/52} jñāpakam syāt tadantatve .~(4.2.45. 119 4 2 | 670 {50/53} na etat asti jñāpakam .~(4.2.92) P II.290.2 - 120 4 2 | gotragrahaṇam sāmuhikeṣu jñāpakam daivayātavagrahaṇam vaiṣayikeṣu 121 4 2 | amanuṣye manuṣyasthe ṣphagaṇoḥ jñāpakam iti cet na aniṣṭatvāt</V> .~( 122 4 2 | amanuṣye manuṣyasthe ṣphagaṇoḥ jñāpakam iti cet tat na .~(4.2.100) 123 4 3 | 700 {10/58} <V>alugvacanam jñāpakam iti cet avyayāt saptamīprasaṅgaḥ</ 124 4 3 | 700 {11/58} alugvacanam jñāpakam iti cet avyayāt saptamī 125 4 3 | tarhi na brūmaḥ alugvacanam jñāpakam bhavati atra saptamī iti .~( 126 4 3 | V>kalāpikhāḍāyagrahaṇam jñāpakam vaiśampāyanāntevāsiṣu pratyakṣakārigrahaṇasya</ 127 4 3 | 718 {7/18} katham kṛtvā jñāpakam .~(4.3.104) P II.315.21 - 128 4 3 | 733 {26/35} katham kṛtvā jñāpakam .~(4.3.140) P II.323.4 - 129 5 1 | niṣkādiṣu asamāsagrahaṇam jñāpakam pūrvatra tadantāpratiṣedhasya </ 130 5 1 | 34 {7/12} viṃśateḥ etat jñāpakam syāt .~(5.1.24) P II.347. 131 5 1 | 33 - 34 {9/12} yogāpekṣam jñāpakam .~(5.1.24) P II.347.10 - 132 5 1 | IV.80 {11/11} yopāpekṣam jñāpakam .~(5.1.119.1) P II.365.14 - 133 5 2 | tundādīnām nānāyogakaraṇam jñāpakam asamāveśasya</V> .~(5.2. 134 5 2 | 165 {10/33} na etat asti jñāpakam .~(5.2.97) P II.395.6 - 135 5 2 | tundādīnām nānāyogakaraṇam jñāpakam asamāveśasya .~(5.2.97) 136 5 2 | 165 {20/33} na etat asti jñāpakam .~(5.2.97) P II.395.6 - 137 6 1 | 323 {136/161} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.12.3) P III.17.12 - 138 6 1 | 323 {138/161} na etat asti jñāpakam .~(6.1.12.3) P III.17.12 - 139 6 1 | asavarṇagrahaṇam eva tarhi jñāpakam .~(6.1.12.3) P III.17.12 - 140 6 1 | 333 {16/39} na etat asti jñāpakam .~(6.1.16) P III.24.8 - 141 6 1 | 347 {19/61} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.37.1) P III.31.4 - 142 6 1 | 347 {25/61} na etat asti jñāpakam .~(6.1.37.1) P III.31.4 - 143 6 1 | 345 - 347 {28/61} evam api jñāpakam eva .~(6.1.37.1) P III.31. 144 6 1 | 355 {60/84} na etat asti jñāpakam .~(6.1.45.1) P III.34.6 - 145 6 1 | 359 {7/21} na etat asti jñāpakam .~(6.1.45.3) P III.37.6 - 146 6 1 | 380 {12/55} tulyajātīyasya jñāpakam bhavati .~(6.1.68) P III. 147 6 1 | 393 {9/39} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.77.2) P III.53.7 - 148 6 1 | 411 {113/118} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.85.2) P III.60.7 - 149 6 1 | 32} bhrātuṣputragrahaṇam jñāpakam ekādeśanimittāt ṣatvapratiṣedhasya .~( 150 6 1 | 24/32} tulyajātīyakasya jñāpakam .~(6.1.86.2) P III.66.8 - 151 6 1 | 37/107} <V>ijgrahaṇam tu jñāpakam pararūpābhāvasya</V> .~( 152 6 1 | 446 {39/107} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.102.2) P III.78.20 - 153 6 1 | 446 {46/107} na etat asti jñāpakam .~(6.1.102.2) P III.78.20 - 154 6 1 | kriyamāṇam yadi uttarārtham na jñāpakam bhavati .~(6.1.102.2) P 155 6 1 | V>āṅi pararūpavacanam tu jñāpakam antaraṅgabalīyastvāt</V> .~( 156 6 1 | plutaprakṛtibhāvavacanam tu jñāpakam ekādeśāt plutaḥ vipratiṣedhena 157 6 1 | 486 {23/28} <V>udātte jñāpakam tu etat</V> .~(6.1.158.2) 158 6 1 | 486 {24/28} etat udātte jñāpakam syāt .~(6.1.158.2) P III. 159 6 1 | 504 {17/59} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.167) P III.105.2 - 160 6 1 | 505 {7/19} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.1.168.1) P III.106. 161 6 1 | 19/24} yadi dakāraḥ na jñāpakam bhavati .~(6.1.185) P III. 162 6 1 | 520 {51/65} na etat asti jñāpakam .~(6.1.186.3) P III.111. 163 6 1 | upamānasya ādyudāttavacanam jñāpakam anubandhalakṣaṇe svare pratyayalakṣaṇapratiṣedhasya</ 164 6 2 | 542 {49/63} <V>udātte jñāpakam tu etat </V>. udātte etat 165 6 2 | tu etat </V>. udātte etat jñāpakam syāt .~(6.2.1) P III.121. 166 6 2 | 538 - 542 {62/63} udātte jñāpakam tu etat .~(6.2.1) P III. 167 6 2 | 561 {59/67} na etat asti jñāpakam .~(6.2.52.2) P III.129.22 - 168 6 2 | 61/67} yadi evam sādhīyaḥ jñāpakam .~(6.2.52.2) P III.129.22 - 169 6 2 | na kapi pūrvavacanam jñāpakam uttarapadānantodāttatvasya</ 170 6 4 | 716 {31/83} katham kṛtvā jñāpakam .~(6.4.42.2) P III.197.1 - 171 6 4 | 716 {38/83} na etat asti jñāpakam .~(6.4.42.2) P III.197.1 - 172 6 4 | 721 {13/54} na etat asti jñāpakam .~(6.4.46) P III.198.20 - 173 6 4 | V>phalibhajigrahaṇam tu jñāpakam abhyāsādeśasiddhatvasya</ 174 6 4 | R IV.807 - 809 {9/39} <V>jñāpakam tu taddhite tatvapratiṣedhasya</ 175 7 1 | 17/57} ṣiṭṭitkaraṇam tu jñāpakam ugitkāryābhāvasya </V>. 176 7 1 | 7 {18/57} katham kṛtvā jñāpakam ṣiṭṭitkaraṇe etat prayojanam 177 7 1 | ṅīṣvidhānārtham </V>. na etat asti jñāpakam .~(7.1.1.2) P III.236.17 - 178 7 1 | 13.2 {12/32} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.1.2) P III.240.17 - 179 7 1 | tat etat ṛteḥ īyaṅvacanam jñāpakam eva na dhātupratyayānām 180 7 1 | 47 {77/81} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.1.37) P III.254.15 - 181 7 1 | atra api āskāsoḥ āmvacanam jñāpakam na ayam acām antyāt paraḥ 182 7 1 | 14 {17/68} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.1.52 - 54) P III.258. 183 7 1 | tat etat kāsāsoḥ āmvacanam jñāpakam eva na ayam acām antyāt 184 7 2 | 107 {12/39} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.2.8.2) P III.282.15 - 185 7 2 | 147 {17/25} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.2.67.1) P III.300.2 - 186 7 2 | ekājgrahaṇam eva tarhi jñāpakam .~(7.2.67.2) P III.300.17 - 187 7 2 | 164 {17/24} na etat asti jñāpakam .~(7.2.98.1) P III.305.15 - 188 7 2 | 43} evam api anaikāntikam jñāpakam .~(7.2.102) P III.309.15 - 189 7 2 | 182 {20/25} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.2.107.2) P III.312. 190 7 3 | 49} tat etat katham kṛtvā jñāpakam bhavati .~(7.3.1) P III. 191 7 3 | niyamārtham padāntaḥ iti kṛtvā na jñāpakam bhavati .~(7.3.1) P III. 192 7 3 | pratiṣedhe śvādigrahaṇam jñāpakam anyatra śvangrahaṇe tadādigrahaṇasya 193 7 3 | R V.201.5 - 18 {6/22} <V>jñāpakam tu kālaparimāṇānām vṛddhipratiṣedhasya</ 194 7 3 | 18 {18/22} aparaḥ āha : jñāpakam tu kālaparimāṇānām parimāṇāgrahaṇasya .~( 195 7 3 | R V.219.2 - 8 {10/13} <V>jñāpakam tu anytra ṇyadhikasya kutvavijñānārtham</ 196 7 3 | knusunoḥ yat kṛtam kittvam jñāpakam syāt laghoḥ guṇe</V> .~( 197 7 3 | knusunoḥ yat kṛtam kittvam jñāpakam syāt laghoḥ guṇe</V>~(7. 198 7 4 | 245 {49/54} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.4.1.1) P III.344.2 - 199 7 4 | 247 {20/29} na etat asti jñāpakam .~(7.4.1.2) P III.345.8 - 200 7 4 | 12 {8/13} katham kṛtvā jñāpakam .~(7.4.92) P III.359.11 - 201 8 1 | 288 {26/121} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.1.1.1) P III.361.1 - 202 8 1 | 324 {10/34} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.1.18.1) P III.372.8 - 203 8 1 | 324 {17/34} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.1.18.1) P III.372.8 - 204 8 1 | 331 {8/23} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.1.47) P III.376.1 - 205 8 2 | 375 {56/208} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.2.6.2) P III.389.16 - 206 8 2 | 376 {19/20} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.2.7.2) P III.394.10 - 207 8 2 | 430 {7/31} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.2.108.2) P III.422. 208 8 3 | 31} evam api anaikāntikam jñāpakam .~(8.3.34) P III.430.7 - 209 8 3 | V>bhrātuṣputragrahaṇam jñāpakam ekādeśanimittāt ṣatvapratiṣedhasya .~( 210 8 3 | 469 {45/47} katham kṛtvā jñāpakam .~(8.3.59.2) P III.439.19 - 211 8 4 | 490 {33/44} na etat asti jñāpakam .~(8.4.1) P III.452.1 -


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License