Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
kayasubhiyam 1
kayati 1
kayoh 9
ke 126
kecit 8
kedarah 1
kedarat 1
Frequency    [«  »]
128 syuh
127 nityam
126 bhavet
126 ke
126 tam
125 apatyam
125 dirghah
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

ke

    Part,  -
1 1 4 | 18 R I.19 - 20 {11/17} ke punaḥ te .~(P 4.10) P I. 2 1 P15 | 14.22 R I.47 -53 {32/80} ke punaḥ saṃvṛtādayaḥ .~(P 3 1 SS1 | 19.8 R I.60 - 69 {7/109} ke tarhi .~(;SS 1.2) P I.16. 4 1 SS1 | ātaḥ anupasarge kaḥ iti ke api ṇitkṛtam prāpnoti .~(; 5 1 SS2 | 28 R I.70 - 79 {23/115} ke punaḥ plutādayaḥ .~(;SS 6 1 SS3 | 93 {98/138} varṇaikadeśāḥ ke varṇagrahaṇena gṛhyante .~(; 7 1 SS5 | 29.28 R I.97 - 101 {4/74} ke punaḥ ayogavāhāḥ .~(;SS 8 1 SS5 | īhamānānām adhīyānānām ca ke cit arthaiḥ yujyante apare 9 1 SS6 | tarhi aṇgrahaṇe sandehaḥ ke aṇaḥ iti .~(;SS 6) P I.34. 10 1 SS6 | 111 - 115 {19/81} na hi ke pare aṇaḥ santi .~(;SS 6) 11 1 SS6 | 18 R I.111 - 115 {24/81} ke acaḥ iti eva brūyāt .~(; 12 1 1 | 16 R I.193 - 194 {11/20} ke cit prāsādavāsinaḥ ke cit 13 1 1 | 20} ke cit prāsādavāsinaḥ ke cit bhūmivāsinaḥ ke cit 14 1 1 | prāsādavāsinaḥ ke cit bhūmivāsinaḥ ke cit ubhayavāsinaḥ .~(1.1. 15 1 1 | 194 {15/20} evam iha api ke cit mukhavacanāḥ ke cit 16 1 1 | api ke cit mukhavacanāḥ ke cit nāsikāvacanāḥ ke cit 17 1 1 | mukhavacanāḥ ke cit nāsikāvacanāḥ ke cit ubhayavacanāḥ .~(1.1. 18 1 1 | 14 R I.197 - 202 {15/69} ke punaḥ te .~(1.1.9.2) P. 19 1 1 | 277 {36/47} na aprāpte hi ke akac ārabhyate .~(1.1.27. 20 1 1 | 3 R I.286 - 289 {20/43} ke punaḥ sati na ayam dvivacanaparaḥ 21 1 1 | 22/43} yathā eva tarhi ke sati na ayam dvivacanaparaḥ 22 1 1 | tatparavijñānam iti cet ke api tulyam</V> .~(1.1.27. 23 1 1 | tatparavijñānam iti cet ke api antareṇa vacanam dvivacanaparaḥ 24 1 1 | īhamānānām adhīyānānām ca ke cit arthaiḥ yujyante apare 25 1 1 | 308 {20/22} etān arthān ke cit viyanti ke cit na viyanti .~( 26 1 1 | etān arthān ke cit viyanti ke cit na viyanti .~(1.1.38. 27 1 1 | 19 R I.378 - 381 {5/41} ke punaḥ udāttādayaḥ .~(1.1. 28 1 1 | 20 - 127.3 R I.382 {8/20} ke punaḥ rīrividhayaḥ .~(1. 29 1 1 | ātaḥ anupasarge kaḥ iti ke api aṇi kṛtam prāpnoti .~( 30 1 1 | idam tarhi prayojanam : iha ke cit pratīyante ke cit pratyāyyante .~( 31 1 1 | iha ke cit pratīyante ke cit pratyāyyante .~(1.1. 32 1 1 | 12 R I.528 - 531 {37/46} ke tarhi .~(1.1.69.2) P I.178. 33 1 1 | I.546 - 550 {41/53} iha ke cit śabdāḥ aktaparimāṇānām 34 1 1 | 25 R I.546 - 550 {44/53} ke cit yāvat eva tat bhavati 35 1 2 | 193.13 R II.7 - 10 {5/35} ke punaḥ caṅādayaḥ .~(1.2.1. 36 1 2 | 10 R II.81 - 82 {16/21} ke ca prakṛtāḥ .~(1.2.45.5). 37 1 2 | 14 R II.89 - 94 {52/70} ke aṇaḥ iti hrasvaprāptiḥ 38 1 2 | 139 {30/40} santi punaḥ ke cit anye api śabdāḥ yeṣām 39 1 2 | asmān codayati santi punaḥ ke cit anye api śabdāḥ yeṣām 40 1 3 | 14 R II.196 - 198 {24/34} ke punaḥ āṇapayatyādayaḥ .~( 41 1 3 | 15 R II.202 - 203 {12/26} ke punaḥ vyavasitāḥ .~(1.3. 42 1 3 | 11 R II.257 - 258 {10/19} ke ca sādhīyaḥ .~(1.3.48) P 43 1 4 | II.351 - 356 {50/61} iha ke cit śabdāḥ aktaparimāṇānām 44 1 4 | 4 R II.351 - 356 {53/61} ke cit yāvat eva tat bhavati 45 1 4 | 27 R II.368 - 372 {11/60} ke tarhi .~(1.4.21.1) P I.321. 46 1 4 | 25 R II.372 - 375 {32/37} ke ca prakṛtāḥ .~(1.4.21.2). 47 1 4 | 28 R II.418 - 424 {41/57} ke punaḥ dhātūnām dvikarmakāḥ .~( 48 1 4 | 13 R II.429 - 431 {5/37} ke punaḥ hvayatādayaḥ .~(1. 49 1 4 | 13 R II.429 - 431 {15/37} ke punaḥ śṛṇotyādayaḥ .~(1. 50 1 4 | 13 R II.429 - 431 {27/37} ke punaḥ jalpatiprabhṛatayaḥ .~( 51 1 4 | akarmakāṇām iti ucyate na ca ke cit kadā cit kālabhāvādhvabhiḥ 52 1 4 | 18 R II.456 - 457 {4/7} ke punaḥ karma proktavantaḥ .~( 53 1 4 | 18 R II.456 - 457 {6/7} ke ca samprati kriyām na āhuḥ .~( 54 2 2 | īhamānānām adhīyānānām ca ke cit arthaiḥ yujyante apare 55 2 2 | 13 R II.710 - 714 {38/65} ke cit tāvat āhuḥ : yat vṛttisūtre 56 2 2 | 5 R II.714 - 719 {4/101} ke sabrahmacāriṇaḥ asya iti .~( 57 2 2 | punaḥ astu evam vigrahaḥ : ke sabrahmacāriṇaḥ asya iti .~( 58 2 2 | 101} yathā eva khalu api ke sabrahmacāriṇaḥ asya iti 59 2 2 | 16 R II.719 - 724 {8/65} ke cit tāvat āhuḥ : anirjñāte 60 2 2 | īhamānānām adhīyānānām ca ke cit arthaiḥ yujyante apare 61 2 3 | akarmakāṇām iti ucyate na ca ke cit kālabhāvādhvabhiḥ akarmakāḥ .~( 62 2 4 | 474.13 - 17 R II.848 {2/9} ke punaḥ kṣudrajantavaḥ .~( 63 2 4 | 12 R II.902 - 903 {18/23} ke ca prakṛtāḥ .~(2.4.82) P 64 3 1 | 14 R III.21 - 27 {29/113} ke punaḥ āgamāḥ anudāttatvam 65 3 1 | 17 R III.50 - 55 {62/72} ke cit tāvat āhuḥ na bhavitavyam 66 3 1 | 21 R III.92 - 97 {74/80} ke cit kaṃsabhaktāḥ bhavanti 67 3 1 | cit kaṃsabhaktāḥ bhavanti ke cit vāsudevabhaktāḥ .~(3. 68 3 1 | 21 R III.92 - 97 {76/80} ke cit raktamukhāḥ bhavanti 69 3 1 | cit raktamukhāḥ bhavanti ke cit kālamukhāḥ .~(3.1.26. 70 3 1 | ātaḥ anupasarge kaḥ iti ke api aṇkṛtam prāpnoti .~( 71 3 1 | R III.146 - 149 {49/53} ke ca prakṛtāḥ .~(3.1.67.2) 72 3 1 | R III.179 - 183 {57/95} ke punaḥ te .~(3.1.91.1) P 73 3 1 | 8 R III.218 {4/7} iha ke cit śasya eva pratiṣedham 74 3 1 | śasya eva pratiṣedham āhuḥ ke cit jighrabhāvasya .~(3. 75 3 2 | III.225 - 228 {8/91} <V>ke hi samprasāraṇaprasaṅgaḥ</ 76 3 2 | 27 R III.225 - 228 {9/91} ke hi sati samprasāraṇam prasajyeta .~( 77 3 2 | R III.271 - 273 {25/41} ke cit tāvat āhuḥ .~(3.2.115. 78 3 2 | īhamānānām ca adhīyānānām ca ke cit arthaiḥ yujyante apare 79 3 2 | III.305 - 306 {9/20} iha ke cit ā kveḥ iti sūtram paṭhanti 80 3 2 | kveḥ iti sūtram paṭhanti ke cit prāk kveḥ iti .~(3.2. 81 3 3 | 2 - 11 R III.336 {21/29} ke cid tāvat āhuḥ .~(3.3.83) 82 3 3 | R III.362 - 365 {23/51} ke ca prakṛtāḥ arthāḥ .~(3. 83 3 3 | R III.362 - 365 {47/51} ke ca prakṛtāḥ .~(3.3.161.2) 84 3 4 | 171.2 - 6 R III.374 {7/10} ke cit tāvat āhuḥ .~(3.4.8) 85 3 4 | R III.403 - 404 {34/40} ke ca prakṛtāḥ .~(3.4.79) P 86 4 1 | R III.538 - 540 {29/39} ke punaḥ rauḍhyādayaḥ .~(4. 87 4 1 | III.594 - 595 {1/18} iha ke cit dvyekayoḥ phyañam vidadhati 88 4 1 | vidadhati bahuṣu ca phakam ke cit cphañantāt ñyam .~(4. 89 4 2 | 9/40} parādau punaḥ sati ke aṇaḥ iti hrasvatvam siddham 90 4 2 | 664 {36/40} yat hi tat ke aṇaḥ iti hrasvatvam na tat 91 4 3 | R III.725 - 730 {14/55} ke punaḥ śaiṣikāṇām vikārāvayavayoḥ 92 4 3 | 48/55} ye caturthāḥ tatra ke cit purastāt apavādāḥ anantarān 93 4 3 | evam imam na bādhiṣyante ke cit madhye apavādāḥ pūrvān 94 4 4 | śaktiyaṣṭyoḥ īkāraḥ api ca ke aṇaḥ iti hrasvatvam prasajyeta .~( 95 5 1 | 11/100} kim punaḥ dravyam ke punaḥ guṇāḥ .~(5.1.119.2) 96 5 2 | 6 R IV.159 - 161 {9/50} ke punaḥ bhūmādayaḥ .~(5.2. 97 5 3 | 14 - 22 R IV.183 {6/45} ke punaḥ bhavadādayaḥ .~(5. 98 5 4 | 23 R IV.248 - 251 {19/39} ke punaḥ nityapratyayāḥ .~( 99 6 1 | 22 R IV.301 - 302 {7/22} ke cit tāvat āhuḥ ekācaḥ iti .~( 100 6 1 | dvirvacanaprakaraṇe kṛñādīnām ke</V> .~(6.1.12.2) P III.17. 101 6 1 | dvirvacanaprakaraṇe kṛñādīnām ke upasaṅkhyānam kartavyam .~( 102 6 1 | 12 R IV.361 - 363 {7/53} ke punaḥ pratyayāḥ upadeśivadbhāvam 103 6 1 | 10 R IV.369 - 371 {44/50} ke punaḥ ṣopadeśāḥ dhātavaḥ .~( 104 6 1 | 12 - 18 R IV.372 {6/12} ke punaḥ ṇopadeśāḥ dhātavaḥ .~( 105 6 1 | 6 R IV.413 - 414 {3/41} ke punaḥ abhyāsādayaḥ .~(6. 106 6 1 | R IV.424 - 431 {52/188} ke punaḥ abhyāsaguṇādayaḥ .~( 107 6 3 | R IV.601 - 609 {42/162} ke punaḥ vataṇḍyādayaḥ .~(6. 108 6 3 | RIV.610 - 614 {1/68} iha ke cit tasilādayaḥ ā kṛtvasucaḥ 109 6 3 | yeṣu puṃvadbhāvaḥ na iṣyate ke cit ca anyatra paṭhyante 110 6 3 | 18 R IV.618 - 619 {28/33} ke hrasvaḥ bhavati iti asya 111 6 3 | 173.16 - 17 R IV.651 {4/5} ke trayaḥ .~(6.3.101) P 112 6 3 | 15 R IV.652 - 654 {15/33} ke punaḥ śiṣṭāḥ .~(6.3.109. 113 6 4 | 23 R IV.665 - 669 {58/80} ke hrasvaḥ prayojanam .~(6. 114 6 4 | 736 - 738 {27/40} atha ke punaḥ imam iṭam prayojayanti .~( 115 6 4 | 17 R IV.760 - 762 {7/9} ke cit tāvat āhuḥ chandograhaṇam 116 7 1 | rūpasiddhiḥ : te ye ke .~(7.1.17, 20) P III.246. 117 7 1 | 256.11 R V.41 - 47 {7/81} ke punaḥ ādeśāḥ upadeśivadvacanam 118 7 1 | 37/81} santi ca eva atra ke cit pare ādeśāḥ api ca < 119 7 2 | 9 - 115.2 {98/108} atha ke punaḥ anudāttāḥ .~(7.2.10) 120 7 2 | sākackārthaḥ vaktavyaḥ kaḥ kau ke iti evam artham .~(7.2.102) 121 7 4 | R V.249.6 - 250.3 {2/4} ke punaḥ kāṇyādayaḥ .~(7.4. 122 7 4 | 19 R V.255.2 - 5 {1/9} <V>ke aṇaḥ hrasvatve taddhitagrahaṇam 123 7 4 | 19 R V.255.2 - 5 {2/9} ke aṇaḥ hrasvatve taddhitagrahaṇam 124 8 1 | dviśabdaḥ ādeśaḥ bhavati ke tarhi idānīm dve bhavataḥ .~( 125 8 1 | 12 R V.279 - 288 {34/121} ke punaḥ te .~(8.1.1.1) P III. 126 8 4 | 490 {21/44} varṇaikadeśāḥ ke varṇagrahaṇena gṛhyante .~(


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License