Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Alphabetical word list

L  =  612 words (3422 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Frequency - Word Form
  5 l
  1 la
  3 labdhah
  1 labdham
  2 labdhum
  3 labhah
  2 labhante
  16 labhate
  3 labhya
  12 labhyah
  25 labhyam
  1 labhyamanah
  1 labhyate
  10 labhyeta
  4 lac
  1 laca
  2 ladadesau
  2 ladadinam
  1 ladanasrayinah
  10 ladayah
  12 ladesah
  3 ladesapratisedhartham
  4 ladesasya
  7 ladesat
  6 ladesau
  20 ladese
  3 ladesesu
  3 ladibhih
  1 ladin
  2 ladinam
  2 ladividhih
  1 ladividhiyah
  1 ladvidhananarthakyam
  4 ladvidhih
  1 ladvidhiprasangah
  2 ladyartham
  1 laghavakrtah
  2 laghayati
  12 laghiyah
  1 laghiyan
  8 laghiyasa
  2 laghiyasi
  14 laghoh
  5 laghu
  1 laghugrahanam
  4 laghuna
  1 laghuni
  4 laghupadha
  3 laghupadhagunah
  2 laghupadhasya
  2 laghupadhatvam
  4 laghupurvasya
  6 laghupurvat
  1 laghusañjñam
  1 laghusyadah
  3 laghutvat
  2 laghvaksaram
  1 laghvaksarat
  17 laghvartham
  2 laghvi
  1 lagitam
  2 lagna
  1 lagnah
  2 lagnam
  8 lagrahanam
  3 lagrahane
  38 lah
  1 lahikah
  1 lahodah
  1 lahyayanayah
  1 laigavayanah
  3 laikhabhreyah
  1 laingah
  2 lakaradau
  2 lakaradisu
  10 lakarah
  1 lakaram
  1 lakaranirdesah
  1 lakaranirdesat
  17 lakarasya
  1 lakaravasthayam
  2 laksana
  1 laksanadayah
  2 laksanadisu
  3 laksanahetvoh
  62 laksanam
  6 laksanantaram
  6 laksanantarena
  1 laksanapratipadikoktayoh
  27 laksanapratipadoktayoh
  8 laksanasya
  1 laksanat
  3 laksanavati
  2 laksanayoh
  4 laksane
  22 laksanena
  1 laksanetthambhutakhyanabhagavipsasu
  1 laksanikasya
  3 laksanoktah
  4 laksmih
  3 laksmitara
  2 laksmyai
  2 laksyalaksane
  5 laksyam
  3 laksyante
  1 laksyatam
  23 laksyate
  3 lalasayam
  3 lamakah
  1 lamakayanah
  1 lambamanah
  2 lambate
  14 lan
  7 lanah
  3 lanartham
  2 langala
  1 langalagrahah
  1 langalah
  3 langalin
  1 langhayati
  2 langikampyoh
  5 langrahanam
  1 langrahanasya
  1 langrahanena
  4 lani
  1 lanlinoh
  2 lanlitau
  2 lanlitoh
  2 lanlutau
  2 lanlutoh
  2 lanparasya
  3 lantasya
  2 lanvadatidese
  2 lanvadbhavena
  1 lanvat
  1 laparatvam
  1 lapi
  2 lapidamibhyam
  2 lapratisedhat
  4 laprayoge
  4 lapsyamahe
  1 lapsyante
  1 lasapadapadsthabhuvrsahanakamagamasrrbhyah
  1 lasarvadhadukanudattatvam
  8 lasarvadhatukam
  1 lasarvadhatukanudattam
  2 lasarvadhatukanudattapratisedhat
  5 lasarvadhatukanudattatvam
  1 lasarvadhatukanudattatve
  1 lasarvadhatukasvaram
  4 lasarvadhatukasya
  11 lasarvadhatuke
  1 lasasaih
  1 lasita
  1 lasitum
  1 lasrutih
  10 lasya
  24 lat
  1 lata
  17 latah
  2 latparasya
  5 latva
  1 latvadini
  1 latvadyabhavah
  2 latvaghatvanatvarutvasatvanatvanunasikachatvani
  10 latvam
  2 latvasalopasamyogadilopakutvadirghatvani
  1 latvavat
  3 latve
  2 lauh
  1 lauhakarih
  9 laukikah
  20 laukikam
  1 laukikanam
  5 laukikasya
  7 laukikavaidikesu
  7 laukike
  5 laukikesu
  2 laukiki
  2 lauyamanih
  1 lavabhyam
  7 lavah
  11 lavakah
  1 lavam
  1 lavana
  1 lavanah
  12 lavanam
  1 lavanamsabda
  1 lavanamsabdah
  1 lavanankrtya
  1 lavanaprastham
  1 lavanarthe
  2 lavanasabdah
  1 lavanasabdasya
  1 lavanasyati
  2 lavanat
  1 lavani
  1 lavanikrtya
  1 lavasthayam
  2 lavayateh
  1 lavayati
  2 lavidhanam
  2 lavidhanat
  1 lavisam
  4 lavisidhvam
  2 lavisista
  1 lavisistam
  1 lavisiya
  1 lavit
  11 lavita
  1 lavitavya
  5 lavitum
  1 lavya
  5 lavyam
  3 le
  2 ledha
  1 ledhavyam
  10 leh
  1 lekhagrahanam
  3 lekhagrahanat
  8 lena
  1 let
  3 leti
  2 li
  1 libhigrahanena
  2 libhiyoh
  2 lidadesasya
  1 lidadyudattantodattvidhayah
  1 lidgrahanam
  2 lidgrahanasya
  2 lidvat
  3 ligrahanam
  1 lik
  1 likam
  1 likhani
  2 likhanti
  1 likhim
  2 lilopat
  1 limpah
  1 limpati
  2 limpeh
  21 lin
  9 linah
  1 linarthah
  2 linarthatvat
  1 linarthe
  1 linatiliyatyoh
  3 lingabadhanam
  6 lingabhavat
  3 lingadhikare
  1 lingagrahanam
  1 lingagrahane
  1 lingagrahanena
  1 lingaih
  1 lingakaranam
  1 lingakaranat
  1 lingakrtah
  4 lingaluki
  97 lingam
  1 linganam
  1 lingani
  2 linganupapattih
  5 linganyatvam
  4 lingapariharah
  2 lingapratisedhah
  2 lingapumvadbhavapratisedhartham
  2 lingartha
  1 lingartham
  11 lingasankhyabhyam
  10 lingasankhye
  2 lingasankhyopacaranupapattih
  2 lingasannigoyena
  1 lingasarvanama
  2 lingasiddhyartham
  11 lingasya
  2 lingat
  1 lingatidesat
  3 lingavacanabhavat
  2 lingavacanam
  37 lingavacanani
  8 lingavacananupapattih
  5 lingavacanasiddhih
  5 lingavacanayoh
  1 lingavibhakti
  1 lingavibhaktiprakarane
  2 lingavisistad
  2 lingavisistagrahanam
  5 lingavisistagrahanat
  3 lingavisistagrahane
  1 lingavisistapratisedhartham
  11 lingavisistasya
  1 lingavisistat
  4 lingavyatyayah
  5 lingena
  2 lingesu
  2 lingrahanam
  1 lingrahanena
  12 lini
  1 linlidgrahanam
  3 linlitau
  7 linlitoh
  1 linlitohardhadhatusañjña
  1 linlotau
  2 linnimittat
  6 linsicau
  2 linsicoh
  2 linuttamat
  2 linvidhane
  1 linvisesanena
  1 lipih
  1 lipsa
  3 lipsayam
  1 lipsyamanasiddhih
  2 lipyam
  35 lit
  1 lita
  10 litah
  4 litam
  78 liti
  1 litigunacanidirghapratisedhartham
  1 litkaryam
  2 litparartham
  1 litparasya
  1 litsanniyogena
  2 litsvarah
  2 litsvare
  3 liyateh
  1 lk
  2 lkaragrahanam
  8 lkarah
  2 lkaram
  4 lkarasya
  1 lkare
  6 lkaropadesah
  1 lkaropadesasya
  1 lkaropadesena
  1 lkupasarjanavisesanam
  1 ll
  1 llkarah
  1 llkarasya
  1 llukau
  1 llvavacanam
  1 lodadayah
  2 lodadesah
  4 lodadese
  1 lodgrahanam
  1 lodgrahananarthakyam
  4 lodmadhyamapurusaikavacanasya
  1 lodmadhyamapurusaikavacane
  1 lodvidhanam
  2 lohakamsah
  1 lohasya
  2 lohinika
  1 lohita
  2 lohitadajbhyah
  2 lohitadidajbhyah
  2 lohitadini
  3 lohitadisu
  3 lohitagangam
  2 lohitah
  1 lohitaidkatantebhyah
  1 lohitaksah
  2 lohitam
  1 lohitanam
  2 lohitapadika
  2 lohitasaliman
  2 lohitat
  3 lohitayate
  2 lohitayati
  4 lohite
  1 lohitetah
  1 lohitika
  1 lohitodah
  4 lohitosnisah
  1 loka
  14 lokah
  1 lokajigisuh
  12 lokam
  1 lokamprnasya
  10 lokasrayatvat
  1 lokasya
  4 lokat
  19 lokatah
  1 lokatatah
  1 lokau
  2 lokavat
  2 lokavedayoh
  1 lokaviditatau
  2 lokaviditatvat
  1 lokaviditau
  1 lokavijñanam
  11 lokavijñanat
  6 lokavijñate
  2 lokayatasya
 138 loke
  1 lokottarapadasya
  3 loluvah
  1 loluyapatih
  1 loluyaputrah
  2 loluyasva
  3 loluyate
  1 loluyita
  2 lomabhih
  1 lomakesakartrkasya
  1 lomanakham
  4 lomani
  1 lomasah
  1 lomasu
  2 lomnah
  1 lonmadhyamapurusaikavacanasya
  3 lopabaliyastvat
  1 lopabhavinam
  1 lopadadesah
  1 lopagamavarnavikarajñah
  1 lopagamavikarah
 412 lopah
  4 lopajadesah
  1 lopakrtam
  4 lopalukoh
  15 lopam
  1 lopamatre
  1 lopanimittah
  2 lopanimittatvat
  2 lopapavadah
  1 lopapraptih
  1 lopaprasangah
  1 lopapratisedhartham
  1 loparambham
  8 lopartham
  7 lopasañjña
  8 lopasañjñam
  1 lopasañjñayah
  1 lopasañjñayam
  3 lopasañjñitvat
  1 lopasanniyogena
  17 lopasya
  10 lopat
  1 lopatham
  4 lopavacanam
  1 lopavacane
  2 lopavijñanat
  3 lopavisesanam
  2 lopayadesau
  2 lopayadesayoh
  2 lopayanadesartham
  1 lopayanadesayoh
  4 lopayanadese
  3 lopayanayavayavekadesebhyah
  76 lope
  17 lopena
  1 lopetvabhyamiti
  6 lopinah
  1 lopottarakalah
  2 lopottarakalam
  1 lopsyate
  1 lopyalopinam
  1 lopyalopita
  3 lostah
  8 lostam
  12 lot
  3 lota
  10 lotah
  2 lpasya
  1 lphidah
  1 lphiddah
  1 lpitarah
  1 lprakalpayisyati
  1 lpratisedhah
  1 lprthak
  1 lpunah
  2 lrah
  1 lrdantam
  2 lrditah
  7 lrlutoh
  2 lrlutornandyarihanasindhutaksasiladisu
  2 lrn
  15 lrt
  1 lrta
  17 lrtah
  9 lrti
  1 lrvavacanam
  2 ltaka
  9 ltakah
  3 lti
  2 lu
  1 lubhayam
  1 lubhih
  1 lubhyam
  1 lubvisayavivaksayam
  1 lucigrahanam
  1 ludantam
  2 lugakarekararephah
  3 lugaluganukramanam
  1 lugalugastrivisayadvistripratyayah
  1 lugantam
  1 lugarthah
  12 lugartham
  2 lugavadharanat
  1 luggrahanam
  2 lugmukhsvaropacarah
  20 lugvacanam
  4 lugvacananarthakyam
  5 lugvacanat
  6 lugvikaranah
  1 lugvikaranasya
 240 luk
  6 luka
  15 lukah
  20 lukam
  3 luke
  60 luki
  1 lukkhagrahananarthakyam
  1 lukkhagrahanena
  2 lukkrtani
  2 lukprakarane
  2 lukprasangah
  2 lukpratisedhat
  2 lukpratisedhe
  6 lukslulupah
  2 lulava
  3 lulavitha
  3 luluthisate
  1 luluvatuh
  8 luluvidhve
  1 luluvuh
  4 luluvusah
  35 lumata
  5 lumati
  6 lumatsañjñah
  2 lumatsañjñam
  1 lumatsañjñasu
  10 lun
  5 luñ
  4 lunadisu
  7 lunah
  2 lunani
  1 lunata
  1 lunatam
  1 lunate
  7 lunati
  1 lunavan
  1 lunayavam
  2 lungrahanam
  18 luni
  1 lunih
  14 lunihi
  3 lunitah
  1 lunite
  1 luniyateh
  1 lunlanlitah
  2 lunlanlnksu
  2 lunlanlrnksu
  1 lunlinau
  2 lunlinoh
  2 lunlinparah
  1 lunlitoh
  2 lunlotoh
  1 lunlrtau
  4 lunlrtoh
  2 lunparasya
  1 lunvikarananam
  1 lunyuh
  13 lup
  1 lupa
  1 lupadhalopah
  5 lupah
  1 lupanirdistah
  5 lupi
  2 lupprakarane
  3 luptah
  3 luptakhyatesu
  4 luptam
  1 luptanakaratvat
  5 luptanirdistah
  2 luptasiste
  1 luptavikaranebhyah
  2 luptayam
  25 lupte
  3 lupyante
  1 lupyantetatah
  33 lupyate
  2 lupyeta
  1 lupyete
  1 lus
  1 lusih
  3 lut
  1 luta
  6 lutah
  3 luti
  1 lutkpanne
  3 lutva
  1 luyamanayavam
  1 luyate
  1 lya
  1 lyababhavartham
  3 lyabadese
  1 lyabbhavah
  2 lyabbhave
  4 lyabgrahanam
  2 lyablope
  16 lyap
  4 lyapa
  23 lyapi
  1 lyapti
  1 lyasya
  3 lyudarthah
  2 lyuninyacah
  6 lyut
  1 lyuta
  3 lyutah
  4 lyuti
  2 lyutkhynoh


L  =  612 words (3422 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License