Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Alphabetical word list

R  =  621 words (1831 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Frequency - Word Form
  41 r
  6 ra
  1 rabhasena
  4 rabhavah
  2 rabhavaprasiddhih
  1 rabhavartham
  1 rabhavasya
  1 racaye
  10 radabhyam
  2 radabhyannisthatonahpurvasyacadah
  1 radanuk
  3 raddhah
  1 raddhih
  5 radesah
  2 radesasya
  7 radese
  2 radhadisu
  2 radhah
  2 radheh
  1 radhyati
  5 ragah
  3 ragat
  1 raghusyadah
  1 ragi
  20 rah
  1 rahabhyam
  2 rahau
  2 rai
  2 raikulam
  2 raiposam
  2 raiyati
  32 raja
  1 rajabhayam
  2 rajabhih
  1 rajabhoginah
  2 rajabhyam
  1 rajabrahmanah
  1 rajabrahmani
  4 rajacaryabhyam
  4 rajadantadisu
  1 rajadhinam
  1 rajadrsat
  1 rajaduhita
  2 rajadyartham
  1 rajagamanam
  1 rajagavasvapurusah
  2 rajagaviksire
  1 rajaghah
  2 rajaghe
  2 rajagoksiram
  1 rajah
  1 rajahasakhibhyah
  1 rajakah
  2 rajakarajanarajahsu
  2 rajakarmani
  1 rajakarminah
  1 rajakatantuvayam
  3 rajakiyam
  1 rajakumarah
  4 rajakumari
  2 rajakumarim
  1 rajakumariputrah
  1 rajakumarya
  4 rajakumaryah
  1 rajakumaryai
  1 rajakumaryam
  1 rajakumaryau
  2 rajamanusyapurva
  1 rajamasebhyah
  1 rajamasyam
  5 rajan
  14 rajanah
  7 rajanam
  1 rajananam
  10 rajani
  1 rajante
  2 rajanya
  1 rajanyabahuvacanadvandve
  2 rajanyadibhyah
  3 rajanyah
  1 rajanyakah
  1 rajanyakam
  2 rajanyamanusyayoh
  3 rajanyamanusyayuvanah
  2 rajanyat
  25 rajapurusah
  3 rajapurusam
  1 rajapurusaputrah
  1 rajapurusaputrapurusah
  2 rajapurusasya
  2 rajapuruse
  1 rajaputri
  1 rajasa
  1 rajasabdaprayogam
  3 rajasabdat
  1 rajasabha
  1 rajasakha
  1 rajasakhah
  2 rajasi
  1 rajastriyah
  1 rajastriyau
  2 rajasu
  3 rajasuyah
  3 rajasuyikah
  1 rajasvah
  1 rajavaidi
  1 rajavaidyartham
  1 rajavarcasam
  1 rajavati
  2 rajavisistayah
  2 rajavrndaraka
  1 rajayati
  2 raji
  1 rajiyati
  14 rajjuh
  1 rajjukilakpulapanim
  2 rajjum
  2 rajjusrdbhih
  2 rajjusrdbhyam
  4 rajjva
  3 rajña
  60 rajñah
  3 rajñam
  1 rajñoh
  1 rak
  3 raka
  4 raki
  2 raksah
  1 raksartham
  1 raksase
  1 raksati
  2 raksitah
  1 raksoghnah
  1 raksohagamalaghvasandehah
  2 raksosuram
  1 raksosuri
  1 raktadayah
  2 raktadinam
  4 raktam
  1 raktamukhah
  2 raktayoh
  5 rakte
  7 ralah
  1 ralatvatah
  10 ram
  1 ramah
  1 ramajapoh
  2 ramakesavau
  1 ramallopeyianyanah
  3 ramaniya
  8 ramaniyadisu
  1 ramaniyam
  1 ramante
  2 ramate
  1 ramayati
  1 ramayatu
  1 rambhabe
  6 rambhavah
  1 ramhatih
  1 ramih
  1 ramnatu
  4 ramramyate
  2 rañ
  1 randhanadini
  1 randhanaya
  2 rane
  2 rangam
  1 ranita
  1 rañjayati
  4 rañjeh
  1 rankavakah
  2 rankoh
  1 ranksista
  1 ranksyate
  1 ranta
  1 rantapratisedhah
  1 rantasya
  25 raparah
  2 raparaprasangat
  1 raparapratisedhah
  1 raparate
  18 raparatvam
  1 raparatvapratisedhah
  2 raparatvasya
  2 raparatvat
  17 raparatve
  1 raparavacanam
  4 rapare
  1 raphadakarabhyam
  1 raprakarane
  2 rapratisedhah
  2 rapratisedhat
  1 rarañje
  3 raridhvam
  11 rasabhyam
  5 rasabhyannonahsamanapade
  3 rasadibhyah
  2 rasagandhau
  5 rasah
  1 rasana
  1 rasannidhyartham
  5 rasavaci
  2 rasavacivtat
  1 raseh
  5 rasih
  1 rasikah
  1 rasim
  1 rasmih
  3 rasoh
  1 rasruteh
  3 rastravaraparat
  1 rastre
  2 rasya
  11 rat
  1 ratah
  1 rateh
  1 rathadaru
  22 rathah
  2 rathaih
  1 rathaikantah
  1 rathakatya
  2 rathakatyadisu
  2 ratham
  1 rathamarge
  1 rathangam
  1 rathangani
  2 rathange
  1 rathantare
  2 rathasakatahalasirebhyah
  2 rathasitahalebhyah
  1 rathaspa
  3 rathasya
  6 rathat
  1 rathatvam
  1 rathau
  1 rathaya
  1 rathayoh
  1 rathe
  10 rathena
  1 rathi
  2 rathih
  1 rathikah
  2 rathikan
  2 rathinah
  1 rathinam
  1 rathirah
  1 rathitarah
  1 rathkarah
  2 rathya
  1 rathyah
  2 rathyayam
  1 ratirasatidasatimamhatiprinatiprabhrtin
  1 ratnadhatamam
  2 ratnani
  1 ratrau
  4 ratrayah
  2 ratreh
  1 ratrigatah
  11 ratrih
  7 ratrim
  1 ratrimatah
  1 ratrimmanyah
  2 ratrinam
  1 ratrindiva
  2 ratrisese
  1 ratryantah
  1 ratryatah
  1 ratryatisrtah
  4 ratsasya
  1 rattalopah
  1 ratulopamabhyam
  8 rau
  1 raudhyadayah
  3 raudhyadisu
  1 raudrena
  1 rauhineyah
  1 raunah
  1 rauravetarsamyam
  1 rautih
  2 ravanim
  2 ravatpratisedhat
  4 ravidhane
  3 ravidhau
  10 rayah
  2 rayam
  2 rayasposena
  1 rayatvam
  1 rayatvapratisedhah
  2 rayeh
  1 rayi
  2 rayih
  1 rayiman
  2 rayinam
  1 rayy
  2 rbhuksanam
  4 rcah
  1 rcau
  2 rcchati
  4 rcchatyrrtam
  1 rcchatyrrtram
  5 rccheh
  3 rcchibhavah
  2 rcchibhave
  1 rcchigrahanam
  1 rcchih
  3 rcchipratisedhah
  9 rci
  1 rdantah
  7 rddhasya
  2 rddhesu
  1 rddhi
  1 rddhih
  2 rddhinadisamasasankhyavayavebhyah
  3 rditam
  1 rditkaranam
  1 rditkarane
  1 rdrsah
  2 rdupadhebhyah
  1 rdupasya
  2 re
  3 rebhavah
  1 rebhave
  2 regrahanam
  1 remih
  3 rena
  1 rephabadhanartham
  2 rephadakarabhyam
  1 rephadakarau
  1 rephadhikah
  1 rephadikah
  15 rephah
  1 rephalakarau
  1 repham
  2 rephasirah
  16 rephasya
  5 rephat
  5 rephavakarabhyam
  6 rephavakarantasya
  1 rephavan
  1 rephavatah
  2 rephavisesanam
  1 rephayoh
  1 rephe
  3 rephena
  1 rephosmanam
  3 revan
  3 revati
  1 revatih
  1 revatyam
  1 rgadih
  1 rgrk
  1 rgyajusam
  1 rhaloh
  1 ri
  1 ridantasya
  2 rik
  1 riktah
  2 riktakah
  1 riktasasanat
  1 rikte
  2 rilistatilau
  3 rin
  1 rinbhavah
  1 rinbhave
  1 ririna
  1 rirividhayah
  2 rirividhisu
  1 riryatuh
  1 riryuh
  2 risvarat
  5 riti
  1 ritsvarasya
  1 ritvasya
  1 rividheh
  2 riyati
  1 rjuna
  8 rk
  1 rkara
  1 rkaradau
  9 rkaragrahanam
  3 rkaragrahane
  1 rkaragrahanena
  1 rkaragunabaliyastvat
  1 rkaragunasya
  14 rkarah
  2 rkaralkarayoh
  2 rkaralvadibhyah
  1 rkaram
  6 rkarantanam
  4 rkarantasya
  1 rkarantatvam
  12 rkarasya
  4 rkarat
  7 rkare
  1 rkarena
  1 rkpadah
  1 rkpurabdhuhpathamanakse
  2 rksabde
  2 rksah
  1 rksakah
  1 rksama
  1 rksamudayah
  1 rksu
  4 rkvata
  1 rlah
  1 rlantam
  6 rlantasya
  2 rnadasabhyam
  1 rnam
  1 rnarnam
  4 rne
  2 rñjati
  3 rnnebhyah
  2 ro
  2 rocate
  1 rodasi
  2 rogah
  1 roge
  18 roh
  2 rohatau
  1 rohati
  4 rohava
  1 rohinasya
  6 rohini
  1 rohinyau
  4 rohit
  1 rohitah
  1 rohitasya
  1 romani
  2 romanthah
  1 romanthe
  1 romasah
  2 romatham
  2 ronyah
  5 ropadhayoh
  1 ropadhetau
  2 ropadhetoh
  4 roraviti
  2 roravityartham
  1 roravityarthena
  1 rori
  1 roruvah
  1 roruvatinam
  1 roruyase
  1 rphidah
  1 rphiddah
  8 rrdittvam
  4 rrdoh
  2 rrkaragunapratisedhartham
  3 rrkarah
  2 rrkarantagunapratisedhartham
  1 rrkarantam
  3 rrkarantanam
  1 rrkarantavisesanam
  1 rrkararantanam
  2 rrkarasya
  4 rrtah
  1 rrtam
  1 rrvavacanam
  4 rsabham
  1 rsabharthah
  2 rsabhopanahoh
  1 rsau
  1 rsayah
  1 rsibhih
  3 rsibhyah
  1 rsidarsanat
  3 rsidevatayoh
  8 rsih
  1 rsika
  1 rsinam
  2 rsipratisedhah
  1 rsisahasram
  1 rsisampradayah
  2 rsistryanah
  1 rstisenasabdah
  9 rsyah
  1 rsyan
  5 rsyanah
  1 rsyanantaryam
  1 rsyanantarye
  1 rsyandhakavrsnikurubhyah
  2 rsyandhakavrsnikurvanah
  2 rsyasya
  1 rsyat
  2 rt
  33 rtah
  3 rtakah
  1 rtakasabdah
  1 rtakasabdasya
  1 rtam
  1 rtavanam
  7 rte
  5 rteh
  1 rthagrahane
  2 rthagrahanena
  1 rtham
  6 rthe
  1 rthiye
  18 rti
  3 rtiyate
  2 rto
  5 rtoh
  1 rtubhyah
  2 rtunaksatranam
  2 rtvatah
  1 rtvigdadhrksragdigusnigañcuyujikruñcam
  4 rtvijah
  1 rtvijayam
  1 rtvikkarma
  2 rtviksu
  2 rtviyah
  1 rtviyam
  1 rubadhanartham
  4 rucakah
  1 rucakakrtim
  1 ruci
  2 rucira
  2 rucitam
  1 rucivaham
  1 rucya
  1 rucyah
  5 rudadibhyah
  1 rudadinam
  1 rudagamah
  1 rudhadibhyah
  2 rudhi
  1 rudhir
  1 rudhisabdah
  1 rudhisabdanam
  1 rudhisabdaprakarah
  1 rudhisu
  2 rudihi
  1 rudimah
  1 rudivah
  1 rudrah
  1 rudram
  2 rudrasya
  3 rudraya
  1 rudyudhyativat
  1 rugrahanam
  27 ruh
  1 ruhadinam
  1 ruhema
  1 ruheyam
  1 ruhi
  1 ruhigrahanam
  3 ruhih
  1 rujarthah
  9 rujati
  1 rujavi
  1 rujivahau
  2 rujivahibhyam
  3 rujivahoh
  2 ruk
  1 ruksata
  1 rum
  2 rupabhede
  1 rupabhedena
  1 rupadheyam
  13 rupagrahanam
  2 rupagrahanat
  1 rupagrahane
  1 rupalopah
  88 rupam
  2 rupani
  4 rupanirgrahah
  1 rupanyatvat
  2 rupanyatvena
  1 rupap
  1 rupapah
  2 rupappasapau
  4 ruparatrirathantaresu
  4 rupasamanyat
  1 rupasiddhah
  27 rupasiddhih
  1 rupasiddih
  1 rupasrayah
  1 rupasthanivadbhavasya
  9 rupasya
  2 rupat
  1 rupatarkah
  1 rupatarkam
  7 rupatidesah
  4 rupatidesat
  1 rupatidese
  6 rupavan
  2 rupavantah
  1 rupavati
  1 rupavattam
  3 rupena
  1 rupini
  2 rupyamayatau
  1 rupyamayatoh
  2 rupyottarapadat
  1 ruruprsatah
  1 ruruprsatam
  1 rusirisidisivisilisisprsidrsikrusimrsidamsitvisikrsislisivisipisitusidusidvisighasivasidahidihivahiduhinahiruhilihimihayah
  1 rusitah
  1 rustah
  4 rut
  1 rutam
  5 ruti
  2 rutva
  3 rutvam
  1 ruvanti
  1 ruvidhanasya
  5 ruvidhau
  2 ruvidhih
  1 ruvidhipratisedhah
  1 rvacanat
  2 rvacane
  2 rvarnadesasya
  2 rvarnam
  2 rvarnantam
  2 rvarnantasya
  12 rvarnasya
  3 rvartham
  1 rvavacanam
  1 rvavadharanam
  3 rvoh


R  =  621 words (1831 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License