Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

50-21  =  691 words (21455 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Frequency - Word Form
  50 apah
  50 atvam
  50 vacane
  49 abhyasasya
  49 acam
  49 adhite
  49 antaryatah
  49 drastavyah
  49 gamsyate
  49 gunasya
  49 nipatanat
  49 nivrttih
  49 num
  49 pathah
  49 sankhyayah
  49 sese
  49 supi
  49 tadartham
  48 abhisambandhah
  48 badhanam
  48 bahuvacanam
  48 dvigoh
  48 gatah
  48 parasmaipadam
  48 plaksah
  48 samarthyam
  48 samprasarane
  48 sanah
  48 sarvah
  48 siddha
  48 sravanam
  48 stah
  48 vidhiyante
  48 yesam
  47 adese
  47 eka
  47 ekasya
  47 gotre
  47 he
  47 imau
  47 kalah
  47 khatva
  47 nu
  47 nut
  47 pathyate
  47 sankhyatanudesah
  47 sarve
  47 yuktah
  46 ac
  46 antarangam
  46 antarangatah
  46 anyena
  46 dvandve
  46 gacchati
  46 gramam
  46 grhyate
  46 gunavrddhi
  46 itsañjña
  46 nit
  46 nitye
  46 pratyayavidhih
  46 sit
  46 taddhitah
  45 adeh
  45 antarange
  45 kambalah
  45 pratipadikam
  45 pratyayagrahanam
  45 purvavipratisedhena
  45 yuni
  44 anucyamanam
  44 asriyate
  44 devadatta
  44 etasmat
  44 itpratisedhah
  44 pariharah
  44 prthak
  44 sadhiyah
  44 suklah
  44 syatam
  44 vijñatum
  44 visesyate
  43 abhavat
  43 ahuh
  43 ani
  43 ayuktah
  43 dhatugrahanam
  43 dvih
  43 karakam
  43 kartum
  43 mama
  43 nakarah
  43 ñniti
  43 sasthim
  43 sruyate
  43 taddhite
  43 tatpurusah
  43 upadhayah
  43 vipratisedhat
  43 visesanam
  43 yanadesah
  42 aluk
  42 antyat
  42 bhoh
  42 manavakah
  42 tani
  42 tvam
  42 vipratisedhe
  41 anantarah
  41 bahuvrihau
  41 cakarah
  41 dvandvah
  41 dvitiyah
  41 dvivacanam
  41 pratisedhat
  41 r
  41 sarvanamasthane
  41 ubhau
  41 vacanapramanyat
  41 vartamane
  41 vrddheh
  40 anubandhah
  40 apraptih
  40 ekac
  40 prasangah
  40 pratyayagrahane
  40 purvantah
  40 purvatvam
  40 sabdena
  40 sicah
  40 striyah
  40 uktva
  40 yatnam
  39 avaktum
  39 avyayam
  39 brumah
  39 dadhi
  39 ecah
  39 oh
  39 prakrtah
  39 pratipadikat
  39 prayojayati
  39 svah
  39 u
  38 acaste
  38 ajgrahanam
  38 amah
  38 asvah
  38 ati
  38 brahmani
  38 kuru
  38 lah
  38 manyate
  38 nityatvat
  38 pratyayalaksanam
  38 sabdanam
  38 satah
  38 supah
  38 sut
  38 tadadeh
  38 visaye
  38 vrddhau
  38 yanah
  38 yau
  37 abhavah
  37 agamah
  37 anavakasatvat
  37 animittam
  37 badhante
  37 bahuvriheh
  37 ettvam
  37 gam
  37 indrah
  37 lingavacanani
  37 praptih
  37 upalabhyate
  37 vibhaktau
  37 yusmadasmadoh
  36 abhisambadhyate
  36 akaralopah
  36 
  36 apratyayah
  36 badhyate
  36 bhunkte
  36 etesam
  36 ghañ
  36 hal
  36 kasmin
  36 kittvam
  36 niyamarthah
  36 putrah
  36 samudayasya
  36 sapeksam
  35 bhavitum
  35 hali
  35 lit
  35 lumata
  35 manyamahe
  35 nirdisyate
  35 nisthayam
  35 niyamat
  35 paradih
  35 parihrtam
  35 purvavipratisedhah
  35 samah
  35 samudaye
  35 sasah
  35 tadvat
  35 vaktum
  34 adya
  34 ajadau
  34 anudattah
  34 arthesu
  34 badham
  34 chah
  34 dirghatve
  34 kriyante
  34 madhye
  34 nip
  34 pararupam
  34 pradhanam
  34 sarvadhatuke
  34 sesagrahanam
  34 trayah
  34 varnagrahanam
  33 atyalpam
  33 avayavah
  33 darsanat
  33 dirghat
  33 etam
  33 itaretarasrayam
  33 katam
  33 kriyam
  33 lupyate
  33 madhu
  33 masah
  33 nyayyam
  33 para
  33 paribhasayah
  33 paryudasah
  33 pascat
  33 prathamanirdistam
  33 pratyayavidhau
  33 pravrttih
  33 rtah
  33 sadhanam
  33 samam
  33 samanyena
  33 samudayah
  33 sastram
  33 taparah
  33 tinah
  33 ubhayatah
  33 ubhayatha
  33 vakye
  33 vibhaktih
  33 visarjaniyah
  32 abhidhiyate
  32 akrtih
  32 ardhadhatuke
  32 attve
  32 bhuvan
  32 drstva
  32 drsyante
  32 inah
  32 krsnah
  32 nighatah
  32 numah
  32 parena
  32 prapnuvan
  32 pratipadikasañjña
  32 puman
  32 raja
  32 samasyate
  32 sambhave
  32 sap
  32 sarvaprasangah
  32 satrsanacau
  32 uttarapade
  32 uttaratra
  32 vikarah
  31 anudattam
  31 anyasmin
  31 asi
  31 chatrah
  31 dravye
  31 grhnati
  31 hetuh
  31 jateh
  31 kan
  31 pratisedhena
  31 upanyasah
  31 vigrhya
  31 visamah
  31 vyakaranam
  30 adhikaranam
  30 anantarasya
  30 anyebhyah
  30 asamarthyat
  30 asmat
  30 cakara
  30 dah
  30 idamah
  30 imam
  30 kit
  30 krtesu
  30 kumari
  30 prakrtibhavah
  30 prathamayah
  30 sakrt
  30 samavesah
  30 svarthikah
  30 tadantasya
  30 tava
  30 tilopah
  30 tisthati
  30 uttvam
  30 vidheyah
  30 yatnah
  29 adah
  29 agnih
  29 akrtau
  29 allopah
  29 anistam
  29 arthagrahanam
  29 arthavat
  29 asamartham
  29 atidisyate
  29 bhavata
  29 chasya
  29 devadattena
  29 drstah
  29 etayoh
  29 etena
  29 gotrat
  29 jhali
  29 jñapyate
  29 kritam
  29 krñah
  29 mukte
  29 napumsakam
  29 pathanti
  29 pathyante
  29 prakrteh
  29 prathamah
  29 pratipadoktasya
  29 prayoge
  29 punarvacanam
  29 sanubandhakasya
  29 savarnadirghatvam
  29 susthu
  29 svaritah
  29 tadbadhanartham
  29 ugitah
  29 utaho
  29 vidhin
  28 akarmakah
  28 anadyatane
  28 anantyasya
  28 anunasikah
  28 arthat
  28 asyah
  28 avisesat
  28 bhedah
  28 coditam
  28 dehi
  28 devah
  28 krtayam
  28 kutvam
  28 nitah
  28 pita
  28 pratipadikasya
  28 pura
  28 satam
  28 sidhyanti
  28 siti
  28 tap
  28 thañ
  28 uktah
  28 vipratisiddham
  28 vyavastha
  28 yujyate
  27 anupapattih
  27 anuprayogah
  27 apavadavisaye
  27 caturthi
  27 codyate
  27 devadattam
  27 etah
  27 grame
  27 halgrahanam
  27 hrasvat
  27 ik
  27 jatih
  27 kvip
  27 laksanapratipadoktayoh
  27 nistha
  27 padasañjña
  27 pakah
  27 parasmaipadesu
  27 pare
  27 parigananam
  27 pragvacanam
  27 prakalpayisyati
  27 pratyayarthah
  27 pratyayat
  27 pumvat
  27 ruh
  27 rupasiddhih
  27 sabdantarasya
  27 samartham
  27 samasasya
  27 samyogadeh
  27 sic
  27 sritah
  27 subantam
  27 tadantavidhih
  27 ucyante
  27 ucyete
  27 upapade
  27 upasthitam
  27 upatisthate
  27 vayam
  27 vijñeyam
  27 visese
  27 yunah
  26 antagrahanam
  26 antarangatvat
  26 antaratamah
  26 aparasya
  26 asamarthyam
  26 asyam
  26 badhakam
  26 bahirangah
  26 bahunam
  26 bhasayam
  26 dhatavah
  26 enam
  26 goman
  26 grhyante
  26 hrasvasya
  26 
  26 karane
  26 ktah
  26 masam
  26 nilopah
  26 piti
  26 prakrtayah
  26 prathamasya
  26 pratinirdisyate
  26 prcchati
  26 sañjñah
  26 sañjñayah
  26 sarvesu
  26 sici
  26 syan
  26 tacchabdyam
  26 udattatvam
  26 upasargah
  26 vasati
  26 vyañjanam
  26 yak
  25 anirdesah
  25 bahuvacane
  25 dhatau
  25 diyate
  25 dvyekayoh
  25 enah
  25 grahanat
  25 gramat
  25 hrasvau
  25 iyata
  25 jyayah
  25 kartuh
  25 karyani
  25 krt
  25 labhyam
  25 lupte
  25 natve
  25 nirdisyamanasya
  25 nyayyah
  25 paryayah
  25 prakalpate
  25 pratyakhyayate
  25 prayojayanti
  25 purvasavarnah
  25 purvasmin
  25 rajapurusah
  25 raparah
  25 sakarasya
  25 samasantah
  25 sambandhat
  25 sañjñaya
  25 udakam
  25 uttarapadam
  25 vivaksitah
  25 vrajati
  25 vyakarane
  25 yalopah
  25 yatkriyayuktah
  25 yogasya
  24 adasah
  24 añah
  24 anantaryam
  24 anupasarge
  24 anya
  24 astriyam
  24 ayadayah
  24 badhitam
  24 citah
  24 dvitiyam
  24 eke
  24 hetuna
  24 kap
  24 karmadharayah
  24 kriyayam
  24 lat
  24 manusyah
  24 nadi
  24 nalope
  24 purvapadasya
  24 sakyate
  24 samaharah
  24 samanyam
  24 samuhah
  24 sasthisamasah
  24 sitah
  24 tadantat
  24 ut
  24 uta
  24 vaktavyau
  24 varnanam
  23 anekasya
  23 anitah
  23 aniti
  23 apavadatvat
  23 arambhasamarthyat
  23 ardham
  23 aste
  23 avayave
  23 ayuktam
  23 cani
  23 daraurasah
  23 dviguh
  23 dvitiyasya
  23 etasyah
  23 gargah
  23 hanti
  23 indram
  23 itaretarasrayani
  23 jayate
  23 kale
  23 kanya
  23 karmanah
  23 kriyayogah
  23 krtayoh
  23 kvau
  23 laksyate
  23 lyapi
  23 mahati
  23 nañah
  23 nivartate
  23 nivrttyartham
  23 niyogatah
  23 nyat
  23 pacasi
  23 padah
  23 pracam
  23 pratisedhartham
  23 pratyaharagrahanam
  23 purva
  23 purvapadam
  23 purvavidhau
  23 sangrhitam
  23 sannipatalaksanah
  23 saptamyah
  23 sibhavah
  23 tad
  23 tadantavidhina
  23 thak
  23 tva
  23 upasarjanam
  23 utpadyate
  23 utpattau
  23 uttarapadalopah
  23 vakyaparisamaptih
  23 vikaranah
  23 visesena
  23 vyabhicarati
  23 yu
  22 adosah
  22 anekam
  22 anityam
  22 anudatte
  22 anuvrttih
  22 asamase
  22 asiddhatvam
  22 avyayibhavah
  22 brahmanasya
  22 dadati
  22 desah
  22 dese
  22 devata
  22 dhak
  22 drstam
  22 ekatvadayah
  22 etavat
  22 i
  22 icchasi
  22 iñah
  22 karmasañjña
  22 kila
  22 kriyayah
  22 kriyeta
  22 krtatvat
  22 laksanena
  22 matup
  22 mit
  22 nadyah
  22 napumsake
  22 nipatah
  22 nirdiste
  22 odanah
  22 padarthah
  22 pañcamyah
  22 pragrhyasañjña
  22 pramanam
  22 pratipadikani
  22 pratyayena
  22 pumsi
  22 rathah
  22 sabdan
  22 samanadhikaranyam
  22 samanam
  22 sañjñakaranam
  22 sasthinirdistena
  22 sasthyah
  22 sasya
  22 sma
  22 subantat
  22 suklam
  22 tabadayah
  22 taya
  22 tulyah
  22 upasarjanasya
  22 vaiyakaranah
  22 vidheyam
  22 visesitah
  22 yogavibhagat
  21 agne
  21 anabhidhanam
  21 analvidhau
  21 aniyate
  21 ante
  21 anyapadarthe
  21 anyesam
  21 ardhadhatukasya
  21 arthavantah
  21 asambhavah
  21 atisayikah
  21 avidyamanavat
  21 bhasañjña
  21 bhavat
  21 bhutva
  21 brahmanakulam
  21 etvam
  21 gargyah
  21 gatam
  21 kakah
  21 kriyasamabhihare
  21 ktva
  21 lin
  21 nis
  21 nyagrodhah
  21 pañca
  21 parisamapyate
  21 purvavipratisiddham
  21 samane
  21 samasat
  21 samasena
  21 samuccayah
  21 sapta
  21 satve
  21 sup
  21 tadvighatasya
  21 tasyam
  21 teh
  21 trini
  21 upadiyate
  21 uttarah
  21 vidhanam


50-21  =  691 words (21455 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License