Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

20-15  =  485 words (8391 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Frequency - Word Form
  20 abhihite
  20 akaralope
  20 akarantat
  20 anan
  20 anarthakasya
  20 apeksya
  20 ardhadhatukam
  20 arthau
  20 arthavan
  20 asambhavat
  20 atmanah
  20 bahu
  20 bahvacah
  20 bahvarthah
  20 baliyan
  20 dakarah
  20 divah
  20 gotram
  20 gunavrddhyoh
  20 ha
  20 haladeh
  20 hrasvatve
  20 jusi
  20 kamacarah
  20 katah
  20 krdgrahanam
  20 ksah
  20 kurvanti
  20 ladese
  20 laukikam
  20 lugvacanam
  20 lukam
  20 matuh
  20 mayat
  20 padantasya
  20 pade
  20 paradau
  20 pitah
  20 pra
  20 prakalpeta
  20 prastavyah
  20 purvatra
  20 rah
  20 sabde
  20 sakaram
  20 sakya
  20 sanghatagrahanam
  20 sarvatah
  20 siddhatvam
  20 strigrahanam
  20 svara
  20 ta
  20 tadadi
  20 tadarthyat
  20 taddhitasya
  20 tallaksanah
  20 tisthanti
  20 tyadadinam
  20 upajayate
  20 vavacanat
  20 vibhaktayah
  20 vyañjanasya
  20 vyapadesivadbhavena
  20 yad
  20 yanadese
  20 yavah
  19 adhikarat
  19 akah
  19 akaragrahanam
  19 anayoh
  19 angasañjña
  19 antarangata
  19 anudattadeh
  19 aprayogah
  19 asampratyayah
  19 asisyam
  19 asmai
  19 ata
  19 avayavasya
  19 avisesitah
  19 avyayat
  19 ayadesah
  19 badhika
  19 bharya
  19 bhuktva
  19 chandasah
  19 chatram
  19 cinah
  19 citraguh
  19 ekayoge
  19 gatyupasargasañjñe
  19 ghrtam
  19 haladih
  19 hanah
  19 jastvam
  19 jusbhavah
  19 krta
  19 lokatah
  19 m
  19 mahan
  19 matvarthiyah
  19 padantat
  19 pakse
  19 parimanam
  19 payah
  19 pit
  19 prakalpante
  19 prathamayoh
  19 pravrttau
  19 pumvadbhavena
  19 putram
  19 sabdesu
  19 sakalam
  19 sarvanamnah
  19 sasi
  19 savakasah
  19 set
  19 siddhatvat
  19 svaritatvam
  19 tantram
  19 tin
  19 upadesivadbhavah
  19 upapadam
  19 uttve
  19 utvam
  19 valadeh
  19 vastram
  19 vrddham
  19 vrttam
  19 vyavaye
  19 yati
  19 yuvoh
  18 abhyastasya
  18 adhyeyam
  18 anaditvat
  18 anavakasam
  18 anudattasya
  18 anudattatve
  18 anuvartante
  18 anvacaste
  18 anyartham
  18 anyatarat
  18 ap
  18 apasabdah
  18 apatye
  18 aprayuktah
  18 apurvah
  18 arthavadgrahanat
  18 asakyah
  18 asisi
  18 asit
  18 asmabhih
  18 avacanat
  18 bhutam
  18 chat
  18 cleh
  18 dhruvam
  18 dirghanam
  18 gameh
  18 gateh
  18 ittve
  18 iyan
  18 janati
  18 jasi
  18 jatu
  18 karakah
  18 karmakartari
  18 karmavat
  18 kimah
  18 krdgrahane
  18 kupah
  18 luni
  18 mam
  18 manye
  18 pañcalah
  18 parokse
  18 pathitam
  18 pradhanyena
  18 prakarse
  18 prakrtisvaram
  18 prakrtitah
  18 praslistanirdesah
  18 pratiksate
  18 pratipadam
  18 pratipadikanam
  18 prayatnah
  18 raparatvam
  18 roh
  18 rti
  18 sakarmakah
  18 samanadhikarane
  18 samanayam
  18 sambandham
  18 samyogantalopah
  18 samyogantasya
  18 sandehat
  18 satakah
  18 savarne
  18 sesat
  18 stritvam
  18 sutah
  18 suti
  18 sutrena
  18 svabhavatah
  18 svadyutpattih
  18 svaravidhau
  18 svaritena
  18 taddhitaluki
  18 taddhitotpattih
  18 tasau
  18 uccaih
  18 ucyamanah
  18 vak
  18 vali
  18 vatsah
  18 vicaryate
  18 vidhim
  18 vidhyati
  18 yajate
  18 yavaguh
  17 abhidheyayam
  17 abhihitam
  17 acaryasya
  17 adhatoh
  17 adhikarane
  17 advyavaye
  17 adyudattah
  17 agatah
  17 ahah
  17 ahani
  17 akac
  17 akarantah
  17 anantyatvat
  17 angat
  17 angrahanam
  17 antodattah
  17 anudattanitah
  17 apit
  17 arthan
  17 asiddhavacanat
  17 avarnasya
  17 baliyah
  17 bhavateh
  17 brahmanebhyah
  17 dharmah
  17 dirghe
  17 dvabhyam
  17 dvyarthah
  17 ekarthah
  17 ekavibhaktau
  17 guroh
  17 haladisesah
  17 hitam
  17 karake
  17 karisyati
  17 karmavyatihare
  17 kevalah
  17 kulam
  17 kyap
  17 laghvartham
  17 lakarasya
  17 latah
  17 lopasya
  17 lopena
  17 lrtah
  17 mala
  17 nañ
  17 nic
  17 nityesu
  17 nyah
  17 padavidhih
  17 paksah
  17 pathisyati
  17 prakrtibhyah
  17 prayunkte
  17 purvanipatah
  17 raparatve
  17 sadhuh
  17 santu
  17 sarvadini
  17 sarvani
  17 sasthinirdistasya
  17 savakasam
  17 sesavacanam
  17 sitkaranam
  17 sthah
  17 supam
  17 svatantrah
  17 syanah
  17 tesu
  17 titah
  17 trtiyah
  17 upadistah
  17 uttarapadarthapradhanah
  17 vacakah
  17 vanam
  17 vartante
  17 vibhaktyarthah
  17 vidhyartham
  17 vihitasya
  17 viramah
  17 visesanarthena
  17 visesayitum
  17 vrndarika
  17 yañi
  16 adarsanat
  16 agacchati
  16 aksah
  16 alvidhih
  16 anavakasa
  16 aniñoh
  16 anistaprasangah
  16 antodattat
  16 anupasarjanat
  16 anuvartyam
  16 apadanasañjña
  16 apare
  16 arthavadgrahane
  16 arthena
  16 asate
  16 asrayat
  16 asu
  16 atin
  16 aupagavah
  16 avacanam
  16 avakase
  16 bahirangalaksanah
  16 bhavam
  16 bhuktam
  16 chinatti
  16 dvirvacanat
  16 ekadesasya
  16 gargyayanah
  16 gunam
  16 halantat
  16 hiyate
  16 idgrahanam
  16 inih
  16 jhalgrahanam
  16 jñapakartham
  16 kapi
  16 kastam
  16 kat
  16 kaya
  16 kesam
  16 ksiram
  16 labhate
  16 lyap
  16 madhyamah
  16 matvarthe
  16 mukham
  16 nami
  16 nañsubhyam
  16 nipatanasvarah
  16 nisah
  16 panthah
  16 paranimittakah
  16 pathitavyah
  16 pituh
  16 prakaranat
  16 prakarsah
  16 prakrtyantaram
  16 pravartate
  16 punahprasangavijñanat
  16 purvante
  16 rephasya
  16 samarthah
  16 samarthanam
  16 samyogah
  16 sañjñaparibhasam
  16 sarvadhatukam
  16 sarvatha
  16 savarnanam
  16 si
  16 svabhavikam
  16 svararthah
  16 svarasiddhyartham
  16 takarah
  16 tapah
  16 tini
  16 trih
  16 tvatalau
  16 uktarthanam
  16 upadesavasthayam
  16 upapannah
  16 utpanne
  16 uttamah
  16 vahati
  16 vatavyah
  16 vede
  16 vijñasyamah
  16 yakarah
  16 yanlope
  15 aditah
  15 agneh
  15 ahnah
  15 akarmakanam
  15 al
  15 anantvat
  15 anpurvat
  15 antadivat
  15 antyah
  15 anuvartanat
  15 anyatvam
  15 aparam
  15 apavadasya
  15 apeksisyamahe
  15 asritya
  15 atmanam
  15 avadharanam
  15 bahoh
  15 bhute
  15 brahmanakulani
  15 cid
  15 dadhah
  15 dhanyam
  15 dhatumatrat
  15 dhatusañjña
  15 dvirvacanasya
  15 ekadesat
  15 ekaikasya
  15 ekajgrahanam
  15 ekavarjam
  15 gotah
  15 gunat
  15 gunavacanah
  15 hvah
  15 itkaryam
  15 iyanadesah
  15 karanat
  15 karayati
  15 karyakalam
  15 khiti
  15 kriyarthayam
  15 kriyaya
  15 kupe
  15 lopam
  15 lrt
  15 lukah
  15 madhyamottamau
  15 mahat
  15 nagaram
  15 numi
  15 numpratisedhah
  15 parartham
  15 parasabdah
  15 parasmin
  15 pradhanasya
  15 prakarsagatih
  15 praptah
  15 pratyayasvarah
  15 purve
  15 putre
  15 rephah
  15 samanadhikaranah
  15 sanghatasya
  15 sapah
  15 sasthinirdistam
  15 savarnagrahanam
  15 siddhani
  15 smrtah
  15 sunah
  15 svasrayam
  15 syadayah
  15 taih
  15 tan
  15 tatpuruse
  15 ti
  15 trayanam
  15 tukah
  15 ucyamanam
  15 udattanivrttisvarah
  15 unadayah
  15 upadhagrahanam
  15 upamanam
  15 utpadyamanena
  15 vah
  15 vakyasya
  15 vasante
  15 visesakam
  15 visesanarthah
  15 vivaksa
  15 vrddhat
  15 yadarthah
  15 yaugapadyena


20-15  =  485 words (8391 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License