Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

6  =  740 words (4440 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  
6  5  4  3  2  1  Word Form
abhakte
abhidheyasya
abhijvalayati
abhinirvrttih
abhirupah
abhisambandhasya
abhyaja
abhyasajastvacartvam
abhyasasamprasaranam
abhyase
acaryanam
acchandasi
ackaryani
acoh
actvam
adadhita
adantah
adesam
adesavacanam
adesavacanat
adhah
adhakam
adhikare
adhikasya
adhitam
adhva
adhvaryvoh
adhyeta
adupadesat
adyajvisesanam
adyantau
adyatanyam
adyatsyatah
adyudattasya
aglopinam
agneyam
agni
agnim
ahara
ahatya
ahine
ahrtam
aitikayanah
ajadeh
akaralopasya
akaraprakaranat
akhyagrahanam
akhyanam
akittvam
akrteh
akrtsnam
aksaram
aksi
aksu
akupitah
akurvati
alingam
allopartham
alomika
amantebhyah
amantranam
ambhavah
amisratvat
amnaye
amutah
anabhihitavacanam
anadhikare
ananantaratvat
anani
anantara
anantaragrahanam
anantyah
anantyartham
ananubandhakah
ananyartham
anapah
anapumsakasya
anarthagateh
anau
anayati
anekac
anekena
angah
anganam
anganyatvat
anidvacane
aniravasitanam
aniteh
anittvam
anivrttatvat
aniyantam
añnit
anrcah
antadivadbhavena
antarangayoh
antaratma
anubandhasya
anubruhi
anudattanam
anudattavacanat
anukrantam
anukurvan
anumah
anupasargasya
anuprayoktavyah
anusvare
anuttarapade
anuvakah
anuvartyah
anuvrttau
anuvrttya
anvidhane
anyabhavyam
anyam
anyantasya
anyapadarthah
anyasastranivrttiyarthah
anyatarasmin
anyo
apakarsah
aparihrtam
apaskirate
apayah
apragrhyasya
apraptayam
apratipadikena
apratisiddha
apratyayasya
apsu
apuk
ardhadhatukagrahanam
ardhadhatukanimitte
ardhat
arthabhidhane
arthaih
arthasabdena
arthavattvat
aruditam
asamarthavat
asami
asandigdham
asandigdhena
asannihite
asiddhavacanam
asinam
asisat
asrayitavyam
asrayitum
asremanam
astibhavatividyatinam
asvavadavayoh
atatuh
atharvanah
atisayikat
ativartante
atma
atmana
atvantam
aukthikah
aupagaveh
avadharanarthah
avadharane
avagrahah
avaratah
avarnopadhasya
avayah
avayavanam
avayavasasthi
avidyamanah
avikasabdat
avisesavihitah
avyatirekat
ayadibhyah
ayamah
ayathestaprasangah
ayopadhat
babhuva
babhuvuh
bahispadalaksane
bahuvacananirdesat
bahuvacanasya
balaka
baliyastvam
bandhanam
bhagavatah
bhasitapumskau
bhavadbhyam
bhavagrahanam
bhavakarmavacini
bhavavacane
bhavyamanena
bhiksukah
bho3y
bhrasjadesah
bhutakalah
bhuyasah
brahmabandhuh
brahmanabhyam
brahmananam
cadibhih
cakare
caksinah
can
candramah
capah
carma
catuh
caturbhyah
catursu
caturthyanta
cau
ce
cham
chan
chaprakarane
cini
cinnamuloh
coh
cvyantasya
dadhati
daksi
dantah
devadatta3
devan
devikadayah
dhakah
dhi
dhralope
dirghaplutau
dirghavidhim
diva
drodha
drogdha
dvaitam
dvandvatatpurusayoh
dvihprayoge
dvimatrah
dvirvacananimitte
dvisamasaprasangah
dvisan
dvitvam
dyoh
eci
ekaksarat
ekante
ekasabdah
ekasrutih
ekavacanadvivacanantasya
ekavacanantat
ekavakyabhavat
etavan
evamatmakah
evañjatiyakani
evañjatiyakasya
gakare
gamyante
gamyeta
gargyayanakah
gargyayani
gatikarakopapadanam
geyah
ghasigrahanam
ghaslbhave
ghi
ghnanti
ghosah
girau
gohah
gonyah
gostriyoh
gotrena
gramanikulam
grhyamanena
grhyeta
gunavidhane
gupadisu
gurusañjña
guruvat
haihegrahanam
halacoh
haladayah
halpurvat
hanininadesah
havirapupadibhyah
hiranyam
hisvau
hrasvam
hrstah
iditah
ikaraditvam
ikaram
im
iñi
ipsitah
irah
isvarah
itaratra
itpratisedhat
iyanuvansthanau
jagdhyadisu
jagle
jalma
janam
janeh
jassasoh
jate
jatigrahanam
jhalgrahanena
jhallaksanah
jhari
jñah
jñanam
jñasyami
kadarat
kaimarthakyat
kakaram
kalma
kalpate
kamsapatryam
kandvadibhyah
karakani
karmadinam
karmagrahanam
karmasañjñaprasangah
karmasthabhavakanam
karmasthakriyanam
karmatve
karmopapadam
karsapanat
kartih
kartrsañjña
karyasampratyayat
kasmai
kasmiran
kasyam
kasyapapratikrtayah
kavidheh
khah
kharamukhah
khyuni
kikinoh
kittvasya
kiyat
kritat
kriyapradhanatvat
kriyavacanata
krlluk
krsah
krsne
krtsvarasya
krttvat
ksaitih
ksasya
ksudrajantavah
ktasya
ktvah
kujati
kurvita
kut
kyaci
ladesau
laghupurvat
laksanantaram
laksanantarena
lingabhavat
linsicau
lkaropadesah
lokavijñate
lopinah
lugvikaranah
luka
lukslulupah
lumatsañjñah
lutah
lyut
mahah
mamle
manasi
mandukagatayah
manisinah
mantrah
marutah
masavapani
masjeh
mathitikah
mathurayam
matubgrahanam
matuhsvasa
matvarthasya
matvarthiyena
menah
mrdvya
mukhanasikavacanah
mundayati
musalam
nabhavah
nadyantanam
ñakarah
nakarantasya
naksatrani
nañyuktam
napumsakalingah
natah
nesatu
nestat
nidvat
nimantranam
nimitti
nipatasya
nipurtah
nispannah
nispurvat
nityau
nityayoh
nivartakatvat
nivartisyate
niyamyate
nuk
nuki
nyagrodhasya
ñyah
nyantat
nyappratipadikagrahanam
o
pacatah
padartham
padarthe
padena
paksyati
pakta
palasah
paniyam
parankaryatve
pararupatvam
parasmaipadagrahanam
pari
paribhasayam
pariganyate
parihrtah
pariprasnah
parivrajakah
pataliputrat
patukalpah
pibet
pidartham
pindanam
pitrrnam
plakse
pradhanyam
prakarsasya
pranyañ
praptasya
praptim
prasakta
prasiddham
prasiddhe
prasrtatara
prathamabhavah
prathamat
pratikarakam
pratipadikagrahanam
pratipadikavijñanat
pratipadikavisesanatvat
pratisedhau
pratisiddha
pratisidhya
pratividheyam
pratyapattih
pratyayamatram
pratyayamatrasya
pratyayasthat
pratyayasvarena
pratyayavisesanam
pratyudahriyate
prayojitavan
prayoktavyah
prayoktuh
proktadayah
proktam
prthaggrahanam
pujanat
pumah
pumlingena
pumvadbhavat
pumvadbhave
pumvadvacanam
punahprasangah
puralaksanah
purani
purvanipate
pusyakah
pyayah
ra
rambhavah
rathat
rephavakarantasya
rkarantanam
rlantasya
rohini
rthe
rupavan
sabdabhedat
sabdajñane
sabdasañjñayam
sadhakam
sadhakatamam
sadhastha
sadikah
sagatigrahanam
sahayah
sakakarayoh
sakarmakasya
sakatayanasya
sakyarthe
samaharaikatvat
samanadhikaranam
samanarthayoh
samanasrayam
samarthavacanam
samasa
samasantodattatve
samavasthitayoh
sambandhe
sambhavat
sambuddhih
samnam
samprasaranapratisedhah
sampratyayayati
samstyanaprasavau
samvatsare
samvrtah
samyak
samyogadilopalatvanatvesu
samyogantalopasya
sanam
sandhyaksarasya
sanghadisu
sanghatena
sañjñi
sankhyaya
sannatarah
sannikarsah
sanumah
sanyanoh
sapeksasya
saptaminirdistam
saptamipañcamyoh
sariratma
sarpanat
sarpisah
sarvakalah
sarvanamani
sarvanamasthanam
sasthinirdesartham
sasthyabhavat
sasthyadhikare
sastih
sastrahaneh
sastrarthasampratyayah
satsañjñayam
satsu
saunagah
sauri
sautrah
savakasa
savakasatvat
savarnadirghatvena
savarnagrahanena
savarnasya
savibhaktikasya
scuna
sesatvat
sesavacanat
setah
sidartham
sisviyuh
smayadayah
smrtam
sobhana
somam
sopasargam
sopasargat
sravati
sriyau
sruyante
sthaghvoh
sthagrahanam
sthaneyogatvasya
sthanivatpratisedhat
sthanivattvat
stripratyayagrahanam
stritvena
su
subantasya
subvidhih
suduroh
suklat
supe
supih
susuvatuh
susuvuh
sutrasya
sutre
svabhaviki
svabhutyartham
svadhyayah
svamoh
svaram
svarasandhih
svaritam
svarupagrahane
svasabdena
svatantryena
svayatilaksanam
sveh
syani
syantasya
syasictasayah
tabhih
tacchesah
tadabhave
tadabhidhane
tadantatve
tadarthagatih
taddhitarthe
tadgunam
tadvacinah
tadvidhanasya
taittiriyah
tal
tannimittatvat
tantat
taparanirdesat
tasil
tatparaparasiyudekadesesu
tatpurusasañjña
tatpurusasya
thathaghañktajabitrakanam
tilopam
tisrbhavah
tithuk
tr
trapu
trimatrah
trjvat
trtiyadisu
tyap
ubhayagatih
uccakaih
uccarayati
udaharanani
udattavacanam
udattena
udhah
udjeh
ugillaksanah
ugit
uktau
upadhalopah
upadisyante
upadisyate
upalabhyante
upamrdya
upapadasamasah
upasargagrahanam
upeyusi
ustramukhah
ustramukham
uthi
utsargabadhakatvat
uttara
uttarapadalope
uttarapadavrddhau
uttare
uttarena
uttvasya
uvarnantam
vacam
vacananarthakyam
vacanapariharah
vacanena
vadava
vadheh
vajina
vakarah
vakyanivrttyartham
valadih
vanah
varjane
varnavidheh
vartamanasamipye
vartitavyam
vasah
vasvadisu
vatkaranam
vayvoh
veñ
vibhakteh
vibhaktyadesah
vibhaktyantam
vibhasayam
vidhatte
vidhau
vidheyabhavat
vidhina
vidhipratisedhau
vidyat
vidyayonisambandhebhyah
vihita
vikaranebhyah
vikrteh
vipsarthah
virodhah
visah
visesakah
visesanavisesyayoh
visesarthina
visesyam
vrddhatvat
vrddhigunasañjñe
vrddhisvarau
vrsalah
vrttivisaye
vyaktavacah
vyavayah
yajadau
yajñadattasya
yajñam
yajñe
yamam
yami
yasyah
yatkriya
yavadibhyah
yayoh
yojanani
yuc
yuk
yupe
yusmadasmadbhyam


6  =  740 words (4440 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  
6  5  4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License