Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

5  =  1074 words (5370 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  
5  4  3  2  1  Word Form
abahusu
abhedakah
abhijanasi
abhinirvrttam
abhisambandhamatram
abhisambandhum
abhividhau
abhyudgah
abrahmanatvam
acaryacarat
acetanesu
acinavam
adap
adbhave
adesini
adhatuh
adhika
adhikaranasañjña
adhitya
adhiyanah
adhiyananam
adhyardhagrahanam
adhyayah
adhyayane
adhyaye
adidhet
adyantavat
adyantayoh
adye
agamadesanam
aglopi
agnaye
agnihotram
agninam
agnipadadibhyah
agrahayani
agunatvam
ah
ahal
ahali
ahimsarthasya
ahinam
aidautau
aijagamah
aisbhavah
aja
ajadim
ajahatsvartha
ajam
ajapoh
akalat
akaravacanam
akarmakagrahanam
akarmatvat
akaryam
akasam
akhya
aknidartham
akrtyupadesat
aksarasamamnaye
alavidhvam
aliti
alpam
amanini
amantrayai
amantrayasva
amantre
amanusye
ampare
amrah
amusya
anabhihite
anabhyasasya
anaci
anackah
anactvat
anadare
anadyatanah
anantam
anantaryamatre
añantat
ananvadese
anapayopajanavikaribhih
anarthakau
anasrayah
anasritatvat
anavastha
añcatau
andhudhasoh
andhuh
anekagrahanam
anekasesabhavat
anekasmin
anenijuh
angakaryam
anganyatvam
angavisesanam
anigantah
anirdistarthah
anirjñatah
anirjñatam
aniste
anityatvat
anoh
anprasangah
anrcchah
antadivadbhavat
antarangalaksanatvat
antarangan
antasabdah
antasya
antibhavah
antodattaprakarane
antodattasya
antyapratisedhartham
antyena
anubandhakaranasamarthyat
anubandhan
anudara
anugantatvat
anukramya
anunasike
anupadesat
anupapadasya
anuparabhyam
anupasargam
anuprayogena
anuttarapadasthasya
anuvrttinirdese
anvartham
anvayavyatirekabhyam
anvicchati
anyan
anyathajatiyakah
anytat
apabhramsah
apadadividhau
apadanadinam
aparasmat
aparibhasyam
aparisamaptah
aparokse
apatyat
apavadavidhanarthah
apavade
apradhane
apraptah
apraptatvat
aprathiyan
apratyayatvat
aprayujyamanah
ara
arabhyamane
ardhadhatukasañjña
ardhatrtiyah
arteh
artha
arthabhedat
arthaniyame
artharupam
arthavadbhih
arthavatsamudayanam
asa
asamyogapurvagrahanena
asamyogapurvasya
asanam
asandeharthah
asankhyam
asanktum
asarupyat
asat
asavarne
asinesu
asmadah
asmakam
asnoteh
asrayitavya
asthatum
asthaya
astigrahanam
astirnam
astrivisayam
asunavam
asupah
asurah
asvangapurvapadat
atadarthagateh
atajjatiyakam
atasmin
atatpurusasya
atikhatvah
atikhatvaya
atikrantah
atmanepadagrahanam
atmanepadagrahane
atmanepadaparapratisedhe
atmanepadapare
atmanepadartham
atmanepadavisayat
atubantam
atyantasamyoge
aukare
austvam
auttve
avasthayam
avatisthante
avattam
avayavagrahanat
avayavavaci
avayavini
avicalibhih
avipratisedhah
avyaktapadarthakam
avyayadeh
avyayapratisedhah
avyayasañjñah
avyayasya
avyaye
ayadese
ayah
ayan
ayanadayah
ayanadisu
ayavayavah
ayuh
badheyatam
bagrahanam
bahikah
bahirange
bahuci
bahulavacanat
bahupatavah
bahutvam
bahuvrihim
bahvarthasya
baidah
baidau
bhavanam
bhavantiparah
bhavavacanatvam
bhavavat
bhavena
bhavyadinam
bhavyam
bhi
bhidhane
bhojanadisu
bhrasjah
bhratari
bhruvah
bhruvau
bhu
bhuktavan
bhumni
bhuñjiya
bhutapurvagatya
bhuyamsi
brahmanakule
brahmanau
brahmane
bruhi
budhyasva
cakaddhi
cakarasya
cakra
cakrakam
caksusi
cana
caranti
cartve
catuhsabdyam
caturaksaram
caturtham
caturthinirdesah
chandograhanam
chedane
cicisati
cikirsita
cinu
cinvadbhave
ciram
citragu
citsvarat
ciyate
clih
dadhau
dahati
dakarasya
dambheh
dappratisedhe
daraurassu
darsaniyam
daru
darvijagrvyoh
dasabharya
dasadibhih
dasagavam
dasyubhyah
dattasrutayoh
dattva
devabrahmanoh
devatayam
devavisam
deyam
dhaki
dhanah
dharmam
dhatugrahananarthakyam
dhatugrahanasya
dhatupratipadikapratyayanipatanam
dhatusañjñayam
dhvanih
dravyabhidhanam
dravyapadarthakah
dronam
drstante
drstapacarah
duli
dustah
dvaiyogyam
dvayam
dvibahvarthe
dvigusvarah
dvikaryayuktah
dvilakarakah
dvisah
dvisakarakah
dvitiyanirdistam
dvitiyena
dvivacanabahuvacanayoh
dvivacanabahuvacane
dvyacah
dvyajlaksanah
dvyaksaram
dyava
edaka
ejantantam
ekadesanimittat
ekadinam
ekajanekajgrahanesu
ekantah
ekarthasya
ekasati
ekasyah
ekavacanantena
enat
enhrasvat
eni
ettvatukoh
evakaram
evamadayah
gacchan
gamayati
gamisyamah
gange
gankutadibhyah
gantum
gapoh
gardabhah
gargakulam
garganam
gargi
gatikarakopapadat
gauradisu
ghañvidhau
ghatayati
ghate
ghoh
ghusañjña
glai
glaniyam
gobhyah
gosvansavavarna
gotravayavat
govimsatih
grahadinam
grhani
grhapatina
gudakalpa
guha
gunapradhanah
gunavacanesu
gunavrddhipratisedhah
gunavrddhisañjñakah
gunina
gurulaghusañjñe
guruputre
haladigrahanam
halgrahanasya
harana
harayati
hari
harisvarah
havih
havisi
hetubhaye
hisvoh
hkkahppau
hotapotarau
hrasvanadyapah
hrasvasrayah
hrasvatvasya
hvayatih
icchata
icchayam
ici
idvidhau
idvidhih
ihamananam
ijatuh
ijgrahanam
ikan
ikarasya
ikprakaranat
imanicprabhrtibhih
iñam
inastyoh
indre
inhanpusaryamnam
inina
isah
isat
isih
ista
istheymeyassu
itam
itaretaram
itthambhutasya
ivayuktam
iyah
iyasah
iyaya
jabhavah
jahatsvartha
jajagara
janadinam
janyah
jatisabdah
jativacakatvat
jhaladau
jihirsati
jivitaparimane
jyah
kagrahanam
kaih
kakarasya
kakasya
kalapakam
kalasya
kaleyam
kalpah
kamsah
karakanam
karana
karisagandhya
karisyante
karmacodanayam
karmadharayasya
karmadharaye
karmavadbhavah
karmopadah
karmopapadah
karmopapadasya
karotina
karsam
kartrkaranayoh
karya
karyakrtatvat
karyaviparinamat
karyena
karyinah
kesu
kevalasya
kevalayah
khal
khavidhane
khayah
kikinau
kimsabrahmacari
krite
kriyagrahanam
kriyapadarthakah
krosam
krtantesu
krtprayoge
krtrimam
krtyaih
krtyalyutah
ksatriyah
ksavidhane
ktantat
ktvaya
ku
kumbhakarah
kusirajoh
kusulena
kutasthaih
kutsite
kutvadini
kvijhaloh
kyajadayah
l
laghu
laksyam
langrahanam
lasarvadhatukanudattatvam
latva
laukikasya
laukikesu
lavitum
lavyam
linganyatvam
lingavacanasiddhih
lingavacanayoh
lingavisistagrahanat
lingena
lugvacanat
lumati
luñ
lupah
lupi
luptanirdistah
madhunah
madhyamayam
madresu
manam
manasa
manavaka
mandraih
mangalartham
mantah
mantasya
manthah
manusyatatsthayoh
manusye
matena
matih
matrvat
mattah
matupah
maya
medinam
mi
mlai
mlaniyam
mrdadibhyah
muktasamsayam
nadyamnibhyah
nagarakarah
nagarasya
nagare
nakaram
naksatre
naksatrena
nali
nalopadini
nalopavacanam
nanadesatvat
nandana
nañpurvat
nañvat
napumsakagrahanam
napumsakalingam
napumsakatvam
navam
nibvidhane
nicakaih
nidvacanam
nighatayusmadasmadadesah
nigrhitih
nihita
nila
nimantrayai
nimittasya
nimittatvaya
ninih
nipatanani
nipatyete
nirdesam
nirdistah
nirdistam
nirjñatah
nirvartakam
nitam
nitkaranasamarthyat
nitkaranasya
nittvat
no
nopadesah
nopadesasya
nudvisaye
nuti
nvultrjacah
nyante
odane
ot
pacateh
pacih
padadau
padadeh
padadih
padasañjñayam
padatvat
padau
padavidhau
padbhavah
pakau
paksasya
paksau
pañcagavam
pañcakah
pañcakapalah
pañcamah
pañcanam
papusah
paradayah
paraditvat
paramam
paran
parangavadbhave
pararupena
parasaptami
parasmaipadasañjña
parasmaipadasañjñam
parasmaipadatmanepadagrahanam
parasuna
paratantra
paravacanat
parayanam
pariharam
pariharantaram
pariharau
parihrtani
paroksam
paroksayam
paropadese
pascabhavah
pasudvandvanapumsakam
pasun
pata3u
pathavisesanam
pathita
pathitum
patutarah
patvya
patyuh
paurnamasi
pavamanah
pavyam
payaskalpa
phalam
pibateh
pingalah
pitarah
pittvam
pituhsvasa
pitva
plaksam
plaksih
plutapurvasya
plutih
pradhanabhavat
pradipah
pradivya
prahrtam
prakrtibhavam
prakrtim
prakrtimatrat
prakrtipratyayau
prakrtyarthaniyame
prasade
prasaktadarsanam
prasaktah
praslistanirdesat
prasthi
pratah
prathamaikavacanasya
prathamakalpikah
prathamapurusah
prathamyoh
pratiksyam
pratipadavidhyartham
pratipadikarthe
pratipadikasañjñayam
pratipadikasañjñe
pratipadyate
pratisedhadhikare
pratyadhikaranam
pratyaharagrahane
pratyarambhah
pratyayadhikarat
pratyayaniyamah
pratyayantena
pratyayarthabahutve
pratyayasanniyogena
pratyayavadanudese
pratyayavidhananupapattih
pratyayavisarjaniyah
prayogavisayah
prayojayatah
prayujyante
preksate
prokte
prstah
prstham
prthivi
pumlingah
punarvacane
puputriyisati
puri
purusam
purvasmat
purvasutranirdesah
puti
radesah
ragah
rajan
rakte
rasabhyannonahsamanapade
rasah
rasavaci
rasih
rccheh
rephat
rephavakarabhyam
riti
ropadhayoh
rsyanah
rteh
rtoh
rudadibhyah
ruti
ruvidhau
sabdadibhyah
sabdanivesat
sabdantarat
sabdapurvakah
sabdasabdarthau
sabhavah
sadbhyah
sadvidhih
sahasram
sahate
sahavacanam
sakaradau
sakunih
samanadhikarana
samanadhikaranesu
samanakartrkayoh
samanyakrtatvat
samanyasrayatvat
samanyavacanasya
samarthagrahane
samarthasya
samarthataranam
samarthayisyamahe
samarthayitum
samasabahutve
samasam
samasante
samasantesu
samavat
samayat
sambandhisabdah
sambandhisabdau
sambhavane
sambuddhyartham
samhitam
samiksya
sampradanasañjña
samprasaranasrayam
sampratyayayisyami
samprayogah
samudayasabdah
samudayesu
samudgah
samuhikesu
samvrtadinam
samyogadyoh
samyogartham
sangatam
sanghatah
sangrahanam
sankhyasamase
sankhyasañjñayam
sanmatre
saptadasa
saptaminirdesah
saptaminirdiste
saptamividhane
saranam
sarparayoh
sarupani
sarvadhatukasañjña
sarvadhatukatvat
sarvanamasthanasya
sarvyavaye
sasakarasya
sasthyartham
sastrani
sata
satakam
satkasya
satpadadyoh
satsaptami
sattricaturbhyah
savarnadirghatve
savarnartham
savarnasañjñah
savarnasañjñayam
sena
senanikulam
serate
sibhave
siddhau
sijadayah
sinnityasamasayoh
sismah
sisviyatuh
sisyante
sitih
smalaksanah
sna
snanta
snatva
snudhatubhruvam
so
sopasargasya
sraughnah
sreyamsi
sritadibhih
sruyamane
stam
stha
sthalipakah
sthaninirdesah
sthaninoh
sthanivadbhavasya
sthanivadbhave
stome
strigrahane
stripratyayah
stripumsabhyam
strivat
stryarthabhidhane
styayateh
subluk
suddhah
sudevah
sukle
suktam
suptinvidhih
suryadinam
sutam
sutpratisedhah
sutraviparyasah
svadilope
svadinam
svapadarthe
svarabhinnanam
svargam
svaritagrahanam
svaritasya
svasa
svasmat
svasti
svasya
svatantra
svetah
syama
sye
t
tac
tadadigrahanam
tadadividhih
tadapavadam
tadarthagateh
tadarthamatrena
tadasrayatvat
taddhitavidhi
tadekadesabhutam
tailakalpa
takaradau
talope
tamtamtamah
tannimittam
taparakaranasamarthyat
taparanirdesah
tapeh
taranirdesah
tasabdah
tasiladayah
tasthuh
tasu
tathajatiyakanam
tatpurusatve
tatrabhavantah
tatsamipyat
tavatam
thagadayah
thaññithau
thit
tilaih
tisrbhave
traividyah
tratasau
tratasoh
trc
trcah
trisurpam
trjadibhih
trtiyadau
trtiyasamarthat
trtiyasamase
tulyabalatvat
tulyakaranatvat
tumuna
tumunah
tustusati
tut
tvah
ubhayaprasangah
ubhayavacanah
ubhayavisesanatvat
ubhayavivrddhiprasangat
uccani
ucyatam
udahriyate
udarah
udaram
udasvitah
udattadisu
udattanivrttisvarena
udattavati
udattenodattah
udavodha
ugitkaryam
ukarantat
unadinam
undhatvoh
upa
upadaya
upadesavacane
upadhyartham
upadhyayah
upadisya
upadisyeta
upapde
upasarge
upasarjanagrahanam
upasarjananam
upasthatum
upasyate
upayogah
upsankhyanam
upyante
urnoteh
usinaravat
usnam
utpadayita
utpannah
uttarapadagrahanam
uttarayoh
uttaresam
uvanadese
vacanagrahanam
vacanesu
vacanikam
vacyah
vadah
vahah
vahaya
vaidhaveyah
vaidikesu
vaktuh
vakyadhikarah
vakyaparisamapteh
vakyarthah
vam
vaniyam
vapati
vapratyaye
vardhitakam
varnaih
varnam
varnanupalabdhau
varnavyatyayah
varnavyatyaye
vasam
vasne
vati
vatinirdese
vatsyah
vatyarthe
vavacanasya
vayo
vetti
vibhaktam
vibhaktinam
vibhaktisvarapratirupakah
vibhaktiviparinamah
vibhaktyarthapradhanam
vibhasagrahanam
vibhasam
vibhasartham
vicarayitum
vidadhati
vidah
videsastham
vigrahabhavat
vikaragamah
vikaranantam
vikrayaya
vikrtasya
vimsatyadisu
vindhyah
vipratisedham
viramagrahanam
visabdah
visabdasya
visarjaniyagrahanam
visesesu
visesyah
visistagrahanam
visistasya
visvamitrah
vivadamahe
viyanti
vrddhinimittah
vrddhividhanam
vrihih
vrkat
vrksabhyam
vrsalakulam
vrstim
vrtadibhyah
vrttipaksah
vun
vyaghrah
vyakhyatavyanamnah
vyaktavacam
vyañjanantesu
vyapadesyam
vyapeksayam
vyatirekah
vyavadhanat
vyavadhayakam
vyavahitanam
yadvidhane
yadyogat
yahi
yajadibhyah
yajamahe
yajeta
yajñah
yalopavacanam
yalopavacanat
yamyamyate
yanadesena
yañañau
yanlugantasya
yasyam
yathavihitah
yatnat
yavagum
yogange
yogau
yogavibhagena
yonih
yujyante
yusmadasmadanyesu
yuvapratyayah
yuvapratyayasya
yuvasañjña


5  =  1074 words (5370 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  
5  4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License