Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

4  =  1740 words (6960 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  
4  3  2  1  Word Form
abgrahanam
abhaitsit
abhigamanam
abhih
abhinah
abhiprayadisu
abhipreta
abhisavayati
abhivadayate
abhre
abhuñjmahi
abhutatadbhavagrahanam
abhuvan
abhyasavikarebhyah
abhyasavyavaye
abhyastasañjña
abhyastasvara
abhyavrttih
abhyudayaya
abrahmadattam
abrahmanagotramatrat
acau
acayoge
acchaitsit
acikarat
acinnaloh
acprakarane
adadhanasya
adagdham
adbhaktah
adesartham
adhaya
adhikatvat
adhikye
adhimahe
adhvanah
adhvanam
adhyam
adhyetarah
adidhayuh
adivattve
adrstapacarah
advacanam
advacanat
advandve
adyah
adyasya
adyataram
adyatve
adyodha
adyudattam
adyudattanipatane
agah
agahi
agamakatvat
agamasya
agamau
agaram
aghoh
agna3i
agnirisevasavyasya
agnistomadibhih
agrahane
agram
agre
ahan
ahate
aheh
ahvah
aiksista
ajabvisaye
ajadilaksane
ajadyoh
ajantanam
ajantat
ajaryam
ajatau
ajiharat
ajjhaloh
ajvidhau
akakaradau
akanit
akaralopadini
akaranivrttyartham
akarantalaksanah
akarantata
akaravam
akarayoh
akarmakagrahane
akaroccaranasamarthyat
akarot
akartavyam
akasabdah
akasya
akathitasya
akhyata
akitah
akosit
akrtisahacarite
akrtya
akrtyantare
aksadhurantah
aksarasamuhe
aktaparimananam
alabdhavyah
alaghutvat
ali
allopena
alopah
alpiyasah
alugvijñanam
aluka
amadibhih
amatyah
amosit
ampratyayavat
amsasoh
amuna
amuya
amuyoh
amvidhau
anabhihitadhikarah
anabhinirvrttam
anabhinirvrttasya
anackasya
anadhikarat
anaduhi
anadyatanavat
anahatya
anahoratranam
anaikantikam
anajadau
anakarantagrahanam
anakarantapratisedhartham
ananantaryam
anañau
anangunaraparatvani
anantyapratisedhah
ananyarthah
anapatye
anarthakaih
anarthakayoh
anat
anatidistam
anatidistani
anatvam
anavasthitesu
anavayavabhidhanam
añcatigrahanat
añcatyarthah
ane
anejantatvat
anekarthatvat
angavrtte
aniñbhyam
anipsitam
anirdesat
anirjñate
anistadarsanat
anistasabdanivrttyarthah
anitvam
anivrttah
anivrttyartham
aniyatau
anmanoh
annarthi
anotparah
añprakarane
anrtam
antarangasya
antarbhutah
antat
antavattvat
antavattve
antevasyantevasibhyah
antibhavena
antodattatvena
antodatte
antye
anubandhakaranam
anubandhakaranarthah
anubandhalaksane
anudattagrahanam
anudattamca
anudattani
anudattartham
anudattavisesanam
anudattetah
anudesah
anukaranasya
anukarsanarthah
anunasikaparah
anunasikyam
anupasarjanam
anupasarjanatvat
anupayoge
anuprayogasya
anuprayujyate
anusvara
anutpattau
anvakhyanam
anvayat
añyañiñam
anyanirdesah
anyarthau
anyatarah
anyavacakena
apacat
apakraksyate
apara
aparimanitvat
apasabdajñane
apasprdhetham
apatyayogat
apavadaprasangah
apayena
apeksante
apigrahanam
apisalam
apisaleh
apitah
aplutavikarau
apraninam
apranisu
apranyosadhivrksebhyah
aprapteh
aprateh
aprathama
aprathamasamanadhikaranena
apratisedhat
apratyayavisarjaniyasya
aprktalopah
aprktasañjñayam
aprthavah
aprthuh
arambhanadinam
arambhanadini
arat
ardhadhatukatvat
ardhadhatukiyah
ardhamasah
ardre
arthabhavat
arthagateh
arthagatyarthah
arthagrahane
arthanirdesarthah
arthaniyamah
arthantaragamanat
arthantare
arthapaurvaparyabhidhanam
arthasampratyayat
arthasrayah
arthasraye
asahayavaci
asajya
asamanadhikaranartham
asamaptih
asamarthah
asamasah
asamavesasya
asambhave
asamsa
asamsami
asandehah
asandehartham
asarupanam
asarupasya
asarupyam
asarvanamasthanam
asasyate
asevite
asgrahanam
asman
asrayah
astanam
asthanivattve
asthidadhisakthyaksnam
asthyadisu
astrigrahane
astripratyayena
astyarthanam
asuk
asun
asuni
asuya
asvaghasadinam
asvam
atadanubandhakasya
atatpurusah
ateh
athava
atibahu
atidestum
atidistah
atidistam
atidistani
atimalah
atiprasaktam
atisakheh
atithih
atmagrahanam
atmanepadapratisedhah
atmanepadavacanam
atmanepadavyatyayah
atrayah
atriprasangah
atrprasangah
attvabhutanam
attvabhutasya
atvasantasya
au
aukarah
aupagavi
auttva
auttvasya
avadayah
avadese
avadharanartham
avadheh
avadhisista
avagrahe
avantyadinam
avarohati
avasanalaksanam
avasistasya
avasit
avasthitah
avasyakah
avasyalavyam
avasyapavyam
avatisthate
avayavanyatvat
avayavasasthyadayah
avayavasasthyadisu
avidhanat
avidvamsah
avidyamanam
avinasah
aviparyasah
avisabdane
avisesavacanat
avisese
avrddhat
avrddhitvam
avrttipaksah
avyaktam
avyaparah
avyapavargagateh
avyayasañjñam
avyayatvat
avyayavata
avyayena
avyayibhavena
ay
ayac
ayaci
ayanadistartham
ayata
ayathatathyam
ayathestam
ayogavahanam
babhruh
badhyante
bahike
bahiranga
bahubhirvasavyairupasankhyanam
bahutve
bahutvena
bahuvacanalopisu
bahuvacanavisayatvat
bahuvrihikrtatvat
bahuvrihivat
bahuvrihyavayavasya
bahvadinam
bahvajgrahanam
bahvakajartham
bahvartham
balahakah
balat
baleyah
baliyasi
bhadra
bhadram
bhagini
bhaksah
bhakteh
bhapadasañjñe
bhavabhavau
bhavantyarthe
bhavapratyayah
bhavapratyayam
bhavartham
bhavatina
bhavatu
bhavatyarthe
bhavavyakhyanayoh
bhedika
bhinnam
bhismadibhyah
bho3i
bhojaya
bhojayanti
bhoksyamahe
bhratusputragrahanam
bhraunahatye
bhrtyah
bhrunahani
bhruvai
bhuh
bhujeh
bhujipratyayena
bhujyate
bhuma
bhutah
bhutamatre
bhutapurvam
bhutapurvasya
bhuvadayah
bhuyisthani
bibheti
bibhidatuh
bibhiduh
bidasabdat
bobhaviti
brahmadattavat
brahmana
brahmanasadrsam
braviti
brhaspatih
bruvah
cakaram
cakasimi
cananoh
canararupya
candramasah
cangrahanam
capi
cartvabhutah
carum
casalam
caturthimatram
caturthya
cayah
cetanavatah
ceyam
chaprasangah
chatraya
cicyusah
cikirsa
cikirsakah
cikirsitum
cikitsyah
cinutah
cinvat
cinvita
ciraciravacanat
cirena
citkaranat
citra
citrikarane
citsvarasya
coditayam
cusvarasya
cvau
cvipratisedhah
dadau
dadgrahanam
dadih
dakare
dambhah
daprakarane
darah
darsayate
darsayati
darvih
dasakrtva
dasat
datta
devadattaya
devasuradibhyah
devitva
dhakarasya
dhakaravisesanam
dhalope
dhañah
dhanuh
dhanusa
dharanakriyam
dhatugrahanasamarthyat
dhatum
dhatunam
dhatvadhikarat
dhatvanyatvat
dhik
dhivabandhuh
dhragdhañau
dhruvamapaye
dhupayati
didhivevyoh
digyadesah
diksabdaih
diksamase
dirghantasya
dirghasakalapratisedhartham
dirghatvena
dirghavidhau
dirghayuh
disi
divatanam
dogdhi
dosaya
drasta
drseyam
durupadesat
dvaidham
dvaisaurpikam
dvandvapratisedhah
dvaradisu
dvibahvoh
dvigu
dvimasajatah
dvirvacanadayah
dvirvacanadhikasya
dvisakaram
dvisantapah
dvisurpena
dvitiyacaturthyau
dvitiyadinam
dvitiyadvirvacane
dvitiyantat
dvitiye
dvitve
dvitvena
dvitvetpratisedhau
dvivacanaikavacane
dvivacanantam
dvivacanena
dvun
dvyantarupasargebhyah
dvyarthasya
dyah
dyumnah
dyutadibhyah
edhodakasya
ekacam
ekadesasvarah
ekadesena
ekadesisamasena
ekajlaksanam
ekatvadinam
ekavacanadvivacane
ekavarnah
ekavarnanam
enprakaranat
enyat
esitavyam
esu
etavantah
etu
evakararthah
evamarthena
evamvisayah
gakarah
galah
gamisyati
ganah
ganayati
gane
ganeh
ganena
gantavyah
garga
gargiyah
gariyan
gate
gatyupasargasañjñah
gaunamukhyayoh
gavayah
geyani
ghadinam
ghagrahanam
ghañanukramanam
ghanisyate
ghatena
ghati
ghosan
ghu
ghusañjñayam
girati
glaucukayanah
godah
gomantah
gopaya
gopayam
gotradisu
gramanih
gramantaram
gramaya
gudodakam
gunagrahane
gunakarmani
gunanam
gunavacanam
gunavacanebhyah
gunini
guptijkidbhyah
gurum
guruvidhih
haladigrahanat
halantalaksana
halsu
hara
harayam
haribhih
harika
harini
harsajivikakulayakaranesu
hasi
hasitam
hastikam
hastinam
hathah
helayah
hemantasya
hetu
hetumannisribruñam
hetusañjña
hetutah
himavan
himavantam
himavatah
hinah
hrasvabhavi
hrasvadirghaplutah
hrasvantat
hrasvapradesesu
hrasvasañjña
hrtih
hutah
hyogodohasya
idadau
idudet
ihate
ijuh
ijyate
ikarantat
ikarpratisedhah
ike
indheh
indhita
inithanau
inithanoh
invat
ipsitasya
is
ise
isikarma
isnucah
istabuddhyarthah
isusoh
isvarasabdah
isvare
itsañjñah
itsañjñam
ittvat
iv
iyanuvanoh
iyesa
jagama
jagat
jagdhih
jagrvih
janah
janapade
janimah
janu
janyam
jatadayah
jatavan
jatikalasukhadibhyah
jhakarabhakarau
jhayah
jheh
jihirsakah
jñapakena
jugupsate
jvaratvarasrivyavimavam
jyotisam
kabapeksam
kakare
kakudam
kaladhikarah
kalamatre
kalaparimananam
kalapikhadayagrahanam
kalavisesau
kalavyatyayah
kaleh
kalesu
kali
kalyani
kamah
kamandaloh
kambaladah
kamsam
kanduyateh
kanvidhyartham
kanyayah
kanye
kapatavah
kapisthalah
kapotah
karakagrahanam
karakatve
karakavibhaktih
karakesu
karanapurvat
karanasya
karayam
karisyasi
karmadharayaprakrtibhih
karmadharayasañjña
karmadharayat
karmagrahanat
karmapadistah
karmapravacaniyasañjñah
kartarah
kartra
kartrabhiprayam
kartryaki
karyarthah
kaskadisu
kaspratyayat
kastasritah
kastaya
kasthanam
kasyapakausikagrahanam
katasabdat
kate
katpurvavacanam
kesesu
kevala
kevalagrahanam
khadirah
khalanau
khandah
khañgrahanam
kharakutih
kharavasanayorvisarjaniyah
kharyam
khasya
khatvabhih
khatvailaka
khatvaitikayanah
khatvarsyah
khatvaudanah
khatvaupagavah
khatve
khatvesa
khatvodha
khavan
khayi
khyunah
killaksanam
kimidambhyam
kinkrtah
kinkrtam
kirateh
kirati
kisori
kitpratisedhah
klpeh
knidgrahane
kopadhayah
kose
kosthah
kramati
krantadyarthe
kratubhih
krbhvastiyoge
krdabhihitasya
krdhi
krdupadese
krdyoga
kriyagunau
kriyaprthaktve
kriyavacane
kriyavat
kriyete
krñadisu
krñartham
krñi
krnnivrttyartham
krseh
krsrbhrvrstudrusrusruvah
krsyadisu
krtanirdesau
krtasmasruh
krtsnam
krtsthasya
kruñca
ksalope
ksatriye
ksetram
ktadinivrttyartham
ktaktavtugrahanam
ktantam
ktantena
kuk
kuladinam
kulasya
kumaryam
kumbhidhanyah
kuparthah
kurarasya
kurvadbhaktih
kutatat
kvibgrahanam
kviblope
kvinah
kyapah
kyas
lac
ladesasya
ladvidhih
laghuna
laghupadha
laghupurvasya
laksane
laksmih
lani
laprayoge
lapsyamahe
lasarvadhatukasya
lavisidhvam
lingaluki
lingapariharah
lingavyatyayah
litam
lkarasya
lodadese
lodmadhyamapurusaikavacanasya
lohite
lohitosnisah
lokat
lomani
lopajadesah
lopalukoh
lopavacanam
lopayanadese
lugvacananarthakyam
luluvusah
lunadisu
lunlrtoh
luptam
lyabgrahanam
lyapa
lyuti
maghonah
mahadattve
mahyarthah
makarasya
malarsyah
male
maliyah
mamaka
mamsarthi
manavakena
mandurajah
mani
mano
manprabhrtinam
mantam
mantresu
manusyasthe
maryadavacane
mathitam
matre
matrikasya
matrmatroh
matsyan
matvarthiyaih
mayatpratisedhartham
medhyah
mejantah
midipugantalaghupadharcchidrsiksipraksudresu
mimamsakah
mitrajinayoh
mitravarunau
mrjyartham
mrsyati
mu
mukhye
mundah
murdhanyagrahanam
murdhanyah
mustau
mvatsarah
mvoh
myanta
nadighisañjñe
nadyrtah
nagarat
nakaragrahanam
nakarasakaradesadeh
nakarat
nakarena
nal
naladayah
nalopa
nalopasya
namadheyasya
namani
namula
nan
nanakriyanam
nanavakyatvat
nanayogakaranam
nandanah
nañsvarah
nantahpadam
nantayiyakatvat
nasika
nat
natvasya
neta
nibrau
nica
nidarsayitum
nidarsitam
nili
nimantranadiinam
nimittarthah
nimittasabdam
nimittat
nindadibhyah
nipa
nipatanena
nipi
nirdesat
nirvapet
nirvrttau
nisamiyam
niscayah
niskrtam
nispitam
nisthadesasya
nisthasañjña
nisthasañjñayam
nisthayah
nisvidhane
nitkaryam
nityanimittatvat
nityasabdah
nivartyam
nivartyante
nivasavisayatvat
nivrttim
niyamarthe
niyatau
niyate
nonava
nopadesam
nrnamanasabdam
nudidadhikena
nugvacanat
numaciratrjvadbhavebhyah
numam
numlope
numvisarjaniyasarvyavaye
nutah
nvulam
nyabgrahanam
nyabgrahane
nyagrodhaprayogah
nyagrodhe
ñyanah
nyatah
nyubjah
nyune
pacamanabhaktih
pacatirupam
pacyante
padabhyam
padadese
padaharakadyartham
padantagrahanam
padarthatvat
padasañjñabhavah
padikam
paippaladakam
paktva
palayate
panau
pañcakrtva
pañcalanam
pañcamigrahanam
pañcaminirdistat
pañcamividhane
pañcanadah
pañcasu
panina
panktau
panyakambalah
panyam
papivan
parabhavat
paramakarakam
parani
pararupe
parasadhane
parasavarnah
parasmaipadavyatyayah
parasparam
paravacanam
pareccha
paribhasayoh
parigananena
pariganitabhyah
pariganitesu
parimanagrahanam
parimanantasya
parimanaparyudasena
parimanina
parimrjapanudoh
parivadakena
parivih
parivisu
parjanyah
parnadhvat
parvani
paryudasasamarthyat
paspasate
pasum
pasusah
pasyasi
patasya
patayati
pathyeran
patni
patutamah
patye
pauravam
pauruseyah
pautraprabhrteh
pavah
phak
phaki
phakphiñoh
phalat
phale
phantahrtah
phantahrteh
phiñ
pibeh
pitaram
pitkaranam
pitra
pitrsadrsah
pitrsvasuh
pitsu
pitsvarasya
pitsvarat
plaksasya
plutanam
plutapragrhyah
plutapurvau
plute
prabhavati
pracchi
pradesam
pradhanakartuh
pradhananam
pradhanapuranigrahanam
pradinam
praduh
pragatah
pragrhyam
pragrhyasrayah
prakaraih
prakarakah
prakarane
prakaravacane
prakarsapakarsau
prakasanam
prakhyavisesat
prakrtan
prakrtigrahane
prakrtinipatanam
prakrtipratyayasamudayasya
prakrtivisesat
prakrtyupapadopadhinam
pranayakah
pranyañah
prapanam
prapañcah
praptam
prapyamanam
prasajyamanah
prasajyapratisedhe
prasangam
prasaranapraptih
prasidhyati
prasnah
prasthasabdah
prat
prathamaikavacanam
prathamamadhyamottamah
prathamantat
prathamapratisedhah
prathamasamanadhikarane
prathamavacanam
pratijñabhedah
pratipadavidhana
pratipadikamatrat
pratipadikapratipadikayoh
pratipadikapratisedhah
pratipadikarnirdesah
pratisedhanarthakyam
pratisiddharthah
pratisiddhartham
pratitapadarthakah
prativacanam
pratyak
pratyapattau
pratyaya
pratyayadeh
pratyayagrahanena
pratyayalaksanah
pratyayalope
pratyayam
pratyayantasya
pratyayarthabhavat
pratyayasañjñayam
pratyayasvaram
pratyayavidhane
prayasya
prayatanam
prayojakah
prayojane
prayojyah
prayojye
prayoktavya
presanam
priyasakthna
proktah
prthivyah
prthuh
pugantah
pujitam
pumvadbhavapratisedhartham
purandarah
puruhutah
purusamatrasya
purusarambhah
purusat
purusavyatyayah
puruse
purvaih
purvamatrasya
purvamatre
purvasah
purvasañjña
purvasavarnadirghah
purvasutre
purvatrasiddham
purvavipratisdhena
purvopadesah
purvyam
putih
putikatrnesu
putrat
rabhavah
rajacaryabhyam
rajadantadisu
rajakumari
rajakumaryah
rajjva
raki
raktam
ramramyate
rañjeh
rapare
ratrayah
ratsasya
ravidhane
rcah
rcchatyrrtam
rkarantasya
rkarat
rkvata
rne
rohava
rohit
roraviti
rrdoh
rrtah
rsabham
rtvijah
rucakah
rupanirgrahah
ruparatrirathantaresu
rupasamanyat
rupatidesat
rut
sabadesah
sabdabhedah
sabdaih
sabdamatre
sabdanyatvat
sabdapaurvaparyaprayogat
sabdaprayogah
sabdarthaprakrtau
sabdasrayam
sabdasraye
sabdopadesah
sabrahmacari
sadese
sadhukarini
sagatikena
sagrahanam
sahasradisu
sahayukte
saheh
sakahusu
sakalakantakan
sakalyena
sakam
sakanksam
sakantakan
sakarmakagrahanam
sakarmakanam
sakarmakarthah
sakhayau
sakhyuh
saknoti
sakrah
sakrdvidhanartham
saktike
saktum
sakunayah
salikalapam
saliyah
salope
samaharagrahanam
samanadhikaranasamasat
samanagunagrahanam
samananam
samanapadam
samanaprakrtigrahanam
samanarthah
samanarthena
samanasrayah
samanasya
samanyagrahanarthena
samanyavisesavacinoh
samarthadhikarah
samasaih
samasakanvidhyartham
samasanta
samasantadhikare
samasantagrahanam
samasantasya
samasapratisedhah
samasavat
samasavidhyartham
samasyeta
samavese
samayah
sambandhisabdaih
sambhavanakriyam
sambhavanam
sambuddhilope
samhitasañjña
samidham
samidhenyah
sampadyante
samprasarananitsu
samprasaranapurvatvam
samprasaranena
sampreksya
sampurvat
samsaye
samudayapeksa
samudayasamarthyat
samvrtau
samyogadayah
samyogadih
samyogasñjña
samyogau
sanakulena
sandhyaksaresu
sandrsya
sañjñacchandasoh
sañjñakarane
sañjñam
sañjñanam
sañjñaniyame
sañjñasampratyayarthah
sañjñasañjñinoh
sañjñe
sañjñibhutakah
sankasyakebhyah
sankhyadeh
sankhyapadam
sankhyapradesesu
sankhyapurane
sankhyasabdah
sankhyatanudesena
sannihitam
sannikarsaviprakarsau
sanubandhakah
sanvidhau
sapalalam
sapatnah
sapeksah
sapi
saprakrteh
saptamadhyayaparisamapteh
saram
saranyake
sarasi
sarasvati
sarasvatim
sari
sariravayavat
sarpare
sarvadhanadyarthah
sarvadhani
sarvagrahanena
sarvanamasañjña
sarvanamasthanaprakarane
sarvanamatve
sasakalan
saseh
sasimake
sasthandilake
sasthena
sasthisamarthat
sasthyantayoh
sastranvitah
sastrisyama
sasvaratuh
sasvaruh
sasvatikah
satani
satikah
satkah
satkulah
satsañjñau
satsñjñau
satusam
satva
satyah
sauklyam
sauvam
sauvasvah
sav
savah
savarnalope
say
sayanam
sayantai
senantat
siddhasabdah
sidhyatah
sijapavadah
silpam
sisilugnumvidhisu
sisvaya
sisyam
sittvam
siva
smaret
smaryate
smasruni
sme
snabhyastayoh
snah
snambahujakaksu
snami
snuh
snukramoh
somah
somasya
somena
sra3vaya
srabhavah
srausat
sreyan
sritam
sriyai
srnkhalam
srtam
sruyamanat
sryartham
stavah
sthalipakasya
sthamnah
sthanasabdah
sthanatah
sthanikaryam
sthanini
sthanivadvacanam
sthatarah
sthulah
stoh
stota
stritvasya
striya
stuyate
styanam
sublope
sucih
sudattam
sudra
sudrah
sudurbhyam
sujate
sukham
sukram
sukrt
suksmavastrataradyarthah
sulopah
suni
sunutah
suparthah
suprajvalitah
suptah
suptinantam
suryah
susava
suteh
sutrat
sutratah
suvarnam
suvateh
svadau
svadhyayena
svadunkaram
svakrtantah
svamisvaradhipati
svanah
svangakarmakat
svaradirghayalopesu
svarapraptih
svarasiddhih
svaratih
svarau
svarge
svarupavidhih
svasari
svatantryam
svavidhau
svesu
syadadisu
syadibhih
syamasabdah
syasicsiyuttasisu
syeni
syona
syonah
tadadhikarananam
tadadyadi
tadah
tadantagrahanam
tadantah
tadanubandhakagrahane
tadarthena
tadasannidhyat
taddhitantam
taddhitavidhau
taddvesi
tadekadesavijñanat
tadekantagrahanam
tadesah
tadese
tadhvamoh
tadrajah
taduttarapadasya
tadvantam
tadvata
tadvidhih
tadvisayam
tadvisaye
tadvisesebhyah
tamabisthanau
tamah
tannamni
tannimittagrahane
tantuvayam
tapare
taranti
tasam
tasi
tasvat
tatani
tate
tathasoh
tatkari
tatkrtam
tatkrtarthena
tatparasya
tatpratyaye
tatpurusantodattatvam
tatpurvapadottarapadagrahanam
tatrabhavatam
tatrabhavena
tatsamudayaikactvat
tatsthaih
taulvalibhyah
tavad
tavyadadayah
thadese
thaggrahanam
thakah
thakprakarane
thal
thañprakaranat
tila
tilakalakah
tinantani
tinantasya
tinatinah
tisabdasya
tisthadgu
tisthan
tisyapunarvasvoh
traisaurpikam
trayate
trcam
trhigrahane
tridha
trimatracaturnatranam
trisamsayah
trjadih
trnahigrahanam
tugrahanam
tugvidhau
tulayam
tulyasyaprayatnah
tulyavidhanam
tumburuni
tunah
tundah
tundasokayoh
turiyam
tusapalalani
tvamatih
tvavidhih
ubhayaniyamat
ubhayapraptih
ubhayavacane
ubhegrahanam
uccaistaram
uccarayet
uccaritapradhvamsitvat
uccaryate
udakantam
udattabhavi
udattadayah
udattasvaritaparasya
udattasya
ugidgrahanam
ugiti
ukaram
ukarantanirdesat
ukarat
ukarena
ukhasrat
ukta
uktesu
ukthani
un
upacarat
upadesagrahanena
upadeyah
upadhamatrasya
upadheh
upadhmaniyopadhah
upadhyayasya
upadhyayaya
upameyam
upapadavidhau
upasamastartham
upasankhyanat
upasarajah
upasarjanahrasvatve
upasarjanasamase
upatape
us
usa
utam
utapibhyam
ute
utpadayitaram
utpadyamanaya
utpattisanniyogena
utsargakrtam
utsargau
uttarapadadeh
uttarapadadhikare
uttarapadatve
uttarapadena
uvosa
vacaniki
vadanti
vadhakam
vaditavantam
vadivrajyoh
vadvacanam
vagyogavit
vaheh
vairupyam
vaiyakarani
vaktarah
vakyani
vakyasañjña
valadyabhavat
vamarathah
vamnavadayah
vamsye
vantadese
vanti
vapih
varam
varanasi
varata
vare
varnagrahanesu
varnalopah
varnasrayani
varsani
varttam
vasarupanyayena
vasatkarah
vatih
vavasatih
vavrdhe
vavrte
vaya
vayunam
vetasvan
vibhage
vibhaktiparam
vibhaktyarthabhidhane
vibhasamadhye
vicitrah
vidhigrahanam
vidhisabdasya
vidhiyete
vidih
vidyayah
vihanti
vihantum
vikaranesu
vilalapa
vinam
vinase
virah
visayaparigananam
visayena
visesananam
visesanani
visesanasya
visesavacakam
visesavacane
visesavaci
visesavihitau
visesayet
visesyamane
visesyeta
visistah
visiste
visisyante
vivaksita
vratalopah
vrate
vrddhah
vrddhinimittam
vrddhisabdah
vrkabhayam
vrkah
vrksan
vrksasabdah
vrksata
vrksavan
vrnvrñoh
vrsalam
vrttat
vrttayah
vrttisamavayah
vrttisamavayarthah
vukah
vyakhyane
vyakhyayate
vyañjanadeh
vyañjane
vyapadisyate
vyapeksam
vyaptah
vyasrayam
vyatihare
vyavahitah
vyavakrosi
yacate
yadrcchasabdah
yajyadisu
yakam
yaksvarah
yal
yamahanah
yanadeh
yañekadesadirghaittvesu
yanvatah
yasmai
yatate
yathadhikaram
yathajatiyakam
yatprakarane
yavamati
yavanam
yavatam
yayuh
yivarnayoh
yiyaksati
yogarambham
yogavibhagakaranasamarthyat
yogavibhagam
yujyeta
yuktavadbhavena
yuna
yuparthah
yusmakasmakau
yusmat
yutham
yuvasañjñah
yuvatayah
yuvatih


4  =  1740 words (6960 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  
4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License