Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

3  =  2984 words (8952 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  
3  2  1  Word Form
abantah
abbhaksah
abhasya
abhavagrahanam
abhavalaksane
abhi
abhidhanat
abhidheyam
abhidheyavat
abhijñah
abhimukhye
abhinat
abhinirvrttat
abhiprayena
abhisambandhe
abhisambhantsyamah
abhuksmahi
abhuktam
abhutapradurbhave
abhyamsabdah
abhyantaram
abhyantarau
abhyantare
abhyarhitam
abhyasadesasya
abhyasadirghatve
abhyasartham
abhyastah
abhyastasijarthah
abhyastinimitte
abhyuddhrtam
abrahmanata
abrdhyoh
acaksate
acamadivrddhau
acamadivrddhih
acarayah
acaryat
acetanah
acetanam
acikarata
acikirsit
acodyam
adesadih
adesanam
adesasampratyayartham
adesavacane
adesayoh
adesebhyah
adesyalvidhipratisedhe
adharah
adhasyamanena
adhatvabhihitam
adhatvadhikarat
adhikalopat
adhikaranasañjñam
adhikaranasya
adhikaraparimanajñanam
adhikarm
adhikartham
adhikasaptatikah
adhikasasthikah
adhikasastivarsah
adhikrtya
adhikyam
adhise
adhistah
adhisva
adhiyanam
adhok
adhrauvyasya
adhrtah
adhvakalanirmanam
adhvaryo
adhvaryuh
adhyau
adhyesye
adhyetrveditrgrahanam
adhyetrveditroh
adhyuttarapadat
adigrahanena
adirghah
adisesam
adistat
adityavat
aditye
adivisesanam
adivrddheh
adraksit
adravyasya
adrutayam
aduk
adupadesabhaktah
aduraviprakarse
advirvacane
adyajvisesanatvat
adyanyase
adyatanah
adyudattaprakarane
adyudattartham
adyudattatvasya
adyudattavacanam
agacchama
agamanam
agamantaram
agamanudattartham
agatikasya
aghnan
aghnye
agilasya
agnibhuta3i
agnicitya
agnidhah
agnihotrasabdah
agnisomau
agnistomah
agnitpresane
agnivesyah
agnyadhananimittam
agotradau
agotrartham
agotrat
agradisu
agrahanah
agrahit
agurau
aharsit
ahatuh
ahau
ahim
ahinah
aikapadyam
aikarthyat
aikarthye
aikasvaryam
aiksvakah
aisamah
aistve
ait
aitvam
ajabbhyam
ajadyadantam
ajgrahanasya
ajihirsit
ajjhaltvat
ajjhanagrahadrsam
ajusi
akaci
akajarthah
akalavyapetam
akam
akanadibhih
akanksati
akantat
akaradayah
akaranam
akaranat
akaranta
akarantagrahanam
akarantani
akarantau
akarasrayam
akaravacanat
akarmanah
akaroccaranam
akartrabhiprayam
akartrekantat
akathitah
ake
akhyam
akhyanat
akhyate
akidasrayatvat
akinici
akriyaya
akrtrimasya
akrtrimatvat
akrtsarvadhatukayoh
aksadyuh
aksanvan
aksarasamamnayikena
aksasya
aksnah
aksnuhi
alabuh
alabukarkandhudrnbhuphalam
alambhya
alavit
alingata
alomosasi
alpah
aluci
alugvacanam
alukah
alvidhau
amagamah
amahati
amahatpurva
amam
amamau
amantam
amantritakarakam
amantritam
amantrite
amatvarthah
ambarthanadyoh
amisrasya
ampratisedhah
amredite
amsabdah
amutra
amvacanam
anabhihitatvat
anabhyasavikare
anadesadeh
anadhvani
anadisesah
anadistartham
anadistat
anaduhyate
anadvahah
anajaditvat
anakrtih
anangunaraparatvadirghatvani
ananne
anañpurve
anantaranirdesat
anantararthe
anantarau
anantaryavisesanam
anantike
anantodattartham
anantyasadesah
ananyaprakrtih
ananyatvakarah
anarthantaram
anasi
anasritya
anasriyamanayam
anatidistah
anatmanepadanimitte
anattvabhutanam
anatyantagatau
anavakasau
añcatinahyadisu
añcatyarthe
añceh
andhah
anejantatvam
anekactvam
anekaltvasya
anekaltvat
anekapadaprasangah
anekarthabhidhane
anekasesah
anekatvat
angabhapadasañjñartham
angakah
angasraye
angavat
angavisesane
anigantaprakrtisvaratve
anigantasya
anighatapratisedhah
anisabdam
anistah
anitam
anitiparamiti
anityatvam
aniyoge
añjanam
añjih
ankarantasya
anmayatoh
annadaya
annavikarebhyah
annena
añniti
anosreh
anrsyanantarye
antahsabdasya
antaralapradhanabhidhanat
antarangalaksanam
antaratamam
antaratamyat
antarbhutam
antardhau
antarhite
antarvat
antodattanipatanam
antodattartham
antodattatve
antodattavacanam
antyanirdesah
antyasadesah
antyavidhih
antyavijñanat
antyavisesanam
antyayoh
anubandhabhinnesu
anubandhalope
anubandhasankarah
anubandhesu
anucanah
anudattadi
anudattavacanam
anudattavisesane
anudesikasya
anudit
anukarsah
anukarsanarthasya
anukramisyamah
anukriyate
anuksaranti
anukta
anuktatvat
anumanagamya
anumanagamyam
anumanam
anumanat
anunasika
anunasikam
anunasikaparasya
anunasikaparau
anunasikaparayoh
anupalabdhih
anupapadah
anupasargagrahanam
anupe
anurodhah
anusak
anusamharah
anusangasamyogadilopartham
anusvaraparasavarnayoh
anuvartanasamarthyat
anuvartayati
anuvartisyete
anuvrttam
anvadesah
anvakhyeyam
anvidhanat
anvidhih
anvisaye
anyadrk
anyasatatve
anyatarasya
anyatvakarah
anyavacanat
anyavisaye
apace
apadadau
apadantagrahanam
apadantah
apadantat
apadyate
apaksit
aparahnetanam
aparaya
apariharah
apasabdam
apasabdan
apasabdapadarthakah
apasabdopadesah
apatyabhidhane
apatyena
apavadena
apavit
apayayuktatvat
apayesu
apinah
apinam
apittvam
apnuhi
apradhanavacanam
apradhanye
aprakrtasya
aprani
apranijateh
apraptavidheh
aprasangartham
apratisiddhatvat
apratyartham
apratyayasthasya
aprayoge
aprayojanam
aprktadhikarah
aprthuman
aptah
apurvakalatvat
apurvavidhitvat
arabhante
arajjvadinam
arambhanalambhanaproksanavisasanadini
aranyah
arasastri
aratuh
aravatah
ardhadhatukanimittah
ardhadhatukasañjñam
ardhadhatukasañjñayam
ardhadhatukasrayatvat
ardhadhatukatvam
ardhadhatukavisaye
ardhahrasvam
ardhamatre
ardhamatrikah
ardhamatrikasya
ardhasya
ardhatrtiyamatrah
arkah
arohanti
arohayati
arthadesanam
arthagrahanena
arthakrtah
arthakrtam
arthantaram
arthanupalabdheh
arthasampratyayah
arthatidesat
arthatidese
arthavanti
artisamyogadyoh
artyartham
arudita
aruh
arvanas
aryah
asabdasañjñayam
asadhvam
asakah
asakarasya
asakhi
asakya
asamanakartrkat
asamarthat
asamasagrahanam
asamasantapratisedhartham
asamastavat
asambuddhau
asamhitam
asamhitaya
asamprasaranam
asamprasaranat
asamsaktayoh
asamsargartham
asamsayah
asankayam
asankhyata
asanksyami
asarupasarvadesadappratisedhe
asarvadravyagatih
asasah
asaste
asavarnagrahanam
asayati
asbhavah
ascaryagrahanena
asitah
asivadhyah
aslisyatah
asmakinah
asmanah
asmanam
asme
asrayabhavat
asrayitavyah
astah
astaka
astakapalam
astam
asteyartham
asthah
astheyau
astilopah
astina
astripurvapadavivaksitatvat
astrivisayat
astryartham
asubantatvat
asuki
asupi
asuryampasyani
asutah
asvan
asvat
asyai
asyat
asyatigrahanam
asyavamiyam
atadarthatvat
atan
ataparani
atasarthapratyayena
atham
atharvanam
atharvanasabdah
atidiste
atidisyete
atijarasam
atimalaya
atiraja
atisadantayah
atisakhini
atisaye
atisayikena
atisthate
atitisati
ativayam
atiyuyam
atmanepadadarsanat
atmanepadagrahanena
atmanepadat
atmanepadi
atmani
attvabhutah
attvena
atvanipatanam
atvatah
atyantaparadrstah
atyantaparadrstanam
atyantaparidrsta
atyantasahacarite
audameghah
audumbarih
aukthikyam
aunah
aupadesikam
aupadheyam
aupagavasya
aupaslesikam
aus
av
avadharyamane
avadhih
avadhim
avagantum
avam
avamsyatvat
avantyadibhyah
avarah
avarakala
avarna
avarnah
avarnakrtih
avarnakulam
avarnantat
avarnat
avasanasañjña
avasane
avasisyate
avasthanam
avataptenakulasthitam
avatisabdah
avatisthete
avatyat
avayasi
avayavaih
avayavakaryam
avayavasasthyadinam
avayavastrivisayatvat
avayavavidhane
avibhaktau
avicalisu
avideh
avidyamanavadbhavah
avidyamanavattvat
avihitalaksanah
avikam
avisesanatvat
avivadat
avrsalah
avrttitah
avvyupadhat
avyadhinih
avyapadesah
avyayapratisedhe
avyayasarvanamnam
avyayatve
avyayibhave
ayadesapratisedhartham
ayadisu
ayasa
ayatau
ayavau
ayavayavam
ayavoh
ayoga
ayogavahah
ayusmantam
babdham
babhravyah
badaram
badhakabadhanartham
badhakabadhartham
badhanartham
badhitva
bahugrahanam
bahukatipayavatunam
bahukhatvakah
bahukrtam
bahulavacanam
bahuprakrtih
bahurjau
bahurji
bahurvihih
bahusah
bahutithi
bahutvabhavat
bahuvacanaprasangah
bahuvacanena
bahuvrihigrahanam
bahuvrihinirdesat
bahuvrihisvaram
bahuvrihivadbhavena
bahuyavah
bahvadhyataradyarthah
bahvadiprabhrtisu
bahvati
baidayoh
baidi
balim
balivardah
balivardan
baliyastvat
balulam
balyrsabhayoh
barkarah
baudhih
bhaksyena
bharatagrahanam
bhasañjñam
bhasañjñayam
bhasma
bhasyante
bhasyete
bhavadbhagavadaghavatam
bhavadikarmanoh
bhavalaksane
bhavantah
bhavasadhanasya
bhavate
bhavatikriyayah
bhavativyam
bhavavacananam
bhavaviramabhavitvat
bhavesu
bhavyadisu
bhavyadyartham
bhayasya
bhedakatvat
bhede
bhesaji
bhida
bhidhanam
bhiksa
bhiksah
bhiksam
bhinnadesesu
bhinnah
bhinnavan
bhismah
bhismam
bhittam
bho
bhogottarapadat
bhojam
bhoktavya
bhrasjadesat
bhratrputrapitrsvasuranam
bhratrvyah
bhrukumse
bhubhavah
bhubhave
bhujina
bhukte
bhuñjate
bhusuvoh
bhutabhavisyadvartamanah
bhutabhavisyatoh
bhutadisu
bhutakalata
bhuvadipathah
bhuvanam
bhuyasi
bhuyisthah
bibhidvan
bilvadisu
brahmabandhvartham
brahmacaryam
brahmadatte
brahmanacchamsi
brahmanadibhyah
brahmanakalpesu
brahmanakambalah
brahmanakumarayoh
brahmanani
brahmanartham
brahmanavat
brahmanesu
brahmanibhyah
brahmansabdah
brahmasya
brhih
bruvan
bruvisasigunena
cakarakaranat
cakarat
cakasah
cakhayita
cakhayitum
cakrakaprasangah
cakram
calanah
caluh
canannajinnvanibathannanah
cañca
cañcah
candramasi
canubandhah
cara
caracarah
care
carmanam
carmani
carmavikarah
carthasampratyayat
cartvam
cataka
catakayah
caturanaduhoh
caturbhih
caturmasyanam
caturnam
caturthyekavacanasya
caurasya
caure
cavapriye
cchatram
cecchidita
cecchidyate
cha
chadayati
chagrahanam
chandobrahmananam
chandobrahmanani
chandovat
chandovisayatvat
chavidheh
chaya
chedah
chidyate
cikirsuh
cillah
cinam
cinluki
cinnamulpare
cinvaditah
ciratarena
citrago
citragoh
citragum
citsvarah
clisampratyayarthah
codyah
codye
copanah
curadinicah
cvyarthagrahanam
cyavayanti
dacprakarane
dadeh
dadham
dadhat
dadhicah
dadhyupasiktah
dadrvah
dagdhah
daipi
daityah
daksayanah
daksinagnau
daksinayah
daksinayam
daksinena
daksinottarapurvanam
dambhittah
dandi
dandimati
danim
dantye
dappratisedhabhyam
dappratisedhau
darsanavisaye
das
dasamyam
dasanam
dase
dasuse
dasyami
dasyati
datam
dataradinam
dateh
dati
datve
davacanam
dayah
desapraklptyartham
desaprthaktvesu
devadattakah
devadattasabdah
devadattayam
devanampriyam
devatadvandve
deve
devikadinam
devikadisu
dhagdhrakau
dhakaraparatve
dhanapatiramakesavanam
dhanasaskuli
dhanumsi
dharmasastram
dharmyam
dharyarthe
dhatam
dhatubhyah
dhatunirdese
dhatupadese
dhatupratisedhah
dhatupratyayah
dhatusambandhah
dhatustriyah
dhatusvarena
dhatutvam
dhatvantapratisedhah
dhenvai
dheyah
dhinutah
dhinvanti
dhirah
dhivikrvyoh
dhrseh
dhuh
dhut
didhyat
digdrstah
diksamasasahayogayoh
dinah
dirgham
dirghapratisedhah
dirghatvadarsanat
dirghavidhih
dirghayoh
dirghayusam
ditau
ditkaranat
ditthah
divodasadinam
dogdha
dogdhum
dosanam
dosantam
dosatanam
drastavya
drat
dravyanayanam
dravyani
dravyapadarthakasya
dravyavacanah
drdhanipatanam
drnbhvah
drsi
drstasya
drstaviprayogatvat
drste
drsyarthanam
drumati
drutavilambitayoh
dugdhe
duhadihalihaguham
duhasnunamam
duhyate
duradagatah
dure
durlabhah
dvandvaikavadbhavah
dvandvartham
dvandvavacane
dvaram
dvavimsatih
dvidronena
dviguna
dvimatrikah
dvipadika
dvirbhute
dvirvacanaprasangah
dvirvacanasambandhena
dvitiyadayah
dvitiyadvirvacanam
dvitiyasasthivisaye
dvivacanabahuvacanavidhih
dvivacanatabvisayah
dvivacane
dvivarsa
dvivracanam
dviyakaram
dvyac
dvyarthata
dvyarthopapade
dvyastanoh
dyateh
dyotyate
dyutva
e
edhah
ekactvat
ekadesanuvrttih
ekadesasthah
ekadesavikrtesu
ekadesisamasah
ekadikayah
ekadistasya
ekadvayoh
ekadvibahusu
ekagarat
ekagnayah
ekahaladau
ekahalani
ekaikam
ekajjhaladigrahane
ekakibhih
ekaksarapurvapadanam
ekananudattatvat
ekannavimsatih
ekantadarsanat
ekantarata
ekaraukarau
ekarthagrahanam
ekarthe
ekasatam
ekasesasabdah
ekasesena
ekat
ekavarnesu
ekavimsatih
ekaya
ekayogalaksanatvat
ekesam
ekopadistam
engrahanam
esi
esitavya
eta
etyedhatyoh
eve
ga
gakaragrahanam
gangayam
ganta
garbhinayah
gargabhagini
gargabhargavikagrahanam
gargaih
gargatarah
gargyam
gargyasya
gargyatarah
gargyayanakam
garhaprabhrtau
gatavan
gatibuddhipratyavasanarthasabdakarmakarmakanam
gatigrahanam
gatigrahane
gatyarthakarmani
gatyupasargsañjñe
gavagre
gavidhumatah
gavyam
gayasphanah
geham
ghakhau
ghañah
ghañantam
ghasañjña
ghasañjñayam
ghaseh
ghasibhasyoh
ghatabhyam
ghatam
ghinuni
ghnantu
ghosagrahanam
ghrtapavanah
ghrtena
ghumasthagapajahatisam
ghuseh
ghvasoh
gih
girah
girateh
gittvat
gluñcigrahanam
gograhane
gohitam
goksiram
gomandalasya
gomantau
gomat
gomatpriyah
gomayah
gonardiyah
gonivrttyartham
gopalakam
gosunoh
gota
gotangrahanam
gotrabhave
gotradigrahane
gotraksatriyakhyebhyah
gotrantat
gotrapratyayantam
gotrasañjña
gotrastriyah
gotravayavah
gotrimsat
grahanavadbhyah
grahanesu
grahitavyah
gramagrahane
gramanam
gramanyah
gramau
gramyakukkutah
gramyasukarah
grasakarmakartrkasya
gravanah
grhyamanam
gudah
gunabhavah
gunadarsanat
gunan
gunaparatvat
gunavidhih
gunavrddhigrahanam
gunavrddhiprasange
gunavrddhisañjñe
gunavrddhivisesanam
gunavrddhyauttvatrjvadbhavebhyah
gunayoh
guninah
gunivisesakah
guptijkibhyah
gurau
gurumadvacanam
guruna
gurupottamalaksanah
gurusañjñayam
hadesesu
hah
hai3
hakaravisesanam
hakare
haladantadhikare
haladhikarat
haladisesasya
halam
halantye
halgrahanesu
halikalyoh
halnyabbhyah
haltvam
hanigamyoh
hanta
hantavyah
harati
haridrau
haritam
hastadaksinah
hastau
hastimati
hastininam
he3
heman
hemnah
hetau
hetubhayam
hetuhetumatoh
hetvadisu
hih
hilopah
hilopallopayoh
hilope
himasrathah
himsarthat
himsarthebhyah
hinasti
hiranmaye
hiruk
hiyeta
hota
hotrpotrnestodgatarah
hradayyah
hrasvadisu
hrasvantam
hrasvantasya
hrasvante
hrasvaprasange
hrasvaprasiddhih
hrasvavacane
hrasvayoh
hrigrahanam
hrkroh
hrsitah
hs
husnugrahanam
icchabhidhane
icchayah
id
idama
idarthabhavat
ididvidhih
idih
idit
idvacanat
iggrahanat
ihita
ihitum
ikaradih
ikaragrahanam
ikarantasya
ikarayana
iksumati
imvisaye
inadesah
inadesasya
inan
inantat
indragni
indriyakarma
ingayanti
ingrahanasya
ini
iniprakarane
injuhotyoh
inprabhrtinam
inun
isadarthe
isadasamapteh
isadbhedah
isbhavah
iskartaramadhvare
isnuc
istva
isvaravacanam
itaretarasrayaih
itaretarasrayamatram
itih
itnuh
itpratisedham
itpratisedhe
itsañjñaparitranarthah
itte
itvalopabhyam
ityadau
ivarnam
ivarnovarnau
ivarthe
ivasabdena
ivena
iy
iyaja
iyanuvanbhyam
iyanyangunavrddhidirghatvebhyah
iyat
iyuvsthanau
jagaritah
jagaritavan
jagartyartham
jagati
jagurih
jahi
jajalin
jalpati
jalpatitaram
janapadasya
janate
janaya
jani
janim
janusandhah
jarah
jaritva
jasadisu
jasbhavat
jassahoh
jastvena
jatam
jati
jatilaksanah
jatisabdena
jatunam
jatyadibhyah
jaya
jeghniyate
jeyam
jhakaravisesanam
jhalam
jhalasraye
jhalojhali
jhasantah
jhasantasya
jitam
jivadvamsyat
jiveh
jñapakasadhyam
jñapakasya
jñapeh
jñatum
jñipsati
juhotih
juhusati
juhuvatuh
jujosat
jusbhavena
jusisarvadhatukardhadhatukahrasvadyoh
jyotisah
kababhavartham
kacchadisu
kacchapah
kadayah
kake
kalakarmakanam
kalapi
kalapin
kalatarah
kalavibhagah
kalayasupikah
kalena
kalpadinam
kamandaleyah
kamye
kanackvasoh
kanatamah
kantakaih
kanvadivat
kapalesu
kapila
kapilah
karakasañjñayam
karakau
karanasañjñam
karanena
karatvyah
karayateh
karayita
karayitum
karibhyah
karitam
karkandhuh
karmadivisiste
karmakarah
karmakartaram
karmakartrartham
karmakartrtvat
karmakartuh
karmapravacaniyayuktat
karmasañjñah
karmasañjñayam
karmavacanena
karmavisesakatvat
karnejapah
karotau
karpasanam
karsapanah
kartarau
kartavyau
kartikyah
kartr
kartrkarmagrahanam
kartrnirdesah
kartrsamanyat
kartrsañjñam
kartrsthabhavakah
kartrsthabhavakanam
kartrsthakriyanam
kartrtvasya
kartrvacanena
kartryah
karyagrahanam
karyanam
karyasampratyayah
karyavijñanat
karyayoh
kasabdah
kasadih
kasah
kasakrtsna
kasakrtsnina
kasayau
kasgrahane
kastha
kasthatanksi
kasthatat
kathitanukathanamatram
kathyamane
katpurvartham
kaumarapurvavacane
kaumari
kaundinyah
kaundinye
kavayah
kavidhih
kesah
kevalat
khac
khañi
kharah
kharpurvagrahanam
khatvatara
khatvayam
khayadih
khayyi
khindate
khit
kilalapah
kimidam
kimvrtte
kirina
kitau
kitkaranat
kitkarane
kitsanniyogena
kiyantam
kliba
klpigrahanam
klpisthasya
klptasikha
knit
knitoh
knusanau
kopadhapratisedhe
kosasya
krdarthah
krdgrahananarthakyam
krita
kriyabhavat
kriyabhidhanat
kriyakrtah
kriyaprabandhartham
kriyapradhanah
kriyavaci
kriyayoh
krllope
krñ
krñadibhyah
krnvanti
krosasatayojanasatayoh
krsanti
krsnatarah
krtadvandvanam
krtaikasesanam
krtavan
krteh
krtrimasya
krtsañjñah
krtstriyah
krtsvarat
krtvasucah
krtya
krtyasañjña
krtyatrcah
krtyesu
ksama
ksatriyam
ksepah
ksetriyah
ksipravacane
ksirena
ksirinah
ksirodake
ksubhnadisu
ksudrakaih
ksudrakamalavat
ktaktavatu
ktaktavtu
ktat
ktvasanoh
kubrahmanah
kukkutamayuryau
kulyah
kumaryai
kunda
kuravah
kuruvadhapibam
kuruyugandharebhyah
kurvate
kurvati
kusalarthaih
kutasthesu
kuthumin
kutsadinam
kutsanabhiksnyayoh
kutsanat
kutsidadinam
kutsidadisamanadhikaranat
kuvrsalah
kuvyavaye
kveh
kya
kyajadinam
kyasah
kyasya
labdhah
labhah
labhya
ladesapratisedhartham
ladesesu
ladibhih
laghupadhagunah
laghutvat
lagrahane
laikhabhreyah
laksanahetvoh
laksanavati
laksanoktah
laksmitara
laksyante
lalasayam
lamakah
lanartham
langalin
lantasya
latve
le
lekhagrahanat
leti
ligrahanam
lingabadhanam
lingadhikare
lingavacanabhavat
lingavisistagrahane
linlitau
lipsayam
liyateh
lohitadisu
lohitagangam
lohitayate
loluvah
loluyate
lopabaliyastvat
lopasañjñitvat
lopavisesanam
lopayanayavayavekadesebhyah
lostah
lota
lti
lugaluganukramanam
luke
lulavitha
luluthisate
lunitah
luptah
luptakhyatesu
lupyante
lut
luti
lutva
lyabadese
lyudarthah
lyutah
madhuh
madhyamat
madhyamavilambitayoh
mahanamnyadibhyah
mahismatyam
mahyam
maithunecchayam
maitreye
malam
malatara
malayam
mallah
mallaya
mamsapindasya
mamsaudanikadisu
mamsaudanikah
manavika
manduh
mangaladini
mangalikah
manih
maningrahanam
mankta
mantavyam
mantradyartham
mantram
mantre
mantuh
manusyan
manusyavisam
manusyesu
manyakarmani
marimrjah
marmrjyamanasah
marmrjyate
masat
masau
maskari
matac
matah
matapitarau
matarau
mathikadivat
mathipriyah
mathitodakam
mati
matputrah
matrac
matracah
matrartham
matriyati
matrpitrbhyam
matubvacanam
matupprabhrtayah
maudakam
mayadutsargat
mayuraromabhih
medyati
miheh
mimadinam
mimamsate
misrikaranam
misrikrtya
mithah
mrdangasankhatunavah
mrdukalpah
mrgaramanam
mrstah
mucyamahe
muhurtah
muka
mukhanasikam
mukhani
mukhasukharthah
mukhavacanah
muki
mule
mumartham
muñcatam
murdhani
mutrayati
n
nac
nadam
nadayanah
naditare
naikasmin
nailinakah
naisadakarsukah
naisahakarsukah
najin
nakarahakaralopartham
nakarantartham
nakarasya
ñakarena
naksatrebhyah
namadhatunam
namasah
namsvare
nanakarakat
nanalingakaranat
nanarthah
nanau
nanavibhaktinam
nanayogah
nanayogau
nañkunipatanam
nañsamasat
nantat
nanvoh
naprakarane
napumsakahrasvakrtsarvadhatukanamidirghesu
napumsakalingasya
napumsakalingata
napumsakanam
nari
narkutah
narmate
narpatyah
narthakam
nas
nasabdah
naschavyaprasan
naseh
nasikadibhyah
nasikavacanah
nastam
natasya
nauh
navah
nayakah
ndrah
nenijati
nestodgatarau
netuh
nicaihkarani
nicam
nidarsyate
nidhehi
niksepane
nikucite
nimane
nimittasabdah
nimittasvarat
nimittikaryarthatvat
nimittisvarah
nimittopadanam
ninantasya
nindayam
ninyusah
nipatam
nipatananarthakyam
nipate
nipprasangah
nipsanniyogena
niranunasikah
nirapavadakah
nirasthivat
nirdesottarakalam
nirdestavyah
nirdesyam
nirdistagrahanam
nirdisyamanam
nirdisyete
nirjñatasya
nirluthitah
nirmalikarane
nirnayah
nirvacanam
nirvapati
nirvaranasi
nirvartyamanavikriyamane
nirvayat
nirvrttasya
nirvrtte
niryayat
niskausambi
nispratidvandvah
nisthadesah
nisthamatupoh
nisthitasya
nistrimsadyartham
nitkarananarthakyam
nitkitau
nitkrtam
nitsu
nityagrahananarthakyam
nityaparyayavacinah
nityasamasartham
nityasambandhat
nivartayanti
nivartayitum
nivasalaksanah
nivasavivaksayam
nivate
nivrttah
nudartham
nudvidhiladesavinamesu
numagamah
numgrahanam
numvacanat
numvyavaye
nvuli
nyadayah
nyadhikasya
nyadvidhih
nyallopau
nyan
nyantam
nyapoh
nyappratipadikam
nyappratipadikasya
nyayasiddham
nyayye
nyunah
odanan
odanasya
odantah
okaram
om
omanoh
osi
osthasthanah
osthyapurvasya
pa
pacadbhaktih
pacantu
pacatih
pacavah
paceh
pacete
pada
padadisu
padadividhau
padagrahane
padagrahanena
padakarah
padangadhikare
padanivrttyartham
padantabhyam
padantavidhim
padapurvasya
padatah
padavyavaye
padeh
padigrahanam
pakaralope
paksat
paksesu
paksikah
paksyamanah
paksyan
palasasatanah
palayati
palitam
pañcagavapriyah
pañcaguh
pañcakena
pañcaminirdiste
pañcamyantasya
pañcaratnyah
pani
panilekha
paninina
paniniyam
papacyate
papam
paragrahane
parantapah
parapradhana
parasavarnasya
parasavarnatvam
parasavarne
parasmaipadasrayatvat
parassatani
paratantryam
paratvam
parau
paribhasah
paribhase
paribhasikyah
parih
parimarjanti
parivartanam
paro
parobhavah
paroksesu
parovara
parsvam
parut
paryaptyarthagrahanam
paryavevisuh
paryayavacananam
paryudase
pasoh
pasusakunidvandve
pataliputre
patapatayati
pathatu
pathe
pathi
pathipriyah
pathyeta
pativat
patnayah
patram
patukah
paumsnam
paurvaparyabhat
pausam
pausi
pautrah
payamsi
payyanikayyayoh
peca
pecima
pecitha
pesta
peya
phalani
phaullih
phin
phinartham
phiñphinau
pi
piba
pibhavam
picchadibhyah
pillah
pindibhuta
pindim
pipaksati
pipathih
pipathisateh
pipatisati
pitam
pitha
pithasarpin
pitrdevatye
pitre
pitriyati
pittvasya
pitvasthirakah
plaksan
plaksanyagrodhah
plaksanyagrodhakhadirapalasah
plaksanyagrodham
plaksasabdah
plaksau
plaksavan
plaksi
playate
plutakaryapratisedhartham
plutam
plutapratisedhe
plutasrayah
plutat
plutavikare
plutya
plutyadisu
popuvah
pota
pracalan
pracalati
pracaryah
pradhanopasarjananam
pradhanye
pradibhih
pradurbhavanti
pragdhatuvacanam
pragdivyatodhikare
praggrahanam
prahvah
prajam
prajanah
prajapatih
prakalpakam
prakalpete
prakarot
prakarsena
prakartum
prakasayati
prakirane
praklptih
prakprayogah
prakramitavyam
prakranta
prakrtat
prakrtesu
prakrtibhavartham
prakrtigrahanena
prakrtilaksanah
prakrtilaksanasya
prakrtipratyapattivacanam
prakrtisabdah
prakrtisvaratvam
prakrtisvaratve
prakrtisvaravacanam
prakrtivisesanam
prakrtyadesau
prakrtyadibhyah
prakrtyartham
prakrtyarthat
prakrtyarthau
pralunihi
pranah
pranavah
praneyam
prani
pranini
praniyante
prapatitaparnah
prapnuvantah
prapta
prarambhah
prarcchakah
prasajyapratisedhat
prasajyeran
prasajyete
prasamayya
prasangasamarthyat
prasave
prasita
prasivya
prasnakhyanayoh
prasrathah
pratamayya
pratayayah
prathamadvirvacanam
prathamalingagrahanam
prathamanupapattih
prathamartham
prathamavidhih
prathamaya
prathante
pratidanat
pratih
pratijña
pratiksyani
pratinirdestum
pratipadapathah
pratipadavidhih
pratipadikanapayatyadinivrttyarthah
pratipadikanirdesah
pratipadikarthatvat
pratipadikasañjñayah
pratipadyante
pratipattau
pratisedah
pratisedhavacanam
pratisedhavacanasamarthyat
pratisedhavacinah
pratisiddhasya
pratita
pratiyante
pratiyoginam
pratyagni
pratyahare
pratyakhyatam
pratyaksah
pratyaksena
pratyan
pratyatmam
pratyatmavacanam
pratyayamatre
pratyayanam
pratyayaparatvasya
pratyayaparatve
pratyayapratisedhah
pratyayarthavisesane
pratyayasañjñah
pratyayasrayah
pratyayasvarabhavah
pratyayodattatve
pratyayyante
pravarsat
pravrttitah
prayabhavah
prayabhave
prayatnasamanyat
prayogagrahanam
prayoktum
pretya
priyadisu
priyasya
priyavisvaya
proktadhikare
prstaprativacane
prsthat
prthaksañjñakaranat
prthaktvena
puh
puja
pujartham
pul
pumsabdat
pumsabdena
pumsanujah
pumskama
puñah
punarbhvah
punarvidhanam
punarvidhane
punascanasau
punitah
pupuvusah
puranantam
purantah
purvadibhyah
purvadinam
purvadini
purvahnetanam
purvanittvatvasvaresu
purvapadaprakrtisvarabhavini
purvapadaprakrtisvaratvena
purvapadarthahitatvat
purvapadarthapradhanyam
purvapadatisaye
purvaparagrahanam
purvaparavyavasthartham
purvasavarnadirghatvam
purvasavarnam
purvat
purvatvena
purvavacanam
purvottarapadayoh
purvottarau
puryate
pusadipathat
pusyah
pusyamitrah
pusyena
putra
putraih
putrapatyoh
putriyati
putva
raddhah
ragat
rajakiyam
rajanyah
rajanyamanusyayuvanah
rajapurusam
rajasabdat
rajasuyah
rajasuyikah
rajña
rajñam
raka
ramaniya
raridhvam
rasadibhyah
rasoh
rastravaraparat
rathasya
raudhyadisu
ravidhau
rcchibhavah
rcchipratisedhah
rditam
rebhavah
rena
rephena
revan
revati
rin
rkaragrahane
rnnebhyah
rrkarah
rrkarantanam
rsibhyah
rsidevatayoh
rtakah
rtiyate
rudraya
ruhih
rujivahoh
rupena
rutvam
rvartham
rvoh
sabdabhyam
sabdakarma
sabdakrtah
sabdantaram
sabdanusasanam
sabdavipratisedhah
sabrahmacarin
sabrahmacarinah
sacsanoh
sadadayah
sadanvakhyanat
sadbhavanyabhavau
sadgrahane
sadhamadah
sadhanabhavah
sadhanabhavat
sadhanabhedat
sadhayati
sadhinar
sadhvanusasane
sadipratyayena
sadrsagrahanam
sagdhih
sagitau
sahabhutanam
sahagrahanena
sahanañvidyamanapurvalaksanam
sahanañvidyamanapurvebhyah
sahasrah
sahasrena
sahavivaksayam
sahvan
saisikanam
saisikesu
sakakarena
sakalah
sakalapratisedhah
sakalasabdah
sakankse
sakaranta
sakarena
sakarmakayoh
sakataye
sakatena
sakati
sakatyai
sakhipatibhyam
sakhyah
saknuhi
saktavah
sakthna
sakyante
sakyau
salankah
salankeh
salin
salinam
salvanam
salyartham
samabhiharah
samadinam
samaharavarnau
samajya
samanadhatau
samanadhikaranyat
samanadhikaranye
samanagune
samanakartrkat
samanange
samanarthanam
samanarthau
samanyabhidhanat
samanyaprayoge
samanyasya
samanyat
samanyavacanah
samanyavacanaih
samanyavacanaprasiddhih
samanyavacinah
samarthagrahanena
samarthavibhaktih
samasantapeksam
samasaprasangah
samasartham
samasasanghatagrahanesu
samasataddhitavidhau
samasavacananupapattih
samasesu
samavasthanam
samavayah
samavayam
samavaye
samaviset
sambhavanavayavatvat
sambhavati
sambhute
sambuddhilopasya
samena
samghatat
samidhita
sammitam
sammukha
samparibhyam
sampradane
samprasaranadirghatvam
samprasaranartham
samprkte
sampunkanam
samsitavratah
samskrtam
samstyane
samuditam
samuhikah
samvrtasya
samyogadilopa
samyogantalope
samyogantam
samyogasya
sanadinam
sanadyantah
sanantebhyah
sanapeksam
sanartham
sanasraye
sandehe
sanghankalaksanesu
sanghatam
sanghatat
sañjñachandasoh
sañjñadhikare
sañjñadisu
sañjñakaribhyah
sañjñanirdesah
sañjñaniyamah
sañjñaniyamartham
sañjñapratisedhah
sañjñapratisedhe
sañjñasañjñinau
sañjñopasarjane
sankara
sankasyam
sankhadaki
sankhyam
sankhyapurvapadanam
sankhyasamanadhikaranyat
sankhyasampratyayah
sankhyasañjña
sankhyavyayadeh
sankhyayate
sankhyottarapadah
sankulakhandah
sankutinam
sannagari
sanniyogasistanam
sannyasikam
santah
santapayati
santatam
santatatvat
santosam
sanubandhakanirdesah
sanunasikah
sanvisesanam
sapa
sapavadakah
sapratyayakasya
sapurvayah
sarakah
sarangah
sarat
sarpurvavacanam
sarupatvat
sarvabhidhane
sarvabiji
sarvadeh
sarvadese
sarvadhatubhyah
sarvadhatukasya
sarvadhatukavisesanam
sarvake
sarvakesi
sarvanamasañjñani
sarvanamasankhyayoh
sarvanamna
sarvantyam
sarvantyatvat
sarvanuprayogah
sarvanyah
sarvapratisedhah
sarvaprsthah
sarvasadeh
sarvastomah
sarvasvarah
sarvprasangah
sasidadyoh
sasthanatvat
sasthipraklptih
sasthyam
sasthyanirdesat
sasthyarthaprasiddhih
sasthyarthasya
sastrasiddhatvat
sastrasya
sastratidesah
sastraughasya
satakayugadyartham
satasahasram
sate
satisistah
satisistasvarabaliyastvam
satradyartham
satrantam
satsañjñakebhyah
sattam
satvapratisedhasya
satyadevah
saudhatakih
sausrutah
savanadisu
savarnah
savarnam
savarnasañjñavacanam
sayacirayoh
sayam
sayane
sayayati
sayitum
scuh
scutvam
sdhvoh
seh
sekitha
sesaniyamartham
setprakaranat
settvasya
sica
sidbhutapurvah
siddhakande
siddharthah
siddhasiddhayoh
siddhyartham
sidhvami
sih
sijantasya
sijapavadatvat
sijlopah
sijlopasya
sijlugantat
sijluggrahanam
sikhandin
silalin
simsipa
sindhavah
singrahanam
sirsanbhavah
sirsanyah
sirse
siseca
sisite
sita
siteh
sitisasanat
sitkaranasamarthyat
sitkaranat
sivadibhyah
skandeh
skoh
slau
sluvikaranah
smadividhih
smah
smrtau
snamabhavah
snamimoh
snatvakalakah
snavikarasya
sosmanah
sparsanam
sphanau
sphotah
sr
srasta
sravanti
sri
sribhavah
sriye
srjeh
srngaveram
srnota
srotriyan
srotriyasya
srptam
srti
srutih
srutikrtah
stambakarnayoh
stamberamah
stanandhayah
stautinyoh
steyasya
sthadibhyah
sthadisu
sthanena
sthaneyogartham
sthanivadbhavaprasangah
sthanivadbhavapratisedhah
sthapaya
sthitah
sthoh
stiryate
stomah
strainam
stribhavah
strigrahanat
strikhalanah
strinapumsakayoh
stripratyayesu
stripumlingasya
strisabdagrahanam
strivacanau
strivisayah
stryarthagrahanam
stryarthasya
stutvasya
subantasamasavacanat
sublopah
subrahmanyayam
suc
sucyadyartham
sujantatvat
sukarasdman
sukhaduhkhe
suklasabdah
suklavasasam
suksmah
suna
sune
sunotim
suparigrhitah
suparvan
supeh
suptinsamudayasya
sura
surah
suraja
suryasya
suryodgamanam
susiram
susrota3
susrusitavyam
sustubha
susuksmajatakesena
suvasah
suvihitam
svabhavike
svadumi
svaitacchatrikah
svamin
svantam
svapadarthah
svapadinam
svapadisu
svarabhedat
svaradinam
svaratah
svaravarnanupurvijñanarthah
svaravidhih
svaritagrahane
svarottarapadavrddhyartham
svasabdah
svasah
svasriyah
svastiyoge
svasurah
svasuryah
svasyam
svatantratvat
svatantryasya
svavacanat
svayateh
svetavah
svigrahanam
syadah
syadimatre
syana
syandisranthyoh
tadantadi
tadantagrahanat
tadantantasya
tadantapratisedhah
tadantavidhipratisedhartham
tadarthartha
tadarthatvat
taddhitalugvacanam
taddhitanutpattih
taddhitarthena
taddhitavacanam
taddhitavrttayah
taddhitavugrahanam
taddhitena
tadgunasamvijñanam
tadisvarah
tadoh
tadvati
tadvibhage
tadvisesakatvat
tadvisesanaih
tadyartham
tagrahananarthakyam
tailasabdah
taitilin
takarante
takhoh
taksah
taksanti
taksati
taksnah
taksnuhi
talopah
talopasya
talusthanah
tamadih
tamadinam
tamagrahanam
tamagrahane
tanadibhyah
tandulan
tandulanam
tannimittasya
tantre
tantritara
tantuh
tanu
tanvam
taparam
tapasah
tappratisedhartham
tarah
taraka
taranirdese
tarasya
taratamayogah
tarthi
tasih
tasilvacanam
tasthasthamipam
tasthatuh
tasthusah
tasyagrahanasamarthyat
tasyaparamamreditam
tasyati
tasyedamvisesah
tatan
tathajatiyakah
tathajatiyakam
tatkalakalasya
tatkalanam
tatkalata
tatparavijñanam
tatpurusat
tatrabhavan
tatrabhavatah
tatsadrsat
tatsampratyayartham
tatsthasya
tatsthyat
taturih
tatve
tavargapratisedhah
tavyadadinam
tavyadadisu
tayah
tayam
ten
tepe
thajadivacanat
thakchasoh
thalgrahanam
thamuh
thañvidhau
tibantasya
tibekadese
tilocchritih
tilopena
tinabhihitasya
tinadesah
tinantena
tinsamanadhikarane
tinsamasah
tinsamase
tinsamudayasya
tirasah
tiryak
tisabdah
tisrcatasr
tisrka
tisrsabdah
tisrsvarah
tisthatih
tisyapunarvasavah
tisyapusyayoh
titam
tithan
tithoh
titi
titsvarah
tiyasabdah
tiyat
tosunkasunoh
tradhvam
traisvaryam
trapujatunoh
trapunam
trayadesah
tribhagadhikah
tribhih
tricakradinam
trigrahanam
trimatratayah
triprabhrtisu
tripuri
trivarsa
trivatih
trivistabdhakam
trjadisu
trjantam
trnam
trnena
trptah
trtiyadih
trtiyadisvarah
trtiyadisvarasya
trtiyasamasavacanat
trtiyavidhane
trtiyayuktat
tryantam
tubhyam
tugdirghatvayoh
tuki
tulaya
tulyakalatvat
tulyasyaprayatnam
tumuni
tundadinam
tvatalbhyam
tviseh
tyadadibhyah
tyadadividhayah
tyutyulau
ubhasabdah
ubhasya
ubhayakaryaprasangah
ubhayanirdesah
ubhayanirdesat
ubhayasañjñani
ubhayavan
ubhayavivrddhih
ubjih
ubjita
ubjitum
uccaranam
uccarayatu
uccarya
uccata
uccheh
ucyamanasya
udagat
udaharanti
udakasamipam
udakevisirnam
udarasvesusu
udattapradesesu
udattatvat
udattau
udattayani
udgatau
udicyagramat
uditah
udite
udupadhat
ugitantat
uhih
ujjayinyah
uka
ukarantam
ukarasya
uksa
uktartham
ulah
unadipratisedhah
unah
uñgrahanena
unmanam
unmattagangam
unmrdana
upabarhanam
upadasah
upadasta
upadesagrahanat
upadesivadbhave
upadhadirhatvam
upadhasañjña
upadhasañjñayam
upadista
upadiyante
upagayantu
upagni
upahatam
upaihista
upaiti
upakranta
upamarthah
upapadasañjñam
upapadasañjñartham
upapadayoh
upapatyaka
uparasah
upasamhrtya
upasankhyanena
upasargam
upasarjanartham
upasarjanasannipate
upasarjanat
upasarjanavisesanam
upasprsyate
upat
upatapasariravikarayoh
upayoge
upejatuh
upeyivan
upodbalakam
uranraparavacanam
urjam
urmih
usitah
usitva
usnihakakubhau
ustrah
utapattih
utkalayitum
utpadayati
utpadayituh
utpadyatam
utpatite
utpattiprabhrti
utsargapavadayoh
utsargapratisedhah
uttame
uttarabhuyastvat
uttarapadabhumni
uttarapadadhikarah
uttarapadamatrasya
uttarapadantodattatve
uttarapadavrddhyartham
uttararthah
utthaya
uttvapratisedhah
uvapa
uvarnakarantebhyah
uvarnantat
vaca
vacakena
vacanagrahanasya
vacananarthakyat
vacanani
vacananupapattih
vacanapramanyam
vacanarthah
vacanasraya
vacanasya
vacika
vacikah
vacikayah
vacipracchisamadiprabhrtihanigamidirghesu
vacyam
vadati
vadavayah
vadhe
vadhrika
vadhrikah
vadhyadese
vagmi
vahanti
vahinarasya
vahyarthe
vaidikah
vaisyah
vaiyakaranakhya
vajapeyah
vaksat
vakyadau
vakyapadayoh
vakyapakarsat
vakyarthatvat
valavayah
valguh
valmikah
vami
vangah
vantagrahanam
vaprasangah
varahyayam
varanarthesu
varnagrahanani
varnaka
varnasañjña
varnavidhih
varnavyatyayapayopajanavikaresu
varnesu
varsam
vartaka
vartam
vartamanakalam
vartamanakalata
vartamanakalopadanam
varttikakarah
vartyabhavat
varuna
vasamah
vasanantah
vasantadisu
vasi
vasih
vasisthah
vastraih
vastranam
vastrantah
vasusamprasaranam
vasya
vasyate
vatoh
vatsiyah
vatvantat
vatvapratisedhah
vatyah
vavacanartham
vavitha
vayasi
vayave
vayigrahanam
vayoh
vayu
vedah
vedasabdena
vedayate
veñgrahanat
vesma
vi
vibhajayituh
vibhaktadisu
vibhaktah
vibhaktisu
vibhaktisvarabhavah
vibhaktisvarah
vibhaktisvarat
vibhaktyupalabdhih
vibhasagrahanena
vibhasah
vibhasaprakaranat
vibhasaprasangah
vidadhyat
vidam
vidhisu
vidhyapeksam
vidhyuttarakalah
vidindhikhidibhyah
viditatvat
vidyut
vigrahe
viha
vihatanimittatvat
vihayasah
vihite
vijñatasya
vikalpate
vikaragamesu
vikarartham
vikaravayavasabdat
vikarena
viklittih
vikrinite
vikrtagrahanam
vikrtaksah
viksipah
vilikhah
vimsati
vinasat
vindate
viniyamya
viparinamyate
viparitat
viparyasah
vipratisiddhanam
vipratisiddhesu
vipsayuktam
virapurusah
viratvam
visabhaksanam
visale
visamena
visasituh
visayasaptami
visesam
visesanatvena
visesavacinah
visesyante
visesyatvat
visesyena
visih
visistasabdah
viskirah
visusupuh
visusvapa
visvak
visvam
visvesam
vittah
vivaksatah
vivarabhedat
vivrnute
vivrtau
vodha
vrajikriya
vrajikriyam
vrajikriyayah
vrascadisu
vrddhalaksanah
vrddhavadatidesah
vrddhavrddhavarnasvaradvyajlaksane
vrddhigunau
vrddhitatvapratisedhah
vrdhiramisrdhinam
vrkebhyah
vrksatvam
vrksebhyah
vrksena
vrsabham
vrsali
vrsasabdah
vrscan
vrtraha
vrttimatre
vrttivisesah
vunah
vyadadati
vyadaya
vyadhikarananam
vyaktih
vyaktivacane
vyañjanadi
vyañjanaparasya
vyapadesah
vyapadesam
vyapadesaya
vyapadesivadvacanam
vyapadesivadvacanat
vyapadistah
vyapakarsavijñanat
vyaparah
vyapavrktam
vyapdesivadbhavah
vyapdesivadbhavena
vyarthesu
vyatiksadisu
vyatipakartham
vyavahitam
vyavasthitavibhasa
vyavayasamudaye
vyupadhat
yacchayoh
yadantam
yadyoga
yaih
yajan
yajanti
yajatam
yajeh
yajñadattakah
yajñadattam
yajñadattat
yajñadattaya
yajñasabdah
yajñavakkyadibhyah
yajñavakyadibhyah
yajuh
yajyanuvakyah
yaka
yaki
yaksat
yaksyamanena
yamuna
yamune
yanadesam
yañadinam
yanekadesasvarah
yangunayoh
yañiñoh
yaniyanuvanah
yanlopayoh
yanlugartham
yasamsi
yaskadisu
yasyacamadigrahanam
yathapraptam
yathasankhyavacanam
yathasvam
yathat
yathavidhi
yatkrtah
yatnasya
yatne
yatvam
yausmakinah
yavagva
yavakah
yavanti
yayatau
yayatuh
yogan
yopadhalaksanah
yudhyante
yudhyati
yugapadvacanam
yugapatprasangah
yuktavat
yupam
yusabdavusabdau
yusman
yutah
yutau
yuvadinam


3  =  2984 words (8952 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  
3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License