Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Inverse alphabetical word list

A  =  5224 words (59718 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  Y  Frequency - Word Form
 145 a
  3 kliba
  1 vikliba
  3 piba
  2 amba
  2 cakranitamba
 8344 ca
  9 aca
  1 kaca
  1 akaca
  1 laca
  7 paca
  11 papaca
  1 svapaca
  3 vaca
  2 avaca
  2 paramavaca
  2 provaca
  1 tvaca
  1 kyaca
  1 tacca
  2 checa
  3 peca
  3 siseca
  1 skohsamyogadyoranteca
  1 duraddhuteca
  1 sodasaphalahca
  1 parasyahca
  2 dhica
  1 adhica
  1 dadhica
  1 pratiica
  1 halica
  4 nica
  1 anica
  1 curadinica
  1 tinica
  1 supica
  3 sica
  1 yavatica
  4 anudattamca
  3 cañca
  1 sasivasighasinañca
  21 pañca
  1 paramapañca
  1 udanksiñca
  1 pratyanksiñca
  4 kruñca
  2 arca
  1 kartrrca
  1 vavrasca
  1 samayasca
  1 gatyarthakarmakaslisasinsthasavasajanaruhajiryatibhyasca
  1 anyasca
  1 gatisca
  1 dadhastathosca
  1 abhyasalopassca
  2 bahuca
  1 satrkvasuca
  14 da
  1 payo3da
  91 kada
  1 pramada
  3 pada
  1 ekapada
  2 janapada
  1 upapada
  1 durupapada
  1 adhyuttarapada
  1 kalyanapanipada
  1 atipada
  1 upada
  1 sada
  1 upasasada
 213 tada
  2 pratyabhivada
  1 svada
 235 yada
  2 adhipatidayada
  1 maryada
  1 diksabda
  1 lavanamsabda
  1 isadbheda
  1 subheda
  10 veda
  1 viveda
  1 ida
  1 bida
  3 bhida
  1 mida
  2 ñimida
  1 ñiksvida
  2 nda
  1 danda
  1 askanda
  1 utkanda
  1 vatanda
  2 pinda
  1 hunda
  3 kunda
  2 sunda
  2 hoda
  1 vihoda
  1 mrda
  2 uda
  2 cuda
  1 yajñadattanea
  3 ga
  1 chaga
  8 anga
  7 ganga
  2 antaranga
  4 bahiranga
  2 avistalinga
  2 asarvalinga
  2 itthamlinga
  1 srnga
  1 yoga
  3 ayoga
  1 dhatvarthayoga
  1 anantarayoga
  1 avyaktayoga
  7 avayavayoga
  3 yadyoga
  4 krdyoga
  10 sthaneyoga
  2 sasthisthaneyoga
  4 garga
  1 mrga
  2 vrksamrga
  20 ha
 443 aha
  1 dirghaha
  1 maha
  1 pratijagraha
  3 vrtraha
  93 saha
  1 vatavaha
  1 anvaha
  1 bha
  1 mimaghurabhalabha
  1 nabha
  2 sabha
  1 rajasabha
  1 pusyamitrasabha
  1 candraguptasabha
  1 galbha
  1 avagalbha
  1 krkamikamsakumbha
  1 susthubha
  3 sustubha
  3 cha
  8 gaccha
  12 agaccha
  1 atmeccha
  4 pareccha
  9 iccha
  1 anrccha
  1 kalyanapuccha
  2 adha
  1 badha
  12 upadha
  4 laghupadha
  1 astadasadha
  2 vadha
  1 navadha
  1 vivyadha
  2 viribdha
  1 ksubdha
  1 baddha
  1 pratibaddha
  2 sraddha
  2 saddha
  48 siddha
  1 asiddha
  6 pratisiddha
  6 apratisiddha
  1 vrddha
  2 avrddha
  2 ledha
  1 sthanivadbhavapratisedha
  3 dogdha
  6 drogdha
  2 adugdha
  2 chidha
  4 tridha
  1 ekavimsatidha
  2 hastividha
  1 govidha
  1 kiskindha
  2 kadodha
  7 godha
  1 nigodha
  6 drodha
  1 sodha
  3 vodha
  5 udavodha
  4 khatvodha
  4 adyodha
  2 ardha
  8 spardha
  2 sardha
  1 antardha
  1 trimurdha
  1 dvimurdha
  1 parivrdha
  7 udha
  1 bahudha
  1 adhyarudha
  1 gha
  1 magha
  8 dirgha
 2101 iha
  1 paramasvaliha
  2 usniha
  1 vyatiha
  3 viha
  2 bho3yiha
  2 kha
  1 akha
  13 sakha
  1 rajasakha
  1 paramasakha
  1 somasakha
  1 susakha
  3 panilekha
  1 panirekha
  1 duhkha
  1 parikha
  2 sikha
  3 klptasikha
  1 utkha
  1 mukha
  1 amukha
  1 slaksnamukha
  1 samukha
  3 sammukha
  1 vidyamanmukha
  1 pranmukha
  1 pratyanmukha
  1 samha
  1 bahukapha
  1 praggulpha
  1 bahusopha
  1 spha
  2 tha
 1395 atha
  7 katha
  1 akatha
  2 patha
  7 papatha
  70 itaratha
 262 tatha
  1 yathatatha
  1 ayathatatha
  16 sarvatha
 1714 yatha
  33 ubhayatha
  1 yayatha
  2 tadyatha
  1 ubhyatha
  1 sasthiyatha
  12 anyatha
  1 itha
  3 pecitha
  1 aditha
  1 vivyadhitha
  1 tasthitha
  3 sekitha
  3 pitha
  1 papitha
  1 sasaritha
  1 vavaritha
  2 jaghasitha
  3 lulavitha
  2 susavitha
  3 vavitha
  1 babhuvitha
  1 susuvitha
  2 cicayitha
  2 sisvayitha
  1 yayitha
  1 iyayitha
  1 papaktha
  5 artha
  2 lingartha
  3 tadarthartha
  2 samartha
  1 asamartha
  2 evamartha
  1 kimartha
  1 brahmanartha
  2 sistajñanartha
  1 purvasadrsasamonartha
  1 yugandharartha
  2 uttarartha
  1 indrartha
  1 samasantartha
  1 anistartha
  5 jahatsvartha
  5 ajahatsvartha
  1 stryartha
  1 anantyartha
  5 stha
  6 sadhastha
  3 kastha
  2 yatkastha
  1 dravyantarastha
  1 malaprastha
  1 ekadesastha
  1 vrksastha
  5 anavastha
  28 vyavastha
  7 avyavastha
  2 prakrtivikaravyavastha
  2 pratyayavyavastha
  2 savyestha
  27 nistha
  1 anistha
  1 tistha
  1 uttistha
  2 yavistha
  1 attha
  2 vettha
  1 uha
  1 dhenvanaduha
  1 paramagoduha
  5 guha
  2 akhuha
  1 jagdvha
  5 aja
  32 raja
  1 tyajaraja
  3 atiraja
  2 kimraja
  1 bahuraja
  3 suraja
  2 yaja
  1 upeyaja
  6 abhyaja
  3 iyaja
  1 tutoja
  1 svorja
  3 puja
  1 bharuja
 137 ka
  5 edaka
  1 nandaka
  1 prarcchaka
  1 dhaka
  1 vadhaka
  1 tusajaka
  1 ubjaka
  1 kaka
  6 balaka
  7 elaka
  4 khatvailaka
  1 kapilaka
  4 mamaka
  1 arihanaka
  1 menaka
  1 nilinaka
  1 yajñaka
  3 varnaka
  1 paka
  1 jatilakadhyapaka
  1 ksipaka
  1 pippaka
  1 jatilakabhirupaka
  3 raka
  2 vrndaraka
  2 rajavrndaraka
  3 taraka
  1 bhastraka
  1 abhastraka
  2 nirbhastraka
  2 bahubhastraka
  1 putraka
  1 saka
  1 asaka
  3 cataka
  2 ltaka
  1 suksmakantaka
  3 vartaka
  3 astaka
  1 sutaka
  1 bhavaka
  5 manavaka
  1 devaka
  1 jivaka
  1 dhuvaka
  1 dhruvaka
  3 yaka
  1 mayaka
  1 tvayaka
  1 tathajatiyaka
  1 yathajatiyaka
  1 evañjatiyaka
  3 upapatyaka
  1 upatyaka
  1 adhityaka
  47 eka
  1 sisumeka
  2 aneka
  2 ika
  3 vacika
  1 ekadika
  2 lohitapadika
  2 tripadika
  1 pratipadika
  3 dvipadika
  1 daradika
  4 bhedika
  1 tittidika
  1 khandika
  1 makandika
  8 kundika
  1 paramasarpihkundika
  1 svavarahika
  5 adhika
  19 badhika
  2 ekadhika
  2 dvyadhika
  1 sahakanthika
  1 anarthika
  1 parivrajika
  1 atribharavajika
  1 atribharadvajika
  1 apakika
  1 ardhakosatakika
  1 nartakika
  1 bhrgvangirasikakutsakusikika
  1 asokika
  1 kakolukika
  1 phalaphalika
  1 kalika
  1 akalika
  1 sakalika
  1 gopalika
  1 ardhapippalika
  1 pasupalika
  2 gopotalika
  1 mallika
  1 ahinakulika
  2 amusyakulika
  2 mamika
  6 alomika
  2 bahucarmika
  1 sambhavanavayavatmika
  1 manonmanika
  1 yauvanika
  2 lohinika
  1 harinika
  1 varnika
  1 sakunika
  2 vasisthakasyapika
  17 vrndarika
  1 daradavrndarika
  1 gargavrndarika
  1 slaksnamukhavrndarika
  1 kathavrndarika
  1 parthavrndarika
  1 ausijavrndarika
  2 karakavrndarika
  1 pañcamavrndarika
  1 sraughnavrndarika
  1 dattavrndarika
  1 vatandyavrndarika
  1 gargyavrndarika
  1 kaundivrsyavrndarika
  1 aidabidvrndarika
  1 brahmabanduvrndarika
  1 skaunagarika
  4 harika
  14 karika
  1 kumarika
  1 narika
  1 tarika
  3 vadhrika
  1 kastirika
  1 kisorika
  1 bhastrika
  1 abhastrika
  2 nirbhastrika
  2 bahubhastrika
  2 ustrika
  1 austrika
  1 putrika
  1 amusyaputrika
  2 amusyayanamusyputrika
  1 saipurika
  1 sika
  1 asika
  4 nasika
  1 anasika
  1 vidyamananasika
  1 kalyananasika
  1 sanasika
  3 anunasika
  1 bhrgvangirasika
  1 ustrasika
  1 rsika
  1 kutsakusika
  2 musika
  1 agatika
  2 ghatika
  1 brhatika
  2 bahupatika
  1 yuvatika
  1 yacitika
  1 lohitika
  2 kapotika
  2 vartika
  1 nivartika
  1 astika
  1 yajñadattika
  1 devadattika
  1 nivarttika
  1 putaputika
  1 sutika
  3 manavika
  1 pavika
  2 karantavika
  2 karatantavika
  1 mrdvika
  1 apannajivika
  1 praptajivika
  2 vigrahapurvika
  1 parasmaipadasañjñapurvika
  1 upasargasañjñapurvika
  1 karanasañjñapurvika
  2 tatpurusasañjñapurvika
  1 kartrsañjñapurvika
  2 sastrapurvika
  1 satkarpurvika
  1 patvika
  1 vavadhayika
  1 sunayika
  1 krayakrayika
  1 sayika
  1 akhyayika
  2 sampratyayika
  1 evañjatiyika
  1 subhamyika
  1 bhadramyika
  1 amatyika
  1 daksinatyika
  1 akka
  1 ulkka
  1 goka
  1 loka
  3 tisrka
  2 matrka
  1 aniyatapumska
  1 bahuyavamatka
  1 bahugomatka
  1 aratka
  3 uka
  1 nauka
  1 brahmabandhuka
  1 tithuka
  6 luka
  4 aluka
  1 uluka
  3 muka
  1 suka
  1 bahsuka
  1 tuka
  1 patuka
  2 vuka
  2 yuka
  1 bahuyuka
  1 manavka
  1 la
  2 ala
  1 suvarcala
  2 jangala
  2 langala
  1 phala
  1 pindaphala
  1 sanaphala
  1 ajinaphala
  1 bhastraphala
  1 svetaphala
  1 triphala
  1 samphala
  2 sthala
  2 kala
  1 pratisedhottarakala
  2 pratyaharottarakala
  2 upadesottarakala
  3 avarakala
  1 varsakala
  1 igantakala
  1 bhavisyatkala
  17 mala
  2 pratyayamala
  1 capala
  1 mrgacapala
  7 sala
  1 asala
  1 apisala
  1 kosala
  1 sukosala
  2 vrsala
  1 devala
  4 kevala
  1 pisangila
  1 tacchila
  22 kila
  5 nila
  3 kapila
  1 mamsasila
  1 tasila
  2 kusila
  4 tila
  1 kutila
  11 sukla
  1 sthula
  1 kula
  1 ni3skula
  4 namula
  1 pitrvyamatula
  2 nvula
 901 ma
  14 ama
  1 apibama
  2 pacama
  2 dama
  1 uddama
  3 idama
  2 vindama
  1 utdama
  2 agama
  4 jagama
  1 ambhobhigama
  1 mitangama
  2 bhama
  2 satyabhama
  3 agacchama
  2 dhama
  54 prathama
  4 aprathama
  1 asvatthama
  1 mamsakama
  3 pumskama
  43 mama
 271 nama
  1 nanama
  1 karanama
  1 saranama
  10 sarvanama
  1 lingasarvanama
  1 svarasarvanama
  1 samasakrttaddhitavyayasarvanama
  1 vyakhyatavyanama
  1 snama
  2 apama
  1 dravyantarama
  2 grama
  1 virama
  1 sankrama
  1 utkrama
  1 prama
  1 chatrama
  12 sama
  1 brahmasama
  2 sasama
  1 avasama
  3 ksama
  1 kalyanaksama
  1 rksama
  1 asmatsama
  1 yusmatsama
  2 katama
  7 antaratama
  1 anantaratama
  1 sthanentaratama
  1 sampannaksiratama
  2 tatama
  2 kriyepsitatama
  2 ipsitatama
  2 darsaniyatama
  1 nartakitama
  1 patvitama
  1 upastheyama
  1 niyama
  5 syama
  4 sastrisyama
  1 vocema
  1 vidhema
  1 ruhema
  1 sakema
  1 vakyadvirvacanema
  2 pusema
  7 brahma
  1 ima
  3 pecima
  1 amradima
  1 bibhidima
  1 prathima
  1 aprathima
  1 suprathima
  2 sekima
  1 papima
  1 sañcaskarima
  7 krtrima
  1 sima
  1 kuttima
  1 ciksiyima
  6 jalma
  6 kalma
  1 papma
  6 carma
  1 duscarma
 146 karma
  3 sabdakarma
  1 danakarma
  1 dahanakarma
  1 yjañakarma
  2 upamanakarma
  1 puranakarma
  1 visesakarma
  1 taksakarma
  1 upameyakarma
  3 indriyakarma
  2 anyakarma
  2 samanyakarma
  2 buddhikarma
  4 isikarma
  1 gatikarma
  1 vyaptikarma
  1 rtvikkarma
  2 susarma
  1 varma
  1 indravarma
  22 sma
  1 asma
  3 bhasma
  1 yasma
  3 vesma
  2 suksma
  6 atma
  2 adharatma
  6 antaratma
  6 sariratma
  1 sahasravartma
  4 bhuma
  1 uttarapadabhuma
  1 dhuma
  1 muma
  7 numa
 9870 na
  10 ana
  5 cana
  1 padantadvirvacana
  2 vedana
  1 kartrvedana
  5 nandana
  1 vandana
  3 unmrdana
  1 uddhrtaudana
  1 havyasudana
  1 gahana
  1 akrtigrahana
  6 sobhana
  1 chana
  3 parapradhana
  1 pumspradhana
  2 adhikaranasadhana
  1 mandrasadhana
  1 agnisadhana
  1 abhidhana
  4 pratipadavidhana
  1 sasthipratipadavidhana
  2 jaghana
  1 grhana
  1 pratigrhana
  2 prarthana
  1 asthana
  1 pañcadhisthana
  1 bhedadhisthana
  1 bahuprayojana
  2 anupasarjana
  1 mana
  1 kamana
  1 vartamana
  2 abhinirvartamana
  1 kamayamana
  2 ucyamana
  1 utpadyamana
  1 pidyamana
  2 vicaryamana
  4 brahmana
  2 papmana
  1 sadharmana
  13 karmana
  1 sabdakarmana
  1 visesakarmana
  1 vratakarmana
  6 atmana
  11 nana
  7 naña
  1 anana
  1 natanana
  1 bahujñana
  1 snaña
  7 vicarana
  5 harana
  8 sampradharana
  5 karana
  1 vaiyakarana
  5 samanadhikarana
  1 ekacsamanadhikarana
  1 dadisamanadhikarana
  1 hvayatisamanadhikarana
  1 dhatusamanadhikarana
  1 kitkarana
  1 vyaparana
  1 samprasarana
  1 srana
  7 sana
  2 asana
  1 rasana
  2 sunatajivasana
  2 anvesana
  1 isana
  1 vicaksana
  2 laksana
  2 bahirangalaksana
  1 antyopadhalaksana
  1 upadhalaksana
  7 sesalaksana
  4 halantalaksana
  2 hrasvalaksana
  7 iglaksana
  1 padadilaksana
  1 dvyajlaksana
  1 kusana
  1 pusana
  1 tana
  1 atatana
  1 ghattana
  1 lavana
  1 sravana
  10 yana
  1 trihayana
  1 dvihayana
  2 aitikayana
  3 ikarayana
  2 sayana
  1 svaritayana
  1 akhyana
  8 adhiyana
  2 kyana
  3 syana
  1 yacña
  8 cena
  1 trnakurcena
  1 dena
  1 adena
  1 nigadena
  6 padena
  1 digdhapadena
  1 upapadena
  4 uttarapadena
  1 adhyuttarapadena
  1 purvapadena
  11 atmanepadena
  1 parasmaipadena
  2 hradena
  3 apavadena
  40 sabdena
  3 vedasabdena
  1 sraddhasabdena
  6 arthasabdena
  1 tilasabdena
  1 tamasabdena
  1 krsnasabdena
  2 apasabdena
  1 vrksasabdena
  1 sadrsasabdena
  1 hitasabdena
  1 smrtasabdena
  2 navasabdena
  3 ivasabdena
  6 svasabdena
  2 namahsabdena
  2 bahihsabdena
  1 arthsabdena
  1 adhisabdena
  1 vidhisabdena
  1 sastrisabdena
  3 jatisabdena
  1 dvisabdena
  3 pumsabdena
  2 citragusabdena
  1 rupabhedena
  1 sutrabhedena
  1 sutrebhedena
  1 dandena
  2 khandena
  2 kundena
  1 akrtyupamardena
  1 prakrtyupamardena
  1 gudena
  5 yogavibhagena
  7 angena
  2 mrdangena
  1 antarangena
  2 bahirangena
  5 lingena
  2 strilingena
  1 mlingena
  6 pumlingena
  8 yogena
  1 ayogena
  12 prayogena
  5 anuprayogena
  1 pratisedhasanniyogena
  11 pratyayasañjñasanniyogena
  1 gatisañjñasanniyogena
  1 lopasanniyogena
  1 salopasanniyogena
  1 abhyasalopasanniyogena
  1 udupadhatvasanniyogena
  1 attvasanniyogena
  5 pratyayasanniyogena
  2 pratyayotpattisanniyogena
  4 utpattisanniyogena
  1 amsanniyogena
  3 nipsanniyogena
  3 kitsanniyogena
  1 litsanniyogena
  1 santasamyogena
  2 bahiryogena
  1 sopasargena
  13 upasargena
  11 utsargena
  2 vigrahena
  1 katahena
  1 gardabhena
  1 yogarambhena
  1 prathamagarbhena
  1 chena
  1 kacchena
  1 paramagopucchena
  2 uñchena
  1 purvatrasiddhena
  1 pratiseedhena
  31 pratisedhena
  1 dirghapratisedhena
  1 upasarjanapratisedhena
  1 kittvapratisedhena
  1 abhaksyapratisedhena
 325 vipratisedhena
  1 sastraparavipratisedhena
  45 purvavipratisedhena
  1 virpratisedhena
  1 sarvanyatpratisedhena
  1 viprtisedhena
  6 asandigdhena
  1 sutraprabandhena
  1 sutranibandhena
  1 yakpratisedhasambandhena
  3 dvirvacanasambandhena
  2 caranasambandhena
  2 abhisambandhena
  10 anubandhena
  4 purvavipratisdhena
  1 snehena
  1 arghena
  3 rephena
  1 arhena
  1 saharhena
  10 pathena
  2 ajapathena
  2 jangalapathena
  2 sthalapathena
  2 kantarapathena
  2 varipathena
  1 utpathena
  2 sankupathena
  10 rathena
  1 avatithena
  1 tavatithena
  1 kanthena
  1 manthena
  16 arthena
  4 tadarthena
  1 atadarthena
  1 hiatadarthena
  1 sidarthena
  1 upadharthena
  1 ayadesapratisedharthena
  1 purvavipratisedharthena
  1 astibhupratisedharthena
  1 iharthena
  2 samarthena
  2 asamarthena
  4 evamarthena
  1 kimarthena
  4 samanyagrahanarthena
  4 samanarthena
  1 itsañjñaparitranarthena
  17 visesanarthena
  1 anukarsanarthena
  1 angabhapadasañjñarthena
  1 gunarthena
  1 ikaloparthena
  1 sandhyaksararthena
  1 uttararthena
  9 svararthena
  1 abhyasarthena
  2 sasthinirdesarthena
  8 samanyagrahanavighatarthena
  3 taddhitarthena
  1 tadarthakrtarthena
  1 vikrtarthena
  4 tatkrtarthena
  1 prakrtibhavarthena
  1 visayarthena
  2 pratyayarthena
  1 vrddhyarthena
  1 sambuddhyarthena
  1 samasankhyarthena
  1 nyarthena
  1 ugitkaryarthena
  1 roravityarthena
  1 vibhaktyarthena
  2 praptyarthena
  1 vyañjananivrttyarthena
  1 savarnanivrttyarthena
  2 akaranivrttyarthena
  2 samasanivrttyarthena
  1 taddhitanivrttyarthena
  1 vakyanivrttyarthena
  2 alontyanivrttyarthena
  2 gonivrttyarthena
  1 samanapadasthena
  1 grhasthena
  4 sasthena
  2 asaktijena
  98 kena
  3 vacakena
  4 anyavacakena
  3 pañcakena
  4 parivadakena
  1 badhakena
  8 anarthakena
  1 kuddalakena
  1 bahulakena
  1 mulakena
  1 vyakaranakena
  2 evamsanjñakena
  1 tatsañjñakena
  4 jñapakena
  1 karakena
  1 paramakarakena
  1 vistaratarakena
  1 bahutarakena
  1 sakena
  1 napumsakena
  1 antardantakena
  1 nimittakena
  1 sabdanimittakena
  1 anubandhanimittakena
  1 arthanimittakena
  4 manavakena
  2 sapratyayakena
  2 tathajatiyakena
  1 anyathajatiyakena
  66 ekena
  6 anekena
  2 urahkena
  14 pratipadikena
  6 apratipadikena
  4 nudidadhikena
  1 gunapadarthikena
  1 dravyapadarthikena
  1 anikena
  1 matrikena
  1 atidesikena
  4 sagatikena
  2 saprakrtikena
  1 tulyaprakrtikena
  1 varttikena
  3 aksarasamamnayikena
  3 atisayikena
  2 tacchlokena
  1 arkena
  1 mahoraskena
  1 vyudhoraskena
  1 padaniskena
  1 paramaniskena
  1 panniskena
  1 sasarpiskena
  1 sayajuskena
  8 lena
  1 phalena
  3 kalena
  2 agamakalena
  1 pravacanakalena
  1 vyavaharakalena
  1 sakalena
  1 bhutakalena
  1 svadhyayakalena
  1 bhavisyatkalena
  1 musalena
  7 kevalena
  2 brahmanakulena
  4 sanakulena
  1 ayahsulena
  5 kusulena
  1 muñjesikatulena
  1 isikatulena
  1 pañcamena
  2 aprathamena
  1 paramena
  1 antaramena
  1 bhavaviramena
  3 samena
  3 visamena
  2 antaratamena
  2 niyamena
  1 bhaksyaniyamena
  4 somena
  1 agnistomena
  1 dharmena
 230 anena
  6 vacanena
  2 ekavacanena
  1 bahulavacanena
  3 karmavacanena
  9 gunavacanena
  1 paravacanena
  1 adyudattavacanena
  8 vavacanena
  1 dravyavacanena
  2 pragvacanena
  4 dvivacanena
  9 dvirvacanena
  2 padadvirvacanena
  1 matradvirvacanena
  1 vakyadvirvacanena
  3 kartrvacanena
  3 bahuvacanena
  1 pragdhatuvacanena
  1 odanena
  4 ganena
  1 savarnagraganena
  1 svaganena
  12 grahanena
  3 padagrahanena
  2 janapadagrahanena
  3 atmanepadagrahanena
  1 svangagrahanena
  1 lingagrahanena
  3 sahagrahanena
  1 vrddhagrahanena
  1 lukkhagrahanena
  2 mukhagrahanena
  1 hitasukhagrahanena
  2 rthagrahanena
  3 arthagrahanena
  3 samarthagrahanena
  1 tumarthagrahanena
  1 krtarthagrahanena
  1 tatkrtarthagrahanena
  1 udakagrahanena
  2 ekagrahanena
  1 anekagrahanena
  2 pratipadikagrahanena
  1 nyappratipadikagrahanena
  2 nasikagrahanena
  1 sarvadhatukagrahanena
  2 atmagrahanena
  1 sampradanagrahanena
  1 abhyasohambarthanadinapumsakopasarjanagrahanena
  1 anupasarjanagrahanena
  1 parimanagrahanena
  1 striprakaranagrahanena
  1 acetanagrahanena
  11 varnagrahanena
  6 savarnagrahanena
  2 gangayamunagrahanena
  1 ikaragrahanena
  1 rkaragrahanena
  2 paragrahanena
  1 svaragrahanena
  1 ksiragrahanena
  1 gotragrahanena
  3 vibhasagrahanena
  1 abhyasagrahanena
  4 upadesagrahanena
  8 adupadesagrahanena
  2 sesagrahanena
  1 aparoksagrahanena
  1 svaritagrahanena
  1 baliraksitagrahanena
  1 ktagrahanena
  2 padantagrahanena
  1 anantagrahanena
  2 devadattagrahanena
  2 udattagrahanena
  1 vrttagrahanena
  2 avayavagrahanena
  4 sarvagrahanena
  2 purvagrahanena
  5 asamyogapurvagrahanena
  1 osthapurvagrahanena
  1 osthyapurvagrahanena
  1 katpurvagrahanena
  2 ktvagrahanena
  1 yuvagrahanena
  4 pratyayagrahanena
  2 sankhyagrahanena
  1 tulyakriyagrahanena
  1 anyagrahanena
  1 samanyagrahanena
  3 ascaryagrahanena
  1 tasyagrahanena
  1 amavasyagrahanena
  1 avatyagrahanena
  2 nityagrahanena
  2 nyabgrahanena
  1 subgrahanena
  1 adgrahanena
  1 madgrahanena
  1 yusmadasmadgrahanena
  8 tadgrahanena
  2 arthavadgrahanena
  1 syadgrahanena
  1 sedgrahanena
  2 kidgrahanena
  1 nidgrahanena
  1 knidgrahanena
  2 pidgrahanena
  1 iggrahanena
  3 adigrahanena
  2 gadadigrahanena
  2 samyogadigrahanena
  1 libhigrahanena
  1 upadhigrahanena
  2 vidhigrahanena
  1 bahuvrihigrahanena
  1 jhigrahanena
  1 gohigrahanena
  1 migrahanena
  2 nigrahanena
  1 asamasepigrahanena
  1 klpigrahanena
  2 prasadavasigrahanena
  1 akrtigrahanena
  3 prakrtigrahanena
  1 samanaprakrtigrahanena
  1 astigrahanena
  2 ajgrahanena
  2 ekajgrahanena
  1 bahvajgrahanena
  2 ejgrahanena
  6 jhalgrahanena
  2 amgrahanena
  1 numgrahanena
  1 anumgrahanena
  1 langrahanena
  1 yañgrahanena
  1 lingrahanena
  7 tingrahanena
  1 ungrahanena
  3 uñgrahanena
  1 tamapgrahanena
  1 yargrahanena
  2 kartrgrahanena
  1 tasgrahanena
  1 astibrugrahanena
  9 dhatugrahanena
  1 purvgrahanena
  1 yaygrahanena
  1 sataniskadhanena
  2 pradhanena
  10 sadhanena
  1 asarvanyadvidhanena
  3 sthanena
  2 prayojanena
  1 anupasarjanena
  1 acaryadesasilanena
  1 paramanena
  1 anukramanena
  1 yaksamanena
  1 anuvartamanena
  15 utpadyamanena
  6 grhyamanena
  3 adhasyamanena
  1 adhyasyamanena
  3 yaksyamanena
  6 bhavyamanena
  1 pratyayyamanena
  9 brahmanena
  4 parigananena
  1 idudupadhagrahananena
  1 jananena
  1 prajñanena
  3 karanena
  2 akaranena
  2 vyakaranena
  8 samanadhikaranena
  4 aprathamasamanadhikaranena
  1 prasaranena
  4 samprasaranena
  1 puranena
  1 angavisesanena
  2 pratyayarthavisesanena
  1 etavisesanena
  2 antavisesanena
  1 nimittavisesanena
  1 visayavisesanena
  1 abhidheyavisesanena
  1 adivisesanena
  1 linvisesanena
  22 laksanena
  65 pratyayalaksanena
  1 adarsanena
  4 nipatanena
  1 turayanena
  1 katyayanena
  3 upasankhyanena
  1 uapsankhyanena
  1 enena
  3 daksinena
  1 yajñena
  3 annena
  1 utpannena
  2 dronena
  2 tridronena
  3 dvidronena
  1 karnena
  1 parnena
  9 varnena
  8 purvasavarnena
  3 trnena
  1 vasnena
  1 tiksnena
  1 krsnena
  14 yatnena
  1 prayatnena
  13 gunena
  2 adgunena
  1 sambuddhigunena
  3 bruvisasigunena
  1 ksirapena
  1 surapena
  1 masakumbhavapena
  1 vrihikumbhavapena
  1 masavapena
  2 urahpena
  2 alpena
  1 vikalpena
  17 lopena
  2 dhralopena
  2 samyogantalopena
  1 samyogadilopena
  1 yadilopena
  1 nilopena
  3 tilopena
  2 yasyetilopena
  4 allopena
  4 dvisurpena
  3 rupena
  5 pararupena
  12 vasarupena
  3 rena
  1 samaharena
  1 praharena
  2 pratyaharena
  1 pariharena
  14 akarena
  11 cakarena
  1 dakarena
  1 kakarena
  3 sakakarena
  1 makarena
  4 nakarena
  3 ñakarena
  2 pakarena
  3 sakarena
  1 takarena
  1 evakarena
  1 idkarena
  9 ikarena
  2 adhikarena
  1 bhavisyadadhikarena
  1 samarthadhikarena
  1 anabhihitadhikarena
  1 bhutadhikarena
  1 vyatikarena
  3 vikarena
  1 mudgavikarena
  1 ankarena
  1 rkarena
  2 samskarena
  4 ukarena
  32 parena
  1 aparena
  2 taparena
  2 tarena
  1 katarena
  1 anatarena
  3 ciratarena
  7 anyatarena
  1 itarena
 178 antarena
  6 laksanantarena
  1 gunantarena
  1 dravyantarena
  6 uttarena
  7 svarena
  1 samasasvarena
  1 abhyastasvarena
  6 pratyayasvarena
  1 vibhaktisvarena
  1 prakrtisvarena
  5 udattanivrttisvarena
  1 citsvarena
  1 krtsvarena
  3 dhatusvarena
  1 indrena
  1 raudrena
  2 samantasitirandhrena
  4 cirena
  1 sarirena
  3 ksirena
  1 tricakrena
  2 prena
  1 gospadaprena
  3 sahasrena
  1 datrena
  5 tadarthamatrena
  1 ksiramatrena
  2 maundyamatrena
  5 naksatrena
  1 mitrena
  1 asvatantrena
  6 gotrena
  11 sastrena
  1 kstrena
  1 nakstrena
  9 putrena
  18 sutrena
  1 purvasutrena
  1 madhurena
  1 tribandhurena
  5 sena
  1 asena
  1 casena
  4 parimanaparyudasena
  2 dvyadiparyudasena
  1 rabhasena
  1 akasena
  2 masena
  21 samasena
  1 nityasamasena
  4 ekadesisamasena
  1 uttamasena
  1 pasena
  1 abhyasanirhrasena
  1 vasena
  1 abhyasena
  9 nyasena
  1 adesena
  4 ekadesena
  5 yanadesena
  1 lkaropadesena
  1 anyataropadesena
  1 digyadesena
  1 iyadesena
  4 sankhyatanudesena
  3 susuksmajatakesena
  2 sesena
  3 ekasesena
  1 haladisesena
  23 visesena
 130 avisesena
  1 apyavisesena
  2 aksena
  9 plaksena
  2 paksena
  3 pratyaksena
  2 dhvanksena
  3 vrksena
  1 mamsena
  1 paramsena
  2 rayasposena
  1 adarsena
  1 aksadarsena
  3 prakarsena
  1 vatsena
 316 tena
  2 gatena
  1 yajñagatena
  1 sangatena
  4 ghatena
  1 nighatena
  1 sukhapratighatena
  1 duhkapratighatena
  1 itpratighatena
  6 sanghatena
  1 katena
  3 sakatena
  5 matena
  1 anujñatena
  2 purvanipatena
  2 utpatena
  1 vratena
  2 satena
  1 slokasatena
  1 ghatasatena
  2 vatena
  1 akhyatena
  29 etena
  2 samuditena
  2 ingitena
  3 taddhitena
  1 krdabhihitena
  1 tinabhihitena
  2 sannihitena
  2 asannihitena
  1 vihitena
  1 visesavihitena
  2 kathitena
  1 anumitena
  1 pitena
  2 uccaritena
  18 svaritena
  1 asitanasitena
  1 klistaklisitena
  2 nimisitena
  2 cestitena
  9 ktena
  1 saktena
  1 tabantena
  10 subantena
  1 sasthisubantena
  1 tadantena
  2 anekantena
  1 atisayikantena
  2 amantena
  5 ekavacanantena
  1 inantena
  3 tinantena
  2 anakarantena
  2 ikarantena
  2 taddhitantena
  4 ktantena
  1 aktantena
  5 pratyayantena
  1 sasthyantena
  1 dvitiyantena
  2 pañcamyantena
  1 ninyantena
  3 ghrtena
  2 sabdakrtena
  2 arthakrtena
  1 adhikrtena
  1 tatkrtena
  1 vispastena
  1 abhyastena
  22 sasthinirdistena
  2 pañcaminirdistena
  1 saptaminirdistena
  1 mundavisistena
  1 nudidvisistena
  1 idadivisistena
  1 nañvisistena
  2 prstena
  10 yajñadattena
  29 devadattena
  6 udattena
  2 nimittena
  1 vrttena
  1 nirvrttena
  1 bhutena
  1 kukkutena
  2 plutena
  1 durutena
  1 duhsutena
  1 astagavena
  5 bhavena
  4 tatrabhavena
  1 tatsadbhavena
  1 parangavadbhavena
  4 yuktavadbhavena
  1 adyantavadbhavena
  6 antadivadbhavena
  3 bahuvrihivadbhavena
  1 sthanivadbhavena
  20 vyapadesivadbhavena
  3 vyapdesivadbhavena
  19 pumvadbhavena
  2 lanvadbhavena
  1 sanvadbhavena
  4 antibhavena
  1 prakrtibhavena
  4 avyayibhavena
  1 ambhavena
  3 jusbhavena
  2 bhubhavena
  13 avayavena
  11 anavayavena
  1 dhatvavayavena
  2 devena
  3 ivena
  1 ksivena
  1 kharvena
  2 sarvena
  55 purvena
  2 svena
  1 asvena
  1 hrasvena
  1 parsvena
  1 atvena
  1 padatvena
  1 anubandhatvena
  1 savarnadighatvena
  4 dirghatvena
  6 savarnadirghatvena
  2 napumsakatvena
  8 ekatvena
  2 natvena
  3 visesanatvena
  2 paratvena
  1 ekavacanaparatvena
  2 knitparatvena
  1 pratyayparatvena
  3 purvapadaprakrtisvaratvena
  1 satvena
  2 visesatvena
  4 antodattatvena
  1 samasantodattatvena
  1 anudattatvena
  1 agamanudattatvena
  2 adyudattatvena
  1 pratyayadyudattatvena
  11 nimittatvena
  1 atmanepadanimittatvena
  1 tannimittatvena
  3 purvatvena
  1 parapurvatvena
  2 hrasvatvena
  1 upadhahrasvatvena
  1 yuvatvena
  1 tyadadyatvena
  2 rupanyatvena
  2 itvena
  1 anudattaditvena
  1 avadhitvena
  1 anitvena
  6 stritvena
  4 dvitvena
  3 prthaktvena
  1 cartvena
  3 jastvena
  2 pumstvena
  1 austvena
  3 attvena
  2 ittvena
  2 kittvena
  1 nittvena
  1 knittvena
  4 bahutvena
  1 adhruvena
 104 yena
  1 apacayena
  1 anvacayena
  2 samudayena
  9 abhyudayena
  2 bhayena
  1 suskagomayena
  1 ardragomayena
  4 apayena
  8 upayena
  1 abhyupayena
  2 karmadharayena
  8 prayena
  3 abhiprayena
  4 visayena
  1 daksayena
  1 muktamasamsayena
  2 muktasamsayena
  1 vyavayena
  4 svadhyayena
  2 apavadanyayena
  7 aviravikanyayena
  4 vasarupanyayena
  2 kumbhidhanyanyayena
  1 agnaukaravaninyayena
  1 prasadavasinyayena
  2 bhumivasinyayena
  2 sakandhunyayena
  12 paryayena
  1 aparyayena
  22 pratyayena
  3 atasarthapratyayena
  2 pacipratyayena
  3 sadipratyayena
  4 bhujipratyayena
  1 gamipratyayena
  2 inipratyayena
  4 astripratyayena
  1 asipratyayena
  2 kartrpratyayena
  2 ataspratyayena
  2 vyatyayena
  1 syanvyatyayena
  4 avyayena
  15 yaugapadyena
  1 aheyena
  1 vidheyena
  1 upameyena
  1 bahyena
  1 isadadhyena
  1 anadhyena
  1 samasnkhyena
  6 matvarthiyena
  1 visarjaniyena
  5 dvitiyena
  13 vakyena
  1 yajñikyena
  4 sakalyena
  1 nyena
  46 anyena
  2 dhanyena
  18 pradhanyena
  33 samanyena
  9 hiranyena
  2 anyonyena
  1 varnyena
  2 kartsnyena
  1 akartsnyena
  2 lingasannigoyena
  1 sarupyena
  9 acaryena
  5 karyena
  1 anantaryena
  2 paratantryena
  6 svatantryena
  3 visesyena
  1 sisyena
  1 tisyena
  3 bhaksyena
  1 karsyena
  3 pusyena
  3 apatyena
  1 apatatyena
  1 aptatyena
  5 antyena
  1 nirvartyena
  1 samanadravyena
  2 bhratrvyena
  11 anupurvyena
  1 ananupurvyena
  2 lagna
  13 dadhna
  1 paramadadhna
  2 slesma3ghna
  2 pitta3ghna
  1 stambaghna
  3 sakthna
  1 paramasakthna
  4 priyasakthna
  2 asthna
  1 parmasthna
  1 iña
  1 pracina
  1 avacina
  2 adina
  1 haladina
  1 evamadina
  1 chidina
  1 vidina
  2 dandina
  1 paramadandina
  2 ahina
  1 angahina
  1 grahina
  1 adhina
  6 vidhina
  23 tadantavidhina
  1 ntyavidhina
  2 tadadividhina
  1 tadantividhina
  2 svarasandhina
  1 svendriyavirodhina
  8 bahuvrihina
  1 khina
  6 visesarthina
  2 ajina
  6 vajina
  3 bhujina
  1 dvyadhakina
  2 kalina
  1 samamsamina
  2 nina
  2 kanina
  4 parimanina
  4 panina
  1 agnina
  5 inina
  1 ninina
  3 paninina
  3 kasakrtsnina
  5 gunina
  1 kupina
  1 anavasthakarina
  1 vyavasthakarina
  2 avyavasthakarina
  1 parina
  2 girina
  3 kirina
  1 ririna
  2 tittirina
  1 nimantrina
  1 paramacchattrina
  1 asina
  2 isina
  9 daksina
  7 tina
  1 dadatina
  1 gatina
  2 sakatina
  5 grhapatina
  2 vatina
  4 bhavatina
  1 hvayatina
  1 sampratyayayatina
  1 itina
  1 antina
  5 karotina
  3 astina
  2 vina
  2 kavina
  1 cvina
  2 kikidivina
  1 svina
  2 jña
  3 rajña
  1 yajña
  3 pratijña
 129 sañjña
  27 padasañjña
  7 upapadasañjña
  2 atmanepadasañjña
  1 parasamaipadasañjña
  5 parasmaipadasañjña
  7 asabdasañjña
  19 angasañjña
  13 samyogasañjña
  1 pasargasañjña
  2 upasargasañjña
  21 bhasañjña
  3 upadhasañjña
  2 vrddhasañjña
  3 ghasañjña
  1 dirghasañjña
  9 anvarthasañjña
  4 nisthasañjña
  32 pratipadikasañjña
  5 ardhadhatukasañjña
  5 sarvadhatukasañjña
  2 prathamasañjña
  4 sarvanamasañjña
  2 samasañjña
  2 uttamasañjña
  2 madhyamasañjña
  22 karmasañjña
  1 apadadanasañjña
  16 apadanasañjña
  5 sampradanasañjña
  7 upasarjanasañjña
  9 karanasañjña
  5 adhikaranasañjña
  2 samprasaranasañjña
  3 avasanasañjña
  3 varnasañjña
  13 savarnasañjña
  1 gunasañjña
  7 lopasañjña
  3 gotrasañjña
  1 vibhasasañjña
  7 samasasañjña
  7 purusasañjña
  6 tatpurusasañjña
  9 nipatasañjña
  1 taddhitasañjña
  4 samhitasañjña
  4 abhyastasañjña
  7 plutasañjña
  1 dvandvasañjña
  4 purvasañjña
  4 hrasvasañjña
  5 yuvasañjña
  4 karmadharayasañjña
  2 avayayasañjña
  8 pratyayasañjña
  13 avyayasañjña
  3 sankhyasañjña
  22 pragrhyasañjña
  9 karmapravacaniyasañjña
  4 vakyasañjña
  3 krtyasañjña
  12 nadisañjña
  1 vrddhisañjña
  8 ghisañjña
  2 bahuvrihisañjña
  9 sthanisañjña
  1 astrisañjña
  9 gatisañjña
  1 mahatisañjña
  2 apadansañjña
  1 supsañjña
  6 kartrsañjña
  1 nipatsañjña
  9 satsañjña
  46 itsañjña
  7 krtsañjña
  2 dusañjña
  11 dvigusañjña
  5 ghusañjña
  6 gurusañjña
  2 tatpurusañjña
  15 dhatusañjña
  1 linlitohardhadhatusañjña
  4 hetusañjña
  1 yavusañjña
  4 samyogasñjña
  2 sarvanamasñjña
  1 nipatasñjña
  1 pragrhyasñjña
  1 satsñjña
  1 namna
  3 sarvanamna
  2 samna
  1 vemna
  1 anna
  1 apanna
  1 upapanna
  1 praptapanna
  2 sampanna
  7 prasanna
  2 maghona
  1 uvona
  4 syona
  3 avarna
  2 sulukpurvasavarna
  5 gosvansavavarna
  1 ghrna
  1 parisattirna
  1 drsattirna
  1 paramaksrna
  2 trna
  5 sna
  1 aksna
  1 taksna
  1 anastaksna
  2 tiksna
  2 krsna
  3 kasakrtsna
  1 mrtsna
  1 titauna
  6 scuna
  1 palanduna
  1 mrduna
  7 guna
  1 citraguna
  2 triguna
  3 dviguna
  1 dhuna
  10 adhuna
  4 laghuna
  2 sthuna
  1 rjuna
  1 anrjuna
  1 taluna
  1 piluna
  1 prabaddhaviluna
  1 sluna
  4 amuna
  3 yamuna
  5 tumuna
  2 anuna
  2 puna
  1 trapuna
  1 pañcatrapuna
  1 taruna
  3 varuna
  1 mitravaruna
  2 tacchmasruna
  3 guruna
  3 suna
  1 asuna
  1 pasuna
  5 parasuna
  1 vasuna
  10 dhatuna
  1 jatuna
  1 patuna
  24 hetuna
  2 krostuna
  1 vuña
  4 yuna
  1 ksatriyayuna
  1 aryayuna
  1 khyuna
  1 pratidivna
  3 pa
  2 capa
  1 dapa
  2 kapa
  4 vilalapa
  1 tamapa
  1 enapa
  2 tarapa
  1 ksirapa
  1 prapa
  2 surapa
  3 sapa
  2 tapa
  1 masakumbhavapa
  1 upovapa
  2 susvapa
  3 visusvapa
  3 uvapa
  4 lyapa
  1 satyapa
  4 nipa
  3 simsipa
  1 saptadvipa
  1 kvipa
  1 jalpa
  1 kalpa
  5 gudakalpa
  5 tailakalpa
  1 darsaniyakalpa
  5 payaskalpa
  1 gopa
  2 jugopa
  4 nalopa
  1 akaralopa
  2 yalopa
  1 dvirvacanavareyalopa
  3 samyogadilopa
  1 tahilopa
  1 ulopa
  1 drpa
  2 krpa
  2 trpa
  1 rathaspa
  1 kandapuspa
  1 akapuspa
  1 satapuspa
  1 prantapuspa
  1 prakpuspa
  1 satpuspa
  5 upa
  1 lupa
  1 darsaniyarupa
  12 supa
  1 samasyatesupa
  2 matupa
  6 ra
  5 ara
  3 cara
  1 kalyanacara
  1 upacara
  1 priyakurucara
  1 bahukurucara
  1 nasikodara
  5 anudara
  2 jagara
  5 jajagara
  1 sangara
  4 hara
  6 ahara
  2 jahara
  1 jarabhara
  1 patvibhara
  2 dhara
  1 uddhara
  1 agnidagninvihara
  30 cakara
  1 jihirsañcakara
  1 cikirsañcakara
  1 harayañcakara
  1 karayañcakara
  1 ñakara
  1 ikara
  1 tyadadivikara
  3 sankara
  1 kinkara
  1 rkara
  1 hotrrrkara
  1 ayaskara
  1 tatkara
  1 yatkara
  1 bahukara
  2 tomara
  1 karmara
  33 para
  4 apara
  2 asvavadavapurvapara
  2 pratyayapara
  1 parampara
  1 sara
  2 anusasara
  2 katara
  3 malatara
  1 suklatara
  1 pitaramatara
  1 guptatara
  6 prasrtatara
  1 dattatara
  3 khatvatara
  2 darsaniyatara
  1 nartakitara
  9 kalitara
  3 laksmitara
  1 gramanitara
  1 senanitara
  1 patanitara
  1 satanitara
  2 saminitara
  2 taminitara
  2 harinitara
  1 kumaritara
  1 kisoritara
  3 tantritara
  2 gauritara
  2 bhogavatitara
  1 yuvatitara
  1 patvitara
  8 antara
  1 kantara
  6 anantara
  1 apatyantara
  2 gotara
  1 barhi3stara
  1 sarpi3stara
  1 ottara
  1 sumanottara
  6 uttara
  1 brahmabandhutara
  1 asutara
  1 naravara
  1 dadhvara
  3 parovara
  20 svara
  1 sasvara
  1 ekadesasvara
  1 amantritasvara
  4 abhyastasvara
  1 sarvasvara
  2 svangadisvara
  1 prakrtisvara
  2 yaksvara
  1 sijluksvara
  2 satrsvara
  2 dvigusvara
  4 anusvara
  4 bhadra
  14 indra
  2 bho3yindra
  4 sudra
  1 mahasudra
  2 ksudra
  2 tera
  1 pratyagra
  1 grdhra
  1 ira
  2 rucira
  1 sthira
  1 ajira
  1 astiksira
  2 kakhatira
  5 cakra
  1 kamra
  1 nra
  20 pra
  1 pacatipra
  2 kosra
  2 usra
  1 tra
 1955 atra
  1 gatra
  1 chatra
  1 ekatra
  12 matra
  2 ardhamatra
  2 adhyardhamatra
  2 arthamatra
  2 tailamatra
  2 ghrtamatra
  1 karmasañjñatra
  2 paratra
  1 anyataratra
  6 itaratra
  32 uttaratra
  2 naksatra
 1589 tatra
  1 dtatra
  1 syatevatra
  1 madhvatra
 117 sarvatra
  20 purvatra
  1 madhvvatra
 324 yatra
  1 ayatra
  95 ubhayatra
  2 uhhayatra
  1 dadhyatra
  1 nyatra
 297 anyatra
  1 kvanyatra
  1 dadhyyatra
  1 ksetra
  4 citra
  4 pitra
  2 mantra
  2 tantra
  5 paratantra
  5 svatantra
  4 kartra
  1 upemeyakartra
  2 bhastra
  1 tvastra
  1 damstra
  1 krostra
  1 ustra
  1 sattra
  1 kutra
  3 amutra
  3 putra
  1 sutra
  1 anytra
  2 caura
  1 ardhadhura
  1 madhura
  1 paramadhura
  1 uttamadhura
  2 mathura
  28 pura
  2 sivapura
  1 kañcipura
  3 sura
  1 senasura
 203 sa
  5 asa
  12 dasa
  7 ekadasa
  1 divyekadasa
  5 saptadasa
  2 dvadasa
  2 sodasa
  1 bhasa
  1 ibhasa
 106 paribhasa
 253 vibhasa
  7 mahavibhasa
  3 vyavasthitavibhasa
  1 sesevibhasa
  1 acivibhasa
  1 nervibhasa
  1 rajasa
  1 añjasa
  1 kakasa
  16 anavakasa
  6 savakasa
  2 nikasa
  1 masa
  1 ihamasa
  6 samasa
  1 gatisamasa
  2 tamasa
  1 anasa
  5 manasa
  1 vanmanasa
  1 usanasa
  1 pasa
  1 tapasa
  1 darsaniyapasa
  2 ubhayataspasa
  1 jarasa
  2 sirasa
  1 sunatajinavasasa
  1 madhvasa
  5 svasa
  2 paramasvasa
  6 matuhsvasa
  5 pituhsvasa
  2 matrsvasa
  3 ayasa
  1 payasa
  1 dadhyasa
  8 laghiyasa
  1 gariyasa
  2 bhuyasa
 243 esa
  1 sarvapadadesa
  1 yanadesa
  1 upadesa
  1 ekasesa
  2 haladisesa
  1 vivesa
  2 avivesa
  4 khatvesa
  4 iyesa
  7 isa
  1 devadisa
  1 jigamisa
  2 nisa
  1 srisa
  1 asisa
  1 visa
  2 pravisa
  1 devavisa
  2 ksa
  1 mamsabhaksa
  1 plaksa
  1 anaksa
  7 draksa
  7 taksa
  15 vivaksa
  11 avivaksa
  1 sahavivaksa
  1 adhikavivaksa
  1 gunavivaksa
  2 avavivaksa
  1 apatyavivaksa
  2 apeksa
  4 samudayapeksa
  7 vyapeksa
  2 parasparavyapeksa
  3 bhiksa
  1 akabhiksa
  2 ekabhiksa
  1 sukhapratiksa
  1 vyatiksa
  1 akanksa
  2 jaradvrksa
  3 uksa
  1 mamamsa
  2 mimamsa
  1 sramsa
  4 asamsa
  1 dhvamsa
  1 pumsa
  1 stripumsa
  2 dosa
  4 uvosa
  2 ipsa
  1 lipsa
  10 vipsa
  1 jugupsa
  2 dadarsa
  1 avarsa
  3 trivarsa
  3 dvivarsa
  1 purvasadrsa
  2 jihirsa
  4 cikirsa
  2 krsa
  2 mrsa
  2 sprsa
  2 vrsa
  2 brahmanabhissa
  2 brahmanavatsa
  2 tarunavatsa
  1 strivatsa
  1 samvivrtsa
  2 kutsa
  4 usa
  2 ankusa
  4 dhanusa
  1 adhanusa
  1 du3spurusa
  2 tatpurusa
  1 upeyusa
  1 adyasabdaysa
  1 purvaysa
  20 ta
  19 ata
  1 anistasabata
  2 pibata
  3 uccata
  1 muñcata
  1 avocata
  1 avadata
  1 anisthasabdata
  1 pranidata
  1 amamandata
  1 gatagata
  1 udgata
  19 antarangata
  3 alingata
  3 napumsakalingata
  9 sarvalingata
  1 paravallingata
  1 hata
  8 mahata
  2 agacchata
  5 icchata
  1 anicchata
  1 udapuppucchata
  1 udapupucchata
  2 adhata
  1 snigdhata
  1 pranidhata
  2 ghata
  1 gatinighata
  1 brhata
  1 sththata
  2 anyapadarthata
  1 anekarthata
  1 nanarthata
  2 yuktarthata
  2 bahvarthata
  3 dvyarthata
  2 pratiprasthata
  2 kasthasaksthata
  1 ditthata
  2 jata
  1 gajata
  1 dvyahajata
  2 duhkhajata
  2 sukhajata
  1 stanajata
  2 samvatsarajata
  2 masajata
  1 dantajata
  1 kata
  1 sabdapadarthakata
  1 arthapadarthakata
  2 ekata
  1 sikata
  1 lata
  3 vartamanakalata
  3 bhutakalata
  3 tatkalata
  2 bhavisyatkalata
  1 bhbhavisyatkalata
  1 pratyaglalata
  1 glata
  1 sithilata
  1 nilata
  1 suklata
  1 mlata
  1 kulata
  13 mata
  1 karisagandhyamata
  2 darsaniyamata
  1 gargimata
  1 karisagandhimata
  1 pranimata
  1 vatsimata
  1 gatimata
  1 sammata
  35 lumata
  1 antyasyalumata
  2 yugapadadhikaranavacanata
  6 kriyavacanata
  2 yugapadvacanata
  1 adhikaranvacanata
  7 varjyamanata
  3 abrahmanata
  1 mahapranata
  1 alpapranata
  2 priyadarsanata
  2 sañjñata
  1 brahmnata
  1 lunata
  1 alunata
  1 punata
  1 darunata
  1 nipata
  2 bharata
  3 acikarata
  1 sukarata
  1 smarata
  2 dvivacanaparata
  1 sarvanamasthanaparata
  1 yajadiparata
  2 uparata
  3 ekantarata
  4 varata
  1 isvarata
  7 bhrata
  2 akrata
  1 trimatrata
  1 gotrata
  1 nautrata
  5 sata
  1 asata
  1 anityasamasata
  2 ivarnabhyasata
  1 adisata
  2 badhisata
  1 trisata
  1 nyavisata
  1 dvisata
  1 upasthayisata
  1 akanksata
  4 vrksata
  1 ruksata
  1 ghosavadaghosata
  1 akrsata
  1 samrsata
  2 odanabhissata
  1 abubhusata
  9 tata
  1 utpatata
  1 ajantata
  1 subantaikantata
  4 akarantata
  1 samvrtata
  7 vata
  1 sauryabhagavata
  1 vigrahavata
  29 bhavata
  8 arthavata
  1 phalavata
  9 grahanavata
  1 vyapadesavata
  1 tavata
  1 etavata
  1 ketavata
  1 uktavata
  1 udattavata
  81 yavata
  4 avyayavata
  4 tadvata
  22 devata
  4 rkvata
  2 kurvata
  2 hrasvata
  7 bruvata
  10 yata
  4 ayata
  2 gayata
  1 sahayata
  1 udgrbhayata
  1 unmathayata
  1 asangramayata
  1 pranyamayata
  1 svamanayata
  1 vijñayata
  1 asrayata
  1 etaretarasrayata
  11 itaretarasrayata
  1 iteretarasrayata
  12 tadvisayata
  1 adhyata
  4 akhyata
  3 asankhyata
  25 iyata
  1 adhyaiyata
  1 upasthiyata
  1 niyata
  1 kriyata
  1 udasisriyata
  1 audasisriyata
  2 aijyata
  1 adhyagamyata
  1 paryagamyata
  1 nyata
  1 hanyata
  1 manyata
  2 aupyata
  2 syata
  2 adhyaisyata
  1 aghanisyata
  1 asisyata
  1 abhoksyata
  2 nityata
  1 anityata
  2 auyata
  3 eta
  1 aeta
  8 ceta
  1 avagaheta
  8 alabheta
  1 adheta
  86 badheta
  1 upatistheta
  5 yajeta
  1 prasayjeta
  4 neta
  2 pravapeta
  1 pakalpeta
  20 prakalpeta
  4 abhipreta
  1 apekseta
  1 pratikseta
  2 varteta
  1 pravarteta
  1 nivarteta
  1 bhinirvarteta
  2 anuvarteta
  2 praveta
  2 upajayeta
  76 vijñayeta
  1 anvakhyayeta
  1 pacyeta
 102 ucyeta
  1 bhidyeta
  1 chidyeta
  2 vicchidyeta
  1 codyeta
  10 labhyeta
  6 adhyeta
  2 badhyeta
  1 anubadhyeta
  6 grhyeta
  3 pathyeta
  3 hiyeta
  1 abhidhiyeta
  1 vidhiyeta
  2 hriyeta
  22 kriyeta
  1 asriyeta
 344 prasajyeta
  1 abhivyajyeta
  9 prasjyeta
  4 yujyeta
  14 sakyeta
  6 gamyeta
  2 manyeta
  2 lupyeta
  1 prasaryeta
  4 samasyeta
  1 yasyeta
  4 visesyeta
  5 upadisyeta
  9 atidisyeta
  2 drsyeta
  1 apakrsyeta
  11 sruyeta
  10 ita
  1 dviparamacita
  1 dvyacita
  1 udvicita
  2 upadadita
  1 idita
  7 bebhidita
  3 cecchidita
  2 nandita
  1 hundita
  1 kundita
  3 arudita
  1 hita
  1 grahita
  1 parigrahita
  1 grabhita
  1 umbhita
  2 kusubhita
  2 adhita
  1 badhita
  6 adadhita
  1 abhyadadhita
  2 abhidadhita
  1 vidadhita
  2 taddhita
  3 samidhita
  4 indhita
  1 vardhita
  3 ihita
  5 nihita
  6 vihita
  1 ujjhita
  10 samhita
  1 mukhopasamhita
  1 nibrmhita
  1 lohita
  1 bahulohita
  1 nibarhita
  1 panigrhita
  2 jarigrhita
  8 kathita
  5 pathita
  1 duhita
  1 rajaduhita
  1 bhojaduhita
  1 kuladuhita
  1 paramaduhita
  1 ugraduhita
  1 sutaduhita
  1 meruduhita
  2 prajita
  3 ubjita
  2 prayuñjita
  2 abhipujita
  1 dhaukita
  1 traukita
  1 lita
  1 palita
  1 indrapalita
  1 prakramita
  1 samita
  2 parimita
  1 nita
  1 janita
  1 kanita
  1 ranita
  2 aghnita
  1 vyakrinita
  1 knita
  2 varnita
  1 avrnita
  28 pita
  1 japita
  1 srapita
  1 dipita
  1 lopyalopita
  2 paroccarita
  2 uccarita
  1 jagarita
  1 ajarita
  2 niparita
  1 pratarita
  2 astarita
  1 svarita
  3 krita
  2 srita
  1 asrita
  1 paramasrita
  1 anasrita
  1 kastasrita
  1 strita
  3 sita
  2 asita
  1 bhasita
  1 lasita
  3 prasita
  1 adhyasita
  1 presita
  1 isita
  1 jigamisita
  4 vivaksita
  1 ipsita
  2 jihirsita
  5 cikirsita
  1 vivrtsita
  2 sanghusita
  3 pratita
  1 yatita
  2 vartita
  1 ekavrttita
  7 bhavita
  1 adhyibhavita
  11 lavita
  1 pralavita
  2 prasnavita
  1 pavita
  2 savita
  4 cinvita
  6 kurvita
  1 dhuvita
  1 nuvita
  1 prasnuvita
  5 utpadayita
  3 cakhayita
  1 vijñayita
  3 karayita
  2 sayita
  1 pravartayita
  1 sucyita
  1 samidhyita
  1 adhiyita
  2 caturyita
  1 loluyita
  1 popuyita
  2 kta
  6 pakta
  2 sakta
  6 prasakta
  1 vakta
  1 pravakta
  2 vyakta
  3 mankta
  2 bhokta
  2 prokta
  1 prayokta
  4 ukta
  3 anukta
  12 yukta
  1 ayukta
  1 upayukta
  1 karotiyukta
  1 sadanta
  3 ganta
  3 hanta
  1 anahanta
  2 phanta
  2 ejanta
  2 sujanta
  1 vrksaikanta
  2 adhikanta
  1 pujananta
  5 snanta
  2 prasnanta
  1 ranta
  3 akaranta
  1 dakaranta
  1 nakaranta
  1 sakaranakaranta
  3 sakaranta
  1 atkaranta
  3 upakranta
  3 prakranta
  2 upasankranta
  1 utkranta
  1 anukranta
  4 samasanta
  1 dhvanta
  2 svanta
  1 ayadyanta
  6 caturthyanta
  1 yajyanta
  4 myanta
  1 manyanta
  1 tyanta
  1 subantenta
  1 sakunta
  3 gota
  3 hota
  1 kota
  3 lota
  2 gatyarthalota
  3 srnota
  3 pota
  2 kapota
  2 sota
  4 stota
  1 parisamapta
  1 aparisamapta
  1 napta
  1 paramanapta
  3 prapta
  2 aprapta
  21 sapta
  1 paramasapta
  2 viksepta
  2 praklpta
  1 trpta
  1 svavidgarta
  7 harta
  1 praharta
  1 bharta
 104 karta
  1 karmakarta
  2 pradhanakarta
  2 upamanakarta
  2 prakarta
  1 upameyakarta
  1 anikarta
  1 mskarta
  7 samskarta
  1 svarta
  1 phantahrta
  19 krta
  2 akrta
  9 prakrta
  1 devakrta
  1 dhvanikrta
  2 jatikrta
  1 bahukrta
  1 sukrta
  1 lrta
  1 samrta
  1 trivrta
  2 asta
  3 upadasta
  2 kasta
  4 drasta
  1 adrasta
  1 upadrasta
  1 vidrasta
  1 sudrasta
  1 bhrasta
  1 prasta
  3 srasta
  2 vasta
  1 upavasta
  2 tvasta
  2 yasta
  1 kriyasta
  2 cesta
  1 vicesta
  2 nesta
  3 pesta
  5 ista
  1 adhyaista
  1 triparamabista
  1 dviparamabista
  1 tribista
  1 dvibista
  3 upadista
  1 anupadista
  1 nirdista
  1 anirdista
  7 aihista
  3 upaihista
  2 mlista
  1 anista
  1 asanista
  1 atanista
  2 vadhisista
  4 avadhisista
  1 ghanisista
  1 harisista
  1 karisista
  1 samsvarisista
  1 kosisista
  1 vartisista
  1 visista
  2 lavisista
  4 aiksista
  1 ranksista
  1 sangamsista
  1 prakramsista
  1 prasnosista
  1 samhrsista
  1 acikirsista
  1 krsista
  1 samskrsista
  1 bhitsista
  1 vista
  2 pravista
  1 amamsta
  1 bharsta
  10 drsta
  3 atyantaparidrsta
  1 prakirsta
  1 avakirsta
  1 prakrsta
  1 ghusta
  2 sanghusta
  1 plusta
  1 prusta
  1 atta
  4 datta
  2 yajñadatta
  1 de3vadatta
  1 vasavadatta
  44 devadatta
  1 a3gnidatta
  1 yajñdatta
  2 antodatta
  9 udatta
  9 anudatta
  1 ekanudatta
  1 ekananudatta
  1 sarvanudatta
  2 adyudatta
  1 mahatta
  1 gurumatta
  9 satta
  1 ksatta
  1 gomatsatta
  1 bhutabhavisyatsatta
  2 avatta
  9 arthavatta
  2 bhetta
  1 chetta
  1 prabhitta
  1 pratyayottarapadanimitta
  1 pratyayanimitta
  1 tugnimitta
  1 prakrtinimitta
  1 nañnimitta
  2 nitta
  2 vitta
  1 hartta
  1 kartta
  24 uta
  1 mrduta
  1 pradhanabhuta
  1 gunabhuta
  1 divabhuta
  1 samanyabhuta
  1 mahadbhuta
  3 pindibhuta
  1 gomatibhuta
  1 aprthuta
  1 paramaprthuta
  2 kuta
  1 luta
  1 nuta
  2 anuta
  2 uruta
  1 asuta
  1 patuta
  1 hetuta
  1 lyuta
  1 vyavahitavta
  1 ekajmatrayta
 2567 va
  1 ava
  2 pacava
  6 vadava
  2 gava
  2 aupagava
  1 daragava
  1 bahava
  10 bhava
  1 mabhava
  2 nabhava
  1 pumvadbhava
  2 sibhava
  1 avyayibhava
  1 anyanyapradurbhava
  2 bhasbhava
  1 paktavyambhasbhava
  2 nasbhava
  2 maghava
  4 rohava
  4 athava
  2 juhava
  2 lulava
  7 nava
  4 nonava
  1 prornunava
  4 susava
  30 tava
  1 bahutitava
  1 tustava
  1 yava
  1 avayava
  1 sankhyavayava
  1 tryavayava
  5 dyava
  1 bahuyava
  1 nivartakatvadva
  1 kandva
  2 dvandva
 3051 eva
  1 deva
  1 iheva
  1 nantameva
  2 prakrtameva
  1 adyeva
  3 yavagva
  1 hva
  6 adhva
  1 hyadhva
  1 samidhva
  2 brahmabandhva
  2 sahayudhva
  1 jihva
 102 iva
  2 ihaiva
  1 naiva
  1 atraiva
  2 peciva
  6 diva
  1 paramadiva
  1 bibhidiva
  1 naktandiva
  1 ratrindiva
  1 ahardiva
  1 kanyeiva
  1 pañcadhiva
  1 dasadhiva
  1 sudhiva
  1 parthiva
  1 padasthiva
  1 urvasthiva
  2 vasasiiva
  1 sekiva
  1 jagmiva
  1 jaghniva
  1 papiva
  1 supiva
  1 sañcaskariva
  4 siva
  1 ciksiyiva
  1 yajva
  4 rajjva
 442 kva
  1 dhanva
  1 paredhanva
  1 atharva
  2 caruparva
  2 suparva
  8 sarva
  2 asarva
  1 mitadrva
  2 durva
  23 purva
  2 daksinapurva
  2 rajamanusyapurva
  2 anangaksatradharmatripurva
  1 alampurva
  1 nañpurva
  3 amahatpurva
  8 sva
  1 asva
  2 ihasva
  2 prnasva
  1 jusasva
  2 yatasva
  2 ma3dhvasva
  1 agamayasva
  5 amantrayasva
  1 bhidyasva
  2 da3dhyasva
  5 budhyasva
  2 loluyasva
  3 adhisva
  1 nirmimisva
  2 vrnisva
  2 isisva
  2 bhunksva
  1 parsva
  2 nimssva
  1 bahusva
  2 upaskurusva
  23 tva
  11 gatva
  2 ahatva
  1 chatva
  2 dhatva
  2 ghatva
  47 khatva
  1 pañcakhatva
  1 dasakhatva
  5 latva
  13 matva
  9 natva
  5 snatva
  1 paratva
  4 satva
  1 purvatva
  1 itva
  1 hitva
  3 badhitva
  1 vardhitva
  1 snehitva
  1 snihitva
  8 grhitva
  1 sthitva
  5 pitva
  2 apitva
  3 jaritva
  1 asitva
  3 usitva
  1 vartitva
  1 kutitva
  1 putitva
  4 devitva
  2 sevitva
  1 dhuvitva
  1 nuvitva
  10 varjayitva
  1 bhaksayitva
  21 ktva
  4 paktva
  40 uktva
  19 bhuktva
  1 santva
  1 stirtva
 324 krtva
  1 akrtva
  4 pañcakrtva
  1 sahakrtva
  1 paramakrtva
  1 uttamakrtva
  4 dasakrtva
  1 asaksatsaksatkrtva
  1 purtva
  1 svrtva
  3 istva
  1 sistva
  32 drstva
  1 prstva
  2 sprstva
  5 dattva
  1 anunasikattva
  2 ettva
  2 abittva
  4 auttva
  2 autva
  21 bhutva
  1 abhutva
  1 dhutva
  2 kutva
  3 lutva
  1 nutva
  3 putva
  2 rutva
  1 srutva
  1 yutva
  3 dyutva
  2 bhuva
  6 babhuva
  1 aksibhruva
  13 yuva
  1 aksadyuva
  1 bahuyuva
  1 vaktayva
  1 cxa
 158 ya
  1 aya
  2 cicaya
  8 adaya
  1 syanadaya
  3 annadaya
  5 upadaya
  1 pradaya
  1 maryadaya
  3 vyadaya
  1 brahmanasabdaya
  1 mrdaya
  1 saubhagaya
  1 gangaya
  1 pitrbhogaya
  5 vahaya
  1 ubhaya
  3 chaya
  1 bhrunahacchaya
  2 icchaya
  1 yadrcchaya
  1 titaucchaya
  4 adhaya
  1 pradhaya
  1 vadhaya
  1 sraddhaya
  1 yuddhaya
  1 snigdhaya
  1 abhidhaya
  1 vidhaya
  1 sardhaya
  1 parihaya
  1 sankhaya
  1 garhaya
  1 rathaya
  1 bahvarthaya
  5 asthaya
  1 karmasthaya
  1 prasthaya
  1 vyavasthaya
  1 somaprsthaya
  3 utthaya
  1 pratyutthaya
  3 jaya
  1 maharajaya
  4 bhojaya
  16 kaya
  1 catakaya
  1 bilvakaya
  1 anuvakaya
  3 ekaya
  1 kuñcikaya
  1 ekadikaya
  1 isikaya
  1 svamanisikaya
  1 tokaya
  1 kundalaya
  1 sahalaya
  3 atimalaya
  1 praksalaya
  1 vrsalaya
  1 kokilaya
  1 kutilaya
  3 mallaya
  1 vrsalakulaya
  1 brahmanakulaya
  2 sankulaya
  3 tulaya
  5 maya
  3 prathamaya
  2 sresthamaya
  4 gramaya
  2 samaya
  1 abhirupatamaya
  1 vimaya
  1 jalmaya
  1 dharmaya
  65 anaya
  1 purvavipratisedhavacanaya
  1 mamsaudanaya
  1 randhanaya
  3 janaya
  1 pañcajanaya
  2 mahajanaya
  1 sarvajanaya
  4 utpadyamanaya
  12 brahmanaya
  1 avahananaya
  2 svaranubandhajñapanaya
  1 karanaya
  1 itaratranaya
  1 nirdarsanaya
  1 kartrtvanirdarsanaya
  2 adhyayanaya
  1 ahnaya
  1 jñaya
  25 sañjñaya
  1 atmanepadaparasmaipadasañjñaya
  2 angasañjñaya
  2 pratipadikasañjñaya
  1 savarnasañjñaya
  1 nipatasañjñaya
  1 hrasvasañjñaya
  2 avyayasañjñaya
  1 karmapravacaniyasañjñaya
  1 nadisañjñaya
  1 mitsañjñaya
  2 agojñaya
  1 annaya
  1 vasannaya
  1 uksannaya
  1 svapnaya
  1 slaksnaya
  1 tiksnaya
  3 sthapaya
  1 prapaya
  1 atapaya
  4 gopaya
  2 abhirupaya
  2 yupaya
  2 asvayupaya
  1 uccaraya
  1 sagaraya
  3 aparaya
  1 purvottaraya
  1 indraya
  3 rudraya
  1 pitrsariraya
  1 asraya
  2 tadasraya
  1 anekarthasraya
  2 pratipadikasraya
  3 vacanasraya
  1 anabhihitasraya
  1 hrasvasraya
  1 hetutvasraya
  4 chatraya
  1 matraya
  1 ardhamatraya
  1 yugavaratraya
  2 visnumitraya
  1 hotraya
  1 mutraya
  1 putraya
  2 asaya
  1 purvapadasaya
  2 divodasaya
  11 paribhasaya
  7 vibhasaya
  1 tadrajasaya
  1 samasaya
  1 nitkaranasaya
  1 prakrtilaksanasaya
  2 uttanasaya
  1 antyasaya
  1 dravyasaya
  3 vyapadesaya
  1 visesaya
  2 pravesaya
  2 astrivisaya
  2 plaksaya
  1 durbhiksaya
  2 vrksaya
  4 dosaya
  1 vrsaya
  1 savatsaya
  22 taya
  2 matradyapratighataya
  1 sarvanamasthanaparataya
  1 vataya
  9 etaya
  2 samhitaya
  3 asamhitaya
  2 bhaktaya
  9 atyantaya
  1 parivartaya
  4 kastaya
  3 yajñadattaya
  4 devadattaya
  1 arthavattaya
  1 devattaya
  1 nimittaya
  1 avrttaya
  4 vaya
  4 sra3vaya
  2 bhavaya
  1 abhavaya
  1 sidgrahanabhavaya
  1 navaya
  2 sravaya
  1 jihvaya
  1 sarvaya
  1 atisarvaya
  1 purvaya
  1 samvatsarapurvaya
  1 masapurvaya
  1 adhyapurvaya
  1 vadhryasvaya
  4 sisvaya
  3 priyavisvaya
  11 tvaya
  1 anapasabdatvaya
  5 atikhatvaya
  2 asithilatvaya
  1 amrtatvaya
  5 nimittatvaya
  2 ayonitvaya
  5 ktvaya
  1 nimittvaya
  7 yaya
  1 sañcayaya
  4 abhyudayaya
  1 tanayaya
  5 vikrayaya
  2 sayaya
  4 upadhyayaya
  1 upadhyaya
  6 sankhyaya
  5 iyaya
  15 kriyaya
  3 akriyaya
  1 sandarsanakriyaya
  1 gamikriyaya
  2 prarthayatikriyaya
  1 sampasyatikriyaya
  2 adhyavasyatikriyaya
  2 visvapriyaya
  8 dvitiyaya
  8 trtiyaya
  1 anyaya
  2 tryanyaya
  2 dvyanyaya
  7 kaundinyaya
  1 arnyaya
  1 sasyaya
  1 kaksyaya
  1 dasyuhatyaya
  4 pratyaya
  1 apratyaya
  1 dvistripratyaya
  1 avyaya
  1 pitrdravyaya
  2 kausambya
  1 rucya
  1 sucya
  34 adya
  1 samadya
  1 niradya
  1 asadya
  2 samasadya
  12 vidya
  1 trividya
  1 bhindya
  1 chindya
  6 upamrdya
  2 sammrdya
  1 upmrdya
  1 deya
  11 vidheya
  1 pañcamividheya
  1 astheya
  1 vijñeya
  3 peya
  1 sambhavayeya
  1 panisargya
  2 bahya
  1 sakrtakhyatanirgrahya
  3 labhya
  1 alabhya
  1 upalabhya
  1 nabhya
  2 arabhya
  1 ibhya
  1 gaviyudhibhya
  3 alambhya
  1 tubhya
  1 aprcchya
  1 madhya
  2 upalabdhya
  1 samrddhya
  2 vrddhya
  13 buddhya
  1 pratisedhya
  6 pratisidhya
  5 karisagandhya
  5 akhya
  3 vaiyakaranakhya
  1 sakhya
  1 ksatriyakhya
  1 krtyatulyakhya
  63 sankhya
  1 nigrhya
  31 vigrhya
  1 ajathya
  2 rathya
  1 avyathya
  1 mithya
  2 krtasamarthya
  1 akrtasamarthya
  4 caturthya
  2 ambasthya
  9 sasthya
  2 yavisthya
  1 praguhya
  1 aruhya
  2 adhyaruhya
  1 iya
  1 dviiya
  5 bhuñjiya
  1 kasikosaliya
  2 gmiya
  7 aniya
  2 visarjaniya
  3 ramaniya
  1 upaniya
  1 tailayaniya
  72 kriya
  2 akriya
  1 dharanakriya
  1 asyaviharanakriya
  1 patanakriya
  1 sambhavanakriya
  1 jvalvanakriya
  1 adhyayanakriya
  1 samanyakriya
  1 chidikriya
  1 pathikriya
  3 vrajikriya
  2 asikriya
  1 gacchatikriya
  1 tisthatikriya
  1 setikriya
  6 yatkriya
  1 priya
  1 sriya
  2 ksatriya
  1 suksetriya
  4 striya
  1 dasiya
  1 dhasiya
  1 slaksnamukhadesiya
  1 kathadesiya
  1 karakadesiya
  1 pañcamadesiya
  1 sraughnadesiya
  1 dattadesiya
  1 darsaniyadesiya
  1 lavisiya
  1 pavisiya
  1 slaksnamukhajatiya
  1 kathajatiya
  1 karakajatiya
  1 pañcamajatiya
  1 sraughnajatiya
  1 dattajatiya
  1 patujatiya
  67 dvitiya
  1 mukhadvitiya
  54 trtiya
  1 darviya
  2 adhiyiya
  3 samajya
  1 vrajya
  4 asajya
  11 prasajya
  1 yajya
  1 devayajya
  1 ijya
  1 bhojya
  1 prayujya
  3 kya
  20 sakya
  3 asakya
  1 nistarkya
  1 lya
  1 halya
  1 paramahalya
  1 vrsalya
  1 nilya
  1 angulya
  2 tulya
  9 pañcamya
  1 gamya
  1 agamya
  3 anumanagamya
  1 gargakamya
  1 pranamya
  1 praramya
  2 atikramya
  5 anukramya
  1 prasamya
  1 anunisamya
  1 ananunisamya
  1 anuvisamya
  7 saptamya
  2 sesasaptamya
  1 ayamya
  1 prayamya
  3 viniyamya
  1 anusimya
  2 saralomya
  2 audulomya
  1 dharmya
  1 nya
  24 anya
  1 canya
  1 dhanya
  1 prakhanya
  2 rajanya
  23 kanya
  1 gramanya
  1 pratyayasamanya
  1 divamanya
  2 brahmanya
  2 kalimmanya
  2 harinimmanya
  2 tmanya
  1 nisrayanya
  1 sunya
  1 utthapya
  1 prapya
  8 samprapya
  1 nistapya
  2 adhyapya
  1 dvaipya
  9 prakalpya
  2 dvisurpya
  4 canararupya
  2 nirupya
  1 arya
  3 uccarya
  1 anuccarya
  1 jagarya
  2 harya
  1 praharya
  19 bharya
  1 parabharya
  5 dasabharya
  1 anyabharya
  5 karya
  1 prakarya
  1 rajakumarya
  1 starya
  1 nerya
  2 sauvirya
  1 hartrya
  1 kartrya
  1 anupurya
  2 surya
  1 sya
 545 asya
  1 sabasya
  1 uccanicasya
  1 ardharcasya
  1 dasya
  2 astusatyagadasya
  2 nadasya
  1 sutranadasya
  59 padasya
  3 janapadasya
  2 kriyarthopapadasya
  5 karmopapadasya
  5 anupapadasya
  2 ardhottarapadasya
  1 lokottarapadasya
  2 gotrottarapadasya
  51 uttarapadasya
  1 añcuttarapadasya
  4 taduttarapadasya
  24 purvapadasya
  1 apurvapadasya
  1 karakapurvapadasya
  1 saptamyupamanapurvapadasya
  1 gatipurvapadasya
  2 dikpurvapadasya
  13 atmanepadasya
  2 parasmaipadasya
  1 panipadasya
  1 hradasya
  2 sadasya
  15 apavadasya
  2 anapavadasya
  1 sapavadasya
  1 vagvadasya
  1 tripacchabdasya
  1 dvipacchabdasya
  2 sracchabdasya
  2 marucchabdasya
  64 sabdasya
  1 siddhasabdasya
  1 bandhasabdasya
  1 ardhasabdasya
  1 arthasabdasya
  1 rtakasabdasya
  2 adhikasabdasya
  2 karikasabdasya
  2 asyavamasabdasya
  1 lavanasabdasya
  1 hayanasabdasya
  1 parasabdasya
  1 madhurasabdasya
  1 vrksasabdasya
  1 gatasabdasya
  1 antasabdasya
  1 smrtasabdasya
  1 vasabdasya
  1 navasabdasya
  1 vasudevasabdasya
  1 sarvasabdasya
  1 adyasabdasya
  1 adheyasabdasya
  1 acsabdasya
  1 sadsabdasya
  1 sesabdasya
  1 namahsabdasya
  3 antahsabdasya
  2 dundubhisabdasya
  1 dadhisabdasya
  2 vrddhisabdasya
  4 vidhisabdasya
  1 nisabdasya
  1 anisabdasya
  1 agnisabdasya
  2 garbhinisabdasya
  7 strisabdasya
  2 sarasisabdasya
  1 aksisabdasya
  4 tisabdasya
  5 visabdasya
  1 ijsabdasya
  1 nijsabdasya
  1 amsabdasya
  1 irsabdasya
  1 kassabdasya
  1 ukthasassabdasya
  1 madhusabdasya
  2 kurusabdasya
  1 katusabdasya
  1 mitrayusabdasya
  1 divsabdasya
  7 baidasya
  1 maravidasya
  1 dandasya
  3 mamsapindasya
  1 gudasya
  1 pragasya
 112 angasya
  1 asamanangasya
  4 antarangasya
  1 pratyangasya
  11 lingasya
  3 napumsakalingasya
  1 strinapumsakalingasya
  1 pumlingasya
  3 stripumlingasya
  25 yogasya
  4 anuprayogasya
  1 dviyogasya
  3 samyogasya
  2 santasamyogasya
  2 gargasya
  5 sopasargasya
  12 upasargasya
  6 anupasargasya
  2 adviprabhrtyupasargasya
  1 advyupasargasya
  2 utsargasya
  2 hasya
  2 pitamahasya
  1 upagrahasya
  2 sangrahasya
  2 sahasya
  10 bhasya
  3 abhasya
  1 gardabhasya
  1 samrabhasya
  1 kumbhasya
  1 masakumbhasya
  3 ubhasya
  29 chasya
  2 dhasya
  2 samyogopadhasya
  6 avarnopadhasya
  2 padapurvopadhasya
  1 svarapadapurvopadhasya
  2 svarapurvopadhasya
  9 idudupadhasya
  2 laghupadhasya
  11 pugantalaghupadhasya
  1 ausadhasya
  1 sraddhasya
  3 pratisiddhasya
  1 asistapratisiddhasya
  7 rddhasya
  2 vrddhasya
  14 pratisedhasya
  1 apratisedhasya
  2 pratyayalaksanapratisedhasya
  2 tadantapratisedhasya
  3 satvapratisedhasya
  1 tatvapratisedhasya
  1 vrddhipratisedhasya
  1 vipratisedhasya
  2 itpratisedhasya
  2 mitpratisedhasya
  1 unmugdhasya
  6 abhisambandhasya
  2 padarthabhisambandhasya
  6 anubandhasya
  2 gandhasya
  6 nyagrodhasya
  3 ardhasya
  1 adyarudhasya
  2 asvaghasya
  11 dirghasya
  3 sastraughasya
  1 jhasya
  4 khasya
  2 mukhasya
  1 samamukhasya
  4 hyogodohasya
  1 lohasya
  16 rephasya
  1 sphasya
  1 thasya
  1 pathasya
  3 rathasya
  2 vamarathasya
  1 pithasya
  2 kanthasya
  67 arthasya
  1 carthasya
  1 padarthasya
  14 tadarthasya
  2 aniccharthasya
  5 ekarthasya
  5 samarthasya
  2 ajñanarthasya
  3 anukarsanarthasya
  1 tinarthasya
  2 bahvalparthasya
  1 acararthasya
  5 ahimsarthasya
  1 dvigvarthasya
  5 bahvarthasya
  2 dhatvarthasya
  6 matvarthasya
  2 pratyayarthasya
  3 sasthyarthasya
  3 stryarthasya
  2 asyarthasya
  1 tasyarthasya
  2 apatyarthasya
  1 vibhaktyarthasya
  1 prakrtyarthasya
  4 dvyarthasya
  7 samanapadasthasya
  1 nuttarapadasthasya
  5 anuttarapadasthasya
  1 purvapadasthasya
  1 samanapdasthasya
  1 pradhanasthasya
  1 akarasthasya
  2 nakarasthasya
  1 prasthasya
  2 tatrasthasya
  1 yatratatrasthasya
  1 videsasthasya
  1 dhatupratipadikapratyayanipatasthasya
  1 taddhitasthasya
  1 kvasthasya
  1 samudayasthasya
  1 pratyayasthasya
  3 apratyayasthasya
  2 asasthyatrtiyasthasya
  1 dhatvadisthasya
  3 klpisthasya
  1 dantosthasya
  3 tatsthasya
  4 krtsthasya
  2 tadrajasya
  7 bharadvajasya
  1 darvajasya
  2 dhatujasya
 120 kasya
  4 akasya
  4 edhodakasya
  1 udakasya
  1 aneakasya
  2 badhakasya
  4 atadanubandhakasya
  2 ananubandhakasya
  29 sanubandhakasya
  2 arephakasya
  3 dravyapadarthakasya
  20 anarthakasya
  1 tusajakasya
  5 kakasya
  2 gamakasya
  7 akarmakasya
  6 sakarmakasya
  2 anyakarmakasya
  2 tapahkarmakasya
  2 tisañjñakasya
  3 jñapakasya
  4 sthalipakasya
  2 karakasya
  2 akarakasya
  1 vakarakasya
  1 asvarakasya
  1 pataliputrakasya
  2 siksakasya
  12 napumsakasya
  6 anapumsakasya
  1 pasudvandvanapumsakasya
  1 catakasya
  2 kantakasya
  1 paranimittakasya
  1 bailvakasya
  1 bilvakasya
  2 aiksvakasya
  1 apratyayakasya
  3 sapratyayakasya
  1 tulyajatiyakasya
  6 evañjatiyakasya
  1 sakackasya
  4 anackasya
  47 ekasya
  23 anekasya
  15 ekaikasya
  28 pratipadikasya
  3 nyappratipadikasya
  2 pratidikasya
  6 adhikasya
  1 krdadhikasya
  4 dvirvacanadhikasya
  1 sanadhikasya
  1 yanadhikasya
  3 nyadhikasya
  2 granthikasya
  2 dravyapadarthikasya
  1 dvavyapadarthikasya
  2 akrtipadarthikasya
  5 laukikasya
  1 laksanikasya
  2 atharvanikasya
  2 trikasya
  4 matrikasya
  3 ardhamatrikasya
  2 dvimatrikasya
  7 paribhasikasya
  1 kasikasya
  12 anunasikasya
  1 ananunasikasya
  8 aupadesikasya
  8 atidesikasya
  3 anudesikasya
  3 agatikasya
  1 khalatikasya
  6 savibhaktikasya
  2 antikasya
  2 aprakrtikasya
  1 saprakrtikasya
  1 mustikasya
  1 bhagavittikasya
  1 aksarasamamnayikasya
  2 atisayikasya
  2 satukkasya
  1 sanumkasya
  1 kankasya
  1 sankasya
  1 okasya
  1 lokasya
  1 sarvalokasya
  3 grasakarmakartrkasya
  1 lomakesakartrkasya
  2 aniyantrkartrkasya
  1 vaheraniyantrkartrkasya
  1 vrkasya
  10 bhasitapumskasya
  5 satkasya
  1 sasyatkasya
  1 sadyatsyatkasya
  1 setkasya
  1 sayasutkasya
  1 sukasya
  21 ardhadhatukasya
  3 sarvadhatukasya
  4 lasarvadhatukasya
  10 lasya
  2 varnavicalasya
  3 gomandalasya
  1 halasya
  5 kalasya
  3 tatkalakalasya
  2 ukalakalasya
  1 samanakalasya
  2 matrakalasya
  1 dvimatrakalasya
  1 sakalasya
  14 tatkalasya
  2 pañcakapalasya
  9 vrsalasya
  5 kevalasya
  2 akevalasya
  2 ilasya
  1 pailasya
  3 agilasya
  1 kokilasya
  1 mallasya
  4 kulasya
  2 matulasya
  1 gamasya
  4 agamasya
  26 prathamasya
  1 aprathamasya
  14 gramasya
  2 samasya
  1 uttamasya
  10 niyamasya
  1 pratyayaniyamasya
  1 ksemasya
  3 brahmasya
  3 krtrimasya
  3 akrtrimasya
  1 pautimasya
  1 vanagulmasya
  4 somasya
  1 agnistomasya
  1 gharmasya
  10 nasya
  8 anasya
  3 vacanasya
  1 ekavacanasya
  3 caturthyekavacanasya
  2 saptamyekavacanasya
  5 prathamaikavacanasya
  4 lodmadhyamapurusaikavacanasya
  1 lonmadhyamapurusaikavacanasya
  2 bahulavacanasya
  12 gunavacanasya
  1 visesavacanasya
  5 vavacanasya
  7 paryayavacanasya
  5 samanyavacanasya
  1 yugapadvacanasya
  2 dvivacanasya
  1 prathamadvivacanasya
  1 dvitiyadvivacanasya
  15 dvirvacanasya
  1 prathamadvirvacanasya
  6 bahuvacanasya
  1 sasthibahuvacanasya
  7 saptamibahuvacanasya
  1 sampradanasya
  7 dadhidanasya
  1 candanasya
  3 odanasya
  1 grahanasya
  1 agrahanasya
  1 adhyardhagrahanasya
  1 dirghagrahanasya
  2 sthagrahanasya
  1 ekaikagrahanasya
  1 ardhadhatukagrahanasya
  1 sarvadhatukagrahanasya
  1 kevalagrahanasya
  3 vacanagrahanasya
  1 parimanagrahanasya
  1 varnagrahanasya
  1 gunagrahanasya
  1 akaragrahanasya
  1 nakaragrahanasya
  1 dvandragrahanasya
  2 atragrahanasya
  1 naksatragrahanasya
  2 tatragrahanasya
  1 samasagrahanasya
  1 adesagrahanasya
  1 tannimittagrahanasya
  1 halpurvagrahanasya
  1 pratyayagrahanasya
  1 asyagrahanasya
  2 tasyagrahanasya
  1 nityagrahanasya
  1 kyabgrahanasya
  1 adgrahanasya
  1 tadgrahanasya
  1 idgrahanasya
  2 lidgrahanasya
  1 krdgrahanasya
  1 ubhegrahanasya
  1 sthanegrahanasya
  1 iggrahanasya
  1 tadadigrahanasya
  1 avadhigrahanasya
  1 vrddhigrahanasya
  1 vidhigrahanasya
  1 bahuvrihigrahanasya
  1 pratyaksakarigrahanasya
  3 ajgrahanasya
  1 ijgrahanasya
  5 halgrahanasya
  1 jhalgrahanasya
  1 thalgrahanasya
  1 langrahanasya
  2 ubhayesangrahanasya
  2 anyatarasyangrahanasya
  3 ingrahanasya
  2 cingrahanasya
  5 dhatugrahanasya
  1 badbadhanasya
  4 adadhanasya
  15 pradhanasya
  2 apradhanasya
  2 karmasadhanasya
  3 bhavasadhanasya
  2 prathamavidhanasya
  1 vavidhanasya
  1 pratyayavidhanasya
  6 tadvidhanasya
  2 ayadividhanasya
  1 ruvidhanasya
  2 osthasthanasya
  5 sarvanamasthanasya
  2 talusthanasya
  1 janasya
  2 prajanasya
  2 visvajanasya
  20 vyañjanasya
  1 bhojanasya
  22 upasarjanasya
  2 anupasarjanasya
  1 brahamanasya
  2 upamanasya
  4 samanasya
  2 apeksamanasya
  1 viksamanasya
  8 vartamanasya
  3 ucyamanasya
  2 grhyamanasya
  1 kriyamanasya
  1 aprayujyamanasya
  8 upadisyamanasya
  25 nirdisyamanasya
  2 anirdisyamanasya
  22 brahmanasya
  1 abrahmanasya
  1 parimanasya
  2 cakravarmanasya
  2 ettvavijñanasya
  1 dirghoccaranasya
  1 avadharanasya
  4 karanasya
  2 cakarakaranasya
  1 evakarakaranasya
  2 dhatuprakaranasya
  2 vyakaranasya
  1 dhikaranasya
  3 adhikaranasya
  2 samanadhikaranasya
  1 vikaranasya
  1 snavikaranasya
  1 savikaranasya
  1 sabvikaranasya
  1 lugvikaranasya
  1 alugvikaranasya
  2 kitkaranasya
  5 nitkaranasya
  1 titkaranasya
  4 anukaranasya
  1 avyaktanukaranasya
  1 abhyasaprasaranasya
  13 samprasaranasya
  1 abhyasasamprasaranasya
  1 vasausamprasaranasya
  1 varanasya
  1 mahapranasya
  1 alpapranasya
  2 sabdanusasanasya
  1 arthadesanasya
  1 presanasya
  4 visesanasya
  1 savisesanasya
  8 laksanasya
  1 antarangalaksanasya
  7 bahirangalaksanasya
  1 utsargalaksanasya
  2 upadhalaksanasya
  1 smalaksanasya
  2 puralaksanasya
  2 abhyasalaksanasya
  2 athavisesalaksanasya
  2 sannipatalaksanasya
  1 sahanañvidyamanapurvalaksanasya
  8 pratyayalaksanasya
  1 uglaksanasya
  1 anudattadilaksanasya
  1 trtiyadilaksanasya
  1 svaratilaksanasya
  2 svayatilaksanasya
  3 prakrtilaksanasya
  1 jhallaksanasya
  2 hasasvallaksanasya
  2 ugillaksanasya
  2 killaksanasya
  11 adarsanasya
  1 prasaktadarsanasya
  1 nipatanasya
  1 anadyatanasya
  1 anuvartanasya
  2 sambhavanasya
  1 vaisravanasya
  2 kauñjayanasya
  1 glaucukayanasya
  2 bhavanayanasya
  1 parayanasya
  1 daksayanasya
  6 sakatayanasya
  1 gargyayanasya
  1 amusyayanasya
  1 kanvyayanasya
  1 syenasya
  1 srughnasya
  1 rohinasya
  1 kulinasya
  1 harinasya
  1 annasya
  1 kalabhinnasya
  1 vivarabhinnasya
  7 svarabhinnasya
  1 tadbhinnasya
  2 klinnasya
  2 nirvinnasya
  2 svapnasya
  14 varnasya
  17 avarnasya
  6 savarnasya
  3 parasavarnasya
  1 purvasavarnasya
  1 anuditsavarnasya
  1 vivrtavarnasya
  1 samvrtavarnasya
  12 rvarnasya
  1 uvarnasya
  1 suvarnasya
  1 avagirnasya
  1 udgirnasya
  1 lokamprnasya
  2 krsnasya
  1 susnasya
  3 yatnasya
  49 gunasya
  1 samaharagunasya
  1 rkaragunasya
  1 adgunasya
  1 tadgunasya
  1 sambuddhigunasya
  1 pasugunasya
  9 varunasya
  92 pasya
  2 kacchapasya
  1 halsamipasya
  2 lpasya
  17 lopasya
  2 bhalopasya
  1 upadhalopasya
  2 anunasikalopasya
  4 nalopasya
  6 akaralopasya
  1 paralopasya
  3 talopasya
  1 aprktalopasya
  6 samyogantalopasya
  2 valopasya
  1 yalopasya
  1 samyogadilopasya
  3 sambuddhilopasya
  7 nilopasya
  2 tilopasya
  3 sijlopasya
  11 allopasya
  1 upasya
  1 rdupasya
  2 kupasya
  9 rupasya
  1 sabdarupasya
  4 asarupasya
  2 supasya
  2 yupasya
  2 rasya
  5 nagarasya
  1 samaharasya
  60 akarasya
  1 sabakarasya
  5 cakarasya
  5 dakarasya
  8 hakarasya
  1 bhakarasya
  1 chakarasya
  4 dhakarasya
  1 hantihakarasya
  2 thakarasya
  5 kakarasya
  1 varttikakarasya
  17 lakarasya
  4 makarasya
  3 nakarasya
  1 anakarasya
  1 sanakarasya
  1 pratipadikantanakarasya
  1 vibhaktinakarasya
  1 dviprakarasya
  1 sutrakarasya
  25 sakarasya
  3 asakarasya
  5 sasakarasya
  2 adesasakarasya
  2 pratyayasakarasya
  1 bhaksakarasya
  2 takarasya
  8 vakarasya
  1 vidivakarasya
  1 arthavattvakarasya
  10 yakarasya
  2 abhyasayakarasya
  1 ekarasya
  5 ikarasya
  8 padadhikarasya
  1 bhavisyadadhikarasya
  2 angadhikarasya
  2 samarthadhikarasya
  1 ardhadhatukadhikarasya
  1 aprktadhikarasya
  1 bhutadhikarasya
  2 vikarasya
  2 davikarasya
  3 snavikarasya
  4 lkarasya
  1 llkarasya
  1 bhaksankarasya
  1 okarasya
  2 anokarasya
  12 rkarasya
  2 rrkarasya
  3 ukarasya
  1 aukarasya
  1 kaumarasya
  1 narasya
  3 vahinarasya
  1 vihinarasya
 167 parasya
  26 aparasya
  1 suddhaparasya
  1 nisthaparasya
  1 nanisthaparasya
  3 anunasikaparasya
  1 sarvanamasthanaparasya
  3 vyañjanaparasya
  2 ñninnakaraparasya
  4 udattasvaritaparasya
  1 svaritodattaparasya
  2 anyaparasya
  1 yajadiparasya
  2 ayatiparasya
  2 vibhaktiparasya
  1 kimparasya
  2 lanparasya
  2 lunparasya
  2 parasparasya
  2 latparasya
  4 tatparasya
  1 litparasya
  1 utparasya
  2 yaddhituparasya
  4 kurarasya
  2 sarasya
  6 sandhyaksarasya
  3 tarasya
  1 suklatarasya
  3 anyatarasya
  1 itaretarasya
  1 antarasya
  27 sabdantarasya
  30 anantarasya
  78 uttarasya
  1 aduttarasya
  2 tasmadityuttarasya
  2 avarasya
  2 adhvarasya
  9 svarasya
  2 ekapadasvarasya
  14 anyathasvarasya
  1 pratipadikasvarasya
  2 samasasvarasya
  1 yuktasvarasya
  1 abhyastasvarasya
  1 vibhaktinimittasvarasya
  1 pratyayayasvarasya
  7 pratyayasvarasya
  1 avyayasvarasya
  3 trtiyadisvarasya
  1 celarajyadisvarasya
  1 syadisvarasya
  2 harisvarasya
  8 vibhaktisvarasya
  7 prakrtisvarasya
  9 udattanivrttisvarasya
  2 nañsvarasya
  1 isatsvarasya
  4 citsvarasya
  4 pitsvarasya
  1 ritsvarasya
  2 titsvarasya
  6 krtsvarasya
  1 prakrtsvarasya
  4 cusvarasya
  2 anusvarasya
  1 dhatusvarasya
  1 daridrasya
  7 indrasya
  2 udrasya
  2 rudrasya
  2 tirasya
  1 viprasya
  3 amisrasya
  3 uttarapadamatrasya
  4 upadhamatrasya
  1 vedanamatrasya
  2 brahmanamatrasya
  1 avarnamatrasya
  1 akaramatrasya
  1 subantramatrasya
  4 purusamatrasya
  2 pumvabhavamatrasya
  1 pumvadbhavamatrasya
  4 purvamatrasya
  6 pratyayamatrasya
  1 ardhatrtiyamatrasya
  1 ardhtrtiyamatrasya
  2 apatyamatrasya
  2 igmatrasya
  2 sasimatrasya
  1 gatimatrasya
  1 ajmatrasya
  1 ekajmatrasya
  2 aijmatrasya
  1 adaijmatrasya
  1 bhismatrasya
  1 trimsadratrasya
  1 naksatrasya
  2 visnumitrasya
  2 svatantrasya
  12 gotrasya
  1 vrtrasya
  3 sastrasya
  1 ustrasya
  1 chattrasya
  2 gomutrasya
  8 putrasya
  1 aputrasya
  1 amusyaputrasya
  1 pataliputrasya
  2 daksiputrasya
  1 tvatputrasya
  6 sutrasya
  3 caurasya
  1 mathurasya
  2 krurasya
  2 svasurasya
  1 mayurasya
  22 sasya
  1 brahmavarcasasya
  27 samasasya
  1 upapadasamasasya
  1 asamarthasamasasya
  1 samanadhikaranasamasasya
  2 sasthisamasasya
  8 nañsamasasya
  49 abhyasasya
  1 sthadisvabhyasenacabhyasasya
  2 tutujanavadabhyasasya
  5 anabhyasasya
  9 sabhyasasya
  12 adesasya
  2 padadesasya
  2 lidadesasya
  1 odaudadesasya
  1 jhadesasya
  4 nisthadesasya
  1 bhrasjadesasya
  1 kadesasya
  16 ekadesasya
  4 ladesasya
  7 anadesasya
  2 iyanuvanadesasya
  9 yanadesasya
  1 parayanadesasya
  1 iyanadesasya
  3 inadesasya
  2 rvarnadesasya
  5 nopadesasya
  1 lkaropadesasya
  1 asopadesasya
  1 udattopadesasya
  2 upadesasya
  2 radesasya
  3 abhyasadesasya
  14 antyasadesasya
  1 vantadesasya
  1 digyadesasya
  1 uddesasya
  1 vibhaktivisesanirdesasya
  2 anudesasya
  1 sesasya
  1 ekasesasya
  1 tadadyaksarasesasya
  3 haladisesasya
  10 visesasya
  1 arthavisesasya
  4 asamavesasya
  1 bisasya
  6 ksasya
  3 aksasya
  1 daksasya
  2 bhaksasya
  4 plaksasya
  5 paksasya
  6 sapeksasya
  2 dvitiyakanksasya
  9 vrksasya
  2 hamsasya
  1 dosasya
  3 kosasya
  6 prakarsasya
  2 varsasya
  2 sadrsasya
  1 matsadrsasya
  1 tvatsadrsasya
  4 ratsasya
  7 purusasya
  2 rajapurusasya
  2 madhyamapurusasya
  6 tatpurusasya
  5 atatpurusasya
  1 purvsasya
 773 tasya
  2 udgatasya
  1 ghatasya
  2 purvanighatasya
  1 tinnighatasya
  21 tadvighatasya
  1 samghatasya
  15 sanghatasya
  8 jatasya
  1 masajatasya
  1 katasya
  1 asadhvabhimatasya
  3 natasya
  3 vijñatasya
  3 nirjñatasya
  4 patasya
  6 nipatasya
  1 satasya
  1 vatasya
  1 parvatasya
  2 lokayatasya
 142 etasya
  1 samavetasya
  1 syetasya
  1 ekasañjñadhikarahtasya
  2 asamsabditasya
  1 amreditasya
  1 vyavahitasya
  20 taddhitasya
  4 krdabhihitasya
  3 tinabhihitasya
  1 krtabhihitasya
  17 vihitasya
  1 vartamanavihitasya
  2 bhavisyadadhikaravihitasya
  2 sankhyavihitasya
  2 samanyavihitasya
  1 dhatuvihitasya
  1 rohitasya
  2 yathagrhitasya
  1 vigrhitasya
  4 akathitasya
  2 aprasthitasya
  3 nisthitasya
  2 pujitasya
  2 agamitasya
  1 anukampitasya
  1 kupitasya
  1 haritasya
  5 svaritasya
  11 amantritasya
  1 vakyaderamantritasya
  1 visasitasya
  1 diksitasya
  4 ipsitasya
  1 anipsitasya
  1 kutsitasya
  1 anvitasya
  1 asastranvitasya
  6 ktasya
  2 vaibhaktasya
  11 prasaktasya
  2 vyaktasya
  29 pratipadoktasya
  1 angadhikaroktasya
  2 purvoktasya
  7 aprktasya
  2 avyapavrktasya
  1 nindauktasya
  2 yuktasya
  1 samsargayuktasya
  1 atisayanayuktasya
  1 prasamsayuktasya
  1 nityayuktasya
  2 bhumadiyuktasya
  5 antasya
  1 bantasya
  1 taraptamabantasya
  1 tarabantasya
  1 nyabantasya
  3 tibantasya
  2 kvibantasya
  6 subantasya
  1 adantasya
  1 yusmadasmadantasya
  20 padantasya
  8 apadantasya
  30 tadantasya
  1 sabdantasya
  1 sasabdantasya
  1 yusabdavusabdantasya
  1 ididantasya
  2 kidantasya
  1 ridantasya
  1 vidantasya
  1 odantasya
  2 krdantasya
  1 igantasya
  3 anigantasya
  18 samyogantasya
  5 yanlugantasya
  2 pugantasya
  4 dirghantasya
  11 ajantasya
  1 anajantasya
  1 kyajantasya
  2 ejantasya
  3 sijantasya
  13 pratipadikantasya
  1 nalopahpratipadikantasya
  3 lantasya
  1 alantasya
  8 halantasya
  1 jhalantasya
  6 rlantasya
  5 mantasya
  4 hemantasya
  1 kimantasya
  1 nantasya
  1 anantasya
  1 canantasya
  1 sacanantasya
  6 ekavacanadvivacanantasya
  8 bahuvacanantasya
  1 ghañantasya
  1 vyañjanantasya
  4 parimanantasya
  2 sanantasya
  1 yanantasya
  11 sanyanantasya
  3 ninantasya
  4 tinantasya
  1 ivarnantasya
  2 rvarnantasya
  2 tunantasya
  1 rantasya
  11 akarantasya
  6 nakarantasya
  1 anakarantasya
  6 rephavakarantasya
  3 ikarantasya
  3 ankarantasya
  4 rkarantasya
  2 askarantasya
  2 upasankrantasya
  2 srantasya
  1 tricaturantasya
  1 santasya
  3 jhasantasya
  4 samasantasya
  1 asamasantasya
  1 sasantasya
  2 vasantasya
  4 atvasantasya
  2 krttaddhitantasya
  2 akrttaddhitantasya
  3 tadantantasya
  2 drstantasya
  3 hrasvantasya
  12 dhatvantasya
  2 ktvantasya
  4 pratyayantasya
  2 gotrapratyayantasya
  1 stripratyayantasya
  1 tyadadyantasya
  2 sarvadyantasya
  1 asarvadyantasya
  7 caturthyantasya
  1 sasthyantasya
  1 vakyantasya
  3 pañcamyantasya
  8 nyantasya
  6 anyantasya
  2 stryantasya
  6 syantasya
  6 cvyantasya
  1 kvyantasya
  2 gontasya
  6 praptasya
  1 apraptasya
  1 phantahrtasya
  1 ghrtasya
  9 prakrtasya
  3 aprakrtasya
  2 sphaiyakrtasya
  5 vikrtasya
  8 ekadesavikrtasya
  1 tinkrtasya
  8 vivrtasya
  3 samvrtasya
  1 dastasya
  18 abhyastasya
  1 anabhyastasya
  1 nyastasya
  11 adistasya
  3 ekadistasya
  1 nirdistasya
  2 sahanirdistasya
  17 sasthinirdistasya
  1 upaslistasya
  2 anistasya
  1 sistasya
  4 avasistasya
  5 visistasya
  11 lingavisistasya
  1 dravyavisistasya
  1 nañvisistasya
  1 kartrvisistasya
  2 avistasya
  2 asannivistasya
  3 drstasya
  2 upasrstasya
  1 brahamadattasya
  1 brahmadattasya
  6 yajñadattasya
  83 devadattasya
  5 antodattasya
  1 samasantodattasya
  4 udattasya
  1 nudattasya
  18 anudattasya
  1 paribhasikanudattasya
  6 adyudattasya
  1 mattasya
  2 adyutattasya
  5 nimittasya
  2 abhyastanimittasya
  11 vrddhinimittasya
  2 avibhaktinimittasya
  3 tannimittasya
  8 vrttasya
  1 padavrttasya
  2 pravrttasya
  2 kimvrttasya
  3 nirvrttasya
  2 samprasarananirvrttasya
  7 abhinirvrttasya
  4 anabhinirvrttasya
  1 gunabhinirvrttasya
  2 gunabhutasya
  1 avayavabhutasya
  2 atvabhutasya
  1 irtvabhutasya
  4 attvabhutasya
  9 anyabhutasya
  2 supibhutasya
  5 itthambhutasya
  1 kukkutasya
  9 plutasya
  3 vasya
  2 avasya
  3 aupagavasya
  8 bhavasya
  1 samanyavidhanabhavasya
  1 nakaralopabhavasya
  1 pararupabhavasya
  1 rabhavasya
  2 parabhavasya
  1 jighrabhavasya
  1 anyatrabhavasya
  2 anekasesabhavasya
  2 itkaryabhavasya
  1 ugitkaryabhavasya
  5 sthanivadbhavasya
  1 rupasthanivadbhavasya
  2 trjvadbhavasya
  7 pumvadbhavasya
  2 sanvadbhavasya
  1 cinvadbhavasya
  1 vadhibhavasya
  7 avyayibhavasya
  2 anavyayibhavasya
  1 ambhavasya
  1 jusbhavasya
  2 mubhavasya
  2 galavasya
  2 amavasya
  2 navasya
  1 pauravasya
  19 avayavasya
  4 bahuvrihyavayavasya
  1 avyayavasya
  1 dvandvasya
  1 pasusakunidvandvasya
  2 devasya
  1 vamadevasya
  2 urdhvasya
  1 bailvasya
  1 janvasya
  1 pingalakanvasya
  85 sarvasya
  2 anekalsitsarvasya
 123 purvasya
  1 apurvasya
  3 padapurvasya
  5 asamyogapurvasya
  1 upasargapurvasya
  13 gatikarakapurvasya
  1 yakapurvasya
  1 upamanapurvasya
  1 upapurvasya
  1 sankhyasambhadrapurvasya
  1 prapurvasya
  4 bhutapurvasya
  1 santabhutapurvasya
  1 adhatubhutapurvasya
  5 plutapurvasya
  3 osthyapurvasya
  1 bahucpurvasya
  1 tasminnitinirdestepurvasya
  2 tasminnitinirdistepurvasya
  1 varsadrnkarapunahpurvasya
  1 saptamipurvasya
  2 anpurvasya
  1 nañpurvasya
  2 atpurvasya
  1 hanteratpurvasya
  1 tatpurvasya
  2 utpurvasya
  4 laghupurvasya
  5 svasya
  7 asvasya
  2 vrsanasvasya
  26 hrasvasya
  2 visvasya
  2 atvasya
  1 datvasya
  1 adatvasya
  1 padatvasya
  1 purvalingatvasya
  6 sthaneyogatvasya
  1 siddhatvasya
  1 abhyasadesasiddhatvasya
  2 ghatvasya
  13 dirghatvasya
  2 samprasaranadirghatvasya
  1 upadhalaksanadirghatvasya
  7 savarnadirghatvasya
  1 purusabadhakatvasya
  1 krtsvarabhadhakatvasya
  1 syamatvasya
  4 natvasya
  1 ubhayasañjñatvasya
  2 raparatvasya
  3 pratyayaparatvasya
  1 krdantaprakrtisvaratvasya
  8 satvasya
  1 antodattatvasya
  1 purvapadantodattatvasya
  1 mukhantodattatvasya
  1 uttarapadanantodattatvasya
  1 samasantodattatvasya
  1 anudattatvasya
  3 adyudattatvasya
  1 pratyayadyudattatvasya
  2 vatvasya
  5 hrasvatvasya
  1 samasankhyatvasya
  1 etvasya
  1 itvasya
  2 valaditvasya
  1 ritvasya
  4 stritvasya
  3 anekaltvasya
  2 cartvasya
  3 kartrtvasya
  1 jastvasya
  1 nimittisvarabaliyastvasya
  7 attvasya
  1 adattvasya
  1 sattvasya
  1 anubandhasthanivattvasya
  3 settvasya
  11 ittvasya
  6 kittvasya
  2 akittvasya
  3 pittvasya
  2 ottvasya
  1 atttvasya
  6 uttvasya
  4 auttvasya
  1 autvasya
  1 scutvasya
  3 stutvasya
 281 yasya
  36 samudayasya
  1 dvigvarthasamudayasya
  4 prakrtipratyayasamudayasya
  1 acsamudayasya
  3 tinsamudayasya
  3 suptinsamudayasya
  1 tatsamudayasya
  2 asahayasya
  3 bhayasya
  1 ubhayasya
  2 amayasya
  1 samayasya
  1 apayasya
  5 karmadharayasya
  4 prayasya
  2 invisayasya
  1 dasatayasya
  1 valavayasya
  4 upadhyayasya
  2 hiranyayasya
  1 apatyayasya
  54 pratyayasya
  6 apratyayasya
  1 anistapratyayasya
  1 bhavapratyayasya
  5 yuvapratyayasya
  8 stripratyayasya
  11 prakrtipratyayasya
  1 kvipratyayasya
  1 kkvipratyayasya
  1 tasyedampratyayasya
  1 sampratyayasya
  2 kvinpratyayasya
  5 avyayasya
  1 navyayasya
  8 anavyayasya
  2 atahkrkamikamsakumbhapatrakusakarnisvanavyayasya
  2 krstapacyasya
  4 adyasya
  2 anadyasya
  2 paryavapadyasya
  2 kudyasya
  4 namadheyasya
  6 abhidheyasya
  3 steyasya
  1 arogyasya
  3 gargyasya
  1 madhyasya
  2 prthivimadhyasya
  1 tanmadhyasya
  1 samvatsarasankhyasya
  1 pragrhyasya
  6 apragrhyasya
  1 plutapragrhyasya
  2 vamarathyasya
  1 prannvulavananarthyasya
  1 gonardiyasya
  1 vijaniyasya
  14 visarjaniyasya
  4 apratyayavisarjaniyasya
  1 apratyayasvisarjaniyasya
  2 upadhmaniyasya
  2 avyasanakriyasya
  3 priyasya
  1 svasriyasya
  3 srotriyasya
  2 tiyasya
  10 tulyajatiyasya
  1 atajjatiyasya
  23 dvitiyasya
  2 sankarsanadvitiyasya
  11 trtiyasya
  3 kyasya
  15 vakyasya
  1 avivakyasya
  2 adhikyasya
  1 lyasya
  11 sakalyasya
  1 ksemyasya
  7 nyasya
  1 ñyasya
 160 anyasya
  1 dhanyasya
  3 samanyasya
  2 anyonyasya
  17 acaryasya
  8 karyasya
  1 anantaryasya
  1 brahmanagryasya
  3 svatantryasya
  3 suryasya
  1 svasuryasya
  2 visesyasya
  2 rsyasya
  2 karsyasya
  1 vatsyasya
  1 apatyasya
  1 apratyasya
  2 satyasya
  1 adityasya
 134 antyasya
  1 nantyasya
  28 anantyasya
  2 aikasrutyasya
  1 anyabhavyasya
  1 vihavyasya
  1 saravyasya
  11 dravyasya
  3 adravyasya
  2 ekadravyasya
  4 agnirisevasavyasya
  7 hrasvyasya
  3 adhrauvyasya
  1 nyayyasya
  1 esya
  1 presya
  5 upadisya
  1 anupadisya
  2 sisya
  1 upavisya
  1 pravisya
  1 sañcaksya
  2 daksya
  1 kaksya
  1 sarkaraksya
  1 praraksya
  1 prataksya
  20 apeksya
  2 anapeksya
  4 sampreksya
  5 samiksya
  2 asamiksya
  8 abhisamiksya
  1 pratiksya
  1 vamsya
  1 vyañjansya
  2 upasarjansya
  1 viprosya
  1 samyogadilopsya
  4 sandrsya
  1 prajihirsya
  2 pracikirsya
  1 hastisirsya
  1 pailusirsya
  2 apakrsya
  2 upasprsya
  1 samghatsya
  1 pradusya
  5 amusya
  1 manusya
  1 krtsvarabhadhakatavsya
  1 avayavsya
  2 agatya
  5 bhutapurvagatya
  1 adityagatya
  1 abhigatya
  6 ahatya
  4 anahatya
  2 svahatya
  1 antarhatya
  1 dasyuhatya
  1 jatya
  1 ajatya
  1 rathakatya
  1 pramatya
  1 pranatya
  1 yajadiparatya
  1 praratya
  1 vimsatya
  1 pratatya
  2 vatya
  1 avatya
  1 bhavatya
  1 srnkhalavatya
  1 yuvatya
  1 prayatya
  1 etya
  1 anetya
  2 upetya
  3 pretya
  3 agnicitya
  1 dityadityaditya
  5 adhitya
  1 pañcalohitya
  9 nitya
  9 anitya
  1 ucchritya
  1 anucchritya
  15 asritya
  3 anasritya
  1 vyapasritya
  1 adhisritya
  8 vibhaktya
  1 ekavibhaktya
  1 asaktya
  2 praklptya
  2 nivartya
  1 anuvartya
  2 ahrtya
  2 prahrtya
  1 adhyahrtya
  3 upasamhrtya
  1 sankirtya
  3 krtya
  4 akrtya
  1 dvidhakrtya
  1 karikakrtya
  60 prakrtya
  3 adhikrtya
  1 lavanikrtya
  3 misrikrtya
  2 urikrtya
  1 dvaidhankrtya
  1 lavanankrtya
  1 prkrtya
  2 samskrtya
  1 asatkrtya
  1 saksatkrtya
  1 vismrtya
  1 upasrtya
  2 nihsrtya
  1 yajñadattya
  1 daivadattya
  1 taddhitotpattya
  10 utpattya
  1 vrttya
  2 sambandhavrttya
  6 anuvrttya
  3 plutya
  14 utplutya
  1 ekasrutya
  1 kanduya
  1 valguya
  1 uribhuya
  1 aluya
  1 praluya
  4 amuya
  2 dhrsnuya
  2 uruya
  4 asuya
  2 vasuya
  1 sugatuya
  1 mandavya
  1 dhenumbhavya
  1 arodhavya
  1 vakavya
  1 lavya
  1 datavya
  1 nimatavya
  1 paryudasitavya
  1 sasitavya
  3 esitavya
  1 lavitavya
  5 asrayitavya
  81 vaktavya
  1 prasanktavya
  3 bhoktavya
  1 proktavya
  4 prayoktavya
  1 adhvagantavya
  76 kartavya
  3 drastavya
  2 akrastavya
  1 nirdestavya
  1 pratinirdestavya
  6 mrdvya
  5 pradivya
  2 kikidivya
  3 prasivya
  10 anupurvya
  5 patvya
  2 pragadayya
  2 prabebhidayya
  2 pracecchidayya
  1 paridradhayya
  1 parivradhayya
  3 prasamayya
  3 pratamayya
  1 sumanayya
  2 prastanayya
  2 astadhyayya
  10 nyayya
  1 pratyayya
  1 viviniyya


A  =  5224 words (59718 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  Y  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License