Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Inverse alphabetical word list

I  =  2659 words (49605 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  Y  Frequency - Word Form
  22 i
  1 grha3i
  4 agna3i
  3 agnibhuta3i
  1 agnaya3i
  4 bho3i
  1 ai
  1 kriyavacai
  2 samprayujyavahai
  1 tarhai
  1 bhunajai
  5 glai
  5 mlai
  2 smai
  19 asmai
  6 kasmai
  2 ekaikasmai
  12 tasmai
  2 tvasmai
  4 yasmai
  1 dvitiyasmai
  1 trtiyasmai
  1 amusmai
  1 aglopai
  2 rai
  1 dhvamsasiramsai
  1 tatai
  4 sayantai
 157 vai
  2 tavai
  1 mlecchitavai
  1 apabhasitavai
  1 yavagvai
  2 brahmabandhvai
  2 nvai
  3 dhenvai
  2 atidhenvai
  1 vipurvai
  2 tvai
  4 bhruvai
  2 atibhruvai
  1 buddhayai
  1 sakhayai
  5 amantrayai
  5 nimantrayai
  1 kavyatayai
  1 kavitayai
  1 dvitiyayai
  1 trtiyayai
  1 ahalyayai
  1 bhrunahatyayai
  1 adhyai
  1 pradhyai
  1 sadhvadhyai
  1 samrddhyai
  4 sriyai
  2 atisriyai
  1 striyai
  2 laksmyai
  1 atilaksmyai
  7 brahmanyai
  2 bramananyai
  3 kumaryai
  1 rajakumaryai
  2 tantryai
  1 atitantryai
  3 asyai
  1 daksinadaksinasyai
  13 tasyai
  1 yasyai
  1 dvitiyasyai
  1 trtiyasyai
  1 paddhatyai
  3 sakatyai
  2 atisakatyai
  1 kharakutyai
  1 manayyai
  3 niskausambi
 147 aci
  8 daci
  3 akaci
  5 anaci
  2 yanaci
  1 praci
  2 saci
  1 ghrtaci
  11 vaci
  1 prasangavaci
  2 mrgavaci
  2 visuddhavaci
  1 kalavaci
  2 anadhikaranavaci
  2 nanadhikaranavaci
  1 varnavaci
  2 isvaravaci
  1 sariravaci
  5 rasavaci
  4 visesavaci
  2 vipsavaci
  13 istavaci
  5 avayavavaci
  1 ekatvavaci
  2 sahayavaci
  4 asahayavaci
  1 ubhayavaci
  1 jñatidhanaparyayavaci
  1 nityaparyayavaci
  1 samkhyavaci
  3 kriyavaci
  2 samanyavaci
  1 aisvaryavaci
  1 dravyavaci
  1 adravyavaci
  1 mahadvaci
  2 tadvaci
  1 kimvaci
  1 vayovaci
  1 visvaci
  1 dravyvaci
  7 yaci
  4 ayaci
  6 kyaci
  6 eci
  5 ici
  1 dadhici
  1 samici
  9 nici
  3 akinici
  1 kadrici
  26 sici
  1 pratici
  2 ktici
  1 vrkavañci
  9 rci
  1 vyavacarci
  2 trci
  1 tirasci
  5 bahuci
  3 aluci
  1 anuci
  1 ruci
  10 adi
  1 vesoyasaadi
  20 tadadi
  1 ghosavadadi
  1 idadi
  1 samyodadi
  1 angadi
  1 samyogadi
  1 khadi
  1 sukhadi
  1 ukthadi
  11 ajadi
  1 cajadi
  1 nadyajadi
  1 ekahaladi
  2 valadi
  9 tasiladi
  8 evamadi
  1 durmadi
  10 asmadi
  10 yusmadasmadi
  8 yusmadi
  24 nadi
  3 vyañjanadi
  1 ekanadi
  2 girinadi
  1 tunadi
  1 padi
  3 atmanepadi
  2 yakaradi
  2 samsadi
  1 antadi
  3 tadantadi
  1 udattadi
  3 anudattadi
  2 divadi
  1 svadi
 1220 yadi
  1 ayadi
  4 tadadyadi
  1 asthyadi
  2 antyadi
  3 baidi
  1 vaidi
  1 rajavaidi
  1 bebhidi
  1 cecchidi
  1 vidi
  3 dandi
  2 vatandi
  1 mundi
  2 udi
  1 ragi
  2 angi
  1 pisangi
  2 paingi
  1 avyayayogi
  5 gargi
  1 mrgi
  1 vaksyatgi
 1761 hi
  1 gahi
  4 agahi
  3 jahi
  1 matamahi
  1 pitamahi
  4 abhuñjmahi
  1 adhigismahi
  2 asayismahi
  3 abhuksmahi
  1 prayuksmahi
  2 nahi
  2 pahi
  1 grahi
  1 vahi
  2 anadvahi
  2 akurvahi
  5 yahi
  1 ayahi
  5 bhi
  3 abhi
  2 nabhi
  1 nirabhi
  1 pralambhi
  1 ayaskumbhi
  4 pracchi
  1 kalyanapucchi
  1 kabarapucchi
  1 sarapucchi
  1 visapucchi
  1 manipucchi
  6 dhi
  13 adhi
  39 dadhi
  1 karakadadhi
  1 nandanadadhi
  1 cakadhi
  1 upadhi
  2 sadhi
  1 avadhi
  2 vyadhi
  5 cakaddhi
  1 anvavarunaddhi
  1 siddhi
  2 pratisiddhi
  2 viddhi
  1 rddhi
  2 vrddhi
  1 avrddhi
  46 gunavrddhi
  1 nisambuddhi
  10 edhi
  1 sarngajagdhi
  1 puttrajagdhi
  1 putrajagdhi
  4 dogdhi
  1 sakaladirghavidhi
  3 yathavidhi
  5 taddhitavidhi
  2 vadvidhi
  1 idvidhi
  2 tyadadividhi
  1 numvidhi
  1 pindhi
  1 sindhi
  2 pararthavirodhi
  1 paridrdhi
  4 krdhi
  1 parivrdhi
  1 udhi
  2 rudhi
  1 yudhi
  7 ehi
  28 dehi
  3 nidhehi
  1 apehi
  6 ghi
  1 aihi
  2 rudihi
  1 vijanihi
  14 lunihi
  3 pralunihi
  1 punihi
  1 prapunihi
  2 svapihi
  1 bahuvrihi
  1 vihi
  1 khi
  1 sakhi
  3 asakhi
  2 sikhi
  1 slaksnapinamukhi
  1 slaksnamukhi
  2 candramukhi
  2 abhimukhi
  2 pranmukhi
  2 pratyanmukhi
  2 sumukhi
  1 bahvanadvamhi
  1 bahvandvamhi
  1 arhi
  1 darhi
  1 karhi
 2779 tarhi
  11 etarhi
  1 tattarhi
  2 jagrhi
  1 athi
  1 kathi
  1 mathi
  3 pathi
  1 supathi
  1 rathi
  1 bhaimarathi
  1 saurathi
  1 katipayathi
  1 avyathi
  2 tithi
  1 tavatithi
  3 bahutithi
  1 cakrasakthi
  2 arthi
  2 avirodharthi
  4 annarthi
  2 bhaksarthi
  4 mamsarthi
  3 tarthi
  2 asrayarthi
  2 dhanyarthi
  1 hiranyarthi
  27 caturthi
  1 carturthi
  5 prasthi
 171 sasthi
  7 sambandhasasthi
  12 sthanasasthi
  7 visesanasasthi
  6 avayavasasthi
  1 sthansasthi
  1 tsasthi
  1 gavasthi
  1 paramesthi
  1 parmesthi
  1 bimbosthi
  1 bimbausthi
  6 uthi
  2 duhi
  4 anaduhi
  1 tanuhi
  2 dhinuhi
  3 saknuhi
  3 apnuhi
  1 krnuhi
  3 aksnuhi
  3 taksnuhi
  1 ruhi
  5 bruhi
  6 anubruhi
  1 ii
  1 iii
  1 pañcaji
  2 abhaji
  2 raji
  1 madraraji
  1 madraji
  1 dasaji
  3 bhesaji
  1 satabhisaji
  1 kanyakubji
  3 sarvabiji
  2 arañji
  1 puyanji
  1 bahurñji
  1 bhoji
  1 sraddhabhoji
  8 asraddhabhoji
  1 sakabhoji
  1 alavanabhoji
  1 asarji
  2 srji
  3 bahurji
  1 olasji
  2 masji
  1 pisacaki
  3 sankhadaki
  5 dhaki
  1 dvyadhaki
  1 bhindhaki
  1 chindhaki
  4 phaki
  2 kaki
  1 ekaki
  4 raki
  1 austraki
  2 saki
  1 kasthasaki
  1 taki
  1 pacataki
  1 jalpataki
  1 ardhakosataki
  1 manavaki
  3 yaki
  1 mayaki
  1 samayaki
  1 tvayaki
  4 kartryaki
  1 dvyadhiki
  1 ardhiki
  2 laukiki
  1 akaliki
  1 sakaliki
  4 vacaniki
  1 karsapaniki
  1 drauniki
  1 skaunagariki
  1 kastiriki
  1 saipuriki
  1 samasiki
  1 tunganasiki
  1 dirghanasiki
  1 kalyananasiki
  1 atidesiki
  1 nairdesiki
  1 kamsiki
  1 pratiki
  1 sampratiki
  1 saktiki
  1 antiki
  1 yastiki
  6 svabhaviki
  2 karantaviki
  2 karatantaviki
  1 samayiki
  1 koki
  1 vrki
  1 aratki
  1 manduki
  60 luki
  10 aluki
  4 lingaluki
  18 taddhitaluki
  2 ataddhitaluki
  1 subluki
  1 ñinikilluki
  3 cinluki
  3 muki
  6 nuki
  2 puki
  1 pañcakaruki
  1 suki
  3 asuki
  3 tuki
  2 li
  4 ali
  1 bali
  2 pandukambali
  1 bahubali
  1 urubali
  1 avicali
  1 kundali
  1 tundali
  35 hali
  5 ahali
  29 jhali
  3 jhalojhali
  7 thali
  1 sththali
  14 sthali
  4 kali
  1 halikali
  5 nali
  1 pippali
  10 ardhapippali
  3 vrsali
  1 patighnivrsali
  2 kusali
  2 tali
  18 vali
  1 kuvali
  7 cli
  2 saili
  4 nili
  2 sili
  1 sukli
  5 duli
  3 dhanasaskuli
  7 pañcapuli
  2 dasapuli
  1 catvarimsatpuli
  1 trimsatpuli
  1 matuli
  3 nvuli
  5 mi
  68 ami
  10 pacami
  92 pañcami
  1 apadanapañcami
  1 dadami
  8 gami
  1 agami
  2 gramagami
  1 ambhobhigami
  1 hanigami
  1 sautangami
  2 agacchami
  1 icchami
  2 athami
  2 kami
  1 krkami
  16 nami
  1 sanami
  1 grbhnami
  4 snami
  2 smarami
  2 pañcagrami
  2 snukrami
  9 sami
  6 asami
  4 asamsami
  1 susami
  1 sapatami
  52 saptami
  5 parasaptami
  3 visayasaptami
  5 satsaptami
  3 vami
  1 madbhavami
  3 sidhvami
  12 svami
  6 yami
  2 sadayami
  1 janayami
  1 nipatayami
  3 dasyami
  6 jñasyami
  2 pasyami
  1 sangrahisyami
  2 gamisyami
  1 harisyami
  13 karisyami
  2 pratyayayisyami
  5 sampratyayayisyami
  2 saksyami
 170 vaksyami
  3 asanksyami
  1 stosyami
  1 bhinadmi
  3 vagmi
  1 brahmi
  1 praminimi
  4 cakasimi
  10 bravimi
  1 srnomi
  10 asmi
  1 graismi
  3 svadumi
  2 mumi
  15 numi
  11 ni
  43 ani
  23 cani
  1 acani
  5 uccani
  1 tryrcani
  1 nakhamucani
  13 padani
  2 carcapadani
  1 ekapadani
  1 uttarapadani
  1 purvapadani
  2 atmanepadani
  1 parasmaipadani
  1 atmanepadaparasmaipadani
  1 nirapavadani
  1 tilapidani
  2 kandani
  11 kundani
  1 tudani
  2 gani
  1 rathangani
  1 lingani
  1 sarvalingani
  1 srngani
  2 hani
  17 ahani
  1 trnahani
  4 bhrunahani
  1 vrtrahani
  1 viryavahani
  2 saulabhani
  1 chani
  2 dhañi
  4 sarvadhani
  15 siddhani
  2 vrddhani
  1 suddhani
  2 dvaidhani
  3 murdhani
  1 saktudhani
  2 ghañi
  1 praghani
  3 khañi
  1 duhkhani
  1 likhani
  3 mukhani
  5 grhani
  1 pañcathani
  1 sakhthani
  7 sakthani
  4 ukthani
  2 prthagarthani
  1 ekarthani
  1 asamarthani
  2 tatsamarthani
  1 trtiyasamasarthani
  1 tatpurusarthani
  2 bahvarthani
  1 bahuvrihyarthani
  1 nimittikaryarthani
  14 sthani
  1 kasthani
  1 dvisthani
  4 bhuyisthani
  3 jani
  2 ajani
  10 rajani
  58 kani
  1 badhakani
  2 sadhakani
  2 anarthakani
  1 badaramalakani
  6 karakani
  2 stripunnapumsakani
  2 virapurusakani
  2 ayusmatpurusakani
  2 saktikitakani
  1 goyuktakani
  1 sanghustakani
  1 tathajatiyakani
  6 evañjatiyakani
  22 pratipadikani
  1 auttarpadikani
  2 valikani
  2 tannamikani
  2 vacanikani
  1 varsasahasrikani
  1 varsasatikani
  1 svabhavikani
  2 yajñavalkani
  4 lani
  2 mudgalani
  3 ekahalani
  3 phalani
  1 tulyakalani
  4 tusapalalani
  2 kapalani
  1 patalani
  2 kevalani
  2 suklani
  1 sthulani
  2 kulani
  15 brahmanakulani
  1 yajyakulani
  1 gurukulani
  1 mulani
  1 vrksamulani
  1 kudyamulani
  1 matulani
  4 mani
  1 saudamani
  2 dirghamukhamani
  1 kamani
  4 namani
  6 sarvanamani
  2 gramani
  1 sutagramani
  10 samani
  1 dasamani
  2 darsaniyamani
  38 brahmani
  1 rajabrahmani
  1 anubrahmani
  13 imani
  2 dadimani
  1 himani
  1 prahimani
  1 aparimani
  4 lomani
  1 romani
  3 carmani
 122 karmani
  3 gatyarthakarmani
  2 rajakarmani
  2 pradhanakarmani
  2 yajñakarmani
  4 gunakarmani
  1 parakarmani
  3 manyakarmani
  7 adikarmani
  1 gunamkarmani
  12 kartrkarmani
  2 bhasmani
  2 suksmani
  1 varsmani
  3 atmani
  1 nañi
  6 anani
  2 anañi
  3 vacanani
  37 lingavacanani
  1 adlyavdvirvacanani
  10 dvivacanabahuvacanani
  1 ekavacanadvivacanabahuvacanani
  1 sthanakarananupradanani
  8 grahanani
  2 agrahanani
  1 samarthagrahanani
  3 varnagrahanani
  1 sabdasanghatagrahanani
  1 yuktagrahanani
  2 jhalgrahanani
  1 angrahanani
  1 aninasmangrahanani
  2 dhanani
  2 sadhanani
  2 sarvadhanani
  2 bandhanani
  2 abandhanani
  2 vyañjanani
  1 projanani
  6 yojanani
  83 prayojanani
  1 upasarjanani
  2 upamanani
  3 brahmanani
  3 chandobrahmanani
  1 jñanani
  1 sannayyanujavaranusukacatusprasyaraksoghnavaiyatavaikrtavarivaskrtagrayanagrahayanasantapanani
  1 caranani
  6 udaharanani
  1 avadharanani
  1 karanani
  2 hrasvasasanani
  1 arambhanalambhanaproksanavisasanani
  1 arthadesanani
  4 visesanani
  1 samarthavisesanani
  1 pratipadikavisesanani
  1 kriyavisesanani
  1 ekayogalaksanani
  5 nipatanani
  2 udyamananipatanani
  13 vanani
  1 yavanani
  1 akhyanani
  1 vrddhasañjñani
  3 sarvanamasañjñani
  2 sarvananasañjñani
  3 ubhayasañjñani
  1 paryavapannani
  14 avyutpannani
  2 parnani
  1 avarnani
  1 ekavarnani
  2 tirnani
  1 trnani
  1 putikatrnani
  1 sasnani
  2 ratnani
  2 lunani
  3 pani
  1 audapani
  1 pravapani
  6 masavapani
  2 vrihivapani
  2 rupani
  5 sarupani
  1 gandharvanagarani
  1 purvaparavaradaksinottaraparadharani
  2 sthalipitharani
  1 ahakarani
  2 prsodaraprakarani
  4 vaiyakarani
  2 uccaihkarani
  3 nicaihkarani
  1 sukatamkarani
  2 subhagankarani
  2 adhyankarani
  1 kiñcitkarani
  1 akiñcitkarani
  4 parani
  2 taparani
  3 ataparani
  1 prasarani
  1 aksarani
  1 sandhyaksarani
  2 samarthatarani
  1 suksmatarani
  2 itarani
  2 vastrantarani
  2 sanghatantarani
  1 dhatvantarani
  1 jatyantarani
  2 prakrtyantarani
  2 uttarani
  2 cakrani
  3 prani
  3 aprani
  7 sahasrani
  1 patrani
  6 naksatrani
  1 mitrani
  1 gotrani
  5 sastrani
  8 vastrani
  2 sattrani
  1 dirghasattrani
  7 sutrani
  6 purani
  57 sani
  1 sanasaptadasani
  1 arthapadesani
  1 sasnalangulakakudakhuravisani
  2 sadhanapeksani
  2 kriyapeksani
  1 paroksani
  1 mamsani
  1 niscatvarimsani
  1 nistrimsani
  2 dosani
  4 varsani
  1 virapurusani
  1 ayusmatpurusani
  42 tani
  1 avadatani
  2 gatani
  1 udgatani
  1 nigatani
  1 dvigatani
  2 padajatani
  1 sakatani
  1 uparatani
  2 vratani
  4 satani
  1 phalakasatani
  1 udupasatani
  3 parassatani
  4 tatani
  64 etani
  1 samuditani
  1 nihitani
  2 vastrantarhitani
  2 pathitani
  1 uccaritani
  1 vivaksitani
  1 hrsitani
  2 hikkitahasitakanduyitani
  2 uktani
  1 prakarsapakarsayuktani
  1 samyuktani
  1 nicantani
  1 mangalantani
  2 prathamantani
  1 yañantani
  4 tinantani
  3 akarantani
  2 anakarantani
  1 anukrantani
  1 vibhaktyantani
  5 parihrtani
  1 vihrtani
  2 lukkrtani
  1 ankrtani
  1 arthavatkrtani
  1 srastani
  2 digapadistani
  2 adyantapadistani
  1 upadistani
  4 atidistani
  4 anatidistani
  1 evamvisistani
  1 sannivistani
  1 hrstani
  4 anudattani
  1 nimittani
  1 abhinirvrttani
  1 bhutani
  1 sañjñabhutani
  1 sañjñopasarjanibhutani
  2 vani
  1 bhavani
  1 adurabhavani
  1 lavani
  1 karavani
  1 yavani
  1 matubvani
  2 adhvani
  3 anadhvani
  2 sudhivani
  1 prapakvani
  1 paripakvani
  4 parvani
  1 samvatsaraparvani
  17 sarvani
  1 svani
  2 latvaghatvanatvarutvasatvanatvanunasikachatvani
  1 anangunadirghatvani
  3 anangunaraparatvadirghatvani
  2 latvasalopasamyogadilopakutvadirghatvani
  4 anangunaraparatvani
  2 akacchesatvani
  1 iyanuvanyusmadasmattatanaminudanemukkehrasvayidirghabhitatvani
  1 sublopapumvadbhavantodattatvani
  1 hrasvatvani
  2 attvanapumsakopasarjanahrasvatvani
  1 ambarthanadinapumsakopasarjanahrasvatvani
  1 abhyasohambarthanadinapumsakopasarjanahrasvatvani
  1 yanekadesettvottvani
  2 ekatvadvitvabahutvani
  60 yani
  17 yañi
  1 krtasañcayani
  1 pardayani
  1 aurdayani
  5 agrahayani
  1 bibhayani
  1 ahicumbukayani
  2 glucukayani
  1 bahlayani
  1 parnamayani
  1 prayani
  4 varnasrayani
  23 itaretarasrayani
  2 svasrayani
  1 pratyayasrayani
  1 asurayani
  3 udattayani
  6 gargyayani
  1 upadhyayani
  1 sakalyayani
  1 pautimasyayani
  1 gaukaksyayani
  1 sarkaraksyayani
  1 vatsyayani
  2 avatyayani
  4 geyani
  1 vidheyani
  1 mangalamadhyani
  1 sadhyani
  2 sakhyani
  1 vyakhyani
  2 phyañi
  1 iyani
  1 darsaniyani
  1 pariyani
  2 indriyani
  2 priyani
  1 ksatriyani
  1 sayujyani
  2 kyani
  1 sakyani
  4 vakyani
  4 kalyani
  10 anyani
  2 dhanyani
  1 aranyani
  1 atodirghoyañi
  1 aryani
  1 acaryani
  25 karyani
  2 padakaryani
  2 sarvanamakaryani
  1 karmakaryani
  1 ghusañjñakaryani
  2 nispannakaryani
  1 samhitakaryani
  2 abhyastakaryani
  6 ackaryani
  2 tanotyadikaryani
  1 tatkaryani
  1 itkaryani
  1 viryani
  1 dvitiyatrtiyacaturthaturyani
  6 syani
  1 caturmasyani
  3 asuryampasyani
  2 sasyani
  3 pratiksyani
  2 nityani
  3 dravyani
  2 pathitavyani
  2 vaktavyani
  1 kartavyani
  1 drastavyani
  5 eni
  1 samidheni
  1 varkeni
  4 syeni
  1 kumudasyeni
  6 agni
  1 vagagni
  3 upagni
  3 indragni
  1 vayvagni
  3 pratyagni
  2 dirghahni
  2 dadhni
  1 kundodhni
  1 ghatodhni
  2 ghni
  1 sasaghni
  7 patighni
  2 sraughni
  3 ini
  6 iñi
  2 straini
  1 niskausambini
  6 cini
  6 bhavakarmavacini
  1 tadvacini
  1 vayovacini
  1 kartrvacini
  2 adini
  1 padadini
  2 tyadadini
  1 tundadini
  1 picchadini
  2 sukhadini
  3 mangaladini
  2 dvirvacanadini
  4 arambhanadini
  1 randhanadini
  1 bhojanadini
  1 avahananadini
  1 jananadini
  1 agrasanadini
  3 arambhanalambhanaproksanavisasanadini
  1 anunasikalopadini
  5 nalopadini
  4 akaralopadini
  2 prsodaradini
  1 avaradini
  2 gotradini
  1 putraputradini
  1 udakdesadini
  1 kosanisadini
  1 salimamsadini
  2 lohitadini
  2 vispastadini
  2 khaleyavadini
  2 kandvadini
  17 sarvadini
  3 purvadini
  1 latvadini
  5 kutvadini
  2 ayasmayadini
  1 uryadini
  4 bhagini
  3 gargabhagini
  1 daksabhagini
  1 garbhini
  1 kalaksigarbhini
  2 dadhini
  1 priyasakhini
  3 atisakhini
  1 kumbhakapalalohini
  1 atilohini
  6 rohini
  2 asthini
  1 uhini
  1 aksauhini
  1 vatakini
  1 salukini
  12 lini
  1 khalini
  1 dhanasaskulini
  2 svamini
  1 avayavasvamini
  1 kundumini
  7 nini
  4 sthanini
  2 manini
  5 amanini
  2 dirghamukhamanini
  1 slaksnamukhamanini
  2 darsaniyamanini
  8 parimanini
  3 pranini
  1 slaksnamukhamaninini
  1 sañjñini
  1 avasanasañjñini
  1 pañcaratnini
  1 dasaratnini
  4 gunini
  1 vapini
  2 masavapini
  2 vrihivapini
  1 silpini
  1 rupini
  2 udarini
  4 harini
  1 malabharini
  1 utpalamalabharini
  2 karini
  4 sadhukarini
  21 trini
  1 arasastrini
  1 nirvaranasini
  1 gramevasini
  5 adesini
  1 anktesini
  2 ekadravyopanivesini
  1 aksini
  16 tini
  2 atini
  1 jatini
  1 ktini
  1 samanavibhaktini
  1 kakudavartini
  2 ekaikavarnavartini
  2 antarvartini
  1 tisthadguprabhrtini
  1 hastini
  10 bhavini
  1 dirghabhavini
  3 purvapadaprakrtisvarabhavini
  1 aplutabhavini
  2 dvandvabhavini
  1 hrasvabhavini
  5 avayavini
  1 sthandilasayini
  1 jñi
  1 ajajñi
  2 madrarajñi
  1 kasmirarajñi
  1 bahurajñi
  6 sañjñi
  1 vasanasañjñi
  1 asikni
  7 karanamni
  4 tannamni
  1 simni
  5 bhumni
  3 uttarapadabhumni
  2 goni
  1 maghoni
  1 droni
  1 yoni
  1 suparni
  4 krñi
  1 prnimrni
  1 kartrrni
  1 curni
  1 bahutaksni
  1 paumsni
  2 kasakrtsni
  4 patni
  1 vrddhapatni
  1 sthulapatni
  1 asapatni
  1 vakpatni
  1 citpatni
  1 pañcaratni
  1 dasaratni
  1 pativatni
  2 antarvatni
  1 uñi
  1 drauni
  2 guni
  1 phalguni
  14 bahuni
  1 madhuni
  2 bandhuni
  1 laghuni
  18 luni
  1 aluni
  1 taluni
  1 prabaddhaviluni
  3 tumuni
  3 ghinuni
  12 trapuni
  1 taruni
  4 smasruni
  4 tumburuni
  4 suni
  4 asuni
  1 nihsuni
  1 bahusuni
  1 bahhusuni
  10 jatuni
  1 vastuni
  45 yuni
  6 khyuni
  1 atiyuni
  3 pi
 4605 api
  4 capi
  1 sakrdapi
  1 kacchapi
  16 kapi
  1 lapi
  3 kalapi
  1 uktarthanamapi
  1 bhasañjñamapi
  1 prapi
  1 atrapi
  1 surapi
  4 sapi
  2 pasapi
  7 tapi
  1 khalvapi
  23 lyapi
  1 ubhayasañjñanyapi
  1 tyapi
  3 daipi
  1 samipi
  4 nipi
  2 klpi
  1 uttarapadalopi
  5 aglopi
  1 dvisurpi
  5 lupi
  2 manusyalupi
  2 ekapupi
  49 supi
  3 asupi
  1 matupi
  1 ri
  1 acari
  1 brahmacari
  4 sabrahmacari
  5 kimsabrahmacari
  1 kimsbrahmacari
  1 pracari
  1 suryacari
  9 upoccari
  1 patucari
  2 badari
  1 katubadari
  2 udari
  3 sannagari
  5 hari
  1 ahari
  2 udahari
  1 phalahari
  2 sarvapahari
  1 kokilabhivyahari
  1 jarbhari
  1 gandhari
  6 jhari
  11 khari
  1 pusphari
  2 akari
  1 sabdakari
  1 kumbhakari
  1 niyamakari
  1 karmakari
  1 nagarakari
  2 krtakari
  2 akrtakari
  9 preksapurvakari
  2 abhyudayakari
  1 anapayopajanavikari
  3 maskari
  4 tatkari
  1 sadhukari
  1 sukari
  3 kaumari
  30 kumari
  2 pañcakumari
  1 vrddhakumari
  4 rajakumari
  2 dasakumari
  1 taksakumari
  3 nari
  6 pari
  1 salakapari
  1 aksapari
  1 adhipari
  10 upari
  2 parari
  4 sari
  2 catasari
  4 svasari
  7 tari
  9 matari
  5 bhratari
  1 duhitari
  9 pitari
  10 utpadayitari
  1 vaktari
  2 prayoktari
  2 hantari
 153 kartari
  11 akartari
  18 karmakartari
  1 pradhanakartari
  1 arhatikartari
  1 vari
  1 divari
  1 dhivari
  1 atidhivari
  2 bahudhivari
  2 pivari
  1 atipivari
  2 bahupivari
  2 sakvari
  1 sarvari
  1 svari
  14 catvari
  1 prertvari
  1 mahasudri
  2 sutudri
  1 vyaghri
  2 svairi
  2 atiri
  2 kakhatiri
  1 cori
  1 vyavacori
  1 rori
  4 kisori
  3 sri
  13 tri
  1 atri
  2 chatri
  1 ahicchatri
  1 patri
  2 tatri
  1 janayitri
  1 prayoktri
  53 stri
  7 astri
  1 sabdastri
  1 arthastri
  1 srastri
  1 sastri
  3 arasastri
  1 ustri
  2 sautri
  1 rajaputri
  1 bhojaputri
  1 kulaputri
  1 ugraputri
  1 sutaputri
  1 meruputri
  1 uri
  1 cauri
  2 gauri
  6 sauri
  2 bhaguri
  1 bhuri
  2 dhuri
  1 madhuri
  1 tridhuri
  1 dvidhuri
  1 mathuri
  5 puri
  1 apuri
  3 tripuri
  1 dvipuri
  1 suri
  1 asuri
  1 daivasuri
  1 raksosuri
  1 mayuri
  16 si
  31 asi
  23 pacasi
  1 apacasi
  1 chancasi
  2 dasi
 244 chandasi
  1 cchandasi
  6 acchandasi
  1 rodasi
  4 hasi
  1 vaiyakaranahasi
  22 icchasi
  1 dadhasi
  2 arhasi
  1 tathasi
  18 jasi
  2 rajasi
  1 kasi
  1 palasi
  1 masi
  5 paurnamasi
  1 paunamasi
  3 candramasi
  1 tittirikalmasi
  2 caturmasi
  2 nasi
  3 anasi
  5 abhijanasi
  6 manasi
  4 varanasi
  3 nirvaranasi
  1 mrnasi
  1 prnasi
  1 tapasi
  1 sraddhatapasi
  1 diksatapasi
  2 carasi
  1 cañcarasi
  2 harasi
  4 sarasi
  1 sirasi
  1 janusirasi
  1 urasi
  19 sasi
  1 vasasi
  3 alomosasi
  1 jassasi
  4 tasi
  2 patasi
  7 syatasi
  3 vasi
  1 tvadbhavasi
  1 gramevasi
  1 kathantevasi
  1 pituhantevasi
  2 vaisampayanantevasi
  2 prantevasi
  1 sasivasi
  1 urvasi
  3 vayasi
  3 avayasi
  1 jyayasi
  1 sreyasi
  2 vidyamanasreyasi
  2 bahusreyasi
  1 abhyasi
  2 athyasi
  2 laghiyasi
  4 baliyasi
  1 karakavibhaktirbaliyasi
  1 kaniyasi
  1 alpiyasi
  1 gariyasi
  4 pasyasi
  1 vasyasi
  1 yasyasi
  4 karisyasi
  2 visesayisyasi
  3 bhuyasi
  3 esi
  1 dirghakesi
  1 kesakesi
  3 sarvakesi
  1 atikesi
  1 niskesi
  1 upaslesi
  4 taddvesi
  1 tohsi
  1 upaisi
  1 praisi
  4 disi
  1 mahisi
  1 bhisi
  1 nisi
  18 asisi
  2 anasisi
  7 jyotisi
  1 narnrtisi
  2 sutisi
  1 visi
  5 havisi
  6 aksi
  6 daksi
  2 bhaksi
  3 plaksi
  1 brahmanaksi
  2 ulukapaksi
  1 pañcataksi
  1 dasataksi
  1 gavaksi
  1 ksatriyaksi
  1 vrkapreksi
  1 avantaradiksi
  2 bhiksi
  3 kasthatanksi
  1 kutatanksi
  2 varksi
  7 chandamsi
  3 brahmanacchamsi
  1 anamsi
  2 manamsi
  1 atijaramsi
  1 saramsi
  1 hamsasiramsi
  3 yasamsi
  3 payamsi
  5 sreyamsi
  5 bhuyamsi
  2 sarpimsi
  1 astacatvarimsi
  1 jyotimsi
  1 kasthatakmsi
  1 paumsi
  3 dhanumsi
  22 pumsi
  1 supumsi
  2 ayumsi
  3 osi
  2 akosi
  7 karosi
  1 akarosi
  4 vyavakrosi
  3 drsi
  1 sadrsi
  1 pitrsadrsi
  2 pravrsi
  1 kaundivrsi
  1 matsi
  2 autsi
  1 abhutsi
  9 usi
  3 pausi
  20 jusi
  3 ajusi
  2 yajusi
  1 dhanusi
  1 manusi
  5 caksusi
  2 uposusi
  1 ayusi
  6 upeyusi
  15 ti
  38 ati
  13 pibati
  1 anupibati
 102 pacati
  7 prapacati
  1 citprapacati
  2 siñcati
  1 nihsiñcati
  1 vrscati
  3 dati
  1 adati
  22 dadati
  3 vyadadati
  1 khadati
  1 nadati
  3 vadati
  1 abhivadati
  1 kridati
  1 askandati
  2 krandati
  1 vindati
  1 bhrrdati
  1 nudati
  1 apanudati
  1 tudati
  2 gati
  3 jagati
  5 dahati
  13 jahati
  1 ghumasthagapajahati
  23 mahati
  3 amahati
  8 atimahati
  1 puttrahati
  1 putrahati
  16 vahati
  1 nadivahati
  1 gardabhati
  2 pratibhati
  46 gacchati
  16 agacchati
  1 avagacchati
  1 ayacchati
  1 upayacchati
  2 prayacchati
  1 samprayacchati
  1 udyacchati
  76 icchati
  5 anvicchati
  2 rcchati
  2 uparcchati
  26 prcchati
  1 aprcchati
  1 anuprcchati
  6 dadhati
  1 upasamadadhati
  1 upadadhati
  1 abhidadhati
  1 nidadhati
  5 vidadhati
  1 madhati
  1 vaddhati
  1 sidhati
  4 ghati
  2 kumaraghati
  2 sirsaghati
  1 vighati
  1 parilikhati
  1 viparilikhati
  1 rohati
  1 arohati
  4 avarohati
  1 nyagrohati
  1 trmphati
  63 arhati
  2 brhati
  1 mathati
 110 pathati
  30 tisthati
  2 upatisthati
  1 uttisthati
  2 samuhati
  3 jati
  25 vrajati
  1 nuvrajati
  1 anuvrajati
  2 asajati
  2 prasajati
  2 yajati
  1 nyubjati
  3 nenijati
  1 bhrjjati
  1 khañjati
  1 nikhañjati
  2 rñjati
  1 srjati
  1 visrjati
  8 utsrjati
  1 prabhujati
  1 nibhujati
  6 kujati
  9 rujati
  9 kati
  3 sakati
  1 hikkati
  2 sthivusvaskati
  3 pracalati
  1 jvalati
  3 mati
  1 acamati
  1 uccamati
  1 vicamati
  2 namati
  1 pranamati
  1 parinamati
  1 bhramati
  2 viramati
  4 kramati
  1 akramati
  10 apakramati
  1 atikramati
  2 sankramati
  1 upasankramati
  1 niskramati
  1 abhiniskramati
  4 yavamati
  2 niryavamati
  1 bahuyavamati
  3 dandimati
  1 vrddhimati
  1 patimati
  3 hastimati
  1 svastimati
  7 gomati
  1 agomati
  2 nirgomati
  1 bahugomati
  1 ayusmati
  5 lumati
  3 drumati
  1 vasumati
  3 iksumati
  11 hetumati
  1 nati
  2 anati
  1 khanati
  18 janati
  2 vijanati
  1 dhvanati
  1 mrdnati
  1 badhnati
  1 ghnati
  31 grhnati
  1 praminati
  1 praniminati
  11 krinati
  2 prinati
  1 amnati
  2 srnati
  1 snati
  1 asnati
  1 isnati
  7 lunati
  2 punati
  1 vipunati
  2 pati
  1 japati
  1 brahmaprajapati
  2 vilapati
  1 jñapati
  1 putrapati
  2 tapati
  1 nistapati
  2 uttapati
  5 vapati
  3 nirvapati
  1 jñayapati
  2 adhipati
  4 svamisvaradhipati
  1 praksipati
  3 jalpati
  1 limpati
  1 trmpati
  2 upasarpati
  1 vanaspati
  1 supati
  14 carati
  7 acarati
  1 vhabhicarati
  23 vyabhicarati
  3 harati
  8 aharati
  1 vyavaharati
  2 vyaharati
  1 bharati
  1 sambharati
  1 upoddharati
  1 abhyuddharati
  1 samharati
  2 anuharati
  1 marati
  1 smarati
  1 ksarati
  1 praksarati
  14 tarati
  2 avatarati
  2 drati
  2 daridrati
  2 jagrati
  1 vyajighrati
  1 tisthatijighrati
  4 girati
  4 kirati
  1 cakirati
 189 prati
  1 odanaprati
  1 supaprati
  1 masaprati
  12 samprati
  1 tilavrati
 420 sati
  57 asati
  7 hasati
  1 bhasati
  1 ghasati
  1 tisthasati
  5 ekasati
  26 vasati
  2 upavasati
  1 babsati
  5 cicisati
  1 vivrascisati
  1 adisati
  7 vyapadisati
  9 upadisati
  1 uddisati
  1 atidisati
  7 pratinirdisati
  2 ucicchisati
  1 vyucicchisati
  1 sisnehisati
  1 sisnihisati
  2 ubjijisati
  1 mimarjisati
  1 aghijigamisati
  1 cikhanisati
  2 sisanisati
  1 uvanisati
  1 praninisati
  1 didaridrisati
  1 adhisisati
  2 asisisati
  1 esisisati
  1 irsyisisati
  1 atisati
  3 pipatisati
  1 iyatisati
  3 atitisati
  1 uccukutisati
  1 nicukutisati
  2 pravisati
  1 samyiyavisati
  1 didevisati
  2 parivevisati
  2 cicchadayisati
  2 cicchardayisati
  1 sisanayisati
  1 abhisisenayisati
  1 jijñapayisati
  1 sisvapayisati
  1 susvapayisati
  1 juhavayisati
  1 avanunavayisati
  1 avacuksavayisati
  1 prajighayayisati
  1 sisvapakiyisati
  1 jihvayakiyisati
  1 jujñaudaniyisati
  1 jihananiyisati
  1 bibhavaniyisati
  1 indidriyisati
  1 putitriyisati
  5 puputriyisati
  1 asisviyisati
  1 putriyiyisati
  1 asviyiyisati
  1 irsyiyisati
  1 kanduyiyisati
  1 asuyiyisati
  3 pipaksati
  1 raksati
  3 taksati
  4 yiyaksati
  1 sisiksati
  2 abhisisiksati
  3 akanksati
  1 proksati
  1 sisrksati
  1 mumuksati
  1 jighamsati
  2 samsati
  1 karsapanatrimsati
  3 vimsati
  2 psati
  1 bapsati
  1 ipsati
  3 jñipsati
  1 vipsati
  1 susupsati
  1 karsati
  2 varsati
  1 abhivarsati
  5 jihirsati
  10 cikirsati
  1 paracikirsati
  1 anucikirsati
  1 atistirsati
  1 krsati
  1 prsati
  2 sthulaprsati
  2 sprsati
  2 mumursati
  1 nipupursati
  1 ariratsati
  2 bibhitsati
  2 cicchitsati
  1 pramitsati
  1 nimitsati
  1 pratiritsati
  1 sisitsati
  1 irtsati
  2 usati
  3 juhusati
  1 sususati
  2 abhisususati
  5 tustusati
  2 dudyusati
  1 tusthyusati
  2 susyusati
  1 atati
  8 patati
  7 nipatati
  1 pratati
  2 scyotati
  1 vartati
  1 vattati
  5 vati
  1 bhagavati
  2 yogavati
  1 bahavati
 4329 bhavati
  4 prabhavati
  2 madbhavati
  2 tvadbhavati
  1 saptamibhavati
  7 atibhavati
  3 sambhavati
  7 anubhavati
  11 dhavati
  1 aghavati
  2 arthavati
  1 rajavati
  1 masakavati
  2 himavati
  3 laksanavati
  1 cetanavati
  1 rupavati
  1 udumbaravati
  6 sravati
  1 stanakesavati
  12 tavati
  1 adhitavati
  1 codattavati
  5 udattavati
  8 yavati
  1 asmadvati
  1 yusmadvati
  3 tadvati
  1 udvati
  3 revati
  3 bahvati
  1 hivati
  1 ahivati
  2 sthivati
  14 jivati
  2 kapivati
  1 tasivati
  1 pativati
  1 antarvati
  3 kurvati
  6 akurvati
  1 svati
  1 asvati
  4 sarasvati
  1 suvati
  1 dattayuvati
  19 yati
  1 ayati
  7 pacayati
  3 chadayati
  1 khadayati
  1 hladayati
  1 kilhladayati
  1 pratipadayati
  3 utpadayati
  1 mradayati
  1 asadayati
  1 prasadayati
  1 krandayati
  6 mundayati
  1 codayati
  2 gayati
  1 udgayati
  1 vahayati
  1 upalambhayati
  3 sadhayati
  1 sedhayati
  1 pranidhayati
  2 bandhayati
  2 laghayati
  1 langhayati
  1 brmhayati
  1 nibrmhayati
  3 arohayati
  1 nibarhayati
  2 kathayati
  1 prathayati
  1 niguhayati
  1 jayati
  1 rajayati
  1 yajayati
  1 nyubjayati
  1 rañjayati
  2 yojayati
  39 prayojayati
  1 kayati
  3 palayati
  1 hvalayati
  1 kivhvalayati
  1 prajvalayati
  6 abhijvalayati
  1 glayati
  1 mlayati
  5 gamayati
  1 agamayati
  2 udgamayati
  1 adhigamayati
  1 ramayati
  9 nayati
  6 anayati
  4 ganayati
  1 janayati
  1 pranayati
  1 prinayati
  1 dhunayati
  1 vedapayati
  2 pranidapayati
  1 dhapayati
  1 pranidhapayati
  1 arthapayati
  2 vilapayati
  1 anapayati
 348 jñapayati
  2 ajñapayati
  1 vijñapayati
  1 tajjñapayati
  1 ajñapapayati
  2 krapayati
  2 prapayati
  3 santapayati
  1 svapayati
  1 yapayati
  1 adhyapayati
  1 khyapayati
  2 satyapayati
  1 jalpayati
  1 prakalpayati
  7 gopayati
  2 knopayati
  4 dhupayati
  6 uccarayati
  1 pranidarayati
  1 jagarayati
  5 harayati
  2 abhyavaharayati
  1 pranidharayati
  1 jarayati
  15 karayati
  2 vikarayati
  2 upaskarayati
  1 smarayati
  7 varayati
  2 asrayati
  1 citrayati
  3 mutrayati
  2 sutrayati
  1 purayati
  3 asayati
  1 abhasayati
  3 prakasayati
  1 adhyavasayati
  1 vivasayati
  1 presayati
  11 bhaksayati
  2 mimamsayati
  1 aghosayati
  2 jugupsayati
  4 darsayati
  1 nidarsayati
  1 karsayati
  1 abhivarsayati
  1 kutsayati
  5 ghatayati
  1 matayati
  1 matamatayati
  4 patayati
  3 patapatayati
  1 bhratayati
  1 etayati
  2 cetayati
  1 syetayati
  2 lohitayati
  8 vartayati
  7 nivartayati
  10 nirvartayati
  3 anuvartayati
  1 krtayati
  1 davayati
  1 sthavayati
  1 lavayati
  1 sravayati
  4 abhisavayati
  2 parisavayati
  1 cyavayati
  2 pracyavayati
  2 hvayati
  1 avadayayati
  1 sabdayayati
  2 bhayayati
  1 nayayati
  1 ucchrayayati
  3 sayayati
  1 atisayayati
  1 hvayayati
  6 sampratyayayati
  1 mahiyayati
  1 hrniyayati
  2 styayati
  1 vacyati
  2 ucyati
  1 srucyati
  2 pramadyati
  3 medyati
  1 radhyati
  1 idhyati
 588 sidhyati
  4 prasidhyati
  18 vidhyati
  2 sudhyati
  3 yudhyati
  2 muhyati
  1 druhyati
  61 iyati
  2 raiyati
  1 sandiyati
  1 sodiyati
  2 dhiyati
  2 dadhiyati
  1 rajiyati
  1 svapakiyati
  1 abhisavakiyati
  1 parisavakiyati
  1 hvayakiyati
  1 maliyati
  1 jñaudaniyati
  1 hananiyati
  1 bhavaniyati
  1 piyati
  2 riyati
  2 nakariyati
  2 upalkariyati
  2 uparkariyati
  1 indriyati
  3 matriyati
  3 pitriyati
  1 hartriyati
  1 kartriyati
  1 striyati
  1 vastriyati
  3 putriyati
  2 mahaputriyati
  1 kurkuriyati
  1 murmuriyati
  1 taksiyati
  1 vrsiyati
  1 kutiyati
  1 asviyati
  1 khatviyati
  1 vakyati
  2 putrakamyati
  1 gihkamyati
  1 puhkamyati
  1 kumarikamyati
  1 srikamyati
  1 payaskamyati
  1 upayatkamyati
  1 agnicitkamyati
  1 bhukamyati
  1 vayukamyati
  1 nyati
  1 agnikampyati
  1 trpyati
  1 haryati
  1 syati
  3 dasyati
  1 hasyati
  2 abhidhasyati
  1 namasyati
  1 lavanasyati
  2 vinasyati
  61 pasyati
  1 tapasyati
  2 sampasyati
  1 nirasyati
  1 ksirasyati
  1 vrsasyati
  3 tasyati
  10 adhyavasyati
  1 madhvasyati
  1 asvasyati
  2 yasyati
  2 ayasyati
  2 prayasyati
  1 dadhyasyati
  1 isyati
  2 abhipraisyati
  1 bhavaisyati
  8 grahisyati
  1 badhisyati
  1 dadhisyati
  17 pathisyati
  4 gamisyati
  1 sankramisyati
  7 harisyati
  1 abhvyaharisyati
  1 abhivyaharisyati
  17 karisyati
  2 marisyati
  1 svarisyati
  1 patisyati
 1511 bhavisyati
  2 abhavisyati
  1 paryabhavisyati
  1 devisyati
  1 sevisyati
  14 codayisyati
  1 paripalayisyati
  1 adhyapayisyati
  27 prakalpayisyati
  1 lprakalpayisyati
  1 gopayisyati
  1 dhupayisyati
  1 vicarayisyati
  6 paksyati
 140 vaksyati
  2 yaksyati
  1 peksyati
  1 prananksyati
  1 parinanksyati
  2 srosyati
  1 irsyati
  4 mrsyati
  1 askantsyati
  9 dusyati
  1 madusyati
  1 pusyati
  1 jagatyati
  1 janagatyati
  1 gomatyati
  1 papakrtyati
  1 sukrtyati
  1 nrtyati
  2 kanduyati
  1 madhuyati
  1 asuyati
  2 gavyati
  2 divyati
  2 sivyati
  8 eti
  2 ceti
  2 udeti
  1 matamahapitamaheti
  4 bibheti
  1 susloketi
  3 leti
  13 seti
  1 pituhsvaseti
  2 adhyeti
  2 paryeti
  1 sampratyeti
  9 vyeti
15976 iti
  1 apaiti
  3 upaiti
  1 praiti
  9 abhipraiti
  1 agniciti
  1 mauniciti
  8 diti
  1 upasargaditi
  1 bebhiditi
  1 cecchiditi
  1 papartheiti
  2 giti
  4 ugiti
  1 adhiti
  1 dvivacanabahuvacanavidhihiti
  15 khiti
  1 pañcalohiti
  1 paningrhiti
  1 stambahananiiti
  1 bhesajiti
  53 kiti
  2 akiti
  2 kkiti
  78 liti
  5 aliti
  1 miti
  1 astapadamiti
  1 angamiti
  2 alamiti
  2 bahuvacanamiti
  1 apadanamiti
  1 adhikaranamiti
  1 sabdakriyanamiti
  3 anitiparamiti
  1 suhitamiti
  1 durnitamiti
  1 kriyayamiti
  1 lopetvabhyamiti
  54 niti
  1 ñiti
  23 aniti
  1 pariganiti
  2 praniti
  1 saniti
  1 paryaniti
  59 kniti
  2 akniti
  1 kkniti
  43 ñniti
  3 añniti
  26 piti
  12 svapiti
  5 riti
  1 kartariti
  1 kiriti
  1 manasakriti
  28 siti
  12 asiti
  1 palandubhaksiti
  3 titi
  1 pacatiti
  1 prapacatiti
  1 tisthatiti
  1 patiti
  1 bhavatiti
  1 dhavatiti
  1 pratinarnrtiti
  1 bhutiti
  1 viti
  4 bobhaviti
  4 braviti
  4 roraviti
  1 payahsviti
  2 pratyayayiti
  1 lingavibhakti
  1 ekavibhakti
  1 samprnakti
  1 sakti
  1 yathasakti
  3 lti
  1 anti
  1 pibanti
  1 prapibanti
  9 pacanti
  2 nadanti
  4 vadanti
  1 sampravadanti
  1 abhivadanti
  1 sankridanti
  2 tudanti
  1 aganiganti
  23 hanti
  1 ahanti
  1 mahanti
  3 vahanti
  10 gacchanti
  2 avagacchanti
  10 icchanti
  4 vihanti
  2 likhanti
  3 arohanti
  2 arhanti
  1 nirhanti
  29 pathanti
  1 vyatipathanti
  20 tisthanti
  1 anuhanti
  1 samajanti
  3 yajanti
  1 añjanti
  3 parimarjanti
  2 parimrjanti
  1 visrjanti
  2 apakramanti
  1 utkramanti
  1 yavamanti
  1 haimanti
  2 gomanti
  2 jananti
  6 ghnanti
  1 praghnanti
  1 parighnanti
  2 vighnanti
  1 krinanti
  1 prasnanti
  2 vyatilunanti
  1 vyatipunanti
  1 svapanti
  1 aksipanti
  1 vayatijalpanti
  7 sarpanti
  5 caranti
  8 upacaranti
  8 pracaranti
  2 vyabhicaranti
  3 udaharanti
  1 upaharanti
  1 smaranti
  3 anuksaranti
  4 taranti
  1 ciranti
 133 santi
  1 hasanti
  1 vyatihasanti
  1 vasanti
  1 svasanti
  1 abhisanti
  1 adhijigamisanti
  1 nimisanti
  1 visanti
  3 taksanti
  1 akanksanti
  1 ipsanti
  3 krsanti
  1 prsanti
  1 irtsanti
  1 usanti
  2 patanti
  4 vanti
  1 avanti
 477 bhavanti
  1 sambhavanti
  3 pradurbhavanti
  3 arthavanti
  1 aravanti
  1 anaravanti
  3 sravanti
  3 yavanti
  1 ubhayavanti
  3 dhinvanti
  3 krnvanti
  2 prapnunvanti
  20 kurvanti
 106 prapnuvanti
  1 prornuvanti
  1 taksnuvanti
  1 ruvanti
  1 suvanti
  7 yanti
  7 dandayanti
  2 codayanti
  3 ingayanti
  1 vahayanti
  1 sedhayanti
  1 bandhayanti
  1 yajayanti
  4 bhojayanti
  25 prayojayanti
  1 praksalayanti
  1 glayanti
  1 mlayanti
  1 aghigamayanti
  2 nayanti
  1 vinayanti
  1 gopayanti
  1 dhupayanti
  1 darayanti
  1 jarayanti
  1 parivarayanti
  2 asrayanti
  2 prakasayanti
  1 vasayanti
  2 bhaksayanti
  1 ghatayanti
  1 vartayanti
  3 nivartayanti
  1 vayanti
  3 cyavayanti
  1 pratyayayanti
  2 medyanti
  1 sidyanti
  28 sidhyanti
  1 avidhyanti
  1 dhiyanti
  1 piyanti
  1 pariyanti
  5 viyanti
  1 puspyanti
  1 jiryanti
  1 asyanti
  2 sthasyanti
  9 pasyanti
  2 jvalisyanti
  79 bhavisyanti
  1 yajayayisyanti
  1 sampratyayayisyanti
  2 paksyanti
  2 vaksyanti
  1 pusyanti
  2 anuyanti
  1 pradivyanti
  2 kunti
  1 oti
  8 juhoti
  2 sanoti
  1 avatanoti
  1 upardhnoti
  1 prardhnoti
  1 avacinoti
  1 prahinoti
  1 praniminoti
  1 minatiminoti
  4 saknoti
  2 apnoti
  1 papnoti
 2649 prapnoti
  1 citprapnoti
  1 praprnoti
  10 srnoti
  2 urnoti
  1 praptnoti
  1 nihsunoti
  2 prapoti
 312 karoti
  7 prakaroti
  1 yatprakaroti
  1 kumbhikaroti
  2 suklikaroti
  2 krsnikaroti
  1 paramasarpiskaroti
  1 dviskaroti
  2 samskaroti
  2 catuskaroti
  1 lyapti
  1 abhraviliptisupavilipti
  18 rti
  1 arti
  2 jagarti
  1 bibharti
  1 dadharti
  1 dardharti
  1 catarti
  1 kakudavarti
  1 pratyangavarti
  2 phakphiñvarti
  1 iyarti
  1 phantahrti
  12 prabhrti
  7 pautraprabhrti
  3 utpattiprabhrti
  1 cakirti
  60 krti
  1 prakrti
  1 sauvistakrti
  1 nedvasikrti
  1 sukrti
  9 lrti
  2 krrti
  3 srti
 1448 asti
  1 dasti
  1 agasti
  10 hasti
  1 panyahasti
  1 snamasti
  1 nasti
  3 hinasti
  8 visinasti
  1 srasti
 173 sasti
  1 didaridrasasti
  1 anusasti
  5 svasti
  2 yasti
  1 sesti
  1 marsti
  1 parimarsti
  2 musti
  2 atti
  11 bhinatti
  16 chinatti
  1 krnatti
  1 sadrsyasampatti
  1 anutpatti
  1 pratti
  5 vetti
  6 nimitti
  1 vadhuti
  12 kuti
  2 kharakuti
  3 luti
  2 namuti
  5 nuti
  5 puti
  5 ruti
  1 ekasruti
  18 suti
  1 asuti
  1 somasuti
  1 yasuti
  1 samahsuti
  8 tuti
  2 yuti
  1 dyuti
  9 siyuti
  4 lyuti
  3 vi
  9 gavi
  4 aupagavi
  1 bhavi
  1 bhavaviramabhavi
  1 gunabhavi
  4 udattabhavi
  1 plutabhavi
  4 hrasvabhavi
  2 sambhavi
  1 asambhavi
  1 chavi
  1 rujavi
  1 mekhalavi
  1 ksaudrakamalavi
  1 mamavi
  1 navi
  1 astravi
  1 hrdayavi
  1 ubhayavi
  1 amayavi
  1 dvayavi
  2 edyavi
  2 paredyavi
  1 mrdvi
  1 devi
  1 sadhvi
  2 laghvi
  1 ivi
  1 divi
  1 dhivi
  1 parthivi
  5 prthivi
  1 dyavaprthivi
  1 khalapvi
  1 khalpvi
  2 darvi
  1 priyadarvi
  2 akurvi
  2 bhuktapurvi
  2 krtapurvi
  2 varnanupurvi
  1 svi
  1 yasasvi
  1 vasvi
  1 payasvi
  1 pañcakhatvi
  1 dasakhatvi
  2 patvi
  1 patupatvi
  2 ktvi
  1 praurnuvi
  9 yi
  1 sadhucayi
  1 sucayi
  2 dayi
  1 adayi
  1 hrdayi
  2 sadhudayi
  1 susthudayi
  1 agayi
  1 adhyagayi
  2 ubhayi
  1 adhayi
  1 asvabhidhayi
  4 khayi
  1 sthayi
  2 agnayi
  7 vijñayi
  1 rayi
  1 trayi
  1 sthandilasayi
  1 putakratayi
  1 dasatayi
  1 catustayi
  1 dvayi
  12 anvayi
  1 yayi
  1 vilambadhyayi
  1 uapadhyayi
  1 upadhyayi
  1 sapadasaptadhyayi
  2 astadhyayi
  1 hiranyayi
  1 harikeyi
  1 karikeyi
  1 audameyi
  2 pravahaneyi
  2 atreyi
  10 karyi
  1 sauryi
  3 khayyi


I  =  2659 words (49605 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  Y  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License