Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Inverse alphabetical word list

M  =  6998 words (48550 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  Y  Frequency - Word Form
  19 m
  61 am
  1 vrddhisabam
  1 viklibam
  3 kuruvadhapibam
  1 bimbam
  2 cam
  49 acam
  7 ugidacam
  1 uryadicvidacam
  4 ekacam
  1 samasavanacam
  23 pracam
  6 vacam
  5 vyaktavacam
  1 sraktvacam
  1 vaksraktvacam
  1 vaktvacam
  1 ecam
  1 icam
  2 adaicam
  13 udicam
  3 nicam
  2 uccanicam
  1 maricam
  1 sauryakrauñcam
  1 rtvigdadhrksragdigusnigañcuyujikruñcam
  1 vocam
  1 ardharcam
  1 ekarcam
  4 trcam
  1 pratyrcam
  1 saucam
  1 alucam
  1 vararucam
  2 yucam
  2 dam
  1 maudapaippaladam
  1 dhyakhyaprrmurchimadam
  3 nadam
  1 pañcanadam
  91 padam
  1 mrgapadam
  1 pamsulapadam
  4 samanapadam
  6 karmopapadam
  19 upapadam
  25 uttarapadam
  2 taduttarapadam
  1 pamsurapadam
  2 astapadam
  23 purvapadam
  1 asvangapurvapadam
  1 sarvapurvapadam
  1 trtiyapurvapadam
  1 bahvacpurvapadam
  1 saptamipurvapadam
  1 stripurvapadam
  1 astripurvapadam
  4 sankhyapadam
  99 atmanepadam
  2 tidatmanepadam
  4 nantahpadam
  48 parasmaipadam
  1 panipadam
  1 agnipadam
  18 pratipadam
  1 suptinantampadam
  1 gospadam
  1 saradam
  1 aparasaradam
  1 purvasaradam
  1 mahahradam
  1 prasadam
  1 kosanisadam
  2 sarvavedaparisadam
  1 visadam
  1 drsadam
  2 srugdrsadam
  1 vaktvacasrugdrsadam
  2 tvaksrugdrsadam
  2 vaktvaksrugdrsadam
  7 apavadam
  5 tadapavadam
  1 yatrotsargapavadam
  2 utsargapavadam
  1 pratyabhivadam
  2 ekasitipacchabdam
  10 sabdam
  1 siddhasabdam
  2 prasthasabdam
  1 nasabdam
  4 nrnamanasabdam
  1 devadinnasabdam
  1 unasabdam
  3 apasabdam
  2 mandrasabdam
  2 bhratusputrasabdam
  1 vidurasabdam
  4 nimittasabdam
  1 kautaskutasabdam
  1 navasabdam
  1 svadhyayasabdam
  1 madhyasabdam
  1 puskarasacsabdam
  1 yamunesabdam
  1 kausambisabdam
  2 yahisabdam
  3 anisabdam
  1 asvasanisabdam
  1 garbhinisabdam
  2 trpnotisabdam
  1 prasansabdam
  2 svansabdam
  1 gosabdam
  1 atsabdam
  1 vipatsabdam
  1 vipratisiddam
  1 cedam
  1 sutrabhedam
  1 chedam
  2 pacamedam
  1 vedam
  2 pacavedam
  1 tubhyedam
 1385 idam
  1 tadidam
  2 hidam
  1 ciklidam
  3 kimidam
  3 vidam
  1 vrksavidam
  2 andam
  2 khandam
  1 kandam
  1 sutrakandam
  1 kukkutandam
  7 kundam
  1 mrtkundam
  2 mundam
  1 tundam
  1 vihodam
  1 balivardam
  2 gobalivardam
  1 suhrdam
  1 mrdam
  1 upaceyaprdam
  1 upacayyaprdam
  2 udam
  1 caudam
  1 arbudam
  1 gudam
  4 kakudam
  1 kumudam
  1 sankhyeam
  37 gam
  4 yogavibhagam
  1 chagam
  1 tyagam
  1 bahuvegam
  73 angam
  2 gangam
  1 pragangam
  3 lohitagangam
  3 unmattagangam
  1 paregangam
  1 tusningangam
  7 yogangam
  2 anugangam
  1 rathangam
  2 rangam
  46 antarangam
  59 bahirangam
  1 viragavirangam
  4 prasangam
  14 svangam
  2 asvangam
  2 pratyangam
  97 lingam
  6 alingam
  1 atmanepadalingam
  5 napumsakalingam
  1 agamalingam
  1 nanalingam
  1 sañjñalingam
  1 asarvalingam
  1 strilingam
  1 vilingam
  9 yogam
  2 nanayogam
  13 prayogam
  2 sabdaprayogam
  1 rajasabdaprayogam
  2 purusasabdaprayogam
  2 anyayogam
  1 pusyayogam
  12 pratiyogam
  1 dviyogam
  1 samyogam
  1 santasamyogam
  6 sopasargam
  3 upasargam
  5 anupasargam
  1 soparsargam
  1 antargam
  1 vyapavargam
  5 svargam
  1 suvargam
  1 yugam
  1 goyugam
  1 kharagoyugam
  2 ustragoyugam
  58 aham
  2 paramaham
  1 sudinaham
  1 desagraham
  1 jalasaham
  2 stambhusivusaham
  1 hotravaham
  2 anadvaham
  2 kulamudvaham
  1 rucivaham
  1 kaukkudivaham
  1 caruvaham
  1 punyaham
  2 atyaham
  11 bham
  1 gardabham
  1 durlabham
  1 sulabham
  2 mabham
  2 nabham
  1 udgrabham
  1 nigrabham
  1 inasabham
  1 isvarasabham
  4 rsabham
  2 prarsabham
  3 vrsabham
  1 avagalbham
  2 pralambham
  2 supralambham
  1 prasulambham
  1 atisulambham
  1 arambham
  4 yogarambham
  1 loparambham
  2 ekasesarambham
  1 kadalistambham
  1 udumbham
  8 kumbham
  1 akumbham
  1 mahakumbham
  1 garbham
  1 subham
  1 traistubham
  1 anustubham
  6 cham
  1 siccham
  2 puccham
  1 vyuccham
  34 badham
  3 dadham
  1 sumagadham
  1 candalikabanadham
  1 nopadham
  2 pugantalaghupadham
  1 vadham
  1 kamsavadham
  1 asivadham
  1 vivadham
  3 babdham
  1 labdham
  1 upalabdham
  2 viribdham
  2 ksubdham
  2 baddham
  1 asambaddham
  1 anighatapratisedhabhisambaddham
  1 kalabhisambaddham
  1 malopabhisambaddham
  1 padantabhisambaddham
  1 apadantabhisambaddham
  1 dvirbaddham
  1 subaddham
  1 sannaddham
  2 sraddham
  2 asraddham
  1 purvavipratiseddham
  1 iddham
 1318 siddham
  91 asiddham
  6 prasiddham
  4 purvatrasiddham
  1 svabhavasiddham
  3 nyayasiddham
  2 pratisiddham
  1 apratisiddham
  2 asistapratisiddham
  1 purvapratisiddham
  28 vipratisiddham
  21 purvavipratisiddham
  2 viddham
  1 apaviddham
  19 vrddham
  7 avrddham
  1 punahprvavrddham
  1 suddham
  2 yuddham
  99 pratisedham
  2 sakalapratisedham
  2 dvirvacanapratisedham
  1 samprasaranapratisedham
  1 pararupapratisedham
  1 adarapratisedham
  1 samasapratisedham
  1 adesapratisedham
  1 sevitapratisedham
  1 dvandvapratisedham
  2 asiddhatvapratisedham
  1 dirghatvapratisedham
  5 vipratisedham
  1 antarangavipratisedham
  1 paravipratisedham
  1 purvavipratisedham
  1 satpratisedham
  3 itpratisedham
  2 pratsedham
  4 adagdham
  1 jagdham
  1 sandigdham
  6 asandigdham
  4 dvaidham
  4 samidham
  1 avidham
  2 anekavidham
  1 sauvavidham
  1 bhaulikividham
  1 bhaurikividham
  1 evamvidham
  1 andham
  1 attalikabandham
  1 balibandham
  18 sambandham
  1 abhisambandham
  13 anubandham
  1 sapasubandham
  3 plaksanyagrodham
  1 avisodham
  10 udavodham
  23 ardham
  1 gramardham
  1 spardham
  1 apupardham
  1 pippalyardham
  1 atrdham
  1 avrdham
  1 apjñapyrdham
  1 adhyarudham
  1 ayudham
  1 sandeham
  3 geham
  2 agham
  1 aparanaidagham
  1 purvanaidagham
  1 phadakhachagham
  2 saragham
  3 dirgham
  1 purvasavarnadirgham
  9 iham
  1 gangamahiham
  1 aindramahiham
  1 mahatiiham
  1 lomanakham
  2 duhkham
  16 mukham
  1 patangamukham
  1 kharamukham
  6 ustramukham
  1 istamukham
  4 sukham
  1 punahsukham
  2 godoham
  1 repham
  2 yatnarham
  8 grham
  3 atham
 1485 katham
  2 romatham
  7 patham
  2 sthalapatham
  1 tripatham
  1 vipatham
  1 dvipatham
  2 sampatham
  1 lopatham
  1 catuspatham
  1 utpatham
  2 ratham
  1 gardabharatham
  2 austraratham
  2 uttaratham
  1 asvaratham
  1 vamiratham
  1 dhuksatham
  1 dhusatham
  2 yathayatham
  1 asprdhetham
  4 apasprdhetham
  1 pitham
  2 tavatitham
  1 cakrasaktham
  2 uktham
  1 rtham
  57 artham
  1 kvibartham
  2 ambartham
  1 saucartham
  1 mahadartham
  6 padartham
  1 purvapadartham
  2 apurvapadartham
  5 atmanepadartham
  2 parasmaipadartham
  2 sradartham
  49 tadartham
  7 yadartham
  11 idartham
  1 kamcidartham
  5 aknidartham
  6 pidartham
  1 apidartham
  6 sidartham
  3 nudartham
  1 numnudartham
  1 anigartham
  3 aprasangartham
  1 prthagaprasangartham
  1 lingartham
  3 sthaneyogartham
  2 upapadasanniyogartham
  5 samyogartham
  2 anatyantasamyogartham
  3 asamsargartham
  12 lugartham
  1 sarvanamasvarasamasataddhitavidhilugalugartham
  3 yanlugartham
  2 indramahartham
  2 pratyayarthaparigrahartham
  2 sahartham
  3 badhakabadhartham
  2 upadhartham
  1 sambaddhartham
  4 pratisiddhartham
  23 pratisedhartham
  2 apratisedhartham
  2 atmanepadapratisedhartham
  2 parasmaipadapratisedhartham
  2 asamanangapratisedhartham
  1 anyopasargapratisedhartham
  2 sanghapratisedhartham
  2 dirghapratisedhartham
  1 litigunacanidirghapratisedhartham
  2 taddhitarthapratisedhartham
  1 taddhitapurvapadasthapratisedhartham
  1 ekapratisedhartham
  4 dirghasakalapratisedhartham
  1 avadharanapratisedhartham
  1 prasaranapratisedhartham
  9 adesalaksanapratisedhartham
  2 sañjñapratisedhartham
  1 apratyayasañjñapratisedhartham
  2 rrkaragunapratisedhartham
  2 rrkarantagunapratisedhartham
  1 nilpedgunapratisedhartham
  1 idgunapratisedhartham
  1 lopapratisedhartham
  2 ahoratrapratisedhartham
  7 adesapratisedhartham
  3 ladesapratisedhartham
  3 ayadesapratisedhartham
  2 ekasesapratisedhartham
  2 tapratisedhartham
  2 padantapratisedhartham
  2 krdantapratisedhartham
  4 anakarantapratisedhartham
  3 asamasantapratisedhartham
  1 lingavisistapratisedhartham
  4 pumvadbhavapratisedhartham
  2 lingapumvadbhavapratisedhartham
  2 sanvadbhavapratisedhartham
  2 ittvapratisedhartham
  2 svangasamudayapratisedhartham
  2 samasankhyapratisedhartham
  3 plutakaryapratisedhartham
  5 antyapratisedhartham
  1 yajadipratisedhartham
  2 trjadipratisedhartham
  2 vidhipratisedhartham
  2 padantavidhipratisedhartham
  3 tadantavidhipratisedhartham
  1 bahvrihipratisedhartham
  2 prthagvibhaktipratisedhartham
  1 vipratisedhartham
  2 dhatuvidhitukpratisedhartham
  1 ampratisedhartham
  1 numpratisedhartham
  3 tappratisedhartham
  1 kvippratisedhartham
  2 tatpratisedhartham
  4 mayatpratisedhartham
  2 astibhupratisedhartham
  3 kriyaprabandhartham
  2 akriyaprabandhartham
  1 pasvanubandhartham
  2 nyagrodhartham
  4 asandehartham
  1 dirghartham
  2 purvadirghartham
  11 ihartham
  2 yathartham
  1 ukthartham
  8 vyavasthartham
  3 purvaparavyavasthartham
  2 akajartham
  4 bahvakajartham
  2 bahvajartham
  2 nijartham
  2 sijartham
  1 anubandhasañjartham
  2 bahujartham
  3 pujartham
  1 anarthakartham
  2 sakarmakartham
  16 jñapakartham
  3 vyatipakartham
  2 adhyayakavedadhyayakartham
  2 sakackartham
  1 pratipadikartham
  3 adhikartham
  1 atharvanikartham
  1 jñapkartham
  1 acittavatkartrkartham
  1 sarvadhatukartham
  5 mangalartham
  1 martham
  2 amartham
  3 prathamartham
  27 samartham
  29 asamartham
  8 trtiyasamartham
  1 sasthisamartham
  2 agurupottamartham
  81 evamartham
 137 niyamartham
  2 parasmaipadaniyamartham
  9 prayoganiyamartham
  1 upasarganiyamartham
  1 prathamaniyamartham
  3 sañjñaniyamartham
  3 sesaniyamartham
  1 upasargapurvaniyamartham
  2 anantyaniyamartham
  1 sasthiniyamartham
  1 sañjñasamavesanniyamartham
  2 tanniyamartham
  1 etanniyamartham
 746 kimartham
  2 asarmartham
  3 mumartham
  2 numartham
  1 syadinumartham
  3 vavacanartham
  2 agrahanartham
  2 samanyagrahanartham
  1 dhanartham
  3 badhanartham
  2 apavadabadhanartham
  1 savarnadirghabadhanartham
  1 rephabadhanartham
  1 kabadhanartham
  3 badhakabadhanartham
  2 dirghatvabadhanartham
  1 itvabadhanartham
  1 ittvabadhanartham
  29 tadbadhanartham
  1 vrddhibadhanartham
  1 rubadhanartham
  2 abhidhanartham
  1 apavadavidhanartham
  1 kavidhanartham
  2 taddhitavidhanartham
  4 sakrdvidhanartham
  2 nisvidhanartham
  1 anubandhasañjanartham
  3 upasarjanartham
  1 anupasarjanartham
  3 lanartham
  3 brahmanartham
  10 parimanartham
  2 aparimanartham
  2 angaparimanartham
  2 adhikaraparimanajñanartham
  1 anirjñatajñanartham
  1 asiddhavijñanartham
  1 kutvavijñanartham
  1 snanartham
  4 avadharanartham
  4 asamanadhikaranartham
  1 prasaranartham
  2 anabhyastaprasaranartham
  3 samprasaranartham
  1 itsañjñaparitranartham
  3 sanartham
  7 visesanartham
  1 prakrtivisesanartham
  1 avadhidyotanartham
  1 avanartham
  2 saptamisravanartham
  1 atharvanartham
  2 vyakhyanartham
  3 phinartham
  1 ktinartham
  1 sañjñartham
  3 angabhapadasañjñartham
  3 upapadasañjñartham
  1 dvidronartham
  1 avarnartham
  5 savarnartham
  4 krñartham
  1 yatnartham
  2 gunartham
  1 capartham
  1 jñapartham
  1 nilpartham
  8 lopartham
  2 subalopartham
  2 anusangalopartham
  1 ikalopartham
  3 nakarahakaralopartham
  2 parabhutalopartham
  2 samyogadilopartham
  3 anusangasamyogadilopartham
  1 yadilopartham
  1 tilopartham
  6 allopartham
  1 yanlopartham
  1 vyabhicarartham
  1 darartham
  1 abhyavaharartham
  1 pratyaharartham
  1 ikarartham
  1 adhikarartham
  3 vikarartham
  1 samskarartham
  15 parartham
  1 yanadiparartham
  1 pumvadbhavarabhavatilopayanadiparartham
  2 litparartham
  1 sandhyaksarartham
  2 svaritaparasannatarartham
  2 anyatarartham
  78 uttarartham
  8 svarartham
  3 matrartham
  1 yugavaratrartham
  3 agotrartham
  1 hartrartham
  2 kartrartham
  3 karmakartrartham
  2 putrartham
  2 sartham
  5 vibhasartham
  2 sarvavibhasartham
  3 samasartham
  1 asamasartham
  2 anekasamasartham
  1 anekapratyayasamasartham
  3 nityasamasartham
  2 prakrtinirhrasartham
  1 sakatasartham
  3 abhyasartham
  4 adesartham
  1 yanadesartham
  2 lopayanadesartham
  1 asopadesartham
  1 anvadesartham
  12 sarvadesartham
  1 iyadesartham
  2 ubhayanirdesartham
  6 sasthinirdesartham
  1 sthaninirdesartham
  1 sañjñinirdesartham
  1 prakrtinirdesartham
  1 visesartham
  1 samavesartham
  2 apavadasamavesartham
  1 ansamavesartham
  2 plaksartham
  1 raksartham
  1 vrksartham
  2 kutsartham
  1 svakutsartham
  1 tatpurusartham
  1 sangatartham
  2 padopahatartham
  1 ksutpratighatartham
  2 vyapetartham
  2 sanghatavigrhitartham
  1 anupasthitartham
  2 svaritartham
  2 asvaritartham
  3 uktartham
  1 anigantartham
  1 vyañjanantartham
  1 makarantartham
  3 nakarantartham
  2 vikrtartham
  1 sidvikrtartham
  4 upasamastartham
  3 anadistartham
  4 ayanadistartham
  2 sasthinirdistartham
  1 samsrstartham
  2 svaritodattartham
  3 antodattartham
  3 anantodattartham
  4 anudattartham
  3 agamanudattartham
  1 ayavayavekadesasatrsvaraikananudattasarvanudattartham
  3 adyudattartham
  2 uttarapadadyudattartham
  1 cikirsuartham
  1 aupagavartham
  4 bhavartham
  3 kababhavartham
  1 lyababhavartham
  9 utsargalaksanabhavartham
  1 nakaralopabhavartham
  1 rabhavartham
  2 ikarabhavartham
  2 anekasesabhavartham
  1 hrasvabhavartham
  1 pumvadbhavartham
  2 idbhavartham
  3 prakrtibhavartham
  2 iybhavartham
  3 dvandvartham
  4 bahvartham
  2 sakahvartham
  2 bhvartham
  3 brahmabandhvartham
  17 laghvartham
  5 anvartham
  3 rvartham
  1 bhrvartham
  2 gurvartham
  2 sapurvartham
  1 nityapurvartham
  3 katpurvartham
  2 svartham
  2 hrasvartham
  1 pvadihrasvartham
  7 vasvartham
  1 datvartham
  1 chatvartham
  2 dhatvartham
  1 atikhatvartham
  2 hetvartham
  2 attvartham
  2 adhruvartham
  11 visayartham
  2 strivisayartham
  2 paryayartham
  2 pratyayartham
  2 anekapratyayartham
  3 adesasampratyayartham
  1 sankhyasampratyayartham
  3 tatsampratyayartham
  2 vyavacorivyavacarcyartham
  2 codadyartham
  3 satakayugadyartham
  2 rajadyartham
  4 padaharakadyartham
  1 mamsaudanikadyartham
  2 svaganikadyartham
  1 sayampratikadyartham
  2 dvyasitikadyartham
  2 ladyartham
  2 anekajahaladyartham
  1 kapiñjaladyartham
  1 smadyartham
  2 sauvahanadyartham
  1 prabaddhavilunadyartham
  1 culumpadyartham
  2 anuparadyartham
  1 annavadhakagatravicaksanajiradyartham
  3 satradyartham
  3 mantradyartham
  2 vrksadyartham
  3 nistrimsadyartham
  3 tadyartham
  2 kharasatadyartham
  2 nirvrttadyartham
  2 svadyartham
  3 sucyadyartham
  2 syadyartham
  2 matsyadyartham
  2 sutrayatyadyartham
  1 ityadyartham
  3 bhavyadyartham
  1 rajavaidyartham
  3 asteyartham
  2 vahyartham
  5 upadhyartham
  1 vadhyartham
  3 siddhyartham
  2 lingasiddhyartham
  16 svarasiddhyartham
  1 svarsiddhyartham
  8 vrddhyartham
  1 avrddhyartham
  3 svarottarapadavrddhyartham
  2 samasottarapadavrddhyartham
  3 uttarapadavrddhyartham
  2 samasavrddhyartham
  1 istadbuddhyartham
  5 sambuddhyartham
  1 rasannidhyartham
  17 vidhyartham
  2 atmanepadavidhyartham
  5 pratipadavidhyartham
  4 samasavidhyartham
  2 padantavidhyartham
  9 pratyayavidhyartham
  2 kandvidhyartham
  4 kanvidhyartham
  4 samasakanvidhyartham
  1 pumvadbhavarabhavatilopayanadiparapradivinmatorlukkanvidhyartham
  2 sthasnapavyadhihaniyudhyartham
  1 bahuvrihyartham
  2 abhuvrihyartham
  10 samasankhyartham
  1 garhyartham
  5 sasthyartham
  2 avayavasasthyartham
  2 ksatriyartham
  4 mrjyartham
  2 madravrjyartham
  1 kakyartham
  3 salyartham
  1 nyartham
  18 anyartham
  6 ananyartham
  1 karyartham
  1 sarvadyanantaryakaryartham
  1 kumaryartham
  2 anantaryartham
  4 sryartham
  1 stryartham
  3 astryartham
  1 vasyartham
  1 visyartham
  1 datyartham
  2 ekagatyartham
  1 srjidrsimasjinasihantigiratyartham
  14 pratyartham
  3 apratyartham
  1 sadimriyatyartham
  1 ityartham
  8 nityartham
  2 bobhavityartham
  2 roravityartham
  1 upadharoravityartham
  2 vevityartham
  6 anantyartham
  2 itsañjñapraklptyartham
  3 desapraklptyartham
  2 sesapraklptyartham
  3 artyartham
  3 jagartyartham
  2 kirtyartham
  3 prakrtyartham
  1 daivadattyartham
  2 pratipattyartham
  1 yajñamukhaprtipattyartham
  2 anutpattyartham
  23 nivrttyartham
  4 anivrttyartham
  3 padanivrttyartham
  2 tadapavadanivrttyartham
  2 chapavadanivrttyartham
  1 anisthasabdanivrttyartham
  1 paraprayoganivrttyartham
  1 kavarganivrttyartham
  1 sandehanivrttyartham
  2 sakarmakanivrttyartham
  2 saisikanivrttyartham
  2 kalanivrttyartham
  1 bhavakarmanivrttyartham
  2 vyañjananivrttyartham
  1 atsandhyaksaravyañjananivrttyartham
  2 sañjñanivrttyartham
  2 ghisañjñanivrttyartham
  1 savarnanivrttyartham
  2 asarupanivrttyartham
  1 vasarupanivrttyartham
  4 akaranivrttyartham
  1 savarnakaranivrttyartham
  2 dvandvadhikaranivrttyartham
  2 sandhyaksaranivrttyartham
  1 svaranivrttyartham
  2 krtsvaranivrttyartham
  10 samasanivrttyartham
  2 gosamasanivrttyartham
  2 viparyasanivrttyartham
  7 taddhitanivrttyartham
  2 acsamudayanivrttyartham
  1 samyogacsamudayanivrttyartham
  6 vakyanivrttyartham
  1 samasataddhitavakyanivrttyartham
  8 anyanivrttyartham
  1 antyanivrttyartham
  2 alontyanivrttyartham
  2 tibnivrttyartham
  2 phagnivrttyartham
  2 samyognivrttyartham
  4 ktadinivrttyartham
  2 jatyadinivrttyartham
  1 jatinivrttyartham
  1 prakrtinivrttyartham
  1 goprakrtinivrttyartham
  1 savarnnivrttyartham
  4 krnnivrttyartham
  3 gonivrttyartham
  2 vyavahitnivrttyartham
  1 anyanirvrttyartham
  6 svabhutyartham
  1 plutyartham
  2 parivyartham
  9 chandortham
  2 gortham
  5 caturtham
  8 kastham
  1 sakastham
  2 manavakastham
  1 pradhanastham
  12 anekadhikaranastham
  1 samipastham
  1 asamipastham
  1 patanaprastham
  1 lavanaprastham
  1 pataliputrastham
  2 nanadesastham
  5 videsastham
  2 tadvidesastham
  1 katastham
  1 kutastham
  2 vyavastham
  1 krsiyastham
  1 yathestham
  1 antarantahstham
  2 pranistham
  1 apranistham
  1 yavistham
  1 bhuyistham
  1 gostham
  1 avigostham
  1 gogostham
  5 prstham
  1 tatstham
  2 atatstham
  1 asamanangapratisedhattham
  1 ittham
  2 utham
  4 yutham
  1 goyutham
  1 uham
  3 duhadihalihaguham
  1 sarasiruham
  1 gatibuddhyadiam
  5 ajam
  1 pañcarajam
  2 avikarajam
  1 uparajam
  1 dasarajam
  1 pratirajam
  3 prajam
  1 vrajam
  1 ekavimsatibharadvajam
  1 udubjam
  1 sunotisuvatisyatistautistobhatisthasenayasedhasicasañjasvanjam
  1 damsasañjasvañjam
  1 tilapiñjam
  3 bhojam
  15 ekavarjam
  1 anudattampadamekavarjam
  1 ugidvarnagrahanavarjam
  1 karanavarjam
  2 svaravarjam
  1 vareyalopasvaravarjam
  1 sarvamantritasijluksvaravarjam
  1 anunasikyavarjam
  1 jihvakatyaharitakatyavarjam
  1 tadvarjam
  1 gatirgatautinicodattavativarjam
  1 maghavanvarjam
  1 nrtinandinardinakkinatinathrnadhrnrrvarjam
  1 srpisrjistrstyasekrsrvarjam
  1 yurunuksuksnusnurnuvarjam
  3 urjam
  2 kulamudrujam
  65 kam
  3 akam
  1 triyambakam
  1 tryambakam
  4 visesavacakam
  1 pañcakam
  1 pappaladakam
  4 paippaladakam
  2 pratipadakam
  1 nirapavadakam
  1 gavaidakam
  1 mandakam
  4 gudodakam
  1 malodakam
  2 nadvalodakam
  1 tilodakam
  1 tandulodakam
  3 mathitodakam
  7 khatvodakam
  25 udakam
  3 maudakam
  2 udasvidudakam
  1 madhudakam
  1 amudakam
  1 pata3vudakam
  1 agnyudakam
  1 gargakam
  1 ahakam
  1 paitamahakam
  1 kacchakam
  2 dhakam
  6 adhakam
  26 badhakam
  1 sarvabadhakam
  1 ardhadhakam
  1 maladhakam
  6 sadhakam
  4 vadhakam
  1 khatvadhakam
  1 saktvadhakam
  3 trivistabdhakam
  1 ardhakam
  1 ardhardhakam
  1 vardhakam
  1 adhyardhakam
  1 phakam
  1 thakam
  7 kathakam
  2 anavasthitapadarthakam
  5 avyaktapadarthakam
  3 narthakam
 242 anarthakam
  1 vacanamanarthakam
  1 anakrthakam
  2 katajakam
  1 svatrantraprayojakam
  2 kakam
  3 upodbalakam
  1 kalakam
  2 amalakam
  2 kapalakam
  3 gopalakam
  1 tailakam
  1 matulakam
  1 ardhapañcamakam
  1 agamakam
  1 navagramakam
  5 asmakam
  2 yusmakam
  1 nakam
  2 glaucukayanakam
  1 mlaucukayanakam
  3 gargyayanakam
  7 gargyanakam
  1 nilinakam
  1 bhinnakam
  1 chinnakam
  5 kalapakam
 211 jñapakam
  2 satsañjñajñapakam
  12 prapakam
  1 svapakam
  1 vyapakam
  3 prakalpakam
  1 arakam
  2 darakam
  1 navanagarakam
  43 karakam
  10 akarakam
  4 paramakarakam
  2 brahmanakarakam
  2 sakarakam
  3 amantritakarakam
  1 devadattakarakam
  6 pratikarakam
  1 anyatkarakam
  2 bhinnatarakam
  1 abhinnatarakam
  1 chinnatarakam
  2 sukaratarakam
  1 uttarakam
  1 bahutarakam
  5 cakrakam
  1 navarastrakam
  1 sutrakam
  4 sakam
  15 visesakam
  1 savisesakam
  2 tadvisesakam
  1 daksakam
  29 napumsakam
  5 pasudvandvanapumsakam
  1 vatsakam
  2 takam
  5 satakam
  5 vardhitakam
  2 saktikitakam
  2 pitakam
  11 nivartakam
  5 nirvartakam
  1 ghrtakam
  1 astakam
  1 dhautakam
  2 aupagavakam
  2 ksaudrakamalavakam
  13 manavakam
  2 hamsacakravakam
  1 kauravakam
  1 savakam
  1 kapatavakam
  1 kanvakam
  1 niyamapurvakam
  2 sastrapurvakam
  1 tadabhisandhipurvakam
  1 sistipurvakam
  1 tvakam
  1 aupagavatvakam
  1 isetvakam
  1 anuvakam
  4 yakam
  5 vyavadhayakam
  1 abhidhayakam
  1 anvyakhayakam
  1 hvayakam
  1 aupadhyayakam
  1 vaidyakam
  3 tathajatiyakam
  4 yathajatiyakam
  5 atajjatiyakam
  1 kathañjatiyakam
  11 evañjatiyakam
  1 rajanyakam
  1 samanyakam
  1 acaryakam
  2 manusyakam
  86 ekam
  22 anekam
  54 pratyekam
  8 ikam
  3 ekaikam
  1 nivrttakaladikam
  4 padikam
  2 auttarapadikam
  45 pratipadikam
  3 nyappratipadikam
  1 krtpratipadikam
  1 vipadikam
  1 vedikam
  1 taittidikam
  1 kiskindhagandikam
  1 dvimodikam
  1 maudikam
  1 maudgikam
  1 bahikam
  1 paramagopucchikam
  10 adhikam
  1 gatyupasargasañjabadhikam
  1 gatyupasargasañjñabadhikam
  1 aurdhvadehikam
  1 ajapathikam
  1 jangalapathikam
  1 sthalapathikam
  1 kantarapathikam
  1 varipathikam
  1 sankupathikam
  1 gaulkikam
  1 saulkikam
  1 paramanaiskikam
  1 bahunaiskikam
  20 laukikam
  1 aihalaukikam
  2 paralaukikam
  1 likam
  1 saiphalikam
  1 sakalikam
  1 kitapipilikam
  2 saskulikam
  1 aurdhvandamikam
  1 kardamikam
  1 madhamikam
  2 astamikam
  1 madhyamikam
  1 valmmikam
  1 slaismikam
  5 vacanikam
  1 apanikam
  1 upagnikam
  1 pratyagnikam
  1 kakinikam
  1 adhyardhakakinikam
  1 dvikakinikam
  1 yajñikam
  1 kaseruyajñikam
  1 mahanamnikam
  1 adhyardhasauvarnikam
  1 tusnikam
  2 paunahpunikam
  1 pañcakalapikam
  1 vailepikam
  4 traisaurpikam
  4 dvaisaurpikam
  2 apupikam
  1 pundarikam
  1 kharikam
  1 samvatsarikam
  1 trikam
  2 matrikam
  2 masikam
  1 ardhamasikam
  3 mukhanasikam
  3 anunasikam
  3 sannyasikam
  3 aupadesikam
  3 aupaslesikam
  2 saisikam
  1 asaisikam
  1 maksikam
  2 sagatikam
  1 vardhatikam
  1 katikam
  1 khalatikam
  1 sannipatikam
  1 adityavratikam
  1 vatikam
  2 samhitikam
  1 pañcalohitikam
  2 antikam
  4 anaikantikam
  2 anantikam
  1 vartikam
  4 hastikam
  1 pañcasastikam
  1 dvisastikam
  1 sauvastikam
  1 bahubaistikam
  1 paittikam
  1 anaimittikam
  2 pauttikam
  3 avikam
  16 svabhavikam
  1 gavavikam
  7 jivikam
  1 krtavarnanupurvikam
  1 sthayikam
  1 vaisayikam
  1 anrkkam
  1 bahvrkkam
  1 badaramalkam
  2 sanumkam
  12 lokam
  2 patilokam
  2 mlokam
  1 slokam
  1 sokam
  2 arkam
  1 rupatarkam
  1 svasrkam
  1 matrkam
  1 bhratrkam
  1 paitrkam
  1 upagvadipitrkam
  1 sastrkam
  1 hautrkam
  1 bahuniskam
  10 bhasitapumskam
  2 suskam
  1 vyapavrtkam
  1 utkam
  1 ukam
  1 maudukam
  1 madhukam
  20 lukam
  9 alukam
  1 sublukam
  1 kakolukam
  1 dasapurusanukam
  1 tripurusanukam
  1 dhainukam
  2 adhorukam
  1 sukam
  1 sausukam
  1 tukam
  20 ardhadhatukam
  16 sarvadhatukam
  8 lasarvadhatukam
  1 tinsarvadhatukam
  1 katukam
  1 patukam
  1 sahetukam
  1 saktukam
  1 vukam
  8 alam
  2 balam
  1 yathabalam
  1 mandalam
  1 pingalam
  1 svasrgalam
  3 halam
  3 jhalam
  4 srnkhalam
  1 ulukhalam
  5 phalam
  8 kriyaphalam
  1 yajiphalam
  1 vapiphalam
  2 drnbhuphalam
  2 karkandhudrnbhuphalam
  3 alabukarkandhudrnbhuphalam
  2 sthalam
  2 hastisthalam
  1 jalam
  10 kalam
  2 ayathakalam
  3 vartamanakalam
  1 yogavibhagottarakalam
  1 pratisedhottarakalam
  2 savarnasañjñottarakalam
  2 lopottarakalam
  1 samskarottarakalam
  3 nirdesottarakalam
  9 uttarakalam
  1 dasamyuttarakalam
  19 sakalam
  1 hetubhutakalam
  15 karyakalam
  4 sapalalam
  3 malam
  2 nalam
  1 analam
  1 mrnalam
  1 pañcakapalam
  1 kathakapalam
  3 astakapalam
  2 antaralam
  4 casalam
  1 kumbhasalam
  1 kusulakupakumbhasalam
  4 apisalam
  4 vrsalam
  2 kusalam
  6 musalam
  2 kakatalam
  1 harmyatalam
  1 valam
  9 kevalam
  1 niskevalam
  2 kauvalam
  1 celam
  1 putracelam
  1 bharyacelam
  1 kucelam
  13 tailam
  1 ingudatailam
  1 tilatailam
  1 sarsapatailam
  2 bahutailam
  1 kusulabilam
  2 kusulibilam
  1 pratikilam
  1 nilam
  1 kapilam
  1 silam
  1 masatilam
  1 kutilam
  22 suklam
  76 bahulam
  1 sthulam
  17 kulam
  2 baidakulam
  2 bidakulam
  2 angakulam
  5 gargakulam
  5 vrsalakulam
  21 brahmanakulam
  1 vaiyakaranakulam
  3 avarnakulam
  1 kumbhakarakulam
  1 karisagandhyaputrakulam
  2 gargyakulam
  2 raikulam
  6 gramanikulam
  5 senanikulam
  1 parikulam
  1 srikulam
  1 atikulam
  1 karisagandhyapatikulam
  1 gokulam
  1 gargarkulam
  1 duskulam
  1 satkulam
  1 naukulam
  1 anukulam
  1 bhrukulam
  7 gurukulam
  3 balulam
  1 bhalulam
  1 mulam
  1 pailumulam
  2 ayahsulam
  1 pamsulam
  2 matulam
  4 nvulam
  18 mam
  3 amam
  1 sthivuklamvacamam
  1 kamyamicamam
  1 pañcamam
  1 agamam
  2 idagamam
  1 ajjhanagamam
  1 jangamam
  13 prathamam
  1 samarthamam
  1 vyañjamam
  10 kamam
  2 caksuskamam
  1 snamam
  1 duhasnnunamam
  3 duhasnunamam
  5 paramam
  46 gramam
  1 sangramam
  1 upajñopakramam
  33 samam
  2 anarambhasamam
  1 brahmasamam
  8 samsamam
  2 tamam
  1 ratnadhatamam
  6 sadhakatamam
  1 chinnakatamam
  3 antaratamam
  1 pratisthitatamam
  9 ipsitatamam
  1 karturipsitatamam
  1 ipsitamam
  11 upottamam
  1 gurupottamam
  1 jhalyupottamam
  1 uttamam
  1 tripañcasatgautamam
  1 vamam
  6 yamam
  1 anucyamam
  7 niyamam
  1 purusaniyamam
  1 padmam
  1 ksemam
  30 imam
  1 pascimam
  1 adimam
  1 himam
  1 agrimam
  5 krtrimam
  1 antimam
  2 jalmam
  6 somam
  1 karisomam
  5 dharmam
  2 adharmam
  1 graismam
  3 bhismam
  3 pratyatmam
  2 ksaumam
  2 dhumam
  1 kathakauthumam
  4 numam
  1 bhabhupukamigamipyayivepisanumam
  14 nam
  12 anam
  11 añam
  2 ambanam
  2 nambanam
  1 sudhatrvyasavarudanisadacandalabimbanam
  2 canam
  1 pacanam
  3 dvivracanam
 122 vacanam
  16 avacanam
  3 davacanam
  1 padavacanam
  4 atmanepadavacanam
  2 parasmaipadavacanam
  2 lingavacanam
  1 strilingavacanam
  1 upayogavacanam
  7 anuprayogavacanam
  2 sthaneyogavacanam
  5 sahavacanam
  1 punyahavacanam
  1 siddhavacanam
  6 asiddhavacanam
  1 purvatrasiddhavacanam
  3 pratisedhavacanam
  1 mukhavacanam
  1 thavacanam
  6 samarthavacanam
  1 cvyarthavacanam
  1 sakarmakavacanam
  1 sasthyamantritakarakavacanam
  62 ekavacanam
  1 anekavacanam
  4 prathamaikavacanam
  1 dvitiyaikavacanam
  1 nasikavacanam
  1 sarvadhatukavacanam
  2 mangalavacanam
  2 mangalamangalavacanam
  2 matrakalavacanam
  1 dvimatrakalavacanam
  3 bahulavacanam
  4 prathamavacanam
  2 viramavacanam
  2 antaratamavacanam
  1 sthanentaratamavacanam
  3 pratyatmavacanam
  3 apradhanavacanam
  2 pratyayalaksanavacanam
  1 ahnavacanam
  3 savarnasañjñavacanam
  1 dhatusañjñavacanam
  4 gunavacanam
  4 lopavacanam
  1 halopavacanam
  1 malopavacanam
  5 nalopavacanam
  2 talopavacanam
  5 yalopavacanam
  2 vyalopavacanam
  1 nilopavacanam
  1 vilopavacanam
  2 pararupavacanam
  2 svamrupavacanam
  5 akaravacanam
  4 paravacanam
  1 raparavacanam
  3 uranraparavacanam
  1 padadiparavacanam
  1 svaravacanam
  3 isvaravacanam
  3 prakrtisvaravacanam
  1 ekasitipatsvaravacanam
  2 tatravacanam
  1 gotravacanam
  1 savacanam
  2 vibhasavacanam
  8 samasavacanam
  1 trtiyasamasavacanam
  2 nityasamasavacanam
  1 tinsamasavacanam
  1 abhyasavacanam
  6 adesavacanam
  10 upadesavacanam
  1 yusmadasmacchesavacanam
  17 sesavacanam
  1 ekasesavacanam
  2 visesavacanam
  2 samavesavacanam
  1 paravyavahitavacanam
  3 taddhitavacanam
  6 anabhihitavacanam
  1 svaranantarhitavacanam
  1 pratisedhasanniyuktavacanam
  2 antavacanam
  1 subantavacanam
  2 anigantavacanam
  1 asasthyantavacanam
  3 antodattavacanam
  6 udattavacanam
  3 anudattavacanam
  3 adyudattavacanam
  1 plutavacanam
  57 vavacanam
  2 uparyabhavavacanam
  1 pibhavavacanam
  1 plutaprakrtibhavavacanam
  1 ambhavavacanam
  1 jusbhavavacanam
  1 llvavacanam
  2 chandovavacanam
  1 rvavacanam
  9 sarvavacanam
  1 lrvavacanam
  1 rrvavacanam
  3 purvavacanam
  3 sarpurvavacanam
  4 katpurvavacanam
  2 vanasyandodattatvavacanam
  1 parasotvavacanam
  2 ettvavacanam
  1 uttvavacanam
  1 parasyautvavacanam
  1 yavacanam
  2 tadvisayavacanam
  3 yathasankhyavacanam
  2 ñyavacanam
  7 samanyavacanam
  2 anantaryavacanam
  2 anrsyanantaryavacanam
  1 nityavacanam
  1 mamnityavacanam
  2 aikasrutyavacanam
  1 anurpurvyavacanam
  2 anupurvyavacanam
  1 kvibvacanam
  3 matubvacanam
  1 antadivacvacanam
  4 advacanam
  3 gurumadvacanam
  1 hetumadvacanam
  3 yugapadvacanam
  1 isadvacanam
  1 tadvacanam
  4 vadvacanam
  1 akarmakavadvacanam
  2 vartamanavadvacanam
  1 upadesavadvacanam
  2 adyantavadvacanam
  1 antadivadvacanam
  4 sthanivadvacanam
  3 vyapadesivadvacanam
  13 upadesivadvacanam
  1 trjvadvacanam
  6 pumvadvacanam
  7 idvacanam
  1 kidvacanam
  2 akidvacanam
  5 nidvacanam
  2 anidvacanam
  1 krdvacanam
  1 udvacanam
  1 sudvacanam
  1 agvacanam
  2 aragvacanam
  27 pragvacanam
  20 lugvacanam
  3 alugvacanam
  3 taddhitalugvacanam
  2 tablugvacanam
  1 nugvacanam
  1 vugvacanam
  1 tadadivacanam
  1 astiksiradivacanam
  1 kutsitadivacanam
  1 caturthivacanam
  4 prativacanam
  1 vibhaktivacanam
  1 santivacanam
  1 samanaprakrtivacanam
  1 ananyaprakrtivacanam
  1 svastivacanam
  1 pratyapattivacanam
  3 prakrtipratyapattivacanam
  41 dvivacanam
  1 krtyatrjvacanam
  3 tasilvacanam
  1 namulvacanam
  1 prannvulvacanam
  3 amvacanam
  1 vasvekajadghasamvacanam
  2 anvacanam
  1 añvacanam
  1 kanvacanam
  1 iyanvacanam
  2 vyanvacanam
  2 atinvacanam
  2 vinvacanam
  2 vuñvacanam
  29 punarvacanam
  1 tasyapunarvacanam
  3 nirvacanam
 173 dvirvacanam
  1 advirvacanam
  3 prathamadvirvacanam
  1 vipsadvirvacanam
  3 dvitiyadvirvacanam
  1 vakyadvirvacanam
  1 mayadvaitayorvacanam
  1 kyasvacanam
  48 bahuvacanam
  1 bahusubahuvacanam
  3 pragdhatuvacanam
  1 tepragdhatuvacanam
  1 padavasecanam
  1 samañcanam
  5 pañcanam
  1 ekavadvcanam
  1 vyavhadanam
  12 padanam
  13 apadanam
  1 prosthapadanam
  2 janapadanam
  6 gatikarakopapadanam
  3 ekaksarapurvapadanam
  3 sankhyapurvapadanam
  10 atmanepadanam
  2 tidatmanepadanam
  7 parasmaipadanam
  1 karakopadanam
  1 gatikarakopadanam
  3 vartamanakalopadanam
  3 nimittopadanam
  2 asyopadanam
  2 upadanam
  8 takradanam
  9 sampradanam
  1 samasadanam
  1 avadanam
  1 isadavadanam
  1 svavadanam
  1 mrdangvadanam
  38 sabdanam
  7 samanasabdanam
  2 parimanasabdanam
  1 amnayasabdanam
  1 sambandhisabdanam
  1 rudhisabdanam
  1 visabdanam
  1 avisabdanam
  1 taddanam
  2 chedanam
  1 vedanam
  2 kamapravedanam
  7 bidanam
  1 anabhidanam
  1 vyaktabhidanam
  1 nidanam
  1 praskandanam
  6 pindanam
  51 odanam
  1 payogunamodanam
  1 jñaudanam
  1 ganam
  6 anganam
  2 senanganam
  2 pranituryasenanganam
  1 antaranganam
  2 pranyanganam
  2 turyanganam
  1 prenganam
  1 linganam
  1 sarvalinganam
  2 chandoganam
  5 garganam
  2 utsarganam
  1 varganam
  1 upanahanam
 380 grahanam
  11 agrahanam
  5 bagrahanam
  1 anudattecabagrahanam
  2 cagrahanam
  2 dvigucagrahanam
  12 padagrahanam
  1 karakopapadagrahanam
  2 vibhajyopapadagrahanam
  4 tatpurvapadottarapadagrahanam
  5 uttarapadagrahanam
  1 añcuttarapadagrahanam
  5 atmanepadagrahanam
  5 parasmaipadatmanepadagrahanam
  6 parasmaipadagrahanam
  9 sabdagrahanam
  1 acsabdagrahanam
  3 strisabdagrahanam
  1 sallidgagrahanam
  2 angagrahanam
  8 samanangagrahanam
  2 svangagrahanam
  1 lingagrahanam
  3 prathamalingagrahanam
  3 prayogagrahanam
  6 upasargagrahanam
  3 anupasargagrahanam
  2 hagrahanam
  11 sahagrahanam
  3 chagrahanam
  7 samyogopadhagrahanam
  15 upadhagrahanam
  2 pugantalaghupadhagrahanam
  1 vrddhagrahanam
  5 adhyardhagrahanam
  4 ghagrahanam
  13 dirghagrahanam
  1 lekhagrahanam
  2 mukhagrahanam
  2 hitasukhagrahanam
  29 arthagrahanam
  1 tadarthagrahanam
  1 sabdarthagrahanam
  3 ekarthagrahanam
  11 samarthagrahanam
  1 tumarthagrahanam
  1 tatkrtarthagrahanam
  13 anvarthagrahanam
  2 matvarthagrahanam
  3 stryarthagrahanam
  3 paryaptyarthagrahanam
  3 cvyarthagrahanam
  2 krtvorthagrahanam
  6 sthagrahanam
  1 pujagrahanam
  5 kagrahanam
  1 anudakagrahanam
  1 anarthakagrahanam
  1 mamakagrahanam
  5 akarmakagrahanam
  4 sakarmakagrahanam
  4 karakagrahanam
  5 napumsakagrahanam
  7 ekagrahanam
  5 anekagrahanam
  1 ekaikagrahanam
  6 pratipadikagrahanam
  6 nyappratipadikagrahanam
  2 adhikagrahanam
  1 nasikagrahanam
  4 kasyapakausikagrahanam
  3 gargabhargavikagrahanam
  1 samanakartrkagrahanam
  1 karmasamanakartrkagrahanam
  2 gavidhukagrahanam
  6 ardhadhatukagrahanam
  12 sarvadhatukagrahanam
  8 lagrahanam
  1 kambalagrahanam
  2 kalagrahanam
  2 samanakalagrahanam
  4 kevalagrahanam
  1 agamagrahanam
  5 viramagrahanam
  3 tamagrahanam
  2 upottamagrahanam
  6 karmagrahanam
  3 kartrkarmagrahanam
  4 atmagrahanam
  5 vacanagrahanam
  1 ekavacanagrahanam
  1 bahuvacanagrahanam
  2 apadanagrahanam
  1 sampradanagrahanam
  1 antarantarenayuktanamapradhanagrahanam
  2 sthanagrahanam
  5 upasarjanagrahanam
  2 anupasarjanagrahanam
  2 samanagrahanam
  2 chandobrahmanagrahanam
  4 parimanagrahanam
  1 viharanagrahanam
  2 samanadhikaranagrahanam
  1 prasaranagrahanam
  1 samprasaranagrahanam
  2 puranagrahanam
  1 bhastrayanagrahanam
  2 upasamvyanagrahanam
  1 ahinagrahanam
  1 yajñagrahanam
  9 sañjñagrahanam
  1 svarabhinnagrahanam
  34 varnagrahanam
  2 avarnagrahanam
  15 savarnagrahanam
  3 asavarnagrahanam
  1 purvasavarnagrahanam
  7 gunagrahanam
  4 samanagunagrahanam
  2 kasyapagrahanam
  2 dipagrahanam
  13 rupagrahanam
  1 anadaragrahanam
  7 nagaragrahanam
  4 samaharagrahanam
  23 pratyaharagrahanam
  1 vyatiharagrahanam
  19 akaragrahanam
  3 gakaragrahanam
  1 hakaragrahanam
  4 nakaragrahanam
  1 sanakaragrahanam
  1 ñninnakaragrahanam
  10 sakaragrahanam
  1 sasakaragrahanam
  2 takaragrahanam
  3 ikaragrahanam
  2 lkaragrahanam
  9 rkaragrahanam
  8 paragrahanam
  3 purvaparagrahanam
  1 satpadadiparagrahanam
  2 samvatsaragrahanam
  1 sthavirataragrahanam
  6 anantaragrahanam
  1 tadanusvaragrahanam
  1 abhipragrahanam
  7 atragrahanam
  1 matragrahanam
  2 naksatragrahanam
  7 tatragrahanam
  1 sarvatragrahanam
  7 gotragrahanam
  1 ekogotragrahanam
  2 bhastragrahanam
  2 putragrahanam
  4 bhratusputragrahanam
  4 sagrahanam
  5 vibhasagrahanam
  13 samasagrahanam
  3 asamasagrahanam
  1 angirasagrahanam
  1 desagrahanam
  1 adesagrahanam
  2 anadesagrahanam
  12 upadesagrahanam
  34 sesagrahanam
  2 prakrtivivaksagrahanam
  2 bhiksagrahanam
  1 yamsagrahanam
  3 ghosagrahanam
  3 sadrsagrahanam
  2 tatpurusagrahanam
  2 tagrahanam
  2 sangatagrahanam
  20 sanghatagrahanam
  2 sannipatagrahanam
  3 bharatagrahanam
  2 padasatagrahanam
  2 namakhyatagrahanam
  2 taddhitagrahanam
  2 krttaddhitagrahanam
  1 balihitagrahanam
  1 samhitagrahanam
  5 svaritagrahanam
  2 balirakisitagrahanam
  2 kutsitagrahanam
  2 prakrsyakutsitagrahanam
  2 tadbhavitagrahanam
  1 asevitagrahanam
  2 ktagrahanam
  1 vibhaktagrahanam
  2 proktagrahanam
  2 aprktagrahanam
  2 dvihalaprktagrahanam
  26 antagrahanam
  4 padantagrahanam
  3 apadantagrahanam
  4 tadantagrahanam
  4 tadekantagrahanam
  1 anantagrahanam
  3 akarantagrahanam
  8 nakarantagrahanam
  4 anakarantagrahanam
  1 santagrahanam
  4 samasantagrahanam
  3 vantagrahanam
  1 maparyantagrahanam
  2 saptagrahanam
  3 vikrtagrahanam
  3 nirdistagrahanam
  1 sasthinirdistagrahanam
  5 visistagrahanam
  2 lingavisistagrahanam
  1 atattasikakotapotasotaprustaplustagrahanam
  1 udattagrahanam
  4 anudattagrahanam
  1 adyudattagrahanam
  14 tannimittagrahanam
  1 akimvrttagrahanam
  2 sphigaputagrahanam
  1 vagrahanam
  2 apadatiyogavagrahanam
  6 bhavagrahanam
  3 abhavagrahanam
  2 prathamabhavagrahanam
  2 prayabhavagrahanam
  1 uparyabhavagrahanam
  1 yuparyabhavagrahanam
  4 abhutatadbhavagrahanam
  2 galavagrahanam
  1 navagrahanam
  1 daivayatavagrahanam
  1 avayavagrahanam
  13 sarvagrahanam
  13 purvagrahanam
  1 apurvagrahanam
  1 asamyogapurvagrahanam
  1 osthyapurvagrahanam
  2 halpurvagrahanam
  1 nañpurvagrahanam
  3 kharpurvagrahanam
  1 atpurvagrahanam
  8 katpurvagrahanam
  11 hrasvagrahanam
  1 dirghatvagrahanam
  8 ktvagrahanam
  1 yagrahanam
  4 kalapikhadayagrahanam
  2 tatsamudayagrahanam
  1 ubhayagrahanam
  1 abhiprayagrahanam
  45 pratyayagrahanam
  2 chandahpratyayagrahanam
  6 stripratyayagrahanam
  1 avyayagrahanam
  6 akhyagrahanam
  10 sankhyagrahanam
  5 visarjaniyagrahanam
  5 kriyagrahanam
  1 ksatriyagrahanam
  1 dvitiyagrahanam
  1 trtiyagrahanam
  2 anyagrahanam
  4 murdhanyagrahanam
  1 samanyagrahanam
  7 kutsanabhiksnyagrahanam
  1 kartsnyagrahanam
  3 karyagrahanam
  1 vascasyagrahanam
  2 tasyagrahanam
  1 amavasyagrahanam
  1 yasyagrahanam
  1 amanusyagrahanam
  1 apatyagrahanam
  7 nityagrahanam
  4 abgrahanam
  1 tamabgrahanam
  1 tarabgrahanam
  1 kyabgrahanam
  4 lyabgrahanam
  4 nyabgrahanam
  4 kvibgrahanam
  11 subgrahanam
  6 matubgrahanam
  2 adgrahanam
  4 dadgrahanam
  2 tadgrahanam
  1 yadgrahanam
  1 nyadgrahanam
  1 syadgrahanam
  1 tavyadgrahanam
  1 strisabdgrahanam
  9 sedgrahanam
  16 idgrahanam
  4 ugidgrahanam
  1 lidgrahanam
  1 sallidgrahanam
  1 linlidgrahanam
  1 nidgrahanam
  1 anudattanidgrahanam
  8 knidgrahanam
  1 pidgrahanam
  1 sidgrahanam
  2 ijdgrahanam
  1 lodgrahanam
  20 krdgrahanam
  1 krdakrdgrahanam
  1 garmudgrahanam
  4 ubhegrahanam
  6 haihegrahanam
  2 regrahanam
  1 bhavaneksetregrahanam
  1 diyategrahanam
  2 kravyegrahanam
  4 thaggrahanam
  6 prthaggrahanam
  3 praggrahanam
  12 iggrahanam
  2 diggrahanam
  1 luggrahanam
  3 sijluggrahanam
  2 yanluggrahanam
  1 ettvatuggrahanam
  2 pravacigrahanam
  3 gluñcigrahanam
  2 niscigrahanam
  1 lucigrahanam
  1 glucigrahanam
  9 adigrahanam
  2 padadigrahanam
  5 tadadigrahanam
  1 samyogadigrahanam
  2 kasthadigrahanam
  2 ajadigrahanam
  5 haladigrahanam
  1 ekajjhaladigrahanam
  2 valadigrahanam
  2 acamadigrahanam
  3 yasyacamadigrahanam
  2 bhumadigrahanam
  3 padigrahanam
  2 ikaradigrahanam
  1 svaradigrahanam
  2 svasradigrahanam
  1 praisadigrahanam
  2 aparimanabistadigrahanam
  2 svadigrahanam
  1 bhyadigrahanam
  2 bhayadhyadigrahanam
  4 trnahigrahanam
  2 sahigrahanam
  1 rcchigrahanam
  2 upadhigrahanam
  1 avadhigrahanam
  9 vrddhigrahanam
  3 gunavrddhigrahanam
  4 vidhigrahanam
  1 maryadabhividhigrahanam
  3 bahuvrihigrahanam
  2 pragbahuvrihigrahanam
  2 gohigrahanam
  2 sasthigrahanam
  1 ruhigrahanam
  1 phalibhajigrahanam
  3 ligrahanam
  4 pañcamigrahanam
  12 nigrahanam
  2 anigrahanam
  4 pradhanapuranigrahanam
  1 stautinigrahanam
  4 apigrahanam
  2 svapigrahanam
  1 asamasepigrahanam
  3 klpigrahanam
  2 sañjñakarigrahanam
  2 pratyaksakarigrahanam
  1 maskarigrahanam
  2 parigrahanam
  3 hrigrahanam
  3 trigrahanam
  20 strigrahanam
  1 sastrigrahanam
  2 tyadadividhibhastradistrigrahanam
  2 dyupathimathipungosakhicaturanaduttrigrahanam
  6 ghasigrahanam
  1 sasigrahanam
  1 tasigrahanam
  1 ekadesigrahanam
  1 dosigrahanam
  7 tigrahanam
  2 añcatigrahanam
  2 datigrahanam
  3 gatigrahanam
  6 sagatigrahanam
  6 jatigrahanam
  1 jivatigrahanam
  2 svatigrahanam
  1 yuvatigrahanam
  1 ayatigrahanam
  3 asyatigrahanam
  1 ditigrahanam
  1 aditigrahanam
  1 hantigrahanam
  1 asnotigrahanam
  2 artigrahanam
  10 prakrtigrahanam
  4 samanaprakrtigrahanam
  1 vikrtigrahanam
  2 prakrtivikrtigrahanam
  5 astigrahanam
  2 abhyavrttigrahanam
  3 svigrahanam
  3 vayigrahanam
  38 ajgrahanam
  15 ekajgrahanam
  2 anekajgrahanam
  2 najgrahanam
  4 bahvajgrahanam
  1 nyajgrahanam
  1 ejgrahanam
  5 ijgrahanam
  1 adaijgrahanam
  2 nijgrahanam
  8 sijgrahanam
  1 trjgrahanam
  1 akarmakgrahanam
  10 algrahanam
  27 halgrahanam
  1 dvihalgrahanam
  16 jhalgrahanam
  3 thalgrahanam
  2 samgrahanam
  3 numgrahanam
  1 sanumgrahanam
  17 angrahanam
  2 añgrahanam
  4 cangrahanam
  1 ahangrahanam
  1 plihangrahanam
  4 khañgrahanam
  5 langrahanam
  1 atmangrahanam
  5 sangrahanam
  1 sarvesangrahanam
  3 gotangrahanam
  1 sidhvangrahanam
  1 yangrahanam
  2 syangrahanam
  7 anyatarasyangrahanam
  1 ulopascasyanyatarasyangrahanam
  1 antarasyangrahanam
  1 anyaratasyangrahanam
  3 engrahanam
  10 ingrahanam
  1 cingrahanam
  2 lingrahanam
  3 maningrahanam
  1 iringrahanam
  3 singrahanam
  11 tingrahanam
  1 krñgrahanam
  2 vrñgrahanam
  2 lungrahanam
  2 puñgrahanam
  5 chandograhanam
  1 gograhanam
  2 ahargrahanam
  2 dvirgrahanam
  1 trrgrahanam
  3 adhyetrveditrgrahanam
  2 svasrnaptrgrahanam
  14 kartrgrahanam
  1 karmakartrgrahanam
  2 caturgrahanam
  2 dvistriscaturgrahanam
  1 vrgrahanam
  1 svrgrahanam
  4 asgrahanam
  1 hasgrahanam
  2 jasgrahanam
  2 tasgrahanam
  1 bharatgrahanam
  1 gonaugrahanam
  1 taugrahanam
  3 bahugrahanam
  1 laghugrahanam
  1 sucisutrimutryatyartyasyurnugrahanam
  1 snugrahanam
  3 husnugrahanam
  1 rugrahanam
  4 tugrahanam
  43 dhatugrahanam
  1 kratugrahanam
  4 ktaktavtugrahanam
  3 taddhitavugrahanam
  1 divugrahanam
  1 tyugrahanam
  1 inghrahanam
  2 vahanam
  4 ayogavahanam
  1 gargavahanam
  1 saravahanam
  1 sauvahanam
  1 iksuvahanam
  12 sobhanam
  7 dhanam
  48 badhanam
  1 abadhanam
  3 lingabadhanam
  1 sañjñabadhanam
  1 yansvarabadhanam
  1 astyabadhanam
  1 sabadibadhanam
  1 syanadibadhanam
  1 magadhanam
  1 samadhanam
  1 upadhanam
  34 pradhanam
  8 apradhanam
  5 vibhaktyarthapradhanam
  1 vibhaktarthyapradhanam
  10 kriyapradhanam
  2 dravyapradhanam
  1 stripradhanam
  33 sadhanam
  1 sasadhanam
  2 bhavasadhanam
  51 vyavadhanam
  11 avyavadhanam
  1 vayvadhanam
  1 agnyadhanam
  3 vipratisiddhanam
  1 vrddhanam
  1 suddhanam
  3 bhidhanam
  55 abhidhanam
  7 arthabhidhanam
  1 pararthabhidhanam
  21 anabhidhanam
  2 sadhanabhidhanam
  1 visesanabhidhanam
  1 vyaktabhidhanam
  2 avayavabhidhanam
  4 anavayavabhidhanam
  1 samanyabhidhanam
  4 arthapaurvaparyabhidhanam
  2 stryabhidhanam
  5 dravyabhidhanam
  21 vidhanam
  8 avidhanam
  1 atmanepadavidhanam
  1 pratipadavidhanam
  1 chavidhanam
  2 dhavidhanam
  1 kavidhanam
  2 lavidhanam
  2 ekavacanavidhanam
  2 gunavidhanam
  1 samasavidhanam
  2 vavidhanam
  12 pratyayavidhanam
  4 tulyavidhanam
  1 lodvidhanam
  5 vrddhividhanam
  1 pañcamividhanam
  1 pratividhanam
  2 bibhaktividhanam
  1 vibhaktividhanam
  1 cvividhanam
  2 ajvidhanam
  2 sijvidhanam
  1 trjvidhanam
  1 krtyatrjvidhanam
  1 amvidhanam
  2 numvidhanam
  2 ninvidhanam
  1 vunvidhanam
  1 vuñvidhanam
  3 punarvidhanam
  1 nisvidhanam
  2 andhanam
  6 bandhanam
  1 srnkhalabandhanam
  8 nibandhanam
  2 yonisambandhanam
  2 anubandhanam
  1 sabdasparsaruparasagandhanam
  1 sabsasparsaruparasagandhanam
  1 sambodhanam
  1 avayavasambodhanam
  1 samudayasambodhanam
  1 prthumrdukrsabhrsadrdhaparivrdhanam
  1 videhanam
  18 dirghanam
  2 janasanakhanam
  3 upabarhanam
  2 karakarhanam
  2 akarakarhanam
  1 strigrhanam
  1 thañam
  1 kathanam
  2 vamarathanam
  11 panthanam
  10 arthanam
  1 ambarthanam
  2 jugupsaviramapramadarthanam
  2 prthagarthanam
  2 ekarthanam
  1 pratipadikarthanam
  16 samarthanam
  1 ghañarthanam
  3 samanarthanam
  1 sampratiyamanarthanam
  2 nanarthanam
  1 ahimsarthanam
  16 uktarthanam
  1 idadyarthanam
  1 pasyarthanam
  3 drsyarthanam
  7 gatyarthanam
  4 astyarthanam
  9 sthanam
  1 sarvamukhasthanam
  4 kasthanam
  1 udakasthanam
  6 sarvanamasthanam
  4 asarvanamasthanam
  3 avasthanam
  3 samavasthanam
  2 vyavasthanam
  2 antahsthanam
  1 vrttisthanam
  2 gosthanam
  1 prsthanam
  2 drsatsthanam
  6 janam
  1 isidajanam
  1 udajanam
  2 samajanam
  7 rajanam
  1 maharajanam
  1 sajanam
  2 upasajanam
  1 devayajanam
  1 tejanam
  3 añjanam
  1 añjanopañjanam
  1 anubandhasañjanam
  26 vyañjanam
  1 prayuñjanam
  1 prayaojanam
  1 bhojanam
  1 ghrtabhojanam
  1 dadhibhojanam
  2 prajojanam
  2 yojanam
 1375 prayojanam
  3 aprayojanam
  1 saprayojanam
  2 etatprayojanam
  1 proyojanam
  1 arjanam
  23 upasarjanam
  4 anupasarjanam
  1 upsarjanam
  1 anuparsarjanam
  2 praoyjanam
  1 kanam
  2 sanubandhakanam
  2 anarthakanam
  2 anagamakanam
  2 karmakanam
  15 akarmakanam
  1 atmanepadakarmakanam
  2 nisrigranthibruñatmanepadakarmakanam
  3 kalakarmakanam
  3 gatibuddhipratyavasanarthasabdakarmakarmakanam
  4 sakarmakanam
  2 sutakaputrakavrndarakanam
  5 karakanam
  2 nanakarakanam
  1 asvarakanam
  1 ksaudrakanam
  6 thathaghañktajabitrakanam
  1 antasthathaghañktajabitrakanam
  1 pataliputrakanam
  3 napumsakanam
  6 karmasthabhavakanam
  3 kartrsthabhavakanam
  5 tathajatiyakanam
  7 yathajatiyakanam
  2 kathañjatiyakanam
  13 evañjatiyakanam
  1 sankasyakanam
  1 aunadikanam
  18 pratipadikanam
  1 vaidikanam
  1 autsargikanam
  1 sarthikanam
  1 svarthikanam
  1 laukikanam
  2 tannamikanam
  1 ganikanam
  2 atharvanikanam
  1 ustrikanam
  2 udattanudattasvaritanunasikanam
  2 atidesikanam
  1 nairdesikanam
  3 saisikanam
  1 pramankanam
  1 parimankanam
  1 itsañjñkanam
  3 sampunkanam
  1 thathaghañktajabitrkanam
  4 pañcalanam
  1 phalanam
  1 vartamanakalanam
  1 vatatapakalanam
  1 bhutakalanam
  3 tatkalanam
  1 istikesikamalanam
  2 praksalanam
  1 kevalanam
  2 tilanam
  3 tandulanam
  2 brahmanakulanam
  5 manam
  3 agamanam
  1 rajagamanam
  1 kakagamanam
  1 vikaragamanam
  1 arthantaragamanam
  3 suryodgamanam
  4 abhigamanam
  1 sahamanam
  1 yajamanam
  1 kamanam
  1 pamanam
  15 upamanam
  1 anupamanam
  3 mrgaramanam
  1 haramanam
  3 gramanam
  2 apakramanam
  1 atikramanam
  1 niskramanam
  1 abhiniskramanam
  1 utkramanam
  9 anukramanam
  1 atmanepadanukramanam
  1 parasmaipadanukramanam
  1 ugaluganukramanam
  3 lugaluganukramanam
  4 ghañanukramanam
  2 pacadyanukramanam
  1 galbhadyanukramanam
  22 pramanam
  2 apramanam
  22 samanam
  2 asamanam
  2 adhyardhasatamanam
  2 dvisatamanam
  2 vartamanam
  1 pravartamanam
  2 abhinirvartamanam
  2 prathamamadhyamottamanam
  1 urdhvamanam
  1 yajayamanam
  2 ojayamanam
  2 cetayamanam
  15 ucyamanam
  44 anucyamanam
  4 avidyamanam
  1 udyamanam
  1 arabhyamanam
  3 grhyamanam
  1 adhiyamanam
  8 kriyamanam
  1 akriyamanam
  1 pujyamanam
  2 aprayujyamanam
  1 anugamyamanam
  4 prapyamanam
  1 uttapyamanam
  1 klpyamanam
  1 praklpyamanam
  3 nirdisyamanam
  1 paksyamanam
  1 apakrsyamanam
  6 asremanam
  1 vyemanam
  8 brahmanam
  9 abrahmanam
  1 sramanabrahmanam
  2 nimanam
  19 parimanam
  1 aparimanam
  2 angaparimanam
  2 kalaparimanam
  2 adhikaraparimanam
  1 sahasraparimanam
  2 jivitaparimanam
  3 unmanam
  3 carmanam
  1 karmanam
  1 akarmanam
  1 visvakarmanam
  2 dvikarmanam
  1 arkarmanam
  1 susarmanam
  1 varmanam
  3 adhvakalanirmanam
  3 asmanam
  1 rephosmanam
  1 usmanam
  2 tusmanam
  15 atmanam
  1 krtsnamatmanam
  1 svatmanam
  3 anumanam
  1 ananam
  2 anañam
  1 vacananam
  7 gunavacananam
  1 agunavacananam
  3 bhavavacananam
  1 sattvavacananam
  2 asattvavacananam
  2 ubhayavacananam
  3 paryayavacananam
  1 dvivacanabahuvacananam
  2 kriyagananam
  2 dravyagananam
  27 parigananam
  2 aparigananam
  4 visayaparigananam
  1 vartiparigananam
  1 vrttiparigananam
  2 hananam
  4 pradhananam
  1 rajananam
  2 prayojananam
  3 pradhanopasarjananam
  5 upasarjananam
  5 ihamananam
  1 pratisthamananam
  4 samananam
  2 vartamananam
  1 bhutabhavisyadvartamananam
  1 apathyamananam
  1 prayujyamananam
  2 prapyamananam
  6 brahmananam
  3 chandobrahmananam
  4 kalaparimananam
  4 aktaparimananam
  2 vaiyakarananam
  1 yusmadasmadadhikarananam
  4 tadadhikarananam
  9 samanadhikarananam
  1 asamanadhikarananam
  3 vyadhikarananam
  1 lunvikarananam
  1 pivopavasananam
  1 payopavasananam
  2 pravatsatarakambalvasananam
  4 visesananam
  7 savisesananam
  2 advandvatatpurusavisesananam
  2 utsargalaksananam
  1 kauñjayananam
  1 krauñjayananam
  1 babhravasalankayananam
  10 gargyayananam
  5 adhiyananam
  1 dravyananam
  2 strainanam
  2 haritaharinasyetasyenarohitarohinanam
  2 sankhadundubhivinanam
  6 jñanam
  2 ajñanam
  1 apasabdajñanam
  3 adhikaraparimanajñanam
  1 varnajñanam
  2 yajñanam
  1 vijñanam
  1 avadavijñanam
  2 apavadavijñanam
  1 asiddhavijñanam
  1 tatpratisedhavijñanam
  2 pratipadikavijñanam
  1 lokavijñanam
  1 sarvalopavijñanam
  3 tatparavijñanam
  1 apakarsavijñanam
  2 anityatvavijñanam
  1 pratyayavijñanam
  4 alugvijñanam
  2 samvijñanam
  3 tadgunasamvijñanam
  4 sañjñanam
  1 pratyayataddhitatadrajasañjñanam
  1 pratyayakrtkrtyasañjñanam
  1 satsañjñanam
  1 titsañjñanam
  1 nirjñanam
  2 utpannanam
  5 svarabhinnanam
  24 varnanam
  4 ekavarnanam
  1 udumbaravarnanam
  16 savarnanam
  1 anunasikadvirvacanaparasavarnanam
  2 phalasenavanaspatimrgasakuntksudrajantudhanyatrnanam
  2 prasnanam
  2 visnanam
  2 yatnanam
  4 gunanam
  1 nañsnañikakkhumstarunatalunanam
  2 nañsnañikakhyumstarunatalunanam
  1 nañsnañikkhyumstarunatalunanam
  1 tarunanam
  1 panam
  1 prabhapanam
  1 paribhapanam
  1 vyavasthapanam
  1 kilalapanam
  1 ksirapanam
  4 prapanam
  2 pariprapanam
  1 surapanam
  7 karsapanam
  1 kacatatapanam
  2 avapanam
  1 masavapanam
  1 kimvavapanam
  1 nirvapanam
  2 avaksepanam
  2 kalpanam
  1 trmpanam
  1 kopanam
  2 hrasvayalopallopanam
  1 nispanam
  1 duspanam
  14 sarupanam
  4 asarupanam
  7 virupanam
  8 dirghoccaranam
  3 akaroccaranam
  2 ikaroccaranam
  2 taparoccaranam
  3 uccaranam
  1 anucaranam
  2 badaranam
  1 anagaranam
  1 gramanagaranam
  1 daharanam
  93 udaharanam
  2 pratyudaharanam
  1 samaharanam
  1 aparaharanam
  1 pratyaharanam
  1 dasibharanam
  1 chatradharanam
  1 sadharanam
  1 aksadharanam
  15 avadharanam
  1 rvavadharanam
  2 bahirdharanam
  1 nirdharanam
  1 samabhiharanam
  1 udarharanam
 954 karanam
  3 akaranam
  1 lingakaranam
  1 nanalingakaranam
  4 nanayogakaranam
  4 anubandhakaranam
  22 sañjñakaranam
  1 arthasañjñakaranam
  1 pautraprabhrtisañjñakaranam
  2 cakarakaranam
  8 evakarakaranam
  11 taparakaranam
  2 pratyayantarakaranam
  8 prakaranam
  1 atmanepadaprakaranam
  1 avarnaprakaranam
  1 karmadharayaprakaranam
  1 ayadiprakaranam
  1 dviguprakaranam
  31 vyakaranam
  30 adhikaranam
  6 samanadhikaranam
  1 pautraprabhrtisamanadhikaranam
  5 pratyadhikaranam
  2 iyadiyajikaranam
  1 pramanikaranam
  3 misrikaranam
  1 citrikaranam
  1 samabhyasikaranam
  1 uttarapadavikaranam
  1 purvapadavikaranam
  1 dhatvadivikaranam
  2 prthakkaranam
  1 usnankaranam
  1 bhadrankaranam
  1 khadyankaranam
  1 adhyankaranam
  1 sarvarkaranam
  6 vatkaranam
  13 citkaranam
  1 ditkaranam
  7 iditkaranam
  1 rditkaranam
  1 khitkaranam
  9 kitkaranam
  1 mitkaranam
  7 nitkaranam
  4 pitkaranam
  17 sitkaranam
  1 titkaranam
  2 sittitkaranam
  1 akaraikaraukaranam
  10 anukaranam
  1 tanukaranam
  1 suptinupagrahalinganaranam
  2 taparanam
  2 ataparanam
  2 sutyaparanam
  1 niparanam
  1 vibhaktiparanam
  2 kitkararanam
  5 saranam
  11 prasaranam
 120 samprasaranam
  3 asamprasaranam
  6 abhyasasamprasaranam
  3 vasusamprasaranam
  2 samanaksaranam
  1 sandhyaksaranam
  5 samarthataranam
  2 paraparataranam
  1 vatsataranam
  1 kupavataranam
  1 astaranam
  1 svaranam
  1 sarvasvaranam
  2 yamanusvaranam
  1 madranam
  1 amadranam
  2 ndranam
  1 tanmandalacakranam
  1 napadantattoranam
  1 pranam
  2 gatranam
  2 trimatracaturmatranam
  1 trimatrcaturmatranam
  4 trimatracaturnatranam
  1 ahoratranam
  4 anahoratranam
  2 rtunaksatranam
  1 devadattayajñadattavisnumitranam
  6 amantranam
  6 nimantranam
  3 vastranam
  1 ustranam
  8 puranam
  3 bhratrputrapitrsvasuranam
  6 sanam
  5 asanam
  1 pañcasanam
  3 dasanam
  1 ekadasanam
  1 hasanam
  1 adhyardhasanam
  4 prakasanam
  2 masanam
  3 karpasanam
  2 agamasasanam
  1 ettvasasanam
  3 sabdanusasanam
  1 vasanam
  11 avasanam
  1 tadarthadhyavasanam
  1 yogavyavasanam
  1 yuvasañam
  3 adesanam
  3 arthadesanam
  1 napumsakadesanam
  5 agamadesanam
  1 hanininadesanam
  1 dharmopadesanam
  1 upadesanam
  1 ayavayavadesanam
  1 vibhaktyadesanam
  1 nirdesanam
  1 kesanam
  4 presanam
  3 krtaikasesanam
  1 krtaikesesanam
  43 visesanam
  2 avisesanam
  1 upapadavisesanam
  2 uttarapadavisesanam
  1 purvapadavisesanam
  5 angavisesanam
  2 upasargavisesanam
  2 rephavisesanam
  5 pathavisesanam
  1 prakrtarthavisesanam
  12 pratyayarthavisesanam
  9 prakrtyarthavisesanam
  1 karakavisesanam
  2 sakarakavisesanam
  1 savyayakarakavisesanam
  2 pratipadikavisesanam
  1 ardhadhatukavisesanam
  3 sarvadhatukavisesanam
  3 upasarjanavisesanam
  1 lkupasarjanavisesanam
  1 sruyamanavisesanam
  2 prayatnavisesanam
  3 lopavisesanam
  3 hakaravisesanam
  4 dhakaravisesanam
  3 jhakaravisesanam
  2 anusvaravisesanam
  1 savisesanam
  1 samasavisesanam
  1 abhyasavisesanam
  1 desavisesanam
  1 adesavisesanam
  2 bharatavisesanam
  14 vihitavisesanam
  1 antavisesanam
  2 tinantavisesanam
  1 rrkarantavisesanam
  1 matvantavisesanam
  1 nyantavisesanam
  1 anyantavisesanam
  2 udattavisesanam
  4 anudattavisesanam
  1 nimittavisesanam
  6 pratyayavisesanam
  1 sakriyavisesanam
  3 anantaryavisesanam
  3 antyavisesanam
  12 tadvisesanam
  1 krdvisesanam
  1 igvisesanam
  3 adivisesanam
  3 gunavrddhivisesanam
  2 bahuvrihivisesanam
  1 vadivrajivisesanam
  1 sruyamanavibhakivisesanam
  1 jativisesanam
  1 sruyamanavibhaktivisesanam
  1 hantivisesanam
  3 prakrtivisesanam
  2 karyivisesanam
  1 ajvisesanam
  6 adyajvisesanam
  1 sijvisesanam
  2 anvisesanam
  3 sanvisesanam
  2 kartrvisesanam
  1 ukarantvisesanam
  2 jatuvisesanam
  1 salapravesanam
  2 adhyesanam
  1 paryesanam
  1 traisanam
  1 dvaisanam
  1 bhisanam
  1 sanivantardhabhrasjadambhusrisvryurnubharajñapisanam
  1 sirisanam
  1 trisanam
  2 bhusakarmakiratisanam
  1 dvisanam
  1 daksanam
  1 ekayogaksanam
  3 visabhaksanam
  62 laksanam
  13 alaksanam
  3 antarangalaksanam
  14 bahirangalaksanam
  2 ekayogalaksanam
  1 samyogalaksanam
  1 utsargalaksanam
  1 samyogopadhalaksanam
  2 antyopadhalaksanam
  2 upadhalaksanam
  11 yathalaksanam
  1 vasanalaksanam
  4 avasanalaksanam
  1 varnalaksanam
  2 abhyasalaksanam
  1 adesalaksanam
  1 sesalaksanam
  1 patitalaksanam
  1 itthambhutalaksanam
  3 sahanañvidyamanapurvalaksanam
  38 pratyayalaksanam
  1 syalaksanam
  1 nityalaksanam
  2 padadilaksanam
  1 valadilaksanam
  1 jatilaksanam
  6 svayatilaksanam
  4 ekajlaksanam
  2 bahvajlaksanam
  2 jhallaksanam
  2 ugillaksanam
  4 killaksanam
  2 plaksanam
  1 kartrlaksanam
  1 sapeksanam
  1 bhiksanam
  1 niksanam
  1 vrksanam
  2 rbhuksanam
  2 yuvasthavirastripumsanam
  3 dosanam
  1 aghosanam
  13 darsanam
  7 adarsanam
  1 dadarsanam
  1 atmanepadadarsanam
  5 prasaktadarsanam
  2 dravyaprthaktvadarsanam
  1 prayadarsanam
  2 pratyayadarsanam
  1 nidarsanam
  1 anukarsanam
  3 sparsanam
  1 upasparsanam
  2 varsanam
  1 vrsanam
  2 dagukosalakarmaracchagavrsanam
  2 vatsanam
  1 bhartsanam
  1 kutsanam
  1 ausanam
  2 alambusanam
  2 manusanam
  1 purusanam
  1 katanam
  1 natanam
  1 talapatanam
  1 prapatanam
  71 nipatanam
  3 drdhanipatanam
  1 parivrdhanipatanam
  1 yadilopanipatanam
  2 mantanipatanam
  2 ekarantanipatanam
  2 pratyayantanipatanam
  3 antodattanipatanam
  10 adyudattanipatanam
  3 atvanipatanam
  1 adipatvakatvanipatanam
  1 tatvanipatanam
  5 dhatupratipadikapratyayanipatanam
  4 prakrtinipatanam
  3 nañkunipatanam
  1 dhatunipatanam
  1 auttarahauparistaparatanam
  1 pratanam
  3 dosatanam
  4 divatanam
  4 prayatanam
  3 acetanam
  1 pragetanam
  3 aparahnetanam
  1 prahnetanam
  3 purvahnetanam
  1 vetanam
  1 vyavetanam
  2 nijvyavetanam
  5 vyavahitanam
  1 samasataddhitanam
  2 krttaddhitanam
  2 yathavihitanam
  1 lohitanam
  2 pathitanam
  1 samavasthitanam
  1 udattanundattasvaritanam
  2 udattanudattasvaritanam
  6 aniravasitanam
  1 usitanam
  1 pratipadoktanam
  1 antarantarenayuktanam
  1 prayuktanam
  7 subantanam
  2 yusmadasmadantanam
  2 tadantanam
  2 bhavadantanam
  1 igantanam
  1 cavargantanam
  1 kavargantanam
  1 pavargantanam
  1 tavargantanam
  4 ajantanam
  1 ejantanam
  1 usmantanam
  1 ekavacanantanam
  1 bahuvacanantanam
  1 tinantanam
  1 akarantanam
  6 rkarantanam
  3 rrkarantanam
  1 rrkararantanam
  1 cirantanam
  1 dosantanam
  1 yantanam
  1 sayantanam
  1 anyapratyayantanam
  6 nadyantanam
  1 sambuddhyantanam
  1 asasthyantanam
  2 hmyantanam
  2 nyantanam
  1 anyantanam
  1 sthautinyantanam
  1 astautinyantanam
  7 dviparyantanam
  7 vibhaktyantanam
  2 ekavibhaktyantanam
  1 prthagvibhaktyantanam
  3 parivartanam
  2 prakrtanam
  1 jadikrtanam
  4 astanam
  1 upasamastanam
  1 punastanam
  2 pratastanam
  10 abhyastanam
  1 ekayoganirdistanam
  1 samasanirdistanam
  1 ekayognirdistanam
  3 sanniyogasistanam
  1 abhinivistanam
  14 sannivistanam
  3 atyantaparadrstanam
  6 anudattanam
  1 acittanam
  1 tittanam
  2 nirvrttanam
  1 abhinirvrttanam
  1 sahabutanam
  2 uttarapadabhutanam
  3 sahabhutanam
  2 parabhutanam
  2 aparabhutanam
  4 attvabhutanam
  3 anattvabhutanam
  1 vrddhibhutanam
  2 sañjñopasarjanibhutanam
  1 sankutanam
  4 plutanam
  2 udattanudattasvaritanunasikdirghaplutanam
  1 nutanam
  17 vanam
  2 avanam
  5 bhavanam
  2 prabhavanam
  4 sambhavanam
  1 maghavanam
  1 irikavanam
  12 lavanam
  1 agargyakasyapagalavanam
  1 malavanam
  2 navanam
  2 anavanam
  1 apavanam
  1 prapavanam
  1 paripavanam
  1 timiravanam
  1 pratipravanam
  48 sravanam
  1 dirghasravanam
  3 dhanapatiramakesavanam
  1 sirisavanam
  1 rtavanam
  4 yavanam
  1 sakayavanam
  6 avayavanam
  3 krtadvandvanam
  1 devanam
  4 adhvanam
  1 parivanam
  3 salvanam
  2 prenvanam
  3 atharvanam
  1 anarvanam
  1 sabrahmacaripithasarpikalapikuthumitaitilijajalilangalisilalisikhandisukarasdmasuparvanam
  2 kurvanam
  3 daksinottarapurvanam
  1 svanam
  2 asvanam
  12 hrasvanam
  1 sanghusasvanam
  1 yulopetvanunasikattvanam
  1 gunanabhavanudauttvanam
  3 bhuvanam
  1 dhuvanam
  1 devadaruvanam
  1 suvanam
  9 yanam
  1 yañam
  7 cayanam
  1 agnicayanam
  2 astramekhaladvayobhayarujahrdayanam
  2 samudayanam
  5 arthavatsamudayanam
  2 vakchayanam
  1 babhravasalankayanam
  14 anayanam
  1 upanayanam
  3 dravyanayanam
  2 vagnayanam
  2 nannayanam
  1 katipayanam
  5 parayanam
  1 sabdaparayanam
  2 paryanaturayanacandrayanam
  1 krayanam
  1 ghatasrayanam
  1 pratyayasrayanam
  15 trayanam
  1 paramatrayanam
  1 turayanam
  4 sayanam
  1 atisayanam
  2 vaksayanam
  2 avaharadharavayanam
  1 samudayayanam
  11 adhyayanam
  1 tadadhyayanam
  3 pratyayanam
  2 sambandhisabdapratyayanam
  7 stripratyayanam
  2 dhatupratyayanam
  10 avyayanam
  1 mantavyayanam
  1 tanmadhyanam
  1 adidhyanam
  1 audameghyanam
  6 akhyanam
  4 anvakhyanam
  1 istanvakhyanam
  1 paryakhyanam
  8 vyakhyanam
  1 pasamkhyanam
  12 upasamkhyanam
  2 pasankhyanam
 587 upasankhyanam
  1 jalpatiprabhrtinamupasankhyanam
  4 bahubhirvasavyairupasankhyanam
  2 vatyupasankhyanam
  2 parisankhyanam
  5 upsankhyanam
  1 punkhyanam
  2 upasanknhyanam
  1 phyañam
  1 plutapragrhyanam
  3 adhiyanam
  1 dadhiyanam
  1 anadhiyanam
  1 matvarthiyanam
  1 karmapravacaniyanam
  1 apaniyanam
  1 indriyanam
  1 sabdakriyanam
  6 karmasthakriyanam
  3 kartrsthakriyanam
  4 nanakriyanam
  1 agramyanam
  8 dhanyanam
  2 pranyañam
  1 prapyanam
  6 acaryanam
  3 karyanam
  1 sarvanamkaryanam
  1 kalhalacsvarakartryanam
  1 syanam
  3 caturmasyanam
  2 arthavedasatyanam
  1 icchaparicaryaparisaryamrgayatatyanam
  8 krtyanam
  4 styanam
  1 madhuyanam
  2 dravyanam
  1 nanadravyanam
  1 avevyanam
  1 apadadnam
  26 enam
  1 adenam
  1 visesenam
  2 lagnam
  1 ahnam
  2 takaradigrahnam
  1 urudaghnam
  1 slesmaghnam
  1 bhraunaghnam
  1 vartraghnam
  1 pittaghnam
  2 srughnam
  5 iñam
  1 iyanuvanbhainam
  3 strainam
  3 cinam
  1 pacacinam
  2 pracinam
  2 sacinam
  1 nityaparyayavacinam
  1 tisyapunarvasuparyayavacinam
  2 tadvacinam
  1 udicinam
  1 duhiyacirudhiprachibhiksiciñam
  1 duhiyacirudhipracchibhiksiciñam
  1 praticinam
  1 sadimaniraminamivicinam
  2 kvadyajivrajiyacirucinam
  1 sucinam
  2 adinam
  2 sabadinam
  1 tyabadinam
  1 tibadinam
  1 cadinam
  9 pacadinam
  2 ladadinam
  1 hvayadadinam
  20 tyadadinam
  3 tavyadadinam
  1 idadinam
  3 kutsidadinam
  2 amundadinam
  3 tundadinam
  1 rudadinam
  1 saragadinam
  1 samyogadinam
  1 vrksamrgadinam
  5 grahadinam
  2 agrahadinam
  2 svetavahadinam
  1 picchadinam
  1 pravrddhadinam
  2 marudvrdhadinam
  2 budhadinam
  4 ghadinam
  2 sthadinam
  2 prasthadinam
  2 yopadhaprasthadinam
  1 susamprasaranayalopaprasthadinam
  1 isthadinam
  2 duhadinam
  1 ruhadinam
  12 ajadinam
  2 tadrajadinam
  1 matrajadinam
  2 dvayasajadinam
  8 yajadinam
  7 vacisvapiyajadinam
  2 vacispaviyajadinam
  3 kyajadinam
  1 adjadinam
  1 tujadinam
  1 amalakadinam
  1 kapilakadinam
  2 ksipakadinam
  2 pavakadinam
  5 ekadinam
  1 gopalikadinam
  2 nasikadinam
  1 anadimathitikadinam
  2 unadimathitikadinam
  1 avikadinam
  3 devikadinam
  2 ladinam
  2 naladinam
  2 traladinam
  2 sthuladinam
  4 kuladinam
  2 gamadinam
  3 samadinam
  3 tamadinam
  2 kimadinam
  3 mimadinam
  6 karmadinam
  1 nadinam
  5 apadanadinam
  4 arambhanadinam
  1 chanadinam
  2 thañadinam
  5 janadinam
  2 visvajanadinam
  1 krpanadinam
  1 nimantranadinam
  3 sanadinam
  1 pivopavasanadinam
  3 yañadinam
  2 syanadinam
  1 vakinadinam
  2 krñadinam
  1 trnadinam
  5 unadinam
  2 varunadinam
  1 khyunadinam
  3 svapadinam
  1 dipadinam
  3 kalpadinam
  2 trmpadinam
  1 gupadinam
  2 gocaradinam
  1 aharadinam
  2 dasibharadinam
  3 dataradinam
  1 dugdataradinam
  2 avaradinam
  3 svaradinam
  1 astiksiradinam
  3 tricakradinam
  4 pradinam
  1 matradinam
  1 aputradinam
  2 agurukulaputradinam
  3 divodasadinam
  2 hasadinam
  4 asvaghasadinam
  2 abhyasadinam
  2 prativesadinam
  1 vrksadinam
  1 bhrukamsadinam
  1 abhrukamsadinam
  3 kutsadinam
  2 gatapratyagatadinam
  1 anacitadinam
  1 kutsitadinam
  2 raktadinam
  2 krtapakrtadinam
  2 vrtadinam
  5 samvrtadinam
  1 kastadinam
  1 udattadinam
  2 kutadinam
  2 kandvadinam
  4 bahvadinam
  1 ghvadinam
  2 sakaparthivadinam
  2 caricalipativadinam
  3 arajjvadinam
  1 apilvadinam
  2 tanvadinam
  1 pvadinam
  2 sarvadinam
  3 purvadinam
  8 sapurvadinam
  5 svadinam
  1 hrasvadinam
  4 ekatvadinam
  1 putakratvadinam
  1 bhuvadinam
  1 dhruvadinam
  3 yuvadinam
  2 bhujyvadinam
  12 ayadinam
  1 bhayadinam
  2 smayadinam
  1 abhiprayadinam
  2 vedadhyayadinam
  1 pratyayadinam
  1 devikadyadinam
  2 girinadyadinam
  2 vrddhyadinam
  1 gatibuddhyadinam
  1 jagdhyadinam
  2 asthyadinam
  3 avayavasasthyadinam
  4 dvitiyadinam
  2 prathamatrtiyadinam
  2 gamigamyadinam
  2 nyadinam
  1 kanyadinam
  1 kalyanyadinam
  5 suryadinam
  11 syadinam
  2 tasyadinam
  1 amatyadinam
  2 minatyadinam
  2 brahmaprajapatyadinam
  1 vimsatyadinam
  2 sravatyadinam
  1 anapayatyadinam
  1 hvayatyadinam
  1 bibhetyadinam
  2 panigrhityadinam
  4 avantyadinam
  1 anudattopadesavanatitanotyadinam
  1 srnotyadinam
  7 sunotyadinam
  1 astyadinam
  2 kukkutyadinam
  5 bhavyadinam
  1 tavyadinam
  5 medinam
  1 minatiminotidinam
  1 bhaginam
  3 pratiyoginam
  5 ahinam
  2 adikhadinivahinam
  2 adhinam
  1 mahadadhinam
  1 rajadhinam
  4 prakrtyupapadopadhinam
  2 grahanopadhinam
  1 upadhinam
  1 parigrahitradhinam
  2 sambandhinam
  2 akrtasandhinam
  2 virodhinam
  3 vrdhiramisrdhinam
  1 rathinam
  4 nimantranadiinam
  2 ajajinam
  1 kulajinam
  1 artvijinam
  2 krinjinam
  1 sakinam
  1 mulasakinam
  1 iksusakinam
  1 palalinam
  2 pippalinam
  3 salinam
  1 tailinam
  1 valamulalaghvalamadgulinam
  1 avamikamicaminam
  1 pradaksinaprasavyagaminam
  1 kriminam
  1 apadaninam
  7 sthaninam
  1 sarvasthaninam
  1 takisasicatiyatijaninam
  2 sutagramaninam
  4 apraninam
  1 sasnalangulakakudakhuravisaninam
  4 añyañiñam
  5 agninam
  3 hastininam
  2 sañjñinam
  1 mahanamninam
  2 guninam
  1 pinam
  3 apinam
  1 dvipinam
  1 alopinam
  1 lopyalopinam
  6 aglopinam
  2 kaupinam
  1 brahmacarinam
  1 brahmnacarinam
  1 anannavatinagarinam
  2 kumarinam
  2 kisorinam
  1 prinam
  2 srinam
  2 vacipracchyayatastukataprujusrinam
  1 kvibvacipracchyayatastukataprujusrinam
  2 ratrinam
  6 asinam
  2 innisinam
  1 pradaksinam
  1 rsinam
  11 tinam
  1 vibhatinam
  1 ghatinam
  1 jatinam
  1 grahivrscatiprcchatibhrjjatinam
  1 grahijyavayivyadhivastivicativrscatiprcchatibhrjjatinam
  2 subdhatusthivusvaskatinam
  2 sasahivavahicacalipapatinam
  2 vanaspatinam
  1 osadhivanaspatinam
  2 vidipracchisvaratinam
  1 dalakavatinam
  1 tavatinam
  1 roruvatinam
  1 potayuvatinam
  1 yoyuvatinam
  6 astibhavatividyatinam
  5 vibhaktinam
  3 nanavibhaktinam
  1 vivibhaktinam
  2 dyutigamijuhotinam
  1 sucisutrimutryatyartyasyurnotinam
  1 suptinam
  1 triprabhrtinam
  1 jalpatiprabhrtinam
  4 manprabhrtinam
  3 inprabhrtinam
  1 catusprabhrtinam
  2 satprabhrtinam
  1 prakrtinam
  1 murtinam
  4 hastinam
  2 krbhvastinam
  3 sankutinam
  4 vinam
  2 haiyangavinam
  1 lopabhavinam
  1 hrasvabhavinam
  1 navinam
  1 samravinam
  1 sravinam
  1 avivadadvinam
  2 bahvinam
  2 rayinam
  2 aprakaranajñam
  3 rajñam
  6 yajñam
  1 praptijñam
  4 sañjñam
  11 padasañjñam
  3 upapadasañjñam
  5 parasmaipadasañjñam
  7 angasañjñam
  2 svangasañjñam
  3 bhasañjñam
  1 karakasañjñam
  1 pratipadikasañjñam
  3 ardhadhatukasañjñam
  1 sarvadhatukasañjñam
  1 gunavacanasañjñam
  1 apadanasañjñam
  1 sampradanasañjñam
  2 upasarjanasañjñam
  3 karanasañjñam
  3 adhikaranasañjñam
  1 samprasaranasañjñam
  1 avasanasañjñam
  2 savarnasañjñam
  8 lopasañjñam
  1 gotrasañjñam
  1 samasasañjñam
  2 tatpurusasañjñam
  1 nipatasañjñam
  2 samhitasañjñam
  2 udattasañjñam
  2 hrasvasañjñam
  1 yuvasañjñam
  1 pratyayasañjñam
  4 avyayasañjñam
  1 pragrhyasañjñam
  2 karmapravacaniyasañjñam
  2 vakyasañjñam
  1 ghisañjñam
  1 tisañjñam
  2 gatisañjñam
  1 vibhaktisañjñam
  3 kartrsañjñam
  2 lumatsañjñam
  1 satsañjñam
  4 itsañjñam
  1 laghusañjñam
  2 dhatusañjñam
  1 upapadasñjñam
  1 upasarjanasñjñam
  2 knam
  1 caknam
  1 aparasuvrknam
  3 avyayasarvanamnam
  6 samnam
  5 inhanpusaryamnam
  1 sumnam
  9 annam
  1 apannam
  14 upapannam
  2 anupapannam
  2 paryavapannam
  1 pratipannam
  7 avyutpannam
  7 sannam
  1 yavannam
  4 bhinnam
  1 abhinnam
  1 bahubhinnam
  1 acchinnam
  8 vyavacchinnam
  2 svayuvamaghonam
  1 prayjonam
  5 dronam
  1 dvidronam
  1 anusonam
  1 rnam
  1 karnam
  1 taparakarnam
  1 vasanarnam
  1 rnarnam
  7 parnam
  1 tarparnam
  1 prarnam
  1 dasarnam
  5 varnam
  13 avarnam
  1 ekavarnam
  3 savarnam
  3 purvasavarnam
  1 anuditsavarnam
  3 ivarnam
  1 masarasivarnam
  10 prativarnam
  2 rvarnam
  1 uvarnam
  4 suvarnam
  1 adhyardhasuvarnam
  2 bhrñam
  1 vikirnam
  1 sankirnam
  1 alunavisirnam
  1 pravisirnam
  3 udakevisirnam
  1 tirnam
  5 astirnam
  2 nrnam
  1 sthasthinsthrrnam
  2 sanamscanassatrrrnam
  9 matrrnam
  6 pitrrnam
  2 mahadapsvasrtrrnam
  7 catasrnam
  8 tisrnam
  3 trnam
  2 purnam
  3 caturnam
  2 abhyasajivricaturnam
  1 dvistriscaturnam
  10 snam
  2 asthidadhisakhthyaksnam
  4 asthidadhisakthyaksnam
  3 paumsnam
  7 krsnam
  4 krtsnam
  6 akrtsnam
  1 kasakrtsnam
  5 usnam
  1 ciratnam
  2 pratnam
  40 yatnam
  1 tulyadesaprayatnam
  1 tulyaprayatnam
  2 asyaprayatnam
  3 tulyasyaprayatnam
  1 pararitnam
  1 paruttnam
  1 nutnam
  2 unam
  1 uñam
  1 indunam
  2 mrdunam
  16 gunam
  1 sarvanamasthanagunam
  1 sarvagunam
  6 tadgunam
  1 dadhigunam
  1 trigunam
  2 vigunam
  2 dvigunam
  1 bhrgunam
  26 bahunam
  1 alabukarkandhudrnbhunam
  1 yatujunam
  1 kadrukamandaluguggulumadhujatupatayalunam
  2 yamunam
  10 nunam
  1 tanunam
  1 dhenunam
  1 adhenunam
  2 mamsprtsnunam
  3 trapunam
  1 darunam
  1 vayuvarunam
  1 nisrigranthibruñam
  4 hetumannisribruñam
  1 dadrunam
  1 sakipalalidadrunam
  1 apasunam
  1 upasunam
  1 parsunam
  4 dhatunam
  3 namadhatunam
  1 subdhatunam
  3 jatunam
  3 bahukatipayavatunam
  1 krostunam
  4 vayunam
  8 apam
  1 capam
  1 kapam
  4 salikalapam
  1 kilalapam
  2 trnolapam
  1 ulapam
  1 samapam
  3 papam
  1 parapam
  1 prapam
  1 vapam
  1 svapam
  2 parepam
  2 prepam
  3 tasthasthamipam
  7 samipam
  1 asamipam
  3 udakasamipam
  1 tipsibmipam
  1 tiptibmipam
  1 nipam
  2 antaripam
  1 duripam
  2 pratipam
  2 dvipam
  2 kvipam
  2 anvipam
  5 alpam
  1 pitakalpam
  1 bhuktakalpam
  1 krtakalpam
  1 punahkalpam
  1 pratahkalpam
  2 pacatikalpam
  2 jalpatikalpam
  1 atayalpam
  33 atyalpam
  4 silpam
  1 culumpam
  1 gopam
  1 kopam
  15 lopam
  1 alopam
  1 malopam
  1 nalopam
  1 vacanalopam
  2 ikaralopam
  1 yalopam
  1 vareyalopam
  1 nilopam
  6 tilopam
  1 vibhaktilopam
  1 dhatulopam
  1 adhyardhasurpam
  1 ardhapañcamasurpam
  5 trisurpam
  7 dvisurpam
  1 pararaupam
  1 kupam
  88 rupam
  1 arupam
  1 sabdarupam
  1 angarupam
  5 artharupam
  34 pararupam
  1 dasarupam
  12 abhyasarupam
  1 vayudattarupam
  1 svarupam
  7 sabdasvarupam
  1 sadrupam
  1 brahmanirupam
  1 mahisirupam
  4 pacatirupam
  2 jalpatirupam
  2 pacantirupam
  1 ahorupam
  2 pacatorupam
  1 dhaturupam
  17 supam
  2 matupam
  3 yupam
  10 ram
  1 aram
  1 acaram
  1 sucyacaram
  1 uccicaram
  3 badaram
  5 udaram
  1 bhismamudaram
  4 agaram
  1 ekagaram
  15 nagaram
  1 gandharvnagaram
  2 vadhvagaram
  2 kumaryagaram
  1 udaharam
  1 vyavaharam
  10 bharam
  1 bibharam
  1 adharam
  1 durdharam
  5 pariharam
  2 sthalipitharam
  2 atijaram
  1 kuñjaram
  2 karam
  12 akaram
  4 cakaram
  2 khakaram
  6 kakaram
  1 lakaram
  1 dasakarmakaram
  5 nakaram
  1 suvarnakaram
  1 pakaram
  1 triprakaram
  1 evamprakaram
  1 etatprakaram
  20 sakaram
  2 trisakaram
  4 dvisakaram
  1 takaram
  1 vakaram
  5 evakaram
  2 triyakaram
  3 dviyakaram
  2 ekaram
  6 ikaram
  1 padadhikaram
  4 yathadhikaram
  1 sasthadhikaram
  1 kaladhikaram
  1 sanadhikaram
  1 anabhihitadhikaram
  1 kasakatikaram
  2 vikaram
  1 tandulavikaram
  1 salivikaram
  2 lkaram
  1 ankaram
  1 onkaram
  4 svadunkaram
  3 okaram
  1 rkaram
  1 taksayaskaram
  1 puskaram
  4 ukaram
  1 akumaram
  1 sumaram
 105 param
  15 aparam
  1 gangaparam
  3 taparam
  1 vyaparam
  1 yanadiparam
  10 itiparam
  2 anitiparam
  4 vibhaktiparam
  1 canparam
  4 parasparam
  1 knitparam
  4 saram
  1 asamprasaram
  1 ksaram
  6 aksaram
  2 pañcaksaram
  5 caturaksaram
  1 saptaksaram
  2 laghvaksaram
  2 sandhyaksaram
  5 dvyaksaram
  1 chinnakataram
  2 ekataram
  1 atikataram
  1 suklataram
  12 mataram
  1 nataram
  1 daksinataram
  1 vivrtataram
  2 prakrtayataram
  4 adyataram
  7 alpactaram
  5 itaretaram
  4 pitaram
  2 aharitaram
  2 akaritaram
  8 pacatitaram
  2 prapacatitaram
  3 jalpatitaram
  2 prajalpatitaram
  4 utpadayitaram
  9 antaram
  3 sabdantaram
  1 ahorathantaram
  3 arthantaram
  3 anarthantaram
  1 ekantaram
  3 agamantaram
  4 gramantaram
  12 anantaram
  1 ahoutahocanantaram
  6 laksanantaram
  1 gunantaram
  5 pariharantaram
  1 santaram
  2 paribhasantaram
  1 desantaram
  2 paksantaram
  2 dhatvantaram
  10 pratyayantaram
  1 akpratyayantaram
  3 abhyantaram
  1 kriyantaram
  16 prakrtyantaram
  1 prkrtyantaram
  1 dravyantaram
  11 kartaram
  3 karmakartaram
  2 iskartaram
  2 niskartaram
  4 uccaistaram
  2 dvistaram
  1 bhindyustaram
  1 chindyustaram
  87 uttaram
  1 ciduttaram
  1 kimvrttañcaciduttaram
  1 sutaram
  4 varam
  2 avaram
  3 dvaram
  6 svaram
  2 sarvadhatukasvaram
  1 lasarvadhatukasvaram
  2 samasasvaram
  1 anigantasvaram
  1 sarvasvaram
  1 tvasvaram
  4 pratyayasvaram
  1 avyayasvaram
  3 bahuvrihisvaram
  1 harisvaram
  2 vibhaktisvaram
  18 prakrtisvaram
  2 purvapadaprakrtisvaram
  2 udattanivrttisvaram
  1 sijluksvaram
  1 ansvaram
  1 kitsvaram
  2 nitsvaram
  1 pratyaysvaram
  1 anayajayaram
  4 bhadram
  1 daridram
  1 haridram
  1 agnendram
  23 indram
  1 agna3yindram
  1 bho3yindram
  1 rudram
  3 srngaveram
  4 agram
  7 dandagram
  1 tulagram
  7 ksupagram
  1 gavagram
  1 sabalagvagram
  1 citragvagram
  2 mahajorabhram
  2 agnidhram
  1 gardhram
  1 vardhram
  5 ciram
  1 ucciciram
  2 khadiram
  2 sudrabhiram
  1 pratisariram
  1 siram
  1 ekasiram
  1 khsiram
  16 ksiram
  1 mrghaksiram
  3 goksiram
  2 rajagoksiram
  1 kssiram
  3 susiram
  1 daksinatiram
  1 kastiram
  1 karaviram
  2 ugraviram
  2 parisauviram
  3 cakram
  1 mandalacakram
  1 alatacakram
  7 takram
  4 sukram
  1 gospadapram
  2 ksipram
  5 sahasram
  2 varsasahasram
  3 satasahasram
  1 kharisahasram
  1 rsisahasram
  1 gosahasram
  1 vyasram
  1 adrsram
  1 datram
  1 gatram
  19 chatram
  3 cchatram
  1 brahmahacchatram
  1 clacchatram
  1 niskausambicchatram
  1 nirvaranasicchatram
  1 titaucchatram
  2 brahmabandhucchatram
  1 atinucchatram
  2 brahmabandhuchatram
  2 matram
  2 bhedamatram
  5 abhisambandhamatram
  8 sandehamatram
  1 sampathamatram
  2 ahopurusikamatram
  1 kausalamatram
  1 samamatram
  1 gocarmamatram
  3 kathitanukathanamatram
  2 brahmanamatram
  9 udaharanamatram
  1 abrahmanagotramatram
  2 suramatram
  1 sahasamatram
  2 adesamatram
  2 ekadesamatram
  1 saptadasapradesamatram
  1 varnanirdesamatram
  1 vivaksamatram
  1 sphotamatram
  1 muhurtamatram
  1 sattamatram
  2 nimittamatram
  1 kudavamatram
  2 prakrtibhavamatram
  1 ardhahrasvamatram
  3 itaretarasrayamatram
  6 pratyayamatram
  1 sampratyayamatram
  2 kriyamatram
  1 ardhtrtiyamatram
  4 caturthimatram
  1 hastinimatram
  1 gonimatram
  1 saptadasaratnimatram
  2 trimatram
  1 hastimatram
  1 vitastimatram
  1 distimatram
  1 tavanmatram
  1 yavanmatram
  1 purvavayomatram
  1 sabdagadumatram
  3 patram
  1 apatram
  1 pañcapatram
  1 ukthapatram
  1 dvipatram
  1 varatram
  1 triratram
  2 ksatram
  1 naksatram
  2 pariyatram
  4 ksetram
  1 jaitram
  1 vaitram
  1 samvahitram
  1 vaibhajitram
  1 kulamitram
  1 pusyamitram
  1 prasitram
  3 mantram
  19 tantram
  9 atantram
  2 svatantram
  20 gotram
  1 sauviragotram
  5 agnihotram
  1 rcchatyrrtram
  2 vrtram
  1 svabhastram
  1 abhacchastram
  33 sastram
  3 dharmasastram
  2 ekadesasastram
  1 vaisastram
  1 vrddhisastram
  19 vastram
  1 aupavastram
  2 austram
  2 cchattram
  1 glacchattram
  1 atiricchattram
  1 srautram
  1 yautram
  1 cyautram
  1 mutram
  19 putram
  1 aputram
  1 mahaputram
  7 pataliputram
  1 apataliputram
  1 mathurapataliputram
  87 sutram
  1 tvetatsutram
  1 utsutram
  1 bahusutram
  1 cauram
  1 gauram
  9 duram
  1 bhiduram
  1 atiduram
  2 viduram
  1 nabhakurchuram
  1 madhuram
  1 hastinapuram
  1 nandipuram
  10 suram
  2 daivasuram
  1 pamsuram
  2 raksosuram
  1 svasrusuram
  1 ardhahrasvram
  11 sam
  10 asam
  1 casam
  1 rajavarcasam
  1 palyavarcasam
  1 jabagadadasam
  2 ekadasam
  1 upadasam
  13 chandasam
  1 devacchandasam
  1 sahasam
  1 bhasam
  2 paribhasam
  16 sañjñaparibhasam
  5 vibhasam
  1 ghasam
  1 gamahanakhanaghasam
  1 gamahanajanakhanaghasam
  1 vasvekakadghasam
  1 sarajasam
  1 kasam
  5 akasam
  1 cakasam
  2 kusakasam
  2 avakasam
  18 anavakasam
  1 tadanavakasam
  17 savakasam
  1 palasam
  26 masam
  1 amasam
  2 candramasam
  5 samasam
  1 sasthisamasam
  2 dvimasam
  1 panasam
  1 pranasam
  1 ausanasam
  1 unnasam
  1 tapasam
  1 abhyasalopasam
  1 atsmrdrrtvaraprathamradastrrspasam
  1 jarasam
  3 atijarasam
  1 apsarasam
  1 angirasam
  1 daraurasam
  3 suklavasasam
  2 usasam
  4 tasam
  1 etasam
  1 urdhvaretasam
  5 vasam
  2 avasam
  1 citravasam
  1 divasam
  1 aratrimvivasam
  1 smipunrañjvasam
  1 sarvasam
  1 yasam
  1 payasam
  1 purvavayasam
  2 dvayasam
  1 tavaddvayasam
  1 yavaddvayasam
  1 hastinidvayasam
  1 hastidvayasam
  1 urudvayasam
  2 isthemeyasam
  1 nihsreyasam
  2 abhyasam
  68 yathanyasam
  54 esam
  6 adesam
  1 kadesam
  7 ekadesam
  3 yanadesam
  3 vyapadesam
  4 nopadesam
  4 pradesam
  1 yathoddesam
  2 uddesam
  5 nirdesam
  1 kavarganirdesam
  1 sthaninirdesam
  1 karyinirdesam
  1 sankhyatanudesam
  1 gesam
  1 sthesam
  16 kesam
  1 kapilakesam
  3 ekesam
  1 anesam
  2 itaresam
  5 uttaresam
  2 sesam
  10 vakyasesam
  3 adisesam
  2 haladisesam
  3 visesam
  1 samstyayavisesam
  1 sankhyavisesam
  2 kriyavisesam
  1 nirvisesam
  79 tesam
  36 etesam
  1 samavesam
  1 sabdanivesam
  57 sarvesam
  1 halisarvesam
  3 visvesam
  48 yesam
  7 ubhayesam
  21 anyesam
  2 isam
  1 taisam
  9 bisam
  2 disam
  2 amisam
  1 nisam
  1 akanisam
  1 aranisam
  1 avimarisam
  1 purisam
  3 ghumasthagapajahatisam
  4 jyotisam
  1 visam
  1 lavisam
  5 devavisam
  2 bhorajanyavisam
  3 manusyavisam
  1 ksam
  5 plaksam
  1 paraksam
  1 kavaraksam
  1 pañcataksam
  1 dasataksam
  10 pratyaksam
  4 kabapeksam
  7 yogapeksam
  1 ajapeksam
  3 sanapeksam
  1 gunapeksam
  1 yopapeksam
  36 sapeksam
  1 anukrantapeksam
  3 samasantapeksam
  1 gurvapeksam
  3 vidhyapeksam
  2 pautraprabhrtyapeksam
  4 vyapeksam
  1 dvyapeksam
  1 bhaiksam
  3 bhiksam
  1 subhiksam
  2 yukaliksam
  1 akanksam
  4 sakanksam
  5 paroksam
  13 vrksam
  2 jaradvrksam
  1 upadamsam
  4 kamsam
  11 mamsam
  1 avidvamsam
  7 gariyamsam
  1 ekatrimsam
  1 vimsam
  1 ekavimsam
  2 paumsam
  2 pumsam
  1 ghosam
  1 svaposam
  2 asvaposam
  1 vidyaposam
  2 raiposam
  2 goposam
  5 krosam
  1 nasosam
  3 santosam
  5 karsam
  1 paramasannikarsam
  1 tarsam
  3 varsam
  3 ajjhanagrahadrsam
  1 sadrsam
  4 brahmanasadrsam
  1 grahmanasadrsam
  1 cvisadrsam
  1 nañsadrsam
  2 tinsadrsam
  1 unsadrsam
  1 kartrsadrsam
  1 sitsadrsam
  1 yadrsam
  1 jñasrusmrdrsam
  7 bhrsam
  1 sthaulasirsam
  1 parikrsam
  1 avatsam
  3 pausam
  1 khalebusam
  1 avidusam
  1 jusam
  1 rgyajusam
  2 nabhongiromanusam
  1 trapusam
  2 dadhitrapusam
  5 purusam
  3 rajapurusam
  2 tatpurusam
  2 phalapakasusam
  1 jatusam
  4 satusam
  3 dirghayusam
  1 purusayusam
  1 tryayusam
  1 dvyayusam
 126 tam
  2 atam
  3 muñcatam
  3 datam
  1 adatam
  1 avadatam
  21 gatam
  10 agatam
  1 jagatam
  1 anagatam
  1 adhyagatam
  1 gatapratyagatam
  1 anudgatam
  1 paritrigatam
  5 sangatam
  1 evangatam
  1 anugatam
  1 kratugatam
  2 padopahatam
  1 digdhapadopahatam
  3 upahatam
  1 agacchatam
  3 dhatam
  1 adhatam
  2 vardhatam
  3 ghatam
  1 panyupaghatam
  1 ghrtaghatam
  1 nighatam
  3 sanghatam
  1 nirhatam
  1 udasthatam
  3 jatam
  1 arthajatam
  3 yajatam
  1 sañjatam
  33 katam
  1 prakatam
  13 sakatam
  1 mulasakatam
  1 iksusakatam
  1 sankatam
  1 utkatam
  1 vartamanakalatam
  14 matam
  1 dhmatam
  2 vanmatipitrmatam
  1 dandanatam
  1 vijñatam
  1 avijñatam
  11 nirjñatam
  5 anirjñatam
  1 anujñatam
  1 upasnatam
  1 susnatam
  1 lunatam
  2 nyunatam
  1 vrjigarhapatam
  1 kurugarhapatam
  3 nipatam
  1 purvanipatam
  7 vratam
  28 satam
  1 pañcasatam
  1 anubandhasatam
  1 adhyardhasatam
  1 satakasatam
  3 ekasatam
  1 yojanasatam
  1 ekannasatam
  1 krosasatam
  1 varsasatam
  1 kharisatam
  1 trisatam
  1 asitisatam
  1 dvisatam
  1 upasthayisatam
  1 uksatam
  2 dhuksatam
  2 psatam
  1 samrsatam
  1 ruruprsatam
  1 abhutsatam
  1 tatam
  2 satatam
  1 padantatam
  2 igantatam
  1 arthantatam
  3 santatam
  2 vartatam
  2 bhavatam
  4 tatrabhavatam
  3 bhavadbhagavadaghavatam
  2 arthavatam
  2 malavatam
  1 kannavatam
  5 tavatam
  4 yavatam
  1 tadvatam
  1 hrasvatam
  1 sasvatam
  1 bruvatam
  7 yatam
  2 abhivadayatam
  2 mayatam
  5 ucyatam
  3 utpadyatam
  5 badheyatam
  2 prasajyeyatam
  1 prakalpyeyatam
  1 visesyeyatam
  1 upalabhyatam
  10 akhyatam
  3 pratyakhyatam
  1 adhyaiyatam
  9 diyatam
  11 aniyatam
  1 grhniyatam
 109 kriyatam
  2 bhujyatam
  1 prayujyatam
  1 gamyatam
  1 apipyatam
  1 smaryatam
  1 nirviryatam
  44 syatam
  2 asyatam
  1 atidisyatam
  1 laksyatam
  11 drsyatam
  1 sandrsyatam
  1 mrsyatam
  1 usyatam
  1 anapatyatam
  1 yatanuyatam
  33 etam
  1 paryasthetam
  2 saketam
  1 naciketam
  1 capetam
  3 akalavyapetam
  1 pretam
  1 samavetam
  1 sampadyetam
  1 kriyetam
  1 prasajyetam
  5 itam
  6 dvaitam
  1 avilambitam
  2 citam
  1 istakacitam
  1 pakvestikcitam
  2 añcitam
  2 rucitam
  2 svaditam
  1 amreditam
  1 paramamreditam
  3 tasyaparamamreditam
  8 aniditam
  28 coditam
  3 rditam
  1 nirditam
  1 uditam
  1 muditam
  3 samuditam
  6 aruditam
  2 vyuditam
  1 lagitam
  1 ingitam
  17 hitam
  1 bahitam
  1 asrahitam
  2 sahitam
  3 vyavahitam
  2 anabhitam
  1 virebhitam
  2 subhitam
  1 ksubhitam
  1 mlecchitam
  6 adhitam
  24 badhitam
  1 maddhitam
  2 taddhitam
  1 tvaddhitam
  1 avrddhitam
  1 bhihitam
  17 abhihitam
  9 anabhihitam
  3 adhatvabhihitam
  4 sannihitam
  9 vihitam
  7 yathavihitam
  11 samanyavihitam
  3 suvihitam
  1 samanyvihitam
  5 samhitam
  3 asamhitam
  3 gohitam
  2 lohitam
  1 pañcalohitam
  1 purohitam
  3 abhyarhitam
  1 grhitam
  2 vigrhitam
  23 sangrhitam
  2 asangrhitam
  2 kathitam
  2 akathitam
  4 mathitam
  18 pathitam
  2 samarthitam
  2 asamarthitam
  1 asthitam
  2 avatapenakulasthitam
  3 avataptenakulasthitam
  27 upasthitam
  1 prasthitam
  1 anaripratisthitam
  1 pratyutthitam
  1 suhitam
  3 jitam
  1 uparjitam
  4 pujitam
  2 kitam
  1 akitam
  4 litam
  1 alitam
  3 palitam
  2 sidhvamlunlitam
  8 mitam
  3 sammitam
  2 smitam
  5 nitam
  3 anitam
  1 phanitam
  1 dhvanitam
  1 svanitam
  2 asvanitam
  1 knitam
  1 ñnitam
  1 sonitam
  3 pitam
  1 srapitam
  1 pitavipitam
  2 jalpitam
  1 vikampitam
  1 krpitam
  4 nispitam
  1 duspitam
  1 bahupitam
  1 caritam
  2 acaritam
  1 srnkhalasahacaritam
  1 vasantasahacaritam
  1 mahanamnisahacaritam
  2 yathoccaritam
  3 haritam
  3 karitam
  1 carkaritam
  1 viparitam
  1 katantaritam
  6 svaritam
  1 titsvaritam
  29 kritam
  4 sritam
  1 pratyayasritam
  1 prakrtyasritam
  1 nisritam
  3 amantritam
  8 sitam
  2 asitam
  4 hasitam
  1 apabhasitam
  2 paribhasitam
  1 yathaparibhasitam
  7 vibhasitam
  2 vasitam
  1 vyavasitam
  2 visesitam
  8 avisesitam
  1 nimisitam
  2 nisitam
  2 aksitam
  1 bhaksitam
  14 vivaksitam
  1 sampreksitam
  2 iksitam
  2 samiksitam
  1 abhisamiksitam
  1 pariksitam
  1 bubhuksitam
  1 ipsitepsitam
  13 ipsitam
  4 anipsitam
  4 nidarsitam
  1 nirdarsitam
  2 hrsitam
  9 kutsitam
  1 usitam
  2 sanghusitam
  3 titam
  1 cintitam
  1 dyotitam
  1 vartitam
  2 akirtitam
  1 anakrtitam
  1 cestitam
  1 vicestitam
  1 ekadandapraghattitam
  1 pravartantebhaktam
  5 vibhaktam
  1 avibhaktam
  4 raktam
  2 prasaktam
  1 atriprasaktam
  4 atiprasaktam
  13 vyaktam
  4 avyaktam
  1 abhivyaktam
  1 avyatiriktam
  1 sthulasiktam
  1 murdhabhisiktam
  1 vivaksiktam
  1 susiktam
  1 anuyunktam
  1 yathoktam
  6 proktam
  1 sastroktam
  1 asastroktam
  2 aprktam
  1 sutisyaprktam
  1 apavrktam
  3 vyapavrktam
  1 avyapavrktam
  1 utktam
 715 uktam
  16 bhuktam
  3 abhuktam
  1 bhuktavibhuktam
  2 bahubhuktam
  1 kimuktam
  2 anuktam
  1 niruktam
  5 suktam
  62 yuktam
  23 ayuktam
  1 vikaragamayuktam
  1 paryupayuktam
  2 gunantarayuktam
  1 prayuktam
  3 vipsayuktam
  1 ipsitatayuktam
  5 ivayuktam
  7 nañivayuktam
  2 karmapravacaniyayuktam
  1 yadyuktam
  1 hiyuktam
  1 niyuktam
  2 gatisañjñasanniyuktam
  1 pratyayasanniyuktam
  1 vibhaktiyuktam
  2 ekavibhaktiyuktam
  1 anekavibhaktiyuktam
  1 evamyuktam
  6 nañyuktam
  2 pratyuktam
  1 valtam
  2 antam
  1 tibantam
  27 subantam
  5 atubantam
  9 tadantam
  3 yadantam
  3 ajadyadantam
  1 maryadantam
  1 acchabdantam
  2 yusabdavusabdantam
  1 edantam
  1 idantam
  11 krdantam
  1 lrdantam
  1 ludantam
  1 gantam
  2 anigantam
  3 samyogantam
  1 lugantam
  1 yanlugantam
  12 mahantam
  1 krttaddhantam
  1 vardhantam
  2 phantam
  1 nisthantam
  1 ajantam
  2 ejantam
  3 trjantam
  1 sujantam
  4 udakantam
  1 satakantam
  1 isikantam
  1 ayaskantam
  1 rlantam
  4 mantam
  3 amantam
  1 vrddhimantam
  1 saptarsimantam
  1 dyavaprthivimantam
  1 gomantam
  3 ayusmantam
  1 nantam
  5 anantam
  7 añantam
  4 dvivacanantam
  1 aganantam
  3 ghañantam
  5 vikaranantam
  3 puranantam
  1 vanantam
  7 yañantam
  1 sanyanantam
  1 syanantam
  2 phinantam
  7 tinantam
  4 suptinantam
  1 anavarnantam
  2 rvarnantam
  6 uvarnantam
  1 anuvarnantam
  2 tunantam
  1 nyapantam
  13 akarantam
  1 thakarantam
  1 bhutapurvamakarantam
  1 sakarantam
  1 takarantam
  1 yakarantam
  1 rrkarantam
  3 ukarantam
  2 atikrantam
  2 upasankrantam
  1 arthamupasankrantam
  1 utkrantam
  6 anukrantam
  3 satrantam
  1 kvasantam
  3 dosantam
  4 taddhitantam
  1 carkaritantam
  4 ktantam
  1 tadantantam
  5 ejantantam
  2 drstantam
  8 bhavantam
  2 abhidhavantam
  4 himavantam
  1 etavantam
  4 vaditavantam
  2 bhuktavantam
  1 hivavantam
  4 tadvantam
  2 dhvantam
  2 jivantam
  1 kaksivantam
  1 sarvantam
  1 kurvantam
  3 svantam
  2 asvantam
  3 hrasvantam
  2 hisvantam
  6 atvantam
  1 ktvantam
  1 cyvantam
  2 yantam
  1 ayantam
  1 yajayantam
  2 samayantam
  3 gotrapratyayantam
  1 vikaravayavapratyayantam
  1 apatyapratyayantam
  1 tatpratyayantam
  11 idadyantam
  2 ajadyantam
  2 nadyantam
  7 dandyantam
  1 badhyantam
  2 ghyantam
  1 phyantam
  9 sasthyantam
  1 uhyantam
  3 kiyantam
  6 aniyantam
  8 kriyantam
  1 dvitiyantam
  1 bhajyantam
  2 bhojyantam
  1 saptamyantam
  3 nyantam
  3 tryantam
  1 stryantam
  1 bhaksyantam
  1 paksyantam
  1 atyantam
  6 vibhaktyantam
  1 tadvibhaktyantam
  1 cvyantam
  1 advyantam
  1 divyantam
  2 gontam
  1 agotam
  2 kapotam
  1 aparisamaptam
  4 praptam
  3 yathapraptam
  1 sampraptam
  1 taptam
  1 paryaptam
  1 vyaptam
  3 srptam
  2 uptam
  4 luptam
  1 suptam
  1 rtam
  2 paritrigartam
  1 prakartam
  3 vartam
  1 uttaravrddhyartam
  2 hrtam
  6 ahrtam
  8 udahrtam
  2 upasamahrtam
  5 prahrtam
  1 vyahrtam
  3 abhyuddhrtam
  19 ghrtam
  1 bahuksiraghrtam
  35 parihrtam
  6 aparihrtam
 102 krtam
  11 akrtam
  1 pramadakrtam
  1 sabdakrtam
  1 upasargakrtam
  4 utsargakrtam
  8 anubandhakrtam
  3 arthakrtam
  1 krtapakrtam
  1 lopakrtam
 215 prakrtam
  10 sastrakrtam
  1 añjasakrtam
  2 ekasesakrtam
  12 sannipatakrtam
  1 daivakrtam
  2 svakrtam
  1 ubhayakrtam
  1 varnavyatyayakrtam
  1 avyayakrtam
  1 anyonyakrtam
  2 adhikrtam
  1 svamikrtam
  1 enikrtam
  1 strikrtam
  1 urikrtam
  1 prakrtikrtam
  9 ekadesavikrtam
  1 ankrtam
  4 kinkrtam
  1 prkrtam
  4 niskrtam
  3 samskrtam
  1 pumskrtam
  1 duskrtam
  4 tatkrtam
  2 arthavatkrtam
  2 itkrtam
  3 nitkrtam
  2 pitkrtam
  1 ambukrtam
  3 bahukrtam
  2 sukrtam
  6 smrtam
  4 anrtam
  1 rrtam
  4 rcchatyrrtam
  4 srtam
  1 visrtam
  2 anusrtam
  2 suktrtam
  8 muhurtam
  1 samuhurtam
  2 vivrtam
  5 stam
  3 astam
  1 sandastam
  1 sarahastam
  1 yastihastam
  16 kastam
  2 mahakastam
  3 nastam
  1 vispastam
  1 grastam
  1 nirastam
  2 akrastam
  7 abhyastam
  1 vadhyastam
  2 kriyastam
  1 ghanisiyastam
  1 krsiyastam
  9 yathestam
  4 ayathestam
  56 istam
  1 bahubistam
  1 distam
  3 ekopadistam
  1 upadistam
  2 anupadistam
  1 durupadistam
  4 atidistam
  1 krdatidistam
  4 anatidistam
  5 nirdistam
  1 prathanirdistam
  33 prathamanirdistam
  5 dvitiyanirdistam
  15 sasthinirdistam
  7 pañcaminirdistam
  6 saptaminirdistam
  1 adhistam
  2 mlistam
  29 anistam
  1 pradhanasistam
  1 avasistam
  1 ayasistam
  1 anvacayasistam
  9 visistam
  7 avisistam
  2 upasargavisistam
  1 lavisistam
  2 sadhanavisistam
  1 anamsistam
  1 vyaramsistam
  1 ayamsistam
  1 pravistam
  1 parivevistam
  8 lostam
  22 drstam
  2 hrstam
  1 prakrstam
  1 sprstam
  1 isatsprstam
  2 adhyupasrstam
  1 utsrstam
  2 sanghustam
  1 attam
  1 dattam
  4 abrahmadattam
  3 yajñadattam
  1 pradattam
  1 avadattam
  27 devadattam
  1 nidattam
  2 pratidattam
  1 vidattam
  2 avidyamanodattam
  8 antodattam
  1 madyodattam
  13 udattam
  31 anudattam
  1 lasarvadhatukanudattam
  2 ekananudattam
  4 sudattam
  4 adyudattam
  1 prattam
  3 sattam
  5 avattam
  1 pañcavattam
  1 arthavattam
  1 rupavattam
  1 ettam
  1 prayascittam
  3 bhittam
 101 nimittam
  37 animittam
  2 padaroganimittam
  1 upayoganimittam
  2 dvirvacananimittam
  3 agnyadhananimittam
  1 adhyayananimittam
  1 pragrhyasañjñanimittam
  1 gunanimittam
  2 jvaranimittam
  1 amantritanimittam
  1 subantanimittam
  4 vrddhinimittam
  5 tannimittam
  1 pradipnimittam
  1 jyotirnimittam
  1 asnimittam
  1 dvigunimittam
  1 gurunimittam
  1 nittam
  2 pittam
  1 vittam
  4 varttam
  1 nrttam
  19 vrttam
  1 dvyahavrttam
  2 pravrttam
  1 varsasatavrttam
  2 prtavrttam
  2 dvandvavrttam
  1 yadvrttam
  1 tryahvrttam
 101 nivrttam
  2 dadativrttam
  1 kimvrttam
  5 abhinirvrttam
  4 anabhinirvrttam
  3 anuvrttam
  1 pratttam
  1 avatttam
  4 utam
  1 dutam
  18 bhutam
  2 pradhanabhutam
  2 gunabhutam
  2 prabhutam
  5 tadekadesabhutam
  1 dosabhutam
  1 ittvabhutam
  1 samanyabhutam
  2 prthagbhutam
  2 kandibhutam
  1 upakumbhibhutam
  1 ekibhutam
  1 upamanikibhutam
  2 amisribhutam
  1 ekapaksibhutam
  2 kudyibhutam
  1 gobhutam
  3 antarbhutam
  1 gurulaghutam
  3 plutam
  1 mutam
  2 garmutam
  2 nutam
  1 putam
  1 rutam
  2 marutam
  1 drutam
  1 nirutam
  2 srutam
  1 durutam
  5 sutam
  2 apasutam
  2 stutam
  1 sustutam
  2 yutam
  1 ayutam
  2 tantrayutam
  1 siyutam
  2 punarutsyutam
  1 jasvtam
  5 vam
  3 avam
  1 jambavam
  1 bimbavam
  1 aradavam
  1 asvavadavam
  2 pandavam
  2 mardavam
  12 gavam
  5 pañcagavam
  2 aupagavam
  1 sahasragavam
  5 dasagavam
  1 astagavam
  2 vimsatigavam
  16 bhavam
  2 abhavam
  1 uttarapadabhavam
  1 bhedabhavam
  1 kaninabhavam
  1 samasabhavam
  1 parangavadbhavam
  1 sthanivadbhavam
  1 upadesivadbhavam
  2 trjvadbhavam
  1 pumvadbhavam
  2 sanvadbhavam
  3 pibhavam
  5 prakrtibhavam
  1 isadadhyambhavam
  1 duradhyambhavam
  1 svadhyambhavam
  1 isbhavam
  2 jusbhavam
  1 jubhavam
  1 upajanubhavam
  1 saindhavam
  1 parthavam
  1 istakavam
  1 lavam
  4 jvaratvarasrivyavimavam
  5 navam
  1 adhenavam
  5 acinavam
  1 punarnavam
  1 agnavaisnavam
  5 asunavam
  4 akaravam
  1 kuraravam
  1 amantritasvaravam
  2 adravam
  4 pauravam
  1 hrasvavam
  1 luyamanayavam
  1 puyamanayavam
  1 lunayavam
  1 putayavam
  3 ayavayavam
  2 pratyavayavam
  1 khaleyavam
  1 vrihiyavam
  2 bahuyavam
  8 dvandvam
 2296 evam
  2 yavagvam
  3 tradhvam
  3 asadhvam
  1 tapyadhvam
  1 dhaddhvam
  1 alaviddhvam
  1 aploddhvam
  1 acyoddhvam
  2 agrahidhvam
  2 samidhvam
  3 raridhvam
  4 lavisidhvam
  2 paksidhvam
  2 yaksidhvam
  5 alavidhvam
  1 arandhvam
  1 ayandhvam
  10 urdhvam
  1 mandrajihvam
  1 daivam
  1 divam
  1 sivam
  1 bailvam
  3 tanvam
  2 dhenvam
  64 sarvam
  1 svasrvam
  1 uttrvam
 117 purvam
  8 apurvam
  1 asamyogapurvam
  1 niyamapurvam
  1 karanapurvam
  1 sapurvam
  4 bhutapurvam
  1 ayacipurvam
  1 tatpurvam
  63 svam
  4 asvam
  3 yathasvam
  6 hrasvam
  3 ardhahrasvam
  1 gavasvam
  2 hastyasvam
  3 visvam
  3 parsvam
  42 tvam
  50 atvam
  14 datvam
  2 padatvam
  1 samudayapadatvam
  2 ekasabdatvam
  2 anekasabdatvam
  1 bahirangatvam
  2 sthaneyogatvam
  1 sasthisthaneyogatvam
  1 bhatvam
  7 chatvam
  10 dhatvam
  1 adupadhatvam
  2 udupadhatvam
  2 laghupadhatvam
  20 siddhatvam
  22 asiddhatvam
  1 sastrasiddhatvam
  1 karyasiddhatvam
  1 nyagrodhatvam
  8 ghatvam
 171 dirghatvam
  2 upadhadirghatvam
  2 upasarjanadirghatvam
  3 samprasaranadirghatvam
  1 savaranadirghatvam
  29 savarnadirghatvam
  3 purvasavarnadirghatvam
  1 sidirghatvam
  1 khatvam
  1 pañcakhatvam
  1 dasakhatvam
  3 upadhadirhatvam
  1 thatvam
  1 rathatvam
  1 asamarthatvam
  1 sarthatvam
  1 samasankhyarthatvam
  2 ditthatvam
  2 katvam
  1 anarthakatvam
  1 gamakatvam
  1 agamakatvam
  1 karakatvam
  5 napumsakatvam
  9 ekatvam
  1 anekatvam
  1 adikatvam
  7 pratipadikatvam
  2 ekavibhaktikatvam
  2 aikavibhaktikatvam
  3 ardhadhatukatvam
  2 sarvadhatukatvam
  1 katukatvam
  10 latvam
  1 suklatvam
  1 paramatvam
  2 samatvam
  1 syamatvam
  2 simatvam
  62 natvam
  4 anatvam
  5 bhavavacanatvam
  1 sadhanatvam
  2 sasthanatvam
  7 nisthanatvam
  1 avidyamanatvam
  1 brahmanatvam
  5 abrahmanatvam
  1 adhikaranatvam
  2 bahirangalaksanatvam
  3 parasavarnatvam
  5 agunatvam
  1 adipatvam
  6 pararupatvam
  3 paratvam
  1 laparatvam
  18 raparatvam
  1 pratyayaparatvam
  3 prakrtisvaratvam
  2 aprakrtisvaratvam
  10 purvapadaprakrtisvaratvam
  1 purvpadaprakrtisvaratvam
  8 krdantaprakrtisvaratvam
  1 dvisvaratvam
  1 purvapadaprakrtsvaratvam
  3 viratvam
  1 svatantraparatantratvam
  1 madhuratvam
  2 nadihrasvratvam
 119 satvam
  1 saptadasatvam
  1 chandasatvam
  1 vibhasatvam
  2 dirghakutvaprasaranasatvam
  1 sthanyadesatvam
  3 vrksatvam
  2 purusatvam
  14 tatvam
  19 svaritatvam
  1 uktatvam
  1 subantatvam
  3 anejantatvam
  7 makarantatvam
  2 ekarantatvam
  1 rkarantatvam
  1 devadattatvam
  1 ananodattatvam
  64 antodattatvam
  8 purvapadantodattatvam
  8 samasantodattatvam
  4 tatpurusantodattatvam
  26 udattatvam
  56 anudattatvam
  1 lasarvadhadukanudattatvam
  5 lasarvadhatukanudattatvam
  1 agamanudattatvam
  1 adnudattatvam
  53 adyudattatvam
  1 pratyayadyudattatvam
  2 matubvibhaktyudattatvam
  2 dambhittatvam
  8 vatvam
  1 aupagavatvam
  1 yavatvam
  40 purvatvam
  1 apurvatvam
  4 samprasaranapurvatvam
  1 prasaranaparapurvatvam
  1 svatvam
  1 asvatvam
 104 hrasvatvam
  13 upadhahrasvatvam
  8 napumsakopasarjanahrasvatvam
  1 upasarjanahrasvatvam
  1 abhyasahrasvatvam
  2 talhrasvatvam
  1 hrastvatvam
  1 yuvatvam
  3 yatvam
  1 rayatvam
  1 nityapratyayatvam
  8 avyayatvam
  1 tyadadyatvam
  2 gargyatvam
  1 alingasankhyatvam
  1 samasankhyatvam
  1 anyasankhyatvam
  1 samanakriyatvam
  15 anyatvam
  1 sabdanyatvam
  5 anganyatvam
  5 linganyatvam
  2 ananyatvam
  1 varnanyatvam
  9 parankaryatvam
  2 nityatvam
  3 anityatvam
  2 vidhyanityatvam
  6 actvam
  2 ekactvam
  3 anekactvam
  1 tatsamudayaikactvam
  2 anactvam
  21 etvam
  12 itvam
  3 aitvam
  1 padaditvam
  1 ajaditvam
  2 valaditvam
  1 anaditvam
  1 yañaditvam
  6 ikaraditvam
  1 ekantaditvam
  1 anudattaditvam
  2 kutaditvam
  2 hitvam
  11 dhitvam
  4 avrddhitvam
  1 vrihitvam
  1 kathitvam
  1 asugamitvam
  2 svamitvam
  1 nitvam
  4 anitvam
  18 stritvam
  2 atitvam
  1 avibhaktitvam
  1 bhavaviramabhavitvam
  6 dvitvam
  2 prthaktvam
  1 karakaprthaktvam
  1 kalaprthaktvam
  1 gunaprthaktvam
  1 dravyaprthaktvam
  1 vrttiprthaktvam
  3 haltvam
  2 anekaltvam
  1 anantvam
  2 otvam
  3 cartvam
  6 abhyasajastvacartvam
  2 tisrcatasrtvam
  2 bhratrtvam
  14 kartrtvam
  19 jastvam
  6 baliyastvam
  1 anumanabaliyastvam
  3 satisistasvarabaliyastvam
  1 taddhitabaliyastvam
  1 syadibaliyastvam
  1 kalabhuyastvam
  1 varnakalabhuyastvam
  1 pranibhuyastvam
  2 istvam
  1 vrkstvam
  5 austvam
  69 attvam
  2 dattvam
  1 anunasikattvam
  2 sattvam
  8 tattvam
  2 arthasatattvam
  1 samasantodattattvam
  1 samudayarthavattvam
  1 sthanivattvam
  1 pumvattvam
  37 ettvam
  2 takarettvam
  1 settvam
  72 ittvam
  1 aittvam
  1 saittvam
  8 rrdittvam
  36 kittvam
  6 akittvam
  12 nittvam
  6 anittvam
  5 pittvam
  3 apittvam
  4 sittvam
  13 ottvam
  1 atttvam
  2 itttvam
  30 uttvam
  10 auttvam
  19 utvam
  12 autvam
  2 ninalautvam
  1 purvasavarnapurvatvatahilopatenaneyyanisminninalautvam
  3 scutvam
  5 bahutvam
  14 sadhutvam
  1 asadhutvam
  1 aprthutvam
  1 paramaprthutvam
  28 kutvam
  1 mutvam
  3 rutvam
  3 dhatutvam
  1 patutvam
  7 stutvam
  4 sauvam
  1 bhuvam
  1 tanuvam
  5 snudhatubhruvam
  18 dhruvam
  1 studrusrusruvam
  1 visuvam
  2 yuvam
  1 vaktayvam
  51 yam
 1555 ayam
  1 arcayam
  1 sapadayam
  2 maryadayam
  3 nindayam
  2 udattasvaritodayam
  1 hrdayam
  8 samudayam
  3 gangayam
  7 bhayam
  1 rajabhayam
  4 vrkabhayam
  1 corabhayam
  2 sabhayam
  1 vrkadbhayam
 350 ubhayam
  1 lubhayam
  3 hetubhayam
  1 dasyubhayam
  2 chayam
  2 atmecchayam
  3 maithunecchayam
  7 parecchayam
  5 icchayam
  1 dhayam
  1 upadhayam
  2 spardhayam
  2 ihayam
  2 khayam
  1 sakhayam
  2 caranasakhayam
  2 garhayam
  1 atmarhayam
  1 narthayam
  2 jahatsvarthayam
  2 ajahatsvarthayam
  15 kriyarthayam
  5 avasthayam
  1 lavasthayam
  1 lakaravasthayam
  16 upadesavasthayam
  2 dhatupadesavasthayam
  9 vyavasthayam
  1 vayovasthayam
  35 nisthayam
  2 anisthayam
  1 guhayam
  1 striayam
  2 jayam
  2 yajayam
  1 rtvijayam
  1 pragrhyasañjayam
  13 pujayam
  1 svatipujayam
  1 kayam
  1 sudevikayam
  2 adhyayanabhidhayikayam
  3 asankayam
  3 malayam
  8 salayam
  1 asalayam
  1 devadattasalayam
  1 velayam
  1 apavadavelayam
  1 utsargavelayam
  1 isadvilayam
  1 suvilayam
  4 tulayam
  2 gargamayam
  1 pañcagarbhamayam
  1 kasthamayam
  1 sakamayam
  1 ekamayam
  1 salamayam
  1 paramayam
  2 amramayam
  1 isapramayam
  1 supramayam
  2 samayam
  2 ksamayam
  1 devadattamayam
  1 vayudattamayam
  1 bilvamayam
  5 madhyamayam
  2 kimayam
  1 isannimayam
  1 sunimayam
  1 vanmayam
  1 tvanmayam
  1 gomayam
  1 gaumayam
  1 darumayam
  1 vedanayam
  2 kartrvedanayam
  2 codanayam
  5 karmacodanayam
  1 sasadhanayam
  1 prarthanayam
  1 apratisthamanayam
  18 samanayam
  2 asriyamanayam
  3 anasriyamanayam
  1 asosyamanayam
  2 samasampradharanayam
  1 antyopadhalaksanayam
  1 anantaralaksanayam
  1 abhihitalaksanayam
  2 ayanayam
  2 senayam
  3 daksinayam
  80 sañjñayam
  12 asañjñayam
  5 padasañjñayam
  2 upapadasañjñayam
  6 sabdasañjñayam
  3 asabdasañjñayam
  2 angasañjñayam
  2 samyogasañjñayam
  3 bhasañjñayam
  3 upadhasañjñayam
  2 vrddhasañjñayam
  3 ghasañjñayam
  4 nisthasañjñayam
  3 karakasañjñayam
  5 pratipadikasañjñayam
  1 anunasikasañjñayam
  3 ardhadhatukasañjñayam
  7 sarvanamasañjñayam
  2 prathamamadhyamottamasañjñayam
  3 karmasañjñayam
  7 samprasaranasañjñayam
  1 avasanasañjñayam
  2 senasañjñayam
  5 savarnasañjñayam
  1 lopasañjñayam
  2 gotrasañjñayam
  1 samasasañjñayam
  1 nipatasañjñayam
  2 samhitasañjñayam
  4 aprktasañjñayam
  1 bhyastasañjñayam
  1 abhyastasañjñayam
  2 yuvasañjñayam
  4 pratyayasañjñayam
  2 avyayasañjñayam
  2 sarvanamavyayasañjñayam
  5 sankhyasañjñayam
  10 pragrhyasañjñayam
  2 krtyasañjñayam
  8 nadisañjñayam
  2 ghisañjñayam
  2 kartrsañjñayam
  6 satsañjñayam
  9 itsañjñayam
  4 ghusañjñayam
  3 gurusañjñayam
  5 dhatusañjñayam
  1 pratipadikasñjñayam
  1 durnayam
  1 apayam
  1 anukampayam
  4 gopayam
  2 rayam
  4 harayam
  4 karayam
  1 prakarayam
  1 satanitarayam
  1 aisumatitarayam
  1 bhogavatitarayam
  1 antarayam
  1 abhiprayam
  4 kartrabhiprayam
  3 akartrabhiprayam
  11 tadasrayam
  4 sabdasrayam
  1 akidasrayam
  2 angasrayam
  1 anekarthasrayam
  2 karmasrayam
  6 samanasrayam
  5 samprasaranasrayam
  1 sañjñasrayam
  1 varnasrayam
  3 akarasrayam
  33 itaretarasrayam
  2 kartrasrayam
  15 svasrayam
  1 pratyayasrayam
  4 vyasrayam
  2 dirghasamsrayam
  2 anyonysamsrayam
  2 trayam
  2 citrayam
  6 mathurayam
  3 sayam
  1 caturdasayam
  26 bhasayam
  6 paribhasayam
  1 bahirangaparibhasayam
  1 asiddhaparibhasayam
  6 vibhasayam
  2 nervibhasayam
  1 khasayam
  3 lalasayam
  2 jijñasayam
  1 avasayam
  2 tadadyacikhyasayam
  1 atisayam
  2 visayam
  10 apavadavisayam
  1 prayogavisayam
  1 ekasesavisayam
  1 dvandvavisayam
  2 mabvisayam
  4 tadvisayam
  1 buddhivisayam
  5 astrivisayam
  2 kimvisayam
  2 avivaksayam
  3 sahavivaksayam
  1 ayamavivaksayam
  1 adhikaranavivaksayam
  2 samstyanavivaksayam
  3 nivasavivaksayam
  1 adyantavivaksayam
  2 prasavavivaksayam
  2 arthatisayavivaksayam
  2 visayavivaksayam
  1 lubvisayavivaksayam
  1 yugapadvivaksayam
  1 prakrtivivaksayam
  1 astivivaksayam
  5 vyapeksayam
  1 titiksayam
  5 paroksayam
  7 asamsayam
  2 prasamsayam
  5 muktasamsayam
  8 himsayam
  3 lipsayam
  9 vipsayam
  2 kanvacikirsayam
  1 kutsayam
  3 tayam
  2 avadatayam
  1 bhutabhavisyadvartamanatayam
  1 prtayaksaparoksatayam
  1 pratyaksaparoksatayam
  5 devatayam
  2 vilambitayam
  1 vilimbitayam
  4 coditayam
  9 samhitayam
  2 uccaritayam
  1 bhavitayam
  1 vaktayam
  2 praptayam
  6 apraptayam
  2 luptayam
  28 krtayam
  11 akrtayam
  1 acirakrtayam
  1 paryudastayam
  2 cestayam
  3 devadattayam
  1 sattayam
  1 sampratisattayam
  1 bhutabhavisyatsattayam
  1 arthavattayam
  1 bhutayam
  8 drutayam
  3 adrutayam
  1 asutayam
  27 vayam
  1 valavayam
  3 samavayam
  5 dvayam
  3 ativayam
  70 svayam
  3 khatvayam
  11 ktvayam
  1 drauvayam
  4 tantuvayam
  1 rajakatantuvayam
  1 valayvayam
  2 yayam
  1 bhavaprayayam
  2 avayayam
  17 abhidheyayam
  3 varahyayam
  2 upadhyayam
  8 akhyayam
  7 parimanakhyayam
  1 vaiyakaranakhyayam
  2 alpakhyayam
  10 jatyakhyayam
  1 sankhyayam
  2 rathyayam
  1 bilvakiyayam
  24 kriyayam
  1 tanukaranakriyayam
  1 dvitiyayam
  1 gamyayam
  1 agamyayam
  3 subrahmanyayam
  1 hiranyayam
  1 paricaryayam
  2 paryayam
  1 pasyayam
  1 amavasyayam
  4 pratyayam
  4 bhavapratyayam
  1 asatyayam
  2 vyatyayam
  1 nityayam
  1 krtyayam
  39 avyayam
  2 bhavyayam
  2 anavyayam
  2 savyayam
  1 tacchabyam
  1 traisabyam
  3 vacyam
  1 avivacyam
  1 bahvrcyam
  2 dyam
  1 adyam
  1 dadyam
  7 nadyam
  1 padyam
  2 yaugapadyam
  1 yugapadanvacayayaugapadyam
  3 aikapadyam
  1 apavadyam
  1 pravadyam
  26 tacchabdyam
  5 catuhsabdyam
  9 traisabdyam
  1 isadbhedyam
  2 vedyam
  1 trividyam
  2 maundyam
  2 codyam
  3 acodyam
  1 eyam
  4 ceyam
  1 niceyam
  5 deyam
  8 adeyam
  1 videyam
  1 purvahnegeyam
  1 bhagadheyam
  2 namadheyam
  2 upadheyam
  3 aupadheyam
  1 rupadheyam
  1 punaradheyam
  3 abhidheyam
  22 vidheyam
  6 pratividheyam
  1 kheyam
  1 ruheyam
  3 jeyam
  5 kaleyam
  1 sileyam
  1 meyam
  1 gameyam
  4 upameyam
  2 nimeyam
  1 udakamaneyam
  3 praneyam
  6 agneyam
  1 bhagineyam
  27 vijñeyam
  1 kapeyam
  1 kreyam
  1 vaseyam
  1 vyavaseyam
  2 chadiseyam
  2 kseyam
  4 drseyam
  1 kauseyam
  1 pauruseyam
  1 steyam
  1 praveyam
  18 adhyeyam
  2 akhyeyam
  3 anvakhyeyam
  11 sankhyeyam
  5 dvaiyogyam
  3 gargyam
  1 upagargyam
  1 svargyam
  12 bahyam
  3 mahyam
  2 aupanahyam
  1 apigrahyam
  1 pratigrahyam
  8 abhyam
  4 padabhyam
  10 radabhyam
  1 pratyutthanabhabhivadabhyam
  3 sabdabhyam
  2 yusabdavusabdabhyam
  2 srngavrndabhyam
  1 kamabhogabhyam
  1 yogabhyam
  1 gargabhyam
  1 rahabhyam
  1 vrtrahabhyam
  14 ubhabhyam
  2 sravisthasadhabhyam
  2 phalgunyasadhabhyam
  2 vrddhavrddhabhyam
  3 dappratisedhabhyam
  1 sahitasahhabhyam
  2 phalabarhabhyam
  2 ajapathasankupathabhyam
  2 medharathabhyam
  2 yavadyathabhyam
  1 haññithabhyam
  2 thaññithabhyam
  1 kasthabhyam
  2 rajabhyam
  1 palyarajabhyam
  1 trjakabhyam
  2 trkakabhyam
  2 imakabhyam
  1 jñapakabhyam
  2 adhyayanuvakabhyam
  5 anvayavyatirekabhyam
  1 tripadikabhyam
  1 dvipadikabhyam
  1 nasikabhyam
  1 kasyapakausikabhyam
  1 stokabhyam
  25 labhyam
  1 kevalabhyam
  2 upadhyayamatulabhyam
  2 sakalakardamabhyam
  1 atulopamabhyam
  1 ratulopamabhyam
  1 asmabhyam
  1 yusmabhyam
  2 nabhyam
  2 arthavadgrahanapratyayagrahanabhyam
  2 haridramaharajanabhyam
  6 brahmanabhyam
  2 pramanaparimanabhyam
  1 karanadhikaranabhyam
  2 satasanabhyam
  2 purvahnaparahnabhyam
  2 sudinadurdinabhyam
  1 punyasudinabhyam
  1 saptaparnabhyam
  1 ivarnovarnabhyam
  1 sadhunipunabhyam
  3 itvalopabhyam
  2 aprktasambuddhilopabhyam
  8 surpabhyam
  2 tryupabhyam
  1 raphadakarabhyam
  2 rephadakarabhyam
  1 takaradakarabhyam
  1 sindhvapakarabhyam
  5 rephavakarabhyam
  1 yakaravakarabhyam
  2 nrnarabhyam
  5 anuparabhyam
  1 nibrabhyam
  1 atirabhyam
  1 karsapanasahasrabhyam
  2 chatrabhyam
  1 kharakhurabhyam
  2 rnadasabhyam
  1 pradurbhavavinasabhyam
  11 rasabhyam
  1 ekadesayanadesabhyam
  1 aksabhyam
  2 plaksabhyam
  2 taksabhyam
  5 vrksabhyam
  1 vimsatitrimsabhyam
  5 stripumsabhyam
  1 vatsabhyam
  1 asvapurusabhyam
  10 tabhyam
  3 ghatabhyam
  1 patabhyam
  1 satabhyam
  10 etabhyam
  2 baliraksitabhyam
  3 padantabhyam
  10 sanantabhyam
  1 santabhyam
  2 tasantabhyam
  1 guptabhyam
  1 vikrtabhyam
  1 dattabhyam
  2 devadattayajñadattabhyam
  2 tapahstrutabhyam
  1 lavabhyam
  17 dvabhyam
  2 utpurvabhyam
  2 ittvottvabhyam
  8 yvabhyam
  2 yabhyam
  1 gajasahayabhyam
  11 lingasankhyabhyam
  2 aryaksatriyabhyam
  1 dvitiyatrtiyabhyam
  1 anyabhyam
  2 manihiranyabhyam
  4 rajacaryabhyam
  1 kausalyakarmaryabhyam
  1 nityabhyam
  3 ajabbhyam
  1 prasrbbhyam
  2 adadbhyam
  1 jagadbhyam
  1 janagadbhyam
  6 yusmadasmadbhyam
  1 pranadbhyam
  6 bhavadbhyam
  1 bhinnavadbhyam
  1 papivadbhyam
  1 hasasvadbhyam
  1 yadbhyam
  2 sagidbhyam
  1 kamsaparimrdbhyam
  2 rajjusrdbhyam
  1 anadudbhyam
  9 idudbhyam
  2 hrasvanudbhyam
  2 ayavasamarudbhyam
  2 parvamarudbhyam
  1 udakamagbhyam
  2 devadrgbhyam
  1 asahavacibhyam
  1 ajadibhyam
  2 rujivahibhyam
  1 paryabhibhyam
  1 udbhibhyam
  1 asthibhyam
  2 agnikalibhyam
  2 lapidamibhyam
  1 snukramibhyam
  2 iksiksamibhyam
  1 indragnibhyam
  4 utapibhyam
  2 pratyapibhyam
  1 viparibhyam
  3 samparibhyam
  8 dvitribhyam
  1 aksibhyam
  2 sthadamsibhyam
  3 sakhipatibhyam
  1 ditivanaspatibhyam
  1 indhibhavatibhyam
  7 sadimriyatibhyam
  1 indhibhavitibhyam
  1 susartibhyam
  1 nisvibhyam
  3 tvatalbhyam
  4 kimidambhyam
  2 kumbhyam
  1 cananbhyam
  1 ananananbhyam
  2 yañañbhyam
  1 nañsnañbhyam
  3 iyanuvanbhyam
  1 pratyanbhyam
  4 aniñbhyam
  1 tinbhyam
  2 suptinbhyam
  2 gobhyam
  1 ahobhyam
  1 svetavobhyam
  2 girbhyam
  1 dorbhyam
  1 priyatisrbhyam
  2 matrbhyam
  2 pitrmatrbhyam
  3 matrpitrbhyam
  4 sudurbhyam
  2 naubhyam
  1 bahubhyam
  1 inkubhyam
  1 lubhyam
  2 amubhyam
  1 trapubhyam
  1 pañcatrapubhyam
  1 dyudrubhyam
  16 nañsubhyam
  3 tubhyam
  2 dyubhyam
  2 hrddyubhyam
  4 adhyam
  1 eikadhyam
  2 madhyam
  1 karakamadhyam
  1 kriyamadhyam
  1 tanmadhyam
  11 sadhyam
  3 jñapakasadhyam
  8 pratisedhyam
  1 karisagandhyam
  2 trnopendhyam
  2 busopendhyam
  3 akhyam
  1 sakhyam
  1 adikhyam
  1 yadatradikhyam
  3 sankhyam
  1 sañkhyam
  5 asankhyam
  1 yathasankhyam
  1 samasankhyam
  1 parimukhyam
  2 garhyam
  4 pragrhyam
  1 apigrhyam
  1 pratigrhyam
  2 yathatathyam
  4 ayathatathyam
  1 ukthyam
  1 arthyam
  2 tadarthyam
  7 aikarthyam
  1 alamarthyam
  2 analamarthyam
  48 samarthyam
  26 asamarthyam
  1 uttaratranukramanasamarthyam
  2 vyapeksasamarthyam
  3 sasthyam
  1 yavisthyam
  1 osthyam
  1 samuhyam
 135 iyam
  1 anyadiyam
  1 kayasubhiyam
  1 asiddhiyam
  2 purvatrasiddhiyam
  3 rajakiyam
  1 janakiyam
  1 parakiyam
  1 bailvakiyam
  2 kakataliyam
  2 nimimiliyam
  1 anguliyam
  4 nisamiyam
  3 asyavamiyam
  1 sattvamiyam
  1 asvaprapadaniyam
  1 goprapadaniyam
  1 prenganiyam
  1 grahaniyam
  1 prasadarohaniyam
  1 visarjaniyam
  5 glaniyam
  5 mlaniyam
  1 ramaniyam
  6 paniyam
  2 trmpaniyam
  1 ajakrpaniyam
  1 haraniyam
  1 karaniyam
  1 prapapuraniyam
  1 saniyam
  1 gehanupravesaniyam
  5 darsaniyam
  1 sobhanamdarsaniyam
  5 vaniyam
  2 prenvaniyam
  3 paniniyam
  2 apaniniyam
  2 antariyam
  2 uttariyam
  2 satarudriyam
  33 kriyam
  1 akriyam
  4 dharanakriyam
  4 sambhavanakriyam
  3 vrajikriyam
  1 haratikriyam
  1 uddharatikriyam
  7 priyam
  3 devanampriyam
  1 sriyam
  3 ksatriyam
  1 apannaptriyam
  1 aponaptriyam
 106 striyam
  24 astriyam
  1 paingaksiputriyam
  4 turiyam
  1 purodasiyam
  1 amiksiyam
  1 tuljyajatiyam
  1 tulyajatiyam
  1 ardhajaratiyam
  24 dvitiyam
  1 bhiksadvitiyam
  14 trtiyam
  1 prayascittiyam
  1 dvtiyam
  1 tarnabindaviyam
  2 sannodeviyam
  1 rtviyam
  1 ajyam
  1 brahmanarajyam
  1 kurajyam
  2 tyajyam
  2 bhojyam
  1 anurlaksanevacanarthakyam
  1 arambhanarthakyam
  4 pratisedhanarthakyam
  2 sañjñapratisedhanarthakyam
  1 abhyasapratisedhanarthakyam
  1 yadipratisedhanarthakyam
  1 aglopipratisedhanarthakyam
  2 cvipratisedhanarthakyam
  6 vacananarthakyam
  1 upayogavacananarthakyam
  1 ahnavacananarthakyam
  1 talopavacananarthakyam
  1 tilopavacananarthakyam
  1 dvitiyasvaravacananarthakyam
  1 samasavacananarthakyam
  1 dvitiyasamasavacananarthakyam
  2 trtiyasamasavacananarthakyam
  1 udattavacananarthakyam
  7 vavacananarthakyam
  2 sthanivadvacananarthakyam
  1 upadesivadvacananarthakyam
  2 kidvacananarthakyam
  1 udvacananarthakyam
  1 anurlaksanevacananarthakyam
  2 pragvacananarthakyam
  4 lugvacananarthakyam
  1 grahananarthakyam
  1 upadhagrahananarthakyam
  2 adhyardhagrahananarthakyam
  1 lukkhagrahananarthakyam
  1 anudakagrahananarthakyam
  2 karmasamanakartrkagrahananarthakyam
  2 karmagrahananarthakyam
  2 sañjñagrahananarthakyam
  1 samaharagrahananarthakyam
  1 ekagotragrahananarthakyam
  2 ekogotragrahananarthakyam
  3 tagrahananarthakyam
  1 santagrahananarthakyam
  1 anudattagrahananarthakyam
  1 akimvrttagrahananarthakyam
  2 halpurvagrahananarthakyam
  1 nañpurvagrahananarthakyam
  1 amanusyagrahananarthakyam
  3 nityagrahananarthakyam
  1 kvibgrahananarthakyam
  1 lodgrahananarthakyam
  3 krdgrahananarthakyam
  1 adigrahananarthakyam
  2 haladigrahananarthakyam
  1 ekajjhaladigrahananarthakyam
  1 catustasiklpigrahananarthakyam
  1 trigrahananarthakyam
  1 gatigrahananarthakyam
  1 sarvapadasagatigrahananarthakyam
  1 yuvatigrahananarthakyam
  1 ingrahananarthakyam
  1 jasgrahananarthakyam
  5 dhatugrahananarthakyam
  1 pratyayavidhananarthakyam
  1 ladvidhananarthakyam
  2 citkarananarthakyam
  3 nitkarananarthakyam
  1 pitkarananarthakyam
  2 sitkarananarthakyam
  1 anukarsananarthakyam
  3 nipatananarthakyam
  1 tatvanipatananarthakyam
  1 upasankhyananarthakyam
  1 prayatnanarthakyam
  1 nirdesanarthakyam
  1 prthaktvanirdesanarthakyam
  2 upadhyanarthakyam
 245 sakyam
  13 asakyam
  1 takyam
  66 vakyam
  1 ekavakyam
  2 nanavakyam
  2 avivakyam
  1 vakovakyam
  3 adhikyam
  2 arthadhikyam
  3 aukthikyam
  1 ganikyam
  2 nasikyam
  4 anunasikyam
  1 kamsikyam
  1 nistarkyam
  1 kambalyam
  1 paurvakalyam
  1 kriyapaurvakalyam
  1 kartrpaurvakalyam
  1 traikalyam
  1 pancakapalyam
  2 pañcakapalyam
  1 niskevalyam
  1 tilyam
  4 sauklyam
  1 asauklyam
  1 dauskulyam
  54 tulyam
  1 avadamyam
  3 anumanagamyam
  1 subhamyam
  1 prathamyam
  2 gramyam
  7 samyam
  3 dasamyam
  1 khadiretarasamyam
  2 sankhyasamyam
  1 rauravetarsamyam
  8 saptamyam
  1 yamyam
  1 niyamyam
  2 viniyamyam
  1 ksemyam
  3 dharmyam
  2 surmyam
  1 mahatmyam
  2 bhumyam
  8 nyam
  1 ñyam
  6 anyam
  15 dhanyam
  6 pradhanyam
  3 purvapadarthapradhanyam
  4 janyam
  1 sajanyam
  1 kanyam
  2 gramanyam
  3 vacanapramanyam
  24 samanyam
  2 bhutakalasamanyam
  1 bhavisyatkalasamanyam
  1 dosamanyam
  2 brahmanyam
  2 srimanyam
  2 sriyammanyam
  4 panyam
  1 aranyam
  22 samanadhikaranyam
  1 astisamanadhikaranyam
  6 hiranyam
  2 puranyam
  1 pañcasanyam
  1 adhyardhasanyam
  1 trisanyam
  1 dvisanyam
  6 adyatanyam
  1 pautanyam
  1 garbhinyam
  2 uhinyam
  9 anyonyam
  2 taiksnyam
  2 karsnyam
  1 akarsnyam
  2 paunahpunyam
  2 darunyam
  1 apalapyam
  12 jñapyam
  2 vapyam
  2 lipyam
  1 samipyam
  1 gopyam
  2 kupyam
  2 gargarupyam
  1 pañcagarbharupyam
  1 ekarupyam
  1 kilalaparupyam
  2 sarupyam
  4 asarupyam
  1 dasarupyam
  1 devadattarupyam
  1 dvipadrupyam
  1 tadrupyam
  1 prasthvadrupyam
  1 papivadrupyam
  4 vairupyam
  1 abhirupyam
  3 brahmacaryam
  1 uccaryam
  9 ascaryam
  1 haryam
  1 pratyudaharyam
  1 auttaradharyam
  87 sampradharyam
  4 kharyam
  4 ajaryam
 157 karyam
  5 akaryam
  1 padakaryam
  2 samudakaryam
  5 angakaryam
  1 cyvarthakaryam
  1 cvyarthakaryam
  1 sarvanamakaryam
  1 karmakaryam
  1 upasarjanakaryam
  2 brahmanakaryam
  1 pratyavasanakaryam
  1 pragrhyasañjñakaryam
  2 cvyantakaryam
  1 abhyastakaryam
  1 plutakaryam
  3 avayavakaryam
  1 samudayakaryam
  2 pratyayakaryam
  2 pragrhyakaryam
  1 ackaryam
  1 tanadikaryam
  4 sthanikaryam
  1 nañkaryam
  2 tavatkaryam
  15 itkaryam
  5 ugitkaryam
  1 litkaryam
  4 nitkaryam
  4 kumaryam
  1 rajakumaryam
  12 paurvaparyam
  1 anataryam
  12 antaryam
  24 anantaryam
  4 ananantaryam
  1 rsyanantaryam
  3 aikasvaryam
  1 aisvaryam
  3 traisvaryam
  1 gambhiryam
  2 sarasiryam
  1 avagoryam
  1 visphoryam
  2 kisoryam
  1 kosoryam
  6 kamsapatryam
  1 kamsyapatryam
  1 satryam
  2 adhetryam
  2 adhyetryam
  1 itryam
  3 paratantryam
  4 svatantryam
  7 sastryam
  1 gauryam
  1 sauryam
  1 kuryam
  2 ayathapuryam
  2 suryam
  1 turyam
  8 syam
  26 asyam
  2 varcasyam
  1 purodasyam
  5 aparibhasyam
  6 kasyam
  3 sankasyam
  1 rajamasyam
  1 nasyam
  80 anyatarasyam
  1 sasyam
  1 yasasyam
  21 tasyam
  2 anyaratasyam
  7 etasyam
 228 avasyam
  1 purvasyam
  1 daksinapurvasyam
  3 svasyam
  5 yasyam
  1 tulyasyam
  1 anyasyam
  5 vyapadesyam
  3 nirdesyam
  6 visesyam
  11 dvesyam
  4 sisyam
  19 asisyam
  2 bhaksyam
  1 abhaksyam
  5 laksyam
  10 apeksyam
  1 amiksyam
  5 pratiksyam
  2 jivadvamsyam
  2 vrsyam
  2 ditsyam
  2 dhitsyam
  1 naispurusyam
  1 ayusyam
  1 avsyam
  1 bhrunahatyam
  2 paddhatyam
  1 ghanaghatyam
  1 ghanghatyam
  2 sakatyam
  1 haritakatyam
  1 jihvakatyam
  3 mahismatyam
 125 apatyam
  1 prajapatyam
  1 sthurapatyam
  1 upagvapatyam
  1 jivapatyam
  1 nipatyam
  8 anipatyam
  1 barhaspatyam
  1 vanaspatyam
  87 satyam
  11 asatyam
  1 pañcasatyam
  1 adhyardhasatyam
  1 satatyam
  1 devadevatyam
  1 pitrdevatyam
  1 revatyam
  1 yuvatyam
  2 yatyam
  1 vaiyatyam
  9 adityam
 127 nityam
  22 anityam
  1 yadvrttannityam
  1 namohrasvadacinamunnityam
  1 sityam
  1 paramasityam
  1 atityam
  1 vaktyam
  11 antyam
  1 dantyam
  1 halantyam
  3 sarvantyam
  2 martyam
  2 pravartyam
  4 nivartyam
  16 anuvartyam
  1 krtyam
  1 vavrtyam
  1 vrttyam
  1 kutyam
  1 srutyam
  8 aikasrutyam
  2 sutyam
  11 yuyam
  3 atiyuyam
  3 gavyam
  1 sanangavyam
  1 havyam
  5 bhavyam
  6 anyabhavyam
  1 avasyabhavyam
  1 anubhavyam
  1 arabdhavyam
  1 ledhavyam
  2 kavyam
  2 sankavyam
  5 lavyam
  4 avasyalavyam
  2 navyam
  1 parihanavyam
  5 pavyam
  4 avasyapavyam
  82 dravyam
  1 prasavyam
  1 apsavyam
  1 bhavatavyam
  1 cetavyam
  2 vikretavyam
  1 bhavaitavyam
  1 udvicitavyam
  1 veditavyam
  1 parigrahitavyam
  1 sangrahitavyam
  1 umbhitavyam
  2 vardhitavyam
  2 ihitavyam
  1 jarigrhitavyam
  8 pathitavyam
  3 prakramitavyam
  1 asitavyam
  4 esitavyam
  1 presitavyam
  1 jigamisitavyam
  1 vivrtsitavyam
  3 susrusitavyam
  6 vartitavyam
 367 bhavitavyam
  1 prasnavitavyam
  1 svarayitavyam
  6 asrayitavyam
  1 nidarsayitavyam
 1574 vaktavyam
  2 manktavyam
  2 prasanktavyam
  1 bhoktavyam
  8 prayoktavyam
  13 gantavyam
  3 mantavyam
  1 hotavyam
  1 hartavyam
  1 pratyudahartavyam
 1159 kartavyam
  4 akartavyam
  1 napumsakaikavacanekartavyam
  1 upasankhyanamkartavyam
  52 drastavyam
  2 prastavyam
  1 yastavyam
  1 attavyam
  8 utpattavyam
  1 bhettavyam
  1 avamadevyam
  1 daivyam
  2 divyam
  3 bhavativyam
  4 purvyam
  1 vartitatvyam
  1 vaktatvyam
  1 kartatvyam
  1 dhrauvyam
  1 adhrauvyam
  1 vaktavvyam
  1 sannayyam
  1 krayyam
  2 saptadhyayyam
  33 nyayyam
  1 atmanepadm
  1 yathapraptem
  2 samarthyem
  6 im
  2 savakasyaim
  1 paracim
  1 vivicim
  2 samyogadim
  5 ajadim
  2 yajadim
  2 haladim
  2 valadim
  1 annadim
  1 thakaradim
  1 sakaradim
  1 adesadim
  1 vedim
  3 pindim
  1 pistapindim
  2 him
  3 ahim
  2 audavahim
  2 anadvahim
  1 udadhim
  3 avadhim
  2 karyasiddhim
  12 vrddhim
  1 buddhim
  1 nyagrodhabuddhim
  1 bhavatibuddhim
  18 vidhim
  6 dirghavidhim
  1 dvivacanabahuvacanavidhim
  2 avarnalopavidhim
  7 yalopavidhim
  2 ayalopavidhim
  2 svaravidhim
  3 padantavidhim
  1 tadantavidhim
  2 purvavidhim
  2 upadhatvavidhim
  1 subvidhim
  1 tugvidhim
  1 svarasandhim
  1 ghim
  5 bahuvrihim
  1 likhim
  1 athim
  43 sasthim
  2 yajim
 3134 kim
  1 fkim
  3 balim
  1 kalim
  1 valim
  1 gamim
  1 samim
  1 yamim
  1 urmim
  3 danim
  2 tadanim
 272 idanim
  3 janim
  1 kamandulapanim
  1 rajjukilakpulapanim
  1 kamandalupanim
  1 bhavankamandalupanim
  2 dharanim
  1 gosanim
  2 patanim
  2 satanim
  2 ravanim
  1 dhvanim
  1 enim
  6 agnim
  2 inim
  2 paninim
  2 onim
  2 kasakrtsnim
  7 tusnim
  2 agnivarunim
  1 vapim
  1 camarim
  2 kumarim
  2 rajakumarim
  1 jitvarim
  1 bherim
  1 kisorim
  7 ratrim
  1 ekantaratrim
  1 janitrim
  1 kasim
  1 varanasim
  1 rasim
  1 tasim
  1 disim
  1 vrsim
  2 jatim
  1 patim
  1 yajñapatim
  1 apurvapatim
  1 haratim
  1 kiratim
  1 sthulaprsatim
  12 vatim
  1 bhavatim
  4 sarasvatim
  1 savayatim
  1 savakiyatim
  12 vibhaktim
  1 prthagvibhaktim
  1 hantim
  1 asravantim
  3 sunotim
  6 praptim
  2 drtim
  1 bhrtim
  2 akrtim
  2 pindakrtim
  1 rucakakrtim
  1 katakakrtim
  1 ghatikakrtim
  1 sarirakrtim
  5 prakrtim
  2 astim
  1 sastim
  1 istim
  1 paristim
  5 vrstim
  1 pratyapattim
  1 samvrtatapratyapattim
  1 utpattim
  1 vrttim
  4 nivrttim
  1 anuvrttim
  1 ahutim
  1 plutim
  1 asutim
  2 goyutim
  2 gavyutim
  1 garuim
  1 svadvim
  1 prthivim
  1 sthayim
  2 astadhyayim
  1 ekavacanm
  1 grahanm
  1 udaharanm
  1 unm
  2 vuñm
  3 om
  2 subrahmanyom
  3 adhikarm
  2 evarm
  1 vakutm
  2 sabalagum
  3 citragum
  5 yavagum
  1 dvigum
  1 bahum
  2 labdhum
  1 anubanddhum
  3 dogdhum
  5 abhisambandhum
  1 sindhum
  1 nogodhum
  1 prthum
  2 rajjum
  8 mum
  1 amum
  49 num
  1 tanum
  1 rum
  4 carum
  4 gurum
  4 pasum
  4 dhatum
  1 sakyamabhidhatum
  5 asthatum
  5 upasthatum
  1 avasthatum
  1 pranimatum
  3 jñatum
  2 pratijñatum
  44 vijñatum
  1 patum
  1 adhyavasatum
  1 bhavatum
  1 vicarayatum
  1 pratyakhyatum
  1 upacetum
  2 hetum
  1 pravetum
  1 udvicitum
  2 bebhiditum
  1 cecchiditum
  7 grahitum
  1 umbhitum
  14 badhitum
  3 ihitum
  1 ujjhitum
  1 nibrmhitum
  2 nibarhitum
  2 jarigrhitum
  5 pathitum
  3 ubjitum
  1 prakramitum
  1 dipitum
  1 jagaritum
  1 prataritum
  2 asitum
  1 bhasitum
  1 lasitum
  2 esitum
  1 presitum
  1 isitum
  1 jigamisitum
  2 jihirsitum
  4 cikirsitum
  1 vivrtsitum
  1 yatitum
  35 bhavitum
  5 lavitum
  1 pralavitum
  1 prasnavitum
  1 pavitum
  3 cakhayitum
  5 samarthayitum
  3 utkalayitum
  1 viparinamayitum
  1 varnayitum
  1 jñapayitum
  1 anuccarayitum
  5 vicarayitum
  3 karayitum
  6 asrayitum
  3 sayitum
  17 visesayitum
  1 pravesayitum
  1 upalaksayitum
  4 nidarsayitum
  1 vratayitum
  1 pravartayitum
  3 nivartayitum
  9 anuvartayitum
  1 bhavayitum
  1 sucyitum
  2 caturyitum
  1 paktum
  4 saktum
  35 vaktum
  39 avaktum
  1 sakyamavaktum
  2 manktum
  5 asanktum
  2 boktum
  14 bhoktum
  3 prayoktum
  5 gantum
  3 avagantum
  1 hantum
  1 pratihantum
  4 vihantum
  1 udyantum
  1 aptum
  1 prahartum
  1 bhartum
  43 kartum
  61 akartum
  3 prakartum
  2 samskartum
  1 samsakrtum
  2 drastum
  1 prastum
  1 adestum
  1 vyapadestum
  1 upadestum
  4 atidestum
  1 nirdestum
  3 pratinirdestum
  2 pestum
  1 pratipattum
  1 bhettum
  1 vayum


M  =  6998 words (48550 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  Y  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License