Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

10  =  3441 words (15233 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 a3gnidatta
  2 abadibhyah
  1 abbhoginah
  4 abgrahanam
  1 abhasayati
  1 abhastraka
  1 abhastrika
  55 abhidhanam
  3 abhidhanat
  2 abhidhatte
  1 abhidhayah
  1 abhidheyah
  3 abhidheyam
  2 abhidiyate
  1 abhihitesu
  5 abhijanasi
  3 abhimukhye
  1 abhipragad
  1 abhipragat
  9 abhipraiti
  8 abhiprayah
  1 abhiprayam
  2 abhipujita
  2 abhirupaya
  1 abhirupyam
  1 abhivadati
  5 abhividhau
  1 abhoksyata
  3 abhuksmahi
  4 abhuñjmahi
  1 abhutsatam
  3 abhyantare
  49 abhyasasya
  1 abhyastena
  1 abhyudayah
  1 abhyupayah
  9 abrahmanah
  9 abrahmanam
  1 abubhusata
  1 acakanksat
  4 acchaitsit
  6 acchandasi
  2 acinvisaye
  1 acivibhasa
  1 acsabdasya
  1 acyoddhvam
  1 adabdaipau
  2 adadvidhau
  2 adambhavah
  1 adarsanena
  1 adattvasya
  1 adesadayah
  4 adesartham
  1 adesavatah
  3 adesebhyah
  2 adesyadese
  2 adgrahanam
  2 adhamarnye
  1 adharasmin
  2 adharedyuh
  2 adharmikah
  17 adhikarane
  2 adhikarena
  1 adhikarthe
  4 adhikatvat
  1 adhikrtena
  2 adhikyasya
  1 adhimayate
  1 adhiparyoh
  2 adhisabdah
  1 adhisisati
  1 adhisritya
  1 adhitavati
  1 adhiyanesu
  1 adhrauvyam
  1 adhriyante
  2 adhvarasya
  6 adhvaryvoh
  1 adhyagatam
  1 adhyahrtya
  1 adhyaiyata
  1 adhyapakah
  2 adhyardhah
  1 adhyarudha
  2 adhyaruhya
  1 adhyayakah
  11 adhyayanam
  1 adhyayanat
  2 adhyesanam
  1 adhyesyate
  4 adhyetarah
  1 adhyetarau
  2 adhyetryam
  1 adidhyakah
  1 adidhyanam
  2 adigrahane
  7 adikarmani
  8 adivattvat
  1 adivrddhau
  3 adivrddheh
  1 adivrddhih
  3 adravyasya
  2 adrstatvat
  6 adupadesat
  2 advigutvat
  5 adyantavat
  5 adyantayoh
  1 adyasabdah
  6 adyatanyam
  17 adyudattah
  4 adyudattam
  2 adyudattat
  1 agacchatam
  1 agamadesah
  1 agamayasva
  2 agamitasya
  1 aganiganti
  3 agatikasya
  2 aghasabdat
  1 aghosayati
  5 agnihotram
  3 agnistomah
  3 agnivesyah
  1 agnyudakam
  2 agrahanani
  5 agrahayani
  1 agramyanam
  1 ahahputrah
  1 ahansabdat
  1 aharadinam
  2 aharitaram
  1 aharputrah
  1 ahicchatri
  1 ahnasabdat
  1 ahoratraih
  3 aikapadyam
  7 aikarthyam
  3 aikarthyat
  2 aitikayana
  1 aitkayanah
  4 ajabvisaye
  2 ajadibhyah
  1 ajadibhyam
  2 ajadyantam
  2 ajadyattve
  2 ajajagarat
  1 ajakaronah
  1 ajakrandih
  1 ajaksisyan
  2 ajapathena
  38 ajgrahanam
  1 ajgrahanat
  1 ajinaphala
  3 ajjhaltvat
  1 ajmatrasya
  2 ajñapayati
  2 ajvidhanam
  1 akacsvarau
  3 akajarthah
  2 akajartham
  4 akakaradau
  1 akakaradih
  1 akakarayoh
  1 akanksanti
  2 akanksyate
  3 akaradayah
  2 akaradesah
  2 akarahasoh
  2 akarakasya
  36 akaralopah
  2 akaralopat
  3 akarantani
  4 akarantata
  2 akaritaram
  5 akarmatvat
  2 akartavyah
  4 akartavyam
  1 akartrtvat
  2 akasadesah
  2 akathitvat
  2 akevalasya
  1 akhyatikah
  1 akidvidhih
  1 akiryamane
  2 akittvasya
  2 akrastavya
  1 akrdyakare
  70 akriyamane
  1 akrstapacy
  1 akrtiganah
  2 akrtimatah
  1 akrtyakare
  1 aksibhruva
  2 akusmayate
  1 alabdhavye
  1 alabukatah
  1 aladadesau
  4 alaghutvat
  1 alampurvah
  1 alankurute
  5 alavidhvam
  10 algrahanam
  7 alpactaram
  2 alpapranah
  7 alpiyamsah
  1 amalakijah
  1 amamandata
  6 amantranam
  5 amantrayai
  3 amantritam
  2 ambasthyah
  1 ambhavasya
  6 amisratvat
  1 amivacakah
  2 amreditesu
  1 amrtatvaya
  1 amsabdasya
  1 amvidhanam
  1 anabhhitah
  5 anabhihite
  1 anabhirupe
  9 anackatvat
  3 anadesadeh
  7 anadesasya
  6 anadhikare
  1 anadilopah
  3 anadisesah
  1 anadudbhih
  3 anaduhyate
  28 anadyatane
  1 anagaranam
  1 anakarasya
  1 anakrtitam
  2 analingane
  1 analpmateh
  21 analvidhau
  1 analvidhih
  1 anamsistam
  1 ananpurvat
  24 anantaryam
  1 anantaryat
  28 anantyasya
  8 anantyayoh
  5 ananvadese
  1 ananyarthe
  2 ananyatvam
  9 ananyatvat
  1 anapavadah
  2 anapavadat
  1 anapavarge
  8 anarambhah
  2 anarambhat
  1 anaravanti
  75 anarthakah
 242 anarthakam
  5 anarthakau
  1 anastaksna
  1 anastaksne
  51 anavakasah
  18 anavakasam
  3 anavakasau
  1 andhakanah
  3 anekactvam
  2 anekactvat
  2 anekaltvam
  3 anekaltvat
  2 anekantena
  2 anekapadat
  1 anekarthah
  3 anekasesah
  1 anenarthah
  5 angakaryam
  2 angasabdah
  19 angasañjña
  2 angasrayam
  1 angavidyah
  1 angirasvat
  17 angrahanam
  2 añgrahanam
  6 anidvacane
  1 anigartham
  8 anirdistah
  2 anirdistau
  5 anirjñatah
  5 anirjñatam
  1 anistartha
  8 anistatvat
  2 anisthayam
  1 anistijñah
  2 anitiparam
  3 anityatvam
  5 anityatvat
  1 annapataye
  2 anokarasya
  2 anpurvasya
  2 ansavarnan
  1 antaramena
  58 antarangah
  46 antarangam
  5 antarangan
  1 antarangat
  1 antarangau
  7 antaratama
  1 antaratame
  1 antarhatya
  2 antarvatni
  49 antaryatah
  5 antasabdah
  4 antavattve
  5 antibhavah
  17 antodattah
  8 antodattam
  16 antodattat
  1 anubadhyah
  40 anubandhah
  13 anubandham
  5 anubandhan
  2 anubandhau
  7 anubhavati
  1 anubhavatu
  1 anubhavyam
  1 anucaranam
  7 anucyamane
  1 anudajayat
  3 anudattadi
  4 anudattani
  2 anudesasya
  1 anugrhitah
  2 anuharante
  1 anujavarah
  1 anujñatena
  2 anukaranah
  10 anukaranam
  1 anukaranat
  6 anukrantam
  3 anukriyate
  10 anukrsyate
  1 anukrsyete
  3 anuktatvat
  28 anunasikah
  3 anunasikam
  1 anunisamya
  2 anupadesah
  5 anupadesat
  1 anupadista
  1 anupadisya
  1 anupamanam
  3 anupapadah
  2 anupapadat
  24 anupasarge
  2 anuprayoge
  1 anupurvyat
  1 anustubham
  4 anutpattau
  13 anutpattih
 229 anuvartate
  2 anuvarteta
  6 anuvartyah
  16 anuvartyam
  1 anuvisamya
  1 anuvrajati
  1 anuyunktam
  1 anvacayena
  1 anvakhyane
  5 anvicchati
  3 anvidhanat
  1 anyabharya
  2 anyabhavah
  1 anyantanam
  6 anyantasya
  2 anyapurvat
  1 anyaputrah
  7 anyatarena
  3 anyavisaye
  1 anyayuktah
  2 anyonyasya
  1 apacacchuh
  1 apacchayat
  1 apadaninam
  1 apaharanat
  1 apahriyate
  10 apakramati
  2 apakrsyate
  1 apakrsyeta
  2 apaksiyate
  10 apañcamyah
  2 apaniniyam
  1 apaniyanam
  1 apannapate
  3 apariharah
  1 aparihrtah
  6 aparihrtam
  1 aparimanah
  1 aparimanam
  1 aparyaptah
  1 aparyayena
  2 apasabdaih
  2 apasabdena
  6 apaskirate
  1 apatatyena
  9 apatyadisu
  1 apatyadisv
  1 apatyantat
  15 apavadasya
  1 apaviddham
  1 apeksyante
  1 apidarthah
  1 apidartham
  1 apigrahyam
  1 aploddhvam
  1 apopuryate
  1 apradhanah
  8 apradhanam
  1 apradhanat
  3 apradhanye
  1 apraptasya
  6 apraptayam
  12 aprasangah
  2 aprathamah
  2 aprathamat
  5 aprathiyan
  1 apratyasya
  36 apratyayah
  1 apravrttau
  1 apravrttih
  18 aprayuktah
  1 aprktalope
  1 aprthutvam
  1 apsarayate
  1 apupardham
  1 apurvatvam
  1 arabhamahe
  2 arabhyante
  1 arambhakah
  1 ararakayah
  1 ardhadhura
  4 ardhamasah
  2 ardhamatra
  3 ardhamatre
  1 ardharasih
  1 ardhdronah
  1 ariratsati
  1 arkarmanam
  2 arohamanah
  1 arthagatau
  4 arthagateh
  13 arthagatih
  1 arthajatam
  1 arthakamau
  3 arthakrtah
  3 arthakrtam
  2 arthamatra
  4 arthantare
  5 artharupam
  1 arthasatoh
  4 arthasraye
  3 arthavanti
  14 arthavatah
  2 arthavatam
  2 arthavatoh
  9 arthavatta
  1 arthayateh
  2 artvijinah
  1 artvijinam
  1 artyarthah
  3 artyartham
  1 aryanivase
  1 aryavartah
  1 aryavartat
  1 aryavartte
  2 asabdabhih
  1 asadhutvam
  2 asahayasya
  3 asakarasya
  2 asaktijena
  2 asakyatvat
  4 asamarthah
  29 asamartham
  3 asamarthat
  2 asamavesah
  21 asambhavah
  20 asambhavat
  3 asamhitaya
  1 asamprapte
  1 asampurvat
  12 asañjñayam
  3 asankhyata
  3 asanksyami
  1 asannakale
  6 asannihite
  1 asanniyoge
  4 asarupanam
  4 asarupasya
  1 asarvanyah
  1 asastrokte
  2 asayismahi
  1 asevamanah
  4 asgrahanam
  1 asiddhavat
  1 asiddhiyam
  1 asisahayah
  1 asitisatam
  2 asitrnayoh
  3 asivadhyah
  1 askabhayat
  3 aslisyatah
  2 asmakabhih
  2 asmarthyat
  1 asnimittam
  1 asravantim
  2 asrayarthi
  7 asriyamane
  2 astadhyayi
  1 astagavena
  2 astaputrah
  1 asthibhyam
  4 asthyadisu
  1 astibhuvoh
  2 astisabdah
  2 astiyuktat
  1 astunkarah
  1 astyadinam
  2 asunvidhau
  1 asvaghasah
  2 asvaghasya
  1 asvaghayoh
  1 asvarathah
  1 asvaratham
  1 asvarisyat
  2 asvasunrte
  1 asvatthama
  2 asvayuktah
  2 asvayupaya
  2 asyayatnah
  2 asyopadane
  1 asyudyatah
  1 atadrupyat
  2 ataparanam
  6 atharvanah
  3 atharvanam
  7 atibhavati
  2 atibhruvai
  1 atidesikah
  2 atidhenave
  2 atidhenvai
  1 atidhivari
  4 atidistani
  29 atidisyate
  9 atidisyeta
  3 atidisyete
  1 atigargyah
  1 atijaramsi
  3 atijarasam
  1 atikarakah
  1 atikataram
  5 atikhatvah
  1 atikramane
  1 atikramati
  5 atikrantah
  2 atikrantam
  1 atilaksmih
  1 atirabhyam
  3 atisakhini
  1 atisarvaya
  1 atisayanam
  21 atisayikah
  6 atisayikat
  1 atisayyate
  1 atistirvan
  1 atitantrih
  1 ativartate
  1 ativrsalah
  10 atmanepade
  3 atmanepadi
  1 atmanepadm
  1 atmarhayam
  2 atpurvasya
  2 attvakapau
  2 attvartham
  2 atvabhavat
  3 audameghah
  1 auddalakih
  3 audumbarih
  3 aukthikyam
  2 aulukhalah
  1 aunkariyat
  3 aupadheyam
  2 aupanahyam
  1 auparistah
  1 ausadhasya
  2 auttarahah
  1 avacacchuh
  2 avadatayam
  6 avadharane
  1 avadigyare
  1 avadigyate
  1 avagahante
  1 avagaheran
  1 avagalbham
  1 avagamyate
  1 avakokilah
  1 avakrustah
  1 avaksepane
  1 avanartham
  2 avaradinam
  1 avarakalah
  2 avaraparat
  2 avarnalope
  3 avarnantat
  2 avartamane
  1 avartinyah
  3 avasisyate
  3 avasthanam
  1 avasthatum
  5 avasthayam
  4 avasthitah
  1 avatithena
  2 avatyayani
  1 avavañchat
  2 avavivaksa
  6 avayavanam
  1 avayavasah
  19 avayavasya
  2 avevayateh
  1 avibhaktam
  3 avibhaktau
  2 avibhaktih
  1 avicarayan
  1 avidhyanti
  4 avidvamsah
  1 avidvamsam
  1 avigostham
  1 avijanatah
  1 avikadinam
  2 avikarajam
  1 avilavanah
  1 avimarisam
  4 avisabdane
  2 avisesanam
  19 avisesitah
  8 avisesitam
  2 avisisyate
  1 avivaksite
  1 avrddhitam
  1 avrsalakah
  3 avyadhinih
  7 avyavastha
  1 avyayaghat
  8 avyayatvam
  4 avyayatvat
  4 avyayavata
  1 avyayayogi
  6 ayadibhyah
  1 ayahsulena
  1 ayajadesah
  1 ayamsistam
  5 ayanadayah
  1 ayanayinah
  1 ayaskantam
  1 ayaskumbhi
  4 ayathestam
  5 ayavayavah
  3 ayavayavam
  3 ayogavahah
  2 ayonitvaya
  1 ayudhyante
  3 ayusmantam
  2 babhanatuh
  3 babhravyah
  2 babhuvatuh
  1 babhuvitha
  2 badhakasya
  5 badheyatam
  90 badhisyate
  1 badhisyati
  1 badhyamahe
  1 badhyantam
  5 bagrahanam
  26 bahirangah
  59 bahirangam
  1 bahirangau
  1 bahirbhave
  1 bahirdesah
  1 bahubistam
  1 bahugomati
  1 bahulakena
  1 bahulohita
  1 bahumitrah
  1 bahuniskam
  2 bahupatika
  2 bahupivari
  1 bahurviheh
  3 bahurvihih
  2 bahusabdah
  1 bahusutram
  2 bahutailam
  1 bahutaksni
  1 bahutitava
  1 bahutrapuh
  25 bahuvacane
  41 bahuvrihau
  37 bahuvriheh
 118 bahuvrihih
  5 bahuvrihim
  4 bahvadinam
  20 bahvarthah
  4 bahvartham
  1 bahvibhyah
  2 baidakulam
  1 balabhijah
  3 balivardah
  1 balivardam
  3 balivardan
  1 baliyamsah
  2 bandhanani
  2 bandhayati
  1 bavuvrihih
  2 bebhiditum
  2 bebhidyate
  6 bhagavatah
  1 bhagineyah
  1 bhagineyam
  1 bhajyantam
  1 bhakarasya
  2 bhaksarthi
  11 bhaksayati
  2 bhalopasya
  1 bharaharah
  2 bharaniyah
  1 bharativan
  1 bharavahah
  1 bhartsanam
  3 bhasañjñam
  1 bhasarthah
  1 bhavadbhih
  1 bhavadiyah
  1 bhavantyah
  4 bhavartham
  1 bhavayitum
  1 bhavayogah
  1 bhavisyate
 1511 bhavisyati
  2 bhavitarah
  1 bhavitayam
  3 bhavyadisu
  1 bhayadinam
  2 bhettavyah
  1 bhettavyam
  1 bhidelimah
  7 bhiksadisu
  1 bhiksamahe
  2 bhimadayah
  1 bhimasenah
  2 bho3yindra
  2 bhohsabdah
  1 bhojanasya
  1 bhojaputri
  4 bhojayanti
  9 bhojayatah
  2 bhojyantam
  2 bhoksyante
  1 bhoktavyah
  1 bhoktavyam
  1 bhrakumsah
  1 bhratayati
  2 bhratrtvam
  3 bhratrvyah
  1 bhrukumsah
  2 bhrukumsan
  4 bhrunahani
  1 bhrvartham
  2 bhubhavena
  1 bhukamyati
  1 bhumadayah
  1 bhumipasah
  1 bhuñjanesu
  6 bhutakalah
  4 bhutamatre
  2 bhutapurve
  4 bhuvadayah
  1 bhuvadinam
  3 bhuyisthah
  1 bhuyistham
  2 bibhatsate
  4 bibhidatuh
  2 bibhitsati
  4 bidasabdat
  1 bilvakasya
  1 bilvamayam
  1 bimbausthi
  1 brahmacari
  7 brahmadisu
  1 brahmajyah
  3 brahmanani
  12 brahmanaya
  9 brahmanena
  3 brahmanesu
  2 brahmanyah
  7 brahmanyai
  2 brahmanyam
  1 brahmanyau
  1 brahmasama
  4 brhaspatih
  2 bruhyadisu
  1 bubhuksate
  2 budhadinam
  1 buhuvrihih
  2 cagrahanam
  1 cakarantah
  2 cakassabde
  3 cakhayitum
  1 cananbhyam
  1 canantasya
  1 candalakih
  1 candanasya
  3 candramasi
  1 canivrttih
  1 capasabdah
  2 carcagunan
  2 carcaparah
  1 carkaritam
  2 carmatilah
  2 catakairah
  6 caturbhyah
  2 caturmasat
  1 caturthyah
  2 caturthyat
  2 caturyitum
  1 catuspathe
  2 caurebhyah
  3 cecchidita
  1 cecchiditi
  1 cetanavati
  2 chadiseyam
  1 chakarasya
  2 chanadayah
  1 chanadinam
  2 chandasyah
  1 chapavadah
  1 chattrasya
  1 chavisayah
  1 chidikriya
  2 cicchidvan
  1 ciduttaram
  1 ciduttarat
  4 cikirsakah
  4 cikirsitum
  1 cikirsyate
  6 cinnamuloh
  3 cinvaditah
  1 cirabaddhe
  1 cirantanam
  3 ciratarena
  13 citkaranam
  4 citkaranat
  2 citragavah
  1 citravasam
  1 citsvarena
  1 clyutsarge
  1 corabhayam
  2 cphañantat
  1 curadinica
  4 cusvarasya
  1 cvisadrsam
  6 cvyantasya
  3 cyavayanti
  2 da3dhyasva
  1 dadarsanam
  1 dadhigunam
  1 dadhindrah
  2 dadhisecah
  2 dadhisecau
  1 dadhisyati
  1 dadhiyanam
  1 dadhyasvih
  1 dadhyyatra
  1 dadipurnah
  1 dahyamanah
  1 daivakrtam
  2 daivasuram
  2 dakarantah
  3 daksayanah
  2 daksinatah
  3 daksinayah
  3 daksinayam
  3 dambhittah
  1 dandanatam
  1 dandapanih
  7 dandayanti
  7 dandyantam
  1 danksnavah
  2 daprakrtih
  1 daraurahsu
  23 daraurasah
  1 daraurasam
  5 daraurassu
  1 daridrasya
  7 daridrateh
  1 daridratih
  9 darsaniyah
  5 darsaniyam
  2 darsaniyau
  1 darvajasya
  5 dasabharya
  1 dasadarthe
  5 dasadibhih
  1 dasagargah
  1 dasakhatva
  1 dasakhatvi
  2 dasakumari
  1 dasamatrah
  1 dasaratnih
  1 dasarupyam
  1 dasataksam
  5 dasyubhyah
  1 dasyuhatya
  2 dasyurupah
  1 datralunah
  1 datrdasasu
  1 dattabhyam
  1 datvartham
  1 datyartham
  1 dauskulyam
  1 davidyutat
  1 de3vadatta
  1 dedhmiyate
  1 desagraham
  1 desantaram
  6 devadatta3
 137 devadattah
  27 devadattam
  2 devadattat
  1 devadattih
  1 devasabdah
  1 devatantat
  2 devatratah
  1 devayajane
  3 devikadisu
  2 dhagrahane
  4 dhakarasya
  1 dhanapatih
  1 dhanartham
  2 dhanyarthi
  2 dharayateh
  2 dharmadisu
  3 dharyarthe
  3 dhatubhyah
  2 dhatujasya
  2 dhatukrtah
  1 dhatulopah
  1 dhatulopam
  1 dhaturupam
  1 dhatusvare
  2 dhatvantah
  2 dhatvarthe
  2 dhralopena
  1 dhuksatham
  2 dhuñpriñoh
  1 dhupayanti
  2 dhvamsyate
  1 dhvanikrta
  2 dhvanksena
  1 didevisati
  2 diggrahane
  4 digyadesah
  4 diksabdaih
  1 diksitasya
  1 dirghakesi
 171 dirghatvam
  1 dirghatvat
  1 disodandah
  1 ditkaranam
  3 ditkaranat
  1 ditthadisu
  2 ditthatvam
  1 divgrahane
  2 divodasaya
  1 dosabhutam
  1 dosamanyam
  1 dosantanam
  1 dragdhañoh
  49 drastavyah
  52 drastavyam
  11 drastavyau
  1 dravyasaya
  1 dravyavaci
  1 drdhasenah
  1 drsattirna
  2 drsyamanah
  1 du3spurusa
  2 duhipacyoh
  2 duhkhajata
  2 duhkhartah
  1 duhsasanah
  2 dukkaranat
  1 duradgatah
  1 duradyatah
  2 durasabdah
  1 durupapada
  5 dvaiyogyam
  1 dvandvasya
  1 dvarapalah
  1 dvasamikah
  1 dvibharyah
  1 dvidakarah
  3 dvidronena
  2 dvigusvara
  1 dvigusvare
  1 dvimaturah
  1 dvimodikam
  2 dvimurdhah
  2 dvipadikah
  1 dvirathyah
  1 dvirucyate
  70 dvirvacane
  1 dvisabdena
  4 dvisakaram
  2 dvisakarau
  1 dviskaroti
  4 dvisurpena
  1 dvitantrah
  1 dvitiyakah
  23 dvitiyasya
  2 dvitiyatve
  1 dvitiyayah
  1 dvitiyayai
  1 dvitiyayam
  1 dvitvettve
  41 dvivacanam
  3 dviyakaram
  1 dviyogasya
  1 dvyahajata
  2 dvyaksarah
  5 dvyaksaram
  1 dvyapeksam
  3 dvyarthata
  2 dvyasitike
  1 dvyastanah
  3 dvyastanoh
  5 ejantantam
  1 ejgrahanam
  2 ejgrahanat
  1 ekadasanam
  16 ekadesasya
  3 ekadikayah
  1 ekagavikah
  1 ekagrahane
  3 ekahaladau
  2 ekahaladih
  2 ekaikasmai
  2 ekaikasmat
  1 ekajbhavah
  2 ekanipatah
  3 ekantarata
  1 ekanudatta
  2 ekarthanam
  5 ekarthasya
  1 ekarthayoh
  1 ekasesasya
  2 ekasitayah
  1 ekatrimsam
  14 ekatvadisu
  1 ekatvavaci
  62 ekavacanam
  2 ekavacanat
  1 ekavarnani
  3 ekavarnesu
  1 ekavibhage
  1 ekavrttita
  3 engrahanam
  1 engrahanat
  2 esvasunrte
  1 etabharyah
  5 ettvatukoh
  5 evamadayah
  9 evamarthah
  81 evamartham
  1 evamvidham
  1 evamyuktam
  1 gadayitnuh
  1 gagrvamsah
  1 gahanayate
  1 gamakatvam
  1 gambhiryam
  5 gamisyamah
  1 gangaparam
  1 garbhinyam
  1 gardabhati
  1 gardabhena
  1 gargabhyam
  1 gargakamya
  5 gargakulam
  2 gargamayam
  3 gargatarah
  1 gargebhyah
  2 gargyatvam
  6 gargyayani
  7 gariyamsam
  1 gatasabdah
  1 gatisamasa
  9 gatisañjña
  1 gatyakrtih
  7 gatyarthah
  1 gavaidakam
  1 gavyadayah
  1 ghanisiran
  1 ghanisista
  4 ghanisyate
  5 ghañvidhau
  6 ghaslbhave
  3 ghatabhyam
  1 ghatayanti
  1 ghatodarah
  1 ghisañjñah
  1 ghisañjñam
  2 ghisañjñau
  1 ghrasabdah
  2 ghrtamatra
  2 ghusañjñah
  1 gihkamyati
  1 glayisyate
  1 gograhanam
  1 gomatsatta
  1 gomatyateh
  2 gomutrasya
  3 gonardiyah
  1 gonimatram
  2 gopotalika
  1 gosahasram
  1 gosankhyah
  1 gosthasvah
  3 gotrabhave
  1 govallavah
  5 govimsatih
  1 goyavagvoh
  1 goyuthavat
  5 grahadinam
  1 grahanasya
  1 grahaniyam
  14 grahisyate
  8 grahisyati
  1 gramanayah
  1 gramardhah
  1 gramardham
  1 gramatatah
  1 gramebhyah
  1 grameyakah
  2 granthante
  5 grhapatina
  1 grhasthena
  1 grhniyatam
  2 grhyamanah
  3 grhyamanam
  1 grstyadisu
  1 gudadhanah
  1 gudalinman
  1 gudapriyah
  2 gudhitavan
  3 gunabhavah
  2 gunabhedat
  1 gunabhutah
  2 gunabhutam
  1 gunantaram
  1 gunapeksam
  1 gunarthena
  8 gunasabdah
  1 gunasabdau
  1 gunasañjña
  1 gunavacane
  1 gunavidhau
  3 gunavidhih
  46 gunavrddhi
  1 guptabhyam
  1 gurukulani
  2 gurupurvat
  9 guruputrah
  6 gurusañjña
  4 guruvidhih
  2 gurvartham
  2 hagrahanam
  1 haitanamah
  2 haladisesa
  11 haladisese
  8 halantasya
  1 halasabdah
  1 halgrahane
  3 halikalyoh
  1 hananiyate
  1 hananiyati
  1 hangrahane
  3 hanigamyoh
  1 hanucalane
  2 harinitara
  5 harisvarah
  1 harisvaram
  2 haritakyah
  2 harivahyoh
  1 hartriyati
  2 hasasvatoh
  2 hastavamah
  3 hastininam
  1 hastipadah
  2 hastipakah
  2 hastividha
  1 hastyasvah
  2 hastyasvam
  4 hemantasya
  3 hetubhayam
  1 hetumannic
  4 hetusañjña
  2 hetvartham
  4 himavantam
  1 himsarthah
  3 himsarthat
  1 hiranyavah
  1 hiranyayah
  1 hiranyayam
  2 hitanamnah
  1 hivavantam
  2 hmyantanam
  1 hotl3karah
  1 hotr3karah
  1 hotravaham
  2 hotrrkarah
  1 hotrrrkara
  9 hrasvadese
  3 hrasvadisu
  1 hrasvadyoh
  2 hrasvantah
  3 hrasvantam
  4 hrasvantat
 104 hrasvatvam
  7 hrasvyasya
  1 hrniyayati
  2 huyamanesu
  1 hvayayateh
  2 hvayayatih
  11 idadyantam
  7 idamadasoh
  1 idamsabdat
  1 idamucyate
  2 idantatvat
  16 idgrahanam
  1 idgrahanat
  3 ididvidhih
  2 idrupalope
  1 idvidheyah
  1 igantakala
  12 iggrahanam
  3 iggrahanat
  2 igmatrasya
  1 ignivrttih
  5 ihamananam
  1 ihamasatuh
  5 ijgrahanam
  1 ijsabdasya
  1 ikaralopah
  2 ikaralopam
  2 ikarantena
  1 ikarartham
  2 ikarokarau
  1 iksvakavah
  1 imabvisaye
  2 imakabhyam
  3 inadesasya
  1 indramahah
  1 indravarma
  1 indriyanam
  1 indriyateh
  10 ingrahanam
  3 injuhotyoh
  2 inpibatyoh
  2 ipsitatama
  2 iraniracau
  1 irikavanam
  1 irsabdasya
  3 isadbhedah
  1 isatsvarat
  1 isidajanam
  1 isisiricah
  2 iskartaram
  1 istamukham
  1 isthadinam
  2 isvaravaci
  1 itarabhyah
  5 itaretaram
  10 itikaranah
  2 itindravat
  1 ivarnantah
  1 ivarnantat
  3 ivasabdena
  15 iyanadesah
  9 iyanuvanau
  4 iyanuvanoh
  1 jagadbhyah
  1 jagadbhyam
  1 jagarayati
  1 jagdhyadin
  2 jaghasitha
  1 jagrvamsah
  1 jamadagnih
  1 jananadini
  1 janardanah
  1 janibhavah
  1 janiyantah
  1 janusirasi
  2 jaradvrksa
  2 jarigrhita
  2 jatipurvat
  5 jatisabdah
  1 jatisvarah
  2 jatusabdat
  3 jeghniyate
  1 jeghriyate
  1 jhadesasya
  3 jhalasraye
  3 jhalojhali
  1 jigamisita
  1 jighamsati
  4 jihirsakah
  2 jihirsitum
  1 jihirsyate
  1 jijanisate
  2 jijñasayam
  2 jitvarivat
  1 jivapatyam
  3 jñapakasya
  1 jñapartham
  1 jñapayitum
  2 jñapyamane
  3 jusbhavena
  4 kabapeksam
  3 kacchadisu
  1 kadraveyah
  5 kagrahanam
  1 kaimayanih
  2 kakarapaye
  1 kakolukika
  1 kakyartham
  1 kalabhedad
  9 kalabhedat
  1 kaladibhih
  1 kalamukhah
  1 kalanamnah
  9 kalasabdah
  2 kalavisese
  2 kalimmanya
  9 kalpadayah
  3 kalpadinam
  4 kamandaloh
  2 kamandaluh
  1 kamayamana
  4 kambaladah
  1 kambaliyah
  2 kamyadayah
  1 kanackvasu
  1 kandalavah
  1 kandapuspa
  4 kanduyateh
  2 kandvadini
  1 kandvadisu
  1 kannavatam
  2 kantakasya
  1 kantakavan
  2 kantakinah
  1 kanthantah
  1 kanvacanam
  1 kanvadayah
  1 kanvadiñah
  3 kanvadivat
  1 kanyadayah
  1 kanyadinam
  1 kanyakubji
  1 kapiñjaleh
  2 kapiñjalih
  1 karakatvam
  1 karapatyoh
  1 karaskarah
  1 kardamikam
  1 karisyamah
  5 karisyante
  1 karisyatah
  1 karisyavah
  1 karitarthe
  2 kariysyate
  3 karkandhuh
  1 karmacarah
  13 karmadayah
  6 karmadinam
  2 karmakanam
  3 karmakarah
  1 karmakarta
  5 karmopadah
  3 karnejapah
  3 karpasanam
  3 karsapanah
  7 karsapanam
  6 karsapanat
  1 kartatvyam
  1 kartavyani
  1 kartrbhede
  1 kartrbhute
  1 kartriyati
  2 kartsnyena
  2 karttikyah
  15 karyakalam
  4 karyarthah
  1 karyartham
  3 kasakrtsna
  2 kasakrtsni
  3 kasgrahane
  1 kastadinam
  1 kastasrita
  1 kasthabhit
  1 kasthasaki
  1 kasyapinah
  14 katarasmin
  4 katasabdat
  3 kathyamane
  1 katubadari
  1 katukatvam
  2 kauleyakah
  1 kaumarasya
  3 kaundinyah
  1 kaundivrsi
  1 kauravakah
  1 kauravakam
  1 kausambyah
  1 kausikinah
  1 kavaraksam
  1 kavidhanam
  1 kavidhanat
  1 kavyatayai
  1 kesacuñcuh
  1 kesasmasru
  1 khadayanah
  2 khalarthah
  1 khalatikam
  1 khalebusam
  1 khaleyavam
  4 kharakutih
  1 kharisatam
  1 kharpurvah
  4 khatvabhih
  3 khatvatara
  1 khatvendre
  1 khatviyati
  5 khavidhane
  1 khitkarane
  1 khunadayah
  1 khyapayati
  1 khyunadayh
  2 kidantasya
  1 kidvacanam
  2 kikidivina
  1 kimantasya
  1 kimarthena
  1 kimparasya
  1 kimvacakah
  2 kimvisayam
  1 kirtayateh
  1 kisoritara
  9 kitkaranam
  3 kitkaranat
  1 kitsañjñah
  3 klptasikha
  1 klpyamanam
  4 kopadhayah
  1 kramagunan
  1 krandayati
  1 kratubhyah
  1 kratugatam
  2 krdantasya
  18 krdgrahane
  4 krdupadese
  1 krdvacanam
  1 kriyabhyah
  4 kriyagunau
  3 kriyakrtah
  1 kriyamanah
  8 kriyamanam
  10 kriyaphale
  1 kriyatulye
  1 kriyavacai
  23 kriyayogah
  1 krosasatam
  1 krosasatat
  1 krostriyah
  2 krsannaste
  1 krsatvatah
  1 krsiyastam
  2 krsnagunah
  3 krsnatarah
  2 krsnatilah
  1 krsyarthah
  1 krtakalpam
  2 krtavantah
  5 krtprayoge
  3 krtrimasya
  3 krtsañjñah
  4 krtsthasya
  3 krtstriyah
  1 krtsvarena
  3 krtvasucah
  1 krtvorthah
  3 krtyatrcah
  1 ksatriyani
  2 ksaviddhih
  5 ksavidhane
  1 ksirapanam
  1 ksirasyati
  1 ksottavyah
  1 kstapakyah
  1 ksubhadisu
  3 ksudrakaih
  3 ktaktavatu
  2 ktanirdese
  1 ktinartham
  2 ktvantasya
  2 kudvacanat
  1 kukkutasya
  1 kuladuhita
  1 kulamitram
  1 kumarihate
  1 kumaritara
  1 kumbhakare
  1 kumbhakari
  1 kuñcakiyah
  2 kundapayye
  2 kundikayah
  1 kundodarah
  1 kurusabdah
  2 kuruvrjyoh
  2 kutaditvam
  5 kutasthaih
  3 kutasthesu
  1 kutatanksi
  3 kutsadinam
  2 kutsartham
  1 kutsitakah
  1 kutsitasya
  1 kvasthasya
  1 kvibadayah
  1 kvibartham
  1 kvibvidhih
  1 kvyantasya
  2 kyabvidhau
  2 kyabvidhih
  5 kyajadayah
  3 kyajadinam
  2 ladividhih
  2 ladyartham
  4 laghupadha
  8 lagrahanam
  2 lakaradisu
  8 laksanasya
  2 laksanayoh
  3 laksmitara
  1 lambamanah
  1 langhayati
  2 lanparasya
  1 laparatvam
  4 lapsyamahe
  2 latparasya
  1 lauhakarih
  1 laukikanam
  5 laukikasya
  2 lauyamanih
  1 lavanarthe
  2 lavidhanam
  2 lavidhanat
  1 lavisistam
  3 ligrahanam
  1 lingakrtah
  1 lingartham
  2 linuttamat
  2 linvidhane
  1 litparasya
  2 lohakamsah
  2 lohitadini
  3 lohitadisu
  1 lohitaksah
  3 lohitayate
  2 lohitayati
  1 lomanakham
  7 lopasañjña
  1 lopavacane
  20 lugvacanam
  5 lugvacanat
  8 luluvidhve
  2 lunparasya
  2 luptasiste
  1 lyabbhavah
  3 lyudarthah
  2 lyutkhynoh
  2 ma3dhvasva
  2 mabvisayam
  1 madbhavami
  2 madbhavati
  1 madhamikam
  1 madhaviyah
  1 madhudakam
  1 madhuyanam
  1 madhvasvih
  1 madhvvatra
  1 madhyamaih
  1 madrarajah
  2 madrarajñi
  2 magadhakah
  1 magadhanam
  1 maghavanam
  4 mahadattve
  1 mahadbhuta
  1 mahaghasah
  1 mahahradam
  2 mahajanaya
  2 mahakastam
  1 mahanamnih
  2 mahapranah
  1 mahapriyah
  1 mahaputrah
  1 mahaputram
  1 maharajaya
  1 mahatiiham
  1 mahayajñah
  1 mahiyayati
  4 mahyarthah
  1 makandikah
  1 makarantah
  1 maladhakam
  2 mamsakamah
  1 mamsasilah
  1 mamsaudane
  4 manavakena
  4 mandurajah
  3 mangalikah
  1 manipucchi
  1 manirupyat
  2 manktavyam
  2 manusyakam
  1 manyamanah
  1 maprakrtau
  1 marcayateh
  3 marmrjyate
  1 maruddatto
  2 maryadayam
  1 masabdikah
  1 masakavati
  2 masatanvoh
  6 masavapani
  1 masavapena
  2 masavapini
  6 mathitikah
  1 mathurasya
  2 mathuravat
  2 mathurayah
  6 mathurayam
  1 matradinam
  2 matrakalah
  3 matrartham
  4 matrikasya
  4 matrmatroh
  1 matrsabdah
  1 matrsabdat
  2 matrsvasuh
  2 matrvamsah
  2 matsyodake
  7 matublopah
  1 matubvatve
  6 matuhsvasa
  1 matvarthah
  2 matvarthat
  1 maudakikah
  1 maudgalyah
  1 meruduhita
  4 mimamsakah
  1 mimamsakau
  3 misrikrtya
  1 mitadravah
  1 mitangamah
  1 mitkaranam
  2 mitradheye
  1 mlecchitam
  2 momutryate
  3 mrdukalpah
  1 mrdusabdah
  1 mrgacapala
  2 mrgamarane
  1 mrganetrah
  4 mrjyartham
  2 mubhavasya
  1 muhuhkamah
  2 mukhatiyah
  1 mumursavah
  2 mumvacanat
  2 mundadayah
  4 murdhanyah
  1 mustikasya
  2 nabhabhave
  2 nadavantah
  1 nadikalpah
  12 nadisañjña
  1 nadivahati
  1 nadyajadih
  1 nagarakari
  1 nahksudrah
  3 nailinakah
  1 nairdesiki
  1 naisadakih
  1 nakaragame
  2 nakaralope
  2 nakarantah
  1 nakarantat
  2 nakariyati
  1 nakarlopah
  6 naksatrani
  5 naksatrena
  1 naktandiva
  5 nalopadini
  2 namadhatoh
  2 namadheyam
  1 namulparah
  2 nanakriyah
  1 nanalingam
  1 nanarthata
  2 nanavakyam
  1 nandipuram
  2 nannayanam
  1 nañnimitta
  1 nañsadrsam
  1 nañsadrsat
  1 nañsamadat
  13 nañsamasah
  3 nañsamasat
  16 nañsubhyam
  2 nañvisiste
  1 nanyarthah
  29 napumsakam
  9 napumsakat
  2 narnamanih
  1 nasikodara
  2 nasimanyoh
  1 nathakchah
  1 navasabdam
  1 navasabdat
  1 navayajñah
  1 navyayasya
  1 nervibhasa
  1 nibarhakah
  2 nibarhitum
  1 nibrabhyam
  1 nibrmhakah
  1 nibrmhitum
  1 nibrmhyate
  5 nibvidhane
  1 nicadhurah
  1 nidarsanam
  4 nidarsitam
  3 nidarsyate
  5 nidvacanam
  2 nidvacanat
  12 nigrahanam
  1 nigrahanat
  1 niguhayati
  1 niharayate
  1 nihsiñcati
  1 nikhañjati
  1 nilpartham
  1 nimantrina
  1 nimatavyau
  2 nimisitena
  5 nimittasya
  2 nimittavan
  1 nimittinah
  1 nimittvaya
  3 ninantasya
  1 niniyunkte
  1 ninyantena
  5 nipatanani
  4 nipatanena
  1 nipatayami
  1 nipathitih
  2 nipatyante
  1 nipupurvan
  1 nirapeksah
  1 nirdesanam
  35 nirdisyate
  3 nirdisyete
  1 nirditavan
  1 nirhanyate
  1 nirmimisva
  3 nirvacanam
  1 nirvapanam
  1 nirvisesam
  1 nirvrttena
  1 nisabdasya
  1 niskaranah
  1 niskevalam
  1 niskirnasu
  1 niskramati
  2 niskrantah
  1 nisrayanya
  1 nistapyate
  1 nistarkyah
  1 nistarkyam
  2 nisthadese
  1 nisthantam
  1 nisvibhyam
  4 nisvidhane
  2 nisvisayan
  1 nisvisayat
  7 nitkaranam
  1 nitkaranat
  1 nitsañjñah
  1 nityabhyam
  1 nityanitah
  2 nityarthah
  8 nityartham
  1 nityavipse
  11 nivartakah
  11 nivartakam
  8 nivartante
  2 nivartayet
  2 nivarteran
  1 nivarttika
  7 nivartyate
  1 niyamakari
  4 niyamarthe
  2 niyatatvat
  1 nondhatvoh
  12 nopadhayah
  1 nudabhavah
  1 nudattasya
  1 nugvacanam
  4 nugvacanat
  3 numvacanat
  3 numvyavaye
  1 nupapattih
  3 nyadvidhih
  2 nyagluñcit
  21 nyagrodhah
  1 nyagrodhan
  1 nyagrohati
  2 nyannyeñah
  1 nyansvarau
  2 ñyavacanam
  2 nyavacanat
  1 nyubjayati
  1 odanaprati
  1 odanarthah
  2 ojayamanam
  2 pacadrupah
  2 pacattarah
  1 pacchabdah
  1 pacyarthah
  1 padaditvam
  2 padajatani
  1 padakaraih
  1 padakaryam
  20 padantasya
  1 padantatam
  1 padantavat
  1 padantayoh
  1 padapurvah
  1 padasabdah
  1 padasabdat
  27 padasañjña
  1 padasthiva
  1 padasvarah
  1 padatvasya
  5 padavidhau
  17 padavidhih
  1 paddhatyai
  2 paddhatyam
  1 padvyavaye
  1 pailumulam
  3 pakaralope
  2 paksidhvam
  1 paksyantam
  1 pañcabhyah
  2 pañcadasah
  1 pañcadhiva
  5 pañcagavam
  1 pañcagonih
  2 pañcagrami
  2 pañcajanat
  4 pañcakrtva
  4 pañcalanam
  4 pañcanadah
  1 pañcanadam
  2 pañcapatuh
  1 pañcarajam
  1 pañcaratni
  1 pañcasanam
  1 pañcasatam
  1 pañcasucih
  1 pañcataksi
  1 pañcathani
  2 pañcendrah
  1 panigrhita
  1 panisargya
  1 panitavyah
  1 panniskena
  1 panyagavah
  1 panyahasti
  1 papacyateh
  1 papathakah
  1 parabharya
  2 parabhavah
  4 parabhavat
  2 parabhutah
  5 paraditvat
  1 parajayate
  2 paraksetre
  1 paramadiva
  1 paramadive
  1 paramanena
  1 paramartah
  1 paramatvam
  2 paramavaca
  2 paramavace
  1 paramesthi
  3 parantapah
  1 paraputrah
  1 pararaupam
  1 pararitnam
  5 pararupena
  15 parasabdah
  1 parasabdat
  1 paraskarah
  4 parasparam
  1 parasyahca
  5 paratantra
  10 paravacane
  1 paredhanva
  1 paregangam
  3 paribhasah
  2 paribhasam
  2 paridevane
  1 pariganane
  1 pariganiti
  1 pariglanah
  1 pariharena
  5 parihrtani
  1 parikhiyah
  1 pariksitam
  4 parimanina
  8 parimanini
  1 parimarsti
  1 parinamati
  1 paripalyah
  2 pariprasne
  1 paripurvat
  1 parisahate
  1 parisenyah
  1 parivrdhah
  1 pariyatrah
  2 pariyatram
  1 parmasthna
  4 parnadhvat
  1 parnadvhat
  3 parobhavah
  5 paroksayam
  5 paropadese
  2 parsvadisu
  1 parvatasya
  1 parvsvakah
  2 paryadayah
  1 paryagatah
  1 paryesanam
  33 paryudasah
  1 pascardhah
  1 paspardheh
  1 pasupalika
  1 patanitara
  1 pathidutau
  1 pathikriya
  17 pathisyati
  2 pathitanam
  1 pathsabdah
  2 patisabdah
  2 patisabdat
  1 patisedhah
  2 patkasinah
  1 patkasinau
  2 patuguptau
  1 patujatiya
  6 patukalpah
  1 patukalpau
  1 patusabdah
  1 patvibhara
  1 paunikerah
  1 pauranikah
  1 pauravasya
  5 paurnamasi
  4 pauruseyah
  1 pauruseyam
  1 pautimasya
  2 pauyamanih
  1 payahsviti
  5 payaskalpa
  1 payovratah
  4 phakphiñoh
  1 phalgunyah
  1 phalgunyau
  1 phantahrta
  1 phantahrti
  3 phinartham
  3 phiñphinau
  1 picchadini
  2 picchadisu
  1 pidabhavah
  2 pidbhaktah
  1 pindakarah
  2 pindakrtim
  1 pindaphala
  3 pindibhuta
  2 piñjapejau
  3 pipatisati
  2 pippalinam
  1 pitakalpam
  1 pitaputrau
  4 pitkaranam
  1 pitrsadrsi
  4 pitrsvasuh
  1 pitrvamsah
  2 pitta3ghna
  1 pittaghnam
  5 pituhsvasa
  2 plaksatvat
  1 plustayate
  1 plutabhavi
  1 plutadayah
  2 plutakarye
  3 plutyadisu
  4 prabhavati
  1 prabhujati
  8 pracaranti
  1 pracchadat
  2 pracetasah
  2 pradhanena
  6 pradhanyam
  2 pradibhyah
  1 pradipavat
  2 pragadayya
  1 pragetanam
  1 praggulpha
  1 praghnanti
  9 pragvacane
  1 prahinutah
  11 praisadisu
  2 prajanasya
  3 prajapatih
  1 prajihayat
  1 prajñanena
  2 prajojanam
  25 prakalpate
  20 prakalpeta
  3 prakalpete
  2 prakalpike
  4 prakarakah
  8 prakaranam
  16 prakaranat
  1 prakarayam
  3 prakarsena
  4 prakasanam
  2 praklpante
  2 prakramesu
  1 prakramita
  1 prakrsyate
  2 prakrtanam
  9 prakrtasya
  26 prakrtayah
  1 prakrtinam
  18 prakrtitah
  11 prakrtivat
  1 praksabdah
  1 praksalaya
  1 praksarati
  2 praksepane
  1 praksipati
  1 pralambate
  2 pralambham
  1 pralavitum
  1 pralikhate
  2 pramadyati
  2 pramanatah
  1 pramitsati
  1 pranadbhih
  1 pranamakah
  4 pranayakah
  1 pranibhyah
  1 pranidhata
  1 pranimatum
  2 pranistham
  1 pranisthat
  3 praniyante
  1 pranmukhah
  2 prantevasi
  1 pranyanaih
  1 pranyangat
  2 praoyjanam
  1 prapakvani
  1 prapalasah
  1 prapatanam
  1 prapavanam
  1 prapibanti
  1 prapitjñah
  2 praptadisu
  2 praptatvat
  1 praptijñam
  1 praptnutah
  1 prapyarthe
  1 prarabdhah
  3 prarambhah
  1 prarcchaka
  1 prardhnoti
  1 prarpayatu
  2 prarsabham
  7 prarthyate
  12 prasajyate
 344 prasajyeta
  3 prasajyete
  3 prasamayya
  2 prasangyah
  11 prasaranam
  1 prasaryeta
  1 prasayjeta
  1 prasecakah
  9 prasiddhah
  6 prasiddham
  2 prasiddhih
  2 prasnavita
  1 prasnuvita
  3 prasrathah
  1 prasrbbhih
  20 prastavyah
  2 prastavyam
  1 prasthasya
  8 prasthitah
  1 prasthitam
  2 prastirnah
  3 pratamayya
  1 prataranah
  1 prataritum
  3 pratayayah
  3 prathamaya
  1 prathamyam
  5 prathamyoh
  1 prathayati
  2 pratibhati
  1 praticinam
  3 pratidanat
  1 pratidivna
  1 pratidivne
  2 pratijñane
  2 pratikarah
  1 pratikilam
  18 pratiksate
  1 pratikseta
  2 pratiksyah
  5 pratiksyam
  18 pratipadam
  1 pratirajam
  3 pratisedah
  81 pratisedhe
  2 pratisinah
  2 prativesah
  3 pratiyante
  2 pratiyatne
  12 pratiyogam
  2 pratsedham
  1 pratyagrah
  3 pratyahare
  3 pratyaksah
  10 pratyaksam
  1 pratyaksat
  1 pratyañcah
  1 pratyañcau
  2 pratyangam
  3 pratyatmam
  22 pratyayena
  8 pratyayesu
  2 pratyuktam
  16 pravartate
  1 pravarteta
  2 pravartyam
  1 pravrddhah
  1 pravrsakah
  3 prayabhave
  2 prayasyati
  4 prayatanam
  1 prayatnena
  4 prayojakah
 1375 prayojanam
  2 prayoktari
  59 prayujyate
  14 prayuñjate
  2 prayuñjita
  1 presanasya
  2 presayatah
  1 priyadarvi
  1 priyagudah
  1 prornunava
  1 proyojanam
  1 prratyayah
  2 prtavrttam
  2 prthaktvam
  1 prustayate
  2 pugantasya
  1 puhkamyati
  1 pujanantah
  1 pujyamanam
  6 pumlingena
  1 pummbhavah
  2 pummuhusoh
  3 pumsabdena
  3 pumsanujah
  1 pumvattvam
  3 punarbhvah
  2 punarbhvau
  1 punargavah
  1 punarnavam
  1 punastanam
  1 pundarikam
  1 punkhyanam
  3 puranantam
  2 puranantat
  4 purandarah
  1 purasabdah
  1 purnamasah
  2 purnamasat
  1 purodasyam
  1 purusarthe
  2 purusatvam
  1 purvadayah
  3 purvadinam
  4 purvamatre
  23 purvapadam
  13 purvapadat
  4 purvasutre
  3 purvatvena
  2 purvavayah
  1 purvayogah
  1 purvebhyah
  1 pusaditvat
  1 puskalakah
  1 pusyayogam
  1 putakratoh
  1 putakratuh
  1 putaputika
  1 putracelam
  2 putrartham
  1 putravalah
  1 puttrahati
  1 puvavidhau
  1 puyanjayah
  1 rabhavasya
  1 rajabhayam
  1 rajadhinam
  1 rajaduhita
  4 rajakumari
  1 rajamasyam
  1 rajanyakah
  1 rajanyakam
  2 rajapuruse
  3 rajasabdat
  1 rajasakhah
  1 raksartham
  1 raksoghnah
  2 raksosuram
  1 raktadayah
  2 raktadinam
  1 ralatvatah
  4 ramramyate
  1 randhanaya
  1 rankavakah
  18 raparatvam
  2 raparatvat
  1 rathakatya
  1 rathamarge
  1 rathangani
  1 rathantare
  1 rathitarah
  1 ratrigatah
  1 ratrimatah
  1 ratrindiva
  1 ratryantah
  1 rattalopah
  1 rauhineyah
  2 rbhuksanam
  2 rcchibhave
  1 rditkarane
  2 regrahanam
  1 rephadikah
  2 rephasirah
  1 rephavatah
  1 ridantasya
  5 ropadhayoh
  1 ropadhetau
  2 ropadhetoh
  1 rrkarantam
  1 rtvikkarma
  1 rugrahanam
  1 rupadheyam
  1 rupasiddih
  1 rupasrayah
  1 rupatarkah
  1 rupatarkam
  1 rupatidese
  2 rupavantah
  1 rupavattam
  2 rvarnantam
  1 rvavacanam
  1 sabadibhih
  3 sabdabhyam
  1 sabdagunah
  6 sabdajñane
  3 sabdakarma
  3 sabdakrtah
  1 sabdakrtam
  4 sabdamatre
  1 sabdarthau
  1 sabdarupam
  4 sabdasraye
  1 sabdaughan
  1 sacchatrah
  2 sadadgulih
  2 sadangulih
  1 sadantayah
  3 sadgrahane
  3 sadhamadah
  1 sadharanam
  1 sadharmana
  1 sadrksasah
  4 sagatikena
  2 sagidbhyam
  4 sagrahanam
  2 sahabhutau
  12 sahacaryat
  2 sahayavaci
  2 sahayudhva
  1 saikhandah
  1 sailalinah
  1 saindhavam
  2 saindhavan
  3 saisikanam
  2 saivapurah
  1 sakackasya
  3 sakakarena
  11 sakalyasya
  4 sakantakan
  2 sakarantah
  1 sakarantam
  1 sakarantat
  18 sakarmakah
  1 sakarmakat
  1 sakhiyateh
  1 sakrdadese
  11 sakrdgatau
  1 sakrtkarih
  1 saktudhani
  2 sakyarthat
  1 salakapari
  1 salyakavat
  3 salyartham
  1 samacayane
  1 samadhanam
  1 samadibhih
  1 samaharena
  1 samamatram
  3 samanagune
  10 samanapade
  1 samanayoge
  1 samañcanam
  1 samanodare
  1 samantatah
  1 samanyakam
  3 samanyasya
  2 samarthena
  48 samarthyam
  14 samarthyat
  2 samarthyem
  2 samasañjña
  25 samasantah
  1 samasantat
  1 samaskarot
  2 samaslisat
  1 samastikah
  9 samasyante
  2 samavayesu
  2 samayantam
  1 sambaddhah
  1 sambaddhau
  7 sambandhah
  18 sambandham
  25 sambandhat
  1 sambharati
  1 sambharyah
  5 sambhavane
  3 sambhavati
  1 sambhramah
  1 sambhrtyah
  2 sambodhane
  7 sambuddhau
  7 sambuddheh
  6 sambuddhih
  1 samghatsya
  9 samhitayam
  2 samhitikam
  1 samhriyate
  1 samhrsista
  1 samidhyita
  2 samiksitah
  2 samiksitam
  2 saminitara
  2 samivacane
  14 sampadyate
  1 sampasyate
  2 sampasyati
  1 samphullah
  3 sampradane
  2 sampraisah
  1 sampraptam
  1 sampratike
  1 sampratiki
  4 sampreksya
  1 samprnakti
  1 samravinam
  1 samrddhyai
  1 samsakrtum
  2 samskarena
  2 samskaroti
  2 samskartum
  2 samsphanah
  1 samstyayah
  1 samsvarate
  2 samtumunoh
  21 samuccayah
  2 samudayena
  5 samudayesu
  2 samudgatah
  1 samuditaih
  1 samuditani
  2 samuditena
  5 samuhikesu
  1 samuhurtam
  6 samvatsare
  1 samvivrtsa
  3 samvrtasya
  27 samyogadeh
  4 samyogadih
  2 samyogadim
  3 samyogasya
  1 samyogayoh
  1 samyujyate
  1 samyuktani
  1 samyuvakah
  2 sanadyante
  1 sanakarake
  4 sanakulena
  2 sanantasya
  3 sanapeksam
  1 sandigdham
  6 sanghadisu
  6 sanghatena
  2 sanghusita
  2 sanghustam
  1 sangrahane
  12 sangrhitah
  23 sangrhitam
  1 sanisrasah
  3 sañjñadisu
  3 sankhadaki
  4 sankhyadeh
  1 sankhyanat
  1 sankhyatah
  2 sankhyatve
  2 sankhyavat
  49 sankhyayah
  1 sankhyayam
  1 sankhyeyah
  11 sankhyeyam
  1 sankirtite
  2 sankramati
  2 sankulayah
  1 sankutanam
  3 sankutinam
  1 sannaddham
  1 sannahyate
  6 sannatarah
  1 sannavatih
  4 sannihitam
  1 sannikarso
  2 sannipatat
  2 sannivesah
  12 sanniyogah
  2 sanniyogat
  1 santabhyam
  1 santapanah
  1 sanubandhe
  1 sanumkasya
  1 sapeksanam
  6 sapeksasya
  1 sapharikah
  4 saprakrteh
  1 saptadasah
  1 saptadvipa
  1 saptamikah
  1 saptatikah
  3 sapurvayah
  1 sarahastam
  1 sarahasyah
  1 sarapucchi
  1 sarasiryah
  2 sarasiryam
  4 sarasvatim
  1 saravyasya
  1 sariravaci
  1 sarpajatih
  5 sarparayoh
  1 sarthatvam
  2 saruhastah
  3 sarupatvat
  2 saruvrttat
  59 sarvadesah
  1 sarvadesau
  4 sarvadhani
  2 sarvadinam
  1 sarvagunam
  2 sarvajanat
  6 sarvakalah
  1 sarvalinge
  1 sarvalopah
  3 sarvanamna
  3 sarvantyam
  3 sarvasadeh
  1 sarvasvara
  1 sarvavedah
  13 sarvebhyah
  1 sarvoccaih
  5 sarvyavaye
  1 sasadhanam
  2 sasankhyah
  1 sasantasya
  3 sasidadyoh
  1 sasisvarah
  1 sasitavyah
  1 saskulikah
  2 saskulikam
  2 sasrvamsah
  2 sasthyante
  1 sastrajñah
  1 sastroktam
  4 sasvaratuh
  4 sasvatikah
  1 satabhisah
  1 satadharah
  1 satadhikye
  1 satakantam
  1 satakravah
  1 satanitara
  2 satarudrat
  1 satasasteh
  3 satisistah
  1 satradayah
  1 satrkkvasu
  1 satrsvarah
  1 satsañjñah
  1 satsañjñam
  4 satsañjñau
  5 satsaptami
  1 sattrayate
  2 satukkasya
  2 satvanatve
  9 satvatukoh
  2 satyabhama
  3 satyadevah
  1 saubhagaya
  1 saucartham
  1 saudevikah
  2 saulabhani
  1 saundadisu
  1 sauprakhye
  1 sausthitih
  1 sausukiyah
  1 sautangami
  2 sautthitih
  1 sauvahanam
  3 savanadisu
  16 savarnanam
  6 savarnasya
  2 savyesthah
  1 sayantanam
  1 sedgrahane
  1 sedhayanti
  2 senanganam
  1 senanitara
  1 sesabdasya
  1 sesavacane
  2 setyarthah
  1 sidarthena
  20 siddhatvam
  19 siddhatvat
  1 sidhmadisu
  1 sidvisayat
  3 sijantasya
  3 sijlopasya
  2 siksakasya
  1 simhajinah
  2 sirsaghati
  2 sisanisati
  2 sisayisate
  2 sisvayitha
  5 sisviyatuh
  2 sisyamanau
  17 sitkaranam
  3 sitkaranat
  1 sitsadrsam
  1 slaismikam
  1 smaibhavah
  1 smalaksane
  1 smartavyah
  1 smasrubhih
  1 smatsminau
  6 smayadayah
  2 smayadinam
  2 sminbhavah
  2 snamvidhih
  1 snanartham
  1 somanetrah
  7 sopasargah
  6 sopasargam
  6 sopasargat
  1 sosupisate
  1 sosupyateh
  2 sosutryate
  2 spardhayam
  1 sprhayaluh
  2 sradartham
  1 sraddhasya
  1 sraddhikah
  1 srajisthah
  1 sraktvacam
  2 srasrapyoh
  1 srenikrtah
  2 srenyadisu
  1 srikamyati
  2 srjiyujyoh
  1 srngarakah
  3 srngaveram
  1 srnotyadin
  1 srucayanih
  1 srucisthah
  1 srughnasya
  2 srutibhede
  3 srutikrtah
  4 sruyamanat
  1 sryadhinah
  1 stambaghna
  1 stambhiyah
  3 stautinyoh
  1 sthalisthe
  2 sthanadisu
  10 sthaneyoga
  1 sthasabdah
  2 sthasyanti
  1 sthavayati
  1 sthulautuh
  1 stokabhyam
  1 stokebhyah
  2 strainanam
  3 stribhavah
  1 strilingah
  1 strilingam
  1 strilingat
  2 strinigade
  1 stripumsau
  2 strisabdat
  4 stritvasya
  1 strivacane
  2 strivisaye
  12 stryakhyau
  1 stryartham
  2 subabhavah
  7 subantanam
  6 subantasya
  1 subantayoh
  1 subantenta
  2 subgrahane
  1 subhamyika
  2 subhavatau
  1 subhradisu
  2 sucyacarah
  1 sucyacaram
  2 sucyubjyoh
  1 sudinayate
  4 sudurbhyam
  1 sudvacanam
  1 suhitamiti
  1 sujabhavah
  2 sukhaduhke
  2 sukladayah
  2 suklagunah
  7 suklatarah
  1 suklataram
  1 suklatarau
  1 suksetriya
  1 suktavakah
  1 sumadhyame
  1 sumagadhah
  1 sumagadham
  1 sumangalih
  1 sunavantah
  1 sunotyadih
  1 suparvanah
  1 suparvanau
  2 supibhutah
  2 supippalah
  1 supramayam
  1 suprathima
  2 suramatram
  1 surastresu
  8 surpabhyam
  5 suryadinam
  1 susakhayah
  1 susakhayau
  1 susamadisu
  1 susarmakah
  1 susarmanam
  1 suskaidhah
  1 suskaudane
  1 susrotakah
  1 susthudayi
  1 sustutayah
  1 sutaduhita
  2 sutrapathe
  1 suvarnasya
  3 svabhavike
  6 svabhaviki
  1 svabhavtah
  2 svacayogah
  6 svadhyayah
  1 svaganikah
  1 svaghatyah
  1 svaitrakah
  1 svamibhyah
  1 svamikrtam
  1 svansabdah
  2 svansabdam
  3 svapadinam
  1 svapayateh
  1 svaphalkah
  3 svaradinam
  1 svarakapoh
  16 svararthah
  8 svarartham
  1 svarisyati
  2 svaritadeh
  5 svaritasya
  10 svaritatve
  2 svaritayan
  30 svarthikah
  6 svasabdena
  1 svasanadau
  2 svasrayani
  1 svasrgalam
  1 svastimati
  3 svastiyoge
  2 svasurasya
  17 svatantrah
  2 svatantram
  3 svavacanat
  1 svavadanam
  1 svavadbhih
  1 svetaphala
  1 svetatarah
  1 svetavahah
  1 svetavahau
  1 svinkhinau
  3 syadimatre
  1 syalaksane
  1 syamagavah
  8 syanadayah
  2 syanadinam
  1 syanvidhau
  1 syatevatra
  1 syatyarthe
  1 syenotthah
  1 tacchabyam
  1 tacchilike
  1 tadadhikye
  2 tadantanam
  30 tadantasya
  6 tadantatve
  4 tadarthena
  2 tadarthyam
  20 tadarthyat
  11 tadasrayah
  11 tadasrayam
  2 tadasrayau
  1 tadbrhatoh
  3 taddhitena
  8 taddhitesu
  1 tadgunasya
  3 tadisvarah
  2 tadrajasya
  2 tadupadese
  2 tadupadheh
  1 tadvacakah
  1 tadvacanam
  6 tadvacinah
  2 tadvacinam
  3 tadvibhage
  8 tadvisayah
  4 tadvisayam
  1 tadvisayat
  2 tadvyavaye
  3 tadyartham
  2 tagrahanam
  5 tailakalpa
  2 tailamatra
  1 tailayaneh
  2 takarantah
  1 takarantam
  8 takradanam
  2 taksabhyam
  1 taksakarma
  2 taminitara
  1 tanaditvat
  1 tanavacane
  3 tandulanam
  1 tanmadhyam
  3 tantritara
  4 tantuvayam
  2 tanukarane
  2 tanukesyah
  2 tanvadinam
  2 taparapare
  2 taparatvat
  1 tapyadhvam
  1 tarabantat
  2 tarabhavah
  1 taraptamau
  1 tartiyikah
  2 tasgrahane
  2 tasiladisu
  1 tasusabdah
  2 tasyadinam
  3 tatkalanam
  14 tatkalasya
  1 tatkaryani
  2 tatkirtane
  1 tatparasoh
  4 tatparasya
  43 tatpurusah
  2 tatpurusam
  3 tatpurusat
  1 tatpurused
  1 tatrasthah
  1 tatratryah
  3 tatsadrsat
  3 tatsthasya
  1 taugrahane
  1 tavadbhyah
  2 tavatitham
  12 tavyadayah
  1 tavyadinam
  5 thagadayah
  1 thajvidhih
  1 thakaradau
  2 thakaradih
  1 thakaradim
  2 thakarasya
  3 thakchasoh
  2 thamthalau
  1 thañadayah
  2 thañadinam
  5 thaññithau
  3 thañvidhau
  1 thassabdah
  1 thatthukau
  2 thatthukoh
  1 thavacanam
  3 tibantasya
  3 tibekadese
  7 tigrahanam
  1 tilakalkah
  1 tilakrsnah
  1 tilapidani
  1 tilapiñjah
  1 tilapiñjam
  1 tilasabdah
  1 tilatailam
  2 tilthyanau
  1 tilvilikah
  1 tilvirikah
  1 timingilah
  1 tinantanam
  4 tinantasya
  1 tingrahane
  1 tinkrtasya
  1 tinprayoge
  2 tinsadrsam
  1 tinsadrsat
  3 tinsamasah
  1 tirobhavat
  4 tisabdasya
  6 tisrbhavah
  3 tisrcatasr
  3 tisrsabdah
  1 tisrsabdat
  3 tisrsvarah
  1 tisthasati
  1 tisthatiti
  1 titiksayam
  1 titkaranam
  2 titkaranat
  3 tiyasabdah
  1 traikalyam
  1 traisabyam
  5 traividyah
  2 traladinam
  1 trapubhyam
  3 trayadesah
  1 tricakrena
  2 tricaturah
  1 tricaturoh
  2 tridronena
  1 trimatrata
  1 trimsatkah
  2 trimurdhah
  2 tripadikah
  2 trisakaram
  2 triyakaram
  5 trjadibhih
  2 trmpadinam
  2 trmpaniyam
  6 trtiyadisu
  2 trtiyantah
  1 trtiyasmai
  2 trtiyasyah
  1 trtiyasyai
  1 tryambakam
  1 tryavayava
  2 tudvacanat
  1 tugnimitta
  4 tugrahanam
  1 tulyamahan
  2 tulyarthah
  2 tumunantat
  2 tunantasya
  3 tundadinam
  1 tundalikah
  1 tunganasah
  1 turayanena
  1 turpharitu
  1 turyangaih
  1 tusnisilah
  1 tvacayanih
  1 tvaddhitam
  1 tvaramanat
  1 tvatkalpah
  2 tvatputrah
  1 tyabadinam
  1 tyabvidhih
  20 tyadadinam
  2 tyadaditah
  2 tyaktyapoh
  1 uapadhyayi
  3 ubhasabdah
  1 ubhayadyuh
  1 ubhayavaci
  2 ubhayedyuh
  2 ubjijisati
  1 uccadhurah
  6 uccarayati
  3 uccarayatu
  1 uccaritani
  2 uccaritena
  1 uccaryante
  1 ucchrayate
  1 uccyaryate
  93 udaharanam
  3 udaharanti
  5 udahriyate
  1 udahriyete
  1 udakarthah
  1 udanksiñca
  1 udarasayah
  1 udasthatam
  1 udasvitvan
  5 udattadisu
  2 udattalope
  26 udattatvam
  3 udattatvat
  1 udattavata
  5 udattavati
  3 udattayani
  1 udbhavatau
  1 udbhibhyam
  2 udgamayati
  1 udgirnasya
  1 udharathah
  1 udyacchati
  5 ugitkaryam
  1 ugraduhita
  3 ujjayinyah
  2 ukalakalah
  1 ukaralopah
  1 uktatatvat
  1 ukthartham
  1 ullapayate
  2 ulukapaksi
  2 uñekadesah
  1 upabhunkte
  8 upacaranti
  2 upacaryate
  1 upacaturah
  1 upadadhati
  1 upadesanam
  2 upadesasya
  2 upadhalope
  2 upadhiyate
  5 upadhyayah
  2 upadhyayam
  2 upadhyayat
  1 upadistani
  1 upadistesu
  6 upadisyate
  5 upadisyeta
  3 upadiyante
  1 upagargyam
  3 upagayantu
  1 upaharanti
  1 upajayante
  1 upakumbhat
  1 upalabdham
  2 upalabdhau
  2 upalabdheh
  8 upalabdhih
  2 upalabdhya
  12 upalabhate
  2 upalambhah
  2 upamanasya
  1 upamanikat
  3 upamarthah
  1 upanahanam
  1 upanayanam
  1 upanyastah
  3 upapadayoh
  71 upapadyate
  3 upapatyaka
  2 uparcchati
  1 upardhnoti
  1 uparibhave
  1 uparyadisu
  2 upasajanam
  4 upasarajah
  13 upasargena
  2 upasarpati
  2 upasedivan
  1 upaslistah
  1 upasthanat
  5 upasthatum
  2 upasthitah
  27 upasthitam
  1 upasthithe
  2 upsamyogah
  1 upsarjanam
  2 upsrstayoh
  2 urdhvamane
  1 urudaghnam
  1 urvasthiva
  5 usinaravat
  1 usmantanam
  1 ustrakatah
  1 ustrapatah
  1 ustrikanam
  1 usyomanksu
  1 utapdyante
  4 utapibhyam
  2 utapyadisu
  1 utkandakah
  1 utkramanam
  1 utkramanti
  3 utpadayati
  5 utpadayita
  9 utpadyante
  3 utpadyatam
  2 utpannanam
  1 utpatsyate
  2 utpurvasya
  2 utsarganam
  2 utsargasya
  1 utsrjyante
  1 uttamasena
  1 uttamasyah
  2 uttanadisu
  2 uttanasaya
  32 uttarapade
  2 uttarartha
  1 uttarasmin
  1 uttarasyah
  2 uttaratham
  2 uttaredyuh
  1 uttisthati
  9 uvanadesah
  1 uvarnantah
  6 uvarnantam
  3 uvarnantat
  2 vacanikani
  2 vacikadisu
  7 vacoyuktih
  2 vadhibhave
  2 vadhisista
  1 vadhujanih
  3 vadhyadese
  1 vadhyastam
  4 vadvacanam
  1 vagdrsadau
  2 vagnayanam
  1 vagrahanam
  1 vagvadasya
  2 vagvisayah
  4 vagyogavit
  2 vahamlihah
  2 vahyartham
  2 vaidarbhah
  1 vaidikanam
  2 vaihinarih
  2 vaiksmanih
  1 vailepikam
  1 vaipadikah
  1 vaisastram
  1 vaisayikam
  1 vaiyasikah
  1 vakarapaye
  1 vakovakyam
  2 vaksayanam
  2 vaktatvyah
  1 vaktatvyam
  1 vaktavtyah
  1 vaktavvyam
  2 vaktavyani
  5 vakyarthah
  1 vakyasesah
  10 vakyasesam
  2 valabhavah
  2 valaditvam
  1 valayvayam
  2 vamarajjuh
  4 vamarathah
  1 vamiratham
  1 vanagulmah
  1 vantadesah
  1 vapiphalam
  5 vapratyaye
  3 varahyayam
  1 varanasyah
  1 vardhantam
  1 varisenyah
  10 varjayitva
  4 varnalopah
  2 varnalopat
  2 varnapathe
  1 varnapayah
  11 varnasraye
  1 varnayitum
  1 varsabhvah
  1 varsabhvau
  2 varsabhyah
  1 varsasatam
  2 varsasujah
  14 vartamanah
  2 vartamanam
  1 vartayanti
  2 vartayatah
  1 vartisista
  2 vartisyate
  1 varttikena
  1 vasabdasya
  3 vasanantah
  1 vasanarnam
  2 vasantasya
  12 vasarupena
  4 vasatkarah
  2 vasiranyoh
  3 vastrantah
  1 vastrapaye
  1 vastriyati
  1 vasvarthah
  7 vasvartham
  1 vasvasayoh
  1 vasyartham
  6 vatkaranam
  1 vatsabhyam
  1 vatsatarah
  1 vatsyayani
  8 vavacanena
  1 vavarisate
  2 vavidhanam
  2 vavidhanat
  1 vayastirat
  1 vayovacini
  1 vayudattat
  1 vedapayati
  2 vedasabdah
  2 veditavyah
  1 veditavyam
  1 venikantah
  1 vibhajyate
  3 vibhaktisu
  11 vibhaktyoh
  8 vibhasayah
  6 vibhasayam
  7 vibhasitah
  7 vibhasitam
  2 vibhasitet
  1 vibhatinam
  2 vicaksanah
  1 vicestitam
  1 vidantasya
  2 vidharthah
  2 vidhasyate
  2 vidhimatre
  48 vidhiyante
  1 vidhyarthe
  3 viditatvat
  1 vidyamanah
  1 vidyaposam
  1 vihangamah
  1 vihatatvat
  1 vihavyasya
  13 vihitatvat
  1 vihodayate
  81 vijñasyate
  3 vijñatasya
  1 vijñayante
  1 vikampitah
  1 vikampitam
  8 vikaranaih
  4 vikaranesu
  2 vikarayati
  1 vikarayoge
  1 vikriyante
  3 vikrtaksah
  2 viksepakah
  1 viksiptesu
  1 vilangitah
  2 vilapayati
  1 vimsatikat
  1 vinimittau
  2 vinivrttau
  2 vinivrttih
  2 viniyamyam
  1 vinmatupau
  2 vinvacanam
  3 viparyasah
  2 viprayogah
  6 vipsarthah
  1 virebhitam
  2 virodhinam
  2 virudhyate
  1 visabdanam
  5 visabdasya
  1 visamaptau
  2 visamaptih
  2 visankatah
  1 visapucchi
  1 viseisitau
  4 visesanani
  4 visesavaci
  3 visesyante
  2 visesyasya
  5 visistasya
  4 visisyante
  1 visokitaih
  1 vispastena
  1 visphoryam
  2 visvadevah
  1 visvadryan
  1 visvajinah
  1 visvasrjah
  2 visvayasah
  2 visvedevah
  1 visyartham
  5 vivadamahe
  3 vivaksatah
  25 vivaksitah
  14 vivaksitam
  1 vivarisate
  1 vivasayati
  1 vivrtatare
  1 vivrtatvat
  1 vivrtsitum
  3 vrajikriya
  3 vrascadisu
  4 vratalopah
  1 vratayitum
  6 vrddhatvat
  1 vrddhimati
  1 vrddhoksah
  1 vrddhyatve
  1 vrgrahanam
  2 vrihibhyah
  1 vrihiyavah
  1 vrihiyavam
  4 vrkabhayam
  1 vrkabhitah
  1 vrkabhitih
  1 vrkapreksi
  5 vrksabhyam
  1 vrksadayah
  1 vrksadinam
  1 vrksamulat
  1 vrksartham
  1 vrksasthah
  1 vrksavidam
  3 vrksebhyah
  1 vrsanvasuh
  3 vrsasabdah
  1 vrtraghnah
  1 vrtrahanah
  1 vrtrahanau
  1 vrtrhabhih
  1 vrttabahuh
  3 vrttimatre
  1 vrttisutre
  1 vrttyadisu
  1 vsvaksenah
  1 vugvacanam
  2 vuñvacanam
  2 vuñvidhane
  1 vyaghrapat
  2 vyaghravan
  31 vyakaranam
  1 vyakaranat
  2 vyakhyanah
  8 vyakhyanam
  1 vyakrinita
  2 vyakriyate
  3 vyañjanadi
  1 vyañjanaih
  2 vyañjanani
  1 vyañjansya
  1 vyañjantah
  3 vyapadesah
  3 vyapadesam
  1 vyapavrkte
  7 vyatikarah
  1 vyatipakah
  5 vyatirekah
  2 vyatirekat
  1 vyatisange
  2 vyatyayena
  1 vyavacarci
  1 vyavaharah
  1 vyavaharam
  4 vyavahitah
  3 vyavahitam
  4 vyavakrosi
  1 vyavaseyah
  1 vyavaseyam
  1 vyavasitah
  1 vyavasitam
  2 vyavastham
  1 vyavasthat
  1 vyavetanam
  1 vypadistau
  1 vyuvpadhat
  1 yacisamahe
  2 yadayadyoh
  1 yadgrahane
  1 yadilopena
  1 yadrcchaya
  2 yadupadheh
  5 yadvidhane
  1 yagabhavah
  1 yagrahanam
  2 yagvidhane
  2 yahisabdam
  2 yajadibhih
  1 yajayantam
  1 yajiphalam
  2 yajñadatta
  1 yajñadatte
  1 yajñapatim
  2 yajñdattah
  2 yajñebhyah
  1 yajñikyena
  2 yajuhsabde
  1 yajyamanah
  1 yakarantah
  1 yakarantam
  2 yaksidhvam
  5 yamyamyate
  5 yanadesena
  2 yanadilope
  1 yañaditvam
  2 yañañbhyam
  1 yanantasya
  3 yangunayoh
  3 yanlopayoh
  1 yanvacanat
  1 yathabalam
  2 yathakamye
  1 yathanyase
  2 yathartham
  1 yathasakti
  1 yathatatha
  3 yathavidhi
  1 yathestham
  1 yatnartham
  1 yattatadoh
  1 yaugapadye
  2 yavalapare
  2 yavamantah
  1 yavamantau
  1 yavatibhih
  2 yavatithah
  1 yavisthyah
  1 yavisthyam
  1 yavusañjña
  1 yayajyateh
  4 yivarnayoh
  1 yjañakarma
  1 yogabhavat
  7 yogapeksam
  1 yopapeksam
  2 yudvacanat
  1 yukaliksah
  2 yukaliksam
  1 yuktayukte
  1 yusmabhyam
  1 yusmadiyah
  1 yusmadvati
  1 yusmatsama
  1 yusmayateh
  5 yuvasañjña
  1 yuvatitara


10  =  3441 words (15233 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License