Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

12  =  2497 words (7103 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abahirbhutah
  1 abhacchastre
  1 abhayankarah
  2 abhibhavatau
  1 abhidhanatah
  1 abhidhanavat
  2 abhidhasyati
  1 abhidhayakam
  6 abhidheyasya
  3 abhidheyavat
  17 abhidheyayam
  1 abhidheyayoh
  1 abhidhiyante
  1 abhighatakah
  8 abhihitatvat
  1 abhijvalitah
  1 abhimanayate
  1 abhinihsrtah
  2 abhinirvrtte
  1 abhinisritah
  13 abhinivisate
  2 abhiprayatah
  8 abhisamiksya
  4 abhisavayati
  2 abhisususati
  4 abhivadayate
  1 abhivyahrtah
  1 abhivyajyeta
  1 abhyadadhita
  2 abhyadhiyate
  3 abhyamsabdah
  1 abhyasadayah
  1 abhyasadesah
  2 abhyasadinam
  8 abhyasalopah
  1 abhyasarthah
  3 abhyasartham
  12 abhyasarupam
  1 abhyavaharye
  3 abhyuddhrtam
  1 abhyupagatah
  1 abrahmanakah
  1 abrahmanasya
  1 acararthasya
  1 acchabdantam
  1 acchadayamah
  1 acirakrtayam
  2 acprakaranat
  2 adaicchabdah
  1 adesapavadah
  6 adesavacanam
  6 adesavacanat
  1 adgrahanasya
  1 adhidaivikah
  1 adhigamayati
  1 adhikavimsah
  2 adhisriyante
  1 adhitavantah
  3 adhrauvyasya
  1 adhruvarthah
  2 adhruvartham
  1 adhyagamyata
  2 adhyankarani
  1 adhyapurvaya
  1 adhyardhakam
  2 adhyatmadisu
  1 adhyavasatum
  1 adhyavasayah
  10 adhyavasyati
  1 adhyayisyate
  1 adhyayuvatih
  1 adhyesyamahe
  1 adhyesyamane
  1 adhyetrbhyah
  1 adhyibhavita
  3 adigrahanena
  3 adivisesanam
  2 adrisadhryoh
  1 adrstasrutau
  1 adupadhatvam
  1 adurabhavani
  1 advirvacanam
  2 advitiyatvat
  2 advyadibhyah
  2 adyapavargat
  1 adyarudhasya
  1 adyasabdasya
  1 adyasabdaysa
  6 adyudattasya
  12 adyudattatve
  2 adyutattasya
  1 agamabuddhih
  5 agamadesanam
  1 agamagrahane
  2 agamasasanam
  1 aganantatvat
  1 agna3yindram
  1 agnidhumayoh
  1 agnikampyati
  1 agnisabdasya
  1 agnishomiyah
  1 agnistomasya
  2 agnistomikah
  3 agnitpresane
  1 agradipascat
  1 agrasanadini
  1 ahangrahanam
  2 ahangrahanat
  1 aharatisrtah
  2 ahargrahanam
  1 aihalaukikam
  1 aisvaryavaci
  4 ajadilaksane
  3 ajadyadantam
  1 ajakrpaniyam
  1 ajamadagnyah
  1 ajataulvalih
  3 ajgrahanasya
  1 ajjhanagamam
  1 ajñapapayati
  1 ajñapitatvat
  2 akadiprayoge
  6 akaralopasya
  1 akarasthasya
  5 akaravacanam
  3 akaravacanat
  2 akaravattvat
  2 akarmakartuh
  1 akarvacanane
  2 akathitatvat
  1 akhyagrahane
  2 akillaksanah
  1 akrtanisarah
  2 akrtasandheh
  1 akrtigrahana
  3 akrtrimatvat
  1 akrttaddhite
  1 akruravagyah
  1 aksadharanam
  4 aksarasamuhe
  2 aksinikocaih
  1 aksisabdasya
  2 akutvavisaye
  1 alankarisnuh
  1 alavanabhoji
  2 allopallopau
  2 alontyasesah
  1 alpapranasya
  1 alugnimittah
  4 alugvijñanam
  2 alukparatvat
  1 amalakadinam
  5 amantrayasva
  11 amantritasya
  1 ambhobhigama
  1 ambhobhigami
  1 amiksavratah
  2 amisribhutam
  2 amnayasabdah
  1 amrabuddhyah
  2 amusyakulika
  1 anabhibhanat
  21 anabhidhanam
  57 anabhidhanat
  2 anabhihitesu
  1 anabhiyuktah
  5 anabhyasasya
  2 anabhyasayoh
  2 anabhyupayah
  1 anacchadanat
  1 anacitadinam
  2 anagamakanam
  4 anaikantikam
  2 anaimittikah
  1 anaimittikam
  7 anajantatvat
  1 anajigamisuh
  2 anakarantani
  2 anakarantena
  4 ananantaryam
  2 ananantaryat
  7 anantaradisu
  3 anantararthe
  1 anantaratama
  1 anantarayoga
  1 anantarhitah
  1 anantaryasya
  1 anantodattah
  6 anantyartham
  1 ananunasikah
  1 ananunisamya
  2 anapavadasya
  6 anarthagateh
  2 anarthakanam
  20 anarthakasya
  4 anarthakayoh
  5 anasritatvat
  4 anatidistani
  1 anavarnantam
  1 anavasthanat
  1 anayajayaram
  4 añcatyarthah
  3 anejantatvam
  4 anejantatvat
  3 anekaltvasya
  8 anekantatvat
  2 anekapraptau
  1 anekasaphesu
  1 anekavacanam
  10 angadhikarah
  1 angadhikarat
  2 angagrahanam
  2 angagrahanat
  2 angasañjñaya
  3 angavisesane
  2 animittatvat
  2 aninantatvat
  1 aniravasitah
  1 anistasabata
  2 anityabhavah
  6 anivrttatvat
  1 aniyatadesah
  1 añjivijñanat
  3 ankarantasya
  1 ankusagrahah
  2 anprakaranat
  26 antagrahanam
  1 antagrahanat
  2 antahsthanam
  1 antaranganam
  4 antarangasya
  46 antarangatah
  6 antarangayoh
  1 antarasabdah
  2 antaratamena
  3 antaratamyat
  2 antarvartini
  1 antasabdasya
  1 antodadattat
  5 antodattasya
  3 antodattatve
  3 antyasadesah
  2 antyavikarat
  2 anubandhanam
  6 anubandhasya
  1 anucikirsati
  56 anudattatvam
  1 anudattatvat
  3 anudesikasya
  5 anugantatvat
  2 anugantavyah
  1 anujijñasate
  4 anukaranasya
  1 anukramanena
  1 anukramsayte
  1 anukramsyate
  3 anumanagamya
  12 anunasikasya
  1 anunasikayoh
  2 anupadhatvat
  3 anupalabdhih
  5 anupapadasya
  5 anuparabhyam
  2 anupasarjana
  5 anuprayogena
  6 anuttarapade
  2 anuvakadayah
  1 anuvarnantam
  11 anuvartamane
  3 anuvartayati
  2 anuvidadhate
  7 anvakhyayate
  1 anvakhyayeta
  1 anvatisabdah
  2 anvavasargah
  2 anyabhidhane
  9 anyabhutasya
  2 anyagrahanam
  2 anyakarmanah
  4 anyanirdesah
  21 anyapadarthe
  1 anyaprakrtih
  2 anyapurvakah
  2 anyaradibhih
  2 anyaratasyam
  2 anyatarapaye
  6 anyatarasmin
  80 anyatarasyam
  2 anyataredyuh
  1 anyatkarakam
  3 anyatvakarah
  4 anyavacakena
  1 anyonyakrtah
  1 anyonyakrtam
  1 anyopasrstat
  1 apacacchatuh
  1 apacacchrduh
  5 apadanadinam
  2 apadansañjña
  1 apadantatvat
  1 apagagalbhah
  4 apakraksyate
  1 apannajivika
  2 apanparibhih
  1 aparaharanam
  1 aparalaukike
  1 aparasaradam
  5 aparibhasyam
  2 aparigananam
  1 aparisamapta
  1 apasabdabhak
  2 apatyadibhih
  1 apatyasabdat
  2 apatyayuktah
  2 apayuktatvat
  1 apjñapyrdham
  1 aponaptriyam
  2 apradhanasya
  6 apragrhyasya
  1 aprathamasya
  2 aprathamayah
  8 apratipattih
  65 apratisedhah
  4 apratisedhat
  6 apratisiddha
  3 apratyartham
  6 apratyayasya
  1 apratyayikah
  1 aprktasilope
  2 apurvanipate
  1 apurvavidhau
  2 apurvopadese
  1 apyavisesena
  12 arabhyamanah
  1 arabhyamanam
  3 arajjvadinam
  32 ardhadhatuke
  3 ardhahrasvam
  1 ardhamasikam
  1 ardhamatraya
  10 ardhapippali
  1 ardhardhakam
  5 ardhatrtiyah
  1 arihanadayah
  1 arihanakiyah
  1 arnaikadesah
  3 arthadesanam
  1 arthadharmau
  2 arthadhikyam
  4 arthagrahane
  1 arthanadesat
  4 arthaniyamah
  2 arthantaresu
  2 arthanyatvat
  6 arthasabdena
  1 arthasiddheh
  2 arthasiddhih
  2 arthatantrah
  1 arthatidesah
  3 arthatidesat
  1 arthatrtiyah
  5 arthavadbhih
  1 arthavattaya
  6 arthavattvat
  1 arthavikarah
  1 arthinirdese
  1 arthopajanah
  2 artigrahanam
  7 asabdasañjña
  6 asamarthavat
  2 asamarthitam
  1 asamasartham
  4 asamavesasya
  1 asamipastham
  1 asamnidhanat
  1 asamprasaram
  1 asampratyaye
  1 asamprayogah
  3 asamsaktayoh
  1 asamsavacabe
  2 asamsavacane
  6 asandigdhena
  1 asankirtitah
  1 asannidhanat
  2 asannihitena
  1 asarvalingam
  1 asisviyisati
  2 askarantasya
  1 asmadgandhah
  1 asopadesasya
  3 asrayabhavat
  1 asrayabhedat
  7 asrayisyamah
  3 asrayitavyah
  6 asrayitavyam
  1 astapadamiti
  1 asthyadibhih
  1 astibuddhyah
  5 astigrahanam
  4 astrigrahane
  1 astrivisayah
  5 astrivisayam
  3 astrivisayat
  4 astyarthanam
  3 asubantatvat
  2 asujantatvat
  1 asvabhidhayi
  1 asvasankhyah
  1 asvatantrena
  1 asvatrantvat
  1 asvavallavah
  1 asviyiyisati
  10 atannimittat
  1 atatkalatvat
  2 atharvanikah
  1 atibrahmanah
  2 atidesikanam
  8 atidesikasya
  2 atidisyamane
  4 atiprasaktam
  89 atiprasangah
  2 atisayikasya
  1 atisulambham
  4 atmagrahanam
  1 atmanebhasah
  2 atmanepadani
  11 atmanepadena
  13 atmanepadesu
  1 atmapañcamah
  7 atragrahanam
  4 atrprasangah
  2 atvabhutasya
  4 atvasantasya
  1 audamegheyah
  1 aupagavatvam
  3 aupaslesikam
  2 austraratham
  1 avacacchatuh
  1 avadharanani
  2 avagacchanti
  4 avantyadinam
  1 avaraparinah
  2 avarkalatvat
  1 avarnabhavat
  1 avasthapyate
  4 avasyalavyam
  4 avasyapavyam
  5 avatisthante
  1 avatistheran
  1 avatyasabdat
  2 avayavatapih
  1 avayavipusih
  7 avibhaktikah
  2 avibhaktikan
  1 avibhaktitve
  2 avikatoranah
  2 avirodharthi
  2 avisistatvat
  1 avrddhabhyah
  4 avrttipaksah
  1 avyapavrktam
  2 avyatiriktah
  1 avyatiriktam
  11 avyavadhanam
  13 avyayasañjña
  1 avyayasvarah
  1 avyayasvaram
  1 avyayavidhau
  2 avyayibhavad
  22 avyayibhavah
  7 avyayibhavat
  14 avyutpannani
  1 ayamarambhah
  2 ayasmayadini
  2 ayathapuryam
  2 ayatiparasya
  2 ayavekadesah
  4 ayogavahanam
  1 badaramalake
  1 badaramalkam
  2 badarapitake
  3 badhanartham
  2 bahihsabdena
  3 bahugrahanam
  1 bahukurucara
  3 bahuprakrtih
  1 bahutarakena
  1 bahutrapavah
  3 bahuvacanena
  1 bahuvrihayah
  4 bahuvrihivat
  1 bahuyavamati
  2 bahvajartham
  1 bahvandvamhi
  5 bahvarthasya
  1 baidisthunah
  1 baijavapayah
  1 balavattarah
  1 barhaspatyam
  1 baribhrjyate
  1 bhadrahradah
  1 bhaimasenyah
  1 bharyasabdah
  3 bhasañjñayam
  1 bhastraphala
  1 bhavadadayah
  2 bhavadvidhah
  1 bhavaitavyam
  3 bhavalaksane
  1 bhavaniyateh
  2 bhavasadhane
  4 bhavatyarthe
  12 bhavavacanah
  1 bhavavacanat
  1 bhavavikarah
  1 bhavaviramah
  6 bhavyamanena
  1 bhekabharyah
  1 bheryaghatah
  2 bhidyupadese
  3 bhinnadesesu
  1 bhinnavantah
  1 bhinnavantau
  1 bhisadibhyah
  1 bhismatrasya
  6 bhrasjadesah
  3 bhrasjadesat
  2 bhratrsabdah
  2 bhraunaghnah
  1 bhraunaghnam
  4 bhraunahatye
  1 bhrunahatyam
  1 bhujanyubjau
  2 bhujyvadinam
  1 bhuktakalpam
  1 bhuktavantah
  2 bhuktavantam
  2 bhumivasinah
  1 bhutakalanam
  1 bhvedhsabdah
  1 bilvadibhyah
  1 bilvakebhyah
  1 bilvakiyayam
  1 brahamanasya
  2 brahmabandhu
  3 brahmacaryam
  11 brahmadattah
  1 brahmadattat
  5 brahmanakule
  1 brahmanartha
  1 brahmanatvam
  1 brahmavadyah
  1 brahmavrksah
  2 brhanmahatoh
  1 brhaspatikah
  2 brsabhidhane
  2 busopendhyam
  1 cakasgrahane
  2 cakrabandhah
  2 cakranitamba
  1 cakrasaktham
  2 cakrebhandah
  2 campakaputah
  1 caramopajate
  1 caritavatyah
  3 carmavikarah
  1 carmikayanih
  4 cartvabhutah
  2 catasrbhavah
  2 catasrsabdat
  5 catuhsabdyam
  5 caturaksaram
  1 caturdasayam
  1 caturmasikah
  1 caturmasyani
  6 caturthyanta
  1 catuskapalah
  1 catusprasyah
  2 cetsañjñinah
  1 chakarakayoh
  1 chandasatvam
  9 chandasatvat
  6 chaprakarane
  4 chaprasangah
  1 chatradharah
  2 chedadibhyah
  3 cinnamulpare
  13 cinvadbhavah
  1 citprapacati
  1 citragvagram
  1 citrikaranam
  2 codadyartham
  3 dacprakarane
  2 dadativrttam
  7 dadhidanasya
  2 dagavyayanih
  1 daivayatavah
  2 dakaropadhah
  1 daksabhagini
  1 daksayanasya
  1 daksinapathe
  2 daksinapurva
  1 daksinataram
  1 daksinatiram
  1 daksinatyika
  1 danakarmanah
  2 dandamanavah
  1 dandavaritah
  1 danidhvamsah
  1 dantosthasya
  2 darsaniyayah
  1 dasaratanyah
  2 dasarupyakah
  1 dasibharanam
  1 dasyuhatyaya
  2 datigrahanam
  1 desagrahanam
  1 devacchandah
  1 devadattadin
  3 devadattakah
  83 devadattasya
  2 devadattayah
  3 devadattayam
  1 devadattiyah
  1 devadevatyam
  2 devadrgbhyam
  2 devamanusyah
  3 dhanasaskuli
  1 dhanurgrahah
  1 dharanakriya
  1 dharmavidyah
  1 dhatubhaktah
  8 dhatugrahane
  3 dhatunirdese
  2 dhatusañjñah
  2 dhatusañjñam
  3 dhatustriyah
  3 dhatusvarena
  2 dhatvantaram
  12 dhatvantasya
  1 dhenumbhavya
  1 dhenvanaduha
  1 dhikaranasya
  4 dhivabandhuh
  4 dhruvamapaye
  1 dhupayisyati
  1 dhyanavantah
  1 digdhapadena
  1 digyadesasya
  2 dipagrahanam
  1 dirghabhavah
  1 dirghanasiki
  4 dirghantasya
  6 dirghaplutau
  1 dirghasañjña
  13 dirghatvasya
  2 dirghavacane
  4 dirghavidhau
  2 dirghavidheh
  3 dirghavidhih
  6 dirghavidhim
  1 ditigrahanam
  1 divugrahanam
  1 divyatisabde
  1 dosigrahanam
  2 dravyabhedat
  1 dravyakrtyoh
  1 dravyantaram
  2 dravyavinase
  2 drnbhuphalam
  1 dronibharyah
  2 drsatsthanam
  5 drstapacarah
  3 drsyarthanam
  1 drtinathayoh
  3 duhasnunamam
  1 duraddhuteca
  1 durbrahmanah
  1 durdharsanah
  1 durupadistam
  2 dvairatrikah
  3 dvandvartham
  5 dvibahvarthe
  1 dvicakarakah
  1 dvidakarakah
  2 dvigrahanesu
  1 dvigunimitte
  2 dvigusañjñah
  13 dvihprayogah
  1 dvikakinikam
  2 dvikarayogah
  1 dvikarmakesu
  5 dvilakarakah
  4 dvimasajatah
  2 dvinakarakah
  2 dvipaddisteh
  1 dvipadrupyam
  2 dviravatikah
  2 dvirgrahanam
  9 dvirvacanena
  5 dvisakarakah
  2 dvisatamanam
  1 dvisatitapah
  1 dvisvaratvam
  1 dvitakarakah
  1 dvitiyabhave
  3 dvitiyadayah
  4 dvitiyadinam
  1 dvitiyantena
  2 dvitripurvat
  2 dvitvabhavat
  2 dvivacanasya
  1 dvyahavrttam
  2 dvyahnajatah
  1 dvyajlaksana
  1 dvyudattavan
  1 dvyupasargat
  1 dyavaprthivi
  4 dyutadibhyah
  1 ekadasabhyah
  1 ekadekadesah
  3 ekadesasthah
  1 ekadesasvara
  2 ekadravyasya
  3 ekadvibahusu
  2 ekagrahanena
  2 ekahalmadhye
  15 ekajgrahanam
  2 ekajlaksanah
  4 ekajlaksanam
  1 ekajmatrasya
  1 ekajmatrayta
  1 ekananudatta
  1 ekantaditvam
  1 ekantaratrim
  1 ekapadasvare
  2 ekapariharah
  2 ekarantatvam
  1 ekarthibhave
  1 ekarvacanane
  2 ekasabdatvam
  2 ekasesakrtam
  1 ekatvadibhih
  1 ekavacanasya
  2 ekavadbhavah
  2 ekavadvacane
  1 ekavadvcanam
  1 ekavakyatvat
  17 ekavibhaktau
  1 ekavibhaktya
  4 enprakaranat
  1 eruprakarane
  1 etajjñapakat
  1 etatprakaram
  2 etatpratyaye
  1 ettvasasanam
  2 ettvavacanam
  4 evakararthah
  2 evamprakarah
  1 evamprakaram
  1 evañjatiyaka
  1 evañjatiyika
  2 gadvadibhyah
  1 gahvaresthah
  1 gangamahiham
  1 garbhasabdah
  1 gardabhandah
  3 gargabhagini
  1 gargabharyah
  2 gargadibhyah
  1 gargavahanam
  1 gargibandhuh
  1 gargyayanyah
  1 gatagrahanat
  1 gatasabdasya
  3 gatigrahanam
  1 gatimatrasya
  2 gatyadibhyah
  7 gatyarthanam
  1 gaukaksyayah
  1 gauksiputrah
  2 gauramrgavat
  1 gausakatikah
  3 gavidhumatah
  1 ghagrahanesu
  1 ghanaghatyam
  1 ghañarthanam
  1 ghapratyayah
  3 ghasañjñayam
  3 ghasibhasyoh
  1 ghasigrahane
  1 ghatikakrtim
  1 ghatindhamah
  1 ghatindhayah
  2 ghisañjñayam
  3 ghrtapavanah
  1 ghugrahanesu
  4 ghusañjñayam
  2 giryosadhyoh
  1 glacchattram
  2 glanadyarthe
  1 glucukayaneh
  1 glucukayanih
  2 gobalivardam
  2 gohigrahanam
  1 golaksanikah
  3 gomandalasya
  1 gonardiyasya
  1 gonikaputrah
  1 gonivartakah
  1 gospadaprena
  2 gotracaranat
  1 gotrasañjñah
  1 gotrasañjñam
  3 gotrastriyah
  1 gotravacanam
  3 gotravayavah
  5 gotravayavat
  1 gotrayunayoh
  1 govrndarakah
  2 goyugasabdah
  3 gramagrahane
  6 gramanikulam
  1 gramanitarah
  2 granthikasya
  2 grhyamanasya
  1 guanavacanah
  1 gudabhaksane
  1 gunabhidhane
  2 gunabhutasya
  3 gunadarsanat
  7 gunagrahanam
  1 gunamkarmani
  1 gunanimittam
  3 gunaparatvat
  1 gunasamudaye
  1 gunasamyogat
  2 gunavacanaih
  9 gunavacanena
  5 gunavacanesu
  2 gunavidhanam
  20 gunavrddhyoh
  1 gurulaghutam
  1 gurunimittam
  1 gurupottamam
  1 gurutalpagah
  1 haihegrahane
  2 haiheprayoge
  1 haitanamanah
  3 haladhikarat
  1 haladisesena
  3 halgrahanesu
  1 halisarvesam
  3 halnyabbhyah
  1 halsamipasya
  1 hamsasiramsi
  1 haratikriyam
  1 haridravinah
  1 harinasabdah
  2 harinimmanya
  2 harisvarasya
  1 haritakatyam
  2 hastabandhah
  2 hastebandhah
  1 hastinapuram
  2 hastisthalam
  2 hetumannicah
  2 hetunirdesah
  1 hetutvasraya
  2 himaranyayoh
  2 hiranyayasya
  1 hitakrostune
  1 hradaviramah
  1 hrasvabhavat
  2 hrasvadangat
  3 hrasvantasya
  4 hrasvasañjña
  5 hrasvasrayah
  5 hrasvatvasya
  3 hrasvavacane
  1 hujhalbhayah
  1 hvayadadinam
  1 hvayakiyateh
  1 hvayatadayah
  4 hyogodohasya
  1 ibhyayuvatih
  1 idankimlopah
  2 idbhavartham
  1 idgrahanasya
  1 iggrahanasya
  9 iglaksanayoh
  1 ihabhavantah
  1 ijgrahanasya
  1 ikalopartham
  5 ikprakaranat
  1 inacpitackah
  1 indrapalita3
  1 indrapalitah
  1 indravarma3n
  3 indriyakarma
  3 ingrahanasya
  1 ingudatailam
  3 iniprakarane
  1 ipsitepsitam
  1 irikadibhyah
  1 iringrahanam
  1 isadasmapteh
  1 isadavadanam
  1 isatpingalah
  1 isatsvarasya
  1 isthemayahsu
  2 isthemeyasam
  1 isvarabhavah
  4 isvarasabdah
  1 isvarasabham
  1 itaratranaya
  1 itaretarasya
  3 itpratisedhe
  1 itsañjñkanam
  2 ittvasasanat
  7 ittvottvayoh
  1 ityadyartham
  1 ivarnantasya
  3 ivarnovarnau
  1 iyadesartham
  1 iyanadesasya
  2 iybhavartham
  1 jagdhibhavah
  1 jagdhyadinam
  5 jahatsvartha
  1 jaihavakatah
  2 jaksityadisu
  2 jalpatirupam
  3 jalpatitaram
  1 janagadbhyah
  1 janagadbhyam
  1 jananamarane
  1 jananisabdat
  1 jatamrtyavah
  1 jatidvandvah
  6 jatigrahanam
  3 jatilaksanah
  1 jatilaksanam
  1 jatiprayogat
  3 jatyadibhyah
  10 jatyakhyayam
  1 jatyantarani
  16 jhalgrahanam
  6 jhallaksanah
  2 jhallaksanam
  1 jhigrahanena
  1 jhinnirdesah
  2 jivadvamsyam
  3 jivadvamsyat
  1 jñapakabhyam
  9 jñapakarthah
  16 jñapakartham
  1 jñaudaniyati
  1 juhavayisati
  1 kabarapucchi
  1 kakaramatrat
  4 kaladhikarah
  1 kaladhikaram
  2 kalagrahanam
  1 kalakarmakah
  2 kalanaksatre
  3 kalavibhagah
  2 kalavibhagat
  2 kalavyavayat
  2 kalpabadayah
  2 kalpadibhyah
  1 kalpayisyate
  1 kalyanacarah
  1 kalyanaksama
  2 kamabhidhane
  3 kamandaleyah
  1 kambaladayah
  1 kamcidartham
  1 kamsabhaktah
  6 kamsapatryam
  1 kamyamicamam
  1 kañcipurakah
  1 kaninabhavah
  1 kaninabhavam
  2 kanprakarane
  2 kantaratitah
  9 kanvadibhyah
  1 kapiñjaladah
  1 karakadesiya
  1 karakajatiya
  2 karakamadhye
  1 karakapriyah
  2 karakarhanam
  1 karanapriyah
  2 karanapurvah
  1 karanapurvam
  4 karanapurvat
  9 karanasañjña
  1 karanavarjam
  5 karmadharaye
  2 karmadibhyah
  1 karmagrahane
  18 karmakartari
  1 karmakaryani
  1 karmasamyoge
  3 karmasañjñah
  2 karmavisesah
  5 karmopapadah
  6 karmopapadam
  2 karotipibyoh
  2 karotiyuktau
  2 karotyarthah
  2 karsapanasah
  1 karsapanikah
  2 kartrasrayam
  1 kartrekantat
  1 kartrgrahane
  12 kartrkarmani
  1 kartrsadrsam
  1 kartrsañjñah
  3 kartrsañjñam
  2 karyasiddhim
  2 karyatidesat
  3 kasakrtsnina
  1 kasikosaliya
  1 kasmirarajah
  1 kasmirarajñi
  4 kaspratyayat
  1 kasthatakmsi
  3 kasthatanksi
  1 kasyaikasmin
  1 katantaritam
  2 kathakalapah
  1 kathakapalam
  1 kathañcitkah
  1 kathantevasi
  1 katubadaryah
  1 katusabdasya
  2 kauñjayanyah
  2 kauñjayanyau
  1 kayasubhiyam
  1 khadirasarah
  1 khalatikasya
  1 khandikadisu
  4 khañgrahanam
  1 kharagoyugam
  1 kharapayanah
  1 kharasatikah
  1 kharindhamah
  1 kharindhayah
  1 khatvadhakam
  2 khatvarudhah
  4 khatvaudanah
  1 khatvavrksau
  1 khedavigamah
  2 kidgrahanena
  1 kidgrahanesu
  1 kilalapabhih
  1 kilhladayati
  4 kimidambhyam
  2 kimpradhanah
  1 kimvavapanam
  1 kiñcitkarani
  2 kitkaranasya
  2 kitkararanam
  1 kivhvalayati
  3 klpigrahanam
  8 knidgrahanam
  1 kosanisadini
  1 kosthagatesu
  1 kratugrahane
  1 kraudyadayah
  1 krayakrayika
  2 krbhvastayah
  2 krbhvastinam
  9 krdabhihitah
  1 krdadhikasya
  1 krdatidistam
  1 krdvisesanam
  2 kriyagananam
  1 kriyagananat
  2 kriyagrahane
  1 kriyamadhyam
  1 kriyamanasya
  2 kriyapeksani
  1 kriyaprakare
  1 kriyarthayah
  15 kriyarthayam
  1 kriyasamanye
  2 kriyasatatye
  11 kriyavacanah
  2 kriyavacinah
  2 kriyavisesam
  1 krsakrostune
  1 krsnasabdena
  2 krsyadibhyah
  1 krtadyarthah
  4 krtanirdesau
  2 krtsnasabdah
  2 krudhadruhoh
  1 ksatravidyah
  1 ksatriyakhya
  1 ksatriyayuna
  1 ksaudrakanam
  2 ksayyajayyau
  2 ksipakadinam
  3 ksipravacane
  1 ksirahavisoh
  1 ksiramatrena
  1 ksiyodirghat
  1 ktagrahanena
  1 ktaktavatvoh
  8 ktvagrahanam
  1 kudavamatram
  1 kuksimbharah
  2 kuksyatmanoh
  2 kulamudrujam
  2 kulamudvaham
  1 kumariltakah
  2 kumaryagaram
  1 kumaryartham
  1 kumbhikaroti
  1 kunabjahacau
  1 kupakhanakah
  2 kurusabdasya
  1 kurvanarupah
  1 kurvanatarah
  2 kurvañcchete
  2 kurvatkalpah
  3 kusalarthaih
  1 kutiladandah
  1 kutiladandau
  3 kutsidadinam
  1 kutsitadayah
  1 kutsitadinam
  2 kutvavacanat
  4 kvibgrahanam
  1 kyabgrahanam
  1 ladividhiyah
  1 laghavakrtah
  1 laghusañjñam
  2 laghvaksaram
  1 laghvaksarat
  1 lahyayanayah
  1 laigavayanah
  1 laksanadayah
  1 laksanikasya
  2 langikampyoh
  1 langrahanena
  1 lavanamsabda
  1 lavanankrtya
  2 lavanasabdah
  2 linarthatvat
  3 lingadhikare
  1 lingagrahane
  1 lingakaranam
  1 lingakaranat
  5 linganyatvam
  10 lingasankhye
  1 lingatidesat
  2 lingavacanam
  1 lingrahanena
  2 litparartham
  6 lkaropadesah
  3 lohitagangam
  2 lohitapadika
  4 lohitosnisah
  1 lokamprnasya
  1 lokavijñanam
  11 lokavijñanat
  1 loluyaputrah
  1 lopabhavinam
  1 lopanimittah
  2 lopavijñanat
  4 lopayanadese
  1 lopyalopinam
  1 lpratisedhah
  1 lucigrahanam
  6 lugvikaranah
  2 lukprakarane
  2 lukprasangah
  6 lumatsañjñah
  2 lumatsañjñam
  2 lunlanlrnksu
  1 lupadhalopah
  2 lupprakarane
  4 lyabgrahanam
  1 madgrahanena
  1 madhyamkiyah
  1 madhyandinah
  1 madhyasabdah
  1 madhyasabdam
  2 madhyodattah
  1 madrabaheyah
  1 mahacchabdah
  1 mahadadhinam
  1 mahanamnikah
  1 mahanamnikam
  1 mahanamninam
  1 mahanirastah
  1 mahapranasya
  1 mahatipriyah
  1 mahatisañjña
  1 mahavisistah
  1 makaravacane
  2 makatpitrkah
  1 malendradisu
  2 mallikaputah
  1 mamakasabdat
  1 mamsabhaksah
  1 mamsakamakah
  1 mamsaudanaya
  1 mamspacanyah
  1 mandabuddheh
  1 mandrajihvam
  2 mandrasabdam
  1 mangalantani
  2 mangalarthah
  5 mangalartham
  1 manirupyakah
  2 manusyajateh
  3 manusyavisam
  1 manusyebhyah
  3 manyakarmani
  1 maricisabdah
  1 masapramitah
  1 matamatayati
  3 mathikadivat
  3 mathitodakam
  1 matkapitrkah
  1 matrajadinam
  2 matrakalasya
  1 matsadrsasya
  2 matubgrahane
  3 matubvacanam
  6 matvarthasya
  19 matvarthiyah
  2 matvarthiyat
  1 mayadabhavah
  2 mayadvidhane
  2 mesadyarthah
  1 minatiminoti
  2 minatyadinam
  3 misrikaranam
  4 mitrajinayoh
  4 mitravarunau
  1 mlecchitavai
  2 mrgatrsnavat
  1 mrgavacitvat
  1 mrjiprasange
  1 mudgaprasthe
  1 mukhadvitiya
  1 mukhagrahane
  3 mukhanasikam
  3 mukhavacanah
  1 mukhavacanam
  1 muktasamsaye
  1 mulavibhujah
  1 musalodyatah
  2 mustindhamah
  1 nabahuvrihau
  1 nadisañjñaya
  2 nadvalodakam
  2 nagaraghatah
  1 naispurusyam
  2 nakarabhavah
  6 nakarantasya
  1 nakarantayah
  1 nakarasabdah
  2 naksatrayoge
  2 nalopabhavah
  3 namadhatunam
  4 namadheyasya
  2 namahsabdena
  2 namaspurasoh
  1 namulkamulau
  1 namulvacanam
  5 nanadesatvat
  4 nanakriyanam
  2 nanarthatvat
  1 nandanadadhi
  1 nandipurakah
  7 nañivayuktam
  1 nanpratyayah
  8 nañsamasasya
  1 nañsnañbhyam
  1 nantariyakah
  1 nañvisistena
  3 napumsakanam
  12 napumsakasya
  2 narakasritah
  1 natvapraptih
  1 navagrahanam
  1 navagramakam
  1 navasabdasya
  2 navayajñikah
  3 nicaihkarani
  1 nicairmukhah
  2 nicprakarane
  1 nicukutisati
  4 nidarsayitum
  1 nidgrahanena
  1 nidgrahanesu
  1 nighatadayah
  1 nimantrayate
  4 nimittarthah
  5 nimittatvaya
  11 nimittatvena
  4 nindadibhyah
  1 nindauktasya
  1 ninprasangah
  9 nipatasañjña
  1 nipatasvarah
  3 nipprasangah
  1 nirabhivarse
  1 nirapavadani
  2 nirbhastraka
  2 nirbhastrika
  1 nirdarsanaya
  1 nirdesarthah
  3 nirdestavyah
  2 nirjñatatvat
  9 nirvaranasih
  10 nirvartayati
  2 nirvartyante
  2 nisadakarsuh
  11 niskausambih
  7 nisthanatvam
  4 nisthasañjña
  5 nitkaranasya
  2 nitkidvacane
  2 nittvavacane
  1 nityadhikare
  2 nityamsamase
  14 nityasamasah
  1 nityavacanam
  1 nityavacanat
  3 nivartayanti
  3 nivartayitum
  6 nivartisyate
  2 niyamabhavah
  1 niyamapurvam
  2 niyamavacane
  1 niyatasvarah
  1 numanusaktah
  1 numanusaktan
  1 numgrahanena
  1 numnudartham
  4 nyabgrahanam
  1 nyadgrahanam
  6 nyagrodhasya
  1 nyajgrahanam
  2 ñyaprakarane
  3 nyayasiddham
  1 nyayyabhavat
  3 osthasthanah
  1 osthyapurvah
  3 pacadbhaktih
  2 pacantirupam
  2 pacatikalpam
  1 pacatisabdah
  7 padadhikarah
  1 padadhikaram
  7 padadhikarat
  3 padadividhau
  12 padagrahanam
  1 padaikadesah
  2 padaikadesan
  3 padantabhyam
  3 padapurvasya
  4 padarthatvat
  1 padavrttasya
  1 padavyavayah
  3 padigrahanam
  1 paitamahakam
  1 paithasarpah
  2 pakayajñikah
  1 paksantaraih
  2 palalapindah
  1 pamanaputrah
  1 pamsulapadam
  1 pamsurapadam
  1 pañcadasinah
  2 pañcagargyah
  2 pañcahotarah
  1 pañcajaninah
  1 pañcajaniyah
  5 pañcakapalah
  1 pañcakapalam
  1 pañcakapalau
  1 pañcakhatvah
  1 pañcakhatvam
  2 pañcalebhyah
  1 pañcalohitam
  1 pañcalohitya
  2 pañcamyantat
  2 pañcanapitih
  1 pañcaratnini
  3 pañcaratnyah
  1 pañcatrapuna
  2 pandukambali
  2 paniviharaih
  1 papivadbhyam
  1 pappaladakam
  1 parababhutah
  1 parababhuvuh
  2 parabhavasya
  2 parabhutanam
  8 paragrahanam
  1 parakalpikah
  2 paralaukikam
  1 paramadadhna
  1 paramaduhita
  1 paramagoduha
  1 paramagoduhe
  2 paramakarake
  1 paramakrsnah
  1 paramanadvan
  2 paramanicaih
  1 paramaprthoh
  1 paramaprthuh
  1 paramasarpih
  1 paramasityam
  2 paramasuklah
  1 paramparinah
  1 paraparajñah
  1 parapeksayah
  3 parapradhana
  1 paraprayogah
  6 pararupatvam
  1 parasabdasya
  4 parasavarnah
  2 parasparasya
  3 paratantryam
  1 paravacanena
  2 paravijñanat
  2 parayanadese
  2 parervarjane
  1 parervarvane
  1 paribhapanam
  33 paribhasayah
  6 paribhasayam
  4 paribhasayoh
  2 paribhasitam
  1 paricaryayam
  4 parigananena
  4 pariganitesu
  2 pariganyante
  2 parigrahanam
  1 parihanavyam
  2 parimanantat
  1 parimankanam
  3 parimarjanti
  2 parimarjantu
  1 parinyagadat
  2 pariprapanam
  1 pariprapyate
  1 parisamaptah
  1 parisattirna
  2 parisauviram
  2 parisavayati
  1 paritrigatam
  4 parivadakena
  3 parivartanam
  2 parivevisati
  1 parivevistam
  6 parivrajakah
  2 parivyartham
  1 parnasusivat
  2 parsadakrtih
  1 paryagamyata
  1 paryakhyanam
  1 paryasisahat
  1 paryasthetam
  3 paryavevisuh
  2 paryavivisuh
  2 paryayartham
  1 paryudasyate
  1 pasamkhyanam
  2 pasankhyanam
  1 pasudvandvah
  1 pasusankhyah
  1 pasvavayavah
  1 pasyarthanam
  1 pasyatoharah
  1 pata3vudakam
  1 patahasabdah
  7 pataliputram
  6 pataliputrat
  2 patapatayate
  3 patapatayati
  2 pathidutayoh
  2 pathitavyani
  1 patradibhyah
  1 patresamitah
  1 patribharyah
  2 pattrapurvat
  2 patvimrdvyau
  2 paunahpunyam
  1 paurvakalyam
  12 paurvaparyam
  1 payaskamyati
  1 phalaikantah
  1 phalaphalika
  1 phalibhajyoh
  1 phidiphiddau
  2 pidgrahanena
  3 pipathisateh
  1 pitakasabdah
  1 pitaputravat
  1 pitaramatara
  1 pitrbhoginah
  1 pitrdattakah
  1 pitrdevatyam
  1 pitrdravyaya
  1 pitrsariraya
  1 pitrvyaputre
  1 pituhsvaseti
  3 plaksasabdah
  1 plutadhikare
  1 plutavacanam
  2 plutavidhane
  2 plutavikarau
  2 pracchadyate
  2 pracyavayati
  2 praduhsabdah
  2 praduhsabdat
  11 pradurbhavah
  1 pragararthah
  3 praggrahanam
  2 pragvacanena
  1 praiyamedhah
  1 praiyamgavah
  1 prajapatikah
  1 prajvalayati
  1 prakalpayati
  2 prakasayanti
  3 prakprayogah
  1 prakramsista
  1 prakrtarthan
  1 prakrtarthau
  10 prakrtibhave
  17 prakrtibhyah
  1 prakrtikrtah
  1 prakrtikrtam
  2 prakrtiparah
  1 prakrtipathe
  1 prakrtisvara
  2 prakrtisvare
  8 prakrtyarthe
  1 praksalayatu
  1 pramadakrtam
  1 prananksyati
  1 pranidhayati
  1 pranyamayata
  2 pranyanganam
  2 prapalasakah
  2 prapitamahah
  2 prapnunvanti
  3 prapnuvantah
  1 praptajivika
  2 praptyarthah
  1 prarthanayam
  1 prasajymanah
  1 prasangavaci
  1 prasanktavya
  1 prasansabdam
  2 prasitradisu
  1 praskandanam
  1 prasnaputrah
  1 prasnosyante
  2 prasthadinam
  1 prasulambham
  1 pratahkalpam
  1 pratahsabdat
  4 prathamantat
  1 pratibaddhah
  2 pratidikasya
  1 pratigrahyam
  1 pratijagraha
  6 pratikarakam
  2 pratipadakam
  45 pratipadikam
  39 pratipadikat
  1 pratipaditah
  5 pratipadyate
  1 pratiritsati
  1 pratisariram
  1 pratisedhash
  31 pratisedhena
  14 pratisedhyah
  8 pratisedhyam
  2 pratisiddham
  1 pratisthante
  4 prativacanam
  2 pratividhane
  1 pratiyamanah
  3 pratiyoginam
  2 pratyadibhih
  1 pratyagnikam
  2 pratyaharena
  2 pratyakhyate
  1 pratyanbhyam
  1 pratyangasya
  1 pratyanmukha
  2 pratyanmukhi
  4 pratyapattau
  6 pratyapattih
  1 pratyapattim
  4 pratyayalope
  2 pratyayamala
  1 pratyayantah
  14 pratyayantat
  2 pratyayapara
  9 pratyayarthe
  2 pratyayayiti
  1 pratyaysthat
  3 pratyayyante
  2 pratyutthane
  1 pratyutthaya
  1 pravartayita
  1 pravesayitum
  1 prayascittam
  1 prayascittih
  7 prayavacanat
  2 prayojananam
  25 prayojayanti
  5 prayojayatah
  6 prayojitavan
  1 prayoksyante
  6 prayoktavyah
  8 prayoktavyam
  1 prayoktvayah
  2 prinatyarthe
  1 priyasakhini
  4 priyasakthna
  1 priyasenanih
  3 priyavisvaya
  1 prkrtibhavah
  2 proktavantah
  2 prornonuyate
  2 prosthapadah
  2 prsodaradini
  2 prthagbhutam
  2 prthagbhutau
  1 prthagjatisu
  1 pujagrahanam
  1 pumspradhana
  1 pumvadarthah
  58 pumvadbhavah
  1 pumvadbhavam
  6 pumvadbhavat
  1 punaradheyam
  29 punarvacanam
  3 punarvidhane
  3 punascanasau
  6 puralaksanah
  1 puralaksanat
  2 purusasabdat
  7 purusasañjña
  1 purvacoditah
  3 purvadibhyah
  17 purvanipatah
  1 purvanipatam
  1 purvanipatat
  24 purvapadasya
  7 purvaparayoh
  1 purvaprayogh
  1 purvarupatve
  1 purvasaradam
  1 purvasavarne
  1 purvasutrena
  1 purvasutresu
  3 purvavacanam
  1 purvavayasah
  1 purvavayasam
  1 purvayogayoh
  4 purvopadesah
  1 purvottaraya
  3 pusadipathat
  1 pusyamanavah
  1 putikatrnani
  4 putikatrnesu
  2 putrakamyati
  1 puttrajagdhi
  1 rabhavartham
  1 rajabhoginah
  1 rajabrahmani
  2 rajadyartham
  2 rajagoksiram
  1 rajakarminah
  4 rajakumaryah
  1 rajakumaryai
  1 rajakumaryam
  1 rajakumaryau
  1 rajavarcasam
  2 rajjusrdbhih
  8 ramaniyadisu
  1 randhanadini
  2 raparatvasya
  2 rasavacivtat
  1 rathaikantah
  1 ratrimmanyah
  1 raudhyadayah
  4 rcchatyrrtam
  1 rephadakarau
  1 rephalakarau
  1 riktasasanat
  2 rilistatilau
  1 rirividhayah
  3 rkaragrahane
  1 rkaragunasya
  1 rkarantatvam
  2 rnadasabhyam
  3 rrkarantanam
  3 rsidevatayoh
  1 rsyanantarye
  1 rudhadibhyah
  1 ruhigrahanam
  13 rupagrahanam
  2 rupagrahanat
  2 rupanyatvena
  2 rupappasapau
  4 rupasamanyat
  2 rupyamayatau
  1 rupyamayatoh
  1 ruvidhanasya
  2 rvarnantasya
  1 sabdadhikyat
  5 sabdadibhyah
  1 sabdakarmana
  11 sabdanivesah
  1 sabdanivesam
  5 sabdanivesat
  2 sabdantaraih
  1 sabdanyatvam
  4 sabdanyatvat
  2 sabdaprayoge
  1 sabdarthayoh
  1 sabdarupasya
  1 sabdasañjñah
  1 sabdaviramah
  4 sabdopadesah
  2 sabdopajanah
  4 sabrahmacari
  1 sacanantasya
  6 sadhakatamam
  1 sadharmabhih
  3 sahabhutanam
  1 sahabhutayoh
  11 sahagrahanam
  1 sahakanthika
  1 sahasamatram
  1 sahasragavam
  1 sahavayavaih
  2 sahigrahanam
  1 sakackarthah
  2 sakackartham
  2 sakahvartham
  3 sakalasabdah
  1 sakarabhavah
  2 sakarantayah
  4 sakarmakanam
  6 sakarmakasya
  3 sakarmakayoh
  1 sakaropajane
  2 sakatasabdah
  2 sakinasabdah
  1 sakrdvihitah
  2 saktikitakam
  2 saktiyastyoh
  1 saktvadhakam
  1 salabhotthah
  1 salankayanah
  2 salasamudaye
  2 salinikarane
  3 samabhiharah
  1 samaciskarat
  1 samamukhasya
  2 samanadesaih
  3 samanadhatau
  1 samanaksarat
  2 samanalingah
  2 samananyayoh
  4 samanarthena
  4 samanasrayah
  6 samanasrayam
  1 samandhakare
  1 samanyabhuta
  1 samanyabhute
  2 samanyakarma
  1 samanyakriya
  1 samanyapuseh
  1 samanyarthah
  2 samanyatapeh
  1 samasabhavam
  1 samasankhyah
  1 samasankhyam
  4 samasantasya
  7 samasasañjña
  2 samasasvaram
  7 samasavidhau
  1 samasavrttih
  1 samasnkhyena
  2 samavapurvat
  1 sambandhastu
  2 sambandhinam
  2 sambhavayate
  1 sambhavayeya
  1 samhitagunan
  2 sampadyamane
  3 samparibhyam
  2 sampatsyante
  1 sampracchate
  1 samprasarana
  48 samprasarane
  9 sampratiyate
  54 sampratyayah
  2 sampratyayat
  1 sampreksitam
  2 samsamayateh
  1 samsphayanah
  2 samudakaryam
  1 samupasthite
  1 samupavistan
  1 samvivahante
  2 samvrtadayah
  5 samvrtadinam
  4 samyogadayah
  1 samyogadinam
  5 samyogartham
  4 samyogasñjña
  1 sanadhikarah
  1 sanadhikaram
  1 sanadhikasya
  10 sanantabhyam
  3 sanantebhyah
  1 sañcakaratuh
  1 sañcarakastu
  1 sañcaskarima
  1 sañcaskariva
  1 sandhyaksare
  1 sangamsyante
  2 sangatarthah
  1 sangatartham
  2 sañjigamsate
  1 sañjñabhavah
  2 sañjñabhavat
  1 sañjñabhutah
  4 sañjñakarane
  1 sañjñalingam
  4 sañjñaniyame
  1 sañjñasrayah
  1 sañjñasrayam
  9 sañjñavidhau
  2 sañjñavidhih
  1 sañjñibhutah
  1 sankhyakrtah
  4 sankhyapadam
  2 sankhyayante
  2 sankupathena
  1 sannipatikam
  1 sannivistani
  2 sannodeviyam
  2 santamahatah
  1 santivacanam
  1 sanvadbhavah
  2 sanvadbhavam
  3 sanvisesanam
  1 sapindamatre
  1 saprakrtikah
  1 saprayojanam
  1 saptamyantam
  10 saptamyarthe
  8 sapurvadinam
  1 sapurvapadat
  2 sapurvartham
  1 sarasvativan
  1 sardhañjahah
  1 sarmasadhane
  1 sarngajagdhi
  2 sarpurvasese
  2 sarvadhanani
  34 sarvadhatuke
  2 sarvagrahane
  1 sarvajanikah
  1 sarvajaninah
  1 sarvajaniyah
  1 sarvakarakah
  1 sarvalingani
  9 sarvalingata
  1 sarvalokasya
  4 sarvanamatve
  1 sarvanudatta
  7 sarvapavadah
  3 sarvaprsthah
  1 sarvarajatah
  1 sarvatantrah
  1 sarvatobhave
  9 sarvavacanam
  1 sasabdamatre
  1 sasadhanayam
  1 sasarpiskena
  1 sasigrahanam
  1 sasilugnumah
  2 sasimatrasya
  1 sasthadhyaye
  2 sasthanatvam
  3 sasthanatvat
  1 sasthigunaih
  2 sasthisamase
  2 sasthiyuktah
  1 sasthyantena
  11 sasthyarthah
  5 sasthyartham
  1 sasthyarthau
  1 sastiratrene
  4 sastranvitah
  1 sastrisabdah
  1 sasyavinasah
  1 satabhisajah
  1 satakratavah
  2 satarudriyam
  3 satasahasram
  2 sataudanikah
  1 satkamasikah
  1 satpradhanah
  1 satsañjñanam
  6 satsañjñayam
  1 sattvasabdah
  1 sattvavacane
  1 satyayaninah
  1 saudhamitrau
  2 saundadibhih
  1 sauryasabdah
  2 sauviragotre
  1 sauvistakrti
  6 savakasatvat
  1 savarnarthah
  5 savarnartham
  1 sayasutkasya
  1 sedgrahanena
  1 senaniputrah
  34 sesagrahanam
  1 sesalaksanah
  1 sesalaksanam
  2 sesasaptamya
  1 sesavijñanat
  4 siddhasabdah
  1 siddhasabdam
  1 siddhatvasya
  3 siddhyartham
  1 sidirghatvam
  1 sijluksvaram
  1 sijvisesanam
  2 sikhadibhyah
  2 silpivisesat
  3 sirsanbhavah
  1 sisanayisati
  2 sisilugnumah
  1 sitkartavyah
  1 sitsamasayoh
  1 sittitkarane
  1 skaunagarika
  1 skaunagariki
  1 slaksnamukha
  1 slaksnamukhi
  3 sluvikaranah
  1 smarisyantah
  1 smrtasabdena
  3 snavikarasya
  1 snigdhatarah
  1 somaprsthaya
  5 sopasargasya
  1 spardhamanah
  1 sphotamatram
  1 sraddhabhoji
  1 sraddhakarah
  1 sraddhamedhe
  2 sravanarthah
  1 sravisthiyah
  1 sriyammanyah
  2 sriyammanyam
  1 srnotyadayah
  1 srnotyadinam
  1 srugvattamah
  1 srugvattarah
  3 stanandhayah
  6 sthagrahanam
  1 sthagrahanat
  2 sthalapatham
  4 sthanasabdah
  12 sthanasasthi
  4 sthanikaryam
  9 sthanisañjña
  10 sthanivatvat
  1 sthastambhoh
  2 sthulaprsati
  1 sthulasiktam
  1 sthurapatyam
  1 stokanmuktah
  20 strigrahanam
  3 strigrahanat
  3 strikhalanah
  2 stripumsayoh
  7 strisabdasya
  1 stryagaragah
  2 stryakhyayau
  3 stryarthasya
  2 subadhikarat
  1 subgrahanena
  1 subhamyabhih
  2 subrahmanyom
  1 sukhapraptah
  1 suklatarasya
  3 suklavasasam
  1 suksmaparnau
  1 suksmatarani
  1 sumagadhakah
  1 sunahpucchah
  1 sunolangulah
  7 sunotyadinam
  2 sunotyarthah
  1 supañcalakah
  2 supibhutasya
  2 supralambham
  5 suptinvidhih
  1 susartibhyam
  2 susarvardhat
  1 sutisuyatyoh
  1 sutrabhedena
  1 sutrakarasya
  1 sutranadasya
  1 sutrebhedena
  2 sutyaparanam
  2 suvarnakarah
  1 suvarnakaram
  1 svabhavikani
  2 svamicayogah
  2 svangakarmat
  3 svapadarthah
  1 svapakiyateh
  2 svapradhanah
  1 svarapraptau
  4 svarapraptih
  6 svarasandhih
  1 svarasandhim
  4 svarasiddhih
  1 svaravacanam
  2 svarayisyate
  1 svarayisyete
  11 svaritañitah
  2 svaritartham
  9 svaritayanah
  1 svarthikanam
  1 svarthikayoh
  2 svatantrasya
  6 svatantryena
  1 svatavadbhih
  1 svatipujayam
  2 svatrantryat
  1 svetavobhyam
  1 syadgrahanam
  2 syangrahanam
  1 syavikaranat
  1 syetabharyah
  10 tacchiladisu
  1 tacchilikesu
  2 tacchmasruna
  6 tadabhidhane
  5 tadadividhih
  1 tadantvidheh
  3 tadarthartha
  3 tadarthatvat
  1 tadbhinnasya
  2 taddhitalope
  18 taddhitaluki
  4 taddhitantam
  6 taddhitarthe
  8 tadgrahanena
  2 tadrajadinam
  2 tadvacaktvat
  1 tadvikaratah
  2 tadviparyase
  2 tadvisesakah
  2 tadvisesakam
  12 tadvisesanam
  1 tadyuktatvat
  2 tailayaniyah
  1 tajjñapayati
  1 takarkakarau
  1 taksansabdah
  1 taksapurusah
  3 tamagrahanam
  1 tanadikaryam
  1 tandulodakam
  1 tanmadhyanam
  1 tanmadhyasya
  2 tannamikanam
  2 tanotyadayah
  2 tantrasabdah
  8 taparakarane
  1 taparakarnam
  1 tarabantasya
  1 tarabantayoh
  5 taranirdesah
  2 taraptamapau
  1 tarpujatunoh
  2 tasantabhyam
  1 tasgrahanena
  1 tasigrahanam
  3 tasilvacanam
  12 tasyadibhyah
  1 tasyagrahane
  1 tasyarthasya
  2 tatkalakalah
  1 tatpramanyat
  2 tatpratyayat
  1 tatprayojako
  6 tatpurusasya
  5 tatpurusatve
  4 tatrabhavena
  2 tatrasthasya
  2 tatravacanam
  2 tatsambandhe
  9 tatsamudayah
  1 taurayanikah
  2 tavadbharyah
  4 tavyadadayah
  3 tavyadadinam
  1 tavyagrahane
  1 testhivyatie
  1 thagadhikare
  4 thaggrahanam
  3 thalgrahanam
  11 thaññithayoh
  3 tilocchritih
  1 tinabhihitah
  7 tingrahanena
  1 tiryakpathah
  1 tisadantayah
  1 titkaranasya
  1 titsañjñanam
  2 tnaptanakhah
  1 tomaragrahah
  1 tosunkasunau
  3 tosunkasunoh
  2 traigartakah
  2 trairatrikah
  3 trapujatunoh
  1 tribhabhavah
  2 trimasajatah
  1 triprakaraih
  2 triravatikah
  1 tritakarakah
  1 trivyañjanah
  1 trjvadbhavah
  2 trjvadbhavam
  2 trnopendhyam
  5 trtiyasamase
  3 trtiyayuktat
  2 tugdirghatve
  1 tukprasangah
  2 tulyabalayoh
  10 tulyajatiyah
  1 tulyajatiyam
  1 tulyajatiyan
  2 tulyasthanau
  1 tundadibhyah
  4 tundasokayoh
  4 tusapalalani
  1 tusningangam
  1 tvatputrasya
  1 tvetatsutram
  1 tyabadibhyah
  3 tyadadibhyah
  2 tyadadividhi
  1 tyadadyatvam
  1 ubhayagunaih
  2 ubhayantarah
  2 ubhayasabdah
  1 ubhayasabdat
  4 ubhayavacane
  4 ubhegrahanam
  2 uccaihkarani
  1 uccairmukhah
  1 uccaryamanah
  1 ucchrayayati
  1 uccukutisati
  1 udakamagbhih
  1 udakamaneyam
  3 udakasamipam
  1 udakasthanam
  1 udakdesadini
  1 udaradibhyah
  3 udarasvesusu
  1 udasisriyata
  1 udattagunaih
  1 udattasvarah
  1 uddhrtaudana
  3 udicyagramat
  1 udumbaravati
  2 udupadhatvam
  1 udvicitavyam
  1 ugavadibhyah
  4 ugidgrahanam
  6 ugillaksanah
  2 ugillaksanam
  2 ugillaksanau
  1 uglaksanasya
  1 uhakaralopah
  2 ukalakalasya
  1 ukaraprayoge
  1 uktarthatvan
  1 uktarthatvat
  2 umabhangayoh
  1 upaceyaprdam
  1 upadestavyah
  1 upadharthena
  3 upadhasañjña
  1 upadhisabdah
  2 upadhivrtteh
  5 upadhyartham
  4 upadhyayasya
  1 upagnimukhah
  1 upagvapatyam
  1 upahrtapasuh
  6 upalabhyante
  1 upalabhyatam
  2 upalkariyati
  2 upamanakarma
  2 upamanakarta
  1 upameyakarma
  1 upameyakarta
  1 upanadarthah
  1 upanayamanah
  2 uparkariyati
  2 upasamahrtam
  2 upasankranta
  1 upasargaditi
  1 upasarjanani
  2 upasarjansya
  2 upaskarayati
  1 upaslistasya
  1 upasparsanam
  1 upasthasyate
  1 upayuyuksate
  5 upsankhyanam
  1 urdhvandamat
  1 usnankaranam
  2 ustragoyugam
  10 utpadayitari
  8 utpadyamanah
  1 utpipavisate
  2 utpucchayate
  2 utpurvabhyam
  1 utsangavalah
  4 utsargakrtam
  1 uttamasabdah
  2 uttamasañjña
  1 uttapyamanam
  1 uttarapadani
  4 uttarapadena
  1 uttarapascat
  1 uttarardhyah
  1 uttararthena
  1 uttarasabdah
  1 uttvavacanam
  1 uvarnabhavat
  2 vacanatidese
  1 vadavakarsat
  2 vadhrikadisu
  1 vadhryasvaya
  4 vaditavantam
  11 vahikagramah
  1 vaibhajitram
  2 vaibhaktasya
  2 vaisvamitrah
  22 vaiyakaranah
  1 vajapeyikyah
  2 vajapyayanah
  3 vakyapadayoh
  2 vakyasañjñam
  2 valaditvasya
  1 vamanaputrah
  2 vamarathanam
  2 vamarathasya
  4 vamnavadayah
  1 vamsastambat
  1 vanagulmasya
  1 vanarasainye
  2 vanaspatinam
  1 vantadesasya
  1 varahiputrah
  3 varanarthesu
  1 vardhisyante
  2 vardhitavyam
  1 varipathikah
  1 varipathikam
  1 varivaskrtah
  1 varivrscyate
  1 varjanarthah
  1 varjanarthat
  7 varjyamanata
  1 varmikayanih
  7 varnagrahane
  2 varnanupurvi
  1 varnanyatvam
  4 varnasrayani
  9 varnavikarah
  1 varnavikarat
  1 varnopajanah
  1 varnotsattau
  1 varsasatikah
  2 vartamananam
  8 vartamanasya
  1 vartamanavat
  2 vartamanayoh
  1 vartitatvyam
  3 vartyabhavat
  2 vasanantarah
  1 vasanasañjñi
  2 vastrantarah
  1 vasudattakah
  2 vatandyadisu
  11 vatinirdesah
  2 vatsadibhyah
  1 vatsataranam
  1 vatsibandhuh
  1 vatsyakandah
  1 vavidhanasya
  3 vayigrahanam
  1 vayudattakah
  2 venuriktayoh
  1 vesoyasaadeh
  2 vevityartham
  1 vhabhicarati
  3 vibhajayituh
  3 vibhaktadisu
  1 vibhaktibhih
  5 vibhasartham
  1 vibhasitetau
  1 vidhisabdena
  1 vidhivisayat
  1 vidhiyamanah
  3 vidhyapeksam
  1 vidurasabdah
  1 vidurasabdam
  3 vikaragamesu
  5 vikaranantam
  1 vikarasabdah
  1 vikrtarthena
  1 viksamanasya
  2 vilambitayam
  1 vilimbitayam
  2 vimsatigavam
  2 vimsatitamah
  5 vimsatyadisu
  1 viparinamate
  42 vipratisedhe
  1 virapurusani
  1 virpatisedhe
  1 virpurusakah
  33 visarjaniyah
  1 visarjaniyam
  1 visatyadayah
  1 visayarthena
  1 visesanarthe
  7 visesanatvat
  6 visesarthina
  4 visesavacane
  1 visesavidhih
  1 visesayisyah
  1 visesvihitah
  1 visesyeyatam
  2 visnumitraya
  2 vispastadini
  2 visuddhavaci
  2 visvajanasya
  1 visvajaniyah
  2 visvapriyaya
  3 vivarabhedat
  1 vivrascisati
  1 vivrtavarnah
  1 viyatabhavah
  1 vrajitrbhyah
  1 vratacphañoh
  1 vratakarmana
  1 vrddhakumari
  2 vrddhasañjña
  2 vrddhihrasau
  1 vrddhimantam
  4 vrddhisabdah
  1 vrddhisabdat
  1 vrddhisañjña
  6 vrddhisvarau
  10 vrddhividhau
  1 vrddhividhih
  2 vrddhivisaye
  1 vrddhyadayah
  2 vrddhyadinam
  9 vrddhyarthah
  8 vrddhyartham
  2 vrihisalayoh
  1 vrksasabdena
  1 vrksavayateh
  1 vrsalakulaya
  2 vrsanasvasya
  1 vrtrahabhyam
  1 vrttisthanam
  3 vrttivisesah
  23 vyabhicarati
  1 vyaghrajinah
  2 vyakaranasya
  14 vyakhyanatah
  3 vyaktivacane
  1 vyañjanantah
  7 vyañjanantat
  2 vyapadesivat
  4 vyapadisyate
  1 vyapetarthah
  2 vyapetartham
  1 vyaramsistam
  1 vyatihasanti
  3 vyatiksadisu
  2 vyatilunanti
  1 vyatipunanti
  1 vyatyanusate
  1 vyavacchinne
  1 vyavahiryate
  5 vyavahitanam
  1 vyavahitasya
  1 vyavahitavta
  2 vyavasthanam
  9 vyavasthayam
  1 vyavhitatvat
  1 vyudhoraskah
  2 vyutpadyante
  2 yadangrahane
  1 yajadiparata
  1 yajadividhih
  3 yajñadattaya
  10 yajñadattena
  1 yajñadattika
  1 yajñagrahane
  2 yajñakarmani
  1 yajñasamyoge
  2 yajñavalkani
  1 yajñikapasah
  1 yakapurvasya
  1 yakapurvayah
  1 yakaropajane
  3 yaksyamanena
  7 yalopavidhim
  1 yamsagrahane
  1 yamunesabdam
  1 yanadhikasya
  1 yanadivisaye
  1 yanantebhyah
  1 yañgrahanena
  1 yanlopartham
  3 yanlugartham
  8 yanprakarane
  1 yansthanayoh
  1 yapayitavyah
  2 yapprakarane
  1 yargrahanena
  2 yaskadibhyah
  1 yaskayanayah
  7 yathapraptah
  3 yathapraptam
  1 yathapraptem
  2 yathatathyam
  5 yathavihitah
  7 yathavihitam
  1 yathestatvat
  1 yatnadhikyat
  4 yatprakarane
  1 yatprakaroti
  1 yaugandharah
  15 yaugapadyena
  2 yavadbharyah
  2 yavagusabdah
  2 yavagusabdat
  1 yavaguvratah
  1 yavakritikah
  1 yavamatibhih
  1 yaygrahanena
  1 yiyacisamahe
  1 yogarambhena
 142 yogavibhagah
  4 yogavibhagam
  22 yogavibhagat
  2 yucprakarane
  10 yusmadasmadi
  2 yusmatputrah
  1 yuvatisabdah


12  =  2497 words (7103 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License