Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

13  =  2039 words (6694 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhacchastram
  3 abhavalaksane
  2 abhideheyavat
  2 abhidhavantam
  1 abhidhayitvat
  1 abhidhiyamane
  6 abhijvalayati
  5 abhinirvrttam
  3 abhinirvrttat
  2 abhinirvrtteh
  6 abhinirvrttih
  1 abhinivesante
  12 abhinivisante
  2 abhipraisyati
  1 abhipravistah
  4 abhiprayadisu
  1 abhirupatamah
  7 abhirupatarah
  3 abhisambandhe
  1 abhisesicyate
  2 abhisisiksati
  1 abhisususateh
  2 abhivadayatam
  1 abhivadidrsoh
  1 abhivarsayati
  1 abhivyajyante
  1 abhyasarthena
  1 abhyasavikare
  1 abhyastakarye
  4 abhyastasvara
  1 abhyavaharhye
  2 abhyudayakari
  1 abhyuddharati
  4 abrahmadattam
  5 abrahmanatvam
  1 acsamudayasya
  1 adaijgrahanam
  1 adaijmatrasya
  1 adaraprasange
  1 adesagrahanam
  1 adesalaksanam
  1 adesanimittah
  3 adhasyamanena
  1 adhibhautikah
  1 adhigamayatah
  8 adhikaragatih
  3 adhikaranasya
  2 adhikararthah
  1 adhikarartham
  1 adhikatrimsah
  1 adhikavivaksa
  1 adhipativatih
  1 adhvagantavya
  2 adhvaparimane
  2 adhyabhirupau
  1 adhyankaranam
  1 adhyavasayati
  1 adhyavasiyate
  2 adhyupasrstam
  1 aditigrahanam
  2 adityagativat
  1 adivisesanena
  1 adnudattatvam
  4 adrstapacarah
  53 adyudattatvam
  1 agamagrahanam
  1 aghigamayanti
  1 agnavaisnavam
  1 agnicinmanyah
  2 agnikalibhyam
  1 agnistomikyah
  2 agrahanartham
  1 ahimsarthanam
  5 ahimsarthasya
  1 ahinagrahanam
  1 ahinavacinyah
  2 aikasrutyasya
  1 aindramahiham
  1 aisbhavadayah
  1 aitikayaniyah
  2 ajadigrahanam
  1 ajadinimittah
  2 ajadiprasange
  1 ajagrvrnvrñah
  5 ajahatsvartha
  2 ajasannivesat
  1 ajdantyaparah
  2 ajhasantatvat
  2 ajñanarthasya
  2 akacprakarane
  1 akacsnamvatah
  3 akalavyapetam
  19 akaragrahanam
  2 akarakarhanam
  4 akaralopadini
  1 akaramatrasya
  1 akarantebhyah
  2 akarmadharaye
  9 akarmakebhyah
  3 akaroccaranam
  3 akartrekantat
  1 akathitsabdah
  1 akhanikavakah
  6 akhyagrahanam
  1 akhyanasabdat
  1 akiñcitkarani
  1 akriyavacinah
  8 akrtigrahanat
  2 akrtivacitvat
  5 akrtyupadesat
  4 aksadhurantah
  2 aksasalakayoh
  2 alamarthatvat
  2 allopanilopau
  1 allopatilopau
  8 alontyavidhih
  2 alopadarsanat
  1 alugadhikarah
  1 alunavisirnam
  1 amalakasabdah
  1 amantryamanah
  3 ampratisedhah
  4 ampratyayavat
  2 amreditantesu
  1 amsanniyogena
  1 amusyaputrika
  1 amusyayanasya
  1 anabhyastasya
  3 anadistartham
  1 anadyatanasya
  4 anadyatanavat
  4 anahoratranam
  1 anakarantasya
  2 analamarthyam
  1 ananananbhyam
  1 anantagrahane
  1 anantaradayah
  13 anantyavikare
  1 ananupurvyena
  2 anapavadatvat
  6 anapumsakasya
  1 anarabhamanah
  1 anarthakatvam
  3 anarthantaram
  37 anavakasatvat
  4 anavasthitesu
  5 anekagrahanam
  4 anekarthatvat
  2 angaparimanam
  1 angasañjñayah
  2 angasañjñayam
  5 angavisesanam
  1 anigantartham
  10 anirdesarthah
  2 anispannatvat
  3 anitiparamiti
  1 aniyatapumska
  1 aniyatasvarah
  1 anlopapavadah
  2 añprabhrtayah
  3 antahsabdasya
  26 antarangatvat
  1 antavadbhavat
  1 antavisesanam
  64 antodattatvam
  2 antodattatvat
  3 antyanirdesah
  1 antyasasdesah
  1 antyatharvasu
  3 antyavijñanat
  1 antyavisesane
  3 anubandhalope
  1 anuccarayitum
  1 anudattagunah
  17 anudattanitah
  1 anudattanitau
  4 anudattartham
  1 anudattatvena
  1 anudattebhyah
  1 anugamyamanam
  1 anukampitakah
  1 anukampitasya
  3 anumanagamyam
  1 anumgrahanena
  2 anunasikalope
  1 anunasikattva
  2 anunasikatvat
  7 anupadiyamane
  6 anupasargasya
  4 anupasarjanam
  16 anupasarjanat
  4 anuprayogasya
  4 anuprayujyate
  1 anusatikadisu
  2 anusvarabhave
  2 anusvaradayah
  1 anusvaragamah
  1 anuvartanasya
  9 anuvartayitum
  69 anuvartisyate
  3 anuvartisyete
  1 anvadesartham
  1 anvyakhayakam
  1 anyabhavyasya
  1 anyagrahanena
  6 anyapadarthah
  1 anyatarabhave
  2 anyatarartham
  1 anyavibhaktih
  1 apabhasitavai
  5 apadadividhau
  1 apadanadibhih
  16 apadanasañjña
  1 apakrsyamanam
  1 apakrsyamanan
  2 apannajivikah
  1 apannaptriyam
  2 aparabhutanam
  3 aparahnetanam
  1 aparasuvrknam
  4 aparimanitvat
  5 aparisamaptah
  1 aparisamaptam
  4 apasabdajñane
  4 apasprdhetham
  1 apataliputram
  1 apatyadibhyah
  2 apatyarthasya
  1 apatyavivaksa
  10 apatyayuktesu
  27 apavadavisaye
  2 apeksamanasya
  2 apeksamanayah
  15 apeksisyamahe
  1 aplutabhavini
  4 aplutavikarau
  2 apradhanatvat
  2 aprakrtikasya
  1 aprakrtiparah
  2 apranikartrke
  3 apraptavidheh
  2 aprasthitasya
  2 aprathamatvat
  1 apratipadikat
  1 apratisiddham
  1 apratyadibhih
  1 apratyayasthe
  5 apratyayatvat
  1 apratyutthane
  1 aprktadhikare
  1 aprktalopasya
  1 aprktasañjñah
  2 aprthagbhavat
  2 apurvanipatah
  1 apurvapadasya
  2 apurvopadesah
  1 apurvopadesat
  7 aradhadhatuke
  4 arambhanadini
  1 ardhacatasrah
  1 ardhadhatukah
  20 ardhadhatukam
  1 ardhahrasvram
  1 ardhakosataki
  3 ardhamatrikah
  1 ardharcadayah
  1 ardhasabdasya
  1 ardragomayena
  1 arhatikartari
  6 arthabhidhane
  7 arthadarsanat
  1 arthadesanani
  2 arthadesanesu
  29 arthagrahanam
  2 arthagrahanat
  9 arthanirdesah
  1 arthanirdesat
  2 arthanivrttih
  1 arthapadesani
  2 arthaprayukte
  1 arthasabdasya
  2 arthasamanyat
  2 arthasamapteh
  2 arthasandehah
  2 arthavatkrtam
  1 arthavattayam
  1 artipipartyoh
  1 artipravrttih
  1 asamanangasya
  1 asamarthatvam
  7 asamarthatvat
  1 asamasantasya
  19 asampratyayah
  1 asamyogapurve
  1 asanakriyayah
  5 asandeharthah
  4 asandehartham
  1 asangramayata
  2 asarupavidhau
  1 asavarnaparah
  2 asiddhavacane
  1 asipratyayena
  1 asitanasitena
  2 asithilatvaya
  1 asosyamanayam
  8 asraddhabhoji
  2 asriyamanayam
  4 asthanivattve
  1 astigrahanena
  1 astyabadhanam
  2 asvaritartham
  6 asvavadavayoh
  2 asyaprayatnam
  3 atadarthatvat
  2 ataddhitaluki
  5 atajjatiyakam
  1 atajjatiyasya
  5 atatpurusasya
  1 atinirbandhah
  1 atinucchatram
  3 atisadantayah
  1 atisayikantat
  2 atisayyamanat
  1 atkarantatvat
  1 atmacaturthah
  2 atmagrahanena
  1 atmakameyakah
  1 atmanadasamah
  10 atmanepadanam
  13 atmanepadasya
  1 atmangrahanam
  1 atodirghoyañi
  1 atriprasaktam
  4 atriprasangah
  4 attvabhutanam
  4 attvabhutasya
  3 atvanipatanam
  1 audameghyanam
  2 audameghyayah
  1 audasisriyata
  8 aupadesikasya
  1 aupadhyayakam
  1 aupagavartham
  1 autsargikanam
  1 auttarapadike
  1 avadavijñanam
  1 avadharanasya
  3 avadharyamane
  1 avagalbhayate
  1 avahananadini
  2 avaiyakaranah
  1 avantaradiksi
  1 avarohavantah
  3 avasanasañjña
  1 avasañcaksyah
  1 avasyabhavyam
  1 avasyastutyah
  2 avatabhidhane
  1 avayavaikacah
  3 avayavakaryam
  1 avayavakriyah
  2 avayavamatrat
  1 avayavasabdah
  6 avayavasasthi
  1 avayavasrayah
  1 avayavatmakah
  1 avayavavidhau
  2 avayayasañjña
  1 avibhaktitvam
  21 avidyamanavat
  3 avisesanatvat
  1 avivadadvinam
  1 avrddhyartham
  2 avyayaprayoge
  5 avyayasañjñah
  4 avyayasañjñam
  4 avyayibhavena
  8 ayadiprakrteh
  2 ayalopavidhim
  4 ayathatathyam
  1 ayatigrahanam
  1 badbadhanasya
  2 badhakavisaye
  1 badhnatyarthe
  1 bahirangatvam
  1 bahirangatvat
  2 bahirdharanam
  1 bahubaistikam
  2 bahubhastraka
  2 bahubhastrika
  1 bahucpurvasya
  3 bahukhatvakah
  1 bahukumarikah
  1 bahulagrahane
  3 bahulavacanam
  5 bahulavacanat
  1 bahunaiskikam
  1 bahuprayojana
  3 bahutvabhavat
  6 bahuvacanasya
  1 bahuvadbhavah
  1 bahuvrsalikah
  1 bahuyavamatka
  1 bahvadyatarah
  2 bahvalparthat
  1 bahvanadvamhi
  2 bahvarthatvat
  1 bailvavanakah
  1 baleyardhikah
  3 balyrsabhayoh
  1 baribhrjjyate
  2 bhadrabaheyah
  1 bhagavittikah
  1 bhaksakarasya
  2 bhandijanghih
  1 bhanudattakah
  4 bhapadasañjñe
  7 bharadvajasya
  10 bharadvajiyah
  2 bharjimarcyoh
  1 bharujasabdah
  1 bhasañjñamapi
  2 bhautapurvyat
  2 bhavabhavayoh
  1 bhavadadibhih
  2 bhavadantanam
  1 bhavadhikarah
  6 bhavagrahanam
  53 bhavakarmanoh
  1 bhavakartrkat
  5 bhavantiparah
  4 bhavantyarthe
  1 bhavaprayayam
  11 bhavasadhanah
  2 bhavasadhanam
  1 bhavavacanesu
  1 bhavaviramena
  1 bhavisyantisu
  1 bhavisyatkala
  1 bhindyustaram
  1 bhinirvarteta
  2 bhinnatarakam
  1 bhinnavadbhih
  4 bhismadibhyah
  1 bhismamudaram
  2 bhogavatitara
  2 bhrastragnyoh
  1 bhrsadimatrat
  1 bhruvammanyah
  1 bhutaprakrtau
  4 bhutapurvasya
  3 bhuvadipathah
  1 bibhetyadinam
  1 bilvakasabdat
  6 brahmabandhuh
  2 brahmabandhva
  1 brahmacarinam
  6 brahmanabhyam
  1 brahmanakiyah
  21 brahmanakulam
  1 brahmanarthah
  3 brahmanartham
  1 brahmanasamit
  1 brahmanavadhe
  2 brahmanavatsa
  17 brahmanebhyah
  3 brahmanibhyah
  1 brahmanirupam
  3 brahmansabdah
  1 brahmavadinah
  1 buddhivisayam
  1 buddhivisayan
  2 cakarakaranam
  3 cakarakaranat
  2 cañcadbrhatoh
  1 canyupadhayah
  1 carkaritantam
  1 carmivarminoh
  2 carupurodasan
  3 caturanaduhoh
  2 caturgrahanam
  3 caturmasyanam
  2 caturthyarthe
  1 catuskantakah
  1 cavargantanam
  1 cetanavattvat
  1 chandovisayah
  1 chandovisayau
  2 chapavadatvat
  1 chindyustaram
  1 chinnakatamam
  1 chinnakataram
  1 chinnatarakam
  1 cikirsuartham
  2 cingrahanasya
  7 cinnamulparah
  1 citkriyakrtah
  1 citrabharanah
  1 citticittayoh
  1 coradevatayoh
  1 cuñcupcanapau
  2 cuñcupcanapoh
  1 cututusaradeh
  2 cvyantakaryam
  1 dadhibhojanam
  1 dadhisabdasya
  1 dadhisaktavah
  2 dadhitrapusam
  1 daivanugrahah
  1 daksikarsukah
  1 daksinapascat
  1 daksinardhyah
  2 daksinasabdah
  2 daksiputrasya
  1 dalakavatinam
  2 dambhittatvam
  2 dantasantayoh
  5 dappratisedhe
  3 darsanavisaye
  2 darsaniyamani
  2 darsaniyamata
  1 darsaniyapasa
  1 darsaniyarupa
  2 darsaniyatama
  2 darsaniyatara
  5 darvijagrvyoh
  1 dasakamasikah
  1 dasaudanikyah
  1 dasyahsadrsah
  1 dataradatamau
  8 dataradibhyah
  5 dattasrutayoh
  1 desagrahanesu
  1 desavisesanam
  1 devaaduhravat
  5 devabrahmanoh
  1 devadaruvanam
  2 devadattapaye
  1 devadattatvam
  7 devanampriyah
  3 devanampriyam
  3 devatadvandve
  2 dhanahiranyat
  4 dharanakriyam
  1 dharayadbhyah
  7 dharmaniyamah
  3 dharmasastram
  43 dhatugrahanam
  1 dhatupratyaye
  1 dhatusvarasya
  12 dhatvadhikare
  2 dhatvadisthah
  1 dhatvantarani
  4 dhatvanyatvat
  1 dhatvapraptih
  2 dhatvarthasya
  1 dhruvayuktisu
  1 dhutapapmanah
  1 didaridrisati
  2 digapadistani
  10 dikpurvapadat
  2 diksabdebhyah
  1 dirghabhavini
  2 dirghagrahane
  2 dirgharambhat
  2 dirghavacanat
  1 distivitasyoh
  3 divodasadinam
  2 divyacchabdah
  1 divyatisabdah
  2 dravyagananam
  2 dravyagananan
  2 dravyagananat
  3 dravyanayanam
  1 dravyantarama
  1 dravyantarena
  1 dravyantaresu
  3 dravyavacanah
  2 drgdrsavatusu
  12 drstanuvidhih
  1 drstasrutayoh
  1 duhasnnunamam
  1 duhkhapraptah
  1 dvadasanyikah
  1 dvaidhankrtya
  2 dvaidhikarane
  4 dvaisaurpikam
  1 dvandvabhavat
  1 dvandvasañjña
  3 dvandvavacane
  2 dvandvavrttam
  1 dvidronartham
  1 dvigunimittam
  1 dvigvarthasya
  8 dvikaryayogah
  2 dvimatrikasya
  1 dviparamacita
  1 dviprakarasya
  15 dvirvacanasya
  1 dvisatparayoh
  2 dvitiyataussu
  4 dvivacanantam
  5 dvyajlaksanah
  1 dvyuparsargat
  2 ekadesamatram
  4 ekadesasvarah
  2 ekadesavikare
  1 ekadkhikarane
  2 ekagatyartham
  1 ekaikavicitah
  2 ekajgrahanena
  2 ekananudattam
  1 ekapratisraye
  2 ekaraikarayoh
  7 ekarthibhavah
  1 ekasesarambhe
  3 ekasesasabdah
  1 ekavacanadese
  6 ekavacanantat
  1 ekavadvacanat
  1 ekavimsatidha
  1 ekayogaksanam
  1 enacchritakah
  2 etapratisedhe
  1 etatprayunkte
  1 etavisesanena
  1 etyedhatyutsu
  1 evamvisistani
  1 evañjatiyakah
  11 evañjatiyakam
  2 evañjatiyakat
  1 gacchatikriya
  1 gadadibhaktah
  1 gakutadibhyah
  2 gapratisedhat
  2 garbhibharyah
  1 gardabhayateh
  6 gargyayanakah
  3 gargyayanakam
  10 gargyayananam
  1 gargyayanasya
  2 gatatacchilye
  1 gatisosanayoh
  1 gatiyadibhyah
  2 gatyarthalota
  1 gaukaksyayani
  1 gauksyaputrah
  2 gaurakharavat
  1 gaurutalpikah
  1 gavendrayajñe
  1 gaviyudhibhya
  1 ghakalatanesu
  1 ghanisiyastam
  6 ghasigrahanam
  1 ghatasrayanam
  3 ghosagrahanam
  1 ghrtabhojanam
  2 glajyahabhyah
  4 glaucukayanah
  1 glucigrahanam
  1 gocarmamatram
  2 gocatvarimsat
  1 gohigrahanena
  1 gonaugrahanam
  1 gopalikadinam
  3 gotangrahanam
  7 gotragrahanam
  2 gotraprakrtau
  1 gramaniputrah
  1 gramanirgatah
  3 gramyasukarah
  2 gudasamsrstah
  5 gunapradhanah
  1 gunasamudayah
  1 gunasandravah
  7 gunavacananam
  12 gunavacanasya
  2 gunavacanavat
  3 gunivisesakah
  3 guptijkibhyah
  3 gurusañjñayam
  6 haihegrahanam
  2 haiyangavinam
  1 haladigrahane
  3 haladisesasya
  2 haladyabhavat
  5 halgrahanasya
  1 halopavacanam
  6 hanininadesah
  1 haññithabhyam
  1 hantigrahanam
  1 harayañcakara
  1 harinimmanyah
  1 haritababhruh
  2 haritadibhyah
  2 haritakyadisu
  1 hasasvadbhyam
  3 hastadaksinah
  1 hastidvayasam
  1 hastinimatram
  3 hetuhetumatoh
  1 hetusañjñayah
  1 hiatadarthena
  1 hiranyavarnah
  2 hiyangvadesah
  1 hrasvabhavini
  2 hrasvagrahane
  2 hrasvalaksana
  1 hrasvandyapah
  2 hrasvapraptih
  2 hrasvasañjñam
  2 hrasvayalopau
  3 husnugrahanam
  1 huvrihisañjñh
  1 hvayatyadinam
  3 icchabhidhane
  1 idadyarthanam
  3 idarthabhavat
  9 idudupadhasya
  2 igupadhebhyah
  1 ijadinivrttih
  1 ikaloparthena
  3 ikaragrahanam
  2 ikaroccaranam
  1 indidriyisati
  1 indragnibhyam
  2 inipratyayena
  3 inprabhrtinam
  1 irtvabhutasya
  2 isadasamaptau
  3 isadasamapteh
  1 isadasamaptih
  2 isatpradhanat
  5 istheymeyassu
  3 isvaravacanam
  10 itkaryabhavat
  44 itpratisedhah
  3 itpratisedham
  6 itpratisedhat
  3 itvalopabhyam
  3 iyanuvanbhyam
  1 jabagadadasam
  3 jagartyartham
  1 jagdhyadibhih
  1 jaksityadayah
  2 jalpatikalpam
  2 janapadavadeh
  2 jasbhavasatve
  2 jatibrahmanah
  1 jaticodanayoh
  1 jativisesanam
  2 jatuvisesanam
  2 jatyadhikarat
  2 jhalgrahanani
  6 jhalgrahanena
  1 jijñapayisati
  1 jivapurusayoh
  1 jivikapraptah
  1 jñaudaniyateh
  1 jvalvanakriya
  2 jvaranimittam
  1 kacatatapanam
  2 kacchadibhyah
  6 kaimarthakyat
  1 kakudavartini
  1 kalabhinnasya
  2 kalaparimanam
  2 kalaprakarsat
  4 kalavyatyayah
  3 kalayasupikah
  1 kalpayitavyah
  1 kalyanaksamah
  1 kalyananasika
  1 kalyananasiki
  1 kalyanapuccha
  1 kalyanapucchi
  1 kalyanyadinam
  1 kamsyapatryam
  1 kanduyiyisati
  6 kandvadibhyah
  1 kanthasthanah
  1 kantikarmanah
  1 kanvyayanasya
  1 kanvyayaniyah
  1 kapilakadinam
  1 kapiñjaladyah
  1 kapratisedhah
  1 karakamadhyam
  2 karakanyatvat
  1 karakasamanye
  1 karakasañjñam
  1 karakopadanam
  3 karanasañjñam
  1 karapratyayah
  2 karatantavika
  2 karatantaviki
  1 karayañcakara
  5 karisagandhya
  2 karmabhidhane
  1 karmadarsanat
  24 karmadharayah
  4 karmadharayat
  6 karmagrahanam
  4 karmagrahanat
  3 karmakartaram
  4 karmapadistah
  2 karmapadistau
  1 karmaryayanih
  13 karmasadhanah
  3 karmavacanena
  2 karnakharakih
  1 karsapanasate
  14 kartrgrahanam
  2 kartrgrahanat
  9 kartrkarmanoh
  1 kartrlaksanam
  3 kartrnirdesah
  8 kartrsadhanah
  3 kartrsamanyat
  3 kartrvacanena
  3 karyagrahanam
  5 karyakrtatvat
  1 karyasabdikah
  3 karyavijñanat
  1 karyinirdesam
  1 kasakatikaram
  1 kasikosaliyah
  1 kasthadibhyah
  1 kataparyantah
  3 katpurvartham
  1 kaukkudivaham
  1 kauñjayananam
  2 kauñjayanasya
  1 kausalamatram
  1 kausalyayanih
  1 kavargantanam
  2 khacprakarane
  1 khalagorathat
  2 khalatikadisu
  2 khaleyavadini
  1 khandavatsyah
  1 kharisahasram
  2 khasprakarane
  1 khatvabandhuh
  1 khatvammanyah
  1 khidghadikesu
  2 killaksanasya
  1 kitapipilikam
  1 klpigrahanena
  2 knidadhikarah
  1 knidgrahanena
  2 knitparatvena
  4 krantadyarthe
  1 kratugrahanam
  2 krausasatikah
  4 krbhvastiyoge
  1 krdabhihitena
  1 krdgrahanasya
  1 krinatyarthah
  1 kritadyarthah
  5 kriyagrahanam
  1 kriyaparvarge
  1 kriyasamanyat
  2 kriyasamapteh
  1 kriyatipattau
  1 kriyatipattih
  6 kriyavacanata
  2 krsnasarangah
  2 krsnasarpavan
  2 krstapacyasya
  2 krsyarthatvat
  1 krtaprasangah
  2 krtaprayatnah
  2 krtasamarthya
  1 krtasañcayani
  1 krttaddhantam
  1 krtvasujarthe
  2 krustadyarthe
  2 ksatriyartham
  1 ksirlavanayoh
  1 ksudrjantavah
  1 ktinnisthavat
  1 ktinpratyayah
  2 ktvagrahanena
  2 ktvanisthayoh
  2 kukkutyadinam
  1 kulakhyebhyah
  1 kulaladibhyah
  1 kumarabharyah
  1 kumaribharyah
  1 kumarikamyati
  4 kumbhidhanyah
  2 kunaravadavah
  1 kupavataranam
  2 kurunadibhyah
  4 kurvadbhaktih
  1 kurvanakalpah
  1 kvinpratyayah
  1 laghugrahanam
  2 laghupadhasya
  4 laghupurvasya
  3 laikhabhreyah
  3 laksanahetvoh
  6 laksanantaram
  2 laksyalaksane
  1 langalagrahah
  1 langrahanasya
  2 lanvadatidese
  2 lanvadbhavena
  2 lapidamibhyam
  2 lapratisedhat
  1 lavanamsabdah
  1 lekhagrahanam
  3 lekhagrahanat
  2 lidgrahanasya
  3 lingabadhanam
  1 lingagrahanam
  37 lingavacanani
  1 lingavibhakti
  2 lingavisistad
  1 lingavisistat
  1 linvisesanena
  2 lkaragrahanam
  1 lkaropadesena
  2 lohitasaliman
  10 lokasrayatvat
  1 lokaviditatau
  1 lopaprasangah
  1 lopasañjñayah
  1 lopasañjñayam
  3 lopavisesanam
  2 lopayadesayoh
  2 lukpratisedhe
  1 lumatsañjñasu
  1 lupanirdistah
  3 luptakhyatesu
  1 lupyantetatah
  1 luyamanayavam
  1 madhulittsaye
  1 madhusabdasya
  2 mahajorabhrah
  2 mahajorabhram
  2 mahaputriyati
  1 maharajarthah
  1 mahatprakrtau
  1 mahavarttikah
  1 mahipalavacah
  7 makarantatvam
  1 makarantatvat
  1 malopavacanam
  1 malopavacanat
  1 mamsapacanyah
  3 mamsapindasya
  3 mamsaudanikah
  2 mamsprtsnunam
  2 manavakastham
  1 mandalacakram
  1 mandrasadhana
  3 maningrahanam
  1 mantavyayanam
  4 maryadavacane
  1 masabijavapah
  1 masakumbhasya
  1 masasambatyah
  2 matarapitarau
  1 matragrahanam
  3 matrpitrbhyam
  1 matrsvasriyah
  1 matubarthikah
  1 matubarthiyah
  2 matubarthiyat
  6 matubgrahanam
  4 matvarthiyaih
  6 matvarthiyena
  1 maudgalikerah
  3 mayadutsargat
  1 mitratvarunau
  1 mlingnirdesah
  1 mrdangvadanam
  1 mudgavikarena
  1 muhurtamatram
  2 mukhagrahanam
  5 muktasamsayam
  1 muktasamsayau
  1 mulucukayanih
  1 musalavadhyah
  2 nadhapratyaye
  4 nadighisañjñe
  1 nadihrasvayoh
  8 nadisañjñayam
  5 nadyamnibhyah
  1 nairdesikanam
  2 nakarakakarau
  1 nakarantatvat
  2 nakarasthasya
  3 naksatrebhyah
  5 nalopavacanam
  1 namahsabdasya
  1 namakhyatikah
  2 namulvidhanat
  2 nanadesastham
  1 nanadravyanam
  2 nanakarakanam
  4 nanavakyatvat
  1 nandanapriyah
  1 nañvisistasya
  5 napumsakatvam
  1 napumsakatvat
  3 nasikadibhyah
  1 nasikagrahane
  1 nasikandhamah
  1 nasikandhayah
  3 nasikavacanah
  1 nasikavacanam
  1 natabharyavat
  1 naunakarlopah
  1 navanagarakam
  1 navarastrakam
  1 navayajñikyah
  2 nervibhasayam
  3 nestodgatarau
  1 nighatasvarah
  2 nijvyavetanam
  1 nilopavacanam
  10 nimittabhavat
  2 nimittamatram
  3 nimittasabdah
  4 nimittasabdam
  3 nimittasvarat
  1 nimittavantau
  3 nimittisvarah
  1 nimittopadane
  1 ñinikitsvarah
  2 nipataikatvat
  2 nipatasañjñah
  1 nipatasañjñam
  3 niranunasikah
  3 nirapavadakah
  1 nirapavadakam
  2 nirdistalopat
  3 nirdisyamanam
  1 nirghanisyate
  3 nirmalikarane
  1 nirvaranasini
  9 nisambuddhyoh
  2 niscigrahanam
  1 niskausambini
  2 nisridrusrusu
  4 nisthadesasya
  3 nisthamatupoh
  1 nisthaparasya
  1 nisthasañjñau
  1 nitkaranasaya
  7 nityagrahanam
  1 nityalaksanam
  2 nityanimittah
  2 nityapravrtte
  1 nityasamasena
  7 nityavipsayoh
  1 nityayuktasya
  6 nivartakatvat
  23 nivrttyartham
  10 niyamavacanat
  7 niyatavisayah
  1 nopadadhyayah
  4 nudidadhikena
  2 numpratisedhe
  2 nyabgrahanena
  1 nyagrodhatvam
  2 nyagrodhatvat
  2 nyapratisedhe
  2 nyayyotpattih
  2 odanabhissata
  1 odaudadesasya
  2 okaraukarayoh
  2 pacamanarupah
  2 pacamanatarah
  1 padadilaksana
  1 padadilaksane
  3 padagrahanena
  2 padantavidhau
  3 padantavidhim
  1 padasamudayah
  2 padasanghatah
  1 padasañjñayah
  5 padasañjñayam
  1 padavasecanam
  4 paippaladakam
  1 paitrsvaseyah
  1 pakayajñikyah
  1 palasacayanah
  3 palasasatanah
  1 palyavarcasam
  1 pancakapalyam
  2 pañcakapalyam
  1 pañcamadesiya
  1 pañcamajatiya
  2 pañcamyantena
  1 pañcamyarthah
  1 pañcasastikam
  1 pañcatrapunah
  2 pañcaudanikah
  2 pañcendranyah
  1 pandukambalah
  4 panyakambalah
  1 panyupaghatam
  1 papivadrupyam
  1 paracikirsati
  2 paragrahanena
  1 paramadandina
  1 paramagargyah
  4 paramakarakam
  1 paramamanthah
  1 paramaniskena
  1 paramaprthuta
  1 paramarathyah
  1 paramasakthna
  1 paramasvaliha
  1 paramasvalihe
  1 paramatimahan
  6 parankaryatve
  1 parapadarthah
  48 parasmaipadam
  2 paratantryena
  2 parayanadesah
  1 paredhanvakah
  3 paribhasikyah
  1 paridradhayya
  2 parimamrjatuh
  10 parimanartham
  1 parimukhadisu
  1 parinanksyati
  1 pariprcchyate
  21 parisamapyate
  2 paritrigartam
  1 parivarayante
  1 parivarayanti
  1 parivradhayya
  1 parivradhiyan
  1 parmanadvahah
  1 parnasrusivat
  2 parsvadibhyah
  1 parsvadilukah
  1 paryabhibhyam
  1 paryadhayanah
  2 paryavapannah
  2 paryavapannam
  1 paryudastayam
  1 paryupayuktam
  1 pasargasañjña
  1 patangamukham
  1 patnisamyajah
  1 paunahpunikah
  2 paunahpunikam
  1 paurvardhikah
  2 pauskarasadeh
  1 pavargantanam
  2 phakphiñvarti
  1 phalabhiharah
  1 phalakasatani
  2 phalanavaptih
  1 phantahrtasya
  2 phiñprakarane
  1 pibhavavacane
  3 picchadibhyah
  1 pippalyardham
  1 pitpratisedhe
  2 pitrmatrbhyam
  1 pitrpitamahau
  1 pitrsthabhyah
  1 pitrvyamatula
  1 pituhantevasi
  1 plaksasahayah
  1 plutadyarthah
  1 plutaprgrhyah
  5 plutapurvasya
  1 potayuvatinam
  2 prabebhidayya
  1 prabhuhmallah
  1 pradesamatrih
  1 pradevadattah
  1 pradhanabhuta
  2 pradhanakarta
  1 pradhanarthah
  1 pradhanastham
  1 pradhansistah
  2 pradiprasange
  1 pragrhyasñjña
  2 prahnapragyoh
  1 prajñaidbhyah
  4 prakaravacane
  15 prakarsagatih
  1 praklpyamanam
  1 prakramsyante
  30 prakrtibhavah
  5 prakrtibhavam
  5 prakrtimatrat
  2 prakrtiniyame
  3 prakrtisabdah
  2 prakrtisvarah
  18 prakrtisvaram
  2 prakrtisvarat
  1 prakrtyadesah
  3 prakrtyadesau
  10 prakrtyarthah
  3 prakrtyartham
  3 prakrtyarthat
  3 prakrtyarthau
  1 praksalayanti
  1 pramanabhutah
  1 pramattagitah
  2 pranidapayati
  1 pranidarayati
  2 praptajivikah
  2 praptyarthena
  2 prapyamananam
  4 prasajyamanah
  2 prasajyeyatam
  1 prasanktavyah
  2 prasanktavyam
  1 prasaranadisu
  1 prasasyebhyah
  1 prasthanantat
  4 prasthasabdah
  2 prasthasabdam
  2 prasutabharah
  1 prathamalinge
  2 prathamantani
  2 prathamantesu
  3 prathamartham
  1 pratimanditah
  1 pratipadayati
  22 pratipadikani
  14 pratipadikena
  1 pratipadikesu
  3 pratipadyante
  1 pratipadyeran
  1 pratipravanam
  14 pratisedhasya
  1 pratiseedhena
  1 pratisidhante
  57 pratisidhyate
  2 pratisidhyete
  1 pratividhanam
  2 pratividhatte
  6 pratividheyam
  2 pratyabhivada
  2 pratyabhivade
  1 pratyaglalata
  1 pratyaharanam
  3 pratyakhyatam
  1 pratyakhyatuh
  1 pratyakhyatum
  2 pratyangatvat
  1 pratyanksiñca
  2 pratyapibhyam
  5 pratyarambhah
  1 pratyarambhat
  2 pratyavayavam
  1 pratyayadhatu
  1 pratyayadinam
  2 pratyayalopah
  3 pratyayamatre
  2 pratyayantare
  5 pratyayantena
  27 pratyayarthah
  2 pratyayartham
  6 pratyayasthat
  1 pratyayasvare
  1 pratyayayanti
  1 pratyaysvaram
  2 pratyuttheyah
  1 pratyutthitam
  1 pravartamanah
  1 pravartamanam
  1 pravartayitum
  1 prayadarsanam
  1 prayogabhavat
  1 prayoganiyame
  1 prayogavisaye
  2 prayojyarthah
  9 prayujyamanah
  1 priyagramanih
  1 priyakurucara
  1 priyatisrbhih
  1 prkrtiniyamah
  1 prkrtyantaram
  3 proktadhikare
  1 prosthapadasu
  2 prthagarthani
  2 prthakkaranam
  1 prthivimadhye
  2 prthvadibhyah
  1 pumspradhanye
  19 pumvadbhavena
  6 pumvadvacanam
  1 pumvadvacanat
  1 punahprsangat
  2 punarniskrtah
  2 punarutsyutam
  3 punarvidhanam
  1 punarvidhanat
  5 puputriyisati
  1 puranproktesu
  2 purusaniyamah
  1 purusaniyamam
  4 purusarambhah
  13 purvagrahanam
  1 purvahnegeyam
  3 purvahnetanam
  4 purvamatrasya
  2 purvanipatena
  1 purvanivrttau
  1 purvanivrttav
  1 purvapadasaya
  2 purvapadatvat
  25 purvasavarnah
  3 purvasavarnam
  2 purvavijñanat
  2 purvayanadese
  1 purvgrahanena
  2 purvoccaritah
  2 purvottarayoh
  1 puspabhiharah
  1 putitriyisati
  2 putragrahanam
  1 putrapatyadau
  1 putrapatyante
  1 putriyiyisati
  1 puyamanayavam
  1 rajabrahmanah
  4 rajadantadisu
  2 rajagaviksire
  1 rajamasebhyah
  2 rajapurusasya
  2 rajavrndaraka
  2 rajjusrdbhyam
  1 raparavacanam
  2 rapratisedhah
  2 rapratisedhat
  1 ratnadhatamam
  1 ratryatisrtah
  1 rcchatyrrtram
  1 rcchigrahanam
  2 rdupadhebhyah
  9 rkaragrahanam
  2 rkaralkarayoh
  2 rsabhopanahoh
  1 rsyanantaryam
  1 rtakasabdasya
  2 rthagrahanena
  1 rudhisabdanam
  2 rujivahibhyam
  4 rupanirgrahah
  2 rvarnadesasya
  1 rvavadharanam
  1 sabalagvagram
  9 sabdagrahanam
  1 sabdakarmanah
  1 sabdakriyanam
  27 sabdantarasya
  4 sabdaprayogah
  2 sabdaprayogam
  2 sabdaprayogat
  5 sabdapurvakah
  7 sabdasvarupam
  2 sabdavyavayat
  1 sabhasadbhyah
  1 sabrahmacarah
  3 sabrahmacarin
  3 sadhanabhavah
  3 sadhanabhavat
  3 sadhanabhedat
  1 sadistambhyoh
  1 sadrsagrahane
  1 sadrsasabdena
  1 sagatirapitin
  3 sahagrahanena
  1 sahasradhikye
  1 sahasrakrtvah
  1 sahasravartma
  1 saimhakaronah
  1 sakaladirghau
  2 sakandhvadisu
  1 sakaparthivah
  1 sakatasartham
  6 sakatayanasya
  1 sakatibandhuh
  1 sakhivarjitau
  2 saktabhidhane
  2 saktikitakani
  1 saktunpayakah
  1 sakyamavaktum
  1 salasamudayah
  1 salimamsadini
  1 samabhipurvat
  2 samakopanayoh
  1 samanadesikah
  1 samanakalasya
  3 samanarthanam
  6 samanarthayoh
  1 samanyabhutam
  12 samanyasabdah
  2 samanyatidese
  1 samanyavacane
  1 samanyavidhih
  1 samanyvihitam
  2 samapratyayah
  1 samarthatarah
  5 samarthayitum
  1 samarthvidhih
  5 samasabahutve
  1 samasagrahane
  1 samasantartha
  2 samasasañjñah
  1 samasasañjñam
  1 samasasvarena
  8 samasavacanam
  1 samasavanacam
  2 samasavidhane
  1 samasriyamane
  1 samasyatesupa
  1 samavasargyah
  3 samavasthanam
  1 samavasthitau
  1 samavesartham
  2 sambhavanasya
  4 sambuddhilope
  4 samhitasañjña
  2 samipadibhyah
  1 sampradanasya
  8 sampradharana
  87 sampradharyam
  1 sampraharante
 120 samprasaranam
  11 samprasaranat
  2 sampratyayika
  1 sampravadanti
  2 samprayujyate
  1 samscanvisaye
  3 samsitavratah
  1 samskarartham
  1 samsrstarthah
  1 samsrstartham
  1 samsvarisista
  4 samudayapeksa
  1 samudayarthah
  1 samudayayanam
  1 samvatsarikam
  1 samvrtavarnah
  1 samyiyavisati
  3 samyogadilopa
  1 samyogadilope
  18 samyogantasya
  13 samyogasañjña
  1 samyotodyatau
  8 sañcaskaratuh
  8 sandehamatram
  2 sandhyaksaram
  2 sangatakarane
  1 sanghustakani
  1 sangrahisyami
  2 sangramayateh
  1 sañjñabhutani
  3 sañjñadhikare
  1 sañjñagrahane
  22 sañjñakaranam
  3 sañjñaniyamah
  2 sañjñasiddhih
  1 sankasyakanam
  2 sankhatunavau
  4 sankhyapurane
  2 sankhyapurvah
  4 sankhyasabdah
  5 sankhyasamase
  2 sankhyasamyam
  3 sankhyasañjña
  1 sankhyavayava
  1 sankramisyati
  1 sankupathikah
  1 sankupathikam
  14 sannivistanam
  1 santagrahanam
  1 santasamyogam
  1 santatabhavah
  4 sanubandhakah
  1 sanumgrahanam
  2 sanumgrahanat
  1 sanvadbhavena
  11 sanyanantasya
  1 sapasubandham
  2 sapatnasabdah
  2 saprakrtikena
  1 sapratyayakah
  1 saptadasatvam
  2 saptadhyayyam
  2 saptagrahanam
  1 saptamyalopah
  2 saptaudanikah
  1 sapurrvapadat
  4 sariravayavat
  1 sarngaravadau
  1 sarsapatailam
  1 sarvabadhakam
  3 sarvabhidhane
  1 sarvadhatukah
  16 sarvadhatukam
  13 sarvagrahanam
  1 sarvalinganam
  3 sarvantyatvat
  1 sarvapadadesa
  1 sarvapurvayah
  1 sarvarkaranam
  1 sarvasabdasya
  1 sarvasvaranam
  3 sarvprasangah
  1 sasabdantasya
  1 sasprabhrtisu
  1 sasthadhikare
  2 sasthanatarau
  4 sasthandilake
  1 sasthikevalat
  24 sasthisamasah
  1 sasthisamasam
  2 sasthisamasat
  2 sasthividhane
  6 sasthyabhavat
  1 sasthyantasya
  4 sasthyantayoh
  1 sastrapurvake
  2 sastrapurvika
  3 sastratidesah
  3 sastraughasya
  1 sastrisabdena
  1 satadyastanoh
  1 satanitarayam
  2 satasanabhyam
  1 satcaturbhyah
  2 satisistatvat
  1 satkarpurvika
  2 satprabhrtisu
  1 satradyarthah
  3 satradyartham
  2 sattradibhyah
  1 sattvavacanah
  1 sattvavacanat
  1 saukarasadmah
  1 saukhasayikah
  1 sauprakhyiyah
  1 sauvadamstrah
  1 sauviragotram
  1 savakasasayoh
  13 savarnasañjña
  1 savarnavidhih
  2 savibhaktikah
  1 savikaranasya
  7 savisesananam
  1 savisesanasya
  1 sayampratikah
  2 senasañjñayam
  2 sesagrahanena
  1 sesaprasangah
  3 setprakaranat
  1 siddhasiddhau
  1 siddhavacanam
  2 sipratisedhah
  1 sistaprayogah
  1 sistaprayogat
  1 sistipurvakam
  1 sisvapayisati
  2 sittitkaranam
  1 sivabhagavate
  1 skandvisakhau
  1 slaksnamukhah
  2 sluvadatidese
  1 smalaksanasya
  1 smayadividhih
  1 smrtasabdasya
  4 snabhyastayoh
  1 snamvikaranah
  1 snatanuliptah
  3 snatvakalakah
  1 snukramibhyam
  1 somasunmanyah
  2 sracchabdasya
  1 sraddhatapasi
  2 sravatyadinam
  1 sritadisamase
  1 srnkhalavatya
  2 srtotrabhavah
  1 stambasakrtoh
  1 stanakesavati
  2 sthalapathena
  4 sthalipakasya
  1 sthaliyapakah
  1 sthanabhinnau
  1 sthandilasayi
  1 sthanivattvam
  6 sthanivattvat
  1 sthaulasirsam
  1 sthulaprsatim
  1 sthulasirasah
  1 stohscunascuh
  2 strigrahanesu
  1 striikhalanah
  1 stripradhanam
  2 striprakarane
  5 stripratyayah
  2 stutastomayoh
  2 subalopartham
  3 sucyadyartham
  1 suddhaparasya
  2 sukaratarakam
  1 sukatamkarani
  1 sukhapratiksa
  1 suksmakantaka
  1 sukumaratarau
  1 sumanassabdat
  1 sunakadarbhat
  1 sunotyadibhih
  3 suparigrhitah
  2 supathintarah
  4 suprajvalitah
  1 suptamattoyoh
  1 surapanamatre
  1 surpanispavau
  3 suryodgamanam
  1 suskagomayena
  3 susrusitavyam
  1 susvapayisati
  1 sutisyaprktam
  1 suvarnapindah
  2 svadigrahanam
  18 svadyutpattih
  1 svakrtantatah
  1 svakutsartham
  1 svamanisikaya
  2 svangadisvara
  2 svangasañjñam
  2 svapigrahanam
  2 svarabhidhane
  2 svarasandhina
  10 svarasandhisu
  1 svarayitavyam
  2 svargadibhyah
  1 svaritaplutah
  2 svaritodattat
  4 svarupavidhih
  1 svastivacanam
  3 svatantratvat
  3 svatantryasya
  1 svatavanpayau
  2 svatigrahanam
  1 syadgrahanena
  1 syadisvarasya
  2 syanpratyayat
  1 syanvikaranat
  6 syasictasayah
  2 tablugvacanam
  1 tacchiladayah
  1 tadadhyayanam
  1 tadadivacanam
  2 tadadividhina
  1 tadanavakasam
  3 tadantantasya
  1 tadantavidheh
  27 tadantavidhih
  1 tadantavidhim
  2 tadantividhih
  5 tadarthagateh
  6 tadarthagatih
  5 tadasrayatvat
  1 taddhitalukah
  2 taddhitantena
  1 taddhitarthah
  5 taddhitavidhi
  1 tadgrahanasya
  2 tadgunibhutah
  1 tadvacakatvat
  2 tadvadatidese
  6 tadvidhanasya
  21 tadvighatasya
  3 tadvisesanaih
  1 takaradakarau
  1 takarakakarau
  1 taksayaskaram
  2 talhrasvatvam
  2 talopavacanam
  2 talusthanasya
  1 talusthanayoh
  1 tamabgrahanam
  4 tamabisthanau
  3 tannimittasya
  11 taparakaranam
  1 taparakaranat
  2 taparopadesah
  1 tarabgrahanam
  2 tarabiyasunoh
  1 tarakadibhyah
  3 taratamayogah
  2 tasiprakarane
  1 tasiyadibhyah
  2 tasyagrahanam
  1 tathajatiyaka
  4 tatkrtarthena
  2 tatpurusadisu
  2 tatpurusañjña
  3 tatrabhavatah
  4 tatrabhavatam
  7 tatragrahanam
  1 tatrajatadisu
  1 tatsadbhavena
  2 tatsahacaryat
  2 tatsamarthani
  1 tatsañjñakena
  1 tattadasrayau
  4 taulvalibhyah
  1 taumburavinah
  1 tavaddvayasam
  1 tavargantanam
  4 thakprakarane
  2 thanprakarane
  2 thañprakarane
  2 tilopavacanat
  1 tinabhihitena
  1 tinkrtabhavah
  1 tinnighatasya
  1 tipratisedhat
  2 tisañjñakasya
  1 tisthatikriya
  3 tisyapusyayoh
  1 titaucchatram
  4 traisaurpikam
  1 tribandhurena
  3 tricakradinam
  2 trigartebhyah
  3 trimatratayah
  2 trimsadratrah
  3 triprabhrtisu
  2 tristubhaujah
  1 trjvadvacanam
  2 trpnotisabdam
  9 trtiyasamasah
  3 trtiyavidhane
  1 tuljyajatiyam
  5 tulyabalatvat
  1 tulyajatiyesu
  3 tulyakalatvat
  4 tulyavidhanam
  2 tvakatpitrkah
  1 tvatkapitrkah
  1 tvatsadrsasya
  2 tyadadividhau
  1 tyadadivikara
  2 tyadadyakarah
  1 tyadadyatvena
  2 ubhayanirdese
  1 ubhayaniyamah
  4 ubhayaniyamat
  1 ubhayantaryat
  9 ubhayapraptau
  4 ubhayapraptih
  2 ubhayataspasa
  1 ubhayatharksu
  1 ubhayavacakah
  5 ubhayavacanah
  2 ubhayavasinah
  1 ubhayopadesah
  1 udakamagbhyam
  3 udakevisirnam
  1 udakodañcanah
  1 udapupucchata
  2 udasvidudakam
  1 udattanirdese
  1 udattanirdesh
  2 udattasañjñam
  6 udattavacanam
  2 uddesopadesau
  2 ukapratisedhe
  1 ukaroccaranat
  1 unmanassabdat
  3 unmattagangam
  1 unpratisedhat
  1 upacaryamanah
  1 upacayyaprdam
  5 upadesavacane
  1 upadhalaksana
  1 upadhalopasya
  8 upadhalopinah
  2 upadhaniyamat
  1 upadhasañjñah
  1 upadhyabhavat
  2 upadidiyidhve
  1 upajanubhavam
  1 upalaksayitum
  1 upalambhayati
  2 upamanasamase
  1 upamanopameye
  1 upapadaniyame
  7 upapadasañjña
  1 upapadasñjñam
  4 upapadavidhau
  1 upapadavisese
  1 upapayahkamah
  1 upapayahkarah
  1 upasamastanam
  12 upasamkhyanam
 587 upasankhyanam
  4 upasankhyanat
  1 upasankhyeyah
  1 upasankramati
  2 upasankrantam
  1 upasannihitih
  1 upasargakrtam
  2 upasargebhyah
  5 upasarjananam
  22 upasarjanasya
  1 upasarjanatve
  1 upasthayisata
  1 upayatkamyati
  1 upemeyakartra
  1 urdhvaretasam
  2 usnabhadrayoh
  1 ustrapranayah
  1 utpadayamanah
  4 utpadayitaram
  4 utpadyamanaya
  15 utpadyamanena
  1 utpucchayateh
  2 utsargabhavat
  2 utsargavisaye
  1 uttamaikadese
  4 uttarapadadeh
  1 uttarapadadih
  51 uttarapadasya
  4 uttarapadatve
  1 uttarapadayoh
  2 vacanotpatteh
  1 vacanotpattih
  1 vacikasadikau
  2 vacipracchyoh
  1 vadavarathaih
  1 vadavasandaye
  1 vadhibhavasya
  1 vagasirdattah
  1 vaisravanasya
  1 vaisvaksenyah
  2 vaiyakaranaih
  1 vaksamamnayah
  1 vaksraktvacam
  5 vakyadhikarah
  1 vakyaikadesah
  2 vakyaikadesan
  3 vakyapakarsat
  3 vakyarthatvat
  1 valadilaksane
  4 valadyabhavat
  2 vamarathyasya
  2 vanaspatibhih
  3 vantagrahanam
  1 vapratisedhau
  2 varjayitavyah
  34 varnagrahanam
  1 varnagrahanat
  9 varnaikadesah
  1 varnalaksanam
  1 varnalaksanat
  5 varnavyatyaye
  2 varsasahasram
  1 varsasatikani
  2 vartayisyamah
  1 varttatarakah
  3 varttikakarah
  2 vasanasañjñah
  1 vasanavayavah
  2 vastrantarani
  1 vastravayavah
  1 vasugrahanesu
  1 vatandyadayah
  2 vatapariksepe
  1 vatatapakalah
  3 vavacanartham
  1 vayasatiriyah
  1 vayatikrustih
  1 vayovasthayam
  1 vibhaktametat
  1 vibhaktilopam
  4 vibhaktiparam
  1 vibhaktyantah
  6 vibhaktyantam
  2 vibhasabhavah
  4 vibhasamadhye
  1 vibhasasañjña
  1 vicarayisyate
  1 vicarayisyati
  1 vicinnalnitsu
  1 videsasthasya
  6 vidheyabhavat
  4 vidhigrahanam
  4 vidhisabdasya
  1 vidivakarasya
  1 vidyamanatvat
  1 vidyamanmukha
  5 vigrahabhavat
  2 vigrahabhedat
  1 vikaragamanam
  1 vikarananasah
  7 vikaranarthah
  6 vikaranebhyah
  1 vilambadhyayi
  1 viliptasabdah
  1 vilopavacanam
  11 vimsatyadayah
  1 vimsatyadinam
  1 vinmatubantat
  1 viparilikhati
  3 viparinamyate
  1 vipratipurvat
  1 vipratisedhad
  97 vipratisedhah
  5 vipratisedham
  43 vipratisedhat
  1 vipratisiddam
  1 viprtisedhena
  2 vipsadhikarat
  2 viramavacanam
  1 virapurusakah
  1 virpratisedhe
  3 visabhaksanam
  2 visakhasadhat
  1 visarjaniyena
  3 visayasaptami
  1 visesakarmana
  15 visesanarthah
  7 visesanartham
  3 visesanatvena
  4 visesavacakam
  2 visesavacanah
  2 visesavacanam
  1 visesavacanat
  3 visesavacinah
  1 visesavacinoh
  11 visesavihitah
  4 visesavihitau
  2 visesayisyasi
  1 visesayisyate
  1 visistalingah
  3 visistasabdah
  2 visnumitrasya
  1 vispastadivat
  1 vispastapatuh
  1 visvadryañcah
  1 visvadryañcau
  1 visvakarmanam
  1 vitastimatram
  1 vivaksamatram
  11 vivaksitatvat
  1 vivarabhinnah
  1 vivibhaktinam
  1 vivrtakanthah
  10 vivrtopadesah
  2 vivrtopadesat
  1 vivrtsitavyam
  3 vrajikriyayah
  1 vrddhayuvanau
  1 vrddhigrahane
  1 vrddhisañjñah
  1 vrddhisastram
  1 vrddhividhane
  2 vrddhyabhavah
  1 vrddhyarthena
  2 vrdhusibhavah
  2 vrihivatsayoh
  2 vrksadyartham
  1 vrksaparnayoh
  1 vrksasabdasya
  1 vrksasabdayoh
  2 vrsaladibhyah
  2 vrttanipatane
  2 vyabhicaranti
  1 vyakaranakena
  11 vyakhyasyamah
  1 vyañjanadosah
  5 vyañjanantesu
  1 vyapadesavata
  1 vyatigamyante
  1 vyatihanyante
  1 vyatipathanti
  8 vyavacchinnam
  5 vyavadhayakam
  1 vyavaharakale
  67 vyavahitatvat
  1 vyavayasabdah
  1 vyavihitatvat
  1 vyucicchisati
  1 vyudhoraskena
  2 vyustadibhyah
  1 yadilopartham
  1 yajadiparasya
  1 yajadiparatya
  3 yajñadattakah
  1 yajñadattanea
  6 yajñadattasya
  1 yajñadattiyah
  1 yajñagrahanam
  1 yajñasamyogah
  3 yajyanuvakyah
  2 yajyarthatvat
  5 yalopavacanam
  5 yalopavacanat
  1 yamsagrahanam
  1 yamsagrahanat
  1 yanadesartham
  1 yanahsvaritah
  3 yaniyanuvanah
  5 yanlugantasya
  2 yanprasiddhih
  1 yasyagrahanam
  2 yasyetilopena
  4 yathadhikaram
  1 yathajatiyaka
  11 yathalaksanam
  1 yathasankhyam
  1 yathattvadisu
  2 yathoccaritam
  1 yavaddvayasam
  1 yavakhadadisu
  2 yavamatpriyah
  2 yavatpuradisu
  5 yogavibhagena
  2 yoniyanmatisu
  1 yugavaratraya
  1 yuktasvarasya
  37 yusmadasmadoh
  1 yusmadgandhah
  4 yusmakasmakau
  1 yuvagrahanena
  5 yuvapratyayah
  2 yuvasañjñayam


13  =  2039 words (6694 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License