Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

14  =  1606 words (4295 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  3 abhavagrahanam
  2 abhavakarmanoh
  2 abhidhanartham
  1 abhihitasrayah
  1 abhimantrayate
  2 abhinirvartate
  1 abhinirvrtayoh
  1 abhinirvrttani
  1 abhiniskramati
  1 abhinivistanam
  1 abhinnatarakam
  1 abhipragrahane
  1 abhiprayadinam
  1 abhirupatamaya
  48 abhisambandhah
  1 abhisambandham
  1 abhisambandhat
  5 abhisambandhum
  1 abhisamiksitah
  1 abhisamiksitam
  1 abhisavakiyati
  1 abhivadidrsyoh
  3 abhyasadesasya
  1 abhyasalopasam
  1 abhyasasañjñah
  1 abhyasavacanam
  1 abhyasavikarah
  2 abhyasavikaran
  4 abhyasavyavaye
  1 abhyastakaryam
  4 abhyastasañjña
  1 abhyastasrayah
  7 abhyastasvarah
  2 abhyavahriyate
  3 acamadivrddhau
  3 acamadivrddhih
  1 acaryabhoginah
  1 acirakalakrtah
  1 adasvibhaktyoh
  1 adesaprasangah
  2 adesasakarasya
  1 adesavisesanam
  1 adheyasabdasya
  2 adhikagrahanam
  1 adhikaranamiti
  1 adhikaranatvam
  2 adhikasabdasya
  2 adhipatidayada
  1 adhvaryusakhah
  1 adhyapayisyati
  2 adhyardhamatra
  1 adhyardhasanam
  1 adhyardhasatam
  1 adhyasyamanena
  1 adhyayanakalah
  1 adhyayanakriya
  1 adhyuttarapada
  2 adicaturthatve
  1 adityavratikah
  1 adityavratikam
  6 adyajvisesanam
  2 adyaksaralopah
  2 adyantavidhane
  3 adyudattartham
  2 adyudattatvena
  1 agarbhasamyoge
  2 agastikundinac
  1 agastyastamaih
  1 aghijigamisati
  1 agnicitkamyati
  1 agnistomarthah
  1 agunavacananam
  1 ahicumbukayani
  1 ahorathantaram
  2 ahrtaprakarane
  2 akacchesatvani
  1 akaramakarthah
  1 akarmadharayah
  1 akathitasabdah
  2 akhyayikabhyah
  3 akidasrayatvat
  1 akimvrttarthah
  1 akrtaprayatnah
  1 akrtasamarthya
  2 akrtasandhinam
  1 akrtigrahanena
  1 akruravarginah
  1 allopeyanyanah
  2 alontyapavadah
  2 amantrayamanah
  1 amantritasvara
  3 ambarthanadyoh
  1 ambhavavacanam
  1 amnayasabdanam
  1 amraguptayanih
  1 amusyaputrasya
  3 anabhihitatvat
  2 anabhinirvrtte
  1 anadaragrahane
  8 anakarantatvat
  6 ananantaratvat
  1 ananodattatvam
  1 anantagrahanam
  2 anantarasabdah
  2 anantaravidhau
  5 anantaryamatre
  2 anantaryartham
  3 anantyasadesah
  1 anantyavacanat
  6 ananubandhakah
  1 ananudattatvat
  1 ananunasikasya
  1 ananuvartamane
  3 ananyaprakrtih
  3 ananyatvakarah
  2 anapratisedhah
  2 anarambhasamam
  1 anarthakartham
  3 anatyantagatau
  2 anatyantagateh
  2 añcatigrahanam
  4 añcatigrahanat
  1 andhakavrsnisu
  1 anekagrahanena
  2 anekajgrahanam
  1 anekapratyayah
  1 anekarthasraya
  2 anekasabdatvam
  2 angadhikarasya
  1 angavisesanena
  2 aniccharthasya
  2 anidasrayatvat
  1 anigantasvaram
  6 aniravasitanam
  5 anirdistarthah
  1 anirjñatarthah
  4 anistadarsanat
  1 anisthasabdata
  1 anityasamasata
  4 anivrttyartham
  1 añjanopañjanam
  3 anrsyanantarye
  1 antarangatarah
  1 antardantakena
  1 antarenasabdah
  2 antavisesanena
  1 antodattarthah
  3 antodattartham
  4 antodattatvena
  14 antyasadesasya
  1 antyasyalumata
  3 antyavisesanam
  8 anubandhakrtam
  1 anubandhalopah
  1 anubandhasatam
  1 anubandhatvena
  1 anubrahmaninah
  1 anubrahmaninau
  1 anudattaditvam
  2 anudattaditvat
  1 anudattagunaih
  1 anudattaplutah
  1 anudattatvasya
  2 anudattopadese
  1 anuditsavarnam
  1 anugrahitavyah
  1 anukaranakrtih
  3 anukramisyamah
  10 anunasikalopah
  2 anunasikalopat
  4 anunasikaparah
  3 anunasikaparau
  1 anunasikattvam
  2 anupapadarthah
  1 anuparsarjanam
  2 anupasargatvat
  1 anupasarjanena
  1 anusvaribhutah
  1 anuvartamanena
  1 anuvartamanesu
  2 anuvartisyante
  2 anvacayasistah
  1 anvacayasistam
  9 anvarthasañjña
  1 anvavarunaddhi
  2 anvidhanarthah
  1 anvisesanatvat
  2 anyakarmakasya
  2 anyapadarthata
  1 anyonyasahayah
  1 apacacchrdatuh
  1 apadanapañcami
  1 apadanasañjñam
  1 aparanaidagham
  2 aparimanartham
  1 apasabdajñanam
  1 apathyamananam
  3 apatyabhidhane
  1 apatyagrahanam
  2 apatyamatrasya
  2 apavadanyayena
  2 apavadasadesah
  1 apavadavelayam
  10 apavadavisayam
  3 apayayuktatvat
  1 aplutabhavinah
  2 aprakaranajñam
  1 apramattagitah
  1 apraptavidhane
  3 aprasangartham
  6 apratipadikena
  1 apratisedhasya
  1 apratyayakasya
  2 apratyayikayah
  5 aprayujyamanah
  2 aprayujyamanam
  3 aprktadhikarah
  2 aprktagrahanam
  1 apurvagrahanam
  3 apurvakalatvat
  1 apurvalaksanah
  4 arambhanadinam
  1 aratrimvivasam
  2 ardhadhatukasu
  1 ardhajaratiyam
  1 ardhapippalika
  2 ardhapippalyah
  1 ardhapippalyau
  7 arthabhidhanam
  1 arthadesanasya
  3 arthagrahanena
  1 arthanirdesesu
  1 arthasambandhe
  2 arthasatattvam
  2 arthasrayatvat
  2 arthavaisesyat
  1 arthavatkrtani
  1 arthavisesasya
  1 arthavyatyayah
  1 asahavacibhyam
  3 asamprasaranam
  3 asamprasaranat
  2 asamsabditasya
  3 asamsargartham
  2 asamyogapurvah
  1 asamyogapurvam
  2 asamyogapurvat
  2 asamyogopadhat
  2 asandigdhatvat
  2 asañjñasanayoh
  2 asannivistasya
  1 asasprabhrtisu
  1 asasthyantanam
  1 asevitagrahane
  6 asiddhavacanam
  17 asiddhavacanat
  2 asitapalitayoh
  1 asivadhasabdat
  1 asnotigrahanam
  1 asopadesartham
  2 asrayayitavyah
  1 astacatvarimsi
  1 astiksiradinam
  1 astivivaksayam
  3 asuryampasyani
  1 asvaghasadayah
  4 asvaghasadinam
  1 asvalaksanikah
  1 asvasanisabdah
  1 asvasanisabdam
  1 asvatantratvat
  1 asvavrndarakah
  1 asyagrahanasya
  3 asyatigrahanam
  2 asyavamasabdah
  5 atadarthagateh
  2 atadarthagatih
  2 ataspratyayena
  1 atharvanartham
  2 atharvanikanam
  2 atharvanikasya
  1 atharvansabdah
  1 atikhatvartham
  1 atikhatvebhyah
  1 atirajakumarih
  1 atiricchattram
  1 atisayikantena
  1 ativiprakarsat
  1 atmanapañcamah
  5 atmanepadapare
  1 atmanvisvajane
  2 atragrahanasya
  1 atulopamabhyam
  5 atyantasamyoge
  1 atyantasiddhah
  1 auddalakayanah
  1 aupagavatvakam
  1 aurdhvadehikam
  1 auttaradharyam
  2 auttarapadikam
  1 auttarardhikah
  1 auttarpadikani
  1 avadhigrahanam
  1 avamurdhasayah
  3 avantyadibhyah
  2 avarnagrahanam
  1 avarnamatrasya
  6 avarnopadhasya
  2 avartamanatvat
  1 avasanalaksane
  1 avasanasañjñam
  1 avasanasañjñin
  4 avayavanyatvat
  2 avayavasañjñah
  1 avayavasvamini
  3 avayavavidhane
  1 avidyamanadare
  1 avidyamanatvam
  5 avipratisedhah
  4 avisesavacanat
  6 avisesavihitah
  7 avivaksitatvat
  1 aviviksitatvat
  2 avyapavrktasya
  1 avyayagrahanam
  2 avyayanirdesat
  2 avyayasañjñaya
  1 avyayasvarasya
  1 avyayayasvarah
  7 avyayibhavasya
  1 ayaneyiniyiyah
  2 ayasthanebhyah
  1 ayathajatiyake
  1 badaramalakani
  1 badhakabadhane
  1 badhnatyarthah
  1 bahulagrahanat
  1 bahulavacanena
  2 bahuvacanamiti
  2 bahvadhyatarah
  4 bahvajgrahanam
  1 bahvajlaksanah
  2 bahvajlaksanam
  4 bahvakajartham
  1 bandhasabdasya
  1 baribhrjjyatah
  1 bhadrankaranam
  1 bhaksankarasya
  1 bhaksyaniyamah
  1 bharatgrahanam
  1 bhartsayamanah
  2 bhasitapumskah
  10 bhasitapumskam
  14 bhasitapumskat
  6 bhasitapumskau
  1 bhastradibhyah
  1 bhaulikividham
  1 bhaurikividham
  1 bhavagrahanaih
  2 bhavanayanasya
  4 bhavapratyayah
  4 bhavapratyayam
  2 bhavapravrttau
  1 bhavatibuddhim
  3 bhavavacananam
  1 bhavayuktatvat
  1 bhavisyatkalah
  3 bhavyadyartham
  1 bhedadhisthana
  1 bhedasamsargau
  1 bheryaghatavat
  1 bhiksadvitiyam
  2 bhiksagrahanam
  1 bhinnavadbhyam
  1 bhojanasadrsah
  2 bhojanavisesat
  1 bhrasjadesasya
  1 bhrukamsadinam
  1 bhrunahacchaya
  1 bhrunahatyayai
  1 bhutadhikarena
  2 bhuvadvadbhyah
  1 bhuyisthebhyah
  1 bhyadigrahanam
  1 bilvakadibhyah
  1 brahmabandhuka
  2 brahmabandhvai
  1 brahmadattasya
  4 brahmadattavat
  2 brahmanabhissa
  1 brahmanagramah
  2 brahmanakaryam
  15 brahmanakulani
  1 brahmanakulaya
  2 brahmanakulena
  2 brahmanamatram
  1 brahmanarajyam
  11 brahmanasabdah
  1 brahmanavarnah
  2 brahmanivatsah
  2 brahmavarcasat
  1 brahmavattarah
  1 brahmnacarinam
  1 brahmvarcasyah
  1 cakaranurodhat
  1 candalamrtapah
  1 candanagandhah
  2 caradjatiyarau
  2 caranasakhayam
  4 caturthimatram
  2 caturthisamase
  1 cestitayuktisu
  5 chandograhanam
  1 chatradharanam
  1 chatvabhavinah
  2 cicchadayisati
  1 cidamantrayate
  1 cikirsañcakara
  1 cinvadbhavasya
  2 citragusabdena
  4 cvipratisedhah
  1 cvipratisedhat
  1 cvyarthakaryam
  1 cyvarthakaryam
  1 dadhastathosca
  3 dadhyupasiktah
  1 daivayatavakah
  1 daksinardhikah
  2 damahayanantat
  3 dappratisedhau
  1 darsaniyakalpa
  1 darunabhirupah
  2 dasagavapriyah
  1 dasakarmakaram
  2 dasibharadinam
  1 dattavrndarika
  1 devacchandasam
  2 devadattadayah
  1 devadattamayam
  2 devadattasthah
  1 devikadyadinam
  3 dhakaraparatve
  1 dhanasaskulini
  1 dhanyavikrayah
  2 dharmamnayayoh
  2 dharmopadesane
  9 dhatugrahanena
  1 dhatunipatanam
  3 dhatupratyayah
  2 dhatusambandhe
  5 dhatusañjñayam
  1 dhatuvihitasya
  10 dhatvadhikarah
  4 dhatvadhikarat
  1 dhatvarthayoga
  1 dhatvavayavena
  1 dhiguparyadisu
  1 didaridrasasti
  13 dirghagrahanam
  7 dirghaplutayoh
  1 dirghasattrani
  1 dirghasravanam
  1 dirghatvaittve
  8 dirghoccaranam
  1 diyategrahanam
  1 dosasamuccayah
  2 dravyabhidhane
  1 dravyaikasesah
  1 dravyavacanena
  3 drdhanipatanam
  1 dudadipadiksah
  1 dugdataradinam
  1 durmanassabdat
  2 dvandvabhavini
  1 dvandvasamasah
  1 dvandvavacanat
  1 dvandvavisayam
  1 dvayasajadayah
  2 dvayasajadinam
  1 dvigusañjñayah
  1 dvihalgrahanam
  5 dvikaryayuktah
  1 dvipadikabhyam
  1 dviparamabista
  7 dviparyantanam
  2 dvirvacanadini
  1 dvitiyapraptih
  2 dvitiyasamasah
  2 dvitiyavidhane
  7 dvivacanaparah
  3 dvyarthopapade
  1 dvyudattavatah
  2 ekadesasastram
  9 ekadesavikrtam
  3 ekadesisamasah
  1 ekaikagrahanam
  1 ekajuttarapade
  3 ekannavimsatih
  3 ekantadarsanat
  2 ekantaravidhau
  1 ekapaksibhutam
  1 ekasastisabdat
  2 ekasesanirdese
  1 ekasesarambhah
  2 ekasesarambham
  1 ekasesavacanam
  1 ekasesavacanat
  1 ekasesavisayam
  2 ekatvanirdesat
  2 ekavacanadesah
  5 ekavacanantena
  6 ekavakyabhavat
  1 ekayogalaksane
  2 etatprayojanam
  8 evakarakaranam
  2 evamsanjñakena
  6 evañjatiyakani
  2 evañjatiyakesu
  3 gakaragrahanam
  2 galavagrahanam
  2 gamigamyadinam
  1 gamipratyayena
  5 gankutadibhyah
  1 ganpratisedhah
  1 garbhinisabdam
  1 gardabhandiyah
  1 gardabharatham
  1 gargavrndarika
  3 garhaprabhrtau
  1 garmudgrahanam
  4 gaunamukhyayoh
  1 gautamardhikah
  1 gavasvapurusah
  1 ghadiprasangah
  1 ghrtaraudhiyah
  2 girinadyadinam
  3 gluñcigrahanam
  1 gnipadadibhyah
  1 goprapadaniyam
  3 gotradigrahane
  1 gotragrahanena
  1 gotrapratyayah
  1 gotrasamudayah
  1 gotrasañjñayah
  2 gotrasañjñayam
  1 gramanagaranam
  3 gramyakukkutah
  1 grantharthayoh
  1 guanapradhanah
  1 guanasamudayah
  1 gunagrahanasya
  2 gunantarayogat
  1 gunapratisedhe
  1 gunaprthaktvam
  2 gunasamudayesu
  1 gunavacanatvat
  1 gunavivaksayah
  4 guptijkidbhyah
  3 gurumadvacanam
  2 gurupottamayoh
  1 gurususrusavah
  1 hakaragrahanam
  5 haladigrahanam
  4 haladigrahanat
  4 halantalaksana
  1 hantihakarasya
  1 hantivisesanam
  1 hastimasakayoh
  2 hastisucakayoh
  2 hatajagdhapare
  1 hayanasabdasya
  1 hetubhutakalam
  1 hetumadvacanam
  3 hilopallopayoh
  1 himakasihatisu
  3 himsarthebhyah
  1 hrasvabhavinam
  2 hrasvadesatvat
  2 hrasvadividhih
  11 hrasvagrahanam
  5 hrasvanadyapah
  2 hrasvanudbhyam
  3 hrasvaprasange
  1 hrasvasañjñaya
  2 hrasvasasanani
  2 hrasvasasanesu
  1 hrkrorvavacane
  1 hyakathitatvat
  1 idadivisistena
  2 igupadhabhavah
  1 ikaragrahanena
  2 iksiksamibhyam
  2 indramahartham
  1 initrakatyacah
  1 ipsitatayuktam
  1 istanvakhyanam
  1 isthavadbhavah
  1 itaretarasraye
  2 itaretarayogah
  1 itpratighatena
  5 itthambhutasya
  2 ittvottvabhyam
  2 ivarnabhyasata
  7 ivarnovarnayoh
  2 iyanuvanadesah
  1 janapadavadheh
  2 janasanakhanam
  2 jangalapathena
  1 jarigrhitavyam
  1 jatilaksanayoh
  1 jatipariprasne
  2 jatisabdebhyah
  5 jativacakatvat
  1 jhalgrahanasya
  1 jhallaksanasya
  1 jhalyupottamam
  1 jigamisitavyam
  1 jighrabhavasya
  1 jihananiyisati
  1 jihirsañcakara
  1 jivatigrahanam
  5 jivitaparimane
  3 jñapakasadhyam
  1 jñasrusmrdrsam
  1 juhotyadibhyah
  1 jyotirnimittam
  2 jyotsnadibhyah
  3 kababhavartham
  1 kabadhanartham
  2 kacchadipathat
  1 kadalistambham
  1 kaimarthyakyat
  1 kalabhuyastvam
  3 kalakarmakanam
  1 kalaprthaktvam
  1 kalottarapadah
  1 kamabhogabhyam
  2 kamandalupanih
  1 kamandalupanim
  1 kamandulapanim
  2 kamapravedanam
  1 kambalasparsah
  2 kambojadibhyah
  1 kamsakarsanyah
  2 kantarapathena
  1 kanthosinaresu
  4 kanvidhyartham
  4 karakagrahanam
  2 karanasadhanah
  2 karikasabdasya
  1 karisagandhyam
  5 karmacodanayam
  2 karmadharayena
  3 karmadivisiste
  3 karmakartrtvat
  1 karmapradesesu
  1 karmasañjñatra
  1 karmasañjñayah
  3 karmasañjñayam
  5 karmavadbhavah
  1 karmavisesakah
  17 karmavyatihare
  5 karmopapadasya
  1 karotivisistah
  9 kartrabhipraye
  2 kartrgrahanena
  5 kartrkaranayoh
  1 kartrpratyayah
  2 kartrsañjñayam
  2 kartrvedanayam
  2 kartrvisesanam
  2 karyivisesanam
  1 kaseruyajñikam
  1 kastadhyapakah
  2 katacprakarane
  1 kathakauthumah
  1 kathakauthumam
  1 kathavrndarika
  2 kattryadibhyah
  2 kaumbhakareyah
  1 kausambisabdam
  1 kavidhanartham
  4 kevalagrahanam
  2 kevalagrahanat
  2 khadirapalasau
  1 khadyankaranam
  1 khañjakubjakah
  7 kharavasanayoh
  4 khatvaupagavah
  12 khatvavrksayoh
  1 kilalaparupyam
  1 kimsbrahmacari
  4 kitpratisedhah
  3 kitsanniyogena
  1 knitpratyayesu
  1 krauñjayananam
  2 kravyegrahanam
  4 krdabhihitasya
  1 kritapratyayah
  3 kriyabhidhanat
  1 kriyakarakayoh
  1 kriyanteprthak
  1 kriyaprabandhe
  3 kriyapradhanah
  10 kriyapradhanam
  1 kriyapravrttau
  4 kriyaprthaktve
  1 kriyavacanatve
  1 kriyavisesakah
  2 kriyavyatihare
  2 kriyepsitatama
  2 kriyepsitatvat
  2 krostribhaktih
  1 krsnatilebhyah
  1 krtabhihitasya
  3 krtadvandvanam
  3 krtaikasesanam
  1 krtaikesesanam
  1 krtasamarthyah
  1 krtsnamatmanam
  2 krttaddhitanam
  2 krtyanamabhyah
  2 krtyasañjñayam
  1 krtyatulyakhya
  2 ksemavrddhayah
  1 ksiragrahanena
  1 ksiralavanayoh
  6 ksudrajantavah
  2 ksutpratighate
  1 kugatipradayah
  1 kuñjakhañjakah
  1 kupakhanakavat
  1 kurucarasabdat
  1 kurugarhapatam
  3 kuruvadhapibam
  2 kurvanabhaktih
  1 kviblupsamasah
  1 kvipratisedhah
  1 kvipratyayasya
  1 kyabgrahanasya
  1 ladanasrayinah
  2 laghupadhatvam
  1 lakaranirdesah
  1 lakaranirdesat
  6 laksanantarena
  11 lasarvadhatuke
  1 latvadyabhavah
  1 lavanaprastham
  1 lavanasabdasya
  1 libhigrahanena
  1 linatiliyatyoh
  1 lingagrahanena
  4 lingapariharah
  1 lingasarvanama
  5 lingavacanayoh
  4 lingavyatyayah
  1 linlidgrahanam
  1 litsanniyogena
  1 lkaropadesasya
  2 lohitadajbhyah
  2 lokaviditatvat
  3 lopasañjñitvat
  1 lopottarakalah
  2 lopottarakalam
  2 lugavadharanat
  1 lugvikaranasya
  2 lukpratisedhat
  1 lunvikarananam
  5 luptanirdistah
  2 madhyamabhavah
  2 madhyamasañjña
  15 madhyamottamau
  2 maghavansabdah
  1 maghavanvarjam
  1 mahiaskabhayat
  1 makarantartham
  2 maksikadibhyah
  1 mamakagrahanam
  6 mandukagatayah
  2 mangalavacanam
  4 manprabhrtinam
  2 mantanipatanam
  2 manthabhidhane
  2 manthadandayoh
  3 mantradyartham
  1 manusyatatsthe
  2 marucchabdasya
  2 masabdadibhyah
  1 masakumbhavapa
  1 masarasivarnam
  1 mathitikadivat
  2 matsyadyartham
  2 matubudattatve
  1 matvarthiyanam
  2 maundyamatrena
  1 mayatprasangah
  3 mayuraromabhih
  1 mayurikukkutau
  1 minatiminotyoh
  2 mitpratisedhah
  1 mlinganirdesah
  1 mrdukalpatarah
  2 mukhagrahanena
  1 mukhopasamhita
  2 muktasamsayena
  1 mundavisistena
  1 nabhakurchuram
  1 nadanupradanah
  2 nadyasrayatvat
  7 nagaragrahanam
  1 nagnambhavukah
  1 naityasabdikah
  4 nakaragrahanam
  3 nakarantartham
  1 nakaranurodhat
  1 ñakaranurodhat
  1 nalopadividhau
  2 namasyatisabde
  1 namulvidhiyate
  1 nanavibhaktyoh
  2 nanayogakarane
  3 nañkunipatanam
  1 nañpratisedhat
  1 nañsubahubhyah
  1 napitavastukah
  2 napumsakalinge
  2 napumsakatvena
  1 naradaparvatau
  1 nasikagrahanam
  1 natvaprasangah
  1 naunakaralopah
  1 nijvyavahitesu
  2 nimantranadisu
  3 nimittopadanam
  16 nipatanasvarah
  1 nipatasañjñaya
  3 nipsanniyogena
  2 nisarvadhatuke
  2 nispannasabdah
  2 nityadistatvat
  2 nityagrahanena
  2 nityapratyayah
  8 nityasabdatvat
  2 nivartayisyate
  3 nivasalaksanah
  2 niyamanupatteh
  1 niyamapurvakah
  1 niyamapurvakam
  4 nrnamanasabdam
  1 nudidvisistena
  1 numanusaktayoh
  15 numpratisedhah
  1 numpratisedhat
  1 nutnaptanakhah
  1 nyagrodhamulah
  2 nyagrodharthah
  2 nyagrodhartham
  1 odanapaniniyah
  2 osthasthanasya
  1 osthasthanayoh
  3 osthyapurvasya
  2 pacamanakalpah
  1 pacchabdadesah
  2 pacipratyayena
  8 padadhikarasya
  2 padadigrahanam
  1 padadilaksanah
  2 padadilaksanam
  1 padadvirvacane
  3 padangadhikare
  2 padantabhaktah
  1 paddanmurdhasu
  1 padottarapadat
  1 paingalakanvah
  1 pakvestikcitam
  1 palaprasthakah
  1 palyarajabhyam
  1 pañcadasaratre
  1 pañcadhisthana
  1 pañcakalapikam
  1 pañcakamasikah
  2 pañcakapalasya
  1 pañcalamadhure
  1 pañcalohitikam
  1 pañcamigrahane
  4 pañcamividhane
  1 pañcamividheya
  1 pañcamyabhavah
  3 pañcamyantasya
  1 pañcaudanikyah
  1 panyupatapayoh
  1 paramacatvarah
  1 paramakarakena
  1 paramamreditam
  1 paramanaptarah
  1 paramanaptarau
  9 paramaprakrteh
  1 paramasakhayah
  1 paramasakhayau
  1 paramasvasarah
  1 paramasvasarau
  1 paramatrayanam
  2 parangvadbhave
  16 paranimittakah
  9 parankaryatvam
  14 parankaryatvat
  1 parapurvatvena
  3 parasavarnasya
  1 parasmaibhasah
  1 parasmaipadani
  1 parasmaipadena
  27 parasmaipadesu
  1 parasucchinnah
  1 paratvatsvarah
  1 paravallingata
  7 paribhasikasya
  5 pariharantaram
  2 parimamarjatuh
  4 parimanantasya
  2 parimanasabdah
  1 parisampapyate
  1 parisañcaksyah
  2 parisankhyanam
  1 parisavakiyati
  1 paryavapannani
  1 paryudasitavya
  9 pataliputrakah
  1 pataliputrasya
  2 pataliputravat
  1 patanaprastham
  5 pathavisesanam
  1 patighnivrsali
  1 patitalaksanam
  1 patnisamyajyah
  1 patukalpatarah
  1 patumrdusuklah
  1 pautimasyayani
  7 pautraprabhrti
  2 phalapakasusam
  1 phalgunisabdah
  1 pibhavavacanam
  1 pitpratisedhat
  3 pitvasthirakah
  1 plihangrahanam
  4 plutapragrhyah
  1 plutaprasangah
  2 plutasañjñakah
  2 plutyadyarthah
  2 pracecchidayya
  1 pracyamadhyesu
  5 pradhanabhavat
  2 pradhanabhutam
  4 pradhanakartuh
  2 pradhanasabdau
  2 pradhanasistah
  1 pradhanasistam
  1 pradipnimittam
  3 pradurbhavanti
  1 pradurbhavatsu
  2 pragrhyakaryam
  22 pragrhyasañjña
  4 pragrhyasrayah
  1 prahnapragayoh
  1 praiyangavikah
  2 prajatabharyah
  1 prakalpyeyatam
  1 prakarsayuktat
  4 prakhyavisesat
  3 prakramitavyam
  2 prakrtapavadah
  1 prakrtayarthau
  2 prakrtayataram
  1 prakrtibhavena
  4 prakrtigrahane
  1 prakrtinimitta
  2 prakrtiniyamah
  1 prakrtisvarena
  4 prakrtivisesat
  1 prakrtsvarasya
  2 prakrtyabhavat
  16 prakrtyantaram
  1 prakrtyanvayah
  2 prakrtyasrayah
  1 prakrtyasritam
  1 pramanikaranam
  1 pranidhapayati
  1 pranidharayati
  2 prapacatitaram
  1 prapapuraniyam
  1 praptapannayoh
  2 prarthayamanah
  2 prasadavasinah
  1 prasaranartham
  2 prasaranibhyah
  1 prasnavitavyam
  6 prathamabhavah
  2 prathamasañjña
  3 prathamavidhih
  4 pratijñabhedah
  1 pratinarnrtiti
  3 pratinirdestum
  7 pratinirdisati
  18 pratipadikanam
  28 pratipadikasya
  1 pratipadyamahe
  1 pratipattavyah
  2 pratiprasthata
  3 pratisiddhasya
  2 prativesadinam
  2 pratividhiyate
  1 pratkrtibhavah
  1 pratyabhivadam
  1 pratyacaksmahe
  25 pratyakhyayate
  1 pratyangavarti
  1 pratyasarinyah
  1 pratyayagrhane
  2 pratyayakaryam
  6 pratyayamatram
  12 pratyayaniyame
  10 pratyayantaram
  4 pratyayantasya
  1 pratyayantayoh
  2 pratyayarthena
  8 pratyayasañjña
  3 pratyayasrayah
  1 pratyayasrayam
  1 pratyayasritam
  15 pratyayasvarah
  4 pratyayasvaram
  33 pratyayavidhau
  1 pratyayavidheh
  46 pratyayavidhih
  1 pratyaygrahane
  1 pratyudaharyah
  1 pratyudaharyam
  1 pratyutthiyate
  1 pravartamanesu
  1 pravartantekah
  1 pravrddhadinam
  1 pravrddhasabde
  1 prayascittiyah
  1 prayascittiyam
  1 prayatnavisese
  1 prayoganiyamah
  2 prayoganyatvat
  5 prayogavisayah
  1 prayogavisayam
  1 prayoksyamanah
  2 priyadarsanata
  2 priyakhyebhyah
  1 priyataddhitah
  1 priyatisrbhyam
  2 proktagrahanam
  1 prosthapadanam
  2 prthagarthanam
  6 prthaggrahanam
  1 prthivivikarah
  2 pukpratisedhah
  1 pumspradhanyat
  7 pumvadbhavasya
  6 punahprasangah
  10 punahprasangat
  2 punahpravrttih
  1 punyahavacanam
  2 puralaksanasya
  2 puranagrahanam
  2 puranaproktesu
  4 purusamatrasya
  1 purusopagrahau
  2 purvagrahanena
  2 purvalingatvat
  1 purvanaidagham
  1 purvapadalopah
  1 purvapadartham
  8 purvasavarnena
  1 purvatraseddhe
  14 purvatrasiddhe
  1 purvatryalinde
  2 purvayanadesah
  1 purvpadatisaye
  1 pustivardhanah
  1 pusyapunarvasu
  1 putraputradini
  4 rajacaryabhyam
  2 rajanyadibhyah
  2 rajavisistayah
  2 rathakatyadisu
  2 rephavisesanam
  1 rkaragrahanena
  2 roravityartham
  1 rrkararantanam
  2 rsipratisedhah
  1 rsisampradayah
  1 rstisenasabdah
  2 rtunaksatranam
  1 rubadhanartham
  1 rudyudhyativat
  1 sabadibadhanam
  1 sabdagranthesu
  3 sabdanusasanam
  1 sabdaparayanam
  6 sabdasañjñayam
  2 sabhasannayane
  1 sabvikaranasya
  3 sadanvakhyanat
  1 sadhanapavarge
  2 sadhanapeksani
  2 sadhanavyavaye
  3 sadhvanusasane
  3 sadipratyayena
  3 sadrsagrahanam
  6 sagatigrahanam
  1 sahadikrtatvat
  1 saharthibhavah
  3 sahavivaksayam
  4 sakalakantakan
  10 sakaragrahanam
  4 sakarmakarthah
  2 sakarmakartham
  3 sakhipatibhyam
  1 salaguptayanih
  1 salapravesanam
  1 sallidgrahanam
  1 samabhiharanam
  3 samaharavarnau
  1 samanadravyena
  2 samanagrahanam
  1 samanagramikah
  3 samanakartrkat
  2 samanaksaranam
  7 samanasabdanam
  2 samanyacodanah
  3 samanyaprayoge
  3 samanyavacanah
  7 samanyavacanam
  3 samanyavacinah
  1 samanyavacinoh
  1 samanyavihitah
  11 samanyavihitam
  2 samanyavihitan
  1 samanyavisesau
  1 samapravibhage
  2 samarthatarani
  10 samarthavidhih
  1 samarthyayogat
  13 samasagrahanam
  2 samasanirdesah
  1 samasantebhyah
  2 samasasvarasya
  1 samasavidhanam
  1 samasnkhyatvat
  1 sambaddharthah
  1 sambaddhartham
  1 sambandisabdau
  9 sambuddhigunah
  2 sambuddhijasoh
  10 sambuddhilopah
  1 samhitakaryani
  2 samhitasañjñam
  2 sammitikayanih
  2 sampadadibhyah
  1 sampathamatram
  4 samprasaranena
  1 sampratyayakah
  1 sampratyayasya
  1 samprayacchate
  1 samprayacchati
  1 samsapasthalah
  1 samsrstasabdah
  1 samubuddhilope
  2 samudayaikacah
  1 samudayakaryam
  5 samudayasabdah
  1 samudayavrttau
  2 samvatsarajata
  1 samvrtakanthah
  7 samyogadilopah
  3 samyogantalope
  1 samyogasañjñah
  1 samyogotpattau
  2 sanangupanahau
  1 sandhyaksarani
  4 sandhyaksaresu
  1 sanghusasvanam
  1 sangrahitavyam
  1 sañjñabadhanam
  8 sañjñadhikarah
  9 sañjñagrahanam
  3 sañjñanirdesah
  4 sañjñibhutakah
  1 sañjñinirdesah
  1 sankhyagrahane
  2 sankhyaprayoge
  2 sankhyasañjñah
  2 sankhyavisesah
  1 sankhyavisesam
  3 sankulakhandah
  12 sannipatakrtam
  1 santasamyogena
  1 sanubandhakesu
  2 sanvadbhavasya
  1 saprakrtikasya
  2 sapratyayakena
  1 saptamibhavati
  1 saptamiharinau
  2 saptamisamasah
  5 saptamividhane
  1 saptarsimantam
  1 saranpratyayah
  2 sarasisabdasya
  1 sarvadesarthah
  12 sarvadesartham
  2 sarvadyantasya
  4 sarvagrahanena
  2 sarvanamasñjña
  1 sarvapadadesah
  32 sarvaprasangah
  8 sarvasandehesu
  1 sarvasauvarnah
  1 sarvasthaninam
  2 sarvavibhaktih
  1 sarvobhayarthe
  1 sasprabhrtayah
  2 sassahacaritah
  1 sasthadhikaram
  2 sasthigrahanam
  7 sasthinirdesah
  6 sasthyadhikare
  3 sasthyarthasya
  2 sastrapurvakam
  1 sastrigrahanam
  2 satapratisedhe
  2 satasahasrayoh
  1 saticpratyayah
  2 satprabhrtinam
  1 satpratisedhah
  1 satpratisedham
  1 satsñjñavacane
  1 saukharatrikah
  1 saunakadibhyah
  1 sauryaketavate
  1 sauryakrauñcam
  1 savarnadirghah
  5 savarnasañjñah
  2 savarnasañjñam
  1 sayavasavasisu
  1 senanibhoginah
  1 sevitaprasange
  3 sidbhutapurvah
  1 siddhasabdasya
  1 sidvikrtartham
  2 sijadidarsanat
  3 sijapavadatvat
  3 sijluggrahanam
  1 sisiravasantau
  2 sistajñanartha
  1 sitpratisedhah
  1 sitpratisedhat
  1 skandavisakhau
  1 snavikaranasya
  1 sobhanagargyah
  1 sodasaphalahca
  2 sphaiyakrtasya
  1 sraddhasabdena
  1 sraddhopapanne
  1 sraughnadesiya
  1 sraughnajatiya
  1 srenyadisamase
  3 stambakarnayoh
  2 sthadamsibhyam
  2 sthagrahanasya
  1 sthalapathikah
  1 sthalapathikam
  2 sthalipitharam
  2 sthanagrahanam
  1 sthanagrahanat
  2 sthaneyogatvam
  2 sthaneyogatvat
  5 sthaninirdesah
  1 sthaninirdesam
  1 sthaninivrttih
  2 sthanivabhavah
  1 sthanivabhavat
  5 sthanivadbhave
  1 sthaulyasirsih
  2 sthivusvaskati
  3 stripratyayesu
  5 stripumsabhyam
  1 stripurvapadam
  2 stryabhidhanam
  1 stutvanatvayoh
  1 subantaikantah
  1 subantavacanam
  2 subhagankarani
  3 subrahmanyayam
  1 sukhapratiksah
  2 suklatarasabde
  1 sukrtdduskrtau
  2 sunatajivasana
  1 supratisthanah
  2 suryagastyayoh
  2 suryamatsyayoh
  2 susnatadibhyah
  2 sutagramaninam
  5 sutpratisedhah
  1 sutranibandhah
  1 sutrasatakavat
  6 svabhutyartham
  1 svadhyambhavam
  1 svamamsadibhih
  2 svangagrahanam
  1 svangagrahanat
  4 svangakarmakat
  1 svapipracchyoh
  5 svarabhinnanam
  7 svarabhinnasya
  1 svaragrahanena
  1 svarasarvanama
  3 svaritagrahane
  1 svaritasañjñah
  6 svarupagrahane
  1 svavidgartiyah
  2 svetavahadinam
  1 syadinumartham
  1 syanvyatyayena
  1 syatasilrlutoh
  2 tababhavarthah
  5 tadadigrahanam
  1 tadakhyamatrat
  1 tadanasrayinah
  23 tadantavidhina
  1 tadantividhina
  4 tadasannidhyat
  2 taddhitakamyoh
  3 taddhitarthena
  1 taddhitasañjña
  4 taddhitavidhau
  1 taddhitopattih
  2 taduttarapadam
  2 tadvadatidesah
  2 tadvannirdesah
  1 tadvannirdesat
  2 tadvidesastham
  4 tadvisesebhyah
  2 takaragrahanam
  1 tamapgrahanena
  1 tandulavikaram
  1 tannamikabhyah
  6 tannimittatvat
  2 tannirderdesah
  2 tanniyamartham
  5 taparanirdesah
  6 taparanirdesat
  2 taparoccaranam
  1 tappratisedhah
  1 tasyagrahanena
  2 tasyaprakarane
  3 tathajatiyakah
  3 tathajatiyakam
  3 tatkalakalasya
  1 tatpratisedhah
  1 tatpratisedhat
  1 tatpurusartham
  5 tatrabhavantah
  2 tatraprakarane
  1 tatsamudayasya
  1 tatvanipatanam
  1 tavarganirdese
  1 tavyadgrahanam
  3 thajadivacanat
  1 thalgrahanasya
  2 thaññithabhyam
  4 thañprakaranat
  1 thathadisvarah
  2 tidatmanepadam
  1 timingilagilah
  3 tinabhihitasya
  1 tinpratisedhat
  3 tinsamudayasya
  2 tirottarapadad
  2 tisrcatasrtvam
  1 tisyapunarvasu
  1 tittirikalmasi
  3 tribhagadhikah
  1 tripadikabhyam
  1 triparamabista
  2 triprabhrtayah
  1 triprabhrtinam
  1 tripratisedhah
  1 tripurusanukam
  2 trjvadbhavasya
  4 trnahigrahanam
  3 trtiyadisvarah
  1 trtiyagrahanam
  2 trtiyanirdesah
  1 tugabhavarthah
  10 tulyajatiyasya
  1 tulyaprayatnam
  1 tulyaprayatnau
  1 tundaparimrjah
  1 tyadadivikarah
  1 tyadadyantasya
  1 uapsankhyanena
  1 ubhasarvatasoh
  2 ubhayadarsanat
  2 ubhayadesatvat
  1 ubhayagrahanam
  1 ubhayanimittah
  3 ubhayanirdesah
  3 ubhayanirdesat
  1 ubhayarthatvat
  1 ubhayasadhanah
  3 ubhayasañjñani
  1 ubhayavacitvat
  1 ubhegrahanasya
  2 uccaranakriyah
  1 udagayanasthau
  1 udakagrahanena
  1 udapuppucchata
  1 udattagrahanam
  1 udattanirdesah
  1 udattanirdesat
  1 udattanudattoh
  1 udattasvaritoh
  5 udattenodattah
  2 udbhavavacanat
  2 ugillaksanasya
  1 ugitkaryarthah
  1 ukarasakarayoh
  1 uktarthanamapi
  10 upadesavacanam
  2 upadesavacanat
  2 upadhadhikarah
  15 upadhagrahanam
  2 upadhalaksanam
  4 upadhamatrasya
  2 upadhigrahanam
  1 upadhmaniyadeh
  2 upadhmaniyasya
  1 upadhyayarthah
  1 upajñopakramam
  2 upakuladibhyah
  1 upamanagrahane
  2 upapadaniyamah
  6 upapadasamasah
  3 upapadasañjñam
  1 upasamadadhati
  3 upasankhyanena
  2 upasanknhyanam
  2 upasargabhavat
  2 upasargasañjña
  1 upasiktasabdah
  1 upasthayisatam
  1 upayogavacanam
  1 uryadicvidacam
  3 usnihakakubhau
  2 utsargapavadam
  2 utsargapavadau
  1 utsargavelayam
  1 utsedhajivinah
  6 uttarapadalope
  1 uttarapadalopi
  2 uttarapadarthe
  5 vacanagrahanam
  1 vadavakarsiyah
  2 vaiyakarananam
  2 vakyadhyaharah
  1 vakyasamudayah
  2 valacprakarane
  2 valadigrahanam
  7 valadilaksanah
  1 valadilaksanam
  1 vañciluñcyrtah
  1 varatantaviyah
  3 varnagrahanani
  11 varnagrahanena
  4 varnagrahanesu
  1 varnasamudayah
  2 varnasanghatah
  2 varnasrayatvat
  2 varnavicalasya
  5 varnavyatyayah
  7 vartamanakalah
  3 vartamanakalam
  1 vasanalaksanam
  2 vasarprakarane
  1 vasavadattikah
  2 vasudevasabdat
  1 vasudevavargat
  2 vatupprakarane
  1 vayasavidyakah
  1 vayatijalpanti
  1 vayudattamayam
  1 vayudattarupam
  1 vedanamatrasya
  1 vibhaktadhanah
  1 vibhaktiniyame
  3 vibhaktisvarah
  2 vibhaktisvaram
  3 vibhaktisvarat
  1 vibhaktiyuktam
  6 vibhaktyadesah
  2 vibhaktyalopah
  1 vibhaktyantani
  17 vibhaktyarthah
  1 vibhakyarthesu
  1 vibhasagrahane
  2 vibhasapavadah
  2 vibhasavacanam
  1 vibhinnarthesu
  2 vidhigrahanena
  2 vigrahapurvika
  2 vijanisyamanah
  2 vikaranabhavah
  2 vikaranasvarah
  1 vikaranavidhau
  1 vikaranirdesah
  1 vikarasasthyah
  3 vikrtagrahanam
  1 vikrtanirdesah
  1 vikrtigrahanam
  1 viparabhyañjeh
 325 vipratisedhena
  1 vipratisiddhah
  28 vipratisiddham
  1 vipratisiddhau
  1 viragavirangam
  5 viramagrahanam
  2 virapurusakani
  14 visarjaniyasya
  2 visayabhidhane
  2 visesabhaktvat
  17 visesanarthena
  7 visesanasasthi
  1 visesavihitena
  63 visesayisyamah
  1 visistanirdesh
  2 visvajanadinam
  1 vivarasamvarau
  1 vivartisisyate
  2 vivibhaktitvat
  1 vivrtavarnasya
  1 vrddhagrahanam
  3 vrddhalaksanah
  1 vrddhasañjñani
  1 vrddhibhutanam
  9 vrddhigrahanam
  1 vrddhikarmanah
  2 vrddhikriyayah
  5 vrddhinimittah
  4 vrddhinimittam
  9 vrddhinimittat
  1 vrddhiprasange
  2 vrddhisabdasya
  5 vrddhividhanam
  1 vrddhyavadesau
  1 vrjigarhapatam
  1 vrksamrgadinam
  1 vrttagrahanena
  1 vrttijasadrsah
  4 vrttisamavayah
  2 vuñapavadatvat
  2 vyakhyanartham
  1 vyaktabhidanam
  2 vyalopavacanam
  1 vyañjanantasya
  1 vyañjanavatyah
  3 vyatipakartham
  2 vyavasitantyah
  1 vyavasitapathe
  1 vyavasthapanam
  1 vyavasthapyate
  8 vyavasthartham
  1 yadatradikhyam
  2 yadkriyayuktah
  4 yadrcchasabdah
  1 yajadipratyaye
  1 yajadyupadesat
  1 yajayayisyanti
  1 yajñakhyebhyah
  2 yalopallopayoh
  2 yamanusvaranam
  1 yanadesabhavah
  2 yanadistarthah
  2 yanluggrahanam
  1 yastipradhanah
  2 yathagrhitasya
  9 yathajatiyakah
  4 yathajatiyakam
  2 yathavihitanam
  1 yatkhacchantat
  25 yatkriyayuktah
  1 yatkriyayuktas
  2 yattasksudresu
  1 yaugandharakah
  2 yaujanasatikah
  1 yogavibhagatah
  1 yogavyavasanam
  1 yugandharartha
  3 yugapadvacanam
  1 yuktagrahanani
  2 yuktapurnantah
  2 yuktarohyadisu
  8 yuktavadbhavah
  1 yuvatigrahanam


14  =  1606 words (4295 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License