Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

15  =  1202 words (3331 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhasitapumskat
  1 abhimanassabdat
  2 abhimukhyamatre
  1 abhinirvrttanam
  7 abhinirvrttasya
  1 abhiniskramanam
  1 abhipragrahanam
  36 abhisambadhyate
  2 abhisambandhena
  1 abhivardhamanah
  1 abhrukamsadinam
  1 abhutatadbhavah
  1 abhuvrihyarthah
  2 abhuvrihyartham
  1 abhvyaharisyati
  2 abhyasalaksanam
  1 abhyasalaksanat
  1 abhyasalopassca
  1 abhyasasthanesu
  11 abhyasavikaresu
  2 abhyastakaryani
  1 abhyastasañjñah
  1 abhyastasvarena
  3 abhyastinimitte
  2 abhyavaharayati
  2 acamadigrahanam
  1 acaryagrahanesu
 147 acaryapravrttih
  2 acaryopasarjane
  1 acsabdagrahanam
  1 adbhavanivrttih
  1 adesagrahanasya
  8 adesanupapattih
  1 adgunayanadesau
  1 adharmajugupsuh
  3 adhatvabhihitam
  3 adhatvadhikarat
  1 adhijigamisanti
  1 adhijigamisatah
  2 adhikaranagatih
  3 adhikasasthikah
  2 adhistabhrtayoh
  1 adhiyanavidusoh
  1 adhyardhasanyam
  1 adhyardhasatyam
  1 adhyardhasurpam
  3 adhyetrveditroh
  3 adhyuttarapadat
  2 adravyaprakarse
  3 aduraviprakarse
  1 advyupasargasya
  3 adyudattatvasya
  1 agamanudattatve
  1 agastikaundinac
  3 agnihotrasabdah
  5 agnipadadibhyah
  4 agnistomadibhih
  1 ahicumbakayanih
  2 ahicumbukayanih
  2 ahihitarthatvat
  1 aisumatitarayam
  1 ajakrtinirdesat
  1 ajvarisantapyoh
  1 akaragrahanasya
  6 akaraprakaranat
  4 akarmakagrahane
  1 akarmakgrahanam
  4 akrtisahacarite
  2 akrtyabhidhanat
  1 akrtyupamardena
  5 aksarasamamnaye
  4 aktaparimananam
  1 akuntikurubhyah
  2 alambanavidurye
  1 allopahilopayoh
  2 allopatilopayoh
  1 alugvikaranasya
  2 amanusyakartrke
  2 amisribhutatvat
  2 amivartamanavat
  1 anabhihitasraya
  4 anabhinirvrttam
  1 anabhyasamityah
  3 anabhyasavikare
  1 anadaragrahanam
  1 anadaraprasange
  2 anadesagrahanam
  1 anantagrahanena
  1 anantarañvidhin
  1 ananunasikatvat
  1 anapasabdatvaya
  1 anapayatyadayah
  1 anapayatyadinam
  3 anasriyamanayam
  3 anattvabhutanam
  1 anavasthakarina
  1 anavasthitatvat
  2 anayasabhidhane
  3 añcatinahyadisu
  1 anekarthasrayah
  1 anekarthasrayam
  5 anekasesabhavat
  2 anigantavacanam
  16 anistaprasangah
  1 aniyatavrttayah
  3 annavikarebhyah
  1 ansamavesartham
  1 antadivadbhavah
  5 antadivadbhavat
  1 antarantahstham
  1 antodattatvasya
  1 anudakagrahanam
  1 anudattaditvena
  3 anudattavacanam
  6 anudattavacanat
  1 anukaranasabdah
  4 anukarsanarthah
  1 anukrantapeksam
  1 anunasikabhavat
  1 anunasikopadhah
  2 anuparadyartham
  2 anupasarjanasya
  1 anuprayoksyante
  6 anuprayoktavyah
  1 anusahayibhavah
  1 anusvaravyavaye
  2 anutpattyartham
  5 anuvrttinirdese
  2 anvacayavacanat
  1 anyasankhyatvam
  14 anyathasvarasya
  1 anyatrabhavasya
  2 anyonysamsrayam
  1 apadadanasañjña
  2 apadanagrahanam
  1 aparaisukamasah
  1 aparasalapriyah
  2 apariganitatvat
  3 apasabdopadesah
  1 apatyasamuhayoh
  2 apavadavijñanam
  1 apavadavijñanat
  1 apritamayavakah
  4 aprktasañjñayam
  1 aprktasilopayoh
  1 apurvakalarthah
  2 apurvapadartham
  3 apurvavidhitvat
  2 arambhapurvakah
  21 ardhadhatukasya
  4 ardhadhatukiyah
  1 ardhadhatukiyan
  1 ardhakosatakika
  1 ardhamagadhakah
  3 ardhamatrikasya
  1 ardhapañcalakah
  1 ardhapañcamakam
  2 ardhapurvapadah
  4 arthagatyarthah
  1 arthanimittakah
  1 arthanupapattih
  16 arthavadgrahane
  1 arthavadharanat
  1 arthavattvadese
  3 artisamyogadyoh
  1 asabdakriyatvad
  1 asabdakriyatvat
  3 asabdasañjñayam
  3 asamanakartrkat
  2 asamaptivacanat
  3 asamasagrahanam
  2 asamasanirdesah
  1 asamasanirdesat
  1 asarvadyantasya
  2 asarvavibhaktau
  1 asarvavibhaktih
  1 asastranvitasya
  1 asattvaprakrtih
  1 asevitagrahanam
  1 asiddhavijñanam
  1 asistavyavahare
  4 astripratyayena
  1 astripurvapadam
  2 asuyakutsanayoh
  1 asvapurusabhyam
  3 atharvanasabdah
  2 atkupvannumbhih
  1 atmanepadaparah
  2 atmanepadarthah
  5 atmanepadartham
  1 atpurvagrahanam
  1 atribharavajika
  1 attalikabandham
  2 attvasanniyogat
  2 atvatpratisedhe
  2 atyantaapahnave
  1 atyantasamyogah
  1 aupagavibharyah
  1 aurdhvandamikam
  1 ausijavrndarika
  6 avadharanarthah
  4 avadharanartham
  1 avanunavayisati
  1 avarnanagarayoh
  1 avarnapradhanah
  4 avasanalaksanam
  1 avasanasañjñini
  1 avatyagrahanena
  1 avayavabhutasya
  1 avayavagrahanam
  5 avayavagrahanat
  2 avayavaikactvat
  1 avayavasamudaye
  2 avidyamanodatte
  3 avihitalaksanah
  2 avisesavidhanat
  2 avyayasañjñayam
  1 ayadiprakaranam
  2 ayadividhanasya
  1 ayamavivaksayam
  4 ayanadistartham
  1 ayusmatpurusani
  1 bahucpurvapadat
  1 bahuksiraghrtam
  2 bahulavacanasya
  2 bahumalyaphalah
  2 bahuvrihisañjña
  3 bahuvrihisvaram
  2 bahuvrihivattve
  1 bahuvrihyarthah
  1 bahuvrihyartham
  1 bahvajgrahanena
  2 bahvalparthasya
  1 bhagavittikasya
  1 bhaksyaniyamena
  3 bharatagrahanam
  2 bhastragrahanam
  3 bhavadikarmanoh
  2 bhavajjatiyakah
  3 bhavasadhanasya
  3 bhavatikriyayah
  5 bhavavacanatvam
  2 bhavisyatkalata
  1 bhavisyatkalena
  3 bhogottarapadat
  2 bhorajanyavisam
  1 bhrastramindhah
  1 bhratrvyasabdah
  1 bhrgvangirasika
  4 bhujipratyayena
  1 bhuktavibhuktam
  2 bhumadigrahanam
  2 bhumadiyuktasya
  1 bhuridavattarah
  1 bhutadhikarasya
  9 bhutapurvagatih
  5 bhutapurvagatya
  2 bhutapurvamatre
  2 bhutavadatidese
  1 bhutavadvacanat
  2 bhutavartamanau
  1 bibhavaniyisati
  1 bilvakiyasabdat
  2 bobhavityartham
  1 brahamadattasya
  3 brahmanacchamsi
  3 brahmanadibhyah
  1 brahmanagryasya
  3 brahmanakalpesu
  2 brahmanakarakam
  2 brahmanakulanam
  1 brahmanasabdaya
  2 brahmanasadrsah
  4 brahmanasadrsam
  1 brahmaprajapati
  1 brhaspatinetrah
  1 brhatijatyantah
  3 bruvisasigunena
  2 cakarakaranasya
  1 cakaspratayayat
  2 cakravarmanasya
  1 candratarakavat
  2 canparanirhrase
  1 caturthivacanam
  2 caturthividhane
  7 caturthyantasya
  1 catusprabhrtisu
  1 catvarimsatpuli
  1 cayusmakasmakau
  1 chandahsastresu
  2 chandovavacanam
  2 cicchardayisati
  4 ciraciravacanat
  1 citatulabharisu
  1 culumpadyartham
  1 cvyarthavacanam
  1 dadadidadhatyoh
  1 dadatidadhatyoh
  1 dadhaprakrtayah
  1 daradavrndarika
  1 darsaniyadesiya
  2 darsaniyamanini
  1 darunadhyapakah
  1 dasapurusanukam
  2 dataradatamayoh
  3 desaprthaktvesu
  1 devadattarupyam
  3 devadattasabdah
  1 devadinnasabdam
  4 devasuradibhyah
  1 dharmopadesanam
  1 dhatudvirvacane
  5 dhatugrahanasya
  7 dhatupasargayoh
  1 dhatuprakaranat
  3 dhatusambandhah
  1 dhatuvadhikarah
  1 dhatvadisthasya
  2 dhatvaprasangah
  1 dhvamsasiramsai
  1 digdhasahasayah
  2 dikpurvapadasya
  2 dirghamukhamani
  9 dirghaprasangah
  2 dirghasamsrayam
  1 dirghasañjñakah
  2 dirghasattravat
  1 dirghatvabhavah
  1 dirghatvavacane
  1 dityadityaditya
  5 dravyabhidhanam
  1 dravyantarastha
  2 dravyapradhanam
  1 dravyasamhanane
  1 duradhyambhavam
  2 dvaiparayanikah
  1 dvandvadhikarah
  1 dvibahvarthayah
  2 dvigucagrahanam
  1 dviguprakaranam
  1 dvimatrakalasya
  1 dvipacchabdasya
  4 dvirvacanadayah
  1 dvirvacanarthah
  2 dvisasthibhavat
  1 dvistripratyaya
  1 dvistriscaturah
  1 dvitiyagrahanam
  2 dvitiyanirdesah
  1 dvitiyasasthyau
  2 dvivacanaparata
  5 ekadesanimittat
  3 ekadesanuvrttih
  3 ekadesavikrtesu
  1 ekadesigrahanam
  1 ekadesigrahanat
  2 ekadesipradhane
  4 ekadesisamasena
  2 ekapadasvarasya
  3 ekarthagrahanam
  1 ekarthibhavkrte
  11 ekasesanirdesah
  9 ekasesanirdesat
  1 ekavacanabhavah
  2 ekavacanabhavat
  1 ekavacanadvigoh
  1 ekavacanantanam
  1 ekavacanantayoh
  2 ekavibhaktitvat
  1 ekavimsatitamah
  2 ekayogalaksanam
  1 etanniyamartham
  2 ettvasabhavayoh
  2 ettvavijñanasya
  13 evañjatiyakanam
  6 evañjatiyakasya
  2 gadadigrahanena
  1 gadulasandilyah
  1 gajasahayabhyam
  1 gakarakakarayoh
  1 gamadagrahanesu
  1 gandharvnagaram
  2 gargavatsavajah
  1 gargyavrndarika
  2 gartottarapadat
  1 gatapratyagatam
  1 gatibuddhyadiam
  1 gatikarakapurve
  2 gaukaksyasabdah
  1 gavidhukasabdah
  4 ghañanukramanam
  1 ghatvadhatvayoh
  1 ghisañjñabhavah
  2 glaucukayanakam
  1 glaucukayanasya
  3 gonivrttyartham
  5 gosvansavavarna
  3 grahanavadbhyah
  1 grahanopadhayah
  2 grahanopadhinam
  1 grahmanasadrsam
  1 gramanibhoginah
  1 gramapratisedhe
  2 gunanimittatvat
  2 gunantarayuktah
  2 gunantarayuktam
  1 gunapadarthikah
  14 gunapratisedhah
  4 gunavacanebhyah
  1 gunvrddhisañjñe
  5 gurulaghusañjñe
  3 hakaravisesanam
  1 halascejupadhat
  7 halsvarapraptau
  2 hamsacakravakah
  2 hamsacakravakam
  1 hanininadesanam
  1 hastinidvayasam
  1 havispraksepane
  2 hinuminagrahane
  1 hiranyarthibhih
  4 hrasvapradesesu
  2 hrdayangamabhih
  1 hvayatiprasange
  1 idamprathamakah
  2 ikarabhavartham
  2 ikaradigrahanam
  4 ikarpratisedhah
  1 isusohsamarthye
  33 itaretarasrayam
  2 itkaryabhavasya
  1 itkrtaprasangah
  2 itpratisedhasya
  2 ivarnakulakrtih
  1 iyanuvanbhainam
  1 iyanuvansthanah
  6 iyanuvansthanau
  2 jahatsvarthayam
  1 jangalapathikah
  1 jangalapathikam
  1 jatapratisedhah
  4 jhakarabhakarau
  1 jihvamulanguleh
  1 jihvayakiyisati
  2 jivitaparimanam
  1 jusbhavavacanam
  1 kalaksigarbhini
  2 kalanaksatrayoh
  4 kalaparimananam
  2 kalasahacaritah
  2 kalpabdesiyarau
  1 kalyanapanipada
  2 kalyanipañcamah
  1 kamandalugrahah
  1 kambalagrahanam
  2 kandvidhyartham
  1 kantarapathikah
  1 kantarapathikam
  1 kanthasthanayoh
  2 kanvacikirsayam
  1 kapisthalayanah
  3 karakasañjñayam
  4 karakavibhaktih
  1 karakavisesanam
  2 karakavrndarika
  1 karanadhikarane
  1 karanapradesesu
  1 karkmavyatihare
  5 karmadharayasya
  2 karmadharayatve
  2 karmasadhanasya
  1 karmavyatiharah
  1 karmavyatirhare
  4 kartrabhiprayam
  2 kartrpratyayena
  1 kartrvisistasya
  1 karyasiddhatvam
  2 kasthasaksthata
  2 kasyapagrahanam
  7 kathañjatiyakah
  1 kathañjatiyakam
  1 katpurvagrahane
  4 katpurvavacanam
  1 kaukkudivahakah
  1 kavarganirdesam
  2 kekayimitrayvoh
  1 kevaladrstatvat
  1 khadiraburburau
  1 kharakhurabhyam
  1 khisnuckhukañau
  1 kilalapammanyah
  5 kimsabrahmacari
  2 kimyattadbahusu
  2 kitavavyavahare
  1 kkvipratyayasya
  1 klistaklisitena
  1 kopadhalaksanah
  1 kratuyajñebhyah
  1 krdakrdgrahanam
  1 kriyavisamaptau
  1 kriyavisesanani
  1 kriyavyatiharah
  1 kriyavyatirhare
  2 krtapakrtadinam
  1 krtpratipadikam
  1 krtsvarapavadah
  2 krttikarohinyah
  1 krtyatrjvacanam
  1 ksaudrakamalavi
  2 ksipraksudrayoh
  3 ksudrakamalavat
  3 kukkutamayuryau
  1 kumbhakarakulam
  1 kumbhakarebhyah
  2 kutsitagrahanam
  2 kvinpratyayasya
  3 laghupadhagunah
  1 lakaravasthayam
  8 lasarvadhatukam
  2 linganupapattih
  11 lingavisistasya
  3 lopabaliyastvat
  1 lopagamavikarah
  2 lopanimittatvat
  1 lopasanniyogena
  1 lopayanadesayoh
  1 lopetvabhyamiti
  1 lukkhagrahanena
  1 luptanakaratvat
  1 lyababhavartham
  1 madhurapañcalah
  1 madhurasabdasya
  2 madravrjyartham
  2 mahakastasritah
  2 mahakumbhakarah
  3 maithunecchayam
  1 mamnityavacanam
  1 mandukaplutayah
  1 mangalamadhyani
  1 maranadharmanah
  3 marmrjyamanasah
  2 marudvrdhadinam
  1 masakumbhavapah
  1 masardhamasayoh
  1 maskarigrahanam
  1 mayuravyamsakah
  2 medharathabhyam
  1 medhavisammatah
  2 mitadrvadibhyah
  1 mitrayusabdasya
  1 mlaucukayanakam
  3 mukhasukharthah
  1 muñjesikatulena
  1 murdhabhisiktam
  1 murdhanyavacane
  2 nadihrasvratvam
  1 nadimanusibhyah
  1 nagarakarebhyah
  3 naisadakarsukah
  3 naisahakarsukah
  1 nakarakakarayoh
  1 nakhanirbhinnah
  2 naksatradvandve
  1 nakulaparyantah
  2 nalktvanisthasu
  1 namasyatisabdah
  2 nanapadarthayoh
  3 nanavibhaktinam
  4 nanayogakaranam
  1 nanisthaparasya
  12 nantariyakatvat
  4 nantayiyakatvat
  6 napumsakalingah
  5 napumsakalingam
  1 napumsakasvarah
  3 naschavyaprasan
  2 nasikagrahanena
  1 natvaprasiddhih
  2 nesatvadyarthah
  1 nidarsayitavyam
  1 nimantranadinam
  1 ñinnitkitsvarah
  2 ñinnitkitsvaran
  1 nipatasamaharah
  1 nipatasañjñayah
  1 nipatasañjñayam
  1 niranubandhakah
  25 nirdisyamanasya
  1 niscatvarimsani
  2 nispannakaryani
  4 nisthasañjñayam
  1 nisthasaptamyau
  2 nisvidhanartham
  1 nitkaryatidesah
  1 nittvakittvayoh
  1 nityagrahanasya
  2 nityaprahasitah
  1 nityapurvartham
  3 nityasambandhat
  1 nityasambandhau
  1 nivartakatvadva
  1 njumpratisedhah
  7 nyagrodhasabdah
  1 nyantavisesanam
  1 nyayyavikaranah
  4 pacamanabhaktih
  4 padantagrahanam
  10 padantapadadyoh
  2 padopahatartham
  1 palandubhaksiti
  2 pañcadasaratrah
  3 pañcagavapriyah
  1 pañcakrostrbhih
  4 pañcamigrahanam
  7 pañcaminirdesah
  7 pañcaminirdesat
  3 pañcaminirdiste
  1 pañcaminirdstat
  1 pañcamividhanam
  1 pañcapasvarthah
  1 pañcatrapubhyah
  1 pañcatrapubhyam
  1 pandukambalinah
  1 pandukambalinau
  2 paradaradibhyah
  1 paramanaiskikam
  1 paramaprthutvam
  2 paramparabhavah
  5 parangavadbhave
  2 paraparataranam
  2 pararthavirodhi
  2 pararupavacanam
  2 parasamaipadesu
  3 parasavarnatvam
  7 parasmaipadanam
  2 parasmaipadasya
  1 parasmaipadinah
  1 parayanadesasya
  2 paribhasantaram
  4 pariganitabhyah
  1 parigrahitavyam
  7 parimanakhyayam
  4 parimrjapanudoh
  1 paripalayisyati
  1 paripratiupapah
  2 paripratyupapah
  1 parthavrndarika
  2 parvamarudbhyam
  1 paryabhavisyati
  2 paryavapadyasya
  2 pasunamadibhyah
  1 patumrdubharyah
  3 paurvaparyabhat
  4 pautraprabhrteh
  1 payogunamodanam
  1 payopavasananam
  3 payyanikayyayoh
  1 phadakhachagham
  2 phalabarhabhyam
  1 phalavyatirekah
  1 pingalakanvasya
  1 pivopavasananam
  1 plaksanyarodhah
  2 plutapragrhyesu
  3 plutapratisedhe
  1 prabaddhaviluna
  1 prabaddhaviluni
  2 prabhutadibhyah
  2 pradhanakarmani
  1 pradhanakartari
  1 pradhanasthasya
  2 pragrhyasañjñah
  1 pragrhyasañjñam
  2 prajalpatitaram
  27 prakalpayisyati
  10 prakrtigrahanam
  2 prakrtigrahanat
  3 prakrtilaksanah
  1 prakrtinivrttih
  1 prakrtiprakrtih
  7 prakrtisvarasya
  3 prakrtisvaratve
  1 prakrtivikrtyoh
  3 prakrtyadibhyah
  2 prakrtyantarani
  2 prakrtyantaresu
  1 prakrtyarthasya
  1 pranibhuyastvam
  1 prannvulvacanam
  3 prapatitaparnah
  1 praslistavarnau
  3 prasnakhyanayoh
  1 prasnavitriyate
  1 prasthvadrupyam
  1 prasusnusisyate
  1 pratayayavidhih
  2 prathamalaksane
  5 prathamapurusah
  4 prathamavacanam
  2 prathamavijñane
  1 prathanirdistam
  26 pratinirdisyate
  2 pratinirdisyete
  3 pratipadapathah
  3 pratipadavidhih
  5 pratipadikarthe
  7 pratipadikatvam
  2 pratipadikatvat
  1 pratipadoktanam
  29 pratipadoktasya
  1 pratiparyanavah
  1 pratisadrksasah
  8 pratisedharthah
  23 pratisedhartham
  10 pratisiddhatvat
  1 pratitatpalasah
  2 pratividhasyate
  1 pratyagnimukhah
  1 pratyahararthah
  1 pratyaharartham
  1 pratyakhyayante
  1 pratyayadhikare
  40 pratyayagrahane
  1 pratyayahiyamah
  1 pratyayanimitta
  5 pratyayaniyamah
  2 pratyayantaresu
  3 pratyayaparatve
  2 pratyayarthasya
  1 pratyayasamanya
  1 pratyayasamanye
  3 pratyayasañjñah
  1 pratyayasañjñam
  1 pratyayasratvat
  1 pratyayasrayani
  1 pratyayasthasya
  6 pratyayasvarena
  1 pratyayavacanat
  4 pratyayavidhane
  2 pratyayayisyami
  2 pratyayotpatteh
  8 pratyayotpattih
  1 pratyayyamanena
  2 pratyudaharanam
  6 pratyudahriyate
  1 pravacanakalena
  2 pravacigrahanam
  2 pravrddhadibhih
  2 pravrttivisesah
  1 prayatnabhinnau
  1 prayatnavisesah
  3 prayogagrahanam
  1 prayujyamananam
  9 preksapurvakari
  1 priyagramanikah
  1 prthagvibhaktih
  1 prthagvibhaktim
  1 prthakpariharau
  1 prurvavayomatre
  7 pumsabdatidesah
  1 punarangrahanat
  1 punarlopavacane
  2 punnapumsakatah
  1 purisamsabdanat
  4 purusavyatyayah
  1 purvamagadhakah
  2 purvanighatasya
  3 purvapadatisaye
  1 purvapañcalakah
  2 purvaparabhavat
  1 purvaparapeksat
  1 purvaparavidhih
  2 purvapurvatayoh
  1 purvasalapriyah
  1 purvasavarnasya
  4 purvatrasiddham
  1 purvavayomatram
  1 pusyamitrasabha
  2 pusyasamipagate
  1 putakratvadayah
  1 putakratvadinam
  1 rajavaidyartham
  2 raparaprasangat
  3 rastravaraparat
  1 ratulopamabhyam
  2 rkaralvadibhyah
  1 roravityarthena
  2 rupyottarapadat
  1 sabdagadumatram
  1 sabdanimittakah
  2 sabdapramanakah
  5 sabdasabdarthau
  1 sabdasardarthau
  2 sabhasannayanah
  3 sabrahmacarinah
  2 sadhanaprakarse
  1 sadhanatipattau
  1 sadhanatipattih
  2 sadhanavisistam
  1 sadrsyasampatti
  1 sadyatsyatkasya
  1 sahakrtvapriyah
  2 sahanirdistasya
  1 sahasradaksinah
  1 sakalaparyantah
  2 sakandhunyayena
  1 sakaranakaranta
  1 samaharagunasya
  6 samaharaikatvat
  5 samanadhikarana
  18 samanadhikarane
  1 samanakriyatvam
  1 samanasrayatvat
  1 samanyabhidhane
  1 samanyagrahanam
  5 samanyakrtatvat
  2 samanyanirdesat
  2 samanyarthatvat
  3 samanyavacanaih
  5 samarthagrahane
  2 samarthanighate
  1 samarthapadayoh
  5 samarthataranam
  6 samarthavacanam
  1 samasanipatanat
  1 samasankhyatvam
  1 samasankhyatvat
  3 samasantapeksam
  2 samasantavidheh
  3 samasaprasangah
  1 samasasañjñayah
  1 samasasañjñayam
  1 samasavisesanam
  1 samasenoktatvat
  1 samavasthitanam
  6 samavasthitayoh
  2 samavesavacanam
  7 sambandhasasthi
  2 sambandhavrttya
  5 sambandhisabdah
  5 sambandhisabdau
  1 sambhavanakriya
  1 sambuddhigunena
  5 sambuddhyartham
  1 samhitagrahanam
  2 samkasyakebhyah
  2 sampannapaniyah
  13 samprasaranasya
  1 sampratikabhave
  1 sampratiprattih
  1 sampratiyamanah
  6 sampratyayayati
  1 samudayasthasya
  1 samvatsaravarah
  1 samvrtavarnasya
  1 samyogadilopena
  1 samyogadilopsya
  1 samyogalaksanah
  1 samyogalaksanam
  18 samyogantalopah
  2 samyogantalopat
  2 samyogopadhasya
  1 sanasaptadasani
  1 sandhyaksaranam
  6 sandhyaksarasya
  1 sandilyagadulah
  2 sangatagrahanam
  7 sanghatabhaktah
  2 sanghatantarani
  2 sangrahitrbhyah
  1 sanjigamsisyate
  3 sañjñachandasoh
  3 sañjñakaribhyah
  1 sañjñaprasangah
  1 sañjñapuranayoh
  1 sañjñasamavesah
  1 sañjñasamavesat
  3 sañjñasañjñinau
  4 sañjñasañjñinoh
  1 sañjñayorbhavah
  3 sañjñopasarjane
  4 sankasyakebhyah
  2 sankhatunavayoh
  10 sankhyagrahanam
  1 sankhyaprakrteh
  1 sankhyasamanyat
  3 sankhyavyayadeh
  1 sankhyeyapurane
  2 santasamyogasya
  2 sanubandhakanam
  29 sanubandhakasya
  2 sanubandhakayoh
  3 sapratyayakasya
  2 saptadasaksarah
  5 saptaminirdesah
  5 saptaminirdiste
  1 saptamipurvasya
  1 saptaparnabhyam
  1 saptaparnebhyah
  1 saratprabhrtisu
  1 sarkaraksyayani
  3 sarpurvavacanam
  1 sarthappratayah
  1 sarupanivrttirh
  3 sarvadhatubhyah
  3 sarvadhatukasya
  1 sarvamagadhakah
  1 sarvanamakaryam
  4 sarvanamasañjña
  41 sarvanamasthane
  2 sarvanamavidhau
  1 sarvanamavidhih
  3 sarvanuprayogah
  1 sarvapañcalakah
  1 sarvapurvapadam
  2 sasakaragrahane
  2 sasthinirdistah
  15 sasthinirdistam
  2 sasthiprakarane
  3 sasthipraklptih
  2 sasthiprasangah
  1 sasthisamarthah
  1 sasthisamartham
  4 sasthisamarthat
  2 sasthisamasasya
  2 sasthisaptamyau
  1 sasthisubantena
  3 sasthyanirdesat
  2 sasthyarthatvat
  2 sastrapravrttih
  1 satisistasvarah
  1 satsañjñabhavat
  1 sattvavacananam
  1 saumanottarikah
  1 sauryabhagavata
  15 savarnagrahanam
  1 savarnasañjñaya
  6 savibhaktikasya
  3 sesaniyamartham
  3 siddhasiddhayoh
  2 sidhvamlunlitam
  1 sidhvangrahanam
  1 sidhyapunarvasu
  1 sistavyavaharah
  1 sisvapakiyisati
  1 sitasamsabdanat
  1 sivavaisravanau
  1 smipunrañjvasam
  2 snambahujakacah
  4 snambahujakaksu
  5 snudhatubhruvam
  2 srngavrndabhyam
  1 srotropalabdhih
  1 stambahananiiti
  2 sthalipitharani
  1 sthandilasayini
  1 sthanentaratama
  3 sthaneyogartham
  1 sthanivadbhadat
  1 sthanivadbhavad
  53 sthanivadbhavah
  1 sthanivadbhavam
  1 sthanivadbhavan
 113 sthanivadbhavat
  1 sthanyadesatvam
  7 stripratyayanam
  8 stripratyayasya
  3 stripumlingasya
  2 strivisayartham
  1 studrusrusruvam
  1 subantaikantata
  1 subantanimittam
  1 subantapadatvat
  1 subhamyammanyah
  2 sudhatrvyasayoh
  1 suklatarasabdah
  2 suklatarasabdat
  1 supravijvalitah
  2 suptinabvidhisu
  1 sutranibandhena
  5 sutraviparyasah
  1 suvarnalankarah
  1 svabhavasiddham
  1 svadhyayakalena
  2 svadhyayasabdah
  1 svadhyayasabdam
  2 svamrupavacanam
  1 svangagrahanena
  1 svangasamudayah
  1 svangasamudayat
  1 svaradigrahanam
  1 svaratilaksanat
  2 svaravyatikrame
  1 svaravyavaharah
  5 svaritagrahanam
  2 svaritodattayoh
  10 svarthavijñanat
  2 svarupagrahanat
  1 svasanupradanah
  6 svayatilaksanam
  2 svayuvamaghonam
  1 syanadibadhanam
  3 syandisranthyoh
  4 tadantagrahanam
  3 tadantagrahanat
  2 tadantanirdesat
  1 tadantopadhayah
  5 tadarthamatrena
  2 tadbadhanarthah
  29 tadbadhanartham
  1 taddhitasthasya
  3 taddhitavacanam
  1 taddhitotpatteh
  18 taddhitotpattih
  1 taddhitotpattya
  1 tadhvambhavinah
  3 tadvisesakatvat
  2 takaradigrahnam
  2 tamtamtamadesah
  1 tandulaniscayah
  1 tannimittatvena
  2 tapahkarmakasya
  1 tarnabindaviyam
  3 tasthasthamipam
  2 tasyagrahanasya
  2 tasyasiddhatvat
  2 tasyedamvacanat
  3 tasyedamvisesah
  1 tathajatiyakani
  2 tathajatiyakena
  3 tatparavijñanam
  1 tatpratyayantam
  2 tatpratyayantat
  1 tatpurusabhavat
  1 tatpurusarthani
  6 tatpurusasañjña
  1 tatpurusasrayah
  2 tatragrahanasya
  2 tattvanvakhyane
  1 tiksnsrngatarah
  2 tisrcatasrbhave
  1 tpratyayavidhih
  2 traiparayanikah
  1 tricaturantasya
  1 trimsadratrasya
  1 tripacchabdasya
  3 trivistabdhakam
  1 trtiyacaturthah
  8 trtiyasamartham
  5 trtiyasamarthat
  3 tugdirghatvayoh
  5 tulyakaranatvat
  1 tundaparimarjah
  2 tvaksrugdrsadam
  3 tyadadividhayah
  1 ubhayalingatvat
  5 ubhayaprasangah
  2 ubhayavacananam
  3 ubhayavivrddhih
  2 ubhayepsitatvat
  9 udaharanamatram
  2 udattagrahanena
  3 udattapradesesu
  1 udattaprasangah
  2 udattavisesanam
  1 udattopadesasya
  1 uddesopadesayoh
  1 uddharatikriyam
  1 ugitkaryarthena
  1 ugitpratisedhah
  1 ukaraprakaranat
  1 ukarasasabdayoh
  2 upadesadhikarat
  12 upadesagrahanam
  3 upadesagrahanat
  3 upadesivadbhave
  2 upadhadirghatve
  3 upadhadirhatvam
  2 upadhahrasvatve
  3 upadhasañjñayam
  2 upadhatvavidhim
  1 upadhigrahanena
  8 upadisyamanasya
  1 upagvadipitrkam
  1 upakumbhibhutam
  1 upamanapurvasya
  1 upamanikibhutam
  4 upasamastartham
  2 upasankrantasya
  1 upasargaprayogo
  2 upasargasamasah
  1 upasarjanarthah
  3 upasarjanartham
  1 upayoganimittam
  2 utkalitapumskah
  1 utpannepratyaye
  3 utpattiprabhrti
  1 utsargalaksanam
  1 uttarapadabhuma
  23 uttarapadalopah
  2 uttarapadamatre
  1 utvapratisedhah
  2 uvarnakulakrtih
  6 vacanapariharah
  3 vacanapramanyam
  41 vacanapramanyat
  2 vacanaprasangah
  1 vacanasamavesah
  1 vagdrsadapriyah
  1 vahatyabhidhane
  1 vaipulyavacinah
  2 vaiyaghrapadyah
  1 vaiyakaranahasi
  3 vaiyakaranakhya
  1 vakyasmaranayoh
  1 varnagrahanasya
  1 varsasahasrikah
  2 varsasatasabdah
  1 varsasatavrttam
  3 vartamanakalata
  1 varttikakarasya
  4 vasarupanyayena
  1 vasudevabhaktah
  1 vasudevavargyah
  2 vatakanikamatre
  1 vatatapakalanam
  2 vedadhyayadinam
  1 vibhaktinirdese
  2 vibhaktiniyamah
  1 vibhaktiparanam
  2 vibhaktiparasya
  1 vibhaktisañjñah
  1 vibhaktisañjñam
  1 vibhaktisvarena
  1 vibhaktivacanam
  1 vibhaktyadesesu
  7 vibhaktyantanam
  1 vibhaktyarthena
  1 vibhaktyarthesu
  5 vibhasagrahanam
  1 vidaranasamanye
  1 vidhayuktagatah
  1 vidhigrahanasya
  1 vidhyadhistayoh
  2 vidhyanityatvam
  1 vidyamananasika
  2 vigrahadarsanat
  14 vihitavisesanam
  12 vikaravayavayoh
  1 viparinamayitum
  1 vipratisedhasya
  2 vipratisedhayoh
  3 vipratisiddhesu
  1 virpratisedhena
  2 visarjaniyadese
  1 visayasaptamyah
  1 visesakathabhih
  2 visesanatidesah
  2 visesanavacanah
  1 visesanavisesye
  1 visesavacanasya
  5 visistagrahanam
  2 visistanirdesah
  1 visistanirdesat
  1 vistaratarakena
  1 vivarabhinnasya
  1 vrddhagrahanena
  2 vrddhasañjñayam
  2 vrddhimadvidhau
  1 vrddhisañjñayah
  1 vrsalyahsadrsah
  2 vrttinimittakah
  1 vrttiprayojanah
  1 vrttiprthaktvam
  1 vyabhicarartham
  3 vyadhikarananam
  2 vyakaranasabdah
  1 vyaktabhidhanam
  3 vyañjanaparasya
  1 vyatibhedayante
  1 vyavaharakalena
  2 vyavasitapathah
  1 vyavasitapathat
  1 vyavasthakarina
  2 vyavasthasabdah
  2 vyavasthasabdau
  3 vyavayasamudaye
  2 yaddhituparasya
  1 yadipratisedhah
  1 yadvrttannityam
  1 yakaravakarayoh
  1 yanadiparartham
  2 yanyakkyavalope
  1 yastimaudgalyah
  2 yavadyathabhyam
  1 yavkhadadibhyah
  1 yonisambandhesu
  3 yopadhalaksanah
  2 yugapadvacanata
  4 yuktavadbhavena
  3 yusabdavusabdau
  5 yuvapratyayasya


15  =  1202 words (3331 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License