Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

16  =  932 words (2288 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhihitanabhhite
  1 abhimimanayisate
  2 abhinirvartamana
  1 abhiprayagrahane
  1 abhisambadhnimah
  2 abhisambadhyante
  6 abhisambandhasya
  1 abhisisenayisati
  1 abhivyaharisyati
  3 abhyasadirghatve
  1 abhyasagrahanena
  2 abhyasagunadayah
  1 abhyasavisesanam
  2 abhyasayakarasya
  1 abhyastasvarasya
  1 abhyavaharartham
  1 acaryadesasilane
  1 acetanagrahanena
  1 adarapratisedham
  2 adarsanasamanyat
  1 adddataradibhyah
  2 adesanimittatvat
  2 adesapratisedhah
  1 adesapratisedham
  11 adesapratyayayoh
  2 adgunaprasiddhih
  1 adhatusambandhah
  2 adhikaranabhavat
  5 adhikaranasañjña
  1 adhikaranavicale
  2 adhikarthavacane
  3 adhikasaptatikah
  2 adhikasatavarsah
  1 adhyuttarapadena
  2 adiprabhrtibhyah
  1 adisesaprasangah
  1 adrgamahanajanah
  3 adupadesabhaktah
  2 adyantapadistani
  2 adyantavadbhavah
  2 adyantavadbhavat
  3 adyudattavacanam
  1 agamanudattatvam
  1 agamanudattatvat
  1 agnidagninvihara
  2 agunavacanebhyah
  1 ahitopasthitayoh
  1 aidabidvrndarika
  2 aisvaryakarmanah
  2 ajahatsvarthayam
  1 ajyatigopahatesu
  2 akaraikaraukarah
  1 akaraikaraukaran
  2 akarantadarsanat
  3 akarantagrahanam
  4 akarantalaksanah
  5 akarmakagrahanam
  3 akartrabhiprayam
  1 akpratyayantaram
  1 akriyaprabandhah
  1 aksarasamamnayah
  2 alabukarkandhvau
  2 alabutilomabhyah
  1 alingasankhyatve
  1 alvidhiprasangah
  3 amantritakarakam
  1 amanusyagrahanam
  1 amavasyagrahanam
  1 ambarisaputrakah
  14 anabhihitasrayah
  2 anadhikaranavaci
  2 anantaradiyuktat
  6 anantaragrahanam
  1 anantaralaksanah
  3 anantaranirdesat
  2 anantaryavacanam
  3 anantodattartham
  2 ananubandhakasya
  1 anarabhyapavadah
  1 anavayaprasangat
  2 anavyayibhavasya
  1 añcatinahyadayah
  1 añcuttarapadasya
  2 anekasamasartham
  2 anekavarnadesesu
  1 anganyatvabhavat
  1 angasañjñabhavah
  1 angirasagrahanam
  1 anighatakaranaih
  2 anirdisyamanasya
  1 anrgayanadibhyah
  1 antadivacvacanam
  6 antadivadbhavena
  1 antadivadvacanam
  10 antarangalaksane
  1 antarangatarakah
  3 antodattavacanam
  1 antodattavacanat
  2 anubandhabhinnah
  4 anubandhakaranam
  4 anubandhalaksane
  1 anubandhasañjane
  4 anudattagrahanam
  3 anudattavisesane
  1 anuditsavarnasya
  1 anukarasanarthah
  1 anukarsanarthena
  2 anunasikalopasya
  3 anunasikaparasya
  3 anunasikaparayoh
  2 anunasikavacanat
  1 anunasikyabhedat
  1 anunasikyavarjam
  4 anupasarjanatvat
  1 anupasthitarthah
  1 anupasthitartham
  2 anupurvyavacanam
  1 anuttaralaksanah
  13 anvarthagrahanam
  1 anyantavisesanam
  7 anyapadarthatvat
  1 anyaradibhiryoge
  1 anyataropadesena
  5 anyathajatiyakah
  2 anyonyavisesakau
  1 apadanapañcamyah
  1 apadantadhikarat
  3 apadantagrahanam
  1 apakarsavijñanam
  1 apatyarthabhavat
  4 apavadaprasangah
  2 apavadasamavesat
  3 apradhanavacanam
  11 apratipadikatvat
  2 apratisedhartham
  3 apratisiddhatvat
  3 apratyayasthasya
  1 aprayujyamanasya
  1 aprktadhikarasya
  3 ardhadhatukatvam
  4 ardhadhatukatvat
  1 ardhtrtiyamatram
  1 arthanimittakena
  3 arthanupalabdheh
  1 arthasampratyaye
  18 arthavadgrahanat
  2 artisrudrsibhyah
  1 asamanadhikarane
  7 asamarthasamasah
  5 asamyogapurvasya
  10 asarvanamasthane
  2 asattvavacananam
  3 asavarnagrahanam
  3 ascaryagrahanena
  1 asrutaragranthah
  1 astautinyantanam
  1 astibrugrahanena
  2 astusatyagadasya
  2 asvapadavigrahah
  1 asvaprapadaniyam
  2 asyavamasabdasya
  2 atadrupyatidesat
  1 atharvanikartham
  1 atisenanikumarih
  7 atmanepadabhavah
  1 atmanepadalingam
  2 atmanepadaniyame
  2 atmanepadasañjña
  1 atmanepadavacane
  1 atmanepadavidhih
  2 atmanepadavisaye
  1 atribharadvajika
  1 atribidapañcalah
  1 attvasanniyogena
  3 atyantaparidrsta
  2 autvapratisedhah
  1 avacuksavayisati
  1 avadhigrahanasya
  2 avagrahadarsanat
  1 avamikamicaminam
  2 avarnalopavidhim
  1 avarnaprakaranam
  1 avarnaprakaranat
  1 avarudhyamanayoh
  1 avasanasañjñayam
  1 avasvaprabhrtisu
  2 avayavabhidhanam
  2 avayavagrahanena
  1 avayavatmakatvat
  1 avidyamanaputrah
  1 avidyamanasevite
  1 avidyamanavattve
  1 avidyamanodattah
  2 avidyamanodattam
  7 aviravikanyayena
  1 avrttisankhyanat
  4 avyapavargagateh
  2 avyasanakriyasya
  2 avyavasthakarina
  3 avyayapratisedhe
  1 avyayavagrahanat
  2 avyayibhavadayah
  2 ayadesaprasangah
  1 ayavayavadesanam
  1 bahikagramebhyah
  2 bahirangalaksana
  6 bahispadalaksane
  2 bahurupurvapadat
  4 bahuvacanalopisu
  1 bahuvacanantanam
  8 bahuvacanantasya
  2 bahuvrihinirdese
  1 bahuvrihyarthani
  1 bahvacpurvapadam
  2 bahvacpurvapadat
  1 bahvadhyakatarah
  1 bahvadhyatarakah
  1 balihitagrahanam
  2 baliraksitabhyam
  2 bhapadasañjñayoh
  2 bharatavisesanam
  10 bhasitapumskasya
  6 bhavakarmavacini
  1 bhavakarmavrttat
  1 bhavapratyayasya
  1 bhavaviramabhavi
  1 bhavisyadvacinah
  1 bhavisyatisabdah
  1 bhiksasenadayesu
  1 bhogavatitarayam
  2 bhrtyabharaniyah
  1 bhuktvasuhitakah
  2 bhumivasinyayena
  3 bhutabhavisyatoh
  1 bhyastasañjñayam
  2 bibhaktividhanam
  1 brahmabandhutara
  1 brahmahacchatram
  3 brahmanakambalah
  2 brahmanakandutih
  2 brahmanamatrasya
  1 brahmavarcasasya
  1 buddhinirgrahyah
  3 cakrakaprasangah
  1 candraguptasabha
  5 caturthinirdesah
  2 caturthinirdesat
  1 catusprabhrtinam
  1 cavahahaivayukte
  1 celarajyadibhyah
  3 chandobrahmanani
  3 chandovisayatvat
  1 curnacuradibhyah
  3 cvyarthagrahanam
  1 daivadattyartham
  1 daksinapurvasyam
  1 damahacpratyayah
  1 dasakumaripriyah
  2 desantaraprapane
  1 devaaduhravadrut
  1 devadattakarakam
  1 devadattasalayam
  4 dhakaravisesanam
  1 dharayadvadbhyah
  1 dharmaprayojanah
  2 dharmasutrakarah
  3 dhatupratisedhah
  2 dhatupratyayanam
  2 dhatvartanirdese
  1 didghasahapurvat
  1 digdhasahapurvat
  1 dirghagrahanasya
  1 dirghoccaranasya
  1 dravyaprthaktvam
  1 dravyavisistasya
  2 drstanuvidhitvat
  1 drutamadhyamayoh
  2 dundubhisabdasya
  2 dvayasajmatracau
  1 dvirvacanavidhau
  1 dvistriscaturnam
  1 dvitiyaikavacane
  2 dvitiyakanksasya
  5 dvitiyanirdistam
  1 dvitiyasamarthat
  1 ekadasidvadasyau
  1 ekadesanimitttat
  1 ekadesaprasangah
  8 ekadesavikrtasya
  2 ekadesipradhanah
  1 ekaikagrahanasya
  3 ekananudattatvat
  2 ekarthibhavkrtah
  2 ekasanjñadhikare
  11 ekasañjñadhikare
  1 ekayogalaksanani
  1 ekogotragrahanam
  1 etaretarasrayata
  1 ettvatuggrahanam
  1 evakarakaranasya
  2 gandharyadibhyah
  2 garbhinisabdasya
  2 garttottarapadat
  1 gatibuddhyadinam
  1 gatipurvapadasya
  3 gatyarthakarmani
  1 gavisthirasabdah
  1 ghosavadaghosata
  1 ghusañjñakaryani
  2 gonivrttyarthena
  2 gramaniputradisu
  1 gunapadarthikena
  2 gunapradhanatvat
  3 gunavrddhisañjñe
  2 gunavrddhivisaye
  3 haladantadhikare
  2 halpurvagrahanam
  1 hanigamidirghesu
  1 hanteratpurvasya
  2 hasasvallaksanat
  1 hrasvabhavartham
  3 hrasvaprasiddhih
  2 idametattadbhyah
  5 inhanpusaryamnam
  1 isadadhyambhavam
  4 istabuddhyarthah
  3 itaretarasrayaih
  23 itaretarasrayani
  11 itaretarasrayata
  1 iteretarasrayata
  2 ittvapratisedhah
  1 itvabadhanartham
  1 ivarnovarnabhyam
  2 iyadiyajikaranam
  2 iyanadiprakarane
  2 iyanuvanadesasya
  2 jagaranasantatau
  1 jatilakadhyapaka
  1 jhakarabhakaryoh
  3 jhakaravisesanam
  1 jhaladiprakarane
  1 jivripratisedhah
  1 jujñaudaniyisati
  1 kakarasakarapaye
  1 kalasamuccaranat
  2 kalikavrndarikah
  1 kamsaparimrdbhih
  1 kanvadivadbhavah
  1 kapisthalasabdah
  1 karakaprthaktvam
  2 karanasamarthyat
  1 karisagandhimata
  3 karmakartrartham
  2 karmavadanudesah
  1 kartrpratisedhat
  1 kartsnyagrahanam
  1 karyasamprayayah
  1 karyaviparinamah
  5 karyaviparinamat
  2 kasthadigrahanam
  8 katpurvagrahanam
  1 kautaskutasabdam
  1 kevalagrahanasya
  1 khandasamuccayah
  1 kharasahastrikah
  4 khatvaitikayanah
  1 kilapratikilavat
  1 kimvrttakimvrtte
  1 kokilabhivyahari
  2 kopabhartsanayoh
  1 krdupapadasañjñe
  5 kriyapadarthakah
  1 kriyapratisedhah
  1 kriyarthopapadat
  21 kriyasamabhihare
  4 krnnivrttyartham
  1 krtyatrjvidhanam
  1 ksatriyagrahanam
  2 ksatriyakandutih
  1 ksiyasihpraisesu
  2 kundadyudattatve
  1 kutapasausrutrah
  1 kutsitadivacanam
  7 laukikavaidikesu
  2 lingapratisedhah
  2 lingasannigoyena
  2 lohitadidajbhyah
  1 lokottarapadasya
  1 lprakalpayisyati
  2 madhukamaricayoh
  1 madhyamottamayoh
  1 malyagunakanthah
  3 mamsaudanikadisu
  2 manihiranyabhyam
  1 maryadabhividhau
  1 masakumbhavapena
  2 matrakalavacanam
  3 matupprabhrtayah
  1 maudapaippaladam
  2 mitpratisedhasya
  1 mukhaparsvatasoh
  1 muktamasamsayena
  2 nabhisañjñikayah
  1 nadisañjñabhavah
  1 nakaragrahanasya
  2 naksatragrahanam
  1 nanalingakaranam
  3 nanalingakaranat
  1 nañpurvagrahanam
  1 napumsakadesanam
  3 napumsakalingata
  1 natvapratisedhah
  2 navayajñadibhyah
  2 nighataprasangah
  4 nimantranadiinam
  2 nimittasamsrayah
  1 nimittavisesanam
  2 nirdesavaisamyat
  3 nirdistagrahanam
  2 nirvrttadyartham
  1 niscitabaladhane
  1 niskantaribhutah
  3 nispratidvandvah
  4 nityanimittatvat
  1 nityaparyayavaci
  2 nityaprajalpitah
  3 nityasamasartham
  1 nivasabhijanayoh
  4 nivasavisayatvat
  3 nivasavivaksayam
  1 nivrttakaladikam
  13 niyamanupapatteh
  9 niyamanupapattih
  1 niyamanupappateh
  1 nyagrodhabuddhim
  1 nyagrodhasahayah
  3 nyappratipadikam
  13 nyappratipadikat
  1 okarapratisedhah
  2 padadvirvacanena
  2 padantagrahanena
  2 padantaprakarane
  2 padaroganimittam
  2 padarthabhidhane
  4 padasañjñabhavah
  2 padasatagrahanam
  1 paksimatsyamrgan
  1 pañcagarbhamayam
  1 pañcamavrndarika
  7 pañcaminirdistam
  4 pañcaminirdistat
  2 pañcamiprakarane
  2 panigrhityadinam
  1 paramacchattrina
  1 paramagopucchena
  1 paramapatkasinah
  1 paramapatkasinau
  7 parangavadbhavah
  1 parangavadbhavam
  1 paranimittakasya
  1 pararupabhavasya
  1 parasarakalpikah
  1 parasotvavacanam
  4 parimanagrahanam
  2 parimanasabdanam
  2 parimukhadibhyah
  2 pariprasnabhavat
  3 paryayavacananam
  7 paryayavacanasya
  1 pataliputrakanam
  1 pataliputrakasya
  1 pataliputrastham
  1 patanaprasthakah
  1 patresamitadayah
  1 patusuklamrdavah
  2 patvimrdubharyah
  2 pitrpitamahadisu
  3 plaksanyagrodhah
  3 plaksanyagrodham
  9 plaksanyagrodhau
  1 plutapragrhyanam
  1 plutapragrhyasya
  1 pracikramsisyate
  1 pradhanasabdayoh
  3 pragdhatuvacanam
  1 pragrhyasañjayam
  1 praisadigrahanam
  1 prajighayayisati
  4 prakarsapakarsau
  2 prakrtakarmatvat
  1 prakrtavibhaktau
  3 prakrtigrahanena
  4 prakrtinipatanam
  1 prakrtinirhrasah
  5 prakrtipratyayau
  3 prakrtisvaratvam
  1 prakrtivikarayoh
  3 prakrtivisesanam
  1 prakrtyabhihitah
  1 pranipratisedhah
  2 prapatitapalasah
  1 prasadarohaniyam
  1 prasadatpreksate
  5 prasaktadarsanam
  1 prasamsayuktasya
  2 prasangavijñanat
  1 prasaranagrahane
  4 prasaranapraptih
  1 prathamadvitiyah
  1 prathamagarbhena
  5 prathamakalpikah
  1 prathamakalpikau
  2 prathamanirdesah
  1 prathamanivrttih
  1 pratinirdestavya
  2 pratinirdisyante
  4 pratipadavidhana
  8 pratipadikarthah
  1 pratipadikartham
  2 pratipadikasraya
  2 pratipattyartham
  1 pratisedhavacane
  10 pratisedhavisaye
  4 pratisiddharthah
  4 pratisiddhartham
  1 pratisthamananam
  1 pratisthitatamam
  5 pratyadhikaranam
  2 pratyagravacinah
  3 pratyatmavacanam
  2 pratyayadarsanam
  1 pratyayadarsanat
  5 pratyayadhikarat
  45 pratyayagrahanam
  2 pratyayagrahanat
  2 pratyayaikadesah
  4 pratyayalaksanah
  38 pratyayalaksanam
  6 pratyayamatrasya
  1 pratyayanimittah
  1 pratyayanivrttih
  1 pratyayaparatvam
  1 pratyayasrayanam
  7 pratyayasvarasya
  12 pratyayavidhanam
  9 pratyayavidhanat
  1 pratyayavidhaneh
  1 pratyayavijñanam
  3 pratyayodattatve
  1 pratyayparatvena
  1 pratyutthapyante
  3 prayatnasamanyat
  1 priyakutsanadisu
  3 prstaprativacane
  2 prthivimadhyasya
  1 pumvadbhavartham
  2 pumyogaprakarane
  1 punahprvavrddham
  1 punyasudinabhyam
  2 purvadirghartham
  1 purvalingatvasya
  1 purvapadasthasya
  1 purvaparagrahane
  1 purvaparaprapteh
  2 purvaprathamayoh
  1 purvatrasiddhena
  1 purvatrayalindah
  1 puskarasacsabdam
  1 pusyayuktasabdat
  1 pvadihrasvartham
  1 rajahasakhibhyah
  1 rajakatantuvayam
  1 rajakumariputrah
  2 rajamanusyapurva
  1 rajapurusaputrah
  1 rantapratisedhah
  1 raphadakarabhyam
  1 rasannidhyartham
  1 rauravetarsamyam
  2 ravatpratisedhat
  3 rcchipratisedhah
  2 rephadakarabhyam
  5 rephavakarabhyam
  1 sabdakriyanamiti
  1 sabdanimittakena
  2 sabdantarabhavat
  2 sabdanusasanasya
  1 sabdapadarthakah
  2 sabdapratipattih
  1 sabdarthagrahane
  1 sabvikaranebhyah
  2 sadhanabhidhanam
  1 sadhunipunabhyam
  7 sadimriyatibhyam
  1 sahasraparimanam
  1 sahayudhvapriyah
  1 sahitasahhabhyam
  1 sakalabhaksamase
  1 sakalayavadesesu
  1 sakarachakarayoh
  1 sakarathakarahoh
  1 sakarathakarayoh
  1 sakarmakavacanam
  1 sakriyavisesanam
  2 saksatprabhrtisu
  1 sakyamabhidhatum
  1 sallidgagrahanam
  4 samaharagrahanam
  15 samanadhikaranah
  6 samanadhikaranam
  3 samanadhikaranye
  5 samanakartrkayoh
  1 samanapadasthena
  1 samanapdasthasya
  1 samanavibhaktini
  1 samanyabhidhanam
  3 samanyabhidhanat
  1 samanyagrahanena
  5 samanyasrayatvat
  5 samanyavacanasya
  2 samanyavihitasya
  1 samanyavisesavat
  4 samarthadhikarah
  11 samarthagrahanam
  1 samarthavisesane
  1 samasagrahanasya
  2 samasankhyarthah
  10 samasankhyartham
  4 samasantadhikare
  2 samasanupapattih
  1 sambandhasamanye
  4 sambandhisabdaih
  4 sambhavanakriyam
  1 sambhinnabuddhih
  1 sambuddhigunasya
  3 sambuddhilopasya
  1 sambuddhyantanam
  1 sambuddhyarthena
  2 samhitasañjñayam
  1 samhitavasanayoh
  5 sampradanasañjña
  12 sampramugdhatvat
  1 sampratisattayam
  2 samprayujyavahai
  1 sampreksitarthah
  1 samsargayuktasya
  1 samsrstanimittah
  1 samstyayavisesah
  1 samstyayavisesam
  8 samudayadesatvat
  1 samudayapadatvam
  1 samudayasasthyah
  1 samupabhicchadah
  1 samyogadigrahane
  1 samyogadilopasya
  1 samyoganipatayoh
  2 samyogantalopena
  2 samyogasañjñayam
  1 sanakaragrahanam
  1 sanasamsabhiksah
  20 sanghatagrahanam
  1 sangrahasutrikah
  1 sañjapratisedhah
  1 sañjñabhutebhyah
  4 sañjñacchandasoh
  16 sañjñaparibhasam
  2 sañjñaprasiddhih
  3 sañjñapratisedhe
  2 sankhyagrahanena
  4 sankhyapradesesu
  1 sankhyasamhanane
  5 sankhyasañjñayam
  47 sankhyatanudesah
  1 sankhyatanudesam
  2 sankhyavihitasya
  1 sanniyogavacanat
  6 saptaminirdistam
  1 saptamipañcamyau
  6 saptamipañcamyoh
  1 saptamiprasangah
  1 saptamisamarthat
  1 saptamisthamatre
  1 sarngaravadyañah
  1 sarthappratyayah
  1 sarvabadhakatvat
  7 sarvadhatukadese
  2 sarvadhatukapare
  2 sarvadhatukatvam
  5 sarvadhatukatvat
  1 sarvadravyagatih
  2 sarvakalapavadah
  2 sarvanamakaryani
  2 sarvanamanirdese
  6 sarvanamasthanam
  2 sarvanamasthanat
  1 sarvanamkaryanam
  3 sarvapratisedhah
  1 sarvatragrahanam
  2 sarvatrapannayoh
  1 sarvesangrahanam
  1 sasakaragrahanam
  22 sasthinirdistena
  2 sasthisthaneyoga
  2 sastrasamarthyat
  1 sastrasiddhatvam
  3 sastrasiddhatvat
  1 sataniskadhanena
  3 satsañjñakebhyah
  5 sattricaturbhyah
  1 saturvasussamase
  1 satvapratisedhah
  1 savanadikrtatvat
  5 savarnadirghatve
  1 savarnagraganena
  6 savarnagrahanena
  1 savarnasañjñakah
  2 savarnasañjñayah
  5 savarnasañjñayam
  1 sevitapramanayoh
  1 siddhaviparyasah
  1 siyutpratisedhah
  1 slaksnapinamukhi
  2 snatvakalakadisu
  1 spasikasivasayah
  2 spastacchannayoh
  1 sramanabrahmanam
  2 stambhusivusaham
  1 stautinigrahanam
  1 sthanegrahanasya
  6 sthaneyogatvasya
  1 sthanivadbhavena
  4 sthanivadvacanam
  1 sthanivadvacanat
  1 sthautinyantanam
  1 strilingavacanam
  3 strinapumsakayoh
  1 strisabdgrahanam
  1 subalopadarsanat
  1 subantramatrasya
  1 sunatajinavasasa
  1 suparyasirdattah
  1 suptinantampadam
  1 sutraprabandhena
  1 svadipratisedhah
  3 svaitacchatrikah
  1 svaradyupasrstat
  2 svarasamasantesu
  1 svaritagrahanena
  1 svaritamamredite
  1 svarsiddhyartham
  2 svasradigrahanam
  1 svavassvatavasoh
  1 syadibaliyastvam
  4 tadadhikarananam
  1 tadadigrahanasya
  1 tadadyadivacanat
  1 tadantasaptamyah
  1 tadarthagrahanam
  1 tadasrayavayavat
  1 taddhitabhihitah
  2 taddhitagrahanam
  3 taddhitavrttayah
  1 tadekadesabhutah
  5 tadekadesabhutam
  4 taduttarapadasya
  1 tadvibhaktyantam
  2 tadvisayavacanam
  1 tadvisayavacanat
  1 takarathakaradeh
  2 takarathakarayoh
  2 tanotyadikaryani
  2 tapahstrutabhyam
  1 tarayodasanyikah
  1 tarnakarniputrah
  5 tathajatiyakanam
  1 tatkalaprasangah
  2 tatkrtaprasangah
  1 tatpurusasañjñah
  2 tatpurusasañjñam
  1 tatpurusavacanat
  2 tibnivrttyartham
  2 tidatmanepadanam
  2 tinantavisesanam
  1 tinsamasavacanam
  1 tinsarvadhatukam
  1 tisrcatasrbhavah
  1 tisthatijighrati
  4 tisyapunarvasvoh
  1 tribhagadhikaste
  3 trtiyadisvarasya
  2 trtiyapurvapadah
  1 trtiyapurvapadam
  1 tulyajatiyakasya
  2 tulyanimittatvat
  1 tulyaprakrtikena
  1 tumarthagrahanam
  1 tyadadipradhanah
  1 ucchistabhojanat
  13 udattanudattayoh
  2 udattasvaritayoh
  1 udattasvaritayor
  1 udumbaravarnanam
  1 ukarantagrahanan
  1 ukarantanirdesah
  4 ukarantanirdesat
  1 ukarantvisesanam
  1 ukthasassabdasya
  3 unadipratisedhah
  4 upadesagrahanena
  16 upadesavasthayam
  19 upadesivadbhavah
  1 upadesivadbhavam
  2 upadesottarakala
  2 upadhadirghatvam
  13 upadhahrasvatvam
  2 upadhalaksanasya
  1 upamanikammanyah
  1 upapadasamasasya
  2 upapadasañjñayam
  8 upapadavibhakteh
  2 upapadavibhaktih
  1 upapadavisesanam
  6 upasargagrahanam
  1 upasargapurvasya
  2 upasargavisistam
  1 upasarjanakaryam
  1 upasarjanamatrat
  4 upasarjanasamase
  7 upasarjanasañjña
  1 upasarjanasñjñam
  2 upottamagrahanam
  1 urnornuvadbhavah
  1 usavidajagrbhyah
  3 utsargapavadayoh
  3 uttarabhuyastvat
  1 uttarapadabhavam
  3 uttarapadabhumni
  1 uttarapadatisaye
  1 uttarapascardhah
  3 uttvapratisedhah
  3 vacanagrahanasya
  6 vacananarthakyam
  3 vacananarthakyat
  3 vacananupapattih
  2 vacanaprasiddhih
  1 vahadohaprasavah
  2 vairupyavigrahau
  1 vaiyakaranakulam
  2 vaiyakaranapasah
  1 vaiyakaranebhyah
  1 vakyadvirvacanam
  1 vakyapratisedhah
  1 valopaprasiddhih
  2 vanmatipitrmatam
  1 vantarandakalpah
  5 varnanupalabdhau
  2 varnasrayavidhau
  1 varsasahasrikani
  1 vartamanakalanam
  1 vartamanakalatam
  1 vartamanakalayah
  6 vartamanasamipye
  1 vartiparigananam
  1 varttikasutrikah
  1 vascasyagrahanam
  2 vastrantarhitani
  1 vasudevasabdasya
  1 vasudevavarginah
  1 vasvekakadghasam
  3 vatvapratisedhah
  1 vaytiharavisayah
  1 vibhaktagrahanam
  1 vibhaktinirdesah
  8 vibhaktisvarasya
  1 vibhaktividhanam
  1 vibhaktivisesaih
  1 vibhaktyadesanam
  1 vibhaktyarthasya
  3 vibhasagrahanena
  2 vibhasapradesesu
  2 vibhasaprakarane
  3 vibhasaprasangah
  1 vicinnalnidbhyah
  6 vidhipratisedhau
  2 vidhipurvakatvat
  3 vidhyuttarakalah
  1 vidibhidicchideh
  1 viditaveditavyah
  2 vidyamanasreyasi
  2 vidyamanavattvat
  1 vidyasambandhesu
  1 viharanagrahanam
  1 vikaragamayuktam
  3 vipratisiddhanam
  1 vipsadvirvacanam
  1 visamaptivacanah
  1 visayavisesanena
  2 visayavivaksayam
  2 visesavacakatvat
  1 vivibhaktikatvat
  1 vivrtataravarnau
  1 vrddhavadatidese
  1 vrddhigrahanasya
  6 vrddhigunasañjñe
  11 vrddhinimittasya
  1 vrndarakayuvatih
  1 vrtadipratisedhe
  1 vrttiparigananam
  1 vyadhikaranatvat
  1 vyakhyatavyanama
  2 vyañjanadyarthah
  1 vyañjananivrttih
  1 vyañjanantartham
  13 vyapavargabhavat
  1 vyaticchedayante
  3 yanekadesasvarah
  1 yansvarabadhanam
  1 yasutpratisedhah
  7 yathajatiyakanam
  1 yathatathabhavah
  1 yeyajamahesabdah
  2 yonisambandhanam
  2 yonisambandhayoh
  2 yugapadadhikarah
  1 yugapadvacanasya
  3 yugapatprasangah
  1 yugapatsambhavah
  1 yugavaratrartham
  1 yugavaratrebhyah
  2 yuktavadanudesah
  2 yuktidandaharesu
  6 yusmadasmadbhyam


16  =  932 words (2288 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License