Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

17  =  743 words (1832 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abahuvrihyasityoh
  1 abhidhanalaksanah
  1 abhihitanabhihite
  2 abhinirvartamanah
  2 abhinirvartamanam
  1 abhiprayagrahanam
  1 abhisambadhyamane
  3 abhutapradurbhave
  1 abhyasahrasvatvam
  2 abhyasalaksanasya
  1 abhyasanirhrasena
  2 abhyastaprasarane
  1 abhyastasañjñakah
  1 abhyastasañjñayam
  3 abhyastasijarthah
  1 acikamatabhasinah
  1 acittahastidhenoh
  1 adgunapratisedhah
  1 adgunayanadesayoh
  1 adhayayanasadrsah
  2 adhikaranasadhana
  3 adhikaranasañjñam
  2 adhikaranavicalah
  1 adhikaranvacanata
  2 adhikaraparimanam
  3 adhikasastivarsah
  1 adhikasastivarsat
  1 adhirisvaravacane
  3 adhvakalanirmanam
  5 adhyardhagrahanam
  1 adhyardhasuvarnam
  1 adhyayanakriyayah
  1 adhyayananimittam
  2 adikhadinivahinam
  3 adyajvisesanatvat
  1 adyantavadbhavena
  2 adyantavadvacanam
  1 adyantaviparyayah
  1 adyantavivaksayam
  2 adyatanavadvacane
  1 adyudattagrahanam
  4 adyudattanipatane
  1 adyudattavacanena
  3 agamanudattartham
  1 agamanudattatvena
  1 aglopipratisedhah
  1 agrhyamanakaranah
  1 agurupottamarthah
  2 agurupottamartham
  1 agurupottamebhyah
  2 ahopurusikamatram
  2 aikasrutyavacanam
  3 ajjhanagrahadrsam
  2 akaragrahanarthah
  2 akarantaprakarane
  1 akarmakavadbhavah
  1 akimvrttagrahanam
  1 alingasankhyatvam
  1 amantritanimittam
  1 amantritasvaravam
  1 amavasyagrahanena
  1 ampratisedhartham
  1 amsavasnabhrtayah
  6 anabhihitavacanam
  4 anabhinirvrttasya
  1 anantaryavijñanat
  1 anaripratisthitam
  1 anarthakagrahanam
  1 anavaklptyamarsau
  1 anavayavavijñanat
  2 anekadesanirdesat
  2 anekalsitsarvasya
  3 anekarthabhidhane
  2 anekasesabhavasya
  1 anekasyabhidhanat
  1 angadhikaroktasya
  2 angaparimanartham
  1 angasañjñapurvike
  2 angasastratidesat
  1 anistapratyayasya
  2 anityatvavijñanam
  7 antarangalaksanah
  3 antarangalaksanam
  2 antaratamavacanam
  1 antarvatpativatoh
  1 antodattanipatane
  1 antyavikarabhavah
  1 antyopadhalaksana
  3 anubandhabhinnesu
  1 anubandhasañjanam
  3 anubandhasankarah
  4 anudattavisesanam
  3 anukarsanarthasya
  1 anunasikalopadini
  9 anunasikaparatvat
  1 anupasarjanartham
  7 anuprayogavacanam
  1 anurpurvyavacanam
  2 anusangalopartham
  2 anusvaravisesanam
  8 anyanivrttyartham
  1 anyathajatiyakena
  1 aparaisukamasamah
  1 aparatraigartakah
  1 aparoksagrahanena
  2 aprakrtisvaratvam
  1 apratisthamanayam
  2 apratyayasthatvat
  1 aprayascittikrtau
  2 arambhanapavargat
  1 arambhanarthakyam
  1 arambhasamarthyac
  23 arambhasamarthyat
  1 ardhahrasvamatram
  3 ardhatrtiyamatrah
  2 ardhottarapadasya
  4 arthanirdesarthah
  1 arthantaragamanam
  4 arthantaragamanat
  1 arthapadarthakata
  3 arthasampratyayah
  4 arthasampratyayat
  2 arthavadgrahanena
  2 arthavedasatyanam
  2 aryaksatriyabhyam
  1 asadhvabhimatasya
  1 asamasepigrahanam
  1 asampraptavacanat
  1 asarvadravyagatau
  3 asarvadravyagatih
  4 asarvanamasthanam
  1 asiddhaviparyasah
  1 astacatvarimsakah
  2 astacatvarimsatah
  1 asvangapurvapadam
  5 asvangapurvapadat
  1 asyaviharanakriya
  1 atikarisagandhyah
  1 atisayanayuktasya
  5 atmanepadagrahane
  4 atmanepadavacanam
  2 atmanepadavidhane
  5 atmanepadavisayat
  1 atyantagatiyuktah
  3 atyantaparadrstah
  3 atyantasahacarite
  1 aupakumbhammanyah
  2 avarnapratipattih
  2 avayavasankhyatah
  1 avidyamanabharyah
  1 avidyamanadyatane
  3 avidyamanavattvat
  2 avispastabhidhane
  5 avyayapratisedhah
  3 avyayasarvanamnam
  1 ayathatathabhavah
  2 ayavasamarudbhyam
  2 ayusmatpurusakani
  3 badhakabadhartham
  16 bahirangalaksanah
  14 bahirangalaksanam
  1 bahirangalaksanat
  1 bahistvapraklptih
  1 bahusubahuvacanam
  1 bahusukumaratarah
  1 bahuvacanavisayah
  2 bahuvacanavisayat
  3 bahuvrihigrahanam
  4 bahuvrihikrtatvat
  10 bahuvrihinirdesah
  3 bahuvrihinirdesat
  1 bahuvrihyadhikare
  1 bahuvrihyuktatvat
  3 bahvadiprabhrtisu
  2 bailvavanadibhyah
  2 bhavakarmakartrrn
  2 bhavakarmavacanah
  4 bhavavyakhyanayoh
  2 bhavisyadadhikare
  2 bhayyadiprakarane
  1 bhbhavisyatkalata
  2 bhoginarpratyayah
  1 bhutabhavisyantau
  1 bhutakalalaksanah
  2 bhutakalasamanyam
  3 brahmanakumarayoh
  1 brhaspatidattakah
  1 cakarapratisedhah
  1 candalikabanadham
  1 cansapkrdvidhayah
  2 caranasambandhena
  1 caturthasasthayoh
  1 caturthisamarthat
  2 caturthyantebhyah
  1 celarajyadisvarat
  1 cetanavatupacarah
  3 chandobrahmananam
  2 chedadipathibhyah
  2 chinnakataradayah
  1 cvyarthagrahanesu
  1 daksinapascardhah
  1 damsasañjasvañjam
  1 dasamyuttarakalam
  1 dattagargyayanyau
  1 devadattaprakarah
  2 dhakchandhañyakah
  1 dhanikantevasinoh
  2 dhatuprakaranasya
  1 dhatusañjñavacane
  2 dhatutrigrahanesu
  1 dhatvadivikaranam
  1 digdhapadopahatam
  2 dirghamukhamanini
  1 dirghaplutasañjñe
  2 dirghaplutavacane
  3 dirghapratisedhah
  3 dirghatvadarsanat
  1 dirghatvagrahanam
  5 dravyapadarthakah
  1 dravyapadarthikah
  3 drutavilambitayoh
  3 duhadihalihaguham
  1 duhkapratighatena
  1 dvandragrahanasya
  1 dvandvaikadesinoh
  2 dvedhapratipattih
  6 dvirvacananimitte
  1 dvirvacanasiddhih
  4 dvitiyacaturthyau
  4 dvitiyadvirvacane
  1 dvitiyaikavacanam
  2 dvitiyanupapattih
  1 dvivacananirdesat
  1 dvivyañjanasrayah
  1 dvivyañjanavidhih
  2 dvyadiparyudasena
  2 dvyatipratisedhat
  2 ekarantanipatanam
  2 ekarthibhavakrtah
  9 ekasañjñadhikarah
  2 ekasitipacchabdam
  1 ekavacanagrahanam
  2 ekavacanavidhanam
  2 ekavibhaktikatvam
  2 ekavibhaktiyuktam
  1 ekayognirdistanam
  1 evañjatiyakebhyah
  1 gandharvanagarani
  1 gatikarakopadanam
  5 gatikarakopapadat
  3 gatyupasargsañjñe
  1 gavasvaprabhrtisu
  2 gavidhukagrahanam
  2 ghisañjñanivrttih
  1 golomavilomabhyah
  1 gotrabhimatabhyah
  3 gotrapratyayantam
  2 gotrottarapadasya
  1 grahananarthakyam
  1 gunapurvasavarnau
  1 gunavacanasañjñam
  2 gunavrddhibadhyah
  2 haladisesapavadah
  2 halantalaksanayah
  2 haranapratisedhah
  6 havirapupadibhyah
  2 hitasukhagrahanam
  1 homacarupurodasan
  1 hrasvahaladisesau
  1 hrasvaksarasrayah
  7 idhmapravrascanah
  1 indhibhavatibhyam
  1 indhibhavitibhyam
  1 indriyadaurbalyat
  3 iskartaramadhvare
  1 istadbuddhyartham
  1 istikesikamalanam
  1 ittvabadhanartham
  1 ividhipratisedhau
  1 jambavasalukinyau
  2 janapadagrahanena
  2 janapadasamudayah
  1 jatilakabhirupaka
  2 jatinivrttyarthah
  1 jatinivrttyartham
  1 jhakarabhakarayoh
  2 kabvidhiprasangah
  1 kadrukamandavlvoh
  2 kalabhavadhvabhih
  1 kalabhisambaddham
  2 kalanivrttyartham
  1 kalapisahacaritah
  2 kalasabdavyavayat
  2 kalatyantasamyoge
  2 kalyanapañcamikah
  1 kamsaparimrdbhyam
  1 kapiñjaladyartham
  1 karakakalavisesan
  1 karakakalavisesat
  1 karakakalavisesau
  1 karisagandhimatah
  1 karisagandhipatih
  1 karisagandhyamata
  2 karmapravacaniyah
  6 karmasthakriyanam
  3 karmavisesakatvat
  1 karsapanatrimsati
  1 kartrpaurvakalyam
  3 kartrsthabhavakah
  3 kartrsthakriyanam
  1 karturipsitatamam
  3 karyasampratyayah
  6 karyasampratyayat
  2 kathañjatiyakanam
  1 katpurvagrahanena
  1 khadiraburburayoh
  1 khadiretarasamyam
  1 khamukhkuñjebhyah
  1 khandikopadhyayah
  2 kharasatadyartham
  3 kharpurvagrahanam
  1 kiskindhagandikam
  2 kittvapratisedhah
  1 kittvapratisedhat
  3 kopadhapratisedhe
  1 kriyabhinirvrttau
  1 kriyapaurvakalyam
  6 kriyapradhanatvat
  2 kriyasamabhiharah
  1 krkamikamsakumbha
  1 krtarthagrahanena
  8 krtrimakrtrimayoh
  2 krttaddhitantasya
  2 krtvorthagrahanam
  4 ktaktavtugrahanam
  1 kutvavijñanartham
  1 ladvidhiprasangah
  4 lasarvadhatukasya
  11 lingasankhyabhyam
  2 lingasiddhyartham
  3 lingavacanabhavat
  1 lipsyamanasiddhih
  2 lopayanadesartham
  2 madhyamapurusasya
  3 mahanamnyadibhyah
  5 manusyatatsthayoh
  1 maryadabhividhyoh
  1 matharakaundinyau
  1 matradvirvacanena
  1 matvantavisesanam
  2 matvarthagrahanam
  1 mesyacchabdalopah
  1 mimaghurabhalabha
  1 minatiminotidinam
  4 murdhanyagrahanam
  1 mutrayatikriyayah
  2 nabhongiromanusam
  2 nagarapratisedhah
  1 naghañyujvidhayah
  1 nakarahakaralopah
  8 nakarantagrahanam
  1 nakarapratisedhah
  2 nalopapratisedhah
  2 nanadhikaranavaci
  1 napadantattoranam
  5 napumsakagrahanam
  3 napumsakalingasya
  1 napumsakanirdesah
  1 ndradipratisedhat
  1 nimittavisesanena
  1 nipatasañjñarthah
  1 nirdesanarthakyam
  3 nirdesottarakalam
  1 nirvrttadyarthesu
  1 nisthacadvyajanat
  3 nistrimsadyartham
  1 nityapratyayatvam
  1 niyamapratisedhah
  2 ñninnakaraparasya
  1 nuksukpratisedhah
  4 nyagrodhaprayogah
  2 pacadyanukramanam
  1 padadiparavacanam
  2 padanivrttyarthah
  3 padanivrttyartham
  1 padantadvirvacana
  2 padapurvopadhasya
  1 padopasangrahanac
  1 paingaksiputriyam
  2 pañcadasadyarthah
  1 pañcagarbharupyam
  1 pañcakapalasabdah
  1 pañcakumaripriyah
  2 pañcaminirdistena
  2 pañcamipratisedhe
  1 paramagargyayanah
  1 paramagopucchikam
  1 paramaniskasabdat
  1 paramasannikarsam
  1 paramavatsyayanah
  1 parangavadbhavena
  1 pararthabhidhanam
  2 pararupaprakarane
  2 pararupaprasangah
  1 parasavarnibhutah
  2 parasmaipadartham
  1 parasmaipadibhyah
  2 parasparavyapeksa
  1 paravipratisedhah
  1 paravipratisedham
  1 parimanagrahanena
  3 pasusakunidvandve
  2 phagnivrttyartham
  1 phantahrtabharyah
  1 pivopavasanadinam
  1 pragdhatuvacanena
  1 pragrhyasañjñakah
  10 pragrhyasañjñayam
  1 prajapatidattakah
  3 prakrtibhavartham
  3 prakrtilaksanasya
  1 prakrtivivaksayam
  9 prakrtyantaratvat
  1 prakrtyantatatvat
  1 prakrtyupamardena
  1 praptapratisedhah
  1 praptipratisedhat
  2 prarasparopapadat
  1 prasaranagrahanam
  1 prasaranapurvatve
  2 prasavavivaksayam
  18 praslistanirdesah
  5 praslistanirdesat
  1 prathamanirdistah
  33 prathamanirdistam
  2 prathamapuranayoh
  2 prathamasamarthah
  1 pratipadavidhanam
  2 pratipadavidhanat
  4 pratipadikamatrat
  13 pratipadikantasya
  32 pratipadikasañjña
  5 pratipadikasañjñe
  2 pratipadikopadese
  5 pratisedhadhikare
  3 pratisedhavacanam
  1 pratisedhavacanat
  3 pratisedhavacinah
  2 pratisedhavisayah
  2 pratisedhavisayat
  1 pratividhanakalah
  5 pratyaharagrahane
  2 pratyaksavacitvat
  4 pratyayagrahanena
  65 pratyayalaksanena
  1 pratyayaniyamasya
  1 pratyayaprasangah
  1 pratyayapratyayoh
  2 pratyayasakarasya
  4 pratyayasañjñayam
  1 pratyayasrayatvat
  6 pratyayavisesanam
  2 pratyayavyavastha
  1 pratyayottarapade
  1 pratyudahartavyam
  2 prayatnavisesanam
  2 prsodaraprakarani
  1 prsthaprativacane
  1 prthakpariharayoh
  7 prthaktvanirdesah
  2 purusabadhitatvat
  1 purvahnesphotakah
  2 purvaisukamasamah
  2 purvaparadhikarat
  3 purvaparagrahanam
  1 purvapratisiddham
  1 purvasesadarsanat
  1 purvatraigartakah
  2 purvatrasiddhiyam
  1 purvavipratisedhe
  3 purvottarapadayoh
  2 rabhavaprasiddhih
  2 rajanyamanusyayoh
  1 rajasabdaprayogam
  1 raparapratisedhah
  1 rephabadhanartham
  6 rephavakarantasya
  2 sabdakarmanirdese
  1 sabdapadarthakata
  1 sabdarthagrahanam
  4 sabdarthaprakrtau
  1 sabdarthaprakrtih
  1 sabdasañjñabhavat
  3 sadbhavanyabhavau
  2 sadimriyatyarthah
  1 sadimriyatyartham
  1 sakaladirghavidhi
  3 sakalapratisedhah
  2 sakalapratisedham
  2 sakaparthivadinam
  2 sakarakavisesanam
  2 sakarapratisedhah
  2 sakarapratisedhat
  4 sakarmakagrahanam
  4 sakrdvidhanartham
  1 salopasanniyogena
  1 samabhyasikaranam
  2 samaharasamuhayoh
  8 samanadhikaranena
  5 samanadhikaranesu
  22 samanadhikaranyam
  3 samanadhikaranyat
  1 samanaksarasrayah
  8 samanangagrahanam
  7 samanapadasthasya
  2 samanayogavacanat
  1 samarthadhikarena
  1 samarthagrahanani
  3 samarthagrahanena
  3 samarthavibhaktih
  5 samarthayisyamahe
  2 samasaikarthatvat
  1 samasanirdistanam
  1 samasankhyarthena
  1 samasankhyatvasya
  4 samasantagrahanam
  1 samasantodattasya
  6 samasantodattatve
  4 samasapratisedhah
  1 samasapratisedham
  1 samasataddhitanam
  4 samasavidhyartham
  1 sambandhanuvrttih
  1 sambandhisabdanam
  1 sampannaksiratama
  1 sampasyatikriyaya
  1 sampradanasañjñam
  4 samprasarananitsu
  3 samprasaranartham
  1 sampratipujarthah
  1 sampratyayamatram
  1 sampratyayayatina
  6 samstyanaprasavau
  1 samvatsaraparvani
  1 samvatsarapurvaya
  1 samyogadigrahanam
  6 samyogantalopasya
  1 sandarsanakriyaya
  1 sandhyaksarartham
  1 sanghatalaksanesu
  1 sañjñakaranarthah
  1 sañjñakarigrahane
  3 sañjñaniyamartham
  3 sañjñapratisedhah
  1 sañjñapratisedhat
  1 sankhyaikavacanat
  1 sankhyaprasiddhih
  4 sankhyatanudesena
  3 sankhyottarapadah
  2 sannipatagrahanam
  23 sannipatalaksanah
  3 sanniyogasistanam
  1 sapadasaptadhyayi
  1 saptaminirdistena
  1 saptamipurvapadam
  9 sarvadhatukarthah
  1 sarvadhatukartham
  1 sarvalopavijñanam
  1 sarvamukhasthanam
  3 sarvanamasañjñani
  2 sarvananasañjñani
  2 sarvavibhasartham
  17 sasthinirdistasya
  2 sasthinirdistayoh
  1 sasthiniyamartham
  2 sasthipratisedhah
  2 satsañjñajñapakam
  2 sauvahanadyartham
  1 sauviragotrebhyah
  1 savarnadighatvena
  29 savarnadirghatvam
  2 savarnadirghatvat
  1 savarnadirghatven
  1 sevitapratisedham
  1 sidgrahanabhavaya
  5 sinnityasamasayoh
  1 sisilugnumbidhisu
  4 sisilugnumvidhisu
  2 sitosnatrprebhyah
  1 srabhavasribhavau
  1 srantapratisedhah
  1 sraughnavrndarika
  1 srnkhalabandhanam
  2 srutijisistubhyah
  1 sthadipratisedhah
  1 sthadipratisedhat
  2 sthaneyogavacanam
  2 sthanivadanudesah
  2 sthanivadanudesat
  5 sthanivadbhavasya
  2 sthanyadesabhavat
  1 sthasthinsthrrnam
  1 sthivuklamvacamam
  1 strilinganirdesah
  3 strisabdagrahanam
  5 stryarthabhidhane
  3 stryarthagrahanam
  2 subantaikantatvat
  1 sukhapratighatena
  1 suksmataravastrah
  1 suksmavastratarah
  2 sulukpurvasavarna
  3 suptinsamudayasya
  1 sutravyakaranayoh
  2 svaganikadyartham
  4 svamisvaradhipati
  1 svapadarthasrayah
  1 svaradosabhavanah
  1 svarasamasantayoh
  16 svarasiddhyartham
  1 svaratilaksanasya
  1 svaridanudattayoh
  1 svaritanudattayoh
  1 svaritaprasiddhih
  1 svaritenaikadesah
  2 svaritodattartham
  2 svayatilaksanasya
  1 svendriyavirodhah
  4 syasicsiyuttasisu
  2 tadantantavacanat
  1 tadbhavitagrahane
  3 taddhitanutpattih
  4 tadekantagrahanam
  2 tadvisayadarsanat
  1 takaradakarabhyam
  4 tannimittagrahane
  2 tapratisedhartham
  1 taraptamabantasya
  1 tasyapunarvacanam
  2 tasyedampratyayat
  2 tatpurusagrahanam
  1 tatpurusavijñanat
  1 tatsamudayaikacah
  1 tighubhadisañjñah
  3 tisyapunarvasavah
  1 trhiragatasnamkah
  1 trtiyadivibhaktih
  4 tulyasyaprayatnah
  3 tulyasyaprayatnam
  1 tumarthagrahanena
  2 ubhayanimittatvat
  2 ubhayapratisedhah
  1 ubhayasañjñanyapi
  1 uccaransamarthyat
  1 udgrabhinigrabhau
  1 udyamananipatanat
  1 ugaluganukramanam
  1 ugitkaryabhavasya
  7 upadesasamarthyat
  1 upadesavadvacanam
  13 upadesivadvacanam
  1 upadesottarakalah
  1 upadhahrasvatvena
  1 upadhisañjñikayah
  4 upadhmaniyopadhah
  2 upadhyanarthakyam
  1 upajñopakramantah
  2 upasargavisesanam
  2 upasarjanagrahane
  2 upasarjanasañjñam
  3 uranraparavacanam
  2 utkarsapakarsayoh
  1 utpalamalabharini
  2 utsargalaksananam
  1 utsargalaksanasya
  1 uttamaprathamayoh
  4 uttarapadadhikare
  2 uttarapadadilopah
  1 uttarapadagrahane
  1 uttarapadahikarah
  2 uttarapadavacanat
  1 uttarapadavikarah
  6 uttarapadavrddhau
  2 uttarapadavrddheh
  10 uttarapadavrddhih
  2 uttarasvaravidhih
  1 uttaravrddhyartam
  1 vacanamanarthakam
  1 vadhimatsyabalesu
  2 vagdikpasyadbhyah
  1 vaikasesanirdesat
  1 vaiyakaranasabdah
  1 vakarapratisedhah
  1 vakyadvirvacanema
  1 vakyadvirvacanena
  5 vakyaparisamapteh
  23 vakyaparisamaptih
  2 vasisthakasyapika
  1 vastrantarhitavat
  3 vasusamprasaranam
  1 vatandyavrndarika
  2 vatyupasankhyanam
  2 vayuvarnanivrtesu
  1 vibhaktinakarasya
  1 vibhaktisatsvarat
  1 vibhaktyantalopah
  3 vibhasaprakaranat
  1 vidhanasamarthyat
  3 vihatanimittatvat
  1 vipratisedhartham
  1 vipratisiddhatvat
  2 virupapratipattih
  2 visarjaniyasyasah
  4 visayaparigananam
  1 visesanabhidhanam
  12 visesapratipattih
  3 vrddhavadatidesah
  2 vrddhavrddhabhyam
  2 vrddhibaliyastvat
  9 vrddhipratisedhah
  3 vrdhiramisrdhinam
  1 vrihikumbhavapena
  1 vyaktapratisedhah
  3 vyapdesivadbhavah
  1 vyapeksasamarthye
  1 vyatiharagrahanam
  2 vyavasitantyatvat
  1 yadilopanipatanam
  3 yajñavakyadibhyah
  1 yakarapratisedhah
  1 yakaravakarabhyam
  1 yalopapratisedhah
  1 yathaparibhasitam
  1 yatratatrasthasya
  1 yatratatrasthayoh
  1 yogavibhagakarane
  2 yudhisthirarjunau
  2 yugapadasambhavah
  2 yugapadasambhavat
  1 yugapadvivaksayam
  1 yusmadasmadadesah
  5 yusmadasmadanyesu
  1 yuvadipratisedhah


17  =  743 words (1832 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License