Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

18  =  578 words (1340 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhaksyapratisedho
  1 abhihitalaksanayam
  7 abhisambadhyamanah
  3 abhisambhantsyamah
  2 abhyasapratisedhah
  4 abhyasavikarebhyah
  2 abhyastanimittasya
  1 abhyastatadisvarah
  2 abhyavrttigrahanam
  1 acaryadesasilanena
  1 acittahiastidhenoh
  2 adarsanasañjñitvat
  1 adbhavapratisedhah
  1 adhikaranasadhanah
  1 adhyardhakakinikam
  2 adhyardhasatamanam
  2 adhyayanuvakabhyam
  2 adisesanimittatvat
  1 adlyavdvirvacanani
  1 adlyavdvirvacanesu
  8 adupadesagrahanena
  10 adyudattanipatanam
  2 adyudattanipatanat
  3 adyudattaprakarane
  2 agnidhrasadharanat
  4 agnirisevasavyasya
  3 agnyadhananimittam
  1 agvacanasamarthyat
  1 ahoutahocanantaram
  2 aikavibhaktikatvam
  1 ajvacanasamarthyat
  1 akaraikaraukaranam
  4 akaranivrttyartham
  2 akarantanupapattih
  1 akarantottarapadah
  1 akarmakavadvacanam
  1 akarmakavadvacanat
  1 akidvidhiprasangah
  2 akrtipadarthikasya
  2 akrttaddhitantasya
  1 akrtyasampratyayah
  4 anabhihitadhikarah
  1 anabhihitadhikaram
  4 anakarantagrahanam
  1 anantaralaksanayam
  3 anantaryavisesanam
  2 anantyaniyamartham
  4 anantyapratisedhah
  1 ananunasikabuddhih
  1 anarthantarvacinau
  1 anavanakautilyayoh
  4 anavayavabhidhanam
  1 anekadhikaransthah
  3 anekapadaprasangah
  2 anekapratyayartham
  2 anekarthasrayatvat
  1 angabhapadasañjñah
  2 angapratyayasanjñe
  2 angarakavrndarikah
  1 aninasmangrahanani
  2 aniyantrkartrkasya
  1 antarangabahirange
  1 antarasyangrahanam
  3 antodattanipatanam
  5 antodattaprakarane
  1 antodattaprasangah
  2 antodattaprasangat
  1 antyanivrttyartham
  2 antyopadhalaksanam
  2 anudattadilaksanah
  1 anudattahpratyayah
  1 anumanabaliyastvam
  1 anunasikaprasangah
  1 anunasikasañjñayam
  2 anunasikopadhatvat
  3 anupasargagrahanam
  1 anyanirvrttyartham
  1 anyanyapradurbhava
  1 anyapadarthasrayah
  1 anyapratyayantanam
  1 anyonyapratisedhah
  1 aparoksanadyatanah
  1 apatyapratyayantam
  2 aprakrtapratisedhe
  5 ardhadhatukasañjña
  3 ardhadhatukavisaye
  2 ardhadhatukopadese
  1 ardhapañcamasurpam
  1 ardhtrtiyamatrasya
  1 arthasañjñakaranam
  1 arthavattvakarasya
  2 arthavipratisedhat
  1 asabdasañjñabhavat
  1 asaksatsaksatkrtva
  1 asamarthasamasasya
  1 asamasepigrahanena
  1 asasthyantavacanam
  2 asistapratisiddham
  2 asthitapratisedhah
  1 astiksiradivacanam
  4 atadanubandhakasya
  1 atajjatiyavyavayat
  1 atkupvannumvyavaye
  1 atmanepadadarsanam
  3 atmanepadadarsanat
  5 atmanepadagrahanam
  1 atmanepadavidhanam
  2 atryadipratisedhah
  1 avadhidyotanartham
  2 avarnapradhanatvat
  1 avayavarthavattvat
  1 avayavasambodhanam
  4 avayavasasthyadisu
  1 avidyamanodattatve
  1 avyaktanukaranasya
  5 avyaktapadarthakam
  6 ayathestaprasangah
  1 bahuganvatudatayah
  1 bahukurucarasabdat
  1 bahuvacanagrahanam
  1 bahuvacananirdesah
  6 bahuvacananirdesat
  1 bahuvrihigrahanena
  1 bahuvrihinoktatvat
  2 bahuvrihivadbhavah
  2 bahuvrihivisesanam
  1 bahuvrihyadhikarah
  2 bahuvrihyadhikarat
  2 bhagarupanamabhyah
  1 bhaksayatikriyayah
  1 bhasitapumskadanun
  7 bhavakarmakartarah
  1 bhavarambhavacanat
  2 bhratusputrasabdam
  1 bhusanasamavayayoh
  1 bhutanivrttyarthah
  3 brahmabandhvartham
  2 brahmanacchamsinah
  1 brahmanavadhamatre
  3 carthasampratyayat
  2 chandovinprakarane
  1 chatropanahapriyah
  1 cinatmanepadarthah
  1 cututulasarvyavaye
  1 dadhibhojanasamipe
  1 daksinadaksinasyai
  1 daksinottarasabdau
  3 dappratisedhabhyam
  1 darbhapavitrapanih
  1 dattakarisagandhye
  3 desapraklptyartham
  2 devadattagrahanena
  1 dhatusañjñavacanam
  1 dirghapratisedhena
  1 ditivanaspatibhyam
  1 dravyapadarthikena
  3 drstaviprayogatvat
  2 durantikarthebhyah
  4 dvandvapratisedhah
  1 dvandvapratisedham
  4 dvirvacanadhikasya
  2 dvirvacananimittam
  1 dvirvacanavidhanat
  6 dvisamasaprasangah
  3 dvitiyadvirvacanam
  1 dvitiyatrtiyabhyam
  4 dvitvetpratisedhau
  4 dvivacanaikavacane
  2 dvyasitikadyartham
  1 dyavaprthivimantam
  2 dyutigamijuhotinam
  1 ekadesavikrtarthah
  13 ekadesayanadesayoh
  2 ekadravyabhidhanat
  2 ekaikavarnavartini
  3 ekajjhaladigrahane
  1 ekapratisedhartham
  1 ekasesapratisedhah
  4 ekavacanadvivacane
  1 ekavacanaparatvena
  2 ekavibhaktyantanam
  3 ekayogalaksanatvat
  1 ekayoganirdistanam
  2 ekayoganirdistayoh
  1 etistusasvrdrjusah
  2 gargadibidadipathe
  2 gatihimsarthebhyah
  13 gatikarakapurvasya
  19 gatyupasargasañjñe
  1 gehanupravesaniyam
  2 ghasakaravisistesu
  1 ghrtabhojanasamipe
  1 glucukayanibharyah
  1 grahanapratisedhat
  1 grhyamanavibhakteh
  1 gunabhinirvrttasya
  3 gunavrddhigrahanam
  3 gunavrddhiprasange
  1 halpurvagrahanasya
  2 hasasvallaksanasya
  4 hetumannisribruñam
  1 hitasukhagrahanena
  2 hrasvadesasasanesu
  4 hrasvadirghaplutah
  2 hrasvasampratyayat
  2 hrasvayalopallopah
  2 hrgrahinivahibhyah
  1 idgrahanaprasangah
  2 ididvidhiprasangah
  5 imanicprabhrtibhih
  2 insiddhabadhnatisu
  1 istavaciparasabdah
  14 itaretarasrayatvat
  1 itsañjñottarakalah
  2 itthambhutalaksane
  2 iyanuvansthanatvat
  1 jalpatiprabhrtinam
  2 janapadatadavahyoh
  1 jaramaramitramrtah
  1 jatisvaraprasangah
  1 jhakarabhakarapare
  1 kalapurusopagrahah
  1 kambalacarayaniyah
  1 karakapurvapadasya
  9 karanadhikaranayoh
  2 karisagandhiputrah
  1 karisagandhyamatah
  4 karmadharayasañjña
  2 karmadharayavattve
  1 karmakartrgrahanam
  1 karmapravacaniyaih
  2 karmavyatiharadisu
  3 kartrkarmagrahanam
  1 kartrsañjñapurvika
  3 kaumarapurvavacane
  2 kauravyamandukayoh
  1 khadiragarasavarne
  2 kimettinavyayaghat
  1 kittvaksedvidhayah
  1 kittvapratisedhena
  1 kopadhapratisedhah
  1 krdarthanupapattih
  1 kriyadravyavacanah
  2 kriyarthopapadasya
  2 kriyavisesavacinah
  2 krtsnapratyayalope
  1 krttaddhitasamadah
  2 krttaddhitasamasah
  2 krtyaktakhalarthah
  2 ksaudrakamalavakam
  1 ksudramalavasabdah
  4 ktadinivrttyartham
  1 kumbhakapalalohini
  2 kutisamisundabhyah
  3 kutsanabhiksnyayoh
  5 lingavacanasiddhih
  1 lomakesakartrkasya
  2 lugakarekararephah
  3 lugaluganukramanam
  1 luptavikaranebhyah
  2 mahadapsvasrtrrnam
  1 maparyantagrahanam
  1 matamahapitamaheti
  6 mukhanasikavacanah
  1 mukhanasikavacanau
  2 nadyajadyudattatve
  1 nakaralopabhavasya
  1 naksatragrahanasya
  2 namakhyatagrahanam
  1 namaspurasorgatyoh
  1 nanubandhasankarah
  2 napumsakadesebhyah
  2 napumsakahrasvatve
  1 napumsakaikavacane
  1 napumsakalingatvat
  1 navacanasamarthyat
  1 nighatapratisedhah
  2 nilopetpratisedhau
  1 nimittikaryarthani
  3 nipatananarthakyam
  1 nipatasañjñabhavah
  1 nisrigranthibruñam
  2 nityasamasavacanam
  2 nivrttapadarthakah
  1 ñninnakaragrahanam
  1 ntyavidhiprasangah
  1 numpratisedhartham
  1 nuttarapadasthasya
  2 nyadvidhiprasangah
  3 nyappratipadikasya
  1 osadhivanaspatinam
  1 osravayasravayayoh
  4 padaharakadyartham
  2 padantavidhyartham
  1 padarujavisasprsah
  1 paktavyambhasbhava
  1 pañcamipratisedhah
  2 parabhutalopartham
  1 paramasarpiskaroti
  5 parasmaipadasañjña
  2 parasmaipadasrayah
  1 parasmaipadavisaye
  1 parasyautvavacanam
  1 parigrahitradhinam
  1 parimanagrahanasya
  1 parivrdhanipatanam
  1 pasvanubandhartham
  1 pataliputrakebhyah
  1 phalibhajigrahanam
  1 plaksanyagrodhakau
  3 pragdivyatodhikare
  2 praharanarthebhyah
  2 prakrtibhavamatram
  1 prakrtibhavarthena
  1 prakrtilaksanasaya
  11 prakrtipratyayasya
  2 prakrtipratyayayoh
  1 prakrtisvarabhavah
  5 prakrtyarthaniyame
  2 prarthayatikriyaya
  1 prasadavasinyayena
  4 prasajyapratisedhe
  1 prasaktadarsanasya
  3 prasangasamarthyat
  1 prasaranaprakarane
  2 prathamadvirvacane
  4 prathamaikavacanam
  1 prathamaikavacanat
  3 prathamanupapattih
  2 prathamavidhanasya
  12 pratipadikagrahane
  2 pratipadikaikantah
  1 pratipadikarthanam
  1 pratipadikasañjñah
  1 pratipadikasañjñam
  1 pratipadikasthayah
  4 pratitapadarthakah
  23 pratyaharagrahanam
  1 pratyakhyanapaksah
  1 pratyaksadharmanah
  1 pratyapattivacanam
  1 pratyavasanakaryam
  1 pratyayagrahanasya
  8 pratyayalaksanasya
  7 pratyayanupapattih
  3 pratyayaparatvasya
  4 pratyayarthabhavat
  5 pratyayavadanudese
  2 pratyayavadharanat
  1 pratyayavidhanasya
  1 pratyayayasvarasya
  2 pravahaneyibharyah
  1 pravartantebhaktam
  2 prayabhavagrahanam
  1 prayatnanarthakyam
  9 prayoganiyamartham
  1 prcchatibhrjjatyoh
  1 prkrtiniyamabhavah
  2 prthaganubandhatve
  2 prthagvatadarsanat
  1 prthagvinananabhih
  1 prthaksañjñakarane
  2 prthaktvabhidhanat
  2 pugantalaghupadham
  2 pumvabhavamatrasya
  1 pumvadbhavatidesah
  1 pumvadbhavatidesat
  1 punnapumsakalingat
  2 puranapratyayantah
  1 purvapadavikaranam
  1 purvapadavisesanam
  5 purvasutranirdesah
  4 purvavipratisdhena
  35 purvavipratisedhah
  1 purvavipratisedham
  1 purvavipratisedhat
  1 puskarasadgrahanat
  1 rajagavasvapurusah
  1 ramallopeyianyanah
  2 rathasitahalebhyah
  1 rayatvapratisedhah
  1 rrkarantavisesanam
  1 rudhisabdaprakarah
  1 ruvidhipratisedhah
  1 sabdarthasambandhe
  3 sabdavipratisedhah
  1 sabdavipratisedhat
  2 sadhvasadhuprayoge
  2 sakalakardamabhyam
  1 sakaranakarantayah
  1 sakipalalidadrunam
  9 samanadhikarananam
  2 samanadhikaranasya
  4 samanagunagrahanam
  2 samanakalagrahanam
  7 samanasrayavacanat
  1 samanyagrahanarthe
  2 samarthadhikarasya
  1 samarthavisesanani
  8 samasantodattatvam
  1 samasasañjñabhavah
  2 samasavrddhyartham
  1 sampradanagrahanam
  2 samprasaranasañjña
  5 samprasaranasrayam
  5 sampratyayayisyami
  1 samscanvisayarthah
  1 samskarottarakalam
  4 samudayasamarthyat
  2 samvatsaragrahanam
  2 samyogadigrahanena
  2 samyogadilopartham
  2 samyogantasyalopah
  1 sandhyaksararthena
  3 sanghankalaksanesu
  2 sañjñakarigrahanam
  1 sañjñinirdesartham
  1 sañjñopasarjanayoh
  1 sankhyadesavacanat
  2 sankhyasarvanamnoh
  1 santabhutapurvasya
  1 sarusabdapravrttih
  8 sarvadesaprasangah
  4 sarvadhanadyarthah
  5 sarvadhatukasañjña
  2 sarvadhatukasvaram
  2 sarvalinganirdesah
  7 sarvanamasañjñayam
  5 sarvanamasthanasya
  1 sarvangaparipurnah
  2 sarvavedaparisadam
  7 sarvavibhaktyantah
  1 sasivasighasinañca
  6 sasthinirdesartham
  2 sasthisamasabhavad
  1 sasthisamasabhavah
  2 sasthivacanavidhih
  3 satakayugadyartham
  3 satvapratisedhasya
  1 savaranadirghatvam
  1 savarnadirgharthah
  6 savarnadirghatvena
  1 senanikumariputrah
  2 sesapraklptyartham
  1 sindhvapakarabhyam
  1 sisilugnumvidhayah
  1 slaksnamukhadesiya
  1 slaksnamukhajatiya
  1 slaksnamukhamanini
  1 sobhanamdarsaniyam
  2 sodhadusamarisacah
  1 sparsaghosasamyoge
  2 sphigaputagrahanam
  2 srivyanubandhalope
  1 sruyamanavisesanam
  1 sthanantarapraptah
  1 sthaninirdesartham
  2 sthanivatprasangah
  1 stripratyayantasya
  2 stripunnapumsakani
  2 studicodanayacñasu
  1 stuticodanayacñasu
  2 subantanimittatvat
  2 sudinadurdinabhyam
  1 suryarucyavyathyah
  3 susuksmajatakesena
  2 sutrayatyadyartham
  1 suvarnasatamanayoh
  7 svabhavasiddhatvat
  1 svaranivrttyartham
  2 svarapurvopadhasya
  2 svasrnaptrgrahanam
  1 svendriyavirodhina
  2 tadadyacikhyasayam
  2 tadantadvirvacanat
  3 tadantapratisedhah
  1 tadarthakrtarthena
  2 tadbhavitagrahanam
  3 taddhitalugvacanam
  3 taddhitavugrahanam
  4 tadekadesavijñanat
  3 tadgunasamvijñanam
  2 tadgunasamvijñanat
  2 tadvisayaprasangah
  1 tadyuktatpañcamyah
  1 tanmandalacakranam
  14 tannimittagrahanam
  1 tanukaranakriyayam
  2 tanukesivrndarikah
  3 tappratisedhartham
  1 tasarthapratyayene
  2 tasmadityuttarasya
  1 tatparaparasiyutoh
  2 tatpratisedhartham
  1 tatvapratisedhasya
  3 tavargapratisedhah
  2 tavyattavyaniyarah
  1 tepragdhatuvacanam
  1 tighughabhasañjñah
  3 tinsamanadhikarane
  1 trtiyadilaksanasya
  2 trtiyarthanirdesah
  1 trtiyasamasarthani
  1 tulyadesaprayatnam
  1 tvangarupagrahanat
  2 ubhayanirdesartham
  8 ubhayasañjñabhavah
  1 ubhayasañjñatvasya
  5 ubhayavisesanatvat
  12 uccaranasamarthyat
  2 udattasvaritodayam
  1 udattnivrttisvarah
  1 udvacananarthakyam
  2 udyamananipatanani
  1 uhodhodhyesaisyesu
  3 upapadasañjñartham
  2 uparyabhavavacanam
  2 upasamvadasankayoh
  5 upasarjanagrahanam
  4 utpattisanniyogena
  2 utpattivaprasangah
  6 utsargabadhakatvat
  3 utsargapratisedhah
  2 uttarapadabhutanam
  3 uttarapadadhikarah
  5 uttarapadagrahanam
  3 uttarapadamatrasya
  1 uttarapadanimittah
  3 uvarnakarantebhyah
  2 vacispaviyajadinam
  7 vacisvapiyajadinam
  1 vadivrajivisesanam
  2 vairamaithunikayoh
  1 vaiyakaranakhyayam
  2 vaktvaksrugdrsadam
  6 vakyanivrttyartham
  1 varnanirdesamatram
  1 varnavyatyayakrtam
  1 varsabhupunarbhvah
  1 vartamanavihitasya
  1 vasantasahacaritam
  7 vavacananarthakyam
  3 vibhaktyupalabdhih
  2 vidhipratisedhayoh
  1 vidibhidicchidayah
  3 vidindhikhidibhyah
  1 vikaravayavasabdah
  3 vikaravayavasabdat
  1 vimsatitrimsabhyam
  1 viparinamayitavyah
  1 visarjaniyavyavaye
  6 visesanavisesyayoh
  1 visesasampratyayah
  2 visesasampratyayat
  1 vrddhibadhanartham
  4 vrttisamavayarthah
  1 vrttisargatayanesu
  5 vyakhyatavyanamnah
  2 vyañjanavyatikrame
  10 vyapadesivadbhavah
  3 vyapakarsavijñanat
  3 vyapdesivadbhavena
  2 vyapeksasamarthyam
  1 vyatiprasnativarah
  1 vyatiprasnavitarau
  3 vyavasthitavibhasa
  1 vyavetapratisedhah
  2 yadrcchasabdarthah
  2 yajñartvigbhyamtat
  3 yajñavakkyadibhyah
  2 yajñavalkyadibhyah
  1 yatrotsargapavadam
  2 yavatpuranipatayoh
  2 yavayavakasastikat
  1 yonisambandhebhyah
  2 yusabdavusabdantam
  2 yusmadasmadantanam
  1 yusmadasmadantasya


18  =  578 words (1340 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License