Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

19  =  439 words (1018 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhidheyavisesanena
  5 abhisambandhamatram
  1 abhyasaprasaranasya
  2 adarsanasahacaritah
  1 adgrahanasamarthyat
  1 adhatubhutapurvasya
  1 adhikaranepradesesu
  1 adhyardhagrahanasya
  2 adhyavasyatikriyaya
  7 agastyakaundinyayoh
  1 agreprathamapurvesu
  2 agurukulaputradinam
  2 ajgrahanasamarthyat
  2 akaranivrttyarthena
  3 akrtsarvadhatukayoh
  2 aksarasamamnayikaih
  3 aksarasamamnayikena
  1 algrahanasamarthyat
  1 anabhihitadhikarena
  1 anadimathitikadinam
  1 anangunadirghatvani
  4 anangunaraparatvani
  2 ananlopasidirghatve
  1 anannavatinagarinam
  2 anantarapratisedhah
  1 anantaryaprasiddhih
  1 anapayopajanavikari
  3 anatmanepadanimitte
  1 anavaklptyamarsayoh
  2 anekadhikaranasthah
  12 anekadhikaranastham
  2 anekajahaladyartham
  2 anekasesabhavartham
  1 anekavibhaktiyuktam
  1 angrahanasamarthyat
  3 anighatapratisedhah
  2 anikarokaraprakrtih
  1 anirjñatajñanartham
  1 antarangalaksanasya
  2 antaratamanirvatake
  14 antaratamanirvrttau
  1 anubandhasañjartham
  1 anudattanidgrahanam
  1 anudattanidgrahanat
  2 anupasarjanadhikare
  1 anusvaragamavacanat
  5 anuttarapadasthasya
  7 anyasadrsadhikarane
  2 anyatarasyangrahane
  1 apaparibahirañcavah
  3 apasabdapadarthakah
  2 apavadabadhanartham
  5 apavadavidhanarthah
  1 apavadavidhanartham
  2 apavadvipratisedhat
  2 aplutadaplutavacane
  1 ardhacaturthamatrah
  2 ardhadhatukagrahane
  6 ardhadhatukanimitte
  9 ardhadhatukasamanye
  1 ardhadhatukasañjñah
  3 ardhadhatukasañjñam
  1 ardhatrtiyamatrasya
  1 arthamupasankrantam
  5 arthavatsamudayanam
  2 arthavisesalaksanat
  1 asamanadhikarananam
  2 asamsasambhavanayoh
  1 asarvanyadvidhanena
  1 asiddhaparibhasayam
  1 asiddhavijñanartham
  2 asudrastryasuyakesu
  2 asvavadavapurvapara
  3 atasarthapratyayena
  3 atmanepadagrahanena
  1 atmanepadanukramane
  4 atmanepadavyatyayah
  1 atvapurvasavarnayoh
  3 atyantaparadrstanam
  2 avaharadharavayanam
  1 avartamanakalarthah
  4 avayavasasthyadayah
  3 avayavasasthyadinam
  2 avayavasasthyartham
  2 avibhaktinimittasya
  3 avidyamanavadbhavah
  3 badhakabadhanartham
  1 bahiranalaksanatvat
  7 bahirangalaksanasya
  1 bahirngalaksanatvat
  1 bahlyurdipardibhyah
  1 bahuganavatudatayah
  3 bahukatipayavatunam
  3 bahuvacanaprasangah
  1 bahuvrihigrahanasya
  2 bahuvrihipratisedhe
  3 bahuvrihivadbhavena
  4 bahuvrihyavayavasya
  1 bhastrayanagrahanam
  1 bhavatyantarangatah
  1 bhavaviramabhavinah
  1 bhavisyadadhikarena
  2 bhayadhyadigrahanam
  1 bhutabhavisyatsatta
  2 brahmabandhuchatram
  2 brahmanagotramatrat
  2 caricalipativadinam
  1 caturthyekavacanays
  1 celarajyadisvarasya
  2 citkarananarthakyam
  7 citkaranasamarthyat
  3 clisampratyayarthah
  1 dadisamanadhikarana
  1 daivayatavagrahanam
  2 dasanasadabhadhyesu
  7 dhatupratipadikayoh
  1 ditkaranasamarthyat
  3 dravyapadarthakasya
  2 dravyapadarthikasya
  2 drsigunapratisedhah
  3 dvandvaikavadbhavah
  6 dvandvatatpurusayoh
  1 dvavyapadarthikasya
  1 dvimatrakalavacanam
  2 dvirvacanaprakarane
  3 dvirvacanaprasangah
  1 dvitiyadvivacanasya
  1 dvitiyaikavacanavat
  3 dvitiyasasthivisaye
  5 dvivacanabahuvacane
  3 dvivacanatabvisayah
  1 ekacsamanadhikarana
  2 ekadravyopanivesini
  5 ekajanekajgrahanesu
  1 ekajjhaladigrahanam
  1 ekavacanabahuvacane
  1 galbhadyanukramanam
  1 gamahanakhanaghasam
  2 garbhabhartrsamyoge
  2 gargadibidadipathat
  2 gatapratyagatadinam
  6 gatikarakopapadanam
  4 gatyupasargasañjñah
  1 ghumasthagapajahati
  1 gosamanaksaranantat
  2 gotrapratyayantasya
  2 grahanavisesanatvat
  1 gunavacanasañjñayah
  5 gunavrddhisañjñakah
  3 gunavrddhivisesanam
  2 gunavrddhyejbhavesu
  3 gurupottamalaksanah
  1 iddirghapratisedhah
  1 indsiddhabadhnatisu
  1 ingrahananarthakyam
  1 itthambhutalaksanam
  2 jakarenavyavadhanat
  1 jalpatiprabhratayah
  1 janapadatadavadhyoh
  1 jhakarabhakaraparah
  1 jusbhavapratisedhah
  2 jusigunapratisedhah
  7 kamsiyaparasavyayoh
  1 karanasañjñapurvika
  1 karisagandhimatrkah
  1 karmadharayasañjñah
  1 karmapravacaniyanam
  6 karmasthabhavakanam
  1 karmavadbhavavacane
  3 kartrsthabhavakanam
  1 kasyapakausikabhyam
  6 kasyapapratikrtayah
  1 kaumudagandhiputrah
  1 kausalyakarmaryayoh
  1 khyunadipratisedhah
  2 kidvacananarthakyam
  1 klpisthapadarthakah
  1 krcchrakrccharthesu
  1 kriyaprabandharthah
  3 kriyaprabandhartham
  1 kriyasamahibharatve
  2 kriyasamanyavacinah
  1 krtavarnanupurvikam
  2 krttaddhitagrahanam
  2 krtyaktakhalarthesu
  1 ksatriyagotramatrat
  1 ksutpratighatartham
  2 kumbhidhanyanyayena
  3 kuruyugandharebhyah
  1 kvansvatidurgatayah
  1 kvippratisedhartham
  3 lingavisistagrahane
  1 lopapratisedhartham
  1 lubvisayavivaksayam
  2 lugmukhsvaropacarah
  4 lugvacananarthakyam
  1 malopabhisambaddham
  2 manbadhadansanbhyah
  1 mantradisahacaritah
  1 mapartyantanuvrttih
  1 mathurapataliputram
  1 mayuravyamsakadayah
  1 mukhantodattatvasya
  1 mulavibhujadipathat
  2 muliavibhujadibhyah
  4 nakarasakaradesadeh
  1 namapratyayaprayoge
  1 namayuvapratyayayoh
  1 nandrahsamyogadayah
  2 nimittakaranahetusu
  1 nirvaranasicchatram
  2 nirvrttapratipattau
  1 niskausambicchatram
  3 nitkarananarthakyam
  5 nitkaranasamarthyat
  2 ñitkaranasamarthyat
  1 nitthambhutalaksane
  3 nityaparyayavacinah
  1 nityaparyayavacinam
  1 nrtikhanirañjibhyah
  1 nyaksatriyarsañitah
  1 osthapurvagrahanena
  1 osthyapurvagrahanam
  2 pañcaminirdistatvat
  1 parabhutalopavacane
  1 paramasarpihkundika
  1 pararupapratisedhah
  1 pararupapratisedham
  1 parasamaipadasañjña
  1 paraskaraprabhrtisu
  5 parasmaipadasañjñam
  2 parasmaipadavacanam
  4 parimanaparyudasena
  2 paripratyupapebhyah
  4 paryudasasamarthyat
  1 phalgunisampipagate
  2 phalgunyasadhabhyam
  1 pilvadikarnadibhyah
  1 pitkarananarthakyam
  1 pitkaranasamarthyat
  1 plaksakanyagrodakau
  1 prakrtinirdesartham
  7 prakrtipratyapattih
  3 prakrtisvaravacanam
  1 prakrtisvaravacanat
  2 prakrtyabhihitatvat
  2 prakrtyarthaniyamah
  12 prasajyapratisedhah
  3 prasajyapratisedhat
  1 prasaranapratisedhe
  3 prathamadvirvacanam
  1 prathamamadhyamayoh
  1 prathamaniyamartham
  4 prathamapratisedhah
  2 prathamatrtiyadinam
  6 pratipadikagrahanam
  3 pratipadikanirdesah
  1 pratipadikanuvrttau
  3 pratipadikarthatvat
  2 pratipadikasañjñaya
  1 pratipadikasñjñayah
  1 pratipadikasñjñayam
  1 pratipadikasvarasya
  2 pratipadikavijñanam
  6 pratipadikavijñanat
  1 pratisedhaprasangah
  1 pratisedhottarakala
  1 pratitpadarthakayoh
  2 pratyaharottarakala
  1 pratyayadyudattatve
  2 pratyayalaksanatvat
  2 pratyayantanipatane
  2 pratyayaparavacanat
  3 pratyayapratisedhah
  2 pratyayapratyayayoh
  5 pratyayarthabahutve
  5 pratyayasanniyogena
  1 pratyayasanniyuktam
  3 pratyayasvarabhavah
  2 pratyayasvaravidhau
  1 pratyayavadanudesat
  9 pratyayavidhyartham
  1 pratyaysvarapavadah
  1 prtayayarthabahutve
  3 prthaksañjñakaranat
  1 prthakttvabhidhanat
  1 pugvacanasamarthyat
  1 pumvadbhavamatrasya
  2 punarvasuvisakhayoh
  1 puranagunasuhitasat
  1 purusabadhakatvasya
  2 purusasabdaprayogam
  4 purvasavarnadirghah
  1 purvasavarnadirgham
  1 purvasavarnadirghat
  1 purvavipratiseddham
  45 purvavipratisedhena
  21 purvavipratisiddham
  1 pusadidyutadlrditah
  2 rajakarajanarajahsu
  1 rajjukilakpulapanim
  2 samanadhikaranatvat
  1 samanavakyadhikarah
  2 samanavakyadhikarat
  7 samanyagrahanarthah
  2 samanyagrahanartham
  10 samasanivrttyartham
  1 samasankhyarthatvam
  1 samasantodattattvam
  1 samasantodattatvena
  1 sambandhasambandhat
  1 sampradanagrahanena
  2 sampradanapadanayoh
  1 samprasaranagrahane
  2 samprasaranasañjñah
  1 samprasaranasañjñam
  1 sampratyayayisyanti
  2 samstyanavivaksayam
  1 samudayarthavattvam
  1 samudayasambodhanam
  2 samyognivrttyartham
  2 sanghatapratisedhah
  8 sanghatarthavattvat
  2 sañjñagotradhikarat
  2 sañjñanivrttyartham
  1 sañjñivisesanarthah
  3 sankhyapurvapadanam
  3 sankhyasampratyayah
  2 sannipatalaksanasya
  2 saptamisravanartham
  2 saptamyekavacanasya
  2 sarparevisarjaniyah
  2 sarvadhatukagrahane
  1 sarvadhatukasañjñam
  1 sarvadhatukavacanam
  3 sarvanamasankhyayoh
  1 sasthibahuvacanasya
  2 sasthinirdesarthena
  2 sasthinirdistartham
  7 savarnadirghatvasya
  2 savarnagrahanarthah
  1 savarnnivrttyartham
  2 sepapucchalangulesu
  2 sitkarananarthakyam
  3 sitkaranasamarthyat
  1 sluvidhipratisedhah
  2 sravisthasadhabhyam
  1 srnkhalasahacaritam
  1 sthanasabdaprayogat
  1 sthanisañjñanudesat
  1 strinapumsakalingat
  1 stripumsalingabhave
  1 sublopapumvadbhavau
  2 suptinkrdatidistesu
  1 svarabhinnagrahanam
  4 svaradirghayalopesu
  1 svaradyantopasrstat
  1 svaritodattaparasya
  2 svatantraprayojakah
  1 syadisvaraprasangah
  1 tadadyaksarasesasya
  1 tadanusvaragrahanam
  1 tadarthadhyavasanam
  1 tadarthapratisedhah
  1 taddhitabaliyastvam
  2 taddhitarthanirdese
  3 tagrahananarthakyam
  2 tanmadhyapatitatvat
  1 tastilopenyanadesah
  3 tasyaparamamreditam
  1 tasyedampratyayasya
  1 tatkrtarthagrahanam
  2 tatpratyayavijñanat
  3 tatsampratyayartham
  2 tatsamudayagrahanam
  1 tatsamudayaikactvam
  4 tatsamudayaikactvat
  1 tinvidhipratisedhah
  1 tisthadguprabhrtini
  2 titkaranasamarthyat
  9 trimatracaturmatrah
  1 tripañcasatgautamam
  1 trjvadbhavanimittah
  1 trrphalabhajatrapah
  1 trtiyasamasavacanam
  3 trtiyasamasavacanat
  2 trtiyasaptamyantesu
  1 tulyakriyagrahanena
  2 ubhayesangrahanasya
  2 udaharanabhuyastvat
  15 udattanivrttisvarah
  2 udattanivrttisvaram
  1 udattayanohalpurvat
  2 unadimathitikadinam
  2 upadesavisesanatvat
  2 upadhalopaprasangah
  1 upagrahapratisedhah
  1 upapadasañjñavacane
  1 uparyabhavagrahanam
  2 upasamvyanagrahanam
  1 upasarganiyamartham
  1 upasargapratyayayoh
  1 upasargapurvaniyame
  4 upasarjanahrasvatve
  3 upasarjanasannipate
  3 upasarjanavisesanam
  2 urnapratyayadhatusu
  1 uttarapadavikaranam
  2 uttarapadavisesanam
  2 vaisampayanantevasi
  1 vaiyakaranakhasucih
  1 vaktvacasrugdrsadam
  1 vakyanivrttyarthena
  1 vanasamudayavacicet
  1 varnakalabhuyastvam
  2 vartamanavadvacanam
  1 vasivrksadanahastah
  3 vibhaktisvarabhavah
  5 vibhaktiviparinamah
  1 vibhaktiviparinamat
  2 vidyamanasvarthayoh
  1 vidyasambandhebhyah
  1 vikaragamayuktatvat
  5 visarjaniyagrahanam
  1 vrddhigunasañjñayoh
  1 vrddhipratisedhasya
  2 vyañjanapratisedhah
  20 vyapadesivadbhavena
  3 vyapadesivadvacanam
  3 vyapadesivadvacanat
  1 yadrcchikivibhaktih
  3 yasyacamadigrahanam
  3 yathasankhyavacanam
  2 yaugapadyasambhavat
  2 yopadhaprasthadinam
  1 yudvacanasamarthyat
  1 yugapadvacanabhavah
  2 yusabdavusabdabhyam
  2 yuvapratyayaprayoge


19  =  439 words (1018 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License