Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

20  =  335 words (722 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhaksyapratisedhena
  1 abhaveavasanalaksane
  2 abhidhanalaksanatvat
  6 abhyasajastvacartvam
  2 abhyasajivricaturnam
  6 abhyasasamprasaranam
  1 abrahmanagotramatram
  4 abrahmanagotramatrat
  7 adesapratisedhartham
  1 adhigatayathatathyah
  1 adhijigamsamanebhyah
  1 adhikaranavivaksayam
  1 adhikaraparibhasayoh
  1 adhyardhapurvadvigoh
  1 adhyardhasauvarnikam
  1 adigrahananarthakyam
  1 agnaukaravaninyayena
  1 ahnavacananarthakyam
  1 akriyaprabandharthah
  2 akriyaprabandhartham
  1 akriyarthopapadatvat
  2 akrtamitapratipannah
  1 aksarasamamnayikasya
  1 aksarasamamnayikayoh
  2 alasyasukhaharanayoh
  2 alontyanivrttyartham
  1 alpatvamahattvakrtah
  1 amantalvayetnvisnusu
  1 amehakvatasitrebhyah
  2 anadyatanaparoksayoh
  12 ananubandhakagrahane
  1 ananyaprakrtivacanam
  1 anekapratyayapraptih
  2 antarangabaliyastvat
  5 antarangalaksanatvat
  1 antaratamanirvrtttih
  5 antyapratisedhartham
  1 antyopadhalaksanayah
  1 antyopadhalaksanayam
  1 anubandhajñapitatvat
  4 anubandhakaranarthah
  1 anubandhanimittakena
  1 anudattadilaksanasya
  1 anudattecabagrahanam
  1 anukarsananarthakyam
  1 anukarsanasamarthyat
  1 anupasarjanadhikarah
  2 anupasarjanagrahanam
  2 anupasarjanalaksanah
  2 anuprayoganupapattih
  1 anusvaraparasavarnau
  3 anuvartanasamarthyat
  5 anvayavyatirekabhyam
  1 anyaratasyangrahanam
  7 anyatarasyangrahanam
  1 apañcaminirdistatvat
  1 apasabdajñanapurvake
  2 apavadasamavesartham
  8 apavadavipratisedhat
  1 apugvacanasamarthyat
  2 ardhadhatukadhikarat
  6 ardhadhatukagrahanam
  1 ardhadhatukagrahanat
  3 ardhadhatukanimittah
  1 arthavadanarthakatve
  1 arthikapratyarthikau
  2 asarupanivrttyartham
  1 asistapratisiddhasya
  2 astisamanadhikaranye
  2 athavisesalaksanasya
  1 atmanepadakarmakanam
  1 atmanepadanukramanam
  1 atmanepadaprakaranam
  2 avadharanaprasiddhih
  2 avantaradiksadibhyah
  2 avatapenakulasthitam
  2 avayavatatpurusatvat
  1 avyayayasvaravakasah
  1 ayavayavekadesebhyah
  1 babhravasalankayanah
  1 babhravasalankayanam
  2 bahirangalaksanatvam
  53 bahirangalaksanatvat
  4 bahuvacanavisayatvat
  2 bahuvrihipratisedhah
  2 balirakisitagrahanam
  1 baliraksitagrahanena
  1 bhavankamandalupanim
  1 bhavaviramabhavitvam
  3 bhavaviramabhavitvat
  1 bhavisyadadhikarasya
  2 bhavisyatpratisedhat
  1 bhrastakakapisthalah
  4 bhratusputragrahanam
  1 bhumanindaprasamsasu
  2 bhutakalalaksanatvat
  1 bhutapurvamakarantam
  2 brahmabandhucchatram
  1 brahmabanduvrndarika
  3 caturthyekavacanasya
  2 catvarimsatprabhrtau
  1 ciraparutpararibhyah
  3 daksinottarapurvanam
  1 dasadarthabhidahinah
  7 devadattayajñadattau
  1 dhanapatiramakesavah
  2 dhatupadesavasthayam
  1 dhatusamanadhikarana
  3 dhatvantapratisedhah
  1 dhruvacestitayuktisu
  3 diksamasasahayogayoh
  1 dirghadatisamanapade
  1 dirghatvapratisedham
  1 dvandvopatapagarhyat
  2 dvihalaprktagrahanam
  1 dvirvacanasamarthyat
  1 dvirvacanavareyalopa
  2 dvistriscaturgrahane
  1 dvivacanabahuvanayoh
  1 ekadandapraghattitam
  1 ekadesayanadesabhyam
  1 ekagrahanasamarthyat
  2 ekaikavarnavartitvat
  3 ekaksarapurvapadanam
  2 galbhaklibahodebhyah
  2 gangayamunagrahanena
  3 grasakarmakartrkasya
  2 gunavivaksanityatvat
  2 gunavrddhipratisedhe
  2 halgrahanaprasiddhih
  1 halgrahanasamarthyat
  1 hetusañjñaprasiddhih
  1 hrasvasyapitikrtituk
  2 hrasvayalopallopanam
  1 ijadiyajadipravrttih
  1 itaretarapratisedhah
  3 itaretarasrayamatram
  2 ittvapratisedhartham
  1 jasgrahananarthakyam
  4 jatikalasukhadibhyah
  2 jatyadinivrttyartham
  1 karakopapadagrahanam
  1 karanadhikaranabhyam
  1 karisagandhyamatrkah
  6 karmasañjñaprasangah
  1 kartrbhutapurvamatre
  1 kartrsabdanupapattih
  1 kartrtvanirdarsanaya
  1 kaundivrsyavrndarika
  2 kaupiñjalahastipadad
  1 kavarganivrttyartham
  3 krdgrahananarthakyam
  1 kriyabhyavrttyarthah
  2 kriyanvakhyanamatrat
  1 krtakrtaprasangitvat
  1 krtsañjñapratisedhah
  2 ksatriyasamanasabdat
  1 ksudrakamalavasabdat
  1 ksudramalavakasabdah
  1 ladvidhananarthakyam
  1 lasarvadhatukasvaram
  2 lingavisistagrahanam
  5 lingavisistagrahanat
  1 lodgrahananarthakyam
  1 lohitaidkatantebhyah
  3 madhyamavilambitayoh
  2 madhyamavilimbitayoh
  1 mahanamnisahacaritam
  1 mamsaudanikadyartham
  2 matradyapratighataya
  2 matrikadvimatrikayoh
  1 mayadvaitayorvacanam
  4 mayatpratisedhartham
  1 mayuravyamsakaditvat
  3 mrdangasankhatunavah
  1 nakaralopabhavartham
  1 navyayarthaprakarsah
  1 nimittatkarmasamyoge
  3 nimittikaryarthatvat
  2 nisarvanamasthanayoh
  1 nodattanivrttisvarah
  2 nyappratipadikarthah
  1 osadhivanaspatibhyah
  1 osthyapurvagrahanena
  1 padantabhisambaddham
  1 padasabdasamanarthah
  2 padasamanadhikaranye
  1 padavrttapratisedhah
  6 parasmaipadagrahanam
  1 paravyavahitavacanam
  1 parigrahitavyadhinah
  1 parivyavebhyahkriyah
  1 pasusakunidvandvasya
  1 pautraprabhrtivamsye
  3 pradhanopasarjananam
  1 pragrhyasañjñakaryam
  1 pragrhyasañjñavacane
  2 pragvacananarthakyam
  1 prakrtarthavisesanam
  2 prakrtinirhrasartham
  1 prakrtinivrttyartham
  1 prakrtivisesanartham
  1 prakrtyanekadesatvat
  1 prakrtyarthavisesane
  2 pramanaparimanabhyam
  2 pranituryasenanganam
  2 prasadavasigrahanena
  2 prasaranapratisedhat
  1 prathamadvivacanasya
  5 prathamaikavacanasya
  1 prathamamadhyottamah
  1 pratidvandvabhavinau
  1 pratidvandvibhavinau
  1 pratipadavidhyarthah
  5 pratipadavidhyartham
  2 pratipadikagrahanena
  4 pratipadikarnirdesah
  3 pratipadikasañjñayah
  5 pratipadikasañjñayam
  1 pratipadikasrayatvat
  2 pratipadikavisesanam
  4 pratisedhanarthakyam
  2 pratisedhasamarthyat
  1 pratisedhottarakalam
  1 pratyayadyudattatvam
  2 pratyayadyudattatvat
  2 pratyayantanipatanam
  2 pratyayantarakaranam
  1 pratyayantarapraptih
  2 pratyayarthanirdesah
  3 pratyayarthavisesane
  1 pratyayasvarapavadah
  5 pratyayavisarjaniyah
  12 pratyayottarapadayoh
  1 prthagaprasangartham
  11 pugantalaghupadhasya
  2 pujasangatakaranayoh
  2 punyahavacanadibhyah
  2 purvahnaparahnabhyam
  2 purvanipataprasangah
  1 purvanitvatvasvaresu
  2 purvapadottarapadyoh
  1 purvasañjñaprasangah
  1 purvasavarnagrahanam
  1 raparatvapratisedhah
  1 rkaragunabaliyastvat
  2 sahanirvapanirdistah
  2 saisikanivrttyartham
  1 sakhivyañjanadyarthe
  1 samanadhikaranapadah
  1 samanaprakrtivacanam
  2 samantasitirandhrena
  4 samanyagrahanarthena
  4 samanyavisesavacinoh
  4 samasakanvidhyartham
  2 samasampradharanayam
  2 samasanivrttyarthena
  1 samasantapratisedhah
  1 samasantodattatvasya
  2 samasapratyayavidhau
  3 samasataddhitavidhau
  2 samayanikasahayogesu
  3 sambhavanavayavatvat
  1 samprasaranagrahanam
  2 samprasaranapurvatve
  1 samvatsarasankhyasya
  2 samvrtanivrttyarthah
  7 samyogopadhagrahanam
  1 samyogopadhalaksanam
  2 sanamscanassatrrrnam
  1 sandehanivrttyartham
  1 sañjñasamasanirdesah
  2 sañjñasamasanirdesat
  2 sankarsanadvitiyasya
  3 sanubandhakanirdesah
  1 sanubandhakanirdesat
  2 sanvadbhavadirghatve
  1 saptadasaratnimatram
  7 saptamibahuvacanasya
  1 sarvadhatukacanadisu
  12 sarvadhatukagrahanam
  1 sarvanamasthanagunam
  1 sarvanamavyayavidhau
  2 sarvapavadaprasangah
  1 sasgrahanasamarthyat
  1 sasthisthaneyogatvam
  1 savarnanivrttyartham
  3 savarnasañjñavacanam
  1 sayampratikadyartham
  1 sindhutaksasiladayah
  1 slaksnamukhamaninini
  1 sthanivatpratisedhah
  6 sthanivatpratisedhat
  1 sthavirataragrahanam
  6 stripratyayagrahanam
  7 strisamanadhikaranat
  3 subantasamasavacanat
  2 sunamaghonabhugunesu
  1 svatrantraprayojakam
  2 tadantapratisedhasya
  2 taddhitavidhanartham
  1 tannimittagrahanasya
  2 taparakarananirdesat
  1 tasparasmaipadaparah
  1 tatkrtarthagrahanena
  2 tatsamanadhikaranyat
  1 tisyapunarvasusabdah
  1 trigrahananarthakyam
  1 trimatrcaturmatranam
  3 ubhayakaryaprasangah
  5 udattanivrttisvarena
  4 udattasvaritaparasya
  1 upadharoravityartham
  2 upadhyayamatulabhyam
  2 upasarjanadirghatvam
  1 upasarjanahrasvatvam
  2 upasarjanaprasiddhih
  1 utphullasamphullayoh
  2 uttarapadaprasiddhih
  2 uttarapadarthatisaye
  1 uttarapadavibhaktyoh
  1 vakyaderamantritasya
  3 vartamanakalopadanam
  1 vasausamprasaranasya
  2 vatapittaslesmabhyah
  2 vatasunitilasardhesu
  2 vidhipratisedhartham
  1 vismitapratighatayoh
  1 vrddhakumarivakyavat
  1 vrttisanniyogasistah
  1 yanekadesettvottvani
  1 yasmatpratyayavidhih
  1 yuparyabhavagrahanam
  1 yusabdavusabdantasya
  1 yusmadasmadgrahanena


20  =  335 words (722 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License