Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

21  =  257 words (535 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhutatadbhavagrahane
  1 abhyastavipratisedhah
  1 acittavatkartrkartham
  3 adesasampratyayartham
  3 adhyetrveditrgrahanam
  1 aikasrutyapratisedhah
  2 akaravacananarthakyat
  1 akriyasamabhiharatvat
  2 alontyanivrttyarthena
  2 amusyayanamusyputrika
  2 anatyantasamyogartham
  1 añcuttarapadagrahanam
  2 anekalaksanaprasangah
  2 anrsyanantaryavacanam
  2 antarangabahirangayoh
  1 antarantarenayuktanam
  2 antevasibrahmanebhyah
  4 antevasyantevasibhyah
  1 anubandhasañjanartham
  1 anunasikalopajabhavau
  1 anupasarjanagrahanena
  8 anyapadarthapradhanah
  1 apadantabhisambaddham
  1 apadantasyamurdhanyah
  2 apadatiyogavagrahanam
  1 apayasyavivaksitatvat
  3 ardhadhatukasañjñayam
  3 ardhadhatukasrayatvat
  1 ardhadhatukavisesanam
  2 arthatisayavivaksayam
  2 asaktijanukaranarthah
  1 asamanadhikaranarthah
  4 asamanadhikaranartham
  1 asamyogapurvagrahanam
  2 asasthyatrtiyasthasya
  2 asiddhatvapratisedham
  6 astibhavatividyatinam
  1 astisamanadhikaranyam
  1 atikarisagandhyapatih
  1 atmagrahanasamarthyat
  4 atmanepadapratisedhah
  2 atmanepadavidhyartham
  2 atragrahanasamarthyat
  3 avataptenakulasthitam
  3 avayavastrivisayatvat
  1 bahirangaparibhasayam
  3 bahvadhyataradyarthah
  1 bhaktabijabalivardaih
  2 bhasitapumskavijñanat
  1 bhavaneksetregrahanam
  1 bhavisyadadhamrnyayoh
  1 bhavisyatkalasamanyam
  2 bhusakarmakiratisanam
  2 bhutabhavisyatkalayah
  2 brahmaprajapatyadinam
  1 buddhikarmavyavasayah
  2 desaprthaktvadarsanat
  2 dhañkrsrjaninimibhyah
  2 dhatvarthaprthagbhave
  2 dirghapratisedhartham
  2 dirghatvabadhanartham
  1 dvigvarthasamudayasya
  2 dvirvacanapratisedham
  3 dvirvacanasambandhena
  2 dvistriscaturgrahanam
  2 dvistriscaturitikrtvo
  10 dvivacanabahuvacanani
  1 dvivacanabahuvacnayoh
  1 dvivacanadvivacanayoh
  4 dvyantarupasargebhyah
  2 ekadravyasamavayitvat
  1 ekajgrahanasamarthyat
  2 ekatvadvitvabahutvani
  1 ekavacanabahuvacanesu
  1 ekavacanadvivacanayoh
  1 ekavavacanabahuvacane
  1 ekavimsatibharadvajam
  1 gatigrahananarthakyam
  1 gatisañjñasanniyogena
  2 gatisañjñasanniyuktam
  2 gatisthaghupabhubhyah
  2 ghattivandividhibhyah
  2 gopavanadipratisedhah
  2 gosamasanivrttyartham
  5 gunavrddhipratisedhah
  2 hotapotanestodgatarah
  3 hotrpotrnestodgatarah
  1 idgunapratisedhartham
  1 idudupadhagrahananena
  2 igantaprakrtisvaratve
  1 isadasamaptisambandhe
  1 itpratisedhaprasangah
  2 jhakarabhakaraparayoh
  1 jñatidhanaparyayavaci
  4 kalapikhadayagrahanam
  2 karkandhudrnbhuphalam
  2 karmapravacaniyayogat
  13 karmapravacaniyayukte
  1 karsapanasahasrabhyam
  1 kartarikarmavyatihare
  1 kartiksaitiphaullayah
  1 kartrbhutapurvamatrat
  1 kausalyakarmaryabhyam
  1 kimsarvanamabahubhyah
  1 kimvrttañcaciduttaram
  2 krdantapratipadikatve
  1 krtadvandvanamekaseso
  2 krtsvaranivrttyartham
  1 krtyokesnuccarvadayah
  2 ksemavrddhivrndarikah
  1 kusulakupakumbhasalam
  1 kvibgrahananarthakyam
  3 ladesapratisedhartham
  8 lingavacananupapattih
  1 lkupasarjanavisesanam
  1 madupadhayascamatorvo
  2 mangalamangalavacanam
  1 mantavyayapratisedhah
  3 nakarahakaralopartham
  1 nandigrahipacadibhyah
  2 nighatanighatasiddhih
  1 nimantranamantranayoh
  1 padasamanadhikaranyat
  2 paingaksiputradibhyah
  1 paragrahanasamarthyat
  3 parasmaipadasrayatvat
  4 parasmaipadavyatyayah
  1 paribhasikanudattasya
  3 paryaptyarthagrahanam
  5 pasudvandvanapumsakam
  2 pautraprabhrtyapeksam
  2 pragbahuvrihigrahanam
  1 prakrtibhavaprasangah
  2 prakrtivikrtigrahanam
  9 prakrtyarthavisesanam
  1 prakrtyupapaopadhayah
  1 pranyosadhivrksebhyah
  1 prasaranaparapurvatve
  2 prathamabhavagrahanam
  1 prathamadvirvacanasya
  3 prathamalingagrahanam
  1 pratipadikaparyudasat
  1 pratipadikasyapraptih
  1 pratipadikavisesanani
  1 pratisedhabaliyastvat
  1 pratisedhasanniyogena
  2 pratyaksakarigrahanam
  1 pratyaksaparoksatayam
  1 pratyayadyudattatvena
  12 pratyayarthavisesanam
  1 prtayaksaparoksatayam
  1 prthagvibhaktyantanam
  1 pumvabhavapratisedhah
  16 punahprasangavijñanat
  1 punahprasangavijñatat
  1 punarvacanasamarthyat
  3 purvanittvatvasvaresu
  8 purvapadantodattatvam
  3 purvapadarthahitatvat
  1 purvapadarthapradhane
  7 purvapadottarapadayoh
  1 purvasadrsasamonartha
  1 purvasavarnadirghatve
  1 purvatrasiddhavacanam
  3 rajanyamanusyayuvanah
  4 ruparatrirathantaresu
  1 rupasthanivadbhavasya
  1 sahivahicalipatibhyah
  1 sakhivyañjanadyarthah
  1 sakrtakhyatanirgrahya
  1 samanakartrkagrahanam
  1 samanaprakramavacanat
  4 samanaprakrtigrahanam
  1 samasankhyaprasiddhih
  1 samasantapumvadbhavau
  1 sambhavanavayavatmika
  1 samprasaranadirghatve
  2 samprasarananirvrttat
  1 samprasaranaprakarane
  1 samprasaranaprasangah
  4 samprasaranapurvatvam
  7 samprasaranasañjñayam
  1 sampratiyamanarthanam
  2 samstyanaprasavagunah
  2 samudayabahuvrihitvat
  1 samvrtatapratyapattih
  1 samvrtatapratyapattim
  2 sanghapratisedhartham
  2 sanghatavigrhitartham
  2 sañjñapratisedhartham
  2 sañjñasañjñyasandehah
  2 sankhadundubhivinanam
  1 sanmahatparamotkrstah
  4 sannikarsaviprakarsau
  2 sanubandhakagrahanesu
  1 sarvadhatukagrahanena
  3 sarvadhatukavisesanam
  1 sarvanamasthanaparata
  1 sarvanyatpratisedhena
  2 sarvapratipadikebhyah
  1 sarvasampratyayarthah
  3 sasthyarthaprasiddhih
  1 satpadadiparagrahanam
  2 satyamugriranayaniyah
  1 savarnanivrttyarthena
  2 sikhayavakhadadibhyah
  1 skohsamyogadyoranteca
  1 slaksnamukhavrndarika
  2 sprsmrsakrsatrpadrpah
  1 sthagagamivacividayah
  2 sthanyadesaprthaktvat
  1 strinapumsakalingasya
  1 subantamatraprasangah
  2 svarasamasanupapattih
  1 svastanibhavisyantyah
  1 tadabhisandhipurvakam
  2 tadaditadantavijñanat
  1 tadantakarmakartrtvat
  1 tadantopadhiprasangah
  4 tadanubandhakagrahane
  7 taddhitanivrttyartham
  2 tasyanimittaprakarane
  1 tatpratisedhavijñanam
  4 tatpurusantodattatvam
  2 trasigrdhidhrsiksipeh
  1 triharyadhipatyagnire
  2 trimatracaturmatranam
  4 trimatracaturnatranam
  2 trjadipratisedhartham
  2 tutujanavadabhyasasya
  1 uccaritapradhvamsinah
  9 udattanivrttisvarasya
  1 upajanupakarnopaniveh
  2 upapadasanniyogartham
  1 upasargasañjñapurvika
  1 upasarjanapratisedhah
  2 uttarapadalopavacanat
  3 uttarapadantodattatve
  2 uttarapadapadavrddhau
  1 vadhabandhapariklesah
  1 vaisampayanantevasisu
  1 vareyalopasvaravarjam
  2 vartamanabhavisyantau
  1 vasarupanivrttyartham
  2 vibhaktinimittasvarat
  4 vibhaktyarthabhidhane
  2 vidipracchisvaratinam
  2 vijayisthakaristhayoh
  2 vikaravayavayuktatvat
  1 visesanavisesyabhavah
  1 vrdarakanagakuñjaraih
  2 vyañjananivrttyartham
  2 vyavahitnivrttyartham
  1 yajadipratisedhartham
  1 yaudheyadipratisedhah
  1 yogavibhagottarakalam
  1 yuktarthasampratyayat


21  =  257 words (535 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License