Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

23  =  169 words (323 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhraviliptisupavilipti
  1 abhyasadesasiddhatvasya
  1 abhyasaprasaranapraptih
  2 acsamudayanivrttyartham
  1 adesalaksanapratisedhah
  2 adviprabhrtyupasargasya
  1 adyudattatveñinnitkitsu
  1 agargyakasyapagalavanam
  2 ahoratrapratisedhartham
  2 ajapathasankupathabhyam
  1 alabukarkandhudrnbhunam
  2 anadyatanavatpratisedhe
  5 anapayopajanavikaribhih
  2 anekapratyayanupapattih
  1 angabhapadasañjñarthena
  3 anigantaprakrtisvaratve
  1 anokarasakarabhakaradau
  1 anudattampadamekavarjam
  1 anudattamsarvamapadadau
  1 anunasikaparasavarnayoh
  2 anyaparapratisedharthah
  1 aponaptrapannaptrbhavah
  4 apratyayavisarjaniyasya
  2 asthidadhisakhthyaksnam
  1 astibhupratisedharthena
  2 asvatantraprayojakatvat
  1 asvisridisididhivevinah
  1 avaccalambanavidurvayoh
  1 ayadesapratisedharthena
  1 bahvrihipratisedhartham
  2 bhasitapumskanupapattih
  3 bhavadbhagavadaghavatam
  1 bhavakarmanivrttyartham
  1 bhavatastasyavyakhyanau
  2 bhavisyadvartamanarthah
  1 bhayanirgatajugupsubhih
  1 bhobhagoaghoapurvasyayo
  2 bhrtipratyayapurvapadat
  2 chandahpratyayagrahanam
  2 cvipratisedhanarthakyam
  2 dirghoccaranasamarthyat
  2 dravyaprthaktvadarsanam
  2 dvivacanabahuvacanantat
  2 dvivacanantapragrhyatve
  1 dvyaksaratryaksarebhyah
  1 gamahanajanakhanaghasam
  3 gargabhargavikagrahanam
  2 gatidivahkarmahetumatsu
  1 gunanabhavanudauttvanam
  2 haladigrahananarthakyam
  1 hanininadesapratisedhah
  1 hrasvatvattvettvagunesu
  2 hrasvavacanasarmarthyat
  1 itsañjñaparitranarthena
  1 jatogravisvagbhimebhyah
  4 jvaratvarasrivyavimavam
  2 kabaramanivisasarebhyah
  1 kalhalacsvarakartryanam
  1 karakavibhaktirbaliyasi
  1 karisagandhyaputrakulam
  4 karmadharayaprakrtibhih
  4 karmapravacaniyasañjñah
  2 karmapravacaniyasañjñam
  1 karyapratidvandvibhavat
  8 krdantaprakrtisvaratvam
  1 krdantaprakrtisvaratvat
  2 ktalyuttumunkhalarthesu
  7 kutsanabhiksnyagrahanam
  1 kvansvatidurgativacanat
  1 lopagamavarnavikarajñah
  1 lukkhagrahananarthakyam
  1 maryadabhividhigrahanam
  2 matubvibhaktyudattatvam
  1 nakaragrahanasamarthyat
  1 nimittisvarabaliyastvat
  2 nirdisyamanadhikrtatvat
  6 nyappratipadikagrahanam
  2 padarthabhisambandhasya
  1 paramakarisagandhipatih
  2 parasmaipadaniyamartham
  2 parasmaipadapratisedhat
  1 pasudvandvanapumsakasya
  1 patyantapurohitadibhyah
  1 plutidvirvacanasvaritah
  1 prabaddhavilunadyartham
  1 pragdivyatodhikareyunah
  2 prakrsyakutsitagrahanam
  1 prakrtarthavisesanatvat
  1 prakrtisvarabaliyastvat
  1 prannvulavananarthyasya
  1 prathamamadhyamotttamah
  4 prathamasamanadhikarane
  1 pratipadikantanakarasya
  6 pratipadikavisesanatvat
  1 pratisedhasamapratyayah
  2 pratisedhasañjñakaranat
  1 pratyaksakarigrahanasya
  2 pratyayagrahanopacaresu
  1 pratyayasañjñasanniyoge
  1 purvapadantodattatvasya
  3 purvapadarthapradhanyam
  1 purvapadatsañjñayamagah
  3 purvaparavyavasthartham
  1 purvasavarnapratisedhah
  1 purvavipratisedharthena
  1 rkpurabdhuhpathamanakse
  2 rsyandhakavrsnikurvanah
  1 sadimaniraminamivicinam
  2 samanadhikaranagrahanam
  7 samanadhikaranalaksanah
  2 samanadhikaranavrttayah
  2 samanagrahanasamarthyat
  3 samanyavacanaprasiddhih
  3 samasasanghatagrahanesu
  2 sambandhasasthinirdesah
  1 samprasaranahaladisesah
  2 samprasarananirvrttasya
  6 samprasaranapratisedhah
  1 samprasaranapratisedham
  2 sañjñagrahananarthakyam
  1 sañjñagrahanasamarthyat
  2 sañjñopasarjanibhutanam
  1 sankhyasampratyayartham
  1 sarvanamasthanaparataya
  2 sarvanamavyayasañjñayam
  2 sasiyudhidrsidhrsibhyah
  2 savarnasañjñottarakalam
  1 sistasistapratisiddhesu
  2 srugudyamananipatanayoh
  1 sthanakarananupradanani
  3 sthanivadbhavaprasangah
  1 stripratyayapratisedhat
  1 suddhoccaranasamarthyat
  1 svaritakaranasamarthyat
  1 svaritovanudattepadadau
  1 svatantraparatantratvam
  2 svatantraparatantratvat
  2 tadantavidhipratisedhat
  1 tadantopadhitaprasangah
  2 tadapavadanivrttyartham
  1 takisasicatiyatijaninam
  1 tatvanipatananarthakyam
  1 tilamasomabhanganubhyah
  7 ubhayapadarthapradhanah
  5 ubhayavivrddhiprasangat
  2 udattanudattasvaritanam
  1 upadhagrahananarthakyam
  1 uparyadhyadhasahsamipye
  1 upayogavacananarthakyam
  2 uttarapadadyudattartham
  17 uttarapadarthapradhanah
  1 uttarapadarthapradhanye
  1 vaheraniyantrkartrkasya
  1 varnantarasamanakrtayah
  1 varttikavacanapramanyat
  1 vastrantaravasanantarah
  1 vasvekajadghasamvacanam
  1 vibhaktinimittasvarasya
  2 vibhaktiprakrtisvaratve
  1 vibhaktyabhavaprasangah
  6 vidyayonisambandhebhyah
  1 vipratipannabuddhibhyah
  1 vyañjanasvaravyatikrame
  4 yañekadesadirghaittvesu
  1 yatpratyayottarapadayoh
  2 yugapadadhikaranavacane
  1 yugapadvacananupapattih
  1 yusmadasmacchesavacanam
  1 yuvatigrahananarthakyam


23  =  169 words (323 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License