Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 10

10:1

a=kai a=ekeithen tsb=kakeithen anastas erchetai eis ta oria tês ioudaias a=[kai] tsb=dia tsb=tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai ôs eiôthei palin edidasken autous

10:2

kai proselthontes b=[oi] ts=oi pharisaioi a=epêrôtôn tsb=epêrôtêsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

10:3

o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato a=môusês tsb=môsês

10:4

oi de a=eipan tsb=eipon tsb=môsês epetrepsen a=môusês biblion apostasiou grapsai kai apolusai

10:5

tsb=kai tsb=apokritheis o a=de iêsous eipen autois pros tên sklêrokardian umôn egrapsen umin tên entolên tautên

10:6

apo de archês ktiseôs arsen kai thêlu epoiêsen autous tsb=o tsb=theos

10:7

eneken toutou kataleipsei anthrôpos ton patera autou kai tên mêtera a=[kai tsb=kai proskollêthêsetai pros tên gunaika a=autou] tsb=autou

10:8

kai esontai oi duo eis sarka mian ôste ouketi eisin duo alla mia sarx

10:9

o oun o theos sunezeuxen anthrôpos chôrizetô

10:10

kai a=eis tsb=en a=tên tsb= a=oikian tsb=oikia palin oi mathêtai tsb=autou peri a=toutou a=epêrôtôn tsb=tou tsb=autou tsb=epêrôtêsan auton

10:11

kai legei autois os a=an tsb=ean apolusê tên gunaika autou kai gamêsê allên moichatai ep autên

10:12

kai ean a=autê tsb=gunê a=apolusasa tsb=apolusê ton andra autês a=gamêsê a=allon tsb=kai tsb=gamêthê tsb=allô moichatai

10:13

kai prosepheron autô paidia ina tsb=apsêtai autôn a=apsêtai oi de mathêtai a=epetimêsan a=autois tsb=epetimôn tsb=tois tsb=prospherousin

10:14

idôn de o iêsous êganaktêsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me ts=kai kôluete auta tôn gar toioutôn estin ê basileia tou theou

10:15

amên legô umin os a=an tsb=ean dexêtai tên basileian tou theou ôs paidion ou eiselthê eis autên

10:16

kai enagkalisamenos auta a=kateulogei titheis tas cheiras ep tsb=auta b=eulogei ts=êulogei auta

10:17

kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramôn eis kai gonupetêsas auton epêrôta auton didaskale agathe ti poiêsô ina zôên aiônion klêronomêsô

10:18

o de iêsous eipen autô ti me legeis agathon oudeis agathos ei eis o theos

10:19

tas entolas oidas tsb=moicheusês tsb= phoneusês a= a=moicheusês klepsês pseudomarturêsês aposterêsês tima ton patera sou kai tên mêtera

10:20

o de a=ephê tsb=apokritheis tsb=eipen autô didaskale tauta panta ephulaxamên ek neotêtos mou

10:21

o de iêsous emblepsas autô êgapêsen auton kai eipen autô en a=se tsb=soi usterei upage osa echeis pôlêson kai dos a=[tois] ts=tois ptôchois kai exeis thêsauron en ouranô kai deuro akolouthei moi tsb=aras tsb=ton tsb=stauron

10:22

o de stugnasas epi logô apêlthen lupoumenos ên gar echôn ktêmata polla

10:23

kai periblepsamenos o iêsous legei tois mathêtais autou pôs duskolôs oi ta chrêmata echontes eis tên basileian tou theou eiseleusontai

10:24

oi de mathêtai ethambounto epi tois logois autou o de iêsous palin apokritheis legei autois tekna pôs duskolon estin tsb=tous tsb=pepoithotas tsb=epi ts=tois tsb=chrêmasin eis tên basileian tou theou eiselthein

10:25

eukopôteron estin kamêlon dia a=[tês] tsb=tês trumalias a=[tês] tsb=tês raphidos as=dielthein bt=eiselthein ê plousion eis tên basileian tou theou eiselthein

10:26

oi de perissôs exeplêssonto legontes pros eautous kai tis dunatai sôthênai

10:27

emblepsas tsb=de autois o iêsous legei para anthrôpois adunaton all ou para ts= theô panta gar dunata tsb=estin para theô

10:28

ts=kai êrxato a=legein o petros tsb=legein autô idou êmeis aphêkamen panta kai a=êkolouthêkamen tsb=êkolouthêsamen soi

10:29

a=ephê tsb=apokritheis b=[de] ts=de o iêsous tsb=eipen amên legô umin oudeis estin os aphêken oikian ê adelphous ê adelphas ê tsb=patera tsb=ê mêtera ê a=patera tsb=gunaika ê tekna ê agrous eneken emou kai a=eneken b=[eneken] tou euaggeliou

10:30

ean labê ekatontaplasiona nun en kairô toutô oikias kai adelphous kai adelphas kai mêteras kai tekna kai agrous meta diôgmôn kai en aiôni erchomenô zôên aiônion

10:31

polloi de esontai prôtoi eschatoi kai ab=[oi] ts=oi eschatoi prôtoi

10:32

êsan de en odô anabainontes eis ierosoluma kai ên proagôn autous o iêsous kai ethambounto a=oi a=de tsb=kai akolouthountes ephobounto kai paralabôn palin tous dôdeka êrxato autois legein ta mellonta autô sumbainein

10:33

oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrôpou paradothêsetai tois archiereusin kai ats=tois grammateusin kai katakrinousin auton thanatô kai paradôsousin auton tois ethnesin

10:34

kai empaixousin autô kai tsb=mastigôsousin tsb=auton tsb=kai emptusousin autô kai a=mastigôsousin tsb=apoktenousin auton kai a=apoktenousin a=kai a=meta a=treis a=êmeras tsb= tsb=tritê tsb=êmera anastêsetai

10:35

kai prosporeuontai autô iakôbos kai iôannês oi uioi zebedaiou legontes a=autô didaskale thelomen ina o ean aitêsômen a=se poiêsês êmin

10:36

o de eipen autois ti thelete a=[me] tsb=poiêsai a=poiêsô tsb=me umin

10:37

oi de a=eipan tsb=eipon autô dos êmin ina eis a=sou ek dexiôn tsb=sou kai eis ex a=aristerôn tsb=euônumôn tsb=sou kathisômen en doxê sou

10:38

o de iêsous eipen autois ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potêrion o egô pinô a=ê tsb=kai to baptisma o egô baptizomai baptisthênai

10:39

oi de a=eipan tsb=eipon autô dunametha o de iêsous eipen autois to tsb=men potêrion o egô pinô piesthe kai to baptisma o egô baptizomai baptisthêsesthe

10:40

to de kathisai ek dexiôn mou a=ê tsb=kai ex euônumôn ts=mou ouk estin emon dounai all ois êtoimastai

10:41

kai akousantes oi deka êrxanto aganaktein peri iakôbou kai iôannou

10:42

a=kai tsb=o tsb=de tsb=iêsous proskalesamenos autous a=o a=iêsous legei autois oidate oti oi dokountes archein tôn ethnôn katakurieuousin autôn kai oi megaloi autôn katexousiazousin autôn

10:43

ouch outôs de a=estin tsb=estai en umin all os a=an tsb=ean thelê tsb=genesthai megas a=genesthai en umin estai ts=diakonos umôn ab=diakonos

10:44

kai os b=ean ats=an thelê a=en a=umin a=einai tsb=umôn tsb=genesthai prôtos estai pantôn doulos

10:45

kai gar o uios tou anthrôpou ouk êlthen diakonêthênai alla diakonêsai kai dounai tên psuchên autou lutron anti pollôn

10:46

kai erchontai eis ierichô kai ekporeuomenou autou apo ierichô kai tôn mathêtôn autou kai ochlou ikanou a=o uios timaiou bartimaios tsb=o tuphlos a=prosaitês ekathêto para tên odon tsb=prosaitôn

10:47

kai akousas oti iêsous o a=nazarênos tsb=nazôraios estin êrxato krazein kai legein tsb=o tsb=uios a=uie ab=dauid ts=dabid iêsou eleêson me

10:48

kai epetimôn autô polloi ina siôpêsê o de pollô mallon ekrazen uie ab=dauid ts=dabid eleêson me

10:49

kai stas o iêsous eipen a=phônêsate auton tsb=phônêthênai kai phônousin ton tuphlon legontes autô tharsei a=egeire tsb=egeirai phônei se

10:50

o de apobalôn to imation autou a=anapêdêsas tsb=anastas êlthen pros ton iêsoun

10:51

kai apokritheis tsb=legei autô o iêsous a=eipen ti a=soi theleis poiêsô tsb=soi o de tuphlos eipen autô ab=rabbouni ts=rabboni ina anablepsô

10:52

a=kai o tsb=de iêsous eipen autô upage ê pistis sou sesôken se kai a=euthus tsb=eutheôs aneblepsen kai êkolouthei a=autô tsb= tsb=iêsou en odô
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License