Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 14

14:1

ên de to pascha kai ta azuma meta duo êmeras kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis pôs auton en dolô kratêsantes apokteinôsin

14:2

elegon a=gar tsb=de en eortê mêpote tsb=thorubos estai a=thorubos tou laou

14:3

kai ontos autou en bêthania en oikia simônos tou leprou katakeimenou autou êlthen gunê echousa alabastron murou nardou pistikês polutelous tsb=kai suntripsasa a=tên tsb=to alabastron katecheen autou tsb=kata tês kephalês

14:4

êsan de tines aganaktountes pros eautous tsb=kai tsb=legontes eis ti ê apôleia autê tou murou gegonen

14:5

êdunato gar touto a=to a=muron prathênai epanô tsb=triakosiôn dênariôn a=triakosiôn kai dothênai tois ptôchois kai enebrimônto autê

14:6

o de iêsous eipen aphete autên ti autê kopous parechete kalon ergon a=êrgasato tsb=eirgasato ab=en ts=eis ab=emoi ts=eme

14:7

pantote gar tous ptôchous echete meth eautôn kai otan thelête dunasthe a=autois tsb=autous eu poiêsai eme de ou pantote echete

14:8

o ab=eschen ts=eichen tsb=autê epoiêsen proelaben murisai tsb=mou to sôma a=mou eis ton entaphiasmon

14:9

amên a=de b=[de] legô umin opou ab=ean ts=an kêruchthê to euaggelion tsb=touto eis olon ton kosmon kai o epoiêsen autê lalêthêsetai eis mnêmosunon autês

14:10

kai tsb=o ioudas a=iskariôth o tsb=iskariôtês eis tôn dôdeka apêlthen pros tous archiereis ina tsb=paradô auton a=paradoi autois

14:11

oi de akousantes echarêsan kai epêggeilanto autô argurion dounai kai ezêtei pôs tsb=eukairôs auton a=eukairôs a=paradoi tsb=paradô

14:12

kai prôtê êmera tôn azumôn ote to pascha ethuon legousin autô oi mathêtai autou pou theleis apelthontes etoimasômen ina phagês to pascha

14:13

kai apostellei duo tôn mathêtôn autou kai legei autois upagete eis tên polin kai apantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô

14:14

kai opou ean eiselthê eipate oikodespotê oti o didaskalos legei pou estin to kataluma a=mou opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô

14:15

kai autos umin deixei a=anagaion tsb=anôgeon mega estrômenon etoimon a=kai ekei etoimasate êmin

14:16

kai exêlthon oi mathêtai tsb=autou kai êlthon eis tên polin kai euron kathôs eipen autois kai êtoimasan to pascha

14:17

kai opsias genomenês erchetai meta tôn dôdeka

14:18

kai anakeimenôn autôn kai esthiontôn tsb=eipen o iêsous a=eipen amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me o esthiôn met emou

14:19

tsb=oi tsb=de êrxanto lupeisthai kai legein autô eis a=kata tsb=kath eis tsb=mêti tsb=egô tsb=kai tsb=allos mêti egô

14:20

o de tsb=apokritheis eipen autois eis tsb=ek tôn dôdeka o embaptomenos met emou eis to trublion

14:21

a=oti o men uios tou anthrôpou upagei kathôs gegraptai peri autou ouai de anthrôpô ekeinô di ou o uios tou anthrôpou paradidotai kalon tsb=ên autô ei ouk egennêthê o anthrôpos ekeinos

14:22

kai esthiontôn autôn labôn tsb=o tsb=iêsous arton eulogêsas eklasen kai edôken autois kai eipen labete tsb=phagete touto estin to sôma mou

14:23

kai labôn tsb=to potêrion eucharistêsas edôken autois kai epion ex autou pantes

14:24

kai eipen autois touto estin to aima mou tsb=to tês tsb=kainês diathêkês to a=ekchunnomenon a=uper tsb=peri pollôn tsb=ekchunomenon

14:25

amên legô umin oti ouketi ou piô ek tou ab=genêmatos ts=gennêmatos tês ampelou eôs tês êmeras ekeinês otan auto pinô kainon en basileia tou theou

14:26

kai umnêsantes exêlthon eis to oros tôn elaiôn

14:27

kai legei autois o iêsous oti pantes skandalisthêsesthe tsb=en tsb=emoi tsb=en tsb= tsb=nukti tsb=tautê oti gegraptai pataxô ton poimena kai tsb=diaskorpisthêsetai ta probata a=diaskorpisthêsontai

14:28

alla meta to egerthênai me proaxô umas eis tên galilaian

14:29

o de petros ephê autô tsb=kai ei a=kai pantes skandalisthêsontai all ouk egô

14:30

kai legei autô o iêsous amên legô soi oti ab=su sêmeron a=tautê tsb=en nukti tsb=tautê prin ê dis alektora phônêsai tris tsb=aparnêsê me a=aparnêsê

14:31

o de a=ekperissôs a=elalei tsb=ek tsb=perissou tsb=elegen tsb=mallon ean tsb=me deê a=me sunapothanein soi ou se b=aparnêsômai ats=aparnêsomai ôsautôs de kai pantes elegon

14:32

kai erchontai eis chôrion ou to onoma a=gethsêmani tsb=gethsêmanê kai legei tois mathêtais autou kathisate ôde eôs proseuxômai

14:33

kai paralambanei ton petron kai a=[ton] ts=ton iakôbon kai a=[ton] iôannên a=met tsb=meth a=autou tsb=eautou kai êrxato ekthambeisthai kai adêmonein

14:34

kai legei autois perilupos estin ê psuchê mou eôs thanatou meinate ôde kai grêgoreite

14:35

kai b=proselthôn ats=proelthôn mikron a=epipten tsb=epesen epi tês gês kai prosêucheto ina ei dunaton estin parelthê ap autou ê ôra

14:36

kai elegen abba o patêr panta dunata soi parenegke to potêrion a=touto ap emou tsb=touto all ou ti egô thelô alla ti su

14:37

kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei petrô simôn katheudeis ouk ischusas mian ôran grêgorêsai

14:38

grêgoreite kai proseuchesthe ina a=elthête tsb=eiselthête eis peirasmon to men pneuma prothumon ê de sarx asthenês

14:39

kai palin apelthôn prosêuxato ton auton logon eipôn

14:40

kai a=palin a=elthôn tsb=upostrepsas euren autous tsb=palin katheudontas êsan gar a=autôn oi ophthalmoi a=katabarunomenoi tsb=autôn tsb=bebarêmenoi kai ouk êdeisan ti tsb=autô apokrithôsin a=autô

14:41

kai erchetai to triton kai legei autois katheudete ats=to loipon kai anapauesthe apechei êlthen ê ôra idou paradidotai o uios tou anthrôpou eis tas cheiras tôn amartôlôn

14:42

egeiresthe agômen idou o paradidous me êggiken

14:43

kai a=euthus tsb=eutheôs eti autou lalountos paraginetai ioudas eis tsb=ôn tôn dôdeka kai met autou ochlos tsb=polus meta machairôn kai xulôn para tôn archiereôn kai tôn grammateôn kai tôn presbuterôn

14:44

dedôkei de o paradidous auton sussêmon autois legôn on an philêsô autos estin kratêsate auton kai a=apagete tsb=apagagete asphalôs

14:45

kai elthôn a=euthus tsb=eutheôs proselthôn autô legei b=autô tsb=rabbi rabbi kai katephilêsen auton

14:46

oi de epebalon tsb=ep tsb=auton tas cheiras a=autô tsb=autôn kai ekratêsan auton

14:47

eis de a=[tis] tsb=tis tôn parestêkotôn spasamenos tên machairan epaisen ton doulon tou archiereôs kai apheilen autou to a=ôtarion tsb=ôtion

14:48

kai apokritheis o iêsous eipen autois ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exêlthete meta machairôn kai xulôn sullabein me

14:49

kath êmeran êmên pros umas en ierô didaskôn kai ouk ekratêsate me all ina plêrôthôsin ai graphai

14:50

kai aphentes auton tsb=pantes ephugon a=pantes

14:51

kai tsb=eis tsb=tis neaniskos a=tis b=êkolouthêsen a=sunêkolouthei ts=êkolouthei autô peribeblêmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton tsb=oi tsb=neaniskoi

14:52

o de katalipôn tên sindona gumnos ephugen tsb=ap tsb=autôn

14:53

kai apêgagon ton iêsoun pros ton archierea kai sunerchontai tsb=autô pantes oi archiereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis

14:54

kai o petros apo makrothen êkolouthêsen autô eôs esô eis tên aulên tou archiereôs kai ên sugkathêmenos meta tôn upêretôn kai thermainomenos pros to phôs

14:55

oi de archiereis kai olon to sunedrion ezêtoun kata tou iêsou marturian eis to thanatôsai auton kai ouch a=êuriskon tsb=euriskon

14:56

polloi gar epseudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk êsan

14:57

kai tines anastantes epseudomarturoun kat autou legontes

14:58

oti êmeis êkousamen autou legontos oti egô katalusô ton naon touton ton cheiropoiêton kai dia triôn êmerôn allon acheiropoiêton oikodomêsô

14:59

kai oude outôs isê ên ê marturia autôn

14:60

kai anastas o archiereus eis ts=to meson epêrôtêsen ton iêsoun legôn ouk apokrinê ouden ti outoi sou katamarturousin

14:61

o de esiôpa kai a=ouk tsb=ouden apekrinato a=ouden palin o archiereus epêrôta auton kai legei autô su ei o christos o uios tou eulogêtou

14:62

o de iêsous eipen egô eimi kai opsesthe ton uion tou anthrôpou ts=kathêmenon ek dexiôn ab=kathêmenon tês dunameôs kai erchomenon meta tôn nephelôn tou ouranou

14:63

o de archiereus diarrêxas tous chitônas autou legei ti eti chreian echomen marturôn

14:64

êkousate tês blasphêmias ti umin phainetai oi de pantes katekrinan auton tsb=einai enochon a=einai thanatou

14:65

kai êrxanto tines emptuein autô kai perikaluptein a=autou to prosôpon tsb=autou kai kolaphizein auton kai legein autô prophêteuson kai oi upêretai rapismasin auton a=elabon tsb=eballon

14:66

kai ontos tou petrou a=katô en aulê tsb=katô erchetai mia tôn paidiskôn tou archiereôs

14:67

kai idousa ton petron thermainomenon emblepsasa autô legei kai su meta tou nazarênou tsb=iêsou êstha a=tou a=iêsou

14:68

o de êrnêsato legôn a=oute tsb=ouk oida a=oute tsb=oude epistamai tsb=ti su a=ti legeis kai exêlthen exô eis to proaulion a=[kai tsb=kai alektôr a=ephônêsen] tsb=ephônêsen

14:69

kai ê paidiskê idousa auton tsb=palin êrxato a=palin legein tois a=parestôsin tsb=parestêkosin oti outos ex autôn estin

14:70

o de palin êrneito kai meta mikron palin oi parestôtes elegon petrô alêthôs ex autôn ei kai gar galilaios ei tsb=kai tsb=ê tsb=lalia tsb=sou tsb=omoiazei

14:71

o de êrxato anathematizein kai ab=omnunai ts=omnuein oti ouk oida ton anthrôpon touton on legete

14:72

kai a=euthus ek deuterou alektôr ephônêsen kai anemnêsthê o petros ab=to ts=tou ab=rêma ts=rêmatos a=ôs b=o ts=ou eipen autô o iêsous oti prin alektora phônêsai dis tsb=aparnêsê tsb=me tris a=me a=aparnêsê kai epibalôn eklaien
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License