Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 6

6:1

egeneto de en sabbatô tsb=deuteroprôtô diaporeuesthai auton dia tsb=tôn sporimôn kai etillon oi mathêtai autou tsb=tous tsb=stachuas kai êsthion a=tous a=stachuas psôchontes tais chersin

6:2

tines de tôn pharisaiôn a=eipan tsb=eipon tsb=autois ti poieite o ouk exestin tsb=poiein tsb=en tois sabbasin

6:3

kai apokritheis pros autous eipen o iêsous oude touto anegnôte o epoiêsen ab=dauid ts=dabid a=ote tsb=opote epeinasen autos kai oi met autou a=[ontes] tsb=ontes

6:4

a=[ôs] tsb=ôs eisêlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tês protheseôs a=labôn tsb=elaben tsb=kai ephagen kai edôken tsb=kai tois met autou ous ouk exestin phagein ei monous tous iereis

6:5

kai elegen autois tsb=oti kurios estin a=tou a=sabbatou o uios tou anthrôpou tsb=kai tsb=tou tsb=sabbatou

6:6

egeneto de tsb=kai en eterô sabbatô eiselthein auton eis tên sunagôgên kai didaskein kai ên tsb=ekei anthrôpos a=ekei kai ê cheir autou ê dexia ên xêra

6:7

a=paretêrounto tsb=paretêroun de ats=auton oi grammateis kai oi pharisaioi ei en sabbatô a=therapeuei tsb=therapeusei ina eurôsin a=katêgorein tsb=katêgorian autou

6:8

autos de êdei tous dialogismous autôn tsb=kai eipen a=de a=andri tsb=anthrôpô xêran echonti tên cheira a=egeire tsb=egeirai kai stêthi eis to meson a=kai tsb=o tsb=de anastas estê

6:9

eipen a=de tsb=oun o iêsous pros autous a=eperôtô tsb=eperôtêsô umas a=ei tsb=ti exestin a= tsb=tois a=sabbatô tsb=sabbasin agathopoiêsai ê kakopoiêsai psuchên sôsai ê b=apokteinai ats=apolesai

6:10

kai periblepsamenos pantas autous eipen ab=autô ts= ts=anthrôpô ekteinon tên cheira sou o de epoiêsen ts=outôs kai a=apekatestathê tsb=apokatestathê ê cheir autou tsb=ugiês tsb=ôs tsb=ê tsb=allê

6:11

autoi de eplêsthêsan anoias kai dielaloun pros allêlous ti an a=poiêsaien tsb=poiêseian iêsou

6:12

egeneto de en tais êmerais tautais a=exelthein a=auton tsb=exêlthen eis to oros proseuxasthai kai ên dianuktereuôn en proseuchê tou theou

6:13

kai ote egeneto êmera prosephônêsen tous mathêtas autou kai eklexamenos ap autôn dôdeka ous kai apostolous ônomasen

6:14

simôna on kai ônomasen petron kai andrean ton adelphon autou a=kai iakôbon kai iôannên a=kai philippon kai bartholomaion

6:15

a=kai a=maththaion tsb=matthaion kai thôman a=kai iakôbon tsb=ton tsb=tou alphaiou kai simôna ton kaloumenon zêlôtên

6:16

a=kai ioudan iakôbou kai ioudan a=iskariôth tsb=iskariôtên os tsb=kai egeneto prodotês

6:17

kai katabas met autôn estê epi topou pedinou kai ochlos a=polus mathêtôn autou kai plêthos polu tou laou apo pasês tês ioudaias kai ierousalêm kai tês paraliou turou kai sidônos

6:18

a=6:18 oi êlthon akousai autou kai iathênai apo tôn nosôn autôn tsb=6:18 kai oi a=enochloumenoi tsb=ochloumenoi a=apo tsb=upo pneumatôn akathartôn tsb=kai etherapeuonto

6:19

kai pas o ochlos a=ezêtoun tsb=ezêtei aptesthai autou oti dunamis par autou exêrcheto kai iato pantas

6:20

kai autos eparas tous ophthalmous autou eis tous mathêtas autou elegen makarioi oi ptôchoi oti umetera estin ê basileia tou theou

6:21

makarioi oi peinôntes nun oti chortasthêsesthe makarioi oi klaiontes nun oti gelasete

6:22

makarioi este otan misêsôsin umas oi anthrôpoi kai otan aphorisôsin umas kai oneidisôsin kai ekbalôsin to onoma umôn ôs ponêron eneka tou uiou tou anthrôpou

6:23

ab=charête ts=chairete en ekeinê êmera kai skirtêsate idou gar o misthos umôn polus en ouranô kata a=ta a=auta tsb=tauta gar epoioun tois prophêtais oi pateres autôn

6:24

plên ouai umin tois plousiois oti apechete tên paraklêsin umôn

6:25

ouai umin oi empeplêsmenoi a=nun oti peinasete ouai tsb=umin oi gelôntes nun oti penthêsete kai klausete

6:26

ouai ts=umin otan tsb=kalôs umas a=kalôs eipôsin ats=pantes oi anthrôpoi kata a=ta a=auta tsb=tauta gar epoioun tois pseudoprophêtais oi pateres autôn

6:27

a=alla tsb=all umin legô tois akouousin agapate tous echthrous umôn kalôs poieite tois misousin umas

6:28

eulogeite tous katarômenous a=umas tsb=umin ts=kai proseuchesthe a=peri tsb=uper tôn epêreazontôn umas

6:29

tuptonti se epi tên siagona pareche kai tên allên kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitôna kôlusês

6:30

panti tsb=de tsb= aitounti se didou kai apo tou airontos ta sa apaitei

6:31

kai kathôs thelete ina poiôsin umin oi anthrôpoi tsb=kai tsb=umeis poieite autois omoiôs

6:32

kai ei agapate tous agapôntas umas poia umin charis estin kai gar oi amartôloi tous agapôntas autous agapôsin

6:33

kai a=[gar] ean agathopoiête tous agathopoiountas umas poia umin charis estin kai tsb=gar oi amartôloi to auto poiousin

6:34

kai ean a=danisête tsb=daneizête par ôn elpizete a=labein tsb=apolabein poia umin charis a=[estin] tsb=estin kai tsb=gar ts=oi amartôloi amartôlois a=danizousin tsb=daneizousin ina apolabôsin ta isa

6:35

plên agapate tous echthrous umôn kai agathopoieite kai a=danizete tsb=daneizete mêden apelpizontes kai estai o misthos umôn polus kai esesthe uioi ts=tou upsistou oti autos chrêstos estin epi tous acharistous kai ponêrous

6:36

ginesthe tsb=oun oiktirmones kathôs a=[kai] tsb=kai o patêr umôn oiktirmôn estin

6:37

abt=kai krinete kai ou krithête a=kai katadikazete kai ou katadikasthête apoluete kai apoluthêsesthe

6:38

didote kai dothêsetai umin metron kalon pepiesmenon tsb=kai sesaleumenon a=uperekchunnomenon tsb=kai tsb=uperekchunomenon dôsousin eis ton kolpon umôn tsb= tsb=gar tsb=autô tsb=metrô ô a=gar a=metrô metreite antimetrêthêsetai umin

6:39

eipen de a=kai parabolên autois mêti dunatai tuphlos tuphlon odêgein ouchi amphoteroi eis bothunon a=empesountai tsb=pesountai

6:40

ouk estin mathêtês uper ton didaskalon tsb=autou katêrtismenos de pas estai ôs o didaskalos autou

6:41

ti de blepeis to karphos to en ophthalmô tou adelphou sou tên de dokon tên en idiô ophthalmô ou katanoeis

6:42

tsb=ê pôs dunasai legein adelphô sou adelphe aphes ekbalô to karphos to en ophthalmô sou autos tên en ophthalmô sou dokon ou blepôn upokrita ekbale prôton tên dokon ek tou ophthalmou sou kai tote diablepseis tsb=ekbalein to karphos to en ophthalmô tou adelphou sou a=ekbalein

6:43

ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude a=palin dendron sapron poioun karpon kalon

6:44

ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginôsketai ou gar ex akanthôn sullegousin suka oude ek batou tsb=trugôsin staphulên a=trugôsin

6:45

o agathos anthrôpos ek tou agathou thêsaurou tês kardias tsb=autou propherei to agathon kai o ponêros tsb=anthrôpos ek tou ponêrou tsb=thêsaurou tsb=tês tsb=kardias tsb=autou propherei to ponêron ek gar tsb=tou perisseumatos tsb=tês kardias lalei to stoma autou

6:46

ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legô

6:47

pas o erchomenos pros me kai akouôn mou tôn logôn kai poiôn autous upodeixô umin tini estin omoios

6:48

omoios estin anthrôpô oikodomounti oikian os eskapsen kai ebathunen kai ethêken themelion epi tên petran a=plêmmurês tsb=plêmmuras de genomenês a=proserêxen tsb=proserrêxen o potamos oikia ekeinê kai ouk ischusen saleusai autên a=dia tsb=tethemeliôto a=to tsb=gar a=kalôs tsb=epi a=oikodomêsthai tsb=tên a=autên tsb=petran

6:49

o de akousas kai poiêsas omoios estin anthrôpô oikodomêsanti oikian epi tên gên chôris themeliou ê a=proserêxen tsb=proserrêxen o potamos kai a=euthus tsb=eutheôs a=sunepesen tsb=epesen kai egeneto to rêgma tês oikias ekeinês mega
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License