Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 7

7:1

a=epeidê tsb=epei tsb=de eplêrôsen panta ta rêmata autou eis tas akoas tou laou eisêlthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

7:2

ekatontarchou de tinos doulos kakôs echôn b=emellen ats=êmellen teleutan os ên autô entimos

7:3

akousas de peri tou iêsou apesteilen pros auton presbuterous tôn ioudaiôn erôtôn auton opôs elthôn diasôsê ton doulon autou

7:4

oi de paragenomenoi pros ton iêsoun parekaloun auton spoudaiôs legontes oti axios estin ô a=parexê tsb=parexei touto

7:5

agapa gar to ethnos êmôn kai tên sunagôgên autos ôkodomêsen êmin

7:6

o de iêsous eporeueto sun autois êdê de autou ou makran apechontos apo tês oikias epempsen tsb=pros tsb=auton tsb=o tsb=ekatontarchos philous a=o a=ekatontarchês legôn autô kurie skullou ou gar tsb=eimi ikanos a=eimi ina upo tên stegên mou eiselthês

7:7

dio oude emauton êxiôsa pros se elthein b=all ats=alla eipe logô kai a=iathêtô tsb=iathêsetai o pais mou

7:8

kai gar egô anthrôpos eimi upo exousian tassomenos echôn up emauton stratiôtas kai legô toutô poreuthêti kai poreuetai kai allô erchou kai erchetai kai doulô mou poiêson touto kai poiei

7:9

akousas de tauta o iêsous ethaumasen auton kai strapheis akolouthounti autô ochlô eipen legô umin b=oute ats=oude en israêl tosautên pistin euron

7:10

kai upostrepsantes tsb=oi tsb=pemphthentes eis ton oikon a=oi a=pemphthentes euron ton tsb=asthenounta doulon ugiainonta

7:11

kai egeneto en ab= ts= exês a=eporeuthê tsb=eporeueto eis polin kaloumenên nain kai suneporeuonto autô oi mathêtai autou tsb=ikanoi kai ochlos polus

7:12

ôs de êggisen pulê tês poleôs kai idou exekomizeto tethnêkôs tsb=uios monogenês a=uios mêtri autou kai autê b=[ên] ats=ên chêra kai ochlos tês poleôs ikanos as=ên sun autê

7:13

kai idôn autên o kurios esplagchnisthê ep autê kai eipen autê klaie

7:14

kai proselthôn êpsato tês sorou oi de bastazontes estêsan kai eipen neaniske soi legô egerthêti

7:15

kai anekathisen o nekros kai êrxato lalein kai edôken auton mêtri autou

7:16

elaben de phobos ab=pantas ts=apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophêtês megas a=êgerthê tsb=egêgertai en êmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou

7:17

kai exêlthen o logos outos en olê ioudaia peri autou kai tsb=en pasê perichôrô

7:18

kai apêggeilan iôannê oi mathêtai autou peri pantôn toutôn

7:19

kai proskalesamenos duo tinas tôn mathêtôn autou o iôannês epempsen pros ton a=kurion tsb=iêsoun legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen

7:20

paragenomenoi de pros auton oi andres a=eipan tsb=eipon iôannês o baptistês a=apesteilen tsb=apestalken êmas pros se legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen

7:21

en a=ekeinê tsb=autê tsb=de ôra etherapeusen pollous apo nosôn kai mastigôn kai pneumatôn ponêrôn kai tuphlois pollois echarisato tsb=to blepein

7:22

kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autois poreuthentes apaggeilate iôannê a eidete kai êkousate tsb=oti tuphloi anablepousin chôloi peripatousin leproi katharizontai a=kai kôphoi akouousin nekroi egeirontai ptôchoi euaggelizontai

7:23

kai makarios estin os ean skandalisthê en emoi

7:24

apelthontôn de tôn aggelôn iôannou êrxato legein b=tois b=ochlois ats=pros ats=tous ats=ochlous peri iôannou ti a=exêlthate tsb=exelêluthate eis tên erêmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon

7:25

alla ti a=exêlthate tsb=exelêluthate idein anthrôpon en malakois imatiois êmphiesmenon idou oi en imatismô endoxô kai truphê uparchontes en tois basileiois eisin

7:26

alla ti a=exêlthate tsb=exelêluthate idein prophêtên nai legô umin kai perissoteron prophêtou

7:27

outos estin peri ou gegraptai idou tsb=egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon sou emprosthen sou

7:28

legô tsb=gar umin meizôn en gennêtois gunaikôn tsb=prophêtês iôannou tsb=tou tsb=baptistou oudeis estin o de mikroteros en basileia tou theou meizôn autou estin

7:29

kai pas o laos akousas kai oi telônai edikaiôsan ton theon baptisthentes to baptisma iôannou

7:30

oi de pharisaioi kai oi nomikoi tên boulên tou theou êthetêsan eis eautous baptisthentes up autou

7:31

ts=eipen ts=de ts=o ts=kurios tini oun omoiôsô tous anthrôpous tês geneas tautês kai tini eisin omoioi

7:32

omoioi eisin paidiois tois en agora kathêmenois kai prosphônousin allêlois a=a tsb=kai a=legei tsb=legousin êulêsamen umin kai ouk ôrchêsasthe ethrênêsamen tsb=umin kai ouk eklausate

7:33

elêluthen gar iôannês o baptistês a= tsb=mête tsb=arton esthiôn a=arton mête tsb=oinon pinôn a=oinon kai legete daimonion echei

7:34

elêluthen o uios tou anthrôpou esthiôn kai pinôn kai legete idou anthrôpos phagos kai oinopotês ts=telônôn philos ab=telônôn kai amartôlôn

7:35

kai edikaiôthê ê sophia apo a=pantôn tôn teknôn autês tsb=pantôn

7:36

êrôta de tis auton tôn pharisaiôn ina phagê met autou kai eiselthôn eis a=ton tsb=tên a=oikon tsb=oikian tou pharisaiou a=kateklithê tsb=aneklithê

7:37

kai idou gunê a=êtis a=ên en polei tsb=êtis tsb=ên amartôlos a=kai b=[kai] epignousa oti a=katakeitai tsb=anakeitai en oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou

7:38

kai stasa a=opisô para tous podas autou tsb=opisô klaiousa a=tois a=dakrusin êrxato brechein tous podas autou tsb=tois tsb=dakrusin kai tais thrixin tês kephalês autês exemassen kai katephilei tous podas autou kai êleiphen murô

7:39

idôn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautô legôn outos ei ên prophêtês eginôsken an tis kai potapê ê gunê êtis aptetai autou oti amartôlos estin

7:40

kai apokritheis o iêsous eipen pros auton simôn echô soi ti eipein o de tsb=phêsin didaskale eipe a=phêsin

7:41

duo a=chreopheiletai tsb=chreôpheiletai êsan a=danistê tsb=daneistê tini o eis ôpheilen dênaria pentakosia o de eteros pentêkonta

7:42

echontôn tsb=de autôn apodounai amphoterois echarisato tis oun autôn tsb=eipe pleion tsb=auton agapêsei a=auton

7:43

apokritheis tsb=de tsb=o simôn eipen upolambanô oti ô to pleion echarisato o de eipen autô orthôs ekrinas

7:44

kai strapheis pros tên gunaika simôni ephê blepeis tautên tên gunaika eisêlthon sou eis tên oikian udôr a=moi epi tsb=tous podas tsb=mou ouk edôkas autê de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin tsb=tês tsb=kephalês autês exemaxen

7:45

philêma moi ouk edôkas autê de aph ês eisêlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas

7:46

elaiô tên kephalên mou ouk êleipsas autê de murô êleipsen tsb=mou tous podas a=mou

7:47

ou charin legô soi apheôntai ai amartiai autês ai pollai oti êgapêsen polu ô de oligon aphietai oligon agapa

7:48

eipen de autê apheôntai sou ai amartiai

7:49

kai êrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiêsin

7:50

eipen de pros tên gunaika ê pistis sou sesôken se poreuou eis eirênên
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License