Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 9

9:1

sugkalesamenos de tous dôdeka ts=mathêtas ts=autou edôken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein

9:2

kai apesteilen autous kêrussein tên basileian tou theou kai iasthai a=[tous tsb=tous a=astheneis] tsb=asthenountas

9:3

kai eipen pros autous mêden airete eis tên odon mête a=rabdon tsb=rabdous mête pêran mête arton mête argurion mête a=[ana] tsb=ana duo chitônas echein

9:4

kai eis ên an oikian eiselthête ekei menete kai ekeithen exerchesthe

9:5

kai osoi b=ean ats=an a=dechôntai tsb=dexôntai umas exerchomenoi apo tês poleôs ekeinês tsb=kai ton koniorton apo tôn podôn umôn a=apotinassete tsb=apotinaxate eis marturion ep autous

9:6

exerchomenoi de diêrchonto kata tas kômas euaggelizomenoi kai therapeuontes pantachou

9:7

êkousen de êrôdês o a=tetraarchês tsb=tetrarchês ta ginomena tsb=up tsb=autou panta kai diêporei dia to legesthai upo tinôn oti iôannês a=êgerthê tsb=egêgertai ek nekrôn

9:8

upo tinôn de oti êlias ephanê allôn de oti prophêtês a=tis tsb=eis tôn archaiôn anestê

9:9

tsb=kai eipen a=de ts=o êrôdês iôannên egô apekephalisa tis de estin outos peri ou tsb=egô akouô toiauta kai ezêtei idein auton

9:10

kai upostrepsantes oi apostoloi diêgêsanto autô osa epoiêsan kai paralabôn autous upechôrêsen kat idian eis a=polin a=kaloumenên tsb=topon tsb=erêmon tsb=poleôs tsb=kaloumenês b=bêthsaidan ats=bêthsaida

9:11

oi de ochloi gnontes êkolouthêsan autô kai a=apodexamenos tsb=dexamenos autous elalei autois peri tês basileias tou theou kai tous chreian echontas therapeias iato

9:12

ê de êmera êrxato klinein proselthontes de oi dôdeka a=eipan tsb=eipon autô apoluson ton ochlon ina a=poreuthentes tsb=apelthontes eis tas kuklô kômas kai tsb=tous agrous katalusôsin kai eurôsin episitismon oti ôde en erêmô topô esmen

9:13

eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de a=eipan tsb=eipon ouk eisin êmin pleion ê tsb=pente artoi a=pente kai ts=duo ichthues ab=duo ei mêti poreuthentes êmeis agorasômen eis panta ton laon touton brômata

9:14

êsan gar ôsei andres pentakischilioi eipen de pros tous mathêtas autou kataklinate autous klisias a=[ôsei] ana pentêkonta

9:15

kai epoiêsan outôs kai a=kateklinan tsb=aneklinan apantas

9:16

labôn de tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen autous kai kateklasen kai edidou tois mathêtais a=paratheinai tsb=paratithenai ochlô

9:17

kai ephagon kai echortasthêsan pantes kai êrthê to perisseusan autois klasmatôn kophinoi dôdeka

9:18

kai egeneto en einai auton proseuchomenon a=kata a=monas tsb=katamonas sunêsan autô oi mathêtai kai epêrôtêsen autous legôn tina me legousin oi ochloi einai

9:19

oi de apokrithentes a=eipan tsb=eipon iôannên ton baptistên alloi de êlian alloi de oti prophêtês tis tôn archaiôn anestê

9:20

eipen de autois umeis de tina me legete einai tsb=apokritheis tsb=de tsb=o petros a=de a=apokritheis eipen ton christon tou theou

9:21

o de epitimêsas autois parêggeilen mêdeni a=legein tsb=eipein touto

9:22

eipôn oti dei ton uion tou anthrôpou polla pathein kai apodokimasthênai apo tôn presbuterôn kai archiereôn kai grammateôn kai apoktanthênai kai tritê êmera b=anastênai ats=egerthênai

9:23

elegen de pros pantas ei tis thelei opisô mou a=erchesthai tsb=elthein a=arnêsasthô tsb=aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou ats=kath ats=êmeran kai akoloutheitô moi

9:24

os gar b=ean ats=an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d an apolesê tên psuchên autou eneken emou outos sôsei autên

9:25

ti gar ôpheleitai anthrôpos kerdêsas ton kosmon olon eauton de apolesas ê zêmiôtheis

9:26

os gar an epaischunthê me kai tous emous logous touton o uios tou anthrôpou epaischunthêsetai otan elthê en doxê autou kai tou patros kai tôn agiôn aggelôn

9:27

legô de umin alêthôs eisin tines tôn a=autou tsb=ôde b=estôtôn ats=estêkotôn oi ou ab=geusôntai ts=geusontai thanatou eôs an idôsin tên basileian tou theou

9:28

egeneto de meta tous logous toutous ôsei êmerai oktô a=[kai] tsb=kai paralabôn ts=ton petron kai iôannên kai iakôbon anebê eis to oros proseuxasthai

9:29

kai egeneto en proseuchesthai auton to eidos tou prosôpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptôn

9:30

kai idou andres duo sunelaloun autô oitines êsan a=môusês tsb=môsês kai êlias

9:31

oi ophthentes en doxê elegon tên exodon autou ên a=êmellen tsb=emellen plêroun en ierousalêm

9:32

o de petros kai oi sun autô êsan bebarêmenoi upnô diagrêgorêsantes de eidon tên doxan autou kai tous duo andras tous sunestôtas autô

9:33

kai egeneto en diachôrizesthai autous ap autou eipen ats=o petros pros ton iêsoun epistata kalon estin êmas ôde einai kai poiêsômen skênas treis mian soi kai ts=môsei mian a=môusei b=môsei kai mian êlia eidôs o legei

9:34

tauta de autou legontos egeneto nephelê kai a=epeskiazen tsb=epeskiasen autous ephobêthêsan de en tsb=ekeinous eiselthein a=autous eis tên nephelên

9:35

kai phônê egeneto ek tês nephelês legousa outos estin o uios mou o a=eklelegmenos tsb=agapêtos autou akouete

9:36

kai en genesthai tên phônên eurethê tsb=o iêsous monos kai autoi esigêsan kai oudeni apêggeilan en ekeinais tais êmerais ouden ôn a=eôrakan tsb=eôrakasin

9:37

egeneto de tsb=en exês êmera katelthontôn autôn apo tou orous sunêntêsen autô ochlos polus

9:38

kai idou anêr apo tou ochlou a=eboêsen tsb=aneboêsen legôn didaskale deomai sou ab=epiblepsai ts=epiblepson epi ton uion mou oti monogenês tsb=estin moi a=estin

9:39

kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnês krazei kai sparassei auton meta aphrou kai mogis apochôrei ap autou suntribon auton

9:40

kai edeêthên tôn mathêtôn sou ina ab=ekbalôsin ts=ekballôsin auto kai ouk êdunêthêsan

9:41

apokritheis de o iêsous eipen ô genea apistos kai diestrammenê eôs pote esomai pros umas kai anexomai umôn prosagage ats=ôde ton uion sou b=ôde

9:42

eti de proserchomenou autou errêxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimêsen de o iêsous pneumati akathartô kai iasato ton paida kai apedôken auton patri autou

9:43

exeplêssonto de pantes epi megaleiotêti tou theou pantôn de thaumazontôn epi pasin ois a=epoiei tsb=epoiêsen tsb=o tsb=iêsous eipen pros tous mathêtas autou

9:44

thesthe umeis eis ta ôta umôn tous logous toutous o gar uios tou anthrôpou mellei paradidosthai eis cheiras anthrôpôn

9:45

oi de êgnooun to rêma touto kai ên parakekalummenon ap autôn ina aisthôntai auto kai ephobounto erôtêsai auton peri tou rêmatos toutou

9:46

eisêlthen de dialogismos en autois to tis an eiê meizôn autôn

9:47

o de iêsous a=eidôs tsb=idôn ton dialogismon tês kardias autôn epilabomenos a=paidion tsb=paidiou estêsen auto par eautô

9:48

kai eipen autois os ean dexêtai touto to paidion epi onomati mou eme dechetai kai os a=an tsb=ean eme dexêtai dechetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparchôn outos a=estin tsb=estai megas

9:49

apokritheis de tsb=o iôannês eipen epistata eidomen tina a=en tsb=epi onomati sou ekballonta ts=ta daimonia kai a=ekôluomen tsb=ekôlusamen auton oti ouk akolouthei meth êmôn

9:50

tsb=kai eipen a=de pros auton o iêsous kôluete os gar ouk estin kath a=umôn tsb=êmôn uper a=umôn tsb=êmôn estin

9:51

egeneto de en sumplêrousthai tas êmeras tês a=analêmpseôs tsb=analêpseôs autou kai autos to prosôpon a=estêrisen tsb=autou tsb=estêrixen tou poreuesthai eis ierousalêm

9:52

kai apesteilen aggelous pro prosôpou autou kai poreuthentes eisêlthon eis kômên a=samaritôn tsb=samareitôn a=ôs tsb=ôste etoimasai autô

9:53

kai ouk edexanto auton oti to prosôpon autou ên poreuomenon eis ierousalêm

9:54

idontes de oi mathêtai tsb=autou iakôbos kai iôannês a=eipan tsb=eipon kurie theleis eipômen pur katabênai apo tou ouranou kai analôsai autous tsb=ôs tsb=kai tsb=êlias tsb=epoiêsen

9:55

strapheis de epetimêsen autois b=[kai ts=kai tsb=eipen tsb=ouk tsb=oidate tsb=oiou tsb=pneumatos tsb=este b=umeis] ts=umeis

9:56

b=[o ts=o tsb=gar tsb=uios tsb=tou tsb=anthrôpou tsb=ouk tsb=êlthen tsb=psuchas tsb=anthrôpôn tsb=apolesai tsb=alla b=sôsai] ts=sôsai kai eporeuthêsan eis eteran kômên

9:57

a=kai tsb=egeneto tsb=de poreuomenôn autôn en odô eipen tis pros auton akolouthêsô soi opou a=ean tsb=an aperchê tsb=kurie

9:58

kai eipen autô o iêsous ai alôpekes phôleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskênôseis o de uios tou anthrôpou ouk echei pou tên kephalên klinê

9:59

eipen de pros eteron akolouthei moi o de eipen a=[kurie] tsb=kurie epitrepson moi apelthonti prôton thapsai ton patera mou

9:60

eipen de autô tsb=o tsb=iêsous aphes tous nekrous thapsai tous eautôn nekrous su de apelthôn diaggelle tên basileian tou theou

9:61

eipen de kai eteros akolouthêsô soi kurie prôton de epitrepson moi apotaxasthai tois eis ton oikon mou

9:62

eipen de a=[pros ts=pros a=auton] ts=auton o iêsous b=pros b=auton oudeis epibalôn tên cheira tsb=autou ep arotron kai blepôn eis ta opisô euthetos estin a= a=basileia tsb=eis tsb=tên tsb=basileian tou theou
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License