Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 11

11:1

kai egeneto en einai auton en topô tini proseuchomenon ôs epausato eipen tis tôn mathêtôn autou pros auton kurie didaxon êmas proseuchesthai kathôs kai iôannês edidaxen tous mathêtas autou

11:2

eipen de autois otan proseuchêsthe legete pater tsb=êmôn tsb=o tsb=en tsb=tois tsb=ouranois agiasthêtô to onoma sou elthetô ê basileia sou tsb=genêthêtô tsb=to tsb=thelêma tsb=sou tsb=ôs tsb=en tsb=ouranô tsb=kai tsb=epi tsb=tês tsb=gês

11:3

ton arton êmôn ton epiousion didou êmin to kath êmeran

11:4

kai aphes êmin tas amartias êmôn kai gar autoi a=aphiomen tsb=aphiemen panti opheilonti êmin kai eisenegkês êmas eis peirasmon tsb=alla tsb=rusai tsb=êmas tsb=apo tsb=tou tsb=ponêrou

11:5

kai eipen pros autous tis ex umôn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipê autô phile chrêson moi treis artous

11:6

epeidê philos ats=mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echô o parathêsô autô

11:7

kakeinos esôthen apokritheis eipê moi kopous pareche êdê ê thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tên koitên eisin ou dunamai anastas dounai soi

11:8

legô umin ei kai ou dôsei autô anastas dia to einai tsb=autou philon a=autou dia ge tên anaideian autou egertheis dôsei autô b=oson ats=osôn chrêzei

11:9

kagô umin legô aiteite kai dothêsetai umin zêteite kai eurêsete krouete kai anoigêsetai umin

11:10

pas gar o aitôn lambanei kai o zêtôn euriskei kai krouonti a=<anoigêsetai> tsb=anoigêsetai

11:11

tina de a=ex umôn ton patera aitêsei o uios tsb=arton tsb= tsb=lithon tsb=epidôsei tsb=autô b=ê ts=ei tsb=kai ichthun a=kai tsb= anti ichthuos ophin tsb=epidôsei autô a=epidôsei

11:12

ê kai a=aitêsei tsb=ean tsb=aitêsê ôon tsb= epidôsei autô skorpion

11:13

ei oun umeis ponêroi uparchontes oidate ts=agatha domata ab=agatha didonai tois teknois umôn posô mallon o patêr a=[o] tsb=o ex ouranou dôsei pneuma agion tois aitousin auton

11:14

kai ên ekballôn daimonion a=[kai tsb=kai auto a=ên] tsb=ên kôphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalêsen o kôphos kai ethaumasan oi ochloi

11:15

tines de ex autôn eipon en beelzeboul a= archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia

11:16

eteroi de peirazontes sêmeion tsb=par tsb=autou tsb=ezêtoun ex ouranou a=ezêtoun a=par a=autou

11:17

autos de eidôs autôn ta dianoêmata eipen autois pasa basileia eph eautên diameristheisa erêmoutai kai oikos epi oikon piptei

11:18

ei de kai o satanas eph eauton diemeristhê pôs stathêsetai ê basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

11:19

ei de egô en beelzeboul ekballô ta daimonia oi uioi umôn en tini ekballousin dia touto tsb=kritai tsb=umôn autoi a=umôn a=kritai esontai

11:20

ei de en daktulô theou a=[egô] ekballô ta daimonia ara ephthasen eph umas ê basileia tou theou

11:21

otan o ischuros kathôplismenos phulassê tên eautou aulên en eirênê estin ta uparchonta autou

11:22

epan de tsb=o ischuroteros autou epelthôn nikêsê auton tên panoplian autou airei eph ê epepoithei kai ta skula autou diadidôsin

11:23

o ôn met emou kat emou estin kai o sunagôn met emou skorpizei

11:24

otan to akatharton pneuma exelthê apo tou anthrôpou dierchetai di anudrôn topôn zêtoun anapausin kai euriskon a=[tote] legei upostrepsô eis ton oikon mou othen exêlthon

11:25

kai elthon euriskei sesarômenon kai kekosmêmenon

11:26

tote poreuetai kai paralambanei tsb=epta etera pneumata ponêrotera eautou a=epta kai b=elthonta ats=eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrôpou ekeinou cheirona tôn prôtôn

11:27

egeneto de en legein auton tauta eparasa tis tsb=gunê phônên a=gunê ek tou ochlou eipen autô makaria ê koilia ê bastasasa se kai mastoi ous ethêlasas

11:28

autos de eipen a=menoun tsb=menounge makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes tsb=auton

11:29

tôn de ochlôn epathroizomenôn êrxato legein ê genea autê a=genea ponêra estin sêmeion a=zêtei tsb=epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei to sêmeion iôna tsb=tou tsb=prophêtou

11:30

kathôs gar egeneto iônas tsb=sêmeion tois nineuitais a=sêmeion outôs estai kai o uios tou anthrôpou genea tautê

11:31

basilissa notou egerthêsetai en krisei meta tôn andrôn tês geneas tautês kai katakrinei autous oti êlthen ek tôn peratôn tês gês akousai tên sophian ab=solomônos ts=solomôntos kai idou pleion ab=solomônos ts=solomôntos ôde

11:32

andres a=nineuitai tsb=nineui anastêsontai en krisei meta tês geneas tautês kai katakrinousin autên oti metenoêsan eis to kêrugma iôna kai idou pleion iôna ôde

11:33

oudeis tsb=de luchnon apsas eis ab=kruptên ts=krupton tithêsin a=[oude tsb=oude upo ton a=modion] tsb=modion all epi tên luchnian ina oi eisporeuomenoi to a=phôs tsb=pheggos blepôsin

11:34

o luchnos tou sômatos estin o ophthalmos a=sou otan tsb=oun o ophthalmos sou aplous ê kai olon to sôma sou phôteinon estin epan de ponêros ê kai to sôma sou skoteinon

11:35

skopei oun to phôs to en soi skotos estin

11:36

ei oun to sôma sou olon phôteinon echon tsb=ti meros a=ti skoteinon estai phôteinon olon ôs otan o luchnos astrapê phôtizê se

11:37

en de lalêsai a=erôta tsb=êrôta auton pharisaios tsb=tis opôs aristêsê par autô eiselthôn de anepesen

11:38

o de pharisaios idôn ethaumasen oti ou prôton ebaptisthê pro tou aristou

11:39

eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi to exôthen tou potêriou kai tou pinakos katharizete to de esôthen umôn gemei arpagês kai ponêrias

11:40

aphrones ouch o poiêsas to exôthen kai to esôthen epoiêsen

11:41

plên ta enonta dote eleêmosunên kai idou panta kathara umin estin

11:42

a=alla tsb=all ouai umin tois pharisaiois oti apodekatoute to êduosmon kai to pêganon kai pan lachanon kai parerchesthe tên krisin kai tên agapên tou theou tauta a=de edei poiêsai kakeina a=pareinai tsb=aphienai

11:43

ouai umin tois pharisaiois oti agapate tên prôtokathedrian en tais sunagôgais kai tous aspasmous en tais agorais

11:44

ouai umin tsb=grammateis tsb=kai tsb=pharisaioi tsb=upokritai oti este ôs ta mnêmeia ta adêla kai oi anthrôpoi a=[oi] ts=oi peripatountes epanô ouk oidasin

11:45

apokritheis de tis tôn nomikôn legei autô didaskale tauta legôn kai êmas ubrizeis

11:46

o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti phortizete tous anthrôpous phortia dusbastakta kai autoi eni tôn daktulôn umôn ou prospsauete tois phortiois

11:47

ouai umin oti oikodomeite ta mnêmeia tôn prophêtôn oi de pateres umôn apekteinan autous

11:48

ara a=martures a=este tsb=martureite kai suneudokeite tois ergois tôn paterôn umôn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite tsb=autôn tsb=ta tsb=mnêmeia

11:49

dia touto kai ê sophia tou theou eipen apostelô eis autous prophêtas kai apostolous kai ex autôn apoktenousin kai a=diôxousin tsb=ekdiôxousin

11:50

ina ekzêtêthê to aima pantôn tôn prophêtôn to a=ekkechumenon tsb=ekchunomenon apo katabolês kosmou apo tês geneas tautês

11:51

apo tsb=tou aimatos abel eôs tsb=tou aimatos zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastêriou kai tou oikou nai legô umin ekzêtêthêsetai apo tês geneas tautês

11:52

ouai umin tois nomikois oti êrate tên kleida tês gnôseôs autoi ouk a=eisêlthate tsb=eisêlthete kai tous eiserchomenous ekôlusate

11:53

a=kakeithen tsb=legontos a=exelthontos tsb=de autou tsb=tauta tsb=pros tsb=autous êrxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinôs enechein kai apostomatizein auton peri pleionôn

11:54

enedreuontes auton ts=kai tsb=zêtountes thêreusai ti ek tou stomatos tsb=autou tsb=ina tsb=katêgorêsôsin autou
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License