Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 6

6:1

meta tauta apêlthen o iêsous peran tês thalassês tês galilaias tês tiberiados

6:2

tsb=kai êkolouthei a=de autô ochlos polus oti a=etheôroun tsb=eôrôn tsb=autou ta sêmeia a epoiei epi tôn asthenountôn

6:3

anêlthen de eis to oros tsb=o iêsous kai ekei ekathêto meta tôn mathêtôn autou

6:4

ên de eggus to pascha ê eortê tôn ioudaiôn

6:5

eparas oun tsb=o tsb=iêsous tous ophthalmous a=o a=iêsous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros tsb=ton philippon pothen a=agorasômen tsb=agorasomen artous ina phagôsin outoi

6:6

touto de elegen peirazôn auton autos gar êdei ti emellen poiein

6:7

apekrithê autô a=[o] philippos diakosiôn dênariôn artoi ouk arkousin autois ina ekastos tsb=autôn brachu a=[ti] tsb=ti labê

6:8

legei autô eis ek tôn mathêtôn autou andreas o adelphos simônos petrou

6:9

estin paidarion tsb=en ôde a=os tsb=o echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous

6:10

eipen tsb=de o iêsous poiêsate tous anthrôpous anapesein ên de chortos polus en topô a=anepesan tsb=anepeson oun oi andres ton arithmon a=ôs tsb=ôsei pentakischilioi

6:11

elaben a=oun tsb=de tous artous o iêsous kai eucharistêsas diedôken tsb=tois tsb=mathêtais tsb=oi tsb=de tsb=mathêtai tois anakeimenois omoiôs kai ek tôn opsariôn oson êthelon

6:12

ôs de eneplêsthêsan legei tois mathêtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina ti apolêtai

6:13

sunêgagon oun kai egemisan dôdeka kophinous klasmatôn ek tôn pente artôn tôn krithinôn a a=eperisseusan tsb=eperisseusen tois bebrôkosin

6:14

oi oun anthrôpoi idontes o epoiêsen sêmeion tsb=o tsb=iêsous elegon oti outos estin alêthôs o prophêtês o erchomenos eis ton kosmon

6:15

iêsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiêsôsin tsb=auton basilea anechôrêsen ats=palin eis to oros autos monos

6:16

ôs de opsia egeneto katebêsan oi mathêtai autou epi tên thalassan

6:17

kai embantes eis tsb=to ploion êrchonto peran tês thalassês eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai skotia êdê egegonei kai a=oupô tsb=ouk elêluthei pros autous o iêsous

6:18

ê te thalassa anemou megalou pneontos a=diegeireto tsb=diêgeireto

6:19

elêlakotes oun ôs stadious ab=eikosi ab=pente ts=eikosipente ê triakonta theôrousin ton iêsoun peripatounta epi tês thalassês kai eggus tou ploiou ginomenon kai ephobêthêsan

6:20

o de legei autois egô eimi phobeisthe

6:21

êthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheôs tsb=to tsb=ploion egeneto a=to a=ploion epi tês gês eis ên upêgon

6:22

epaurion o ochlos o estêkôs peran tês thalassês a=eidon tsb=idôn oti ploiarion allo ouk ên ekei ei en tsb=ekeino tsb=eis tsb=o tsb=enebêsan tsb=oi tsb=mathêtai tsb=autou kai oti ou suneisêlthen tois mathêtais autou o iêsous eis to a=ploion tsb=ploiarion alla monoi oi mathêtai autou apêlthon

6:23

alla tsb=de êlthen a=<ploiaria> tsb=ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou ephagon ton arton eucharistêsantos tou kuriou

6:24

ote oun eiden o ochlos oti iêsous ouk estin ekei oude oi mathêtai autou enebêsan ts=kai autoi eis ta a=ploiaria tsb=ploia kai êlthon eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum zêtountes ton iêsoun

6:25

kai eurontes auton peran tês thalassês eipon autô rabbi pote ôde gegonas

6:26

apekrithê autois o iêsous kai eipen amên amên legô umin zêteite me ouch oti eidete sêmeia all oti ephagete ek tôn artôn kai echortasthête

6:27

ergazesthe tên brôsin tên apollumenên alla tên brôsin tên menousan eis zôên aiônion ên o uios tou anthrôpou umin dôsei touton gar o patêr esphragisen o theos

6:28

eipon oun pros auton ti abs=poiômen t=poioumen ina ergazômetha ta erga tou theou

6:29

apekrithê a=[o] ts=o iêsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina a=pisteuête tsb=pisteusête eis on apesteilen ekeinos

6:30

eipon oun autô ti oun poieis su sêmeion ina idômen kai pisteusômen soi ti ergazê

6:31

oi pateres êmôn to manna ephagon en erêmô kathôs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edôken autois phagein

6:32

eipen oun autois o iêsous amên amên legô umin ou ab=môusês ts=môsês dedôken umin ton arton ek tou ouranou all o patêr mou didôsin umin ton arton ek tou ouranou ton alêthinon

6:33

o gar artos tou theou estin o katabainôn ek tou ouranou kai zôên didous kosmô

6:34

eipon oun pros auton kurie pantote dos êmin ton arton touton

6:35

eipen tsb=de autois o iêsous egô eimi o artos tês zôês o erchomenos pros a=eme tsb=me ou peinasê kai o pisteuôn eis eme ou a=dipsêsei tsb=dipsêsê pôpote

6:36

all eipon umin oti kai eôrakate a=[me] tsb=me kai ou pisteuete

6:37

pan o didôsin moi o patêr pros eme êxei kai ton erchomenon pros a=eme tsb=me ou ekbalô exô

6:38

oti katabebêka a=apo tsb=ek tou ouranou ouch ina poiô to thelêma to emon alla to thelêma tou pempsantos me

6:39

touto de estin to thelêma tou pempsantos me tsb=patros ina pan o dedôken moi apolesô ex autou alla anastêsô auto ab=[en] ts=en eschatê êmera

6:40

touto a=gar tsb=de estin to thelêma tou a=patros tsb=pempsantos a=mou tsb=me ina pas o theôrôn ton uion kai pisteuôn eis auton echê zôên aiônion kai anastêsô auton egô a=[en] eschatê êmera

6:41

egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egô eimi o artos o katabas ek tou ouranou

6:42

kai elegon ouch outos estin iêsous o uios iôsêph ou êmeis oidamen ton patera kai tên mêtera pôs a=nun tsb=oun legei tsb=outos oti ek tou ouranou katabebêka

6:43

apekrithê tsb=oun tsb=o iêsous kai eipen autois gogguzete met allêlôn

6:44

oudeis dunatai elthein pros me ean o patêr o pempsas me elkusê auton a=kagô tsb=kai tsb=egô anastêsô auton ab=en eschatê êmera

6:45

estin gegrammenon en tois prophêtais kai esontai pantes didaktoi ts=tou theou pas tsb=oun o b=akouôn ats=akousas para tou patros kai mathôn erchetai pros a=eme tsb=me

6:46

ouch oti ton patera tsb=tis eôraken a=tis ei o ôn para tou theou outos eôraken ton patera

6:47

amên amên legô umin o pisteuôn tsb=eis tsb=eme echei zôên aiônion

6:48

egô eimi o artos tês zôês

6:49

oi pateres umôn ephagon tsb=to tsb=manna en erêmô a=to a=manna kai apethanon

6:50

outos estin o artos o ek tou ouranou katabainôn ina tis ex autou phagê kai apothanê

6:51

egô eimi o artos o zôn o ek tou ouranou katabas ean tis phagê ek toutou tou artou a=zêsei tsb=zêsetai eis ton aiôna kai o artos de on egô dôsô ê sarx mou estin tsb=ên tsb=egô tsb=dôsô uper tês tou kosmou zôês

6:52

emachonto oun pros allêlous oi ioudaioi legontes pôs dunatai outos êmin dounai tên sarka a=[autou] phagein

6:53

eipen oun autois o iêsous amên amên legô umin ean phagête tên sarka tou uiou tou anthrôpou kai piête autou to aima ouk echete zôên en eautois

6:54

o trôgôn mou tên sarka kai pinôn mou to aima echei zôên aiônion a=kagô tsb=kai tsb=egô anastêsô auton b=[en] eschatê êmera

6:55

ê gar sarx mou a=alêthês tsb=alêthôs estin brôsis kai to aima mou a=alêthês tsb=alêthôs estin posis

6:56

o trôgôn mou tên sarka kai pinôn mou to aima en emoi menei kagô en autô

6:57

kathôs apesteilen me o zôn patêr kagô dia ton patera kai o trôgôn me kakeinos a=zêsei tsb=zêsetai di eme

6:58

outos estin o artos o a=ex tsb=ek tsb=tou ouranou katabas ou kathôs ephagon oi pateres tsb=umôn tsb=to tsb=manna kai apethanon o trôgôn touton ton arton a=zêsei tsb=zêsetai eis ton aiôna

6:59

tauta eipen en sunagôgê didaskôn en a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

6:60

polloi oun akousantes ek tôn mathêtôn autou a=eipan tsb=eipon sklêros estin tsb=outos o logos a=outos tis dunatai autou akouein

6:61

eidôs de o iêsous en eautô oti gogguzousin peri toutou oi mathêtai autou eipen autois touto umas skandalizei

6:62

ean oun theôrête ton uion tou anthrôpou anabainonta opou ên to proteron

6:63

to pneuma estin to zôopoioun ê sarx ouk ôphelei ouden ta rêmata a egô a=lelalêka tsb=lalô umin pneuma estin kai zôê estin

6:64

all eisin ex umôn tines oi ou pisteuousin êdei gar ex archês o iêsous tines eisin oi pisteuontes kai tis estin o paradôsôn auton

6:65

kai elegen dia touto eirêka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean ê dedomenon autô ek tou patros tsb=mou

6:66

ek toutou polloi a=[ek] tsb=apêlthon tôn mathêtôn autou a=apêlthon eis ta opisô kai ouketi met autou periepatoun

6:67

eipen oun o iêsous tois dôdeka kai umeis thelete upagein

6:68

apekrithê tsb=oun autô simôn petros kurie pros tina apeleusometha rêmata zôês aiôniou echeis

6:69

kai êmeis pepisteukamen kai egnôkamen oti su ei o a=agios tsb=christos tsb=o tsb=uios tou theou tsb=tou tsb=zôntos

6:70

apekrithê autois b=[o ats=o b=iêsous] ats=iêsous ouk egô umas tous dôdeka exelexamên kai ex umôn eis diabolos estin

6:71

elegen de ton ioudan simônos a=iskariôtou tsb=iskariôtên outos gar ab=emellen ts=êmellen tsb=auton paradidonai a=auton eis tsb=ôn ek tôn dôdeka
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License