Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 7

7:1

kai tsb=periepatei tsb=o tsb=iêsous meta tauta a=periepatei a=o a=iêsous en galilaia ou gar êthelen en ioudaia peripatein oti ezêtoun auton oi ioudaioi apokteinai

7:2

ên de eggus ê eortê tôn ioudaiôn ê skênopêgia

7:3

eipon oun pros auton oi adelphoi autou metabêthi enteuthen kai upage eis tên ioudaian ina kai oi mathêtai sou a=theôrêsousin a=sou tsb=theôrêsôsin ta erga tsb=sou a poieis

7:4

oudeis gar a=ti en kruptô tsb=ti poiei kai zêtei autos en parrêsia einai ei tauta poieis phanerôson seauton kosmô

7:5

oude gar oi adelphoi autou episteuon eis auton

7:6

legei oun autois o iêsous o kairos o emos oupô parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos

7:7

ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egô marturô peri autou oti ta erga autou ponêra estin

7:8

umeis anabête eis tên eortên tsb=tautên egô a=ouk tsb=oupô anabainô eis tên eortên tautên oti o tsb=kairos tsb=o emos a=kairos oupô peplêrôtai

7:9

tauta de eipôn a=autos tsb=autois emeinen en galilaia

7:10

ôs de anebêsan oi adelphoi autou a=eis a=tên a=eortên tote kai autos anebê tsb=eis tsb=tên tsb=eortên ou phanerôs a=alla tsb=all a=[ôs] tsb=ôs en kruptô

7:11

oi oun ioudaioi ezêtoun auton en eortê kai elegon pou estin ekeinos

7:12

kai goggusmos tsb=polus peri autou ên a=polus en tois ochlois oi men elegon oti agathos estin alloi a=[de] ts=de elegon ou alla plana ton ochlon

7:13

oudeis mentoi parrêsia elalei peri autou dia ton phobon tôn ioudaiôn

7:14

êdê de tês eortês mesousês anebê tsb=o iêsous eis to ieron kai edidasken

7:15

tsb=kai ethaumazon a=oun oi ioudaioi legontes pôs outos grammata oiden memathêkôs

7:16

apekrithê ab=oun autois a=[o] tsb=o iêsous kai eipen ê emê didachê ouk estin emê alla tou pempsantos me

7:17

ean tis thelê to thelêma autou poiein gnôsetai peri tês didachês poteron ek tou theou estin ê egô ap emautou lalô

7:18

o aph eautou lalôn tên doxan tên idian zêtei o de zêtôn tên doxan tou pempsantos auton outos alêthês estin kai adikia en autô ouk estin

7:19

ou a=môusês tsb=môsês dedôken umin ton nomon kai oudeis ex umôn poiei ton nomon ti me zêteite apokteinai

7:20

apekrithê o ochlos tsb=kai tsb=eipen daimonion echeis tis se zêtei apokteinai

7:21

apekrithê ts=o iêsous kai eipen autois en ergon epoiêsa kai pantes thaumazete

7:22

dia touto a=môusês tsb=môsês dedôken umin tên peritomên ouch oti ek tou a=môuseôs tsb=môseôs estin all ek tôn paterôn kai en sabbatô peritemnete anthrôpon

7:23

ei peritomên lambanei anthrôpos en sabbatô ina luthê o nomos a=môuseôs tsb=môseôs emoi cholate oti olon anthrôpon ugiê epoiêsa en sabbatô

7:24

krinete kat opsin alla tên dikaian krisin a=krinete tsb=krinate

7:25

elegon oun tines ek tôn ierosolumitôn ouch outos estin on zêtousin apokteinai

7:26

kai ide parrêsia lalei kai ouden autô legousin mêpote alêthôs egnôsan oi archontes oti outos estin tsb=alêthôs o christos

7:27

alla touton oidamen pothen estin o de christos otan erchêtai oudeis ginôskei pothen estin

7:28

ekraxen oun en ierô didaskôn o iêsous kai legôn kame oidate kai oidate pothen eimi kai ap emautou ouk elêlutha all estin alêthinos o pempsas me on umeis ouk oidate

7:29

egô ts=de oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen

7:30

ezêtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tên cheira oti oupô elêluthei ê ôra autou

7:31

tsb=polloi tsb=de ek tou ochlou a=de a=polloi episteusan eis auton kai elegon tsb=oti o christos otan elthê a= tsb=mêti pleiona sêmeia tsb=toutôn poiêsei ôn outos epoiêsen

7:32

êkousan oi pharisaioi tou ochlou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan b=upêretas tsb=oi tsb=pharisaioi tsb=kai oi archiereis a=kai a=oi a=pharisaioi ats=upêretas ina piasôsin auton

7:33

eipen oun ts=autois o iêsous eti tsb=mikron chronon a=mikron meth umôn eimi kai upagô pros ton pempsanta me

7:34

zêtêsete me kai ouch eurêsete a=[me] kai opou eimi egô umeis ou dunasthe elthein

7:35

eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesthai oti êmeis ouch eurêsomen auton eis tên diasporan tôn ellênôn mellei poreuesthai kai didaskein tous ellênas

7:36

tis estin tsb=outos o logos a=outos on eipen zêtêsete me kai ouch eurêsete a=[me] kai opou eimi egô umeis ou dunasthe elthein

7:37

en de eschatê êmera megalê tês eortês eistêkei o iêsous kai ekraxen legôn ean tis dipsa erchesthô pros me kai pinetô

7:38

o pisteuôn eis eme kathôs eipen ê graphê potamoi ek tês koilias autou reusousin udatos zôntos

7:39

touto de eipen peri tou pneumatos a=o tsb=ou emellon lambanein oi a=pisteusantes tsb=pisteuontes eis auton oupô gar ên pneuma tsb=agion oti ts=o iêsous oudepô edoxasthê

7:40

tsb=polloi tsb=oun ek tou ochlou a=oun akousantes a=tôn a=logôn a=toutôn tsb=ton tsb=logon elegon outos estin alêthôs o prophêtês

7:41

alloi elegon outos estin o christos a=oi tsb=alloi ats=de elegon gar ek tês galilaias o christos erchetai

7:42

a=ouch tsb=ouchi ê graphê eipen oti ek tou spermatos ab=dauid ts=dabid kai apo bêthleem tês kômês opou ên ab=dauid ts=dabid a=erchetai o christos tsb=erchetai

7:43

schisma oun a=egeneto en ochlô tsb=egeneto di auton

7:44

tines de êthelon ex autôn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas cheiras

7:45

êlthon oun oi upêretai pros tous archiereis kai pharisaious kai eipon autois ekeinoi ab=dia ab=ti ts=diati ouk êgagete auton

7:46

apekrithêsan oi upêretai oudepote tsb=outôs elalêsen a=outôs tsb=anthrôpos tsb=ôs tsb=outos tsb=o anthrôpos

7:47

apekrithêsan oun autois oi pharisaioi kai umeis peplanêsthe

7:48

tis ek tôn archontôn episteusen eis auton ê ek tôn pharisaiôn

7:49

a=alla tsb=all o ochlos outos o ginôskôn ton nomon a=eparatoi tsb=epikataratoi eisin

7:50

legei nikodêmos pros autous o elthôn tsb=nuktos pros auton a=[to] a=proteron eis ôn ex autôn

7:51

o nomos êmôn krinei ton anthrôpon ean akousê a=prôton par autou tsb=proteron kai gnô ti poiei

7:52

apekrithêsan kai a=eipan tsb=eipon autô kai su ek tês galilaias ei a=eraunêson tsb=ereunêson kai ide oti tsb=prophêtês ek tês galilaias a=prophêtês ouk a=egeiretai tsb=egêgertai

7:53

a=[[kai a=eporeuthêsan tsb=kai b=apêlthen ts=eporeuthê ekastos eis ton oikon autou
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License