Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 5

5:1

anêr de tis ananias onomati sun a=sapphirê tsb=sappheirê gunaiki autou epôlêsen ktêma

5:2

kai enosphisato apo tês timês a=suneiduiês tsb=suneiduias kai tês gunaikos tsb=autou kai enegkas meros ti para tous podas tôn apostolôn ethêken

5:3

eipen de a=o petros anania ab=dia ab=ti ts=diati eplêrôsen o satanas tên kardian sou pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai b=se apo tês timês tou chôriou

5:4

ouchi menon soi emenen kai prathen en exousia upêrchen ti oti ethou en kardia sou to pragma touto ouk epseusô anthrôpois alla theô

5:5

akouôn de ab=o ananias tous logous toutous pesôn exepsuxen kai egeneto phobos megas epi pantas tous akouontas tsb=tauta

5:6

anastantes de oi neôteroi sunesteilan auton kai exenegkantes ethapsan

5:7

egeneto de ôs ôrôn triôn diastêma kai ê gunê autou eiduia to gegonos eisêlthen

5:8

apekrithê de a=pros tsb=autê a=autên tsb=o petros eipe moi ei tosoutou to chôrion apedosthe ê de eipen nai tosoutou

5:9

o de petros tsb=eipen pros autên ti oti sunephônêthê umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes tôn thapsantôn ton andra sou epi thura kai exoisousin se

5:10

epesen de parachrêma a=pros tsb=para tous podas autou kai exepsuxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autên nekran kai exenegkantes ethapsan pros ton andra autês

5:11

kai egeneto phobos megas eph olên tên ekklêsian kai epi pantas tous akouontas tauta

5:12

dia de tôn cheirôn tôn apostolôn abs=egineto t=egeneto sêmeia kai terata a=polla en laô tsb=polla kai êsan omothumadon apantes en stoa solomôntos

5:13

tôn de loipôn oudeis etolma kollasthai autois all emegalunen autous o laos

5:14

mallon de prosetithento pisteuontes kuriô plêthê andrôn te kai gunaikôn

5:15

ôste a=kai a=eis tsb=kata tas plateias ekpherein tous astheneis kai tithenai epi a=klinariôn tsb=klinôn kai a=krabattôn tsb=krabbatôn ina erchomenou petrou kan ê skia episkiasê tini autôn

5:16

sunêrcheto de kai to plêthos tôn perix poleôn tsb=eis ierousalêm pherontes astheneis kai ochloumenous upo pneumatôn akathartôn oitines etherapeuonto apantes

5:17

anastas de o archiereus kai pantes oi sun autô ê ousa airesis tôn saddoukaiôn eplêsthêsan zêlou

5:18

kai epebalon tas cheiras tsb=autôn epi tous apostolous kai ethento autous en têrêsei dêmosia

5:19

aggelos de kuriou dia tsb=tês nuktos a=anoixas tsb=ênoixen tas thuras tês phulakês exagagôn te autous eipen

5:20

poreuesthe kai stathentes laleite en ierô laô panta ta rêmata tês zôês tautês

5:21

akousantes de eisêlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autô sunekalesan to sunedrion kai pasan tên gerousian tôn uiôn israêl kai apesteilan eis to desmôtêrion achthênai autous

5:22

oi de tsb=upêretai paragenomenoi a=upêretai ouch euron autous en phulakê anastrepsantes de apêggeilan

5:23

legontes oti to tsb=men desmôtêrion euromen kekleismenon en pasê asphaleia kai tous phulakas ts=exô estôtas a=epi tsb=pro tôn thurôn anoixantes de esô oudena euromen

5:24

ôs de êkousan tous logous toutous o te tsb=iereus tsb=kai tsb=o stratêgos tou ierou kai oi archiereis diêporoun peri autôn ti an genoito touto

5:25

paragenomenos de tis apêggeilen autois ts=legôn oti idou oi andres ous ethesthe en phulakê eisin en ierô estôtes kai didaskontes ton laon

5:26

tote apelthôn o stratêgos sun tois upêretais a=êgen tsb=êgagen autous ou meta bias ephobounto gar ton laon tsb=ina lithasthôsin

5:27

agagontes de autous estêsan en sunedriô kai epêrôtêsen autous o archiereus

5:28

legôn a=[ou] tsb=ou paraggelia parêggeilamen umin didaskein epi onomati toutô kai idou peplêrôkate tên ierousalêm tês didachês umôn kai boulesthe epagagein eph êmas to aima tou anthrôpou toutou

5:29

apokritheis de ts=o petros kai oi apostoloi a=eipan tsb=eipon peitharchein dei theô mallon ê anthrôpois

5:30

o theos tôn paterôn êmôn êgeiren iêsoun on umeis diecheirisasthe kremasantes epi xulou

5:31

touton o theos archêgon kai sôtêra upsôsen dexia autou a=[tou] dounai metanoian israêl kai aphesin amartiôn

5:32

kai êmeis esmen tsb=autou martures tôn rêmatôn toutôn kai to pneuma tsb=de to agion o edôken o theos tois peitharchousin autô

5:33

oi de b=akouontes ats=akousantes dieprionto kai a=eboulonto tsb=ebouleuonto anelein autous

5:34

anastas de tis en sunedriô pharisaios onomati gamaliêl nomodidaskalos timios panti laô ekeleusen exô brachu tsb=ti tous a=anthrôpous tsb=apostolous poiêsai

5:35

eipen te pros autous andres israêlitai prosechete eautois epi tois anthrôpois toutois ti mellete prassein

5:36

pro gar toutôn tôn êmerôn anestê theudas legôn einai tina eauton ô a=proseklithê b=proseklêthê ts=prosekollêthê tsb=arithmos andrôn a=arithmos a=ôs tsb=ôsei tetrakosiôn os anêrethê kai pantes osoi epeithonto autô dieluthêsan kai egenonto eis ouden

5:37

meta touton anestê ioudas o galilaios en tais êmerais tês apographês kai apestêsen laon tsb=ikanon opisô autou kakeinos apôleto kai pantes osoi epeithonto autô dieskorpisthêsan

5:38

kai ta nun legô umin apostête apo tôn anthrôpôn toutôn kai a=aphete tsb=easate autous oti ean ê ex anthrôpôn ê boulê ats=autê ê to ergon touto kataluthêsetai

5:39

ei de ek theou estin ou a=dunêsesthe tsb=dunasthe katalusai a=autous tsb=auto mêpote kai theomachoi eurethête

5:40

epeisthêsan de autô kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parêggeilan lalein epi onomati tou iêsou kai apelusan tsb=autous

5:41

oi men oun eporeuonto chairontes apo prosôpou tou sunedriou oti a=katêxiôthêsan uper tou onomatos b=tou b=iêsou ts=autou tsb=katêxiôthêsan atimasthênai

5:42

pasan te êmeran en ierô kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euaggelizomenoi tsb=iêsoun ton christon a=iêsoun
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License