Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 7

7:1

eipen de o archiereus ei tsb=ara tauta outôs echei

7:2

o de ephê andres adelphoi kai pateres akousate o theos tês doxês ôphthê patri êmôn abraam onti en mesopotamia prin ê katoikêsai auton en charran

7:3

kai eipen pros auton exelthe ek tês gês sou kai a=[ek] tsb=ek tês suggeneias sou kai deuro eis a=tên gên ên an soi deixô

7:4

tote exelthôn ek gês chaldaiôn katôkêsen en charran kakeithen meta to apothanein ton patera autou metôkisen auton eis tên gên tautên eis ên umeis nun katoikeite

7:5

kai ouk edôken autô klêronomian en autê oude bêma podos kai epêggeilato ts=autô dounai ab=autô eis kataschesin autên kai spermati autou met auton ouk ontos autô teknou

7:6

elalêsen de outôs o theos oti estai to sperma autou paroikon en allotria kai doulôsousin auto kai kakôsousin etê tetrakosia

7:7

kai to ethnos ô ean a=douleusousin tsb=douleusôsin krinô egô tsb=eipen o theos a=eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en topô toutô

7:8

kai edôken autô diathêkên peritomês kai outôs egennêsen ton isaak kai perietemen auton êmera ogdoê kai tsb=o isaak ton iakôb kai tsb=o iakôb tous dôdeka patriarchas

7:9

kai oi patriarchai zêlôsantes ton iôsêph apedonto eis aigupton kai ên o theos met autou

7:10

kai a=exeilato tsb=exeileto auton ek pasôn tôn thlipseôn autou kai edôken autô charin kai sophian enantion pharaô basileôs aiguptou kai katestêsen auton êgoumenon ep aigupton kai a=[eph] olon ton oikon autou

7:11

êlthen de limos eph olên tên a=aigupton tsb=gên tsb=aiguptou kai chanaan kai thlipsis megalê kai ouch a=êuriskon tsb=euriskon chortasmata oi pateres êmôn

7:12

akousas de iakôb onta a=sitia tsb=sita a=eis tsb=en a=aigupton tsb=aiguptô exapesteilen tous pateras êmôn prôton

7:13

kai en deuterô anegnôristhê iôsêph tois adelphois autou kai phaneron egeneto pharaô to genos a=[tou] tsb=tou iôsêph

7:14

aposteilas de iôsêph metekalesato a=iakôb ton patera autou tsb=iakôb kai pasan tên suggeneian b=[autou] ts=autou en psuchais ebdomêkonta pente

7:15

a=kai katebê tsb=de iakôb eis aigupton kai eteleutêsen autos kai oi pateres êmôn

7:16

kai metetethêsan eis s=sichem abt=suchem kai etethêsan en mnêmati a=ô tsb=o ônêsato abraam timês arguriou para tôn uiôn a=emmôr s=emor bt=emmor a=en tsb=tou s=sichem abt=suchem

7:17

kathôs de êggizen o chronos tês epaggelias ês a=ômologêsen tsb=ômosen o theos abraam êuxêsen o laos kai eplêthunthê en aiguptô

7:18

a=achri tsb=achris ou anestê basileus eteros a=[ep a=aigupton] os ouk êdei ton iôsêph

7:19

outos katasophisamenos to genos êmôn ekakôsen tous pateras a=[êmôn] tsb=êmôn tou poiein tsb=ektheta ta brephê a=ektheta autôn eis to zôogoneisthai

7:20

en ô kairô egennêthê a=môusês tsb=môsês kai ên asteios theô os anetraphê mênas treis en oikô tou patros ts=autou

7:21

a=ektethentos tsb=ektethenta de a=autou a=aneilato auton tsb=aneileto ts=auton ê thugatêr pharaô kai anethrepsato auton eautê eis uion

7:22

kai epaideuthê a=môusês a=[en] tsb=môsês pasê sophia aiguptiôn ên de dunatos en logois kai ts=en ergois a=autou

7:23

ôs de eplêrouto autô a=tesserakontaetês tsb=tessarakontaetês chronos anebê epi tên kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous uious israêl

7:24

kai idôn tina adikoumenon êmunato kai epoiêsen ekdikêsin kataponoumenô pataxas ton aiguption

7:25

enomizen de sunienai tous adelphous a=[autou] tsb=autou oti o theos dia cheiros autou didôsin tsb=autois sôtêrian a=autois oi de ou sunêkan

7:26

s=de abt=te epiousê êmera ôphthê autois machomenois kai a=sunêllassen tsb=sunêlasen autous eis eirênên eipôn andres adelphoi este tsb=umeis b=ina b=ti ats=inati adikeite allêlous

7:27

o de adikôn ton plêsion apôsato auton eipôn tis se katestêsen archonta kai dikastên eph a=êmôn tsb=êmas

7:28

anelein me su theleis on tropon aneiles a=echthes tsb=chthes ton aiguption

7:29

ephugen de a=môusês tsb=môsês en logô toutô kai egeneto paroikos en madiam ou egennêsen uious duo

7:30

kai plêrôthentôn etôn a=tesserakonta tsb=tessarakonta ôphthê autô en erêmô tou orous sina aggelos tsb=kuriou en phlogi puros batou

7:31

o de a=môusês tsb=môsês idôn ab=ethaumazen ts=ethaumasen to orama proserchomenou de autou katanoêsai egeneto phônê kuriou tsb=pros tsb=auton

7:32

egô o theos tôn paterôn sou o theos abraam kai tsb=o tsb=theos isaak kai tsb=o tsb=theos iakôb entromos de genomenos a=môusês tsb=môsês ouk etolma katanoêsai

7:33

eipen de autô o kurios luson to upodêma tôn podôn sou o gar topos a=eph tsb=en ô estêkas agia estin

7:34

idôn eidon tên kakôsin tou laou mou tou en aiguptô kai tou stenagmou autôn êkousa kai katebên exelesthai autous kai nun deuro a=aposteilô tsb=apostelô se eis aigupton

7:35

touton ton b=môsên ats=môusên on êrnêsanto eipontes tis se katestêsen archonta kai dikastên touton o theos a=[kai] archonta kai lutrôtên a=apestalken tsb=apesteilen a=sun tsb=en cheiri aggelou tou ophthentos autô en batô

7:36

outos exêgagen autous poiêsas terata kai sêmeia en ab=aiguptô ts=aiguptou kai en eruthra thalassê kai en erêmô etê a=tesserakonta tsb=tessarakonta

7:37

outos estin o b=môsês ats=môusês o a=eipas tsb=eipôn tois uiois israêl prophêtên umin anastêsei tsb=kurios o theos b=êmôn ts=umôn ek tôn adelphôn umôn ôs eme ts=autou ts=akousesthe

7:38

outos estin o genomenos en ekklêsia en erêmô meta tou aggelou tou lalountos autô en orei sina kai tôn paterôn êmôn os edexato b=logon ats=logia zônta dounai êmin

7:39

ô ouk êthelêsan upêkooi genesthai oi pateres êmôn a=alla tsb=all apôsanto kai estraphêsan a=en b= ats=tais b=kardia ats=kardiais autôn eis aigupton

7:40

eipontes aarôn poiêson êmin theous oi proporeusontai êmôn o gar a=môusês tsb=môsês outos os exêgagen êmas ek gês aiguptou ouk oidamen ti a=egeneto tsb=gegonen autô

7:41

kai emoschopoiêsan en tais êmerais ekeinais kai anêgagon thusian eidôlô kai euphrainonto en tois ergois tôn cheirôn autôn

7:42

estrepsen de o theos kai paredôken autous latreuein stratia tou ouranou kathôs gegraptai en biblô tôn prophêtôn sphagia kai thusias prosênegkate moi etê a=tesserakonta tsb=tessarakonta en erêmô oikos israêl

7:43

kai anelabete tên skênên tou moloch kai to astron tou theou a=[umôn] tsb=umôn a=raiphan tsb=remphan tous tupous ous epoiêsate proskunein autois kai metoikiô umas epekeina babulônos

7:44

ê skênê tou marturiou ên t=en tois patrasin êmôn en erêmô kathôs dietaxato o lalôn a=môusê tsb=môsê poiêsai autên kata ton tupon on eôrakei

7:45

ên kai eisêgagon diadexamenoi oi pateres êmôn meta iêsou en kataschesei tôn ethnôn ôn exôsen o theos apo prosôpou tôn paterôn êmôn eôs tôn êmerôn ab=dauid ts=dabid

7:46

os euren charin enôpion tou theou kai êtêsato eurein skênôma a=oikô tsb=theô iakôb

7:47

solomôn de a=oikodomêsen tsb=ôkodomêsen autô oikon

7:48

all ouch o upsistos en cheiropoiêtois tsb=naois katoikei kathôs o prophêtês legei

7:49

o ouranos moi thronos ê de upopodion tôn podôn mou poion oikon oikodomêsete moi legei kurios ê tis topos tês katapauseôs mou

7:50

ouchi ê cheir mou epoiêsen tauta panta

7:51

sklêrotrachêloi kai aperitmêtoi a=kardiais tsb= tsb=kardia kai tois ôsin umeis aei pneumati agiô antipiptete ôs oi pateres umôn kai umeis

7:52

tina tôn prophêtôn ouk ediôxan oi pateres umôn kai apekteinan tous prokataggeilantas peri tês eleuseôs tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai phoneis a=egenesthe tsb=gegenêsthe

7:53

oitines elabete ton nomon eis diatagas aggelôn kai ouk ephulaxate

7:54

akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autôn kai ebruchon tous odontas ep auton

7:55

uparchôn de plêrês pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan theou kai iêsoun estôta ek dexiôn tou theou

7:56

kai eipen idou theôrô tous ouranous a=diênoigmenous tsb=aneôgmenous kai ton uion tou anthrôpou ek dexiôn estôta tou theou

7:57

kraxantes de phônê megalê suneschon ta ôta autôn kai ôrmêsan omothumadon ep auton

7:58

kai ekbalontes exô tês poleôs elithoboloun kai oi martures apethento ta imatia ats=autôn para tous podas neaniou kaloumenou saulou

7:59

kai elithoboloun ton stephanon epikaloumenon kai legonta kurie iêsou dexai to pneuma mou

7:60

theis de ta gonata ekraxen phônê megalê kurie stêsês autois a=tautên tên amartian tsb=tautên kai touto eipôn ekoimêthê
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License